Uttagande av medlemsavgift vid föreningsfest

2013-05-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi har en nystartad förening med hittills endast 3 medlemar. Vi vill hyra en lokal och ett band för att dra igång lite trevlig stämning en sommarkväll. Får vi ta inträde på detta för att kunna betala bandet och lokalen, samt hur får man annonsera? Kan man ha en medlemsfest och göra så att folk betalar medlemskap i "dörren" för att sedan kunna betala evenemanget med detta? Vi hade inte tänkt att ha något alkoholtillstånd utan folk får ta med sig det dom vill i så fall. mvh
Emelie Svensson |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Vad gäller ideella föreningar så finns det ingen lagstiftning som reglerar detta område. Det är istället föreningens stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Vad jag ser verkar det inte finnas några hinder mot att ni ska få anordna en föreningsfest. Då ni inte kommer att ska sälja alkohol på festen omfattas ni inte av bestämmelserna om kravet på alkoholtillstånd, varför detta inte heller kommer att utgöra något hinder mot att arrangera festen. Det bör dock framgå att man vid betalningen av entréavgiften till festen faktiskt betalar en medlemsavgift, inte inträdesavgift, och att man därmed blir medlem i er ideella föreningen. Vad gäller annonsering finns det inte några speciella regler som gäller för just ideella föreningar. Då en ideell förening inte klassas som näringsverksamhet är inte marknadsföringslagen (https://lagen.nu/2008:486) tillämplig. Ni måste med andra ord följa de lagar och normer som följer av Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K7P1S1) för framställandet av annonsen. Lycka till!Vänligen,

Rösträtt i förening

2013-05-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej Jag är med i en förening där det råder turbulens och många är missnöjda med styrelsen. Vi överväger ett misstroendevotum. Styrelsen har i sina stadgar sagt att rösträtt äger bara de medlemmar som varit med i föreningen minst sex månader. Kan man verkligen ställa ett sånt krav i en förening med medlemsavgift? Har inte alla betalande medlemmar rösträtt per automatik?
Alexandra Leppälä |Hej! Som du konstaterar är huvudregeln för föreningar att varje medlem som betalar sin medlemsavgift har en rösträtt. Däremot är det fullt möjligt för föreningen att i sina stadgar göra avsteg från detta genom att exempelvis föreskriva att en medlem som betalar medlemsavgiften endast ska ha rätt att utnyttja sin rösträtt om den varit i föreningen i minst sex månader. Det finns således inte en automatisk rösträtt om det framgår annat ur stadgarna. I stadgarna bör det också framgå hur man kan ändra dessa så mitt råd till dig är att ta dig en närmare titt på dessa för att veta vad du ska göra. Hoppas svaret varit till hjälp. Vänligen,

Uteslutning ur ideell förening

2013-04-23 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag har läst flera olika svar på lawline och undrar om jag har förstått det rätt. Att skälen till att uteslutning ska kunna prövas i domstol för ideella föreningar är: 1) Medlemskap har ekonomisk betydelse för medlem 2) Diskriminering föreligger 3) Formalia fel har begåtts. 4) Den ideella föreningen är bärare av offentlighetsrättsliga handlingar. Jag undrar också är det ett formalia fel om det står angivet i stadgarna att styrelsen kan utesluta medlem, men att föreningsstämman är den som fattar beslutet? Jag har också förstått det som att materiella fel inte generellt prövas av domstol för ideella föreningar. Tacksam för svar!
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.  Ideella föreningar regleras inte i lag. Ledning får istället sökas ur vad vi brukar kalla "god företagssed". Detta är i praktiken den information vi kan utläsa ur litteraturen och domstolarnas tidigare avgörande.  Jag ser att du har gjort din hemläxa och kan inte annat än instämma. De 4 kategorier du anger stämmer. Jag ska således endast kort utveckla några punkter jag anser vara viktiga. Domstolen har i NJA 1988 s 283 prövat uteslutning ur en föräldrakooperativ förening där medlemskapet hade ekonomisk betydelse för medlemmarna. Det är även just i sådana fall, när medlemskapet hade ekonomisk betydelse, som domstolen undantagsvis prövat uteslutnings materiella grund. Beträffande din fråga om formalia fel återknyter även detta till att ideella föreningar inte regleras i lag. Utgångspunkten för ideella föreningar är istället stadgarna där det som regel angetts vem som är behörigt att utesluta, hur detta ska ske samt under vilka förutsättningar. I de fall stadgarna inte ger någon ledning ska man som regel se tillbaka på föreningens interna praxis. Alltså måste en uteslutning kunna härledas till föreningens interna praxis för att den ska vara accepterad.   Samtliga ideella föreningar måste dock iaktta likabehandlingsprincipen, vilken innebär att ingen medlem ska gynnas framför annan. Då jag inte har någon mer information om föreningens stadgar kan jag inte göra en mer djupgående bedömning   Lycka till 

Kallelse till ajournerat årsmöte

2013-03-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Om man ajournerar ett årsmöte, måste ny kallelse skickas då?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att döma av ditt ordval ("årsmöte") förstår jag dig som att din fråga rör en ideell förening. Ideella föreningar är speciella så till vida att det inte finns någon special lag som reglerar dem. Vad som gäller följer istället främst av föreningens stadgar. Normalt står det i stadgarna hur och när styrelsen ska kalla till möten. Om det inte är reglerat i stadgarna vad som skall gälla vid ajournerade årsmöten får man istället falla tillbaka på vad som utgör praxis inom föreningen. Hur har sådana här situationer hanterats tidigare inom föreningen? Om någon tydlig praxis inte finns angående kallelse till ajournerade årsmöten får man istället se till vad som utgör god föreningssed.Vad som utgör god föreningssed är öppet för argumentation. Syftet med kallelsen till årsmötet är att alla medlemmar skall få en rimlig möjlighet att delta. Detta borde rimligen även gälla ajournerade möten. Mot denna bakgrund kan det tyckas rimligt att en ny kallelse alltid går ut om det första mötet blev ajournerat. Å andra sidan finns frågan du ställer reglerad för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För deras del anser lagstiftaren att ny kallelse endast behöver utgå om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats (7:21 aktiebolagslagen, 7:8 lag om ekonomiska föreningar). Man skulle alltså kunna argumentera för att det inte finns någon anledning att behandla ideella föreningar annorlunda.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats måste ny kallelse med största sannolikhet utgå enligt god föreningssed. Om ny kallelse också måste utgå om mötet återupptas tidigare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats är däremot öppet för argumentation. Mig veterligen har ingen domstol avgjort den sistnämnda frågan.

Kan enskilda medlemmar i en ideell förening ådra sig betalningsansvar för föreningens skulder?

2013-05-28 i Föreningar
FRÅGA |Är ny i styrelsen i en idrottsförening för året och försöker få föreningen på rätsida igen. Sedan tidigare styrelse har föreningen ett lån och en kredit som i princip är använd till max. Om situationen uppstår att räkningarna inte längre kan betalas och föreningen tvingas i konkurs blir jag då personligt betalningsansvarig för dessa skulder? Föreningen har idag knappt några tillgångar att betala av skulder med vid en ev. konkurs.
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,Under vissa förutsättningar utgör en ideell förening en egen juridisk person och innehar således rättskapacitet. Detta innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Enskilda medlemmar i föreningen har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.Dessvärre kan den eller de som har fått i uppdrag att företräda föreningen (styrelseledamöterna) ådra sig skadeståndsansvar om den eller de med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar föreningen skada.Vänligen,

Nedsättning av insatser till BRF

2013-04-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej Jag har en fråga angående min bostadsrättsförening. förening ekonomi är god, till stor del beroende av intäkter från några lokaler som föreningen hyr ut. Styrelsen anser att en del av föreningens tillgångar bör återföras till bostadsrättshavarna genom att insatserna sänks. Alla insatser är tänkta att sänkas med ca tio procent. Vad krävs för ett sådant beslut ska kunna fattas?
Frida Lindberg |Hej,Tack för din fråga! Just när det gäller insatser i bostadsrättsförening måste beslutet hänskjutas till föreningsstämman. Detta kan inte ändras av stadgarna.För att beslutet ska kunna tas på föreningsstämman krävs endast enkel majoritet. När beslutet är taget måste det skickas in för registrering hos Bolagsverket och ett år efter denna registrering kan beslutet verkställas.Vänligen,

Kan revisorn i en ekonomisk förening vara medlem?

2013-04-19 i Föreningar
FRÅGA |Hej, får en revisor vara medlem i och granskar en ekonomisk förening på samma gång?
Sofia Lilja | Hej och tack för din fråga! Regler om ekonomiska föreningar regleras i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Enligt 8 kapitlet 1§ lag om ekonomiska föreningar ska en ekonomisk förening ha minst en revisor. Vidare så krävs det att revisorn är auktoriserad om bolaget uppfyller mer än ett av kriterierna som stadgas i 8 kapitlet 5§ lag om ekonomiska föreningar. Dessa kriterier är: 1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Förarbetena till lag om ekonomiska föreningar (proposition 2005/06:97) poängterar vikten av att revisorn för en ekonomisk förening inte är jävig (en situation då en person kan uppfattas som partisk) och att revisorn därför inte har några bindningar till den som har hand om föreningens redovisning.   8 kapitlet 7§ i lag om ekonomiska föreningar stadgar vem som inte får vara revisor i en ekonomisk förening. Om man uppfyller någon av paragrafens sex punkter får man alltså inte vara revisor för den ekonomsiska föreningen. Dessa punkter är: 1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver, 4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1, 5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.   Sjätte punkten är till för att möjliggöra för medlemmar att vara revisor, så svaret på din fråga är Ja men för att det ska vara lagenligt får inga kriterier av punkterna vara uppfyllda och det är viktigt att den medlemmen inte på något sätt hjälper till med bokföringen. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen 

Formkrav för att en ideell förening ska erhålla rättskapacitet

2013-03-18 i Föreningar
FRÅGA |Vad krävs för att en ideell förening ska bli en juridisk person? Räcker det med stadgar och företrädare?
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för din fråga,En ideell förening är som huvudregel en juridisk person, och kan således ingå avtal, äga tillgångar, vara part i rättegångar och ådra sig skulder. Då det inte går att registrera en ideell förening erfordras det att vissa formkrav är uppfyllda för att den ideella föreningen ska erhålla rättskapacitet. Föreningen skall ha stadgar där den gemensamma målsättningen och ändamålet är formulerad, firma och en styrelse bestående av minst 3 ledamöter.Vänligen,