Skolfråga/avtalsrätt

2015-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Om anna ger Bertil skriftligen ett anbud om anställning som kock hos Fina fisken med en fast månadslön på 25 000 kr.Har avtalet kommit till stånd om Bertil ringer och meddelar att han inte vill anta anbudet. Dagen efter ångrar sig Bertil och accepterar anbudet.eller har avtalet kommit till stånd om Bertil skriver och meddelar att han inte vill anta anbudet. Dagen efter ångrar sig Bertil. Han ringer innan posten har anlänt till Fina fisken för att förklara sig och accepterar anbudet.Vad händer med avtaet om man Anta i stället att Annas anbud är muntligt och Bertil accepterar dagen efter.
Mattias Vilhelmsson |Hej! Din fråga har karaktären av att vara en skolfråga. Lawline har som policy att inte svara på dessa, därför råder jag dig att söka svar i relevanta rättskällor.

Vad menas med den svenska avtalsmodellen?

2015-08-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Kan någon vara vänlig och förklara vad menas med "svenska avtalsmodellen", definition av det?Alla skriver om svenska avtalsmodellen men hittar inte någon vettig förklaring, vad betyder det egentligen.Tack på förhand
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I olika länder har man olika traditioner gällande hur avtal sluts, och framförallt då hur och när bundenhet uppstår. Enkelt uttryckt är den svenska avtalsmodellen ett sätt att beskriva under vilka omständigheter ett avtal kommer till stånd i den Svenska modellen.Den svenska avtalsmodellen bygger i grunden på någonting som kallas anbud- och accept. För att ett avtal ska kunna slutas krävs det enligt modellen att en part ger den andra parten ett anbud, och den andra parten accepterar detta anbud så som det är givet. Anbud kan ges på många olika vis, t.ex. skriftligen, muntligen, eller underförstått. Accept fungerar på samma sätt. När man har mottagit ett anbud kan en accept ges skriftligen, muntligen, underförstått och på en mängd andra sätt. Det viktiga är att avtalsparterna kommunicerar en tydlig vilja att sluta avtal med varandra. Efter att avtalsparterna utväxlat anbud och accept uppkommer vad som brukar kallas gemensam partsvilja och avtalsbundenhet uppstår mellan parterna. Den part som bryter mot avtalet kan ådra sig skadeståndsskyldighet pga. avtalsbrottet.Vad som är speciellt med den svenska modellen är att den part som lämnar ett anbud, är som regel bunden av detta anbud fram till dess att motparten accepterar anbudet eller förkastar det. Att man är bunden av sin accept är givet då avtalsbundenhet uppstår då fort motparten mottagit accepten. Man kan alltså inte ändra eller dra tillbaka t.ex. ett anbud hur som helst. Detta skiljer det svenska systemet från t.ex. det brittiska, där bundenhet inte uppstår för någon part förrän anbud och accept de facto utväxlats.Ovanstående avtalsmodell används hela tiden i vardagen. Om man så köper en biljett på bussen, en cola i butiken eller tecknar ett mobilabonnemang, så utväxlas anbud och accept på något sätt. Om t.ex. en accept saknas, finns det inte heller ett avtal. Det ska sägas att det i vissa sammanhang, i svensk rätt, inte uppstår bundenhet förrän avtalet har en viss form (t.ex. skriftlighet). Så är fallet när man t.ex. förvärvar fastigheter.Återkom om du undrar över någonting!Vänligen,

Oren accept

2015-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag har en affärsuppgörelse som skedde över en blocketannons. Annonsen gällde en båt och vi startade en mailkonversation där jag budade på båten, säljaren skrev;Ok. Då kör vi på 120000-. Men då får du se till att det blir en smidig affär utan strul med pengar etc.Idag en dag senare skriver han att han har fått ett högre bud och att han beklagar besväret. Har han bundit sig juridiskt i och med att han godkände mitt bud?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar ju som att, precis som du säger, säljaren har accepterat ditt anbud om 120 000kr för båten. Säljaren är då bunden av sin accept, avtalslagen 1§. Men säljaren kan alltid invända att hans accept i själva verket var en oren accept. En oren accept är exempelvis när den som accepterar ett anbud gör det med ett tillägg till sin accept. I detta fallet har säljaren sagt ok, men lagt till "bara under förutsättningen att det blir en smidig affär utan strul etc." Säljaren skulle kunna argumentera för att det tillägget utgör en oren accept och det skulle innebära att accepten i själva verket utgör ett avslag på ditt anbud förenat med ett nytt anbud, Avtalslagen 6§.Med det sagt så är säljaren ändå bunden av sitt nya anbud under en acceptfrist (den tid du har på dig att svara på anbudet) hur lång acceptfristen är får avgöras från fall till fall och här kan säljaren argumentera för att acceptfristen löpt ut och att han därmed har rätt att sälja båten till någon annan. Sammanfattningsvis är det inte helt lätt att avgöra om avtalsbundenhet uppkommit eller inte då man kan hitta argument som stödjer båda sidor.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Avtalsbrott vid köp mellan privatpersoner

2015-07-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag köpte en resa av en privatperson som sålde den via blocket. Jag svischade över hälften så skulle hon göra namnändringen på biljetten idag. Hon uttryckte sig med att ni kan lita på mig. Idag sa hon att dom ångrat sig! Är detta ok?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Det finns tyvärr inte ett enkelt svar på din fråga. När det kommer till att sluta avtal så finns det många problem som jurister sedan länge haft svårt att besvara. Man kan dock hålla sig till en del principer som avtalsrätten grundar sig på. En av de viktigaste är principen ”pacta sunt servanda” och innebär kort att avtal skall hållas. Det är en viktig princip för att vi skall kunna lita på varandra. För att kunna hålla folk till de avtal de ingår måste man dock först kunna avgöra när ett avtal ingåtts, för detta finns principen om anbud-accept. I ditt fall verkar det klart att ni har ett avtal mellan er. Denna privatperson har gått ut med ett så kallat anbud genom sin annons, en vilja att sälja sin biljett, och du har svarat detta anbud genom att acceptera det. Ni har båda frivilligt uttryckt en vilja att ingå avtal med varandra. Eftersom vi inte har några formkrav i Sverige på avtal så som att det skall vara skriftligt eller liknande, får man därför säga att ni har ingått avtal med varandra.Har man ingått avtal gäller avtalet och frångår man det så begår man avtalsbrott. Problemet med detta är att det inte finns några regler om vad som skall hända om någon skulle bryta sina avtal. Det finns inga straffrättsliga regler och det omnämns inte i avtalslagen. Så även om detta inte är okej kan det vara svårt för dig att hålla personen i frågan till ert avtal. Och vill du driva detta till en process så ligger bevisbördan på att ett avtal har ingåtts på dig, du är alltså skyldig att bevisa att ni ingått avtal med varandra. Utifall detta skulle leda till en tvist rekommenderar jag dig att spara allt korrespondens mellan er, hennes blocket-annons och alla kontoutdrag över dina överföringar. Jag hoppas detta kan hjälpa dig! Med vänlig hälsning

Rättsverkan av s.k. förklaringsmisstag

2015-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag är nyfiken på det här med bindande anbud och accept. Om till exempel en livsmedelshandlare erbjuder sig att köpa ett parti fryst laxfilé för 75 kr/st genom ett brev, men sedan inser att hon skrivit fel och istället skrivit att hon kan köpa laxfilén för 750 kr/st. Är hon bunden av sitt anbud då? Trots att det är så stor prisskillnad?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! I situationen du beskriver har anbudet (viljeförklaringen), på grund av ett misstag (som t.ex. felskrivning eller felsägning) fått ett annat innehåll än vad anbudsgivaren avsett. Detta kallas för ett ”förklaringsmisstag” och regleras av 32§ avtalslagen. I sådana fall är anbudsgivaren inte bunden av sitt anbud, under förutsättning att anbudsmottagaren insett eller borde ha insett att viljeförklaringen som lämnats inte var rätt.Mottagaren av anbudet måste alltså ha insett (eller i alla fall bort ha insett) att livsmedelshandlaren inte menade att han/hon var villig att betala 750 kr/laxfilé. Eftersom lax vanligen inte brukar vara så dyrt kan det alltså hävdas att anbudsmottagaren har insett eller i alla fall rimligen borde ha insett att ett pris om 750kr/laxfilé inte var vad livsmedelshandlaren avsett, varför denne inte är bunden av sitt anbud. Det finns emellertid inget krav på att mottagaren måste insett vad anbudsgivaren egentligen menat – mottagaren måste alltså inte inse att det var just 75 kr/laxfilé som livsmedelshandlaren menade, utan endast att han/hon inte menade 750 kr/laxfilé. Hoppas detta kunde bringa lite klarhet i frågan! Med vänlig hälsning,

Om avtalets ingående

2015-07-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har via sms meddelat att jag vill hyra ett rum och sagt muntligt att jag är intresserad av rummet via telefon. Nu har jag sagt att jag inte är intresserad längre då rummet inte har det som jag förväntade mig. Hyresvärden har dessutom ringt och efterfrågat ifyllt kontrakt som denna har skickat mig för att jag ska skriva under och skicka tillbaka vilket jag inte har gjort. Det jag då fick till mig var att hon inte var så villig att hyra ut till mig när hon fick vetskap om att jag endast var intresserad att hyra rummet i cirka 3 månader. När jag nu avböjer och säger att jag inte kan hyra rummet så kräver hyresvärden mig på 3 månaders hyra. Kan hon verkligen kräva detta av mig? Jag är väl medveten om att muntligt avtal gäller likväl som ett skriftligt muntligt avtal men då jag fick uppfattningen av att hon inte längre ville hyra ut till mig letade jag efter annat boende samt att jag har endast sagt att jag vill hyra, inte att jag ska.
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Denna fråga handlar närmst om tolkning av avtal och om dess ingående. Som huvudregel inom avtalsrätten gäller att skriftliga och muntliga avtal är likställda, precis som du säger. Det som blir avgörande för om du blivit bunden av avtalet är vad det är du har svarat på. Har det t.ex. varit på en annons betraktas det inte som att du accepterat ett anbud. Har du däremot visat intresse, sedan fått en förfrågan om du vill hyra, och på det svarat att du vill hyra har bundenhet uppstått.Vidare kan sägas att eftersom processen sedan gått vidare och du har fått ett kontrakt hemskickat kan du ha betett dig som att du var villig att hyra rummet, och därmed ingått avtalet genom konkludent handlande. Mycket handlar också om vad hyresvärden förstått av situationen. Vet hen att du inte velat ingå avtalet, kan bundenhet inte uppstå. Angående den begärda hyran. Denna hyran skulle endast kunna begäras om avtalet anses ingånget, och att uppsägningstiden på detta var tre månader. Utifrån omständigheterna du angivit är det svårt att ge ett konkret svar på frågan, men jag hoppas dessa punkter har givit ett vägledande svar! Vänligen,

Avtalsbundenhet

2015-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Bad en lokal gren av en stor byggkoncern om en offert gällande att renovera ett mindre badrum. De var på plats och tog mått mm samt lämnade jag in en komplettering. Fick ett formellt anbud med tydligt innehåll om vad som ingick samt ett pris på 61 000 kr efter ROT. Ringde och kontrollerade några saker med dem. Accepterade sedan anbudet via mail som de ville efter ca 7 dagar av de stipulerade 30 som var svarstid. 3 veckor senare skickar de ett mail som säger att de knappat in fel i sin kalkyl (en kalkyl som inte bifogades i anbudshandlingen) och att de därför skickar ett nytt anbud. Nu är summan 97 500 kr efter ROT. Ovanpå detta står det också i anbudet att om man avbokar ett beställt jobb debiteras man 2500 kr. Som jag läser avtalslagen så är företaget bundet till sitt anbud de lämnat. Har jag rätt och hur bör jag gå vidare?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!För att ett bindande avtal ska uppstå enligt avtalslagen är utgångspunkten att det har skickats ett anbud av en part, som sedan accepterats av den andra parten. I AvtL 32 paragrafen finns en regel som innebär att den som skickat ett anbud som till följd av misstag fått en annan innebörd än tänkt, inte är bunden av anbudet om motparten borde insett misstaget. För att byggfirman ska kunna komma ifrån avtalet krävs således att du borde varit medveten om att anbudet av misstag hade fått ett felaktigt innehåll, exempelvis pga en orimligt låg ersättning.Min bedömning av ditt fall är att det finns goda skäl för dig att ta detta vidare, framförallt med tanke på den dokumenterade bevisning som finns i form av mailkontakterna. Mitt råd är att du använder dig av lawlines tilläggstjänster utöver gratisrådgivning, där du kan få hjälp med att utforma ett kravbrev till firman och eventuellt gå vidare till domstol. Vänligen

Medveten felaktig prissättning

2015-06-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag skulle behöva hjälp med denna frågan:En tv-handlare placerar en tv i sitt skyltfönster med prislappen 4000 kr som lockbete, men som egentligen kostar 20 000kr. Han ber sina anställda säga att tvn är slut när kunder kommer och vill köpa den. Men en anställd råkar trots denna order från sin chef sälja tvn för 4000.Har tv-handlaren rätt att återkräva tvn?Han kan väl knappast åberopa paragrafen som behandlar förklaringsmisstag då han med mening skrivit 4000kr. Tack på förhand!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har i din fråga angivit att prissättningen medvetet varit fel. Det kan därför inte vara fråga om ett förklaringsmisstag enligt 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). TV-handlaren är bunden av sin viljeförklaring att sälja varan för 4 000 kronor och köparen kan hävda huvudregeln "pacta sunt servanda", avtal ska hållas, 1 § första stycket avtalslagen.Förhållandet gentemot arbetstagaren som inte har följt arbetsgivarens befallning är en annan rättsfråga. Förhållandet gentemot kunder är däremot klart, han är bunden av den skyltade prissättningen.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Avtalslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,