Rätt till insyn i bostadsrättsförening

2014-03-08 i Föreningar
FRÅGA |Hej, I vår brf har man bytt bevakningsbolag och jag tror att det är en jäv situtaion eftersom det är ordförandes bolag, hans sambo står som ägare men han är kontaktperson till kunderna. Har jag som boende rätt att få ut information om vilka offertunderlag som de har skickat ut och till vilka bolag? Hur får jag denna information? Hur går jag vidare om jag anser/tycker att det inte verkar ha gått rätt till?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Regler om ekonomiska föreningar, som bostadsrättsföreningar är, återfinns främst i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL).Som medlem i föreningen har du en insynsrätt i förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt. Denna rätt regleras i EFL 7 kap. 11 § och kan aktualiseras genom att en medlem inför eller på föreningsstämman begär att styrelsen muntligen upplyser om sådana förhållanden. Om en sådan begärd upplysning endast kan lämnas med uppgifter som inte finns tillgängliga på stämman (exempelvis skriftliga offertunderlag) ska upplysningen inom två veckor dels hållas tillgänglig skriftligen för medlemmarna, dels översändas till varje medlem som begärt upplysningen. Enda undantaget till insynsrätten är om lämnandet av upplysningen inte kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. "Nackdel" i det här sammanhanget torde huvudsakligen innebära ekonomisk skada. Om styrelsen anser att så är fallet kan medlemmen ändå begära att upplysningen ska lämnas till föreningens revisorer inom två veckor för granskning.Vad du därför kan göra är att inför ordinarie eller extra (om du kan få en sådan till stånd enligt EFL 7 kap. 5 §) föreningsstämma kontakta styrelsen och erinra dem om din begäran. Angående den påstådda jävssituationen blir EFL 6 kap. 10 § aktuell. En styrelseledamot får enligt paragrafen inte handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och tredje man (här bevakningsbolaget där han är inblandad) om han i frågan har ett väsentligt intresse (ex. ekonomiskt) som kan strida mot föreningens. Att vara kontaktperson åt en kundförening som man själv är ordförande i får nog anses vara ett väsentligt intresse i strid med föreningens och därför torde jäv vara för handen. Ett beslut fattat av en styrelse i en ekonomisk förening kan inte klandras på samma sätt som ett beslut av föreningsstämman. Om du anser att handläggningen av frågan om byte av bevakningsbolag inte har gått rätt till och orsakat föreningen skada är din enda möjligheter att, antingen mot styrelseordföranden rikta skadeståndstalan enligt reglerna i EFL 13 kap eller hänskjuta ärendet om byte av bevakningsbolag till föreningsstämman för slutligt avgörande. Ett föreningsstämmobeslut kan klandras i enlighet med EFL 7 kap. 17 §.MVH

Hinder att starta ideell förening samt fråga om denna kan motta gåva

2014-02-21 i Föreningar
FRÅGA |Finns det några juridiska hinder för att jag och mina 6 syskon startar en Ideell förening vars syfte är att bedriva fiske, friluftsaktiviteter, samt bevara den Norrländsk matkulturen?. Om inte, finns det några juridiska hinder för att en sådan föreningen i så fall tar emot ett fritidshus i Norrland som gåva via ett gåvobrev där huset via föreningens stadgar endast får användas i föreningens syfte?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget juridiskt hinder för att ni ska kunna starta en ideell förening. Det finns inget krav att registrera föreningen hos någon myndighet. Om ni vill att föreningen ska få ett organisationsnummer måste ni däremot anmäla detta till skatteverket som då registrerar föreningen. Om föreningen kommer vara näringsdrivande kan ni också anmäla den till bolagsverket för att få skydd för föreningens namn. För att kunna inneha tillgångar måste man vara en person, fysisk eller juridisk. En ideell förening uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den: 1.  Bildats av minst tre personer 2.  Antagit stadgar 3.  Tillsatt styrelse Det finns ingen lag för ideella föreningar som motsvarar den om ekonomiska så informationen hittar du främst på andra sätt, jag rekommenderar att läsa på bolagsverkets och skatteverkets hemsida. Med vänlig hälsning

Kan en ideell förening äga ett aktiebolag med vinstsyfte?

2014-01-21 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ideell förening äga ett AB som har vinstintresse och inkassera vinsten i AB?
Per Englund | Hej! En ideell förening är en association som bedriver verksamhet för att främja ideella intressen. Detta hindrar inte att den ideella föreningen bedriver en ekonomisk verksamhet för att gynna de aktuella intressena. Till skillnad från en ekonomisk förening får den ideella föreningen dock inte bedriva affärsmässig verksamhet för att främja ekonomiska intressen. I och med att en ideell förening är en juridisk person, kan föreningen äga aktier. Så länge medel från en aktieutdelning inte nyttjas i strid med föreningens ideella syfte ser jag inga problem med att föreningen äger ett aktiebolag med vinstsyfte. Mer information om ideella föreningar hittar du på: http://www.skatteverket.se/download/18.50a6b4831275a0376d380001398/32417.pdf Med vänliga hälsningar

Kan en ideell förening äga ett aktiebolag?

2014-01-08 i Föreningar
FRÅGA |Jag har ställt en fråga 3 gånger, om en idell förening kan äga ett aktiebolag, och ta eventuellt överskott. Vidare om samma personer kan sitta i båda styrelserna. 
Arnela Hadzisakovic |Hej och tack för din fråga! En ideell förening har antingen ett ideellt ändamål eller så bedriver den ideell verksamhet.  Ett ideellt ändamål föreligger om syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Idrottsföreningar är typexempel på föreningar som har ideella ändamål. Om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet ska överskottet användas för att finansiera verksamheten. En föreningen kan vara ideell trots att den har ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen får då inte bedriva ekonomisk verksamhet för att uppnå ändamålet. En fackförening är ett sådant exempel.  Om ändamålet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom affärsmässig verksamhet är det inte en ideell förening utan en ekonomisk förening. Det kan vara en god idé att utreda om det är en ideell eller ekonomisk förening eftersom ekonomiska föreningar är lagreglerade medan ideella inte är det. Se lag om ekonomiska föreningar (https://lagen.nu/1987:667).  Aktier kan ägas av fysiska och juridiska personer. En ideell förening är en juridisk person när den har;  1. Stadgar (föreningens ändamål ska anges och föreningens interna regler) 2. Styrelse (bör bestå av minst tre personer) 3. Firma (namn som verksamheten bedrivs under)  En ideell förening behöver inte registreras hos någon myndighet för att bli en juridisk person, dock måste 1-3 föreligga.  Om aktiebolaget går med vinst ("överskott") kan den som äger aktier i bolaget erhålla utdelning. Om vinstutdelning ska ske bestäms på bolagsstämman i aktiebolaget, 18 kap. 1 § ABL (https://lagen.nu/2005:551#K18).  Styrelseledamot i en ideell förening ska vara minst 18 år, vanligtvis vara medlem i föreningen (undantag kan göras i stadgarna) och får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare. Samma krav gäller för den som ska vara styrelseledamot i ett aktiebolag, se 8 kap. 10-12 §§ ABL.  Det finns inget hinder i lag mot att samma personer sitter i såväl föreningens som bolagets styrelse. Om föreningen äger samtliga aktier i aktiebolaget aktualiseras troligtvis inte s.k. ställföreträdarjäv, 8 kap. 23 § 2 st. 2:a meningen ABL, för styrelseledamöterna. Om du har fler frågor får du gärna höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Ny lag om ekonomiska föreningar

2014-02-24 i Föreningar
FRÅGA |Fråga: - När kommer "den nya lagen" om Ekonomisk Förening att vara stadfäst och för tillämpning mm ? - X Ek. för. planerar för en likvidering mm. Vad skulle Er "offert" vara för ett sådant uppdrag mm ?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I december 2010 överlämnade föreningsutredningen betänkandet "En ny lag om ekonomiska föreningar". Den nya lagen föreslogs att träda i kraft under januari 2013, men någon ny lag har ännu inte tagits fram. Justitieminister Beatrice Ask har den 27:e mars 2013 förklarat att "[f]örslagen i betänkandet är ... omfattande och det är viktigt att arbetet bedrivs noggrant. Det är ännu för tidigt att säga när en proposition kan lämnas" http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Ny-lag-om-ekonomiska-foreninga_H012411/.Vad gäller er fråga om en offert för likvidering, råder jag er att ta kontakt med någon av våra partners som kan ta hand om ärendet.

Preskriptionstid för klandertalan mot ideell förening

2014-01-26 i Föreningar
FRÅGA |Finns det någon preskriptionstid för överklagan gällande uteslutning ur en ideell förening?
David Hedendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Särskild lagstiftning om ideella föreningar finns inte i svensk rätt. Vissa analogiska tillämpningar, dvs. tillämpningar av lag på fall där uttryckliga lagbestämmelser saknas, kan dock göras från lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL) och i viss mån även aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Ett beslut om uteslutning av föreningsmedlem tas, om inte annat anges i stadgarna, av föreningsstämman enligt EFL 3:4 3 st. Eftersom lagstiftning på området ideella föreningar saknas, finns inte heller någon angiven tidsfrist för klandertalan av ett föreningsstämmobeslut. I EFL 7:17 2 st. anges ett utrymme om tre månader men denna regel har i praxis inte ansetts vara analogt tillämplig på ideella föreningar. Istället har talerätten ansetts kunna gå förlorad genom "viss tids passivitet eller tyst samtycke", se RH 2012:33. Mitt tips till den som har blivit utesluten ur en ideell förening och vill klandra beslutet är därför att agera så fort som möjligt.MVH

Ansvarsfrihet i ideell förening

2014-01-19 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag sitter i styrelsen för en ideell förening, en judoklubb. I samband med årsbokslut och årsmöte skickar vi in en verksamhetsberättelse till kommunen där vi skriver vad vi har haft för aktiviteter under året. Däri står inga som helst ekonomiska- eller förvaltninguppgifter. Vår revisor kräver dock att få läsa den innan hon medger ansvarsfrihet. Är det verkligen revisorns uppgift att "godkänna" årets träningshistorik? Kan hon annars fällas av BFN?
Marith Welin-Berger |Hej!Vill först och främst börja med att tacka för din fråga. När det kommer till ideella föreningar så finns inga lagar utan man har enbart att följa vad som står i stadgarna. Alltså bör vad ni har stående i era stadgar vara utslagsgivande. Har ni inte berört ansvarsfrihet i stadgarna kan man försöka hitta vägledning i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Där står i 8 kap. 13 § att revisorn i sin revisionsberättelse ska uttala sig om den finner ansvarsfrihet lämpligt eller ej. I 13 kap. 15 § står det att det är upp till föreningsstämman att besluta om ansvarsfrihet, ej revisorn. Men som sagt, först och främst gäller stadgarna och man kan endast försöka hitta vägledning i dessa paragrafer, de är inte direkt tillämpbara.Vänliga hälsningar,  

Riksidrottsförbundet och svenska golfförbundets stadgar

2013-11-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Idrottsföreningar regleras med stadgar och policy hos SGF och RF,vad säger dom om alkohol och att köra golfbil ? Och vad händer om en ordförande i golfklubben vet att någon kör berusad ?Måste han agera enligt Riksidrottsförbundets stadgar ?
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. I Riksidrottsförbundets stadgar regleras bestraffning i kap. 14. Där föreskrivs i § 2 p. 13 att den som upprätt på ett sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat skadas kan komma att bestraffas. Detta sker enligt §§ 3–6 genom tillsägelse, böter eller avstängning. Svenska golfförbundets stadgar hänvisar i kap. 1 § 24 tillbaka till Riksidrottsförbundets stadgar i fråga om bestraffning. Golfdistriktsförbund och golfklubbar har egna stadgar som kan innehålla mer specifika regler, så ett tips är att studera dessa. Riksidrottsförbundets första kapitel handlar om att idrott ska bedrivas i enlighet med de visioner och värdegrunder som stämman beslutat om. Värdegrunden är exempelvis att "hålla sig inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral". Vidare framgår att "Riksidrottsförbundet ... genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande." (http://www.rf.se/Alkoholochtobak/)På riksnivå finns således inga regler som specifikt tar ställning till din situation. Däremot kan det tänkas att det strider mot Riksidrottsförbundets generella beteenderegler.