Formkrav för accept vid avtalsslut

2016-05-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hur bör kunden formulera sig i e-postkommunikation när hen accepterar mitt anbud så att det blir ett tydligt avtal?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I den allmänna avtalsrätten enligt avtalslagen (se här) finns det inga särskilda formkrav för en accept. Vad som helst som bör uppfattas som ett godkännande/ett jakande svar till ditt anbud är därför en accept och ett avtal anses då vara ingånget. Som en extra trygghet för dig själv kan du maila tillbaka för att få en avtalsbekräftelse. Med vänlig hälsning,

Oren accept

2016-04-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har skickat en offert till en annan näringsidkare. Det har varit lite revideringar på offerten, totalt 4 gånger. På den första offerten hade de ingen extra rabatt men på de två nästkommande hade det smugit sig in en rad som gav dem 10% rabatt. På den 4:de offerten upptäckte jag felet och tog bort rabatten, ringde till kunden och meddelade att det blivit fel.Vad gäller, har jag rätt att ändra och ta bort rabatten, då den inte varit med från början?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Frågor om ingående av avtal regleras i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Lagen hittar du här.Enligt 6 § avtalslagen gäller det att svar till ett anbud som antar anbudet men som innehåller ett tillägg, inskränkning eller förbehåll till det ursprungliga anbudet ska gälla som avslag i förening med nytt anbud. Detta kallas för oren accept. Såsom jag förstår det av frågan har du skickat ett anbud (offert) till en annan näringsidkare. Sedan har motparten gjort revideringar och skickat tillbaka anbudet till dig vid två tillfällen. Du upptäcker på anbuden du fått från motparten att de har gjort ett tillägg i anbudet som ger dem 10 % rabatt, och tar bort rabatten från anbudet och meddelar motparten att en sådan rabatt inte skulle ingå. När du först skickade anbudet och motparten sedan gjorde en ändring i anbudet och skickade det tillbaka till dig anses det som sagt att motparten har avslagit ditt anbud och istället har lämnat ett nytt anbud till dig. Detta har dem gjort två gånger, och inte vid något tillfälle har någon av motparterna antagit ett anbud och därmed ingått avtal. När du sedan upptäcker att anbud som motparten skickat tillbaka till dig innehåller tillägg till ditt ursprungliga anbud är det du som ska bestämma om du vill anta anbudet (och accepterar tillägget om 10 % rabatt) och ingå avtal. Vill du inte göra det kan du ändra på deras anbud igen och skicka den tillbaka till motparten, eller välja att inte fortsätta försöka ingå ett avtal och avsluta avtalsförhandlingarna. Väljer du att ändra på anbudet igen och ta bort rabatten kommer det enligt 6 § avtalslagen anses som sagt att du avslår deras anbud och skickar ett nytt anbud som motparten nu får ta ställning till. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Bevisning och tolkning av muntliga avtal

2016-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Momsfråga vid arrende. Vi har en muntlig ÖK med kommunen att arrendera ett stall med tillhörande betesmark. När det slutliga avtalet skrivits har det tillkommit moms på den avtalade avgiften. Inte någon gång under förhandlingen (ca 6 månader) har det nämnts från kommunen att det TILLKOMMER moms utöver avtalad avgift. Har inte kommunen skyldighet att informera om detta i ett tidigare skede än när avtalet är klart för underskrift? Avtalet träder i kraft om ca tre veckor. Vi driver ingen näring och är inte heller momsredovisningsskyldiga. Kan vi kräva att vi bara ska betala den avtalade avgiften och att den i så fall inkluderar moms? Kan man som privatperson (fysisk) förvänta sig att alla summor i avtalet, muntligt som skriftligt, ska inkludera moms? Tacksam för svar
Fredrik Mattsson |Hej Åke,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.RättsutredningInom avtalsrätten gäller som du säkert är bekant med såväl muntliga som skriftliga avtal (se Axel Adlercreutz, Avtalsrätt I, 12 uppl., s. 49 ff). Muntliga avtal vållar dock ofta stora bevissvårigheter. För att ett muntligt avtal ska vara gällande krävs att det är möjligt att i efterhand bevisa att de båda parternas avsikter exakt överensstämde vid den påstådda tidpunkten för överenskommelsen. Om exempelvis en person i efterhand medger att han skulle köpa varor av en näringsidkare betyder detta inte nödvändigtvis att köparen godtar säljarens påstående om hur många varor som skulle köpas.Det är dessutom ofta i praktiken svårt att dra gränsen mellan bindande muntliga avtal och oförbindande utfästelser som lämnas under avtalsförhandlingar. I viss mån är det otillåtet att agera oaktsamt och svikligt mot motparten under avtalsförhandlingar. Detta kallas för culpa in contrahendo. I svensk rätt är det dock mycket svårt att vinna framgång med en talan om skadestånd p.g.a. av att motparten agerat på ett visst sätt under avtalsförhandlingar.När det gäller bevisbörda och beviskrav bör följande noteras. Det är den part som hävdar att ett avtal föreligger som har bevisbördan, d.v.s. är skyldig att bevisa att ett avtal verkligen finns. Det är även den som påstår att ett visst villkor eller annan uppgift (t.ex. pris, leveransinformation) i ett avtal finns som bär bevisbördan för att bevisa att så verkligen är fallet.Beviskravet som uppställs när en part hävdar att ett avtal finns är styrkt. Det vill säga måste den part som påstår att ett avtal finns styrka det här påståendet. Det är ett högre beviskrav än sannolikt. Slutligen bör noteras att en domstol i viss fall kan anse att an part är bunden av ett avtal även om parten inte uttryckligen har ingått avtalet. Det är kallas konkludent avtalsbildning. Det kan t.ex. röra sig om en person som kliver på en buss och därigenom anses ha förbundit sig att betala för en bussbiljett. Enligt grunderna för konkludent avtalsbildning är det även möjligt att med framgång anföra att en person genom sitt agerande anses ha godtagit en viss omständighet eller ett visst avtalsvillkor. BedömningSåvitt jag uppfattar dig har kommunen muntligen angivit en viss arrendeavgift. Det har inte framgått någonting om att moms tillkommer. I det skriftliga avtalet anges dock att moms tillkommer. Du anser mot bakgrund av det som kommunen muntligen uppgett inte är skyldig att betala momsen.För att vinna framgång med ditt påstående krävs att du kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts med innebörden att ett visst belopp skulle betalas och att inga ytterligare kostnader (t.ex. moms) skulle tillkomma. Det här är mycket svårt att bevisa. Kommunen kan anföra att de uttalanden som avgavs under förhandlingarna endast var avsiktsförklaringar och inte bindande anbud.Det är vidare möjligt för kommunen att vidgå att moms inte nämndes under förhandlingar, men att kommunen inte heller lovade att moms inte skulle utgå.Dessutom kan kommunen anföra att i och med att du valde att ingå ett skriftligt avtal med kommunen därigenom frånsa dig rätten att åberopa ett eventuellt tidigare muntligt avtal.Du har även undrat över vilken skyldighet kommunen har att informera om momsen i ett tidigt skede. Svaret är att någon sådan skyldighet, tyvärr, inte föreligger. Slutligen saknar det i det här sammanhanget rättslig relevans i vilken mån privatpersoner kan förvänta sig att summor i avtalet ska inkludera moms. Sammanfattningsvis är min bedömning att kommunen har avsevärt mycket mer rättsligt stöd för sin inställning än du har. Jag rekommenderar därför att du även betalar den moms som tillkom och inte bestrider kommunens fakturor.Vänligen,Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

Avtal via sms

2016-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag betalade in 45 000 till ett hälsoläger. Eftersom det inte fanns något som helst avtal så frågade jag företaget, på sms om något oförutsett händer och jag inte kan vara med, får jag tillbaka pengarna då. Svaret: självklart! Vi behåller 20% av summan. Du får tillbaka resten. Nu är det så att jag blev erbjuden ett jobb jag inte kunde tacka nej till (var arbetslös) och valde att hoppa av. Begärde tillbaka pengar enligt överenskommelse. Men fick svar att det var omöjligt! Jag har sms:et kvar. Anser att företaget begått avtalsbrott. Vad säger lagen om detta? Tacksam för svar/Anna
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.I den svenska avtalsrätten är den så kallade anbud- och acceptmodellen central. För att det ska bli ett bindande avtal mellan två parter krävs att det kommer ett avtalsförslag som sedan accepteras av motparten. I ditt fall har du lämnat en förfrågan om att få ett anbud avseende vad som händer vid oförutsedda händelser. Din motpart lämnade då ett anbud om du får tillbaka 80 % av köpeskillingen. Om du accepterade detta har ett bindande avtal uppkommit, förutsatt att den som lämnande anbudet hade behörighet och/eller befogenhet att göra det. Hoppas du fått svar på din fråga Vänligen

Är en beställning en accept?

2016-04-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Är en beställning det samma som accept och är en offert ett beställningserkännande?
Felix Sjöberg |Hej!Regler om anbud och accept finns i avtalslagen, som är över hundra år gammal och har ett relativt snårigt språkbruk. Inom avtalsrätt pratar man ofta om att en del (men inte alla) avtal sluts via en modell med anbud och accept. I ett sådant fall är anbudet det erbjudande om avtal som ges på det första stadiet, ett slags viljeförklaring från en part att ingå ett avtal med någon annan. Ett anbud måste rikta sig till viss person och vara någorlunda specificerat för att räknas. Här kan man skilja på när affärer gör reklamutskick med erbjudandet om att köpa en viss vara för ett visst pris, sådana kallas för utbud.Om anbudet accepteras kallas svaret för accept, det kan till exempel röra sig om att en person accepterar en annan persons erbjudande om att de ska ingå ett avtal om ett cykelköp. Både anbud och accept är normalt bindande var för sig, och ett anbud kan oftast inte återkallas förrän viss tid passerat. När en accept finns har man ingått ett avtal och båda parter är normalt bundna av avtalet.Att lägga en beställning är snarast att se som ett anbud, det är ju ett erbjudande om att man vill köpa en viss vara eller tjänst för ett visst pris. Även en offert borde ofta vara att se som ett anbud, eftersom det ofta rör sig om ett erbjudande om att ingå avtal. Beroende på hur offerten är utformad kan det ses som en bekräftelse (kvitto) på ingått avtal eller liknande, det får bero på vad som står där.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Ångerrätt vid vunnet bud på nätauktion

2016-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Undrar vad som gäller för mig som privatperson när jag handlar på internetauktioner. Har jag rätt att ångra mitt bud om jag har slutbudet så att säga och vunnit auktionen? Om ja, isåfall inom vilken tid måste jag ångra mitt köp? Och kan man ångra sig hur många gånger som helst? Tacksam för svar. MVH Kristina
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga måste jag först reda ut hur avtal sluts på en nätauktion för att sedan utreda huruvida du har en eventuell ångerrätt eller inte. Det vanliga vid nätauktioner är att villkoren bestäms i förväg och att köpare och säljare accepterar dessa villkor då de blir medlemmar på auktionssidan. Men eftersom jag inte vet huruvida det finns några särskilda villkor i ditt fall så kommer jag svara med utgångspunkt i att det inte finns några villkor som reglerar detta. Enligt doktrinen blir du bunden av ditt bud när du avger det, budet ses som ett rättsligt bindande anbud i avtalsrättens mening, se 1 § första stycket avtalslagen (AvtL). Om detta bud sedan accepteras av säljaren genom att tiden för auktionen löper ut så föreligger det ett bindande avtal mellan dig och säljaren. Genom detta har således ett avtal ingåtts och om det inte föreligger några ogiltighetsgrunder (t.ex. att du blivit hotad att avge ett bud) så har ett bindande avtal kommit till stånd mellan dig och säljaren. Om du har ångerrätt eller inte beror på om den du köper av är en näringsidkare eller privatperson. Om säljaren är en näringsidkare så har du som konsument rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela säljaren om detta inom 14 dagar, se 2 kap. 10 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det finns inga begränsningar på hur många gånger du kan ångra dig. Men om säljaren däremot är en privatperson så är köplagen tillämplig, se 1 och 4 §§, och i köplagen stadgas ingen ångerrätt åt köparen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bindande prisuppgift?

2016-03-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en bilfirma har lagt ut en bil på Blocket där man sänkt priset på bilen från 159400:- till 13900:-samma pris ligger även på bilfirmans hemsida.i annonsen på blocket står inget om att de reserverar sig för eventuella felskrivningar.Gäller det priset som står eller kan de hävda att de ev. har skrivit fel?
Martin Persson |Bundenhet uppstår då det förekommer ett anbud från säljaren och en där tillhörande accept ges av köparen. För att ett angivet pris skall anses vara ett anbud krävs att det är riktat till en bestämd adressat, vilket en annons på Blocket knappast är, utan snarare att anse som ett icke-bindande utbud.Även om det hade haft fallenheten av ett riktat anbud, hade en sådan markant prissänkning ändå inte vart bindande då det är en uppenbar felskrivning och därmed angripbar med hjälp av 32 § 1 stycket avtalslagen.Vänligen,

Avtalsbundenhet och underförstådda villkor

2016-01-08 i Anbud och accept
FRÅGA |HejEtt hbv hem ska startas och dem ringde mig om hjälp att hitta personal. Dem frågade vad jag tog i timmen och fick pris 300:- och svarade mig att det var billigt. Jag fick meddelande på Facebook om att dem ville jag skulle ringa myndigheter och hjälpa dem hitta föreståndare. Nu bestrider dem fakturan, vem har rätt ? Jag har flera meddelanden kvar på Facebook där hon ber mig hjälpa henne hitta personal men hon nekar och menar att jag har tagit kontakt med henne om samarbete vilket är löjligt då jag inriktar mig mot idrott och fortfarande pluggar.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Vänligen se mitt svar via e-mail.MVH