Avtalsingående via SMS

2013-10-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Fråga angående ett avtal på SMS. Jag skulle flytta ut från min lägenhet och min nästa hyresgäst ville flytta in i förtid. Vi pratade i telefon och sedan via sms där följande skrevs: Jag: Tjena! På väg för att flyttstäda nu, så du har lägenheten senast 10e :) en månadshyra är ca 2950 och du har då lägenheten lite mer än 2/3 av månaden, så 1800 känns fair. Kan höras om när det passar att få nycklar men går typ när som. / Isak Svar: Hej! Det låter perfekt, jag undrar bara hur vi gör med överlämnandet av nycklar för jag kan väl inte ta dom direkt från dig? Efter den 10e frågar jag hur det gått för henne och hon har nu ändrat sig och vill inte alls flytta in tidigare och tänker därför inte betala. Jag säger att det är upp till henne när hon flyttar in men att vi hade ett avtal där hon skulle ha tillgång den 10e mot 1800, vilket hon då har. Är smsen ovan tydliga nog för att betraktas som ett avtal? Och är det då kontraktsbrott? Mvh / Isak
Dag Eresund |Hej och tack för din fråga,Den som påstår att avtal har slutits, har enligt huvudregeln bevisbördan för detta. Om hyresgästen (privatpersonen) inte undertecknat något fysiskt kontrakt, ligger ansvaret på dig att styrka omständigheter som talar för att avtal om tidig inflytt ändå kan träffats. I praxis talar man om att parterna för att bli bundna ska ha nått en ovillkorad vilja att rättsligt binda sig (http://www.avtalslagen2010.se/Section/2.1). Typiska tecken på sådant beteende är påbörjad fullgörelse av avtalsförpliktelserna, dvs inflytt i lägenheten. Har någon inflytt ännu inte skett får man istället titta på om omständigheterna är sådana att ett avtal ändå kan ha träffats. I ditt fall rör det sig om huruvida SMS:en kan tolkas som en ovillkorad vilja från hyresgästens sida att rättsligt binda sig eller inte.Min bedömning är att SMS:en uppfyller kraven för ett bindande avtal vilket i praktiken konstituerar betalningsansvar i enlighet med avtalet. Tilläggas bör dock att de processekonomiska kostnaderna för att driva igenom ditt anspråk sannolikt är högre än vad själva tvisten omfattar. Med andra ord kan en rättsprocess vara direkt kontraproduktiv i det enskilda fallet.Beroende på den ekonomiska skadans omfattning råder jag dig att ta kontakt med en yrkesverksam jurist för att utreda i vilken mån bevisningen ligger på er sida.Lycka till!

Ingående av avtal genom realhandlande samt återgång av avtal ingånget av underårig

2013-09-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ingår jag ett avtal om jag sätter mig i en spårvagn utan att betala? Har jag kanske ingått ett realavtal? Sedan har jag en fråga som lyder såhär: Kalle är 15 år och går in i en affär och köper ett par jeans. Näringsidkaren ångrar sig efteråt eftersom dessa var jeans som hon hade tänkt köpa åt sin lillebror i födelsedagspresent, hon får veta då att Kalle är lillebrors klasskompis och är 15 år gammal. Dagen efter kommer Kalle med hans mamma (som inte vet något om köpet) butiksbiträden kräver att köpet skall återgå men Kalles mamma är nöjd med sonens köp och vill inte återge byxorna. Vad är rätt? Tacksam för svar!
Josefin Högsander |Hej, och tack för din fråga! Då det tycks som om du är medveten om att det är avgiftsbelagt att åka spårvagn gäller att du genom ditt handlande ingår ett avtal. Detta kallas att ingå ett avtal genom realhandlande, vilket är ett sätt att ingå avtal genom sitt handlande snarare än att uttrycka sin vilja att bli bunden med ord. Detta bör skiljas från så kallade realavtal, vilka snarare är formalavtal som kräver fullgörelse av avtalet för att avtalet ska bli bindande. Ett typexempel på ett realavtal är exempelvis gåva av lös egendom, där gåvan generellt endast blir bindande först när den har fullgjorts. Avseende frågan om Kalle gäller enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) att den som är under arton år inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, utom i vissa särskilt angivna fall. Detta innebär att en person som är under arton år inte har rättshandlingsförmåga, vilket båda parter måste ha för att ett bindande avtal ska kunna komma till stånd. Det finns undantag från denna regel i 9 kap. 3 § 1 st. där det stadgas att en underårig som har fyllt sexton år och förvärvat pengar genom eget arbete (exempelvis genom sommarjobb) får råda över denna inkomst. Har en underårig utan erforderligt samtycke, dvs av exempelvis en förälder, ingått avtal, har motparten (i detta fall näringsidkaren) rätt att frånträda avtalet så länge avtalet inte blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Detta framgår av 9 kap. 6 § FB. Dock får avtalet inte frånträdas om näringsidkaren visste att Kalle var underårig. I detta fall har avtalet förvisso blivit godkänt av Kalles mamma, men för att detta ska kunna åberopas mot näringsidkaren måste godkännandet ha kommit näringsidkaren till handa. I detta fall sker godkännandet först efter det att näringsidkaren vill frånträda avtalet. Det framgår även av frågan att näringsidkaren vid avtalstillfället inte visste att Kalle var underårig. Detta innebär att näringsidkaren har rätt att frånträda avtalet. Då det är konstaterat att avtalet kan frånträdas gäller enligt 9 kap. 7 § 1 st. att prestationerna ska återgå, dvs att byxorna respektive pengarna ska återlämnas. Jag hoppas att svaret är till hjälp! Med vänlig hälsning

Konkludent handlande

2013-08-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan, Ett nytt telefonisystem för mobiler infördes på min arbetsplats. Jag har inte skrivit på något men har använt min mobil med det nya systemet. Nu säger de att vi är personligt bunda i 24 månader till operatören och slutar man innan det får man i en klumpsumma betala kvarvarande tid (vi betalar nu 175 kr/mån brutto). Är det ok? Tack på förhand!
Daniel Bylock |Hej,Huvudregeln för att ett avtal skall ha ingåtts är att det krävs ett godkännande från båda parter. Enligt din beskrivning verkar du inte ha godkänt avtalet och det bör således inte vara bindande för dig personligen. Du kan däremot anses ha godkänt avtalet genom ditt användande av det nya abonnemanget, dvs. ett konkludent handlande (https://lagen.nu/begrepp/Konkludent_handlande). Det beror på om du fått information om vad det skulle innebära att använda det nya abonnemanget och sedan inte sagt emot utan börjat använda det.Vänliga hälsningar

Backa ur efter anbud

2013-08-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Vi har accepterat en offert från ett företag, både muntligt och via mejl (vilket de ville). När vi ska skriva avtalet, har de inte med de juridiska bitarna om försäkring, ABT 06, vilka handlingar som ska överlämnas, projektorganisation och färdigställande datum. När jag kräver detta, blir de tveksamma och funderar på att backa ur. Kan de göra så?
Mattias Garrido | Hejsan! Tack för Ni vänder er till oss på Lawline. Enligt 1 § AvtL är både ett anbud och en accept bindande för parterna (se https://lagen.nu/1915:218). För att anbudet ska vara bindande måste det andra företaget uttryckt en vilja binda sig. Anbudet måste ha en tilltäcklig tydlig utformning att den omedelbart kan accepteras i syfte att skapa ett avtal . Om ett avtal ska ha uppstått måste företaget avgett ett anbud som Ni accepterat utan invändningar (se 6 § AvtL). Om så är fallet har avtal uppkommit. Senare tillkomna frågor om detaljer kan regleras genom handelsbruk, ytterligare villkor eller hänvisningar till standardvillkor. Ett företag kan därför inte träda ifrån självaste kärnan i avtalet på grund av att företaget inte accepterat övriga föreslagna överenskommelser. Företaget blir bunden av det ursprungliga avgivna anbudet. Resterande delar får förhandlas eller slutligen bli föremål för utfyllnad vid en eventuell tvist. Lycka till. Mvh Lawline

Avtalsbundenhet och skadeståndsskyldighet på grund av passivitet

2013-10-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag ingått i ett avtal? Jag har haft kontakt via mail med ett hotell/vandrarhem där jag skriver att jag vill hyra ett rum. Senare fick jag tag på en lägenhet och ville inte ha rummet och antog att jag avbrutit avtalet eftersom jag slutade skriva på mailkonversationen. På deras hemsida står det att betalning sker i förväg via bankgiro nr. Det står också att man ska höra av sig innan ankomst för att hämtning av nycklar. Men det står också på deras hemsida att avbokning sker 7 dagar innan ankomst. Jag förstår att jag klantat till mig rejält genom att inte avboka, men vi har inte haft kontakt på över en månad och nu vill dem att jag ska betala. Trots att jag inte fått någon bokningsbekräftelse eller betalat i förväg eller hämtat någon nyckel. Jag har skrivit att jag vill ha rummet och sedan inte sagt att jag inte vill ha det längre. Dock trodde jag att det var underförstått eftersom jag slutade skriva, inte betalade eller fått någon bekräftelse på att jag bokat rummet. Nu säger dem att rummet är bokat. Är jag juridiskt sätt ersättningsskyldig?
Lars Bålman |Hej! Det enklast sättet att lösa detta torde vara att kontakta hotellet och förklara sin situation. Om det fortfarande vidhåller sina krav, kanske man åtminstone kan sänka dessa eller ge tidsuppskov. Att ta detta till domstol kan vara en tidskrävande och ibland dyr process. Rent juridiskt förhåller det sig dock på följande sätt.Man är fri att avbryta avtalsförhandlingar och det föreligger ingen skyldighet att sluta ett avtal enbart på grund av att man inlett förhandlingar. I princip kan man förhålla sig passiv och sluta kommunicera med sin förhandlingspart och man behöver inte informera förhandlingsparten om att man inte längre har för avsikt att sluta ett avtal. Det finns emellertid undantag. Om förhandlingsparten uppfattar att avtal snart kommer att slutas kan det förekomma en lojalitetsplikt att upplysa denne om att förhandlingarna avslutats. Konsekvenserna av att en sådan lojalitetsplikt åsidosätts kan vara skyldighet att erlägga skadestånd. En annan konsekvens av passivitet kan vara att avtal anses ingånget men det uppställs stränga krav för att göra avsteg från huvudregeln att passivitet inte ger upphov till avtalsbundenhet. (Ramberg och Ramberg, Avtalsrätten: en introduktion, s. 62.) Enligt svensk rätt uppkommer ett (bindande) avtal i regel genom anbud från den ena parten och accept från den andra, 1 § avtalslagen (1915:218). I ditt fall måste du således ha uttryckt att du vill ha ett rum, och du måste ha uttryckt dig tillräckligt bestämt och specifikt (det räcker exempelvis inte att du sagt att du funderar på att hyra rum). Vidare måste hotellet ha accepterat ditt erbjudande. Som nämns ovan kan avtal också ibland uppkomma genom passivitet. I ditt fall är min bedömning dock att något avtal inte föreligger, eftersom det varit tyst från morpartens sida, så vitt jag förstår. Denne har inte bekräftat någon bokning eller på annat sätt hört av sig förrän nu, en månad senare, om jag förstår saken rätt. Dock kan du ha blivit skadeståndsskyldig om du på ett bestämt och tillräckligt specifikt sätt uttryckt att du vill hyra rum under en viss tidsperiod.

Försäljare bunden av sitt anbud

2013-09-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag var inne i en mindre elektionikbutik häromdagen där jag råkade ut för något speciellt. Jag har längre funderat på att köpa en kamera och när jag hittade en som jag var intresserad av så svarade ägatrn att den kostade 2500 kr. För att få lite mer information frågade jag honom om det ingår garanti och han svarar lite irriterat att han inte säljer några produkter utan garanti. Jag säger att jag är villig att ge 2300 kr för kameran då den finns för det priset på nätet men ägaren säger att prutning inte förekommer i hans butik och hänvisar mig att köpa den någon annanstans. Efter några minuters betänketid från min sida så säger jag att jag köper den för 2500 men då, hör och häpna, så säger ägaren att jag får köpa den för 2800 kr (mycket irriterad). Vad är det som gäller i denna situationen? Vänligen, Jesper
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt råder avtalsfrihet vilket innebär att det står varje person fritt att välja att sluta avtal eller inte. Valet att inte sluta avtal upphör i huvudregel då avtalet blir bindande. Så sker vanligen genom att den enes anbud accepteras av den andre parten inom viss tid enligt avtalslagen. Är accepten inte identisk med anbudet kallas det att den är oren och räknas i stället som ett nytt anbud. I ditt fall tycks accepten ha varit ren och några minuters betänketid torde tillåtas såsom skälig betänketid. Avtalet var alltså, som jag förstår det, bindande. Huruvida detta kan bevisas är en annan fråga. Värt att poängtera i sammanhanget är kanske att försäljaren inte är bunden av sitt utbud, d.v.s. skyltning och reklam o.d. MVH

Utbud och anbud

2013-08-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag är hunduppfödare (hobbyuppfödare) men betraktas såsom näringsidkare av Svenska Kennelklubben och Konsumentverket. Mina valpar som är till salu räknas som "vara". Min fråga; En spekulant ringer och frågar om jag har valpar. Mitt svar är:.Ja När sedan denne kommer på besök uppfattar jag personen som inte lämplig för min valp. Har jag "rätt" att neka denne person att köpa valpen när jag tidigare medgivit att jag har valp till salu? Om inte, hur skall jag gå tillväga för att kunna neka en olämplig spekulant? Kan v.b. kräva mig på ex. reseersättning om han nekas köp?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Att du har svarat jakande att du har en valp till salu förpliktar dig inte att sälja den till personen som har frågat. Du behöver inte motivera ditt beslut. I avtalsrättsliga termer kallas det för att du har erbjudit "utbud", i jämförelse med att du har angivit "anbud". Ett utbud är t.ex. en annons om en vara, och kort sagt uppstår inte ett avtalsförhållande förrän anbud och accept har utväxlats: t.ex. '"får jag köpa den här annonserade varan?' 'Ja det får du'".Eftersom att avtalsfrihet råder har man alltid rätt att neka andras anbud ("får jag köpa?") men har man själv frågat "vill du köpa?" så är man bunden av det som man har sagt. Det kan alltså vara av vikt att den eventuella köparen inte leds att tro att denne har ingått i köpavtal med dig, vilket man kan undvika genom att exempelvis förtydliga att säljaren förbehåller sig rätten att inte ingå i avtal utan att behöva ange skäl därför, eller kanske enklare att spekulanten inte är garanterad att köp blir av förrän bekräftelse på köp ges.För att få ersättning för ekonomisk skada utanför ett avtalsförhållande måste ett brott föreligga. Ersättning för resekostnader är således inte aktuellt.Vänligen

Vad krävs för giltigt avtal och fullmakt?

2013-08-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag fick idag ett besök från en Internetleverantörs försäljare som påstod att det bolaget som levererar tjänster till mig idag hade blivit uppköpt av dem. Jag fick ett papper (Avtal för tjänster...)med alla ifyllda uppgifter om vad de erbjuder istället för min leverantör. Jag varken fyllde i uppgifter om mig själv eller skrev under det. Men nu ser jag att han kryssade att Jag ger X fullmakt att kontakta min hyresvärd för att få tillgång till de uppgifter som erfordras för att aktivera min beställning. Och att Jag har tagit del av informationen kring ångerrätt. Har jag omedvetet ingått ett avtal med dem? Eller det gäller inte för att jag inte skrev på? Kan det betraktas som ett avtal för att det är kryssat att jag ger fullmakt så kan de få alla mina uppgifter och aktivera tjänsten själva utan att jag behöver säga nåt? Känner mig verkligen förvirrad. Tack på förhand.
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Utifrån dina uppgifter skulle jag säga att du inte ingått ett avtal med internetleverantören. Enligt avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218 , ingås ett avtal genom att en part lämnar ett anbud och motparten lämnar en accept som överensstämmer med anbudet, 1 §. Avtal kan i regel ingås muntligen, skriftligen eller genom s.k. konkludent handlande (att parterna agerar som om ett avtal existerar). Då du inte accepterat internetleverantörens erbjudande muntligen eller skrivit under pappret har inget avtal träffats mellan er. En fullmakt är ett uppdrag till en person att utföra någonting för en annans räkning, 10 §. Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för fullmaktens upprättande. Min bedömning är ändå att någon giltig fullmakt inte upprättats bara för att säljaren kryssat i en ruta. Detta då du varken fyllt i dina personuppgifter eller skrivit under pappret. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att kontakta din nuvarande internetleverantör för att kontrollera om den blivit uppköpt av den andra leverantören. Hoppas du fick svar på din fråga!