Är kostnadsförslag via mailkontakt en bindande offert?

2017-04-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Har lite frågor gällande offerter. Jag har haft lite mail konversationer med ett företag som skall bygga uterum och lägga trädäck m.m.Vi har även haft företaget hemma hos oss där vi gått igenom vad som ska göras osv. Vi har sedan på mail fått veta vad alla olika delar kommer kosta. Inte i något dokument form, utan enbart skrivet på mail. Till exempel :TrädäckArbetskostnad: xxxMaterial kostnad: xxxUterum Arbetskostnad: xxxMaterial kostnad: xxxOsv.. Gäller vi har sedan fått frågan om vi ska "trycka på startknappen och sätta igång", där vi sagt ja. Räknas detta som bindande/offert för oss och företaget? Eller måste man ha underskrifter och dylikt från bägge parter?
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Det finns inget krav på underskrifter eller ett formellt dokument för att ett bindande avtal ska uppstå. Avtalet uppstår istället genom anbud och accept. För att offerten ska vara bindande krävs tre saker:• offert/anbud (det vill säga ett erbjudande)• accept (svar på erbjudandet)• att innehållet är detsamma i anbudet och accepten (att man tackar ja utan att ändra på något)För att tillämpa detta på er fråga så får man börja med att se på mailet företaget har skickat till er med kostnadsförslaget. Eftersom de har frågat om ni ska "trycka på startknappen och sätta igång" tolkar jag meddelandet som ett anbud. Då jag inte vet exakt vad som står i mailet kan jag dock inte uttala mig om det finns något som pekar på att det inte är ett anbud.Anbudet är sedan bindande för den som lämnat det från den stund mottagaren (ni) tar emot mailet. Ni som mottagare måste dock svara inom en viss tid för att företaget ska vara skyldiga att uppfylla åtagandet i den offert de lämnat. Står det i mailet att ni måste svara inom en viss tid gäller denna. Om information angående tidsfrist saknas är ni enligt lag tvungen att svara inom skälig tid. Det verkar som att ni har svarat rätt snabbt, utan att göra några tillägg eller ändringar i den lämnade offerten. Ett bindande avtal har alltså uppkommit mellan er och företaget.Jag kan tillägga att offerten även hade gällt om ni hade kommit överens om den muntligen. Problemet med muntliga avtal är dock att det blir svårt att bevisa lämnade uppgifter i en tvist. En grundläggande rättsprincip är att avtal ska hållas och att avtal är giltiga oavsett form.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till med bygget!Vänligen,

Behöver man ange pris för att ett giltigt avtal ska uppstå?

2017-03-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om muntligt avtal. Nyligen så gifte jag mig och fotografen undrade om vi senare ville ha ett album. Detta var vi intresserade av och han frågade saker som till exempel hur många sidor vi då skulle vara intresserade av osv. Tiden gick och vi fick ingen prislista eller vidare information. Ingen faktura eller offert med andra ord. Inte heller vid någon tidpunkt i vår mailkonversation nämndes kostnader. Nu plötsligt fick vi olika alternativ vi kunde välja till albumet som alla inkluderade väldigt höga kostnader. Där det billigaste alternativet för ett album kostade 20.000kr. Detta vill vi inte betala för eftersom det är alldeles för mycket men fotografen anser att vi gått med på att han skulle utföra arbetet och att vi nu måste betala. Kan det verkligen ha skett ett muntligt avtal om pris aldrig ens diskuterats?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal ingås på samma sätt som skriftliga. Det som skiljer de muntliga avtalen ifrån de skriftliga är att de är svårare att bevisa dess innehåll och existens. Vad som avgör om något muntligt avtal har ingåtts i ert fall är därför om avtalet stämmer överens med anbud-acceptmodellen som vi finner i avtalslagens regler. Vad måste erbjudandet innehålla för att ses som ett anbud?För att ett erbjudande ska ses som ett anbud i avtalslagens mening krävs endast att anbudet skall kunna tjäna som underlag för en bedömning av avtalets innehåll. Det betyder inte nödvändigtvis att villkoren måste redovisas i detalj. Minimi-innehållet i ett anbud kan vara en kortfattad beskrivning av prestationen (vad, när och hur?) och inte ens priset behöver vara bestämt. Att ni inte diskuterade något pris muntligen kan därför inte i sig ge anledning till att något avtal inte ingåtts. Det som är avgörande är istället om ni gav fotografen en ren accept på dennes anbud. Vad är en ren accept respektive en oren accept?En ren accept är en accept som helt och hållet stämmer överens med anbudet. Om en accept lämnas och denna inte stämmer överens med anbudet är det en oren accept. Meddelandet från anbudsmottagaren kan t.ex. innehålla något tillägg eller ändring av pris, kvantitet, leveransdatum m.m. En oren accept ska inte ses som en accept utan som ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på.Det beror alltså på hur ni svarade på fotografens erbjudande om något avtal uppstått eller inte. Har ni endast sagt att ni är intresserade men vill höra mer om erbjudandet senare skulle det kunna tala för att ingen ren accept har getts. Om ni däremot har sagt att ni vill köpa fotoboken och inte ifrågasatt pris eller annat har ni gett en accept. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Avtalsmekanismen: oren accept

2017-02-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående köp mellan två privatpersoner gällande till exempel köp av begagnad kurslitteratur. Köparen har gett mig ett erbjudande och jag har skrivit "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet" men nu har jag ångrat mig pga att jag hittade en annan försäljare som säljer böckerna till ett bättre pris. Försäljaren säger att jag är bunden till köpet då hen tackat nej till andra köpare pga att jag sagt att jag är intresserad och skulle köpa. Är jag då juridiskt tvungen att köpa böckerna när jag tackat ja till erbjudandet eller kan jag ångra mig när som helst innan självaste köpet är genomfört och betalat? Med vänlig hälsning, Maria
Märta Ahlén |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Kärnfrågan är om bindande avtal om köp av kurslitteratur kan anses ha ingåtts mellan dig och säljaren. Har ett bindande avtal ingåtts mellan er enbart genom att du skrivit att du "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet"? Den lagstiftning som är relevant för frågans lösning är Avtalslagen (AvtL). Det som enligt lag måste till för att ett avtal ska anses ingånget, man brukar prata om "modellen för avtals ingående" eller den s.k. "avtalsmekanismen", följer av 1 § AvtL. Avtalsmekanismen innebär att ett anbud respektive en accept är bindande, dvs. att anbudet inte kan återkallas (med undantag för vad som anges i 7 § AvtL av vilken framgår att återkallelse är möjlig till dess anbudstagaren tar del av anbudet) samt att även svaret är oåterkalleligt. Svaret/accepten är emellertid, givetvis, ett villkor för att anbudsgivaren ska förbli bunden. Enligt avtalsmekanismen krävs vidare att accepten måste vara med anbudet i stort sett överensstämmande för att ett avtal ska komma till stånd. Du skriver i din fråga att "köparen har gett mig ett erbjudande" (min kursivering), men frågan är om det verkligen rör sig om ett anbud här. Ett utbud, å andra sidan, brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda som befinner sig i kretsen att själva lämna ett anbud. Jag är benägen att se din skrivelse att du "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet" som ett anbud till säljaren att genomföra köpet på visst sätt (personligen) och på viss tid (nästa vecka), vilket säljaren alltså skulle ha haft att besvara genom accept. I avsaknad av sådan accept av ditt anbud har inget bindande avtal ingåtts. Om vi för säkerhets skull också ponerar att det är ett anbud som säljaren lämnat ska du alltså enligt avtalsmekanismen ge en med anbudet i stort sett överensstämmande accept för att bindande avtal ska nås. Där det är fråga om svar som avviker från anbudet, s.k. oren accept, fungerar emellertid detta som avslag av anbudet, i förening med nytt anbud. Detta följer av 4 § andra stycket och 6 § andra stycket AvtL. Därmed blir även i det här fallet det till den förste anbudsgivaren lämnade svaret att anse som ett nytt anbud, vilket i sin tur den förste anbudsgivaren måste lämna accept på för att bindande avtal ska anses ha ingåtts. Slutsatsen blir att du inte, juridiskt sett, är tvungen att köpa böckerna när du anmält att du "är intresserad" och gett förslag på att "ses nästa vecka för köpet"; detta är att betrakta som ett nytt anbud vilket säljaren haft att acceptera eller avslå. Allt gott till dig! Med vänlig hälsing,

Anbud eller utbud?

2017-02-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om en potentiell hyresgäst tittar på en lägenhet och säger till hyresvärden: "Jag vill ha lägenheten, vi ska bara komma överens om priset."Har man då ingått ett muntligt löfte om att hyra/hyra ut lägenheten? (Naturligtvis för ett rimligt pris). Var går så att säga gränsen för när ett muntligt löfte blir ett muntligt avtal? Finns det något som heter muntligt löfte och hur bindande är i så fall de?Mvh
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget skriftligt krav vid uthyrning av en lägenhet varför också ett muntligt avtal är bindande. Enligt 1 § avtalslagen så är anbud eller svar på anbud bindande för dem som har avgivit dem. Om något inte är ett anbud brukar det kallas utbud. Ett anbud ska vara ett preciserat erbjudande som riktar sig till en bestämd adressat och utan reservation om att anbudet inte är bindande. Ett utbud är inte bindande och brukar rikta sig till en obestämd krets och kan ses som en uppmaning till enskilda som befinner sig i kretsen att själva lämna ett anbud. Jag skulle säga att eftersom utsagan om att hyra lägenheten inte är preciserat vad gäller t ex pris så är det inte att betrakta som ett anbud utan ett utbud, en uppmaning till den andra personen att lämna ett anbud om uthyrning av lägenheten. Jag skulle därför säga att utsagan inte är bindande fören den är mer preciserad. Ett muntligt anbud är dock bindande på samma sätt som ett skriftligt. Det finns ingen juridisk term som kallas muntligt löfte men det som klassas som ett utbud är inte bindande för den som avgivit det. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan säljaren bli bunden av en annonssidas regler gällande maxpris?

2017-03-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Köp å sälj sida på Facebook. Där max priset är 5000kr. Står i regler osv. Om någon lägger ut sin vara å vill ha mer betalt för den exempel 15000kr. Hur blir det då. Eftersom den säljande personen har god tagit reglerna om hur annonsen ska vara och vilka regler det finns. Vad händer när någon/ några bjuder max priset som är tillåtet. Är intresserad av vad lagen säger då säljaren har gått med på sidans " avtal"
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalet som säljaren i det här fallet ingår med Facebooksidan gäller mellan sidan och säljaren. Då säljaren tydligt har gått ut med att varan säljs för 15’000kr så kan inte en köpare binda hen vid ett pris á 5’000kr, för att priset ska bli 5’000kr så krävs det att säljaren accepterar köparens anbud (Avtalslagen 1§ och 6§). Det är upp till Facebooksidan att se till att dess regler följs, det säljaren riskerar när hen lägger ut varan för mer än det tillåtna beloppet är troligtvis att annonsen tas bort. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Återkallelse av felaktigt anbud

2017-03-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Om ett företag har skrivit fel pris, säg 4300 kr istället för 4500 kr, på en vara i en offert men ser detta efter att man har fått en ren accept från kund, har företaget någon juridisk rätt att ändra priset till det som skulle vara?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Återkallelse av anbud regleras först och främst i 7§ Avtalslagen, här stadgas att man kan återkalla ett anbud om mottagaren inte hunnit ta del av anbudet eller om återkallelsen sker samtidigt som mottagaren tar del av anbudet. I ditt fall har kunden redan tagit del av anbudet och därmed finns det ingen möjlighet att återkalla anbudet med stöd av 7§ Avtalslagen. När det som i ditt fall rör sig om en felskrivning/förklaringsmisstag finns det dock en annan möjlighet att ej bli bunden av sitt anbud. I 32§ Avtalslagen stadgas att om anbudet p.g.a. felskrivning eller annat misstag fått annat innehåll än det man egentligen åsyftat och mottagaren insåg eller borde ha insett misstaget blir man som anbudsgivare ej bunden av sitt anbud. I ditt fall rör det sig dock om en så pass liten skillnad att det förmodligen ej går att hävda att mottagaren insett eller borde ha insett misstaget. Därmed går det med största sannolikhet inte att ändra priset på denna grund heller. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att företaget inte verkar ha någon juridisk rätt att ändra priset till det som det skulle vara. Hoppas att du fick svar på din fråga! MVH

Återtagande av accept

2017-02-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag har ett gymkort som jag ville säga upp. Ägaren godkände det och skrev under nu 2 veckor senare kom han fram till mig på gymmet och sa att jag inte alls fick säga upp mitt gymkort. Vad gäller?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Utifrån informationen i frågan tycks ni ha ingått ett bindande avtal om uppsägning av gymkortet. Enligt 1 § AvtL ingås ett avtal genom att ena parten lämnar anbud och den andra parten lämnar en accept. I ditt fall lämnar du anbudet genom att fråga om det är okej att säga upp gymkortet. Gymägaren lämnar accept genom att godkänna och skriva under detta. Ett återtagande av accept, som gymägaren sedan lämnar, är enbart giltigt om ett sådant meddelande lämnas innan du tagit del av accepten eller i direkt anslutning med att du tar del av accepten (enligt 5 § AvtL). I ditt fall lämnas meddelande om återtagande två veckor senare vilket innebär att återtagandet inte är giltigt - han är fortfarande bunden vid avtalet om uppsägning.En omständighet som ändå kan medföra att du inte har rätt att säga upp gymkortet är om gymägaren inte varit behörig att fatta ett sådant beslut. Faktum är att avtalet om uppsägning i själva verket sluts mellan dig och "gymföretaget" - dvs den juridiska personen. För att avtalet ska vara giltigt krävs att gymägaren genom fullmakt varit behörig att ingå sådana avtal. En fullmakt behöver nödvändigtvis inte bestå av ett fysiskt papper som fullmäktigen (gymägaren) visar upp för dig. I egenskap av anställd har man tex en så kallad ställningsfullmakt enligt 10 § 2 st AvtL. Hur stor behörigheten är beror på vilken typ av tjänst man har och vilken typ av avtal som ingås. I många fall är gymägaren själv anställd på företaget, alternativt kan han vara registrerad firmatecknare. Han torde i ett sådant fall vara behörig att ingå ett avtal om uppsägning eftersom detta hör till vanligheterna inom branschen. Är han VD på företaget har han definitivt behörighet att ingå ett sådant avtal å företagets vägnar. Av din fråga tycker jag mig utläsa att gymägaren på något sätt även är involverad i den dagliga driften av företaget varför avtalet om uppsägning borde gälla. Men om gymägaren enbart äger aktier i företaget och lovar dig att du ska få säga upp gymkortet är det inte lika säkert att företaget blir bundet till avtalet.Sammanfattningsvis: Gymägaren har med med allra största sannolikhet ingått avtal om att säga upp ditt gymkort. Detta gäller så länge han hade en sådan ställning på företaget att hade behörighet att ingå avtalet å företagets vägnar. Hans återtagande är utan verkan eftersom det skedde alldeles för sent.Hälsningar

Ändring i anbud

2017-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag skulle jättegärna vilja veta vad som gäller om en anbudsmottagare ändrar i en offert? :)
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Normalt när avtal sluts via den så kallade anbud/accept-modellen går det till så att en person kommer med ett avtalserbjudande (anbud) till en person som accepterar detta i sin helhet. Då båda personerna har likalydande uppfattningar om vad som är avtalat skapas ett avtalsförhållande mellan dem.Situationen som du beskriver, när anbudsmottagaren ändrar i erbjudandet kallas för oren accept och regleras i 6 § avtalslagen. Då gäller att svaret som alltså innehåller en korrigering gäller som ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren. Låt säga att person A erbjuder person B att köpa dennes cykel för 500 kr. Person B svarar att hon visserligen är intresserad av att köpa cykeln, men inte vill betala mer än 400 kr. Detta svar gäller då som ett anbud som person A får ta ställning till, och något bindande avtal har inte kommit till stånd mellan parterna.Dessa regler gäller däremot enligt paragrafens andra stycke inte om person B i fallet ovan anser att hennes svar överensstämmer med det som person A skrev, och person A dessutom inser detta. I mitt exempel ovan är det uppenbart att B har gjort en ändring i förhållande till A:s anbud, men vid missförstånd och liknande kan det hända att person A måste påpeka detta för att inte själv bli bunden av avtalet.