Rättshandlande i ekonomisk förening

2016-03-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Om vår nuvarande ordförande i vår ekonomiska förening (förskoleverksamhet) har skrivit på ett hyreskontrakt och sedan slutar kan fastighetsägaren åberopa detta och säga upp kontraktet. Mvh "Kommande ordförande"
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Under förutsättning att ordföranden hade behörighet och befogenhet att ingå hyresavtalet för föreningens räkning är avtalet bindande mellan föreningen och fastighetsägaren. Att ordföranden sedermera slutar utgör ingen grund för att säga upp hyresavtalet från fastighetsägarens sida, under förutsättning att det inte finns en klausul i hyresavtalet som uttryckligen anger detta. Vänligen

Samfällighet och insyn.

2016-02-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Är sedan ca 20 år medlem i en vattenförening i Härjedalen. Föreningen består av ca 17 medlemmar. Fick i år en första kallelse till årsmöte som jag inte pga lång väg kunde delta i. Har nu till den som skickade kallelsen och via brev till ytterligare en person på samma adress begärt att få ta del av protokoll eller verksamhetsberättelse och ekonomi samt föreningens stadgar. Någon form av mötesordning tycker jag borde finnas med ordförande sekreterare och ansvarig för bankgirokontot mm.. Min fråga är vad jag har för möjligheter att kräva insyn i föreningen.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En vattenförening är en samfällighetsförening och aktuellt regelverk är Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. I denna lag finns ett några paragrafer är relevanta för din fråga. Det framgår av 20 § LFS att en samfällighet ska anta stadgar vid bildandet. I 28 § fastslås vad stadgarna ska innehålla.” Stadgar för samfällighetsförening skall ange 1. föreningens firma, 2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen, 3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte, 4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet, 5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske, 6. föreningens räkenskapsperiod, 7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket. 8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas, 9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller annan författning.”Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Detta framgår av 47 § LFS. Om Styrelsen inte sköter detta korrekt kan länsstyrelsen utlysa föreningsstämma på begäran från medlem.Paragraf 50 är viktig för dig eftersom det är där det framgår att föreningen har en skyldighet att lämna uppgifter från föreningsstämmor och att tillhandahålla protokoll."50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna.Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman."Du har en möjlighet att väcka talan mot eventuella beslut som du inte tycker ha kommit till i behörig ordning enligt 53 §. "Talan mot föreningsstämmobeslut 53 § Anser styrelseledamot eller sådan medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt beröres att beslut som fattas på föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen.Grundas talan enligt första stycket på att beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det eljest kränker endast medlems eller rättighetshavares rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd att beslutet annars är gällande."Du kan också genom 54 § kräva skadestånd om styrelsen inte sköter sitt uppdrag på avsett vis.SlutsatsEn samfällighetsförening skall ha stadgar och styrelse och du har rätt att få insyn i föreningens ekonomi, stadgar och protokoll. Om du hör av dig till ansvariga igen och ber att få kopior på stämmoprotokoll m.m så bör de skicka dig kopior. I annat fall kan du väcka talan mot styrelsen för att de inte lämnar ut informationen till dig. Tar det tid kan du även kontakta lantmäteriet som är tillsynsmyndighet och begära ut vissa handlingar som är allmänna och offentliga.Du kan läsa mer i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter https://lagen.nu/1973:1150#R4Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Föreningsstämma

2016-02-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ekonomisk förening ha årsmöte/föreningsstämma vartannat år?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.En ekonomisk förening ska ha hålla ordinarie föreningsstämma varje år, senast inom sex månader efter varje räkenskapsår. En ekonomisk förening kan därmed inte ha föreningsstämma vartannat år. Detta framgår av 7:4 lagen om ekonomiska föreningar (här). Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Utträde ur ideell förening

2015-12-07 i Föreningar
FRÅGA |Jag är medlem i en ideell förening. Nästa årsmöte är planerat att hållas i februari 2016. Jag överväger att lämna föreningen. Vad gäller beträffande framförhållning, dvs när måste jag senast informera föreningen om mitt planerade utträde? Jag skriver detta den 7 dec. Finns andra beaktanden vid utträde?Tacksam för svar.Mvh
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att det saknas lagstiftning för ideella föreningar gäller de regler som finns i stadgarna. Saknas regler om utträde i denna förenings stadgar är det möjligt att söka ledning från hur tidigare fall har skötts inom föreningen. Hur gjorde andra medlemmar för att utträda? I andra fall går det att dra viss ledning från föreningslagen (här). Här krävs dock viss försiktighet eftersom att ekonomiska föreningar (som regleras av FL) till skillnad från ideella föreningar har ett vinstintresse. Därför är det inte helt klart att det är passande att FL tillämpas på detta fall.Kikar vi ändå på FLs regler ser vi att det i 3:4 finns vissa möjligheter för föreningens medlemmar att via stadgarna reglera hur utträde ur föreningen ska gå till. Bland annat kan det finnas krav på skriftlighet och att uppsägning inte får ske inom viss tid. Enligt 3:5 innebär en uppsägning att avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde. Säger man alltså upp sig i december så kommer avgången ur föreningen att ske vid utgången av 2016 års räkenskapsår. Även här kan stadgarna dock säga annat.Eftersom att det saknas särskild lagstiftning på området för ideella föreningar har jag kikat på FL. Enligt den finns vissa uppsägningstider där det, i avsaknad av att föreningens stadgar säger annat, gäller att uppsägningen skett minst en månad innan nytt räkenskapsår. Eftersom att FL dock inte reglerar ideella föreningar, är det jag skrivit inte ett definitivt svar på hur det löses i den aktuella föreningen du frågar om. Därför bör du konsultera föreningens stadgar för vidare svar för att se om det finns några i den.Vad gäller övriga frågor att beakta vid utträde så är det i avsaknad av både aktuella stadgar och lagstiftning omöjligt att yttra mig i den frågan. Jag hoppas jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Fråga om beslutsmajoritet vid stadgeändring i en ekonomisk förening

2016-03-15 i Föreningar
FRÅGA |vI ÄR EN ekonomisk förening och fått en kallelse till årsmöte.På dagordning står under en punkt "beslut ändring av stadgar rörande årsavgift.Men för att ändra i stadgarna måste vi väl ha 2 möten o sista 3/4 majoritetHälsningar Eva
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!När det kommer till ekonomiska föreningar är det lag om ekonomiska föreningar (FL) som utgör tillämplig lagstiftning. För att en ändring av en ekonomisk förenings stadgar ska vara giltig krävs som huvudregel att en av följande två förutsättningar är uppfyllda, enligt FL 7:14-15: Endera ska samtliga medlemmar ha förenat sig om stadgeändringen, varpå den kan företas direkt efter en registrering av ändringen gjorts till Bolagsverket eller, Ett beslut om ändring av stadgarna har fattats på två av varandra följande stämmor där det på den senare av stämmorna biträtts av minst två tredjedelar i normalfallet eller tre fjärdedelar såvitt stadgeändringen avser medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen. Samma krav på registrering som ovan gäller även i detta fall.I det fallet att det rör sig om ett beslut som måste fattas med tre fjärdedels majoritet föreligger en s.k. utträdesrätt ur föreningen för den medlem som inte samtycker till beslutet. Ett sådant utträde måste i sådant fall vidtas inom en månad från det att beslutet har fattats. Stadgeändringar som har tillkommit i otillbörlig ordning kan upphävas genom talan mot föreningen, såvitt den väcks inom tre månader från dagen för beslutet, FL 7:17. Sammanfattningsvis kommer förmodligen att majoritetskravet att avgöras beträffande hur och vilken typ av fråga styrelsen avser att lägga fram rörande årsavgiften. Är den betungande så har du per min uppfattning rätt i ditt antagande att det är den större av majoriteterna denna beslutspunkt bör omfattas av. Med vänlig hälsning,

Medlemsmakt i ideell förening.

2016-02-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej.Kan jag som medlem i en ideell förening begära att få se hur ekonomin har skötts om jag har några tvivel om det? T ex bankgiroutdrag eller måste man lita på den resultaträkning och budget som framläggs på ett årsmöte?
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad gäller ideella föreningar finns det ingen lagstiftning som avger ett svar till din frågeställning. När det kommer till styrelsearbetet och den löpande ekonomiska förvaltningen så kommer det vara er förenings gemensamma vilja som ställer upp vad som gäller i frågan. Med detta menar jag att du måste konsultera föreningens stadga och annan intern praxis för att se om det finns något särskilt bestämt i denna fråga. Gör det inte det, vilket är troligt, så torde god föreningssed vara styrande i den här frågan.När en styrelse sköter det löpande arbetet så gör den det i enlighet med det mandat som medlemmarna har gett dem. Detta är kärnan i en demokratisk ideell förening. Medlemmarnas makt begränsas till årsmötet där utövar de sin rätt och skyldighet att granska styrelsens arbete.I de flesta fall har en ideell förening en revisor. Det är revisorns uppgift att granska verifikationerna och se om de har bokförts på ett korrekt sätt. Samt bokföringen i övrigt och se om den stämmer med verkligheten. Revisorn ska också göra budgetuppföljning, balans- och resultaträkningen och årssammanställningen. Denna ska hen sedan presentera för medlemmarna på årsmötet och det är utefter den som årsmötet beslutar om ansvarsfrihet eller inte.Detta innebär att i de flesta fall skulle jag svara att du inte kan granska ekonomin. I vart fall inte om ni har låtit en revisor granska den samt beslutat om ansvarsfrihet. Hade revisorn hittat felaktigheter så skulle denna ha tagit upp det med er på årsmötet.Med vänlig hälsning,

Lagen om ekonomiska föreningar gällande för samfällighetsföreningar

2016-01-31 i Föreningar
FRÅGA |Vad säger att lagen om ekonomiska föreningar gäller för en samfällighetsförening?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En samfällighetsförening lyder under lagen om förvaltning av samfälligheter som du kan hitta här. I denna lag hänvisas det ett flertal gånger till lagen om ekonomiska föreningar. Det är därför som det i vissa delar av lagen om ekonomiska föreningar kan tillämpas på samfällighetsföreningar. Om du fortfarande har någon fråga är du välkommen att återkomma.Mvh

Hur sker stadgeändring i en samfällighet?

2015-08-21 i Föreningar
FRÅGA |Kan en stadgeändring i en samfällighetsförening genomföras efter ett årsstämmobeslut eller måste det godkännas på två årsstämmor?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 52 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL, fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid en årsstämma. Föreskrives strängare villkor i stadgarna, ska dessa gälla. Styrelsen ska anmäla ändringen för registrering. Vid anmälan ska två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet bifogas. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.Med vänliga hälsningar