Ett avtals förfallande

2015-06-01 i Anbud och accept
FRÅGA |hej. Har en pågående tvist med den hantverkare som bytt tak på vårt hus. Då vi inte var nöjda så valde vi att hålla inne med en del av betalningen (10%) tills dess att problemet var åtgärdat. Då hantverkaren vägrar så skickade jag ett kontrakt där jag skrivit att vi har rätt att få priset reducerat med 5% och att vi därför kommer betala in de resterande 5% till honom. Både jag och in sambo undertecknade detta kontrakt med namn och datum. hantverkaren skickade via sms att han inte godkände detta men kom inte heller med något motbud. detta var i november 2014. Min fråga är nu om det finns någon begränsad giltighetstid för ett kontrakt. Det känns olustigt att han har ett kontrakt med våra underskrifter och att han när som helst kan välja att skriva under och kräva in pengarna. Vi vill ju veta om vi kan använda de 10% som vi har innestående till en ny hantverkare för att åtgärda problemet.
Martin Persson |Tack för din fråga.I och med att hantverkaren skickade ett sms där han deklarerade att inte godkänna avtalet är avtalets giltighet således förfallet i enlighet med 5 § i avtalslagen. Väljer man att avstå avtalet kan man som avstående part inte senare åberopa detta. Spara meddelandet utifall att han skulle hävda dess giltighet vid ett senare skede.Det bör dock nämnas att man inte kan godkänna ett avtal hur sent som helst från dess mottagande. Ett svar måste anhållas inom skälig tid, se 3 § i avtalslagen, vilket normalt brukar innebära inget mer än en kortare betänketid. Med andra ord är det inget hantverkaren "när som helst" kan komma att åberopa.Vänligen,

Hyresavtal genom konkludent handlande

2015-05-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Gäller ett skriftligt avtal som en avtalspartner har fått sig tillsänt och tagit del av men inte har skrivit under? Avtalspartnern har under ett halvår efterlevt avtalet och har betalat hyra i enlighet med detta avtal.
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För det första kan nämnas att det, för avtalets giltighet, inte krävs att avtalet ingicks skriftligen. Hyresavtal kan även ingås muntligen eller genom konkludent handlande. I ditt fall är det aktuellt att diskutera om ett avtal kan anses ha kommit till stånd genom så kallat konkludent handlande. Avtal genom konkludent handlande innebär att avtalet anses ingånget på grund av att parterna handlat som om ett avtal existerar, trots att något formellt avtal aldrig slutits. Detta är vad som verkar ha skett i det aktuella fallet, varför det kan tänkas att ett avtal bör anses ingånget genom konkludent handlande. Det finns exempel från praxis där just hyresavtal ansetts ingånget genom konkludent handlande. Något klart svar i frågan om det ingåtts ett avtal genom konkludent handlande kan jag dock inte utifrån den givna informationen ge utan en sådan prövning måste ske utifrån samtliga omständigheter. Denna fråga prövas genom att du väcker en fastställelsetalan i tingsrätt. Jag hoppas att svaret var till din hjälp. Vänligen,

Anbud bindande?

2015-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag är med i en köp och säljgrupp på Facebook där man kan sälja saker på bud.I reglerna för gruppen står det att bud är bindande.Då är min fråga, gäller det även juridiskt?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!För att ett bindande avtal ska uppstå krävs att en part erbjuder eller lovar något (anbud) till en annan part som accepterar detta erbjudande eller löfte (accept). Denna s.k. anbud-acceptmodell utgör huvudregeln för hur avtal ingås i svensk rätt. Anbud skiljer sig från oförbindande utbud i den meningen att de senare utgör erbjudanden till en obestämd krets människor, som i fallet med facebookgruppen. De som annonserar ut saker genom inlägg i gruppen ger således inte några anbud, utan uppmanar snarare andra att ge anbud på det de säljer. Mer om detta kan du läsa här. Ett anbud som ges på en utbjuden sak i gruppen är däremot bindande och innebär vid accept ett bindande avtal, förutsatt att anbudets innehåll är tillräckligt preciserat. Om någon i gruppen därför besvarar en annons med att han/hon är villig att betala en viss summa för den utannonserade saken torde detta normalt sett utgöra ett bindande anbud. Det är dock viktigt att komma ihåg att det vid en eventuell process är den part som påstår att ett bindande avtal föreligger som har bevisbördan.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Avtalsbundenhet på Blocket

2015-03-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag la ut en annons på blocket och en person skrev till mig och sa att h*n var intresserad av att köpa boken. Jag svarar med att ge personen mina kontouppgifter och frågar om adressen. Sen svarar h*n igen och skriver att h *n hittat en annan bok. Vad har jag för rättigheter? Vi måste väl haft ett avtal som hon bröt?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att med säkerhet säga huruvida något bindande avtal föreligger utifrån informationen i din fråga. Jag ska dock kortfattat försöka att förklara vad som krävs för att ett bindande avtal ska uppkomma.Ett avtal sluts i en situation som denna två led. Först lämnas ett anbud och sedan svarar motparten med en accept varpå ett bindande avtal sluts. Avtalsbundenheten inträder i två steg, först är anbudsgivaren ensidigt bunden av sitt anbud, därefter blir acceptanten bunden av sin accept. När båda parter härigenom är bundna uppkommer ett för båda parter bindande avtal.Först och främst bör sägas att en annons på Blocket i sig inte utgör ett anbud. För att ett avtal ska ha slutits krävs alltså att den förfrågan som du fått uppfyller kraven på ett anbud som är bindande för din motpart. Detta är tyvärr inte möjligt att avgöra utan att veta hur din motpart har uttryckt sig. Det är t.ex. skillnad på att uttrycka ett intresse av att träffa ett avtal ("jag är intresserad av att köpa din bok, hur mycket vill du ha betalt?") och att ge ett bindande anbud ("jag vill köpa din bok för x kronor"). Om det meddelande som du fick var att anse som ett anbud har ett avtal troligen slutits i och med ditt svar (jag skriver "troligen" då även detta är beroende av hur du uttryckt dig).Har ett avtal slutits är detta som framgått ovan bindande för båda parter. Ingenting i din fråga tyder på att det skulle föreligga någon grund för hävning och du kan då kräva att din motpart fullgör avtalet genom att köpa boken. Med tanke på att det inte är helt säkert att ett avtal föreligger är det dock enligt mig bättre att vänta in nästa köpare än att lägga tid och energi på att ge sig in i en tvist angående detta. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Internetavtal

2015-05-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Är man verkligen bunden av ett avtal om man har satt kryss i en ruta på ett webb-formulär?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal ingås genom anbud och accept. Det innebär att om två parter lämnar likalydande viljeförklaringar så uppstår ett bindande avtal.Giltiga avtal kan visserligen uppstå över nätet och det är icke osedvanligt att upprätta ett kontrakt som innefattar kryssrutor. Numera är det snarare vanligt förekommande att råka på internetavtal där det längst ner på kontraktet finns en bekräftelseruta som oftast ska intyga ett godkännande av de framförda köpevillkoren. Även fast metoden är fullt legitim så ska det tilläggas att det generellt sett kan förekomma kryphål i internetavtal som kan missgynna kontrahenten. Det finns exempelvis praxis som tyder på att det kan förekomma situationer där sådana avtal utnyttjas på ett otillbörligt vis. Av rättsfallet FT 2188-13 framgår det att en person för någon annans räkning falskeligen signerat ett internetavtal som den utsatte icke lämnande medgivande till. Hovrätten slog fast att en sådan viljeförklaring icke är bindande för den vars beställning görs. Jag kan mot bakgrund av det som har framförts konstatera att man kan bli bunden av ett internetavtal som innefattar en eller flera kryssrutor. Dock kan det förekomma risker som kan vara till nackdel för den kontrahent som har upprättat avtalet. Vänligen,

Anbud och accept.

2015-04-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en person har via mejlkonversation sagt att hen vill köpa min bil för x kr och vi har kommit överens om pris samt dag för affär och båda parterna är med på detta. Nu har hen ändrat sig och säger att att det inte bli någon affär pga förhinder.Vad säger avtalslagen om detta?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 1 § AvtL är anbud om slutande av avtal och ett svar på ett sådant anbud bindande. Utifrån informationen i din fråga är min bedömning att ett bindande avtal har ingåtts. Mot bakgrund av detta kan köparen inte ändra sig och ångra sitt köp. Det är dock svårt för mig att svara med 100 procent säkerhet utan att ha tagit del av mailkonversationen.Om du känner att vill du få din fråga närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår expresstjänst. Länk: http://lawline.se/lawline-express. Med vänlig hälsning,

Är friskrivning från lagesaldofel och slutförsäljning okej?

2015-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag beställde en jacka på rea, som fanns i lager, från en hemsida och fick en orderbekräftelse på det jag beställt. Nu två veckor senare säger butiken att varan är slut, trots att jag fick en bekräftelse på att jag beställt en. På hemsidan friskrev man sig från lagersaldofel och slutförsäljning betyder det att de trots att man bekräftat avtalet inte är skyldiga att utge varan?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine. Om butiken i villkoren för köpet, vilka du accepterar i samband med ditt köp, friskriver sig beträffande slutförsäljning och lagersaldofel så gäller detta. Med andra ord är butiken inte skyldig att bereda dig med någon ersättningsprodukt eller likvärd produkt för det angivna priset - utan kan utan påföljd frånträda avtalet.Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, i annat fall är ni välkomna att ställa eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Separata eller individuella avtal?

2015-01-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi är ett popband som vill starta ett konstnärskollektiv i anslutning till bandet som kan ta fram logotyper, albumomslag, tryck, grafik och så vidare. För att allt ska gå rätt till vill vi förankra det hela i upphovsrättsliga lagar, det jag undrar är alltså hur vi ska gå tillväga för att slippa eventuella problem i framtiden. Ska vi skriva individuella kontrakt med varje enskild konstnär eller ska vi ha ett övergripande kontrakt och i så fall, räcker det med att tillhandahålla kontraktet utan underskrifter?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag skulle i detta fall råda er till med varje konstnär skrivna kontrakt. Även om avtal kan ingås konkludent, dvs att konstnären som bor i kollektivet genom att bo där accepterat kontraktet som rör upphovsrätterna, kan det bland annat för bevisfrågor vara klokast att reglera era mellanhavanden i skriftliga och underskrivna kontrakt.Att enbart tillhandahålla kontrakt som inte ingås/skrivs under kan innebära att den andra parten, dvs konstnären i fråga, inte accepterar kontraktet och dess villkor. I ett sådant fall blir vanliga upphovsrättsregler och inte avtalet gällande. Självklart finns det undantag, vilket jag nämnda ovan, som kan göra att kontraktet ändå anses accepterat. Rådet är fortfarande att utforma kontrakt som skrivs under.Ha en trevlig dag,