Utträde ur ideell förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vid utträde ur en ideell förening, kan man ha rätt till att ta del av sin andel av fjolårets intjänade pengar? Om man utesluts ur den ideella föreningen blir det annorlunda då? Säg att den ideella föreningen i mångt och mycket liknar en ekonomisk förening, alltså att FL kan tillämpas.
Emma Persson |Hej! Det finns ingen lagstiftning angående ideella föreningar. Istället får vägledning hämtas från föreningens stadgar, föreningens praxis, domstolspraxis och i vissa fall från den lag som gäller för ekonomiska föreningar, föreningslagen (FL). Man ska dock vara en aning försiktig med att tillämpa FL på ideella föreningar, de två olika typerna av föreningar tjänar olika syften och har därför olika karaktär. Eftersom en ideell förening inte kan driva ekonomisk verksamhet i medlemmarnas ekonomiska intresse har jag svårt att se att du skulle ha någon rätt att få del av fjolårets intjänade pengar. Bedriver föreningen en ekonomisk verksamhet ska det ske i syfte att främja medlemmarnas ideella intresse.   Enligt 4 kap. 1 § FL har den medlem som utträder eller utesluts ur en ekonomisk förening rätt att i den mån föreningens ekonomi så tillåter få tillbaka sin medlemsinsats. Denna rätt gäller således oavsett om utträdet sker frivilligt eller på grund av att medlemmen utesluts ur föreningen.   I avsaknad av särskild lagstiftning får alltså ledning i frågor angående ideella föreningar hämtas på annat håll. Enligt FL har en avgående medlem rätt att återfå sin insats, men FL:s regler måste som sagts tillämpas med försiktighet vad gäller ideella föreningar. Det bästa kan därför vara att söka svar i föreningens stadgar eller praxis. Med vänlig hälsning,

Uteslutande av medlem i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Sitter och funderar lite kring 3:4 3st i FL är den tvingande? Alltså måste medlem uteslutas på en grund som kan hänvisas till stadgarna?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Viktigt att observera är att lagen om ekonomiska föreningar (FL) endast gäller ekonomiska föreningar och inte ideella föreningar. Det finns ingen lagreglering kring ideella föreningar. FL hittar du https://lagen.nu/1987:667 .Om en ekonomisk förening vill utesluta en medlem är förutsättningen att stadgarna anger på vilka skäl uteslutning får ske (3 kap. 4 § 3 st. FL). Men trots att FL talar om att en medlem får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna så torde en uteslutning ske även om stadgarna saknar bestämmelser om uteslutning, nämligen om en medlem brister i fråga om vissa i stadgarna angivna förutsättningar för medlemskap. T.ex. om stadgarna innefattar ett krav på lojalitet från medlemmarnas sida synes därmed bristande lojalitet kunna medföra rätt för föreningen att utesluta en illojal medlem.Vänligen,

Personliga uppgifter i Ideell föreninge

2013-03-11 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening samla in telefonnummer och eventuellt personnummer för att dels underlätta kontakt och dels för att kunna bilda studiecirkel, då dessa uppgifter behövs? Vårt medlemsregister består nu av en maillista och vi skulle vilja utöka den med telefonnummer (frivilligt).
Emma Lundin |Hej,  Tack för din fråga! Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, istället är det föreningens stadgar och eventuell praxis som sätter gränser för hur den ideella föreningen ska regleras. I stor utsträckning är det därför föreningen själv som bestämmer hur föreningen ska skötas, det är exempelvis tillåtet att i stadgarna reglera vilka krav som skall vara uppfyllda för att erhålla medlemskap respektive uteslutning ur föreningen.  Det finns ingenting som säger att ni inte får samla in telefonnummer och personnummer på era medlemmar, däremot har en medlem rätt att säga nej och om det inte utgör en grund för uteslutning enligt stadgarna kan denna medlem inte heller uteslutas på grund härav. Ni kan även ändra stadgarna och införa att en reglering att man som medlem i föreningen är tvungen att lämna ifrån sig de uppgifter ni vill, på så sätt kan en person själv ta ställning till om han eller hon vill bli medlem.  Med vänliga hälsningar

Rätt till medlemskap i ideell förening

2013-01-15 i Föreningar
FRÅGA |Nekat medlemskap i ideell förening Vi är en liten by i Norra Dalarna med knappa 30 invånare. I byn finns en bystuga som byggts upp av våra förfäder och sedan drivits av byns invånare. Föreningen blev registrerad med ett org.nr. 2004, och marken köptes som bystugan står på, för att få lagfart på den och säkra den i byns ägo. Tyvärr skrevs inget i stadgarna ang. begränsad rösträtt med fullmakter, varvid en person kom med ett större antal fullmakter från utomstående, och drev igenom sina ideér, som var mycket tveksamma i en ideell förening, bl.a ytterligare markköp. Vid nästa årsmöte 2005 blev de flesta bybor nekade att förnya sitt medlemskap, det återbetalades med motiv att det fanns de som motarbetade föreningen. Rodret togs över av en fritidsboende från Stockholm 2006, och nu menar föreningen sälja bystugan som fritidsboende, vilket är ett stort nederlag för byn, att bli utan bystuga. Den har varit stängd sedan 2009. Stadgarna har ändrats. Igår gjorde vi ett sista försök att åter bli medlemmar, för att om möjligt kunna få tillbaka bystugan, och jag skulle gärna vilja bifoga svaret från kassören, som är den drivande i föreningen (Stockholmaren). Det står bla. att vi agerat fientligt mot föreningen m.m., vilket inte stämmer. Jag anser det är högst ärekränkande det han skrivit. Vi vore ytterst tacksamma för all hjälp vi kan få! Vi har även vänt oss till media.
Sofia Timoudas |Hej och tack för din fråga. Eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar, regleras verksamheten i första hand av stadgarna som medlemmarna antagit. Stadgarnas innehåll kompletteras av praxis som har utvecklats inom föreningen, varför även den måste följas. Om varken stadgarna eller intern praxis kan ge svar på de frågor som aktualiseras, kan analogier göras från andra associationer eller så kan man ta hjälp av Högsta domstolens praxis.I en ideell förening finns inte någon allmän rätt att bli medlem. I första hand är det den ideella föreningen som avgör vem som ska få bli medlem. Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att rätt till medlemskap ändå kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (se NJA 1948 s 513). Sedan 2008 finns även lagstöd mot diskriminering (se 2008 års lag om förbud mot diskriminering). Dessvärre kan jag inte dra någon slutsats om bystugan är av stor betydelse för försörjningen, men om så är fallet torde rätt till medlemskap ändå föreligga. Den fråga som Högsta domstolen har prövat flest gånger i samband med ideella föreningar handlar om föreningarnas rätt att utesluta medlemmar. Gällande rätt är att en medlem i en ideell förening får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna. Samtidigt är det tillåtet för en ideell förening att utesluta en medlem på rent skönsmässiga grunder, även om sådana grunder inte torde kunna åberopas av föreningar vars uteslutningsbeslut kan överprövas av domstolen. Om en medlem har uppträtt illojalt mot föreningen, torde medlemmen även kunna uteslutas utan stöd i stadgarna. Eftersom en ideell förening är en association av samverkan, bör den medlem som inte vill samverka också kunna uteslutas.För att medlemskapet ska kunna prövas av domstol måste medlemskapet vara av stor betydelse för den enskildes försörjning och medlemskapet stå öppet för alla. Allmänt gäller också att uteslutningsbeslut ska fattas av det organ eller den person som fått sig denna uppgift ålagd i stadgarna.I det här fallet torde det handla om nekande av medlemskap eftersom medlemmar nekats att förnya sitt medlemskap. Har det dock hänt att medlemmar även uteslutits hoppas jag att framställningen i övrigt kan vara behjälplig.

Olika höga insatser i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en person vara skyldig att betala mer i insats än en annan i en ekonomisk förening? T.ex. låt oss säga att föreningen driver en uppställningsplats för husvagnar. Om en person med en husbil då vill gå med, kan krav på en större insats göras gällande då?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Här är lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, tillämplig. Framför allt är två lagrum av intresse, nämligen 7 kap. 15-16 §§ LEF. Enligt 7 kap. 16 § LEF får föreningsstämman inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna generalklausul återfinns även i 6 kap. 13 § LEF angående styrelsen eller annan representant för föreningen och är ett uttryck för principen om medlemmarnas likställighet i den mån annat inte följer av stadgarna (prop. 1986/87:7 s. 140). Visst utrymme, oklart hur mycket, finns alltså för särbehandling av medlemmar om stöd för detta finns i stadgarna. Undersök gärna om stadgarna i din förening ger stöd för helt godtycklig särbehandling. Jag betvivlar dock att de ger stöd för sådan.I 7 kap. 15 § 1 st. LEF anges att ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt endast om beslutet fattats på två stämmor och den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Enligt tredje stycket finns en möjlighet för en medlem att undkomma ett sådant beslut under vissa förutsättningar om medlemmen som säger upp sig till utträde ur föreningen.

Kan kooperativ likställas med ekonomisk förening

2013-03-16 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan ett kooperativ likställas med en ekonomisk förening? Eller finns det andra typer av ekonomiska föreningar? Jag hittade att ett kooperativ är när en "verksamhet (vanligen företag eller förening) som ägs av och drivs till förmån för sina medlemmar". Vänliga hälsningar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din intressanta fråga!Ett kooperativ kan inte rakt av likställas med en ekonomisk förening, även om de är väldigt lika varandra.  Kort sagt är ett kooperativ ett sätt att organisera ekonomisk verksamhet, medan en ekonomisk förening är en associationsform, eller med andra ord en juridisk konstruktion, som kan utgöra den legala ramen för t.ex. ett kooperativ.Inom juridiken har man indelat de olika sätten som fysiska personer kan samarbeta med varandra i olika sorters associationer; vilka är det enkla bolaget, handelsbolaget, kommanditbolaget, aktiebolaget, den idéella föreningen samt den ekonomiska föreningen (och i viss mån även stiftelser). För alla dessa finns rättsliga regler (med undantag för idéella föreningar) som fungerar som ett slags lagliga minimikrav på vad man i föreningen måste uppfylla, och hur man sköter resten av sitt företag/förening är upp till var och en.Dessa olika juridiska konstruktioner är tilltänkta som så att deras regelverk täcker in alla de rättsliga verkningar av de sätt som människor kan tänkas vilja samarbeta på, och således inryms den kooperativa verksamhetsmodellen i en av dessa - vilken då är den ekonomiska föreningen, vars syfte är att främja medlemmarna ekonomiskt, genom gemensam ekonomisk verksamhet. Den ekonomiska föreningen är tydligt definierad i lag 1987:667 om ekonomiska föreningar, medan den kooperativa verksamhetsmodellen inte har en lika befäst definition, och därför kan det te sig vanskligt att tala om de två som om de vore likställda, trots att man kan driva ett kooperativ i formen av en ekonomisk förening. Bättre är att då göra skillnad mellan den juridiska konstruktionen ekonomisk förening och den tvärdiscipliniära företeelse som ett kooperativ är, om än att den förra kan utgöra en legal ram för den senare.Som ett sista klargörande: olika ekonomiska föreningar kan se olika ut i praktiken, men lagen är densamma för dem alla. Du kan ha hört talas om bostadsföreningar, vilket är en äldre sorts förening som inte går att skapa idag, men de befintliga tillåts fortsätta. Därutöver finns sambruksföreningar som är en speciell sorts ekonomisk förening (i grunden) till för sambrukande av jord. Avslutningsvis finns också Europakooperativ (!) som är till för gränsöverskridande ekonomiska föreningar.Mer information om föreningar hittar du på Bolagsverket, här http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer Jag hoppas att min förklaring gör dig klokare, vänligen

Koppeltvång på bostadsrättsföreningens tomt

2013-01-24 i Föreningar
FRÅGA |Kan vi inom vår bostadsrättsförenings fastighet(tomt) påbjuda att hund skall hållas kopplad?
Emily Bengtsson | Hej, Tack för din fråga! Bostadsrättsföreningen ges möjlighet att genom sina stadgar meddela särskilda ordningsföreskrifter. I de fall sådana förekommer är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dessa. Föreskrifterna får dock inte vara av rent godtycklig karaktär utan de måste ha ett verkligt föreningsintresse och skall stå i överensstämmelse med ortens sed. Uppmaningar att hund ska hållas kopplad på föreningens mark är inte en alltför ovanlig ordningsregel i bostadsrättföreningar (Även i många kommuner föreligger det ofta koppeltvång på t.ex. offentliga platser, motionsspår). Utifrån det nyss sagda så ser jag inget hinder för er att ha en regel om kopplade hundar på bostadsrättsföreningens mark. Vänligen, 

Nekad inträde i ideell förening

2012-12-18 i Föreningar
FRÅGA |16 mars anmälde jag mig som medlem i en allmännyttig ideell förening (som huvudsakligen drivs med skattemedel) via internet på av föreningen faställt formulär samt inbetalning av medlemsavgiften 100 kr. I brev daterat 29 mars skriver föreningens distriktsombudsman att jag ej är välkommen som medlem, då han inte "kan se" hur jag kan leva upp till föreningens grundläggande värderingar, vilket jag anser vara en grov förolämpning, som han har upprepat i mejlväxling i ärendet. Anser att det är möjligt att genom dokument och vittnen motbevisa den motivering, som han givit mig, till att jag inte skulle leva upp till föreningens grundvärderingar. Vad jag erfarit är föreningen skattebefriad som allmän ideell förening. För skattebefrielse krävs bl.a. öppet medlemskap. Detta anser jag ej förenligt med vägran att anta medlemmar utan bevisning för att de inte delar föreningens värderingar. Jag överväger nu - att väcka enskilt åtal mot ombudsmannen för förolämpning. Ev. kan det finnas bakomliggande förtal, men det saknar jag konkreta belägg för, utan det är möjligt att ombudsmannen har agerat helt solo. - att stämma föreningen för rättsvidrigt agerande. Har jag vägrats inträde eller har jag blivit utesluten, efter att ha varit medlem 16 - 29 /3? - att polisanmäla föreningen för brott mot skattereglerna, då man inte tillämpar öppet medlemskap. Jag har inte fått någon typ av överklagandehänvisning, och har hittills ej heller vänt mig till någon överordnad instans i föreningen. Vill först veta vilka rättsliga medel som finns, ifall föreningen stödjer ombudsmannen. Det är alltså vad jag vill veta. Tacksam för svar.
Ronja Kleiser |Tack för att du vänt dig till Lawline! Inledningsvis bör man se din anmälan via internet som en medlemsansökan. Du blev alltså inte medlem i föreningen direkt utan ansökte bara om medlemskap. Det föreningen i detta fall gjort är att den vägrat dig inträde. I detta läge har du givetvis rätt att återfå den medlemsavgift du betalat in. Ideella föreningar är inte lagreglerade i Svensk rätt så för att se vad som gäller för dessa får man söka ledning i rättspraxis och juridiska böcker/artiklar. Föreningar ska precis som du tycks känna till vara öppna för nya medlemmar. Detta innebär dock inte att vem som helst måste kunna bli medlem. Det räcker att föreningen är öppen för en viss krets. Startas t ex en intresseförening för Norrländska laxfiskare är föreningen öppen för alla som hör till denna kategori. En börsmäklare från Stockholm kan då vägras inträde utan att föreningen för den sakens skull förlorar sin status som öppen. Att t ex geografiska begränsningar kan tillåtas framgår av skatteverkets informationsblad om skatteregler för ideella föreningar SKV 324 utgåva 19(kan hämtas på http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/324.4.39f16f103821c58f680007437.html) När det gäller den skatterättsliga aspekten av din fråga har jag därför svårt att se hur det faktum att föreningen vägrat dig medlemskap skulle kunna utgöra ett skattebrott. När det gäller domstolars rätt att pröva ideella föreningars beslut (t.ex. om att vägra någon inträde i föreningen)så har det i praxis fastslagits att detta bara kan ske om medlemskapet har betydelse i ekonomiskt hänseende(se rättsfallet som refereras i NJA 1990 s 687). Domstol har därför kunnat pröva beslut av fackförening(se NJA 1945 s 290), förening som organiserade viss yrkesgrupp och förmedlade uppdrag åt medlemmarna (se NJA 1977 s 129), kolonilottsförening(Svea Hovrätts dom T 1129-03 den 17/12-2004), föräldrakooperativ förskoleförening (NJA 1998 s 293) och förening med ändamål att uppföra och sköta båthangarer(NJA 1998 s 717). Däremot har beslut av religiösa föreningar(NJA 1931 s.604) och idrottsklubbar(NJA 1990 s 687) inte kunnat prövas i sak av domstol. Anledningen är att den ideella inriktningen i verksamheten och de stora personliga inslagen i medlemmarnas deltagande i föreningen bör göra att föreningarna själva får rätt att välja sina medlemmar. Undantag görs dock om medlemskap vägras på ett otillbörligt sätt, t.ex. om man diskriminerar någon på grund av etnicitet eller sexuell läggning. Du skriver inte vilken sorts förening det rör sig om men för att kunna få till en domstolsprövning av beslutet krävs alltså att medlemskapet har ekonomisk betydelse för dig alternativt att du t ex blivit diskriminerad. Om så är fallet kan du kontakta en verksam jurist för att få hjälp att gå vidare med fallet. Brottet förolämpning regleras i Brottsbalken 5 kapitlet 3 §( brottsbalken kan du hitta på https://lagen.nu/1962:700) Som du verkar veta faller brottet inte under allmänt åtal och du måste således väcka enskilt åtal. Du måste då kunna visa att både att ombudsmannen betett sig skymfligt mot dig och att han haft uppsåt till detta. I ditt fall verkar ombudsmannen ha kontaktat dig för att förklara varför du inte beviljades medlemskap i föreningen och att i det läget skriva att han inte "kan se" hur du kan leva upp till föreningens grundläggande värderingar bör svårligen kunna ses som ett skymfligt beteende. Han syfte verkar inte heller ha varit att skymfa dig utan snarast att ge dig information om ett beslut som rör dig. Min bedömning är därför att ett enskilt åtal inte kommer bifallas i det aktuella fallet. Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor. Vänligen