Ingående av avtal via Facebook

2014-06-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Jag har gjort en försäljning via en facebooksida. Detta skedde via en budgivning där en person vann budgivningen och vi kom överens om tid för hämtning och kontant betalning. Köparen har nu valt att inte dyka upp och genomföra köpet. Är det juridiskt bindande att säga att man ska köpa en sak genom budgivning och sen välja att inte genomföra det?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!För juridisk bundenhet krävs att ett giltigt avtal ingåtts, vilket sker då ett anbud besvaras med en accept (se 1 § avtalslagen). Eftersom Du ej närmare beskrivit hur budgivningen gått till kan inte avgöras vilka moment i denna som svarar mot respektive rättshandling. Ej heller kan några säkra slutsatser i denna del dras av Er överenskommelse om hämtning och betalning. Ändock förefaller det högst sannolikt att avtal ingåtts eftersom Du skriver att Ni "[kommit] överens om" vissa formaliteter, vilket utan tvekan indikerar att Ni haft en gemensam vilja att ingå avtal (vore så inte fallet torde alla förberedelser inför en transaktion vara onödiga), om än det är oklart exakt hur detta skett. Avtalsbundenhet bör därför, om jag tolkar din beskrivning korrekt (att ett anbud besvarats med en accept), ha uppstått.Att avtalet ingåtts via Facebook innebär dessvärre vissa bevissvårigheter då det åligger dig styrka avtalets riktighet om den skulle ifrågasättas i tvist inför domstol. Du måste kunna bevisa att den kontot påstås tillhöra också varit den som företagit de rättshandlingar varigenom avtalsbundenhet uppstått (antingen avgivit anbud eller besvarat sådant med accept), vilket kan vara svårt. Detta är dock snarare en teknisk fråga än en juridisk sådan, varför ingen vidare vägledning kan ges i detta sammanhang.Sammanfattningsvis finner jag det således sannolikt att avtal ingåtts då din beskrivning av händelseförloppet indikerar en gemensam partsvilja. Vid tvist inför domstol kan det dock bli svårt att styrka avtalets giltighet eftersom det måste bevisas att den påstådda motparten (kontrahenten) också varit den Du kommunicerat med.Avtalslagen finner Du här.Vill Du föra ärendet vidare kan det vara bra att först rådgöra med en kunnig jurist. Tid hos sådan kan bokas här.Vänligen,

Bindande avtal via e-mail efter annons

2014-05-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Säljer och köper saker ganska ofta på Blocket. Det är inte första gången som jag nu har en köpare som backar ur en affär fast denne har sagt att han/hon ska ha saken och tom tid för avhämtning avtalats. Ibland hinner man neka andra köpare och nu är jag trött på det här. Vad gäller? Är ett mail att man "ska köpa något" bindande som avtal privatpersoner emellan? Tack!
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept, se 1 § avtalslagen. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas således inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När den potentiella köparen sedan mailar kan istället det ses som ett anbud, beroende på innehållet i mailet. Ett mail som tydligt är ett anbud att köpa det du annonserat är bindande, och du kan därför acceptera anbudet varefter ett bindande avtal mycket riktigt skapas. I det läget kan köparen inte ensidigt bestämma sig för att inte genomföra affären. Då det krävs både anbud och accept räcker dock inte endast ett mail från köparen där det står att denne "ska köpa" den annonserade varan. Först när du svarar (accepterar) det anbudet blir det ett avtal.Svaret på din fråga beror således på den exakta ordalydelsen av mailkonversationen. Men i och med att du nämner att tid för avhämtning avtalats tyder mycket på att ett bindande avtal ingåtts (anbud och accept lämnats via mail). Några speciella regler för privatpersoner som handlar via Blocket eller liknande via mail finns alltså inte.Vänliga hälsningar,

Avtalsbundenhet på grund av passivitet

2014-03-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Lawline,Jag undrar vilka rättsverkningar passivitet kan ha ur en allmän avtalsrättslig synvinkel?
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. I 1 kap avtalslagen ställs det upp vissa allmänna grundläggande regler om hur avtal ska slutas. Reglerna är skrivna med utgångspunkt från tanken att ett avtal i sin enklaste form kommer till stånd genom ett anbud, en offert, från ena parten och ett antagande svar, accept, från andra parten. Avtalslagen bygger på löftesprincipen som innebär att ett anbud är oåterkalleligt sedan det nått sin mottagare. Huvudregeln är att man blir bunden till ett avtal genom aktiv handling. Det är dock möjligt att bli bunden till ett avtal genom passivitet. Om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Detta stadgas i 9 §. Det krävs dock att uppmanaren genom sitt handlande framkallat anbudet, dvs. att denne inte fått anbudet utan att denne uppmanat den andra personen att avge ett anbud.Passivitet kan alltså ur en avtalsrättslig synvinkel bidra till att man blir bunden av avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen, 

Avtal genom konkludent handlande

2014-02-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Roger får en dag ett märkligt erbjudande i sin brevlåda. Ett företag erbjuder sig att sälja ett kylskåp till honom för 5000 kr, och det står på brevet att han anses ha svarat ja, om han inte meddelar dem att han inte vill ha något kylskåp inom två veckor. Roger tar in kylskåpet i huset och börjar använda det. När fakturan anländer vägrar roger att betala den. När en representant från företaget ringer säger han att han aldrig gått med på att han ska få något nytt kylskåp, och att något avtal därmed inte har kommit tillstånd. Då är min fråga, vem har rätt eller fel här? Har Roger ingått ett avtal genom att ta in kylskåpet och använda det men samtidigt hur ska då företaget veta att han läst brevet?
Mikael Stade |Hej!Först och främst blir Roger inte bunden enbart genom erbjudandet från företaget. Det går inte att binda någon genom att skicka ett anbud och ange att mottagaren blir bunden om han inte motsätter sig avtalet. Om Roger hade förhållit sig helt passiv hade han alltså inte blivit bunden. Roger har dock i detta fall tagit in kylskåpet i sitt hem och börjat använda det. Vanligtvis ingås avtal genom en anbud-accept modell. Säljaren kommer med ett anbud som köparen accepterar och därigenom uppstår ett avtal. Men avtal kan även ingås genom att parterna agerar som om ett avtal har uppkommit trots att något formellt avtal inte föreligger. Man har då ingått avtal genom konkludent handlande. Genom att använda sig av kylskåpet agerar Roger som om han har köpt kylskåpet. Det krävs i ett sådant fall ingen uttrycklig viljeförklaring från Roger för att bli bunden utan det räcker med att han agerar som om avtal har ingåtts. Genom att ta in kylskåpet i sitt hem och använda sig av det har Roger agerat på ett sådant sätt. Roger är således bunden av avtalet genom sitt konkludenta handlande.Vänligen,

Internethandel och felaktig pris

2014-06-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Det börjar med att jag hittade 3 produkter på en välkänd hemsida som var nedsatta i pris. Jag beställde dessa via nätet och valde Klarna som alternativ till betalning. Jag fick en orderbekräftelse från företaget, troligtvis automatiserad. 3 timmar senare mejlar deras manager att man hade fel priser på hemsidan och att orden makulerats. Min fråga är då, har vi inte ingått ngn form av avtal då jag beställt en produkt och fått en orderbekräftelse?Och är så fallet kan väl inte en parten bara bryta detta avtal genom ett mejl?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 1 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen] sluts bindande avtal genom anbud och accept. Du skriver att priset på hemsidan var nedsatt. Butiken kan med hjälp av 32 § avtalslagen häva köpet om du som köpare insåg eller bort inse att det pris som angavs, till följd av en felskrivning, var ett misstag, dvs. är i ond tro. Om du däremot var i god tro blir säljaren således bunden av sitt misstag. Frågan om du var i ond tro beror på omständigheterna. Om priset på produkterna kan anses vara anmärkningsvärda mot bakgrund av det normala och om du haft någon insikt om att det förelåg någon form av misstag, anses du vara i ond tro. Med vänlig hälsning,

Utbud, icke bindande.

2014-05-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! I en tidningsannons erbjöd en butik en tv för 5000 kr. Pga ett feltryck hade priset dock blivit 10000 kr för lågt. Jag köpte dock tv:n till priset tidningen visade. På vägen ut ur varuhuset blev jag dock stoppad. De förklarade att priset var fel och ville ha betalt för resten av det riktiga priset. Jag vägrade dock då jag ju redan hade köpt tv:n. Har de rätt att ta tillbaka varan om jag inte betalar mer?Ett annat scenario jag kom att tänka på var även följande: Om expediten i kassan innan jag hade betalt berättade om felskrivningen, hade de ändå varit tvungna att sälja tv:n enligt reklamannonsen i tidningen?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Ett avtal sluts, enligt 1§ avtalslagen, genom anbud och accept. För att ett erbjudande ska vara att betrakta som ett bindande anbud krävs att det är riktad till en bestämt adressat. En annons kan således inte vara bindande såsom ett anbud, istället brukar man vid annonsering prata om "utbud". Detta innebär att butiken inte är bunden av trycket i annonsen. Istället blir det så att när du ber om att få köpa varan blir blir din vilja ett anbud och att butiken accepterar betalning blir en accept. I ditt fall har visserligen ett avtal slutits eftersom du hann gå igenom kassan innan felet uppdagades men butiken har ändå med största sannolikhet rätt att häva köpet. Detta med anledning av 32§ avtalslagen som förenklat säger att den som till följd av en felskrivning ingått ett avtal med annan innebörd än åsyftad inte är bunden av detta, förutsatt att motparten var, eller borde varit i ond tro. När bedömningen görs huruvida någon varit i ond tro utgår man inte från det aktuella fallet utan från hur en genomsnittlig köpare skulle uppfattat situationen. Nu blev priset på varan endast 1/3 mot vad den egentligen var avsedd att kosta. Trots att rabatter är vanliga hos elektronikkedjor är detta troligtvis en för stor miss för att man ska kunna hävda god tro (även om du i ditt fall var i god tro).Du måste således lämna tillbaka varan, alt betala mellanskillnaden. Har du haft utgifter till följd av deras felskrivning (tex resekostnad) torde du emellertid kunna kräva butiken att ersätta dina utlägg. Avtalslagen hittar du här länk

Identifiering av avtalsprestationen - vad ska betalas för?

2014-03-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Har lämnat en bil på kostnadsförslag fick ett pris på 13000 kr med en ny styr boxs till luftfjädringen, sa ok firman säger sen det funkar ej , ger upp, vi kommer ej längre kan ej fixa felet.. ska jag betala det för ett jobb som ej är utfört?
Lars Bålman |Hej! Det beror vad det är som du ska betala för. Om det är så att du enligt er överenskommelse skulle betala för dessa förbättringar, så behöver du inte betala, eftersom de inte genomfört dessa. Om det däremot var så att du skulle betala för själva undersökningen, kostnadsförslaget och/eller för att de i vart fall skulle försöka göra dessa förbättringar (oavsett om några förbättringar verkligen skulle genomföras), så kan du vara skyldig att betala.Av din fråga så anar jag att avtalsvillkoren inte varit helt klara för er båda. Fråga dem gärna vad det är som de begär ersättning för, det vill säga vad deras genomförda avtalsprestation består i. Jag rekommenderar att försöka komma överens med den andra avtalsparten. Om de skulle stå fast vid att du ska betala 13 000 kronor, så kanske de i alla fall kan tillhandahålla någon ytterligare tjänst, mot att du betalar. Om du anser att företaget inte har följt er överenskommelse - inte gjort vad ni kommit överens om - så bör du så snart som möjligt reklamera, det vill säga göra företaget uppmärksamt på detta.

Prissvillkor och prisavdrag samt hur man för en tvist vidare

2014-02-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Mitt dilemma gäller ett muntligt avtal, där tre personer varit närvarande när det muntliga avtalet gjorts. Jag och min sambo ville anlita någon som vi kunde köpa mylla av till vår blivande trädgård, eftersom vi har ett nybyggt hus. Våra grannar anlitade en person X från trakten och hade fått ett bra pris (1500€) för en tomt som krävde större mängd mylla än vår. Då person X var hos våra grannar bad vi person X komma till vår tomt för att diskutera med oss och eventuellt ge oss ett pris. Person X kom och diskuterade med oss, han tittade på vår tomt och konstaterade samma sak som vi redan hade konstaterat att vi inte behövde lika mycket mylla som våra grannar. Han sade först ett pris på ca. 800€, men då sade vi ( min sambo och jag) att det kan inte vara sant och så visade vi alla platser vi ville ha mylla på. Då sade person X att han inte kan säga ett exakt pris, men att det rör sig om ca.1000€ absolut max 1300€. Eftersom min sambo och jag lite hade diskuterat med andra eventuella leverantörer av mylla och då fått ett riktgivande pris på 1600-1800€ såg vi förvånat på varandra... Vi vände oss till person X och frågade " alltså du menar att alltsammans blir max. 1300€", han svarade ja! Min sambo och jag såg igen på varandra och konstaterade att detta erbjudande kunde vi inte missa, så vi sade " om ditt pris är max. 1300€ så anlitar vi dig, när kan du börja"? Vi kom överens om att han har jobbet slutfört inom de närmaste veckorna.. Person X skötte sin del av överenskommelsen, fastän inte helt inom utsatt tid men det var ingenting som stördes oss. Tyvärr var de första lassen mylla mycket dålig mylla som vi var tvungna att "rensa", där fanns både glasbitar, porslinsbitar, mindre metallskrot, glasspapper och godispapper. Vi diskuterade saken med person X som lovade dra av den dåliga kvaliteten på mylla från priset. Min sambo frågade om betalningen och person X sade "det är ingen brådska med det, vi tar det lite senare". Vi godtog svaret och började så vår gräsmatta, sommaren var mycket solig och varm vilket krävde många timmars vattnande under så gott som hela sommaren. Då hösten kom tog min sambo kontakt med person X för att sköta betalningen, men han sade igen "vi tar det lite senare, jag hör av mig", ok saken klar vi väntade. I januari, över ett halvt år senare, tog person X kontakt och önskade få sin betalning. Helt i sin ordning, vi hade kommit överens att vi betalar senare. Men chocken kom då han sade att han vill ha 1690€ för alltsammans! Det var ju inte det vi kommit överens om., vi hade en överenskommelse på Max. 1300€ och inte mera än det! Vi försökte/försöker diskutera med person X om saken, men han påstår att vi har kommit överens om ett pris på 1500-1700€. Då tog vi upp den dåliga myllan som han lovade dra bort från priset av. Då gav han ett pris på 1500€ och inte en cent mindre! Om vi inte betalar så kommer han och tar bort myllan så fort snön har försvunnit. Ok sade vi, men då måste du stå för alla kostnader vi har givit ut för gräsmattan (frön, gödsling, vattning och arbete). Det kommer inte på frågan sade person X, han kommer och tar bort myllan och ingenting annat om vi inte betalar 1500€ för myllan åt honom! Varken min sambo eller jag är personer som vill bråka om detta, men vi anser att en överenskommelse är en överenskommelse även fastän den var muntlig. Vad har ni för råd att ge oss? Ska vi betala 1300€, som vi kom överens innan vi anlitade person X eller bör vi betala 1500€, det som han säger att vi kommit överens om? Tacksam för hjälp!
Lars Bålman |Hej! Min uppfattning är att ett bindande avtal föreligger enligt avtalslagen (1915:218) då anbud och accept har avgivits av respektive avtalspart. Ni har rätt i att även muntliga avtal är bindande. X har brutit mot avtalet genom att inte leverera mylla med rimlig kvalité, men enligt vad ni har kommit överens om skulle ni kompenseras för detta genom att från det ursprungliga priset dra av en summa, dock oklart hur mycket. X är alltså bundet dels av avtalsvillkoret att priset ska uppgå till högst 1300 euro, dels av att denne utfäst kompensation för den undermåliga myllan, så att priset ska uppgå till mindre än 1300 euro. Rimligtvis ska mellanskillnaden vara väsentlig, det vill säga ett marknadsmässigt prisavdrag ska göras. Några kronor är inte tillräckligt, såvida ni inte går med på detta.Det är emellertid tyvärr ofta i praktiken skillnad på att ha rätt och få rätt. Skulle detta gå till domstol, antingen genom att ni ansöker om stämning, eller genom att X gör det, så kommer ord stå mot ord, eftersom det är ett muntligt avtal och det inte finns något skriftligt bevis. Det ni kan bevisa är dock den dåliga kvalitén på myllan. Rätten kan nämligen göra så kallad syn på stället, det vill säga besöka er trädgård och se för sig själv att myllan är undermålig. En domstolsprocess kan vara påfrestande för båda parter. Skillnaden mellan det ursprungliga priset och vad X kräver är 2000 euro, vilket inte är en särskilt stor andel av det ursprungliga priset. Det kan kanske också tänkas att myllan är av så dålig kvalité, att ni överhuvudtaget inte vill ha den kvar, och X då gör er en tjänst genom att ta bort den. Ni kan också överväga hur mycket det är värt för er att ha er trädgärd i dess nuvarande skick, med det arbete som både ni och X lagt ner. Anser ni att det är värt att ta kampen så har ni all rätt och alla möjligheter att föra en så kallad fastställelsetalan i domstol angående att ni inte är skyldiga att betala mer än en väsentlig bit under 1300 euro. Om ni talar med X om att föra detta till domstol, kanske han är beredd att tala vidare med er.