Avtal genom konkludent handlande

2014-02-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Roger får en dag ett märkligt erbjudande i sin brevlåda. Ett företag erbjuder sig att sälja ett kylskåp till honom för 5000 kr, och det står på brevet att han anses ha svarat ja, om han inte meddelar dem att han inte vill ha något kylskåp inom två veckor. Roger tar in kylskåpet i huset och börjar använda det. När fakturan anländer vägrar roger att betala den. När en representant från företaget ringer säger han att han aldrig gått med på att han ska få något nytt kylskåp, och att något avtal därmed inte har kommit tillstånd. Då är min fråga, vem har rätt eller fel här? Har Roger ingått ett avtal genom att ta in kylskåpet och använda det men samtidigt hur ska då företaget veta att han läst brevet?
Mikael Stade |Hej!Först och främst blir Roger inte bunden enbart genom erbjudandet från företaget. Det går inte att binda någon genom att skicka ett anbud och ange att mottagaren blir bunden om han inte motsätter sig avtalet. Om Roger hade förhållit sig helt passiv hade han alltså inte blivit bunden. Roger har dock i detta fall tagit in kylskåpet i sitt hem och börjat använda det. Vanligtvis ingås avtal genom en anbud-accept modell. Säljaren kommer med ett anbud som köparen accepterar och därigenom uppstår ett avtal. Men avtal kan även ingås genom att parterna agerar som om ett avtal har uppkommit trots att något formellt avtal inte föreligger. Man har då ingått avtal genom konkludent handlande. Genom att använda sig av kylskåpet agerar Roger som om han har köpt kylskåpet. Det krävs i ett sådant fall ingen uttrycklig viljeförklaring från Roger för att bli bunden utan det räcker med att han agerar som om avtal har ingåtts. Genom att ta in kylskåpet i sitt hem och använda sig av det har Roger agerat på ett sådant sätt. Roger är således bunden av avtalet genom sitt konkludenta handlande.Vänligen,

Avtal genom konkludent handlande

2013-12-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Vi har under en längre tid fakturerat ett företag för telefoni som de betalat och nu har de i frågasatt det efter en lång period av betalande. Vi har ett avtal med kunden där det framgår att vi ska tillhandahålla utrustning och material som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Sedan står det att kunden ska tillhandahålla andra faciliteter till oss för utförande av Tjänsterna. Jag undrar om man då kan säga att eftersom detta pågått en längre period och det accepterats genom att kunden betalat och inte sagt något om detta, kan de inte nu heller klaga på det utan betala fakturan och sedan omförhandla med oss. Jag har läst någonstans att om något pågår en längre period och både parterna inte inom skälig tid hör av sig så gäller det även i framtiden.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för din fråga!Avtal kan ingås genom så kallat konkludent handlande, dvs att en part aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal. I fallet från Högsta domstolen NJA 1961 s. 658 ansågs avtal slutet genom konkludent handlande där ett bolag vid ett flertal tillfällen levererat vitvaror till en kommun. Avtal ansågs inte ha träffats före leveransen. Bolaget hade dock utgått från att avtal träffats, vilket kommunen måste ha insett eftersom kommunen adresserats och fakturerats för varorna. Eftersom kommunen utkvitterade varorna ansågs de handlat konkludent och därmed accepterat avtalet, de kunde därför inte undgå betalningsskyldighet. Eftersom företaget betalat de första fakturorna talar detta för att de ansett sig bundna av avtalet. När ett avtal föreligger genom konkludent handlande återstår att bestämma vad avtalet innehållet, så kallad avtalstolkning, vilket kan vara svårare att avgöra än om avtal föreligger eller inte. Vid avtalstolkning kan två typer av tolkning bli aktuella. Det första är utfyllning om avtalet inte reglerar det som parterna tvistar om. Domstolen måste i detta fall fylla ut avtalet för att finna en lösning på tvisten. Domstolen tittar då på följande aspekter.Tvingande regler - om det finns någon icke avtalsbar lagregel som anger hur tvisten ska lösas. Partsbruk - om parterna ingått avtal tidigare med varandra kan man se hur avtalet såg ut då. Handelsbruk/sedvänja - man ser om det finns någon tydlig sedvänja i branschen. Dispositiva regler - Finns det t.ex. en regel i Köplagen som är tillämplig på problemet?Ändamålsövervägande - man söker i lagstiftning för att hitta en utfyllande regel som liknar detta fall. Man gör en jämförelse med en liknande situation, t.ex. hyra och köp.Om avtalet reglerar situationen som uppstått men parterna tvistar om hur avtalet ska tolkas får avtalstolkning användas. Man försöker här att fastställa den gemensamma partsavsikten, vad parterna egentligen menade när avtalet ingicks. Man använder här främst avtalstexten som utgångspunkt för tolkning, men också andra så kallade tolkningsdata. Avtalstexten utgör en presumtion om avtalets innehåll. Den som påstår att avtalet egentligen har ett annat innehåll måste bevisa detta. Utöver avtalstexten finns olika metoder för att tolka avtalet som jag inte ska gå djupare in på här, men det kan t.ex. vara att man gör en systematisk tolkning genom att titta under vilket avsnitt i avtalet bestämmelsen ligger för att tolka dess syfte. Man kan vidare titta vad som gäller i branschen i övrigt. Vidare är en princip inom svensk avtalsrätt att muntligt och tillskrivet går före det tryckta avtalet. Om man bemödat sig med att skriva till något eller muntligen lägga till något anses det vara anpassat till den individuella situationen och går således före det tryckta avtalet vid motsägelser. Vänligen

Avtalsbundenhet och relevansen av att tjänsten förblivit outnyttjad

2013-11-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Under 2012 var jag medlem i en golfklubb. Medlemskapet gick ut under våren 2013. Då skickade de mig en faktura för fortsatt medlemskap. Då jag under våren hade börjat studera skickade jag ett mail till golfklubben och frågade om det fanns studentmedlemskap. Golfklubben svarade att det finns det och frågade om de skulle skicka faktura på studentmedlemskap via post eller mejl. Jag svarade att det går bra via mail. Strax därpå kom en faktura via mejl på 2300:- för ett års medlemskap. Jag insåg snart att jag inte skulle ha tid att spela någon golf under sommaren och tänkte helt enkelt att jag struntar i att vara medlem i år. Sagt och gjort, jag betalade inte fakturan och jag spelade ingen golf hos golfklubben på hela sommaren. Nu i oktober kom en betalningspåminnelse att jag måste betala för mitt medlemskap. Jag bestred fakturan och sa att jag inte spelat någon golf hos dem i sommar och ifrågasatte om jag verkligen kunde blivit medlem om jag inte betalat medlemsavgiften? Golfklubben svarade att de sålt mig en tjänst och jag borde använt min 14-dagars ångerrätt om jag inte velat bli medlem. Hur kan jag gå tillväga? Är jag tvungen att betala fakturan fast jag inte använt medlemskapet på något sätt?
Miranda Lymeus |Hej!För att du ska vara tvungen att betala medlemsavgiften till klubben krävs för det första att ni ingått ett avtal. Om ett avtal faktiskt har kommit till stånd, kan man tyvärr inte komma undan betalningsskyldighet i efterhand bara för att man inte har utnyttjat den tjänst man avtalat om. En mer framkomlig väg är i så fall att argumentera för att något avtal aldrig har slutits. För att ett avtal ska komma till stånd krävs i princip ett "andbud" och en "accept". Detta måste dock inte ske uttryckligen. Vad framkom under era kontakter? Vad sa ni till varandra? Fick du uppfattningen att de bara skulle skicka en faktura ungefär som ett erbjudande om medlemskap, och hur kan du grunda att den uppfattningen var befogad? Skulle du ha blivit bunden även utan den mailkontakt ni hade? I annat fall hänger ju hela bundenheten på just vad som framkommit under mailkontakten. Om komponenterna bara är "har ni studentpris?". "ja, ska vi skicka faktura?" och "ja, tack" kan man ju hävda att det enda du accepterade var att de skulle skicka ett priserbjudande i form av en faktura och inte ett helt medlemskap. Det hela blir en argumentationsfråga och det är svårt att säga om avtal kommit till stånd eller inte utan att veta exakt vad som sagts och vad som står i klubbens villkor gällande avtal om medlemskap. Om det är så att du skulle ha blivit bunden i vilket fall, även utan mailkontakterna, låter det som att klubben tillämpar automatisk förlängning av medlemskapet om man inte aktivt säger emot. Om det framgår av villkor som är synliga för konsumenten att den här metoden tillämpas så finns inte direkt något juridiskt hinder för att konsumenten ska bli bunden. På senare tid har dock vissa sådana här villkor ansetts oskäliga (särskilt om de inte har kunnat sägas upp i efterhand och om konsumenten inte fått tillräckligt tydlig information) och har av den anledningen inte kunnat göras gällande. Med en ordentligt underbyggd argumentation om varför något avtal aldrig har kommit till stånd kan du kanske få golfklubben att ändra sin mening. Med vänliga hälsningar,

Avtalsingående via SMS

2013-10-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Fråga angående ett avtal på SMS. Jag skulle flytta ut från min lägenhet och min nästa hyresgäst ville flytta in i förtid. Vi pratade i telefon och sedan via sms där följande skrevs: Jag: Tjena! På väg för att flyttstäda nu, så du har lägenheten senast 10e :) en månadshyra är ca 2950 och du har då lägenheten lite mer än 2/3 av månaden, så 1800 känns fair. Kan höras om när det passar att få nycklar men går typ när som. / Isak Svar: Hej! Det låter perfekt, jag undrar bara hur vi gör med överlämnandet av nycklar för jag kan väl inte ta dom direkt från dig? Efter den 10e frågar jag hur det gått för henne och hon har nu ändrat sig och vill inte alls flytta in tidigare och tänker därför inte betala. Jag säger att det är upp till henne när hon flyttar in men att vi hade ett avtal där hon skulle ha tillgång den 10e mot 1800, vilket hon då har. Är smsen ovan tydliga nog för att betraktas som ett avtal? Och är det då kontraktsbrott? Mvh / Isak
Dag Eresund |Hej och tack för din fråga,Den som påstår att avtal har slutits, har enligt huvudregeln bevisbördan för detta. Om hyresgästen (privatpersonen) inte undertecknat något fysiskt kontrakt, ligger ansvaret på dig att styrka omständigheter som talar för att avtal om tidig inflytt ändå kan träffats. I praxis talar man om att parterna för att bli bundna ska ha nått en ovillkorad vilja att rättsligt binda sig (http://www.avtalslagen2010.se/Section/2.1). Typiska tecken på sådant beteende är påbörjad fullgörelse av avtalsförpliktelserna, dvs inflytt i lägenheten. Har någon inflytt ännu inte skett får man istället titta på om omständigheterna är sådana att ett avtal ändå kan ha träffats. I ditt fall rör det sig om huruvida SMS:en kan tolkas som en ovillkorad vilja från hyresgästens sida att rättsligt binda sig eller inte.Min bedömning är att SMS:en uppfyller kraven för ett bindande avtal vilket i praktiken konstituerar betalningsansvar i enlighet med avtalet. Tilläggas bör dock att de processekonomiska kostnaderna för att driva igenom ditt anspråk sannolikt är högre än vad själva tvisten omfattar. Med andra ord kan en rättsprocess vara direkt kontraproduktiv i det enskilda fallet.Beroende på den ekonomiska skadans omfattning råder jag dig att ta kontakt med en yrkesverksam jurist för att utreda i vilken mån bevisningen ligger på er sida.Lycka till!

Prissvillkor och prisavdrag samt hur man för en tvist vidare

2014-02-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Mitt dilemma gäller ett muntligt avtal, där tre personer varit närvarande när det muntliga avtalet gjorts. Jag och min sambo ville anlita någon som vi kunde köpa mylla av till vår blivande trädgård, eftersom vi har ett nybyggt hus. Våra grannar anlitade en person X från trakten och hade fått ett bra pris (1500€) för en tomt som krävde större mängd mylla än vår. Då person X var hos våra grannar bad vi person X komma till vår tomt för att diskutera med oss och eventuellt ge oss ett pris. Person X kom och diskuterade med oss, han tittade på vår tomt och konstaterade samma sak som vi redan hade konstaterat att vi inte behövde lika mycket mylla som våra grannar. Han sade först ett pris på ca. 800€, men då sade vi ( min sambo och jag) att det kan inte vara sant och så visade vi alla platser vi ville ha mylla på. Då sade person X att han inte kan säga ett exakt pris, men att det rör sig om ca.1000€ absolut max 1300€. Eftersom min sambo och jag lite hade diskuterat med andra eventuella leverantörer av mylla och då fått ett riktgivande pris på 1600-1800€ såg vi förvånat på varandra... Vi vände oss till person X och frågade " alltså du menar att alltsammans blir max. 1300€", han svarade ja! Min sambo och jag såg igen på varandra och konstaterade att detta erbjudande kunde vi inte missa, så vi sade " om ditt pris är max. 1300€ så anlitar vi dig, när kan du börja"? Vi kom överens om att han har jobbet slutfört inom de närmaste veckorna.. Person X skötte sin del av överenskommelsen, fastän inte helt inom utsatt tid men det var ingenting som stördes oss. Tyvärr var de första lassen mylla mycket dålig mylla som vi var tvungna att "rensa", där fanns både glasbitar, porslinsbitar, mindre metallskrot, glasspapper och godispapper. Vi diskuterade saken med person X som lovade dra av den dåliga kvaliteten på mylla från priset. Min sambo frågade om betalningen och person X sade "det är ingen brådska med det, vi tar det lite senare". Vi godtog svaret och började så vår gräsmatta, sommaren var mycket solig och varm vilket krävde många timmars vattnande under så gott som hela sommaren. Då hösten kom tog min sambo kontakt med person X för att sköta betalningen, men han sade igen "vi tar det lite senare, jag hör av mig", ok saken klar vi väntade. I januari, över ett halvt år senare, tog person X kontakt och önskade få sin betalning. Helt i sin ordning, vi hade kommit överens att vi betalar senare. Men chocken kom då han sade att han vill ha 1690€ för alltsammans! Det var ju inte det vi kommit överens om., vi hade en överenskommelse på Max. 1300€ och inte mera än det! Vi försökte/försöker diskutera med person X om saken, men han påstår att vi har kommit överens om ett pris på 1500-1700€. Då tog vi upp den dåliga myllan som han lovade dra bort från priset av. Då gav han ett pris på 1500€ och inte en cent mindre! Om vi inte betalar så kommer han och tar bort myllan så fort snön har försvunnit. Ok sade vi, men då måste du stå för alla kostnader vi har givit ut för gräsmattan (frön, gödsling, vattning och arbete). Det kommer inte på frågan sade person X, han kommer och tar bort myllan och ingenting annat om vi inte betalar 1500€ för myllan åt honom! Varken min sambo eller jag är personer som vill bråka om detta, men vi anser att en överenskommelse är en överenskommelse även fastän den var muntlig. Vad har ni för råd att ge oss? Ska vi betala 1300€, som vi kom överens innan vi anlitade person X eller bör vi betala 1500€, det som han säger att vi kommit överens om? Tacksam för hjälp!
Lars Bålman |Hej! Min uppfattning är att ett bindande avtal föreligger enligt avtalslagen (1915:218) då anbud och accept har avgivits av respektive avtalspart. Ni har rätt i att även muntliga avtal är bindande. X har brutit mot avtalet genom att inte leverera mylla med rimlig kvalité, men enligt vad ni har kommit överens om skulle ni kompenseras för detta genom att från det ursprungliga priset dra av en summa, dock oklart hur mycket. X är alltså bundet dels av avtalsvillkoret att priset ska uppgå till högst 1300 euro, dels av att denne utfäst kompensation för den undermåliga myllan, så att priset ska uppgå till mindre än 1300 euro. Rimligtvis ska mellanskillnaden vara väsentlig, det vill säga ett marknadsmässigt prisavdrag ska göras. Några kronor är inte tillräckligt, såvida ni inte går med på detta.Det är emellertid tyvärr ofta i praktiken skillnad på att ha rätt och få rätt. Skulle detta gå till domstol, antingen genom att ni ansöker om stämning, eller genom att X gör det, så kommer ord stå mot ord, eftersom det är ett muntligt avtal och det inte finns något skriftligt bevis. Det ni kan bevisa är dock den dåliga kvalitén på myllan. Rätten kan nämligen göra så kallad syn på stället, det vill säga besöka er trädgård och se för sig själv att myllan är undermålig. En domstolsprocess kan vara påfrestande för båda parter. Skillnaden mellan det ursprungliga priset och vad X kräver är 2000 euro, vilket inte är en särskilt stor andel av det ursprungliga priset. Det kan kanske också tänkas att myllan är av så dålig kvalité, att ni överhuvudtaget inte vill ha den kvar, och X då gör er en tjänst genom att ta bort den. Ni kan också överväga hur mycket det är värt för er att ha er trädgärd i dess nuvarande skick, med det arbete som både ni och X lagt ner. Anser ni att det är värt att ta kampen så har ni all rätt och alla möjligheter att föra en så kallad fastställelsetalan i domstol angående att ni inte är skyldiga att betala mer än en väsentlig bit under 1300 euro. Om ni talar med X om att föra detta till domstol, kanske han är beredd att tala vidare med er.

Parkeringsbiljett

2013-11-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag och min fru parkerade bilen och gick sedan åt olika håll. Jag kom på att ingen av oss hade betalat P-avgiften så jag gick tillbaka, betalade men då jag saknade bilnyckel satte jag P-biljetten under vindrutetorkaren. När vi träffades vid bilen igen hade vi fått P-böter. Vakten hade alltså lyft på samma vindrutetorkare som biljetten satt fast under för att sätta dit böteslappen utan att notera den förstnämnda! P-biljetten låg kvar i "diket" bakom motorhuven. Faller detta fall under samma regel som när P-biljetten ej har varit synlig innanför vindrutan så att jag förmodligen blir skyldig att betala kontrollavgiften?
Daniel Bylock |Hej,Det vanliga är att parkeringsbiljetten skall placeras innanför framrutan, vilket ofta föreskrivs på parkeringsbiljetten som man skriver ut. Det du skulle kunna göra är att överklaga boten med hänsyn till 10 § Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, https://lagen.nu/1984:318 , och hänvisa till att det skulle anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift i detta fall om du har bevis på att den satt på det sättet innan parkeringsvakten lyfte på vindrutetorkaren. Tyvärr är det sällan parkeringsbolagen förlorar och jag rekommenderar att du betalar kontrollavgiften innan överklagandet.Vänliga hälsningar

Ingående av avtal genom passivitet

2013-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag ville köpa en bil till mitt företag. Lämnade ett anbud till en budfirma på 158 000 fick ett försent svar att de ville ha 175 000 för bilen och då anser jag det var ett nytt anbud från dem. Hörde aldrig av mig till dem och då anser jag att anbudet var förfallet och att vi inte ingick något avtal alls. Men endast 1 vecka efter det så skickade de bilen i alla fall tillsammans med faktura och nycklar fast för det pris jag ville betala 158000kr men jag tycker att bilen ser skabbig ut. Vad kan jag göra nu? Kan jag stämma företaget?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga,Som huvudregel krävs ett anbud och en accept för att ett avtal ska uppstå. Att budfirman svarat med ett nytt anbud är ett exempel på en så kallad oren accept, vilket med andra ord innebär att det första anbudet refuserats och ett nytt anbud givits. Hittills har inget giltigt avtal uppstått. Däremot finns det i avtalslagen § 8 (https://lagen.nu/1915:218#P8S1) regler om när ett uteblivet svar ändå kan tolkas som en accept till det nya anbudet. I första stycket finns en regel som innebär att om anbudsgivaren helt avstår från uttryckligt svar på anbudet, är anbudsmottagaren ändå skyldig att på förfrågan avge svar. Jag förstår det som att du i ditt fall dock inte har fått någon förfrågan om ett svar på anbudet.Det andra stycket innebär att underlåtenhet att avböja anbud undantagsvis kan innebära att ett avtal ingåtts. Detta ger uttryck för en princip om att passivitet kan verka avtalsgrundande. Det innebär dock inte ett likställande mellan tigande och samtyckande. Det krävs fortfarande något extra för att ett avtal ska anses ha uppstått. Ett exempel på detta är "skick och bruk"; tillämpligt i ditt fall om budfirman brukar skicka saker till dig för det priset du angett ifall du inte accepterar deras nya anbud. Utifrån vad du har skrivit kan jag inte utläsa en sådan situation.Generellt ska man dock vara försiktig med att inte uttrycka ett avböjande av ett anbud. Passivitetsverkan kan nämligen uppkomma enligt § 6 stycke 2. Där kan utläsas att en part har en plikt att tydliggöra sin uppfattning i de fall det finns skäl att anta att medkontrahenten utgår ifrån att avtal har slutits eller att avtalet har ett visst innehåll. Yttringen av den avtalsrättsliga lojalitetsplikten innebär att avtalspart riskerar bundenhet i de fall han inte är aktiv att undanröja medkontrahentens uppfattning. Det här kan jämföras med rättsfallet NJA 2006 s. 638, där en part blev bunden av sin passivitet. Omständigheterna var dock sådana att en part efter förhandlingar mottagit ett dokument för underskrift som betecknades slutlig överenskommelse. Det stod klart att handlingen innehöll en bekräftelse av ett påstått avtal. Avtalsparten hörde emellertid inte av sig utan oskäligt uppehåll. För att sammanfatta ditt läge så kan jag inte med säkerhet säga vad som gäller, men jag skulle tro att det lutar åt att du inte är bunden av din passivitet. Särskilt som de lämnat sitt svar för sent. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med företaget och berätta att du inte anser att något avtal ingåtts då de aldrig accepterade ditt bud utan istället lade ett nytt. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Avtalsbundenhet och skadeståndsskyldighet på grund av passivitet

2013-10-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag ingått i ett avtal? Jag har haft kontakt via mail med ett hotell/vandrarhem där jag skriver att jag vill hyra ett rum. Senare fick jag tag på en lägenhet och ville inte ha rummet och antog att jag avbrutit avtalet eftersom jag slutade skriva på mailkonversationen. På deras hemsida står det att betalning sker i förväg via bankgiro nr. Det står också att man ska höra av sig innan ankomst för att hämtning av nycklar. Men det står också på deras hemsida att avbokning sker 7 dagar innan ankomst. Jag förstår att jag klantat till mig rejält genom att inte avboka, men vi har inte haft kontakt på över en månad och nu vill dem att jag ska betala. Trots att jag inte fått någon bokningsbekräftelse eller betalat i förväg eller hämtat någon nyckel. Jag har skrivit att jag vill ha rummet och sedan inte sagt att jag inte vill ha det längre. Dock trodde jag att det var underförstått eftersom jag slutade skriva, inte betalade eller fått någon bekräftelse på att jag bokat rummet. Nu säger dem att rummet är bokat. Är jag juridiskt sätt ersättningsskyldig?
Lars Bålman |Hej! Det enklast sättet att lösa detta torde vara att kontakta hotellet och förklara sin situation. Om det fortfarande vidhåller sina krav, kanske man åtminstone kan sänka dessa eller ge tidsuppskov. Att ta detta till domstol kan vara en tidskrävande och ibland dyr process. Rent juridiskt förhåller det sig dock på följande sätt.Man är fri att avbryta avtalsförhandlingar och det föreligger ingen skyldighet att sluta ett avtal enbart på grund av att man inlett förhandlingar. I princip kan man förhålla sig passiv och sluta kommunicera med sin förhandlingspart och man behöver inte informera förhandlingsparten om att man inte längre har för avsikt att sluta ett avtal. Det finns emellertid undantag. Om förhandlingsparten uppfattar att avtal snart kommer att slutas kan det förekomma en lojalitetsplikt att upplysa denne om att förhandlingarna avslutats. Konsekvenserna av att en sådan lojalitetsplikt åsidosätts kan vara skyldighet att erlägga skadestånd. En annan konsekvens av passivitet kan vara att avtal anses ingånget men det uppställs stränga krav för att göra avsteg från huvudregeln att passivitet inte ger upphov till avtalsbundenhet. (Ramberg och Ramberg, Avtalsrätten: en introduktion, s. 62.) Enligt svensk rätt uppkommer ett (bindande) avtal i regel genom anbud från den ena parten och accept från den andra, 1 § avtalslagen (1915:218). I ditt fall måste du således ha uttryckt att du vill ha ett rum, och du måste ha uttryckt dig tillräckligt bestämt och specifikt (det räcker exempelvis inte att du sagt att du funderar på att hyra rum). Vidare måste hotellet ha accepterat ditt erbjudande. Som nämns ovan kan avtal också ibland uppkomma genom passivitet. I ditt fall är min bedömning dock att något avtal inte föreligger, eftersom det varit tyst från morpartens sida, så vitt jag förstår. Denne har inte bekräftat någon bokning eller på annat sätt hört av sig förrän nu, en månad senare, om jag förstår saken rätt. Dock kan du ha blivit skadeståndsskyldig om du på ett bestämt och tillräckligt specifikt sätt uttryckt att du vill hyra rum under en viss tidsperiod.