Uteslutning ur ideell förening

2013-04-23 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag har läst flera olika svar på lawline och undrar om jag har förstått det rätt. Att skälen till att uteslutning ska kunna prövas i domstol för ideella föreningar är: 1) Medlemskap har ekonomisk betydelse för medlem 2) Diskriminering föreligger 3) Formalia fel har begåtts. 4) Den ideella föreningen är bärare av offentlighetsrättsliga handlingar. Jag undrar också är det ett formalia fel om det står angivet i stadgarna att styrelsen kan utesluta medlem, men att föreningsstämman är den som fattar beslutet? Jag har också förstått det som att materiella fel inte generellt prövas av domstol för ideella föreningar. Tacksam för svar!
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.  Ideella föreningar regleras inte i lag. Ledning får istället sökas ur vad vi brukar kalla "god företagssed". Detta är i praktiken den information vi kan utläsa ur litteraturen och domstolarnas tidigare avgörande.  Jag ser att du har gjort din hemläxa och kan inte annat än instämma. De 4 kategorier du anger stämmer. Jag ska således endast kort utveckla några punkter jag anser vara viktiga. Domstolen har i NJA 1988 s 283 prövat uteslutning ur en föräldrakooperativ förening där medlemskapet hade ekonomisk betydelse för medlemmarna. Det är även just i sådana fall, när medlemskapet hade ekonomisk betydelse, som domstolen undantagsvis prövat uteslutnings materiella grund. Beträffande din fråga om formalia fel återknyter även detta till att ideella föreningar inte regleras i lag. Utgångspunkten för ideella föreningar är istället stadgarna där det som regel angetts vem som är behörigt att utesluta, hur detta ska ske samt under vilka förutsättningar. I de fall stadgarna inte ger någon ledning ska man som regel se tillbaka på föreningens interna praxis. Alltså måste en uteslutning kunna härledas till föreningens interna praxis för att den ska vara accepterad.   Samtliga ideella föreningar måste dock iaktta likabehandlingsprincipen, vilken innebär att ingen medlem ska gynnas framför annan. Då jag inte har någon mer information om föreningens stadgar kan jag inte göra en mer djupgående bedömning   Lycka till 

Kallelse till ajournerat årsmöte

2013-03-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Om man ajournerar ett årsmöte, måste ny kallelse skickas då?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att döma av ditt ordval ("årsmöte") förstår jag dig som att din fråga rör en ideell förening. Ideella föreningar är speciella så till vida att det inte finns någon special lag som reglerar dem. Vad som gäller följer istället främst av föreningens stadgar. Normalt står det i stadgarna hur och när styrelsen ska kalla till möten. Om det inte är reglerat i stadgarna vad som skall gälla vid ajournerade årsmöten får man istället falla tillbaka på vad som utgör praxis inom föreningen. Hur har sådana här situationer hanterats tidigare inom föreningen? Om någon tydlig praxis inte finns angående kallelse till ajournerade årsmöten får man istället se till vad som utgör god föreningssed.Vad som utgör god föreningssed är öppet för argumentation. Syftet med kallelsen till årsmötet är att alla medlemmar skall få en rimlig möjlighet att delta. Detta borde rimligen även gälla ajournerade möten. Mot denna bakgrund kan det tyckas rimligt att en ny kallelse alltid går ut om det första mötet blev ajournerat. Å andra sidan finns frågan du ställer reglerad för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För deras del anser lagstiftaren att ny kallelse endast behöver utgå om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats (7:21 aktiebolagslagen, 7:8 lag om ekonomiska föreningar). Man skulle alltså kunna argumentera för att det inte finns någon anledning att behandla ideella föreningar annorlunda.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats måste ny kallelse med största sannolikhet utgå enligt god föreningssed. Om ny kallelse också måste utgå om mötet återupptas tidigare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats är däremot öppet för argumentation. Mig veterligen har ingen domstol avgjort den sistnämnda frågan.

Klassificering av medlemsavgift i ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Räknas avgifter som fritt eller bundet eget kapital i en ekonomisk förening? MVH
Emma Persson |Hej!Medlemsinsatser hör till den ekonomiska föreningens bundna kapital. Medlemsavgifter å andra sidan är avsedda att bidra till att täcka kostnaderna i föreningens löpande verksamhet, och någon post i föreningens balansräkning som svarar mot inbetalda medlemsavgifter förekommer därför inte.Medlemsavgifter utgör således varken fritt eller bundet eget kapital i en ekonomisk förening, utan utgör istället en skattefri intäkt avsedd att förburkas i den löpande verksamheten. För att en ekonomisk förening ska få ta ut medlemsavgift krävs att så angetts i dess stadgar.Med vänlig hälsning, 

Olika höga insatser i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en person vara skyldig att betala mer i insats än en annan i en ekonomisk förening? T.ex. låt oss säga att föreningen driver en uppställningsplats för husvagnar. Om en person med en husbil då vill gå med, kan krav på en större insats göras gällande då?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Här är lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, tillämplig. Framför allt är två lagrum av intresse, nämligen 7 kap. 15-16 §§ LEF. Enligt 7 kap. 16 § LEF får föreningsstämman inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna generalklausul återfinns även i 6 kap. 13 § LEF angående styrelsen eller annan representant för föreningen och är ett uttryck för principen om medlemmarnas likställighet i den mån annat inte följer av stadgarna (prop. 1986/87:7 s. 140). Visst utrymme, oklart hur mycket, finns alltså för särbehandling av medlemmar om stöd för detta finns i stadgarna. Undersök gärna om stadgarna i din förening ger stöd för helt godtycklig särbehandling. Jag betvivlar dock att de ger stöd för sådan.I 7 kap. 15 § 1 st. LEF anges att ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt endast om beslutet fattats på två stämmor och den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Enligt tredje stycket finns en möjlighet för en medlem att undkomma ett sådant beslut under vissa förutsättningar om medlemmen som säger upp sig till utträde ur föreningen.

Kan revisorn i en ekonomisk förening vara medlem?

2013-04-19 i Föreningar
FRÅGA |Hej, får en revisor vara medlem i och granskar en ekonomisk förening på samma gång?
Sofia Lilja | Hej och tack för din fråga! Regler om ekonomiska föreningar regleras i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Enligt 8 kapitlet 1§ lag om ekonomiska föreningar ska en ekonomisk förening ha minst en revisor. Vidare så krävs det att revisorn är auktoriserad om bolaget uppfyller mer än ett av kriterierna som stadgas i 8 kapitlet 5§ lag om ekonomiska föreningar. Dessa kriterier är: 1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Förarbetena till lag om ekonomiska föreningar (proposition 2005/06:97) poängterar vikten av att revisorn för en ekonomisk förening inte är jävig (en situation då en person kan uppfattas som partisk) och att revisorn därför inte har några bindningar till den som har hand om föreningens redovisning.   8 kapitlet 7§ i lag om ekonomiska föreningar stadgar vem som inte får vara revisor i en ekonomisk förening. Om man uppfyller någon av paragrafens sex punkter får man alltså inte vara revisor för den ekonomsiska föreningen. Dessa punkter är: 1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver, 4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1, 5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.   Sjätte punkten är till för att möjliggöra för medlemmar att vara revisor, så svaret på din fråga är Ja men för att det ska vara lagenligt får inga kriterier av punkterna vara uppfyllda och det är viktigt att den medlemmen inte på något sätt hjälper till med bokföringen. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen 

Formkrav för att en ideell förening ska erhålla rättskapacitet

2013-03-18 i Föreningar
FRÅGA |Vad krävs för att en ideell förening ska bli en juridisk person? Räcker det med stadgar och företrädare?
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för din fråga,En ideell förening är som huvudregel en juridisk person, och kan således ingå avtal, äga tillgångar, vara part i rättegångar och ådra sig skulder. Då det inte går att registrera en ideell förening erfordras det att vissa formkrav är uppfyllda för att den ideella föreningen ska erhålla rättskapacitet. Föreningen skall ha stadgar där den gemensamma målsättningen och ändamålet är formulerad, firma och en styrelse bestående av minst 3 ledamöter.Vänligen,

Utträde ur ideell förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vid utträde ur en ideell förening, kan man ha rätt till att ta del av sin andel av fjolårets intjänade pengar? Om man utesluts ur den ideella föreningen blir det annorlunda då? Säg att den ideella föreningen i mångt och mycket liknar en ekonomisk förening, alltså att FL kan tillämpas.
Emma Persson |Hej! Det finns ingen lagstiftning angående ideella föreningar. Istället får vägledning hämtas från föreningens stadgar, föreningens praxis, domstolspraxis och i vissa fall från den lag som gäller för ekonomiska föreningar, föreningslagen (FL). Man ska dock vara en aning försiktig med att tillämpa FL på ideella föreningar, de två olika typerna av föreningar tjänar olika syften och har därför olika karaktär. Eftersom en ideell förening inte kan driva ekonomisk verksamhet i medlemmarnas ekonomiska intresse har jag svårt att se att du skulle ha någon rätt att få del av fjolårets intjänade pengar. Bedriver föreningen en ekonomisk verksamhet ska det ske i syfte att främja medlemmarnas ideella intresse.   Enligt 4 kap. 1 § FL har den medlem som utträder eller utesluts ur en ekonomisk förening rätt att i den mån föreningens ekonomi så tillåter få tillbaka sin medlemsinsats. Denna rätt gäller således oavsett om utträdet sker frivilligt eller på grund av att medlemmen utesluts ur föreningen.   I avsaknad av särskild lagstiftning får alltså ledning i frågor angående ideella föreningar hämtas på annat håll. Enligt FL har en avgående medlem rätt att återfå sin insats, men FL:s regler måste som sagts tillämpas med försiktighet vad gäller ideella föreningar. Det bästa kan därför vara att söka svar i föreningens stadgar eller praxis. Med vänlig hälsning,

Uteslutande av medlem i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Sitter och funderar lite kring 3:4 3st i FL är den tvingande? Alltså måste medlem uteslutas på en grund som kan hänvisas till stadgarna?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Viktigt att observera är att lagen om ekonomiska föreningar (FL) endast gäller ekonomiska föreningar och inte ideella föreningar. Det finns ingen lagreglering kring ideella föreningar. FL hittar du https://lagen.nu/1987:667 .Om en ekonomisk förening vill utesluta en medlem är förutsättningen att stadgarna anger på vilka skäl uteslutning får ske (3 kap. 4 § 3 st. FL). Men trots att FL talar om att en medlem får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna så torde en uteslutning ske även om stadgarna saknar bestämmelser om uteslutning, nämligen om en medlem brister i fråga om vissa i stadgarna angivna förutsättningar för medlemskap. T.ex. om stadgarna innefattar ett krav på lojalitet från medlemmarnas sida synes därmed bristande lojalitet kunna medföra rätt för föreningen att utesluta en illojal medlem.Vänligen,