Samfälligheter- beslut

2017-06-30 i Föreningar
FRÅGA |HejÄr det möjligt att reservera sig mot ett beslut i en samfällighetsförening
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om samfälligheter finns i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, https://lagen.nu/1973:1150. Det finns två olika förvaltningsformer, delägarförvaltning eller föreningsförvaltning: Delägarförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) direkt av delägarna i en samfällighet. Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga. Alla måste då vara överens när beslut fattas, 6 – 7 §§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter https://lagen.nu/1973:1150#P6S1.Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register. Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden, 22 § https://lagen.nu/1973:1150#P22S1 När det gäller delägarförvaltning krävs alltså att alla är överens för att beslut ska kunna fattas och således faller ju syftet med att reservera sig mot beslutet då det ändå inte kan genomföras utan allas samtycke. När det gäller föreningsförvaltning så ska det föras protokoll, 50 § 2 st https://lagen.nu/1973:1150#P50S1, där det antecknas beslut. Det finns inget i lagen som uttryckligen reglerar vad som gäller kring att reservera sig mot beslut men i och med protokollskyldigheten så skulle jag anse det möjlig att i vart fall få sin reservation antecknad. Om beslut se 49 § 2 st https://lagen.nu/1973:1150#P49S1, som stämmans beslut gäller nämligen den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.Sammanfattningsvis, det är alltså inget i lagen som tyder på att det inte skulle vara möjligt att reservera sig mot sådana beslut. Det kan dock vid en delägarförvaltning vara onödigt eftersom beslut ändå inte kan fattas utan att alla är överens. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Styrelsesuppleants rätt att närvara vid styrelsemöten

2017-06-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Jag sitter som suppleant i en bostadsrättsstyrelse men får inga kallelser till styrelsemötena. Har jag rätt att närvara vid mötena även utan inbjudan då jag vet var och när mötet är eller kan man helt sonika utesluta mig från ett sådan möte? Tack på förhand!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!En styrelsesuppleant är likställd med en styrelseledamot, 6 kap 1 §, lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, se https://lagen.nu/1987:667. I föreningens stadgar kan det dock anges vissa avvikande bestämmelser om suppleanter. Det är endast suppleant för arbetstagarledamot som enligt lag ska bli behandlad på samma sätt som personen den är suppleant för i bemärkelsen att hen på samma sätt ska bli kallad till och närvara under styrelsemöten. É contrario (motsatsvis) kan det här tolkas som att det inte föreligger en skyldig för styrelsen att kalla en "vanlig" suppleant till varje sammanträde, 6 kap 9 §, LEF. Det vanligaste är dock att suppleanterna blir kallade till alla möten och deltar fullt ut i styrelsearbetet, med den stora skillnaden att suppleanter inte har någon rösträtt. Sammanfattningsvis så kan du komma till mötena om det inte står något annat i föreningens stadgar, eftersom du som styrelsesuppleant är likställd med styrelseledamot enligt lag. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur fattar bostadsrättsföreningen beslut om trädfällning?

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Är det en väsentlig förändring att såga ned ett stort träd i en bostadsrättsförening som måste tas upp på extrastämma?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så, att du funderar kring vad en väsentlig förändring inom en bostadsrättsförening innebär i juridisk mening.Till att börja med regleras denna fråga genom bostadsrättslagen (BrL) och borde även regleras av bostadsrättsföreningens stadgar. Huvudregeln är att varje beslut som innebär en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma, om föreningsstadgarna inte har bestämt annat. (9 kap. 15 § 1 stycke BrL). Vad som menas med väsentliga förändringar är inte specificerat i BrL, bland annat pga. styrelsens handlingsfrihet att bedöma vilka åtgärder som kräver ett ställningstagande av stämman och vilka åtgärder som styrelsen själv kan besluta om. Detta gör att det råder en viss osäkerhet kring begreppets innebörd och som i sin tur leder till en gränsdragningsproblematik. Styrelsen ska svara för förvaltningen av föreningens angelägenheter och normalt behöver stämman därför inte besluta om reparation och underhåll (dock kan annat vara bestämt enligt föreningsstadgarna). (6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar). Om föreningsstadgarna eller tidigare beslut som fattats av föreningsstämman inte ger besked om en viss åtgärd (såsom trädfällning) innebär en väsentlig förändring eller inte, får man söka ledning i åtgärdens: * art och omfattning, * de ekonomiska åtaganden som följer med åtgärden eller * vad som kan anses vara allmänt vedertaget. Normalt borde förändringar av väsentligt slag också vara kostsamma men kostnadsfrågan har inte ensamt en avgörande betydelse. Vidare kanske trädfällningen innebär att någon granne får ökad insyn? Vid tveksamma fall där gränsdragningen inte är solklar, skulle jag rekommendera att låta föreningen besluta om åtgärden i enlighet med huvudregeln i BrL (observera att föreningsstadgarna eventuellt reglerar annat). Därför anser jag att beslut angående trädfällning borde fattas genom föreningsstämma. Att ha i åtanke är då att en medlem kan bli berörd av beslutet (genom exempelvis ökad insyn). Om den berörda medlemmen inte accepterar beslutet, behöver stämman besluta med tvåtredjedels majoritet samt att beslutet godkänns av Hyresnämnden. Skulle ingen medlem vara berörd, räcker det med enkel majoritet. (9 kap. 15 § 2 stycke, 9 kap. 16 § 1 stycke punkten 2 BrL). Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Styrelsebeslut om nedläggning av ideell förening utan att vara beslutsför

2017-06-24 i Föreningar
FRÅGA |Styrelsen i en ideell förening med 70 medlemmar har lagt ner föreningen utan att kalla medlemmarna annat än med annonsering på fb. Adresser o e-post fanns. • Medlems- och styrelsemöten har hållits utan att medlemmarna vederbörliga kallelser• Styrelsen fattar beslut utan att vara beslutsföra, endast två av fem närvarande• ”Medlemsmöten” hölls med en resp två av sjuttio medlemmar. • Revisorn har deltagit i alla möten Revisorn har mot beslut enl protokoll lagt beslag på föreningens åkgräsklippare och röjsåg och säger sig ska sälja dessa (ev är de inte kvar) • Tre medlemmar har förstört fyra fasta träningshinder trots info om att ny styrelse tar överÖverväger A/ polisanmälan av revisorn för stöld eller B/ ansöka hos Kronofogden om särskilt handräckning för åkgräsklipparen och röjsågen. (protokoll för verifiering men ev svårt att få fram fakturorna då detta är inköpt för några år sedanC/ Stämma revisorn som aktiv o för att frångått sin roll o funktion för tillsyn mot oegentligheterD/ Polisanmälan för åverkanVerkar inte finnas möjligheter för konstruktiva överläggningar. Förstörd egendom totalt ca 50 000 kr.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! En ideell förening drivs och företräds av styrelsen som är vald av föreningsstämman, som också väljer revisorn. Det finns ingen explicit lag om hur en ideell förening ska drivas, men framförallt så är utgångspunkten i föreningens stagdar. Här står det hur många av styrelsemedlemmarna som ska vara närvarande för att föreningen ska vara beslutsför och om hur föreningen ska fatta beslut om ett avvecklande. Grundprinciper som ideella föreningar vilar på är majoritetsbeslut, öppenhet och demokrati. För att avveckla föreningen måste blanketter skickas in till Skatteverket där det bör finnas en kopia av det sista medlemsmötet med beslutet om att föreningen ska läggas ner, där kan du börja, att begära ut blanketterna från Skatteverket.Revisorns främsta uppgift i en ideell förening är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har tagit, samt att kontrollera att styrelsen på ett korrekt sätt sköter föreningens ekonomi. Är det så att revisorn olovligen har tagit åkgräsklipparen och röjsågen så borde du definitivt anmäla det, på så sätt kan du få beslut av domstol som sedan kommer att verka som exekutionstitel för Kronofogden. Det är en exekutionstitel som ger Kronofogden rätt att mäta ut, eller i det här fallet ta tillbaka de lösa sakerna.Dessvärre så saknar lagen sanktioner mot en styrelse som inte följer stadgarna, och utan att veta vad era stadgar säger så kan jag inte ge mer råd än så här.Om det är så att beslut om avvecklade har tagits på ett inkorrekt sätt i förhållande till stadgan så kan du följa sanktionerna, om det finns sanktioner, i stadgarna. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem bär det ekonomiska ansvaret när en ekonomisk förening går i konkurs?

2017-06-29 i Föreningar
FRÅGA |Hoppas ni kan svara på detta. Jag sitter med i styrelsen för en mindre förskola (ekonomisk förening) där föräldrarna utgör föreningens medlemmar och några även sitter i styrelsen. Nu ser det ut som att vi kommer att ha för lite barn kommande läsår och därmed så blir våra intäkter för små för att fortsätta bedriva förskoleverksamhet. Vi har pratat om en ev frivillig likvidation av verksamheten. Min fråga är då om det är vi som medlemmar/styrelse som bär det ekonomiska ansvaret om föreningen kapital inte räcker till för att betala alla fordringar som finns, tänker främst på löner till anställda under uppsägningstiden.
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en ekonomisk förening gäller att för dess förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar, se 1 kap 3 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (här). Med tillgångar avses ex medlemsinsatser. Ni som medlemmar kommer därmed inte bli personligt ansvariga i det fall föreningens tillgångar inte räcker. Är det så att de anställdas löner inte kan betalas under uppsägningstiden kan staten eventuellt betala deras löner, detta p.g.a. lönegarantilagen (här). Enligt 1 § lönegarantilagen svarar staten för betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs. Det kan tilläggas att fordran på uppsägningslön betalas för längst den tid som beräknas enligt 11 § LAS (här)Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Kallelse till extra föreningsstämma

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej!En extrastämma har kallats av utgående styrelsen i Brf som jag bor i eftersom att den årsstämman inte var klar då. I den årsstämman har vi redan valt nya medlemmar i styrelsen. Jag undrar vem har rätt att kalla extrastämma: utgående styrelsen eller den nyvalda styrelsen. Tackar så mycket på förhand!Mvh Linna Zhang
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och därför hamnar vi i lagen om ekonomiska föreningar. I 7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar, https://lagen.nu/1987:667#K7P11S1, framgår det att om styrelsen anser att det finns skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie föreningsstämma, ska den kalla till extra föreningsstämma. Det är alltså styrelsens uppgift att kalla till extra stämman och denna kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman, 7 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar, https://lagen.nu/1987:667#K7P16S2. Styrelsen ska avgå efter den ordinarie föreningsstämman där en ny styrelse utsetts, . Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att den utgående styrelsen kallade till extra stämma innan den ordinarie stämman, vilket gör att de var i sin fulla rätt att kalla till extra stämma. Dock gör reglerna kring avbyte av styrelse, 6 kap 1 § 2 st lagen om ekonomiska föreningar, https://lagen.nu/1987:667#K6, att de skiljs från sitt uppdrag. Detta innebär att den nya styrelsen har rätt att kalla till extra stämma efter den ordinarie stämman. Sammanfattningsvis, om den gamla styrelsen utsåg extra stämma innan ordinarie årsstämma så hade de rätt att göra det. Om de utfärdade extra stämma efter att den nya styrelsen blivit vald är det alltså inte korrekt utan då är det den nya styrelsen som ska utfärda stämman. Det som är avgörande för om kallelsen ska anses korrekt i ert fall är således när extra stämman utfärdades. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Behandling av ärenden på föreningsstämma

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Behandling av ärende på föreningsstämma.Enl en paragraf i Lag om ekonomiska föreningar, har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att......Fråga: Finns det undantag för en föreningsstämman att besluta att ett ärende/motion inte skall behandlas på stämman? Motionen var omnämnd i kallelsen? Medlem i bostadsrättsförening.
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till ärendebehandling gäller både ordinarie och extra föreningsstämma och utgör ett led i minoritetsskyddet.Med ”ärende” förstås något som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning utgör inte ett ärende. En sådan begäran har medlemmen därför bara rätt att få framställd om den har samband med något som stämman ska ta ställning till.Svaret på din fråga blir följaktligen att det beror på vad slags ärende som har lyfts upp av medlemmen. Huvudregeln är att frågan ska behandlas om den kan bli föremål för beslut av stämman (eller har ett samband med något som stämman ska besluta i). Annars finns det inget krav på att frågan måste behandlas av stämman.Hoppas du fått svar på din fråga. Om någonting var oklart i mitt svar når du mig påVänligen

Fråga om protokolls offentlighet i ideella föreningar

2017-06-22 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Har styrelsen för en ideell förening förening rätt att vägra medlemmar i föreningen att få ut en protokollskopia från ett styrelsemöte?I det aktuella fallet finns information i protokollet som rör tredje part, strategiska beslut och annan information som skulle kunna skada föreningens relation till leverantörer.Kan föreningen ha grund för att hävda att styrelsens protokoll inte är offentliga, inte ens för medlemmar. Styrelsen meddelar alltid sina beslut till medlemmar via sammanfattande utskick. Stadgarna för aktuell föreningen saknar vägledning.Ser fram mot er vägledning.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller organisationsformen ideella föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser. Organisationen styrs av föreningens stadgar. Stadgarna fungerar som ett avtal mellan föreningen och dess medlemmar och man förväntas att följa stadgarna när man blir medlem i föreningen.Det korta svaret är ja en styrelse kan vägra att lämna ut protokollet från ett styrelsemöte. Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om protokollet ska vara offentligt för föreningens medlemmar eller inte.Eftersom en ideell förening är en privaträttslig organisation lyder den inte under offentlighetsprincipen, som t.ex. myndigheter gör. Offentlighetsprincipen gör att myndigheter har en skyldighet att lämna ut handlingar. I en ideell förening är det styrelsen som bestämmer hur öppen en förening ska vara. Även om många föreningar förespråkar en öppenhet inför medlemmarna så finns det ibland skäl för en styrelse att välja att inte ge ut protokollet. Det kan röra sig om känsliga uppgifter som ifall de kommer ut kan skada enskilda medlemmar eller föreningen. Du nämner att sådan information finns i protokollet och då kan det absolut vara försvarbart att inte ge ut ett sådant protokoll.Vill man i största möjliga mån ha en öppenhet mellan medlemmar och styrelsen och dess protokoll så finns det bl.a. två varianter man kan använda sig utav:- Ifall styrelsen ska besluta om någon känsla fråga kan man lägga det beslutet som en bilaga till originalprotokollet och sedan bara hålla bilagan "hemlig.- En annan variant är att man upprättar ett så kallat beslutsprotokoll där besluten som styrelsen har fattat i det mötet finns nedskrivna samtidigt som diskussionerna bakom beslutet, ifall diskussionerna innehåller känsliga uppgifter, inte finns med i detta beslutsprotkoll som lämnas ut till medlemmar.Sammanfattat är det alltså i slutändan upp till styrelsen om de väljer att ge ut ett protokoll från ett styrelsemöte eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,