Avtalsingående via Messenger

2016-09-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om man via Messenger skriver och säger att man ska köpa en viss sak och kommer överens om det. Sedan ändrar man sej och skriver att man hittat samma sak billigare och inte tänker köpa den här saken.Är det då ett skriftligt avtal som man bryter ??Med vänlig hälsning Cathrin
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den klassiska avtalsmodellen bygger på ett anbud och en accept. Det vill säga att en av parterna erbjuder något som den andra parten i sin tur accepterar - antigen skriftligen, muntligen eller genom handlade som tyder på att erbjudandet accepteras. Ett giltigt avtal bygger på samstämmiga viljeförklaringar och bundenheten uppkommer när parterna når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. I ditt fall får man alltså titta på om era meddelanden kan tolkas som om ni både uttryck en vilja att binda er rättsligt. Så som du beskriver det är min bedömning att ni träffat ett avtal då du säger att ni har kommit överens om ett köp vilket i sin tur medför betalningsansvar för din motpart. Eftersom att det är du som påstår att ett avtal föreligger är det du som måste bevisa detta. Dock vill jag tillägga att de processekonomiska kostnaderna för att driva igenom sannolikt är högre än det belopp ni tvistar om. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till en yrkesverksam jurist som kan titta mer detaljerat på meddelandena och avgöra om ett giltigt avtal föreligger eller inte. Du kan boka tid med en av våra jurister genom att klicka här. Hoppas att mitt svar hjälpte dig och lycka till!

Muntligt avtals giltighet

2016-08-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Gäller muntligt avtal vid anmälan till kurs?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).Inom avtalsrätten gäller som huvudregel att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Undantag från detta är till exempel avtal som avser fastigheter. För att ett avtal ska anses slutet krävs att person 1 (anbudsgivaren) lämnar ett anbud till person 2 (anbudstagaren), person 2 måste sedan acceptera anbudet för att ett avtal ska uppstå. Detta framgår av 1 kap. 1 § AvtL. Om du muntligt anmält dig till en kurs är detta att se som ett anbud. Förutsatt att personen som accepterat din anmälan varit behörig att ta emot anmälan, dvs typ kursföreståndare eller liknande, så har ett muntligt avtal uppkommit. Detta förutsätter såklart att personen som accepterat ditt anbud inte hänvisat till att du ska anmäla dig på annat sätt också, till exempel på en hemsida eller genom att fylla i ett formulär. I så fall gäller det som personen sagt, till exempel "fyll även i den här lappen", för att avtalet ska bli giltigt.Tänk på att även om muntliga avtal är fullt lika giltiga som skriftliga så ligger den stora skillnaden i svårigheten att bevisa att de uppkommit. Ofta står ord mot ord.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vad gäller om det inte finns någon bestämd acceptfrist?

2016-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det uppstått något bindande avtal under följande förutsättningar:Jag fick ett brev den 8 juli 2016, ett erbjudande om att få köpa ett företag av denne person. I brevet står det skrivet med följande datum," 2 juni 2016", och vad köpet handlar om och för vilket pris. Däremot står det inget om acceptfristen, utan det står bara att "svar emotses skriftligen". jag skickar tillbaka ett svar "ja" 29 dagar efter att jag då mottog hans anbud. Har det uppstått något bindande avtal? Jag menar hur lång är acceptfristen? Hur ska man räkna? Från vilket datum liksom? Jag menar om jag hade svarat låt oss säga, ist för 29 dagar, efter 39 dagar, gör det skillnad? liksom, om det inte framkommer i anbudet hur lång acceptfristen är, hur ska jag då veta hur länge anbudet är giltig? Vad ska man utgå från? tack på förhand!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte är föreskriven någon tidsfrist i anbudet tillämpas legal acceptfrist enligt 3§ Avtalslagen (AvtL). Enligt denna paragraf är det avgörande om svaret kommit anbudsgivaren tillhanda inom skälig tid. Det finns ingen bestämd skälig tid men det kan sägas vara den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka anbudet och accepten. Acceptfristen börjar löpa från den dag som du fick ta del av anbudet. Om ditt svar är att anse som en försenad accept gäller din accept som ett nytt anbud till personen som vill sälja företaget enligt 4§ AvtL. Detta innebär att du då alltså är bunden av ditt svar trots att den ursprunglige anbudsgivaren inte längre är bunden av sitt anbud. Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Skriftlig bekräftelse vid ingående av avtal

2016-07-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vad gäller angående skriftliga bekräftelser av avtal? Byggbolaget skickade ut s.k tilläggsval och menar att jag beställt material på 50.000kr (detta är ostridigt). Jag menar att jag beställde för 10.000. Fick aldrig någon skriftlig bekräftelse på ordern. Måste man ha skriftliga bekräftelser för att anbudet ska bli giltigt eller är det bindande bara genom anbud accept? Mvh
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Enligt svensk avtalsrätt gäller anbud-acceptmodellen. Avtal blir alltså bindande redan genom en accept, det finns inga formkrav för avtalsingåendet. Skriftliga bekräftelser kan dock vara att föredra ur bevishänseende.Med vänligt hälsning

Böter på gratisparkering?

2016-08-24 i Anbud och accept
FRÅGA |HejKan jag få böter på en gratis parkering?Står absolut inget annat, endast gratis parkering, jag var på resa. Mvh Anki
Vega Schortz |Hej Anki, Kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Om det inte finns någon som helst annan information på parkeringsplatsen än att det är en ”gratis parkering” kan du inte få böter för att stå där och inte ha betalat parkeringsavgift. Jag antar att ett av skälen till att du valde att ställa bilen just där var för att parkeringen var ”gratis”. Hade parkeringen kostat pengar hade detta varit en uppgift som framgick genom skylt vid parkeringsplatsen samt intilliggande parkeringsautomat. Om du då parkerat där utan att betala hade du begått ett avtalsbrott i.o.m. att villkoret för att få stå på platsen hade varit att du betalar. I detta fall har du inte brutit mot något avtalsvillkor. När du parkerade, alltså när avtalet ingicks, framgick inte att avtalet var villkorat av att du betalade för parkeringen. Avtalsvillkor måste framgå vid avtalstillfället för att vara giltiga och kan inte komma i efterhand, se 30 § 2 st. och 36 § 1 st. avtalslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Leder diskussion av avtal till bundenhet?

2016-08-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vi har diskuterat att hyra lokal varje fredag men aldrig sagt ja till avtalet. Däremot säger hyresvärden att detta är bindande (mail från mig):"Ok, vi förstår! Då får vi nog göra så att vi kör per timme fram till augusti och kör veckoavis från och med då. Skickar du nytt avtal med de förutsättningarna?"Stämmer detta?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!För att ett avtal ska ha kommit till stånd i fallet likt ditt krävs oftast något som i avtalsrättslig mening brukar kallas anbud-acceptmodellen. Den innebär att när part X ger ett förslag angående ett avtal (anbud) och part Y accepterar förslaget (accept) uppkommer ett avtal. Parterna är alltså överens om avtalet. När avtal uppkommit är parterna bundna till det.Om part Y däremot inte tycker om det föreslagna avtalet kan Y ge ett motbud (ex. X vill sälja en vara för 100 kr, men Y tycker det är för dyrt så Y föreslås att priset ska sänkas till 90 kr), vad som då sker är en s.k. oren accept. Det innebär alltså att ett avtal INTE har uppståt. Y blir istället den nya anbudsgivaren och det är upp till X att acceptera anbudet. För att applicera modellen i ditt fall krävs alltså att antingen du eller hyresvärden har gett ett förslag (anbud) om ett avtal som motparten har accepterat (accept). Om det däremot har skett diskussioner om ex. pris eller tider har ovan nämnda orena accept skett och ett giltigt avtal har ännu inte kommit till stånd.Sammanfattning: En diskussion angående avtalet (ex. om pris eller tider för lokalhyran) är inte bindande. Avtalet blir först bindande när ett anbud har accepterats. Det sker när en part svarar jakande till ett föreslaget avtal. Om du har några följdfrågor eller om något är oklart, tveka inte att skriva en kommentar så ska jag försöka svara på det så gott jag kan!

Acceptfrist för anbud

2016-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |hej,jag har fått ett anbud som jag ska svara på "inom 10 dagar". I brevet står det skrivet datum " 1 augusti, 2016". Jag svarar med en accept den 11 augusti, 2016, och brevet är poststämplat den 11 augusti, 2016. Brevet kommer fram till anbudsgivaren den 12 augusti, 2016, och han är inte ens på plats för att ta emot brevet, alltså brevet är i hans brevlåda, men han är inte där på plats för att läsa accepten. Har ett bindande avtal uppstått?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om när man ingått ett avtal regleras i Avtalslagen (AVtL). Lagen är dispositiv enligt 1 § 2 stycket AvtL, detta innebär att lagens regler endast är tillämpliga då inget annat har avtalats mellan parterna, avtalet gäller alltså i första hand. Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall verkar det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är alltså huruvida en accept gjorts i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, enligt 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist. Av 1 § 3 stycket framgår att beroende på vad för typ av egendom köpet gäller så kan det krävas olika typer av formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Detta regleras ofta i speciallagar, till exempel jordabalken vid fast egendom. Av 2 § AvtL framgår att om den som ger anbudet (anbudsgivaren) har satt ut en viss tid för svaret så ska denne också anses ha sagt att svaret ska ha kommit anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden. Regeln innebär också att om ni inte kommit överens om när fristen ska börja löpa (dvs det står exempelvis bara att fristen är 10 dagar och inte från vilken dag) så gäller att acceptfristen börjar när du fått del av anbudet. Av 2 § 2 stycket finns en specialregel som gäller om du fått anbudet på posten, vilket jag uppfattar det som att du fått. Då gäller att acceptfristen börjar räknas från den dag då det är poststämplat. Det är oklart om datumet i brevet (dvs den 1 augusti) kan anses som ett avtalat "start-datum" för acceptfristen. Det är en fråga om avtalstolkning vilket kan vara invecklat. Ett svar på en accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte. Enligt 2 § AvtL framgår som tidigare nämnt att brevet ska vara din motpart till handa inom den utsatta tiden, således räcker det tyvärr inte med att brevet varit poststämplat den 11 augusti. Det handlar inte heller om ifall mottagaren faktiskt har tagit del av accepten eller inte, utan att denne haft möjlighet att göra det, till exempel att brevet funnits i dennes brevlåda eller på dennes kontor. Eftersom detta inte skett förens den 12 augusti så är jag rädd att något bindande avtal inte verkar ha uppkommit. Vad du kan göra är dock att kolla på om det framgår i anbudet att fristen skulle börja löpa den 1 augusti, annars gäller som sagt att fristen börjar när brevet har sänts.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Bevisning vid muntligt avtal

2016-06-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag blev bokad av ett företag för att DJa på ett annat företag. Företag 1 var kontrakterad av företag 2 (nattklubben) med uppdraget att boka artister till nattklubben.Totalt är företag 1 skyldig mig 22'000. När jag på sms frågade om dom sena fakturorna svarade företag 1 mig "Jag ligger efter pga att S7 inte betalat till mig för dina spelningar. Jag ligger på dom som fan och hoppas på en lösning inom kort."När ännu mer tid passerade skickade jag inkassokrav via ett inkassobolag. Till min förvåning bestred han inkassokravet med anledningen att jag från första början skulle fakturera nattklubben.Ett problem är att det inte finns skriftliga avtal då alla var muntliga. Ett annat problem är att jag inte längre får någon kontakt alls med nattklubben.Det som finns: En betalad faktura från företag 1, några sms där företag 1 har bokat mig.Hur stora är mina chanser att vinna om jag skulle ta det till rättegång?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer, om hur jag tror det skulle gå för dig i en eventuell rättegång, är inte någonting jag på något sätt kan garantera ett svar på. Men jag ska göra mitt bästa att försöka förklara vad jag tycker är viktigt och vad jag tycker du ska titta på extra noga. Nedan kommer jag hänvisa till rättegångsbalken, denna kommer jag förkorta till RB.Eftersom företag 1 bestridit fakturan anser de att de inte har rätt att betala fakturan och detta är den verkligt svåraste frågan du måste besvara på. Vilket företag som har betalningsansvar? Detta går att avgöra på väldigt många sätt, men på det sätt din fråga blivit ställd så tror jag att jag kan utreda det åt dig. Det verkar som du har pratat väldigt lite med företag 2, nattklubben, och pratat mer med företag 1. Du säger även att de har som ansvar att boka in underhållning till nattklubben. Detta måste däremot inte betyda att det är företag 1 som ska stå för kostnaderna. Det kan vara så att de sagt till dig att du ska kontakta nattklubben för betalning, det är inte jag helt säker på, men det verkar faktiskt inte som det. Skulle företag 1 säga att företag 2 ska betala har du förmodligen pratat med nattklubben att de går med på att betala dig för det arbete du utför. Eftersom det inte är möjligt att binda tredje man i ett avtal. Det betyder att du och någon annan du sluter ett avtal med inte kan göra så att ett utomstående ska betala en kostnad, om inte en fullmakt som godkänner detta finns. Detta måste du ta reda på. Skulle det vara så att det finns en fullmakt som tillåter företag 1 att sluta avtal för företag 2s räkning så är det alltså nattklubben du ska vända dig till. Det kan inte vara alldeles lätt att veta, men det finns en tröst för dig. Eftersom att du redan utfört din spelning på nattklubben och de har förväntat att du ska vara där har de genom konkludent handlande medgivit att du ska spela på deras nattklubb. De kan alltså inte säga att de inte uttryckligen godkänt att du ska spela där. Men du behöver ändå stämma rätt motpart i rättegången. Det finns däremot en möjlighet att du stämmer in båda företagen vid samma tingsrätt i orten där ett företag hör till enligt 10:14 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K10P14S1) och yrkar att de ska betala fakturan. Då kommer rätten slå ihop målen så de handläggs i en rättegång enligt 14:2 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K14P2S1).Skulle du göra såhär spelar det inte riktigt roll vem som har betalningsskyldighet, eftersom du utfört din del av avtalet, alltså spelningen, så kommer du få betalt av antingen företag ett eller företag två. Det kan även vara smartare att göra såhär så inte den ena parten bara skyller på den andra hela tiden, skulle du bara stämma ett företag kommer nog det med stor sannolikhet att skylla på det andra, vilket inte är så roligt. På det här sättet så kommer nog frågan redas ut bättre.Jag vill bara flagga för en paragraf i rättegångsbalken. I 18:3 (se https://lagen.nu/1942:740#K18P3S1) står att en part som väcker talan mot någon annan utan anledning kommer bli tvungen att täcka den stämda partens rättegångskostnad. Det är ingen fara för företag 1, de har du skickat fakturan till inkasso och de har bestridit den. Men för nattklubben kan det vara bra att ha bevis att du försökt nå dem utan att lyckas.Det var det processrättsliga, nu kommer jag till den materiella rätten, alltså om jag tror att den bevisning du har skulle vara nog för att ge dig en vinnande dom.Mitt korta svar är ja, det tror jag. Mitt långa svar är som följer: Du säger att du bara har två bevis men du har egentligen mer bevis än så. Förutom fakturan du har från företag 1 och smsen om att samma företag bokar dig hos nattklubben så har du bevis om att du spelat på nattklubben. Det är ju faktiskt ett måste att du ska spela där för att du ens ska kunna få betalt för det. Men det antar jag att du har bevis på. Du har även bevis på att du försökt kontakta båda företag för att få dem att betala, vilket de vägrar, vilket gör att det är okej att stämma dem inför domstol. Tror jag bevisningen du har är tillräcklig för att du ska få en vinnande dom? Du nämner i din fråga att du har en betalad faktura från företag 1. Jag vet inte vad det är för faktura eller vad de betalt med den, men att de faktiskt betalat dig visar på att du har utfört någonting som är värt att betala, alltså att du spelat på nattklubben. Att du har sms som visar att de bokar dig bör kunna styrka att de faktiskt har bokat dig. Det kan vara smart av dig att leta upp vem som äger numret och visa att företaget äger numret eller att någon som jobbar på företaget äger numret som du smsat med. Annars kan det egentligen vara vem som helst som skickat de där smsen. Är det däremot så att företag ett trodde att du inte skulle ha mer betalt än fakturan de redan betalt tror jag det blir svårt att bevisa att du ska få mer betalt. Om betalningen du redan fått är skälig för vad du utfört. Alltså inte bara några få hundra kronor. Skulle du fått mer, kanske kring 10 000 kr redan så kan inte jag säga om en domstol skulle anse att det är oskäligt. Men skulle de göra det, skulle de jämka avtalet så att du får mer betalt. Detta baseras på 36 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1). Allt detta, att du haft kontakt med dem innan en spelning, att de inte alls vill höra av dig efter en spelning, att du faktiskt varit där och att de har skrivit att de faktiskt bokar dig anser jag göra det väldigt tydligt att du utfört en spelning men inte fått betalt för den, vilket du naturligtvis ska få. Men har de som sagt redan betalat dig ett belopp som är mindre än vad ni kom överens om, men som ändå inte är allt för oskäligt, så kan det bli svårt för dig att få mer.Mitt tips till dig i framtiden är att inte utföra några spelningar förrän du fått betalt i förskott. Även att göra såna här delar skriftliga, eller att spela in dem. Det är faktiskt helt tillåtet att spela in konversationer både på telefon och öga mot öga utan att den andra vet om det, så länge du själv deltar i samtalet.Jag hoppas det svarade på dina frågor, har du ytterligare funderingar lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort som möjligt.Vänligen,