Kan man skriva av en skuld som tack för föreningsarbete som kassör?

2018-01-31 i Föreningar
FRÅGA |Jag är medlem i en ideell förening, som för ca 15 år sedan har lånat ut 50 000 kronor räntefritt till föreningens kassör. Hen har använt pengarna till att starta ett aktiebolag, och har för ca ett år sedan sålt huvuddelen av aktierna i bolaget.Inför årsmötet har styrelsen föreslagit att avskriva resterande skuld (37 500 kr), som ett tack för lång och trogen tjänst. Är detta lagligt? Om ja, bör det beskattas på något sätt?Aktiebolaget är en butik som säljer hobbyutrustning, och kan därför sägas främja den hobby som föreningen också ägnar sig åt.
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Föreningen är en juridisk person, vilket innebär att den kan till exempel kan äga och ge bort pengar eller skriva av en skuld. Det är utgångspunkten för din fråga.Det finns ändå vissa principer som gäller, vilka har utvecklats i domstolspraxis. Exempel på sådana principer är:- Likhetsprincipen, som innebär att föreningar ska behandla medlemmarna lika, om inte de har något sakligt skäl för att behandla dem olika. I ert fall så kan föreningen hävda att de har ett sakligt skäl för att behandla kassören annorlunda, eftersom kassören har utfört arbete för föreningen. - Föreningens stadga reglerar föreningen. Det innebär att stadgan är bindande för föreningen. Om det skulle strida mot någon bestämmelse i föreningens stadga så får föreningen alltså inte skriva av skulden. Detta kan du själv ta reda på genom att läsa i stadgan. Om det däremot inte strider mot någon bestämmelse i stadgan så är det alltså tillåtet att skriva av skulden.Svaret på din första fråga är alltså att det är tillåtet så länge det inte strider mot föreningens stadga.Om föreningen skriver av skulden som tack för lång och trogen tjänst, så ska detta beskattas som en tjänsteinkomst för kassören. Det spelar ingen roll att föreningen säger att det är en gåva eller liknande. (11 kap 1 § inkomstskattelagen)Föreningen blir dessutom skyldig att betala arbetsgivaravgift eftersom det avskrivningen är en ersättning för arbete. (2 kap 1 och 10 §§ socialavgiftslagen)Svaret på din andra fråga är alltså att kassören måste deklarera avskrivningen som en inkomst av tjänst, och kommer således att beskattas för den. Föreningen måste dessutom betala arbetsgivaravgift på grund av avskrivningen.Jag hoppas att du tycker att du fått svar på dina frågor. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Ändring av stadgar

2018-01-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej vi är en ideell kvinnojour och det har uppstått diskussion runt hur vi ska ändra i våra stadgor. Vår sista §6 lyder så här. §6 Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas på årsmöte varvid fodras godkännande av två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna. Jag förstår att man tar beslut om ändring på årsmötet osv. Men min fråga är kan man komma med ett förslag under övriga frågor på årsmötet och då och där rösta och ta beslut om att ändar stadgarna. Eller måste man få en motion om vad man vill ändra innan så medlemmar har möjlighet att själva söka i frågan. Vore Tacksam för svar.
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Svaret på din fråga kan finnas i stadgarna. Om det exempelvis står hur ni skall gå till väga på årsmötet och om det finns andra förutsättningar för att ändra i stadgarna.Av vad du framfört i frågan, 6 §, så behöver du inte framföra en motion före mötet.Med vänlig hälsning,

Vad är det rättsliga följder av att ha en årsmöte i ideell förening utan ordförandes godkännande?

2018-01-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Den ideella förening jag är del av ska enligt stadgar hålla årsmöte innan februari månads utgång. Ordföranden är bortrest till mars och har enhälligt beslutat att skjuta fram mötet medan resterande styrelsemedlemmar (6 st) propsar för att ha mötet enligt stadgar.Då hävdar ordförande att föreningen kan bli bötfälld och nedlagd om styrelsen gör saker utan ordförandes godkännande. Stämmer detta?
Amanda Olsson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen särskild reglering i lag när det gäller styrning av ideella föreningar. Det är de stadgar som föreningen tagit fram och fastställt som ska styra föreningens agerande. Svaret på din fråga beror därför på för er förening har skrivet i föreningsstadgarna.Böter och nerläggning är inte något som lag skulle kräva av föreningen i detta fall så ordförandes hävdande stämmer inte så länge inte föreningsstadgarna fastslår detta.Det kan även vara värt att komma ihåg att ett av ordförandens huvudsakliga ansvarsområden är att se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen kan vid analog tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar utse en särskild ordförande för föreningsstämman om inget annat sägs i föreningsstadgarna.Jag skulle rekommendera att styrelsens övriga medlemmar går igenom alla föreningsstadgarna och håller ett möte om de anser det skulle ske i enlighet med dem. Vill ni har vidare hjälp av oss vid genomgången av stadgarna kan ni höra av er till vår juristbyrå på bokning@lawline.se.Hoppas det besvarade din fråga och lycka till!

Vad är preskriberingstiden för en fordran mellan en VA-förening och en privatperson?

2018-01-15 i Föreningar
FRÅGA |Hur länge kan en privatperson som utfört ett arbete för en ideell organisation vänta med att skicka fakturan till den ideella organisationen? Finns det en preskriptionstidpunkt för detta? 3 år? 5 år? 10 år? Räknas en ideell organisation som näringsidkare? I detta fallet handlar det om en icke allmännyttig ideell organisation, en VA-förening.
Amanda Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privatperson kan kräva att få sin fordran betald via faktura så länge preskriberingstiden gäller.En fordran gäller preskriptionslagen vanligen 10 år efter uppkomsten med undantag för när näringsidkare har fordran på konsumenter vilket inte är fallet här. Så i detta fall skulle 10 års-regeln gälla. (2 § PL) Ytterligare avvikelser från detta kan förkomma om annat är särskilt föreskrivet i avtalet eller special lagstiftning men förutsatt att avtalet mellan parterna inte fastställer någon annan preskriberingstid vilket antas inte vara fallet.Definitionen för näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § 4 st konsumentköplagen) Så huruvida det går att tillämpa på den aktuella ideella förening beror på om de är registrerad hos Bolagsverket. Oavsett påverkar inte det preskriptionstiden i detta fall.Hoppas detta besvarade din fråga!

Kan en styrelseledamot i en ideell förening anses vara jävig vid inköp av dataprogram?

2018-01-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej, om man i en ideell förening beslutar sig för att köpa in ett dataprogram som en av styrelsemedlemmarna "äger"/ arbetar med i ordinarie tjänst, kan man anse detta som jäv?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan konstateras att det inte finns någon lag om ideella föreningar vilket alltid skapar initiala frågetecken. För att få vägledning i en fråga likt denna måste vi därmed se till exempelvis närliggande lagstiftning och den s.k. "goda föreningsseden". I enlighet med den goda föreningsseden har styrelsen ett grundläggande ansvar att verka för det som är föreskrivet i föreningens stadgar, den målsättning som föreningen har, samt det som legat till grund för föreningens bildande. En ideell förening ska inte vara en slags "förtäckt fristad" där styrelsen med hjälp av föreningen kan skapa ekonomiska fördelar åt sig själva eller sitt företag. En styrelseledamot ska som förtroendevald alltid sätta föreningens bästa i första rummet. Således är det enligt mig inte i enlighet med god föreningssed att personen som äger dataprogrammet i din fråga är med och beslutar om detta inköp.Gällande din fråga kan också viss vägledning hämtas från närliggande lagstiftning i form av (lagen om ekonomiska föreningar) (FL). I denna lag går att läsa att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och tredje man där styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens (s.k. "intressejäv"). Den aktuella paragrafen förbjuder också den s.k. "ställföreträdarjäven" dvs. om det skulle handla om ett avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten får företräda (6 kap 10 § första stycket FL). Sammanfattningsvis är det inte lämpligt att styrelseledamoten är med och beslutar om att köpa in ett dataprogram som denne äger. Denna slutsats grundar jag på såväl god föreningssed som närliggande lagstiftning till ideella föreningar. Är styrelseledamoten med och beslutar i denna fråga föreligger enligt mig stor risk att denne är att anse som jävig. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Ändra stadgar i bostadsrättsförening

2018-01-25 i Föreningar
FRÅGA |Vad krävs för att en styrelse i brf ska få ändra stadgar i denna?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Bostadsrättslagen är aktuell här, främst lagens 9kap 23§. I lagens 9:23 framgår att det krävs att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om en ändring för att ett beslut om ändring av stadgarna ska vara giltigt. Kan alla inte närvara eller om alla inte är eniga kan ett beslut också vara giltigt om man har en extrastämma i direkt anslutning till den ordinarie stämman. För att ett sådant beslut ska vara giltigt måste minst hälften rösta för förslaget på första stämman och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman. Avser ändringen de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas krävs istället att tre fjärdedelar måste rösta för på andra stämman. Det framgår också att samtliga röstande på den senare stämman måste rösta för ändringen om det inskränker en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning. Om beslutet som ska fattas inskränker en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt eller att förbehåll enligt bostadsrättslagen 6:9 införs, så är beslutet endast giltigt om samtliga bostadsrättshavare, vars rätt berörs av ändringen, gått med på beslutet, bostadsrättslagen 9:23 2st. Andra regler kan dock vara aktuella beroende på om något annat tagits in i just din bostadsrättsförenings stadgar. Jag rekommenderar dig därför att ta en titt i den för att veta om ytterligare villkor krävs för att ändra stadgarna, se Bostadsrättslagen 9:24. Hoppas du fått svar på din fråga!

När kan fråga om arvode tas upp och hur stort arvode bör ledamöterna få?

2018-01-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej, jag är ordförande i en samfällighetsförening. På en årsstämma har beslutats att vi skall få ersättning genom arvode. Vi går på 1½ basbelopp.Det beslutades om en klumpsumma som delades ut lika till alla. Det anser jag är fel eftersom jag som ordförande har haft många åtaganden, har många ansvarsområden och även kassören gör att jättejobb. Hur fördelar vi? Vi är 5 ledamöter och 3 suppleanter varav en suppleant är materialförvaltare. Tänker ta upp detta på nästa styrelsemöte, föreslå en fördelning som känns rättvis och lägga fram det på årsmötet i maj. Är det rätt förfaringssätt?Tack på förhand.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förfarandena i en samfällighetsförening regleras i lag om förvaltning av samfälligheter. Beträffande styrelsens arvode i en samfällighetsförening stadgas det inte något i lagtext. Detta eftersom samfällighetsföreningar kan skilja sig i art och omfattning. Av denna anledning har möjligheterna till styrelsens arvode lämnats att helt och hållet beslutas inom föreningarna själva och dess stadgar. När bör fråga om arvode tas upp?I det fall stadgarna följer den typiska mallen för samfällighetsföreningar bör de föreskriva att beslut om tilldelning av arvode samt dess storlek skall fattas årligen av den ordinarie föreningsstämman. Du har sålunda rätt i att du bör ta upp det på nästkommande stämma. Härigenom kan föreningen besluta att antingen dela ut en fast klumpsumma som det sedan är upp till styrelsen att fördela sinsemellan, eller om ett dedikerat belopp till varje styrelseledamot.Vem bör få hur mycket?Beträffande fördelning av arvode kan det sägas, att vanligtvis tar ordföranden och ibland även kassören en större del än ledamöterna, eftersom dessas arbetsbörda vanligtvis är mer omfattande. Stämman kan även besluta om tid för utbetalning av styrelsearvodet, såvitt detta inte redan finns föreskrivet i föreningens stadgar. Arvodes storlekNär det kommer till arvodets storlek finns det sällan några konkreta tumregler att förhålla sig till. Detta därför att, likt ovan anfört, samfällighetsföreningar kan komma att skilja sig vida i art och omfattning och så även dess nödgade arbetsinsats för förvaltning. Rimligtvis bör arvodet återspegla normalgraden av den nedlagda arbetsbördan i och med uppdraget med hänsyn till arbetets art och eventuella krav på specifik kompetens.Vänligen

Vad krävs för att få fatta beslut om ändring i en bostadsrättsförenings stadgar?

2018-01-08 i Föreningar
FRÅGA |Bostadsrättslagen anger (23§) att man kan ändra stadgarna om samtliga röstberättigade i föreningen är med på det. Innebär det alla i föreningen (som kanske inte är där på föreningsstämman) eller alla de som är röstberättigade på den årliga föreningsstämman?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stadgarna i en bostadsrättsförening kan ändras på olika sätt. Antingen om alla röstberättigade i föreningen är ense om det, d v s även de som inte närvarande på föreningsstämman. Ett alternativ för att ändra stadgarna är att ett beslut om det fattas på två av varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Vidare finns det vissa specialfall vid särskilda beslut (9 kap. 23 § bostadsrättslagen). Det kan också finnas särskilda villkor i stadgarna för att få fatta beslut om ändring i dessa och då gäller även de villkoren (9 kap. 24 bostadsrättslagen). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,