Ingående av hyresavtal

2014-10-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter tackade ja till en lägenhet via mail. Hon tittade på lägenheten på fredagen och var tvungen att ge besked senast måndag pga att det var fler intresserade. På tisdagen fick hon erbjudande om en annan lägenhet som passade henne och bättre pga att hon har ett litet barn, Hon kontaktade då den första hyresvärden och berättade hur det låg till. Han menade att hon ändå har 3 månaders uppsägningstid. Är det så? Finns inget kontrakt skrivet.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga formkrav för ingående av hyresavtal. Avtalet ingås med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Ett avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen, dvs. en person ger ett anbud som motparten antingen kan acceptera eller avböja. Tackar man ja till anbudet har man accepterat detta. När både anbud och accept har ägt rum föreligger ett bindande avtal. Avtalet kan ingås muntligen eller skriftligen; via telefon, mail eller på ett skrivet papper och vara lika giltigt oavsett form.Anledningen till att man trots detta ofta nedtecknar hyresavtal i skriftlig form är att man vill undvika framtida tvister om vad avtalet innehåller.Enligt den information som du har gett verkar det som att din dotter har accepterat hyresvärdens anbud och ett giltigt avtal har ingåtts. Hon är därmed skyldig att iaktta den avtalade uppsägningstiden, d.v.s. tre månader.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Bindande avtal efter oren accept

2014-09-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Mitt företag fick för ett tag sedan ett anbud från en leverantör. Priset var emellertid för högt och jag skickade tillbaka en oren accept där jag hade justerat priset och därtill skrivit en notis om min prisändring. Därefter hörde jag inte någonting från leverantören annat än att leveransen verkade komma på tid. Har vi överhuvudtaget ingått ett avtal och isånafall, är det ursprungspriset eller mitt prisförslag som gäller?Med vänlig hälsning, Amanda
Emma Persson |Hej!I Sverige gäller inom avtalsrätten något som kallas för löftesprincipen. Det innebär att att när en part lämnar ett anbud, så är denne bunden av detta under den så kallade acceptfristen som gäller under skälig tid om anbudsgivaren inte sagt något annat (avtalslagen 3 § st. 1, här). Ett bindande avtal anses sedan ha kommit till stånd mellan parterna när mottagaren av anbudet har godkänt detta (dvs. har lämnat en accept som är bindande).Om jag förstått det rätt har du i ditt fall fått ett anbud från en leverantör, men lämnat en oren accept eftersom du indirekt sagt att du inte godkänner leverantörens avtalsförslag, utan att du vill göra ändringar och har ett nytt förslag om ett nytt pris. Din accept stämmer alltså inte överens med anbudet. Något avtal har inte kommit till stånd här, utan gäller som ett så kallat avslag i förening med nytt anbud (se avtalslagen 6 §, här). Ett bindande avtal uppkommer då om leverantören i ditt fall accepterar ditt nya anbud. Det innebär att om leverantören nu levererar varorna till dig, så ska det göras mot det nya anbud som du lämnade (alltså ditt prisförslag) och det kan då ses som att ni har ingått ett avtal. Detta eftersom leverantören genom att genomföra leveranser till dig accepterar ditt anbud genom ett så kallat konkludent handlande (dvs. leverantören kommunicerar tyst med dig genom sitt aktiva handlande och visar alltså att denne anser sig bunden). Eftersom du har lämnat en oren accept så är du inte bunden till leverantörens pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Oren accept i kombination med nytt anbud

2014-09-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Om jag har fått ett anbud från ett företag men väljer att ändra på priset genom atts tryka över det gamla priset , skriva på och skicka tillbaka vad händer om jag inte får ett svar på detta? men bara får ett mail där det säger att leveransen är på gång? hur vet jag att att dom har accepeterat detta pris eller om dom kanske tror att det ursprungliga priset är accepterat?
Björn Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som inledning kan det sägas att avtalslagen är dispositiv, vilket innebär att avtalsparterna själva kan bestämma förutsättningarna för sitt avtal. Om du och din motpart har valt att att använda er av någon annan metod för avtalsslutning är det denna som gäller och vad jag nedan förklarat är att se som ej tillämpligt. Enligt svenska avtalsrättstillämpning sluts avtal genom den s.k. anbud- acceptmodellen. Innebörden är att anbudsgivare är bunden av sitt anbud vilket kan accepteras eller avvisas av motparten. Denne är i sin tur bunden av sin accept. Av din fråga förstår jag att din motpart skickat ett anbud till dig som du accepterat med en ändring. Din accept är därför att se som ”oren” vilket innebär att den inte överensstämmer med anbudet. En oren accept är i avtalslagens (6§) ett avslag i förening med nytt anbud, du har således inte accepterat motpartens anbud och din accept är att se som ett nytt anbud för motparten. Av 6 § följder dock ett undantag: att om den som avger accepten i tron att den ligger inom anbudet och anbudsgivare måste inse detta, har anbudsgivaren en skyldighet att informera acceptgivaren om att dennes accept inte är i enlighet med anbudet och att anbudsgivaren inte vill ingå avtalet. Uppfyller denne inte sin reklamationsplikt föreligger avtal.I och med din orena accept (som nu är ett anbud) har motparten (företaget) att antingen accepter eller avböja det. I och med att företaget svarat att ”leveransen är på gång” kan detta vara att se som en accept av ditt anbud. Dock finns en risk att företaget inte uppmärksammat din ändring och därmed tror att din accept är ren. Men eftersom rollerna har kastats om till att du blir anbudsgivare och du inser att risken finns att företaget tror att det ursprungliga anbudet accepteras, kan du ha en reklamationsplikt mot företaget. Detta eftersom de tror att deras accept ligger i linje med anbudet (det ursprungliga anbudet)Sammanfattningsvis råder jag dig att kontakta företaget för att få det bekräftat vilket pris som de anser föreligger Länk till avtalslagen har du https://lagen.nu/1915:218Vänligen

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Avtal på internet;telefoni

2014-10-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Mitt namn är Martin Sahlin. Jag hjälper min son Johan Sahlin att försöka reda ut en del oklarheter med ett bolag, Qall Telecom AB. Johan Sahlin arbetar som småföretagare. Blev uppringd i början av 2014 av Qall som erbjöd ett nytt tele/internet abonnemang. Johan informerade om att det redan fanns ett abonnemang med 3. Qall lovade att vid nytecknande av avtal hos dem, betala/finansiera restkostnaderna till 3. Johan följde de instruktioner han fick genom E-post från Qall d.v.s. att besöka en specifik hemsida och klicka på en länk. Denna händelse anser Qall är ett godkännande av avtal och signering av detsamma. Det visar sig senare att de löften som säljaren utställt på telefon inte stämmer. • 60 Gigabyte blir 5 Gigabyte. • Bindningsavgiften till 3 om 9391kr vill Qall inte kännas vid. I ett telesamtal kan de gå med på 2988kr. Qall skickar ett dokument med rubriken ”Finansiering av slutfaktura”. I texten som följer sägs att detta är ett tilläggsavtal! Där summan skall finansieras genom en extra månadsavgift på kommande fakturor! Vi har nu i efterhand förstått att Qall är ett oseriöst företag där affärsidén bygger på att säga en sak i sina säljsamtal vilket man inte vill kännas vid i efterhand. Qall skickar på vår begäran om kopia på avtal ett ”verifikat” om att Johan öppnat ett dokument online i Scrives gränssnitt för att signera dokument. Vi vill i första hand ha hjälp med att säga upp detta avtal (till bindningstidens slut om det visar sig vara bindande). Vi litar inte på bolaget när de säger att uppsägning inte kan ske förrän tidigast fyra månader innan avtalet löper ut. Vi vill ha detta skriftligt. Annars finns risken att det plötsligt dyker upp ett nytt ”verifikat” med utökad bindningstid. I andra hand vill vi bestrida avtalet i sin helhet. Om det visar sig att vi har en rimlig möjlighet.Johan Sahlin med bolaget Grävsala AB org.nr. 5568169923. Genom Martin Sahlin
jacob frank |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål.Som jag förstår dig, har Johan agerat i egenskap av företrädare för sitt aktiebolag i dennes kontakter med Qall Telecom AB (hädanefter Qall). Därför är inte distans-och hemförsäljningslagen tillämplig. Vidare förstår jag det som att ni i första hand vill säga upp avtalet. Jag vill redan inledningsvis påpeka att för det fall något giltigt avtal inte kan anses ha ingått, behöver ni inte ens säga upp avtalet eftersom något avtal överhuvudtaget inte föreligger. Har avtalet ingåtts kan det vara ogiltigt, och det är en annan sak att åberopa ogiltighet än att häva ett avtal.Praktiska noteringarSom företagare hör att man ofta inte omfattas av de lagar som är till för att skydda de svagare konsumenterna, som ger exempelvis ångerrätt vid köp på distans. Istället har man ett eget ansvar att alltid vara kunnig och påläst. Du betraktas som jämbördig med det företag du ingår avtal med. Allt detta är i och för sig sant, men det finns all anledning att ha klart för sig att ett ingånget avtal inte är giltigt om man luras eller ingår det av misstag. Sanningen är sålunda att det finns goda möjligheter att slippa ifrån ett avtal som tillkommit på ett felaktigt sätt. Notera också att om motparten medvetet lurat dig kan det vara bedrägeri och straffbart med upp till sex års fängelse.Vägrar du betala kan du bli stämd i tingsrätten. Observera dock att få (oseriösa) företag går så långt, men även om de gör det kan du försvara dig själv utan större kostnader om tvisten rör mindre än ett halvt basbelopp (vilket det gör i ditt fall). Du behöver inte stå för annat än en väldigt liten del av motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora.Slutligen vill jag informera dig om att jag har varit inne och sökt på nätet om Qall Telecom AB. (besök själv hemsidan knyt.se). De förekommer i rad fall när kunder, såväl företagare som konsumenter, känt sig lurade. I en del fall har företaget ”lagt sig” är kunder uppgett sig vara beredda att ta strid i domstol. Viktigt att notera är emellertid att varje fall är unikt. Det går alltså inte dra några generella slutsatser av denna information i ditt fall.Nedan skriver jag om de rättsliga utgångspunkterna kring den händelse du beskrivit. Redan här vill jag påpeka att jag inte anser mig ha helt tillräckliga uppgifter kring de närmre omständigheterna för att kunna göra en fullgod bedömning. Har avtal ingåtts?Qalls uppfattning är att avtal ingåtts efter det att Johan, som först pratat med Qall, gått in på deras hemsida och klickat på en länk. Denna händelse anser alltså Qall utgöra ett godkännande av avtal och signering av detsamma.Det finns oändliga hyllmeter skrivna kring avtalsbindningsmekanismen och uppfattningarna är inte alltid samstämmiga. Man måste beakta en rad olika faktorer för att bedöma om avtalsbundenhet uppkommit. Dessa faktorer kan kallas avtalsgrundande rättsfakta. För att avgöra om avtalsbundenhet uppkommit måste man göra en samlad värdering och väga samman alla faktorer. Att beakta är också att det inte alltid är lätt att bevisa exakt vad som sagts mellan två parter och vad som alltså föregått ett eventuellt avtalsslut. Det är emellertid den som gör gällande avtalet som har bevisbördan för att det ingåtts, det vill säga i detta fall Qall. Detta gäller i synnerhet fall som det förevarande, där avtalets ingående genom telefon och internet medför att Qall har full kontroll över dokumentationen av vad som sagts. Detta kommer med största sannolikhet att beaktas av en domstol.Utgångspunkten vid all avtalsbindning är att parterna ska vara överens.Jag har inte tillgång till alla de avstalsgrundande rättsfakta som kan ha betydelse i Johans fall. För att kunna göra en säker bedömning krävs att jag vet lite mer kring vad som stod på hemsidan och den länk som Johan klickade på, om han kryssade i någon ruta osv. Så mycket kan jag dock säga att ett klick på en länk inte i sig kan anses medföra att ett avtal kommit stånd. Detta beror på att man då inte har en aning om vad det är man går med på. Det räcker inte heller med att öppna ett dokument osv. Någonstans på sidan måste det alltså finnas information kring vad det är som händer om man företar något visst, t.ex. fyller i en ruta eller klickar på en länk.Vad ska avtalet anses innehålla om det slutits?Du har angett att Qall gett Johan en rad uppgifter kring vad avtalet ska innehålla, men att avtalsvillkoren i praktiken skiljt sig från dessa uppgifter högst avsevärt. S.k. standardvillkor är villkor som är utformade i förväg och avsedda att användas i flera avtal och som inte varit föremål för individuell förhandling mellan parterna. Jag förstår det som att det är sådana villkor som Qall anser vara gällande mellan Qall och Johan. Följande huvudregler anses gälla för standardvillkor;1) En part kan inte åberopa standardvillkor som motparten inte kände till om han inte vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma motparten på standardvillkoren. 2) Ett standardvillkor som är överraskande på så vis att motparten inte rimligen kunde räkna med det och som är orimligt betungande, utgör inte en del av parternas avtal om det inte uttryckligen godtagits.3) När ett standardvillkor står i strid mot ett framförhandlat villkor, har det senare företräde.Kontentan är, att för att standardavtalstexten ska bli en del av parternas avtal måste det på ett eller annat sätt inkluderas (inkorporeras) i avtalet. Vad gäller den första punkten ovan kan följande sägas. I samband med att avtal sluts på internet är det vanligt att endast en länk till standardvillkoren finns på webbsidan. Det finns ingen rättspraxis som utvisar om en sådan länk är tillräcklig för att standardavtalet ska anses inkorporerat.Vad gäller den andra punkten kan jag inte utifrån de uppgifter du lämnat hit uppfatta något avtalsvillkor såsom överraskande eller oskäligt betungande.Vad gäller den tredje punkten, tycks det som att Johan och Qall förhandlat om andra villkor än dem som står i standardvillkoren. Av den här regeln framkommer att sådant som blivit föremål för individuell förhandling har större betydelse är standardiserad text som parterna inte övervägt tillsammans. Detta gäller säkerligen i synnerhet fall som det förevarande, där man först överenskommit om en sak men där det står en annan sak i avtalsvillkor som parterna inte diskuterat och som finns ”undangömda”.Ogiltighet/jämkningFör att avtalsbundenhet ska uppkomma förutsätts i princip att det finns avtalsparter som av fri vilja önskar sluta avtalet. Ibland kan det vara "fel på viljan", antingen på så sätt att den ena parten misstagit sig eller på så sätt att viljan inte är tillräckligt fri på grund av lurendrejeri. Enligt Avtalslagen 3 kap. är det möjligt att jämka eller ogiltigförklara avtal som innehåller avtalsvillkor som är oskäliga på grund av omständigheterna vid avtalets ingående. I princip är samma omständigheter som nämnts ovan av betydelse vid en sådan bedömning. Här finns utrymme för en domstol att lyssna på din berättelse om vad som sades vid telefonsamtalet, hur det gick till när du klickade på länken osv. Qall verkar ha rutin att spela in alla samtal, och om de ”råkat tappa bort din” så talar det för att dina uppgifter bör tas för goda.Kort om "tilläggsavtaletUtifrån det som hittills anfört, står det klart att det "tilläggsavtal" du beskriver knappast är bindande.SlutsatserMin uppfattning är att det finns goda möjligheter att komma ifrån avtalet på ett eller annat sätt. Om du behöver ytterligare hjälp att bestrida ev. betalningskrav är du välkommen att återkomma till oss, eller om du har frågor på grund av det ovanstående.

Oren accept

2014-09-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar vad som händer ifall jag fått ett anbud av ett företag om att få köpa flera sorters bilar för ett visst pris. Jag tyckte att priset var för dyrt, och ändrade det till ett något lägre pris, och skrev under. Företaget har inte hört av sig och sagt något om priset, och jag undrar nu ifall det kan vara så att de missat det nya priset? Och ifall de inte säger något om priset, gäller mitt pris då eller ursprungspriset? Eller hade jag varit tvungen att meddela dem att jag ändrat priset på något sätt?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Svensk avtalsrätt vilar på den så kallade löftesprincipen. Avtals anses ingått när ett anbud har lämnats och detta anbud har godtagits av den andre kontrahenten. Ett avtal uppstår således genom att ett anbud lämnas och att accepten som lämnas överensstämmer med anbudet.I ditt fall har du fått ett anbud från företaget. Du lämnade emellertid inte en accept utan ändrade i anbudet till ett annat pris. Inom avtalsrätten kallas detta för en oren accept - accepten överensstämmer inte med anbudet. Vad som sålunda har skett är att du har lämnat ett nytt anbud. Något avtal har alltså inte kommit till stånd. Detta framgår av 6 § avtalslagen. Se här. Detta innebär att om företaget nu börjar leverera dessa bilar skall det ske mot utgångspunkt av det anbud du lämnade. Du är inte bunden till deras pris, eftersom du lämnat just en oren accept. 

Accept genom realhandlande

2014-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ett juridiskt antagande. Jag hoppar på en spårvagn utan att betala. Jag hoppar på vid Själtorpsvägen och av vid Brunnsblotorget. Resan tar ca 20 minuter. Visst har jag ingått ett realhandlande genom att hoppa på spårvagnen? Men har jag ingått en accept också? och i så fall vid vilken hållplats? Tacksam för svar!
Fredrik Norberg |Hej Sara!Utefter det antagandet du beskriver, ger du en accept genom ditt realhandlande. Du uttrycker alltså din accept genom ditt handlande. När accepten får anses lämnad, är antingen i och med att du hoppar på pendeln, alternativt när pendeln börjar röra på sig. Det kan vara beroende på hur man väljer att argumentera, men enklaste argumentationen är när du kliver på pendeln. Hoppas det hjälper!Med vänliga hälsningar

Ersättning utan kontrakt?

2014-08-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter fotograferades för H&M och eftersom det var första gången så tänkte jag inte på kontrakt eller dylikt utan allt sköttes via mejl med en kontaktperson. Jag fick muntlig information om att bilderna skulle finnas i butik under sommaren efter att ha ställt frågan. Ingen annan info utgick. Efter att ha jagat kontaktpersonen i 6 månader för att få betalt så fick jag till slut arvodet utbetalt av HR chefen på H&M. Redan innan jag lyckades få betalt så hade bilden på min dotter publicerats i butikerna här i Sverige, men blev väldigt chockad när jag fick veta av vänner utomlands att hon finns i butikerna där. Bilderna är över hela världen och det enda de vill erbjuda som kompensation är ett fjuttigt presentkort. Vad kan jag kräva som ersättning? Efter att ha hanterat detta ärende så dåligt och att inte informera om att bilderna skulle publiceras globalt så tycker jag att en bättre ersättning inte är mer än rätt. Vad kan jag göra?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du känner dig lurad men dessvärre finns det nog inte så mycket du kan göra enligt scenariot du beskriver. Ett avtal ingås med anbud och accept vilket kan ske såväl muntligt som skriftligt. Det finns därför inga krav på att du exempelvis ska få skriftliga kontrakt när ett avtal har träffats.  Om ni kommit överens om betalning i er mejlkonversation är detta bindande, men detta är inget som framgår av din text. Med min ringa inblick i modellbranschen har jag fått uppfattningen att modeller ibland jobbar gratis för att göra reklam för sig själva så det finns inte heller någon branschpraxis som säger att en viss betalning ska utgå. Eftersom du informerades om att bilderna skulle finnas i butik utan några löften om att detta bara skulle gälla nationellt får du nog anses informerad i tillräcklig utsträckning för att bilderna ska kunna publiceras globalt även om det inte var vad du hade tänkt dig. Det finns visserligen en paragraf i avtalslagen (36§) som säger att oskäliga avtalsvillkor ska jämkas.  Paragrafen tillämpas dock restriktivt och det finns förmodligen inte utrymme att använda den i detta fall.Inför framtiden är det därför viktigt att ni avtalar om såväl betalning som användningsområde för bilderna.Om jag missuppfattat dig är du välkommen att återkomma.Mvh