Stämmoprotokoll

2013-11-13 i Föreningar
FRÅGA |Stämmoprotokollet i en Bostadsrättsförening är dom offentliga.. dvs kan vem som helst ta del av dom? kan endast medlemar i bostadsrättsföreningen ta del av stämmoprotokollen? Kan man begära att få kopiera för att läsa protokollet hemma i lugn och ro.   
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline.Stämmoprotokollet i en bostadsrättsförening är inte offentligt. Däremot har föreningen ett ansvar att sköta föreningens angelägenheter på bästa möjliga sätt samt tillvarata medlemmarnas intressen. Detta innebär att föreningen bör lämna all information så länge denna inte omfattar styrelsens tystnadsplikt. 7:11 LEF. Föreningen är ex. ej skyldig att utge information som kan skada enskild medlem, exempelvis information om dennes ekonomiska/ sociala situation. Styrelsen har rätt att avgöra hur svaret ska lämnas, genom utdrag som behandlar aktuell fråga, eller genom att muntligt eller skriftligt svar i brev. Bästa hälsningar 

Röster för ansvarsfrihet i en bostadsrättsförening

2013-08-16 i Föreningar
FRÅGA |Angående ansvarsfrihet årsmöte Brf. Är det 1/10 del på mötet närvarande röstberättigade, eller 1/10 del av alla röstberättigade medlemmar som röstar mot ansvarsfrihet. för styrelsen. Hänv till tidigare fråga 2013-02-16
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening varför lagen om ekonomiska föreningar blir tillämplig. Ur denna kan man i 13 kap. 5 § utläsa att det är 1/10 av samtliga röstberättigade som måste rösta mot ett förslag att bevilja ansvarsfrihet (https://lagen.nu/1987:667). Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning, 

Skyldigheten för styrelsen att följa stämmans beslut

2013-06-15 i Föreningar
FRÅGA |Jag har en liten undran kring stämmobeslut och styrelsens ansvar att följa stämmobeslut. Vi har ett stämmobeslut på att införa fiberbredband med så kallad gruppanslutning (15 röster för och 4 emot). Gruppanslutning innebär att alla måste ansluta sig och abonnemangsavgiften blir mycket lägre (165:- mot 389:-) jämfört med om alla tecknar separata abonnemang. Utöver stämman så delades enkäter ut till alla som inte var med på stämman där de fick yttra sig om vad de ville. Alla utom ytterst få ville att föreningen skulle teckna gruppavtal (18 emot 1). Stämmobeslutet inklusive sammanställning av enkät lämnades över till hyresnämnden. Hyresnämnden menade att ingreppet i lägenheterna är så pass litet att de inte har något att säga till om i det aktuella fallet, och gav med det klartecken att genomföra installationen och underteckna avtalet. Nu vill styrelsen inte skriva under avtalet med leverantören, trots att det var det som beslutades på stämman. När kan en styrelse välja att inte följa ett stämmobeslut? 
Emma Persson |Hej och tack för din fråga! Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Styrelsen är därför skyldig att följa stämmans beslut. Stämman kan alltså ge direktiv till styrelsen även i frågor som hamnar inom styrelsens kompetensområde; förvaltning av föreningens organisation och angelägenheter, inklusive den löpande förvaltningen (9 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614) och 6 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL)). Begränsning i stämmans direktivrätt kan sägas vara fall då stämman ger styrelsen direktiv i sådan utsträckning att styrelsen förlorar sin roll som ansvarigt förvaltningsorgan. De fall då styrelsen kan vägra att verkställa stämmobeslut är de där beslutet strider mot lagen eller mot föreningens stadgar. Bostadsrättslagen hittar du https://lagen.nu/1991:614 FL hittar du https://lagen.nu/1987:667 Med vänlig hälsning, 

Kan enskilda medlemmar i en ideell förening ådra sig betalningsansvar för föreningens skulder?

2013-05-28 i Föreningar
FRÅGA |Är ny i styrelsen i en idrottsförening för året och försöker få föreningen på rätsida igen. Sedan tidigare styrelse har föreningen ett lån och en kredit som i princip är använd till max. Om situationen uppstår att räkningarna inte längre kan betalas och föreningen tvingas i konkurs blir jag då personligt betalningsansvarig för dessa skulder? Föreningen har idag knappt några tillgångar att betala av skulder med vid en ev. konkurs.
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,Under vissa förutsättningar utgör en ideell förening en egen juridisk person och innehar således rättskapacitet. Detta innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Enskilda medlemmar i föreningen har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.Dessvärre kan den eller de som har fått i uppdrag att företräda föreningen (styrelseledamöterna) ådra sig skadeståndsansvar om den eller de med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar föreningen skada.Vänligen,

Ekonomisk förening - om bokföringens tillgänglighet

2013-08-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Jag är med i en ekonomisk förening där ordföranden sitter med hela bokföringen. Sekreteraren får inte ta del av den när han begär så. Kassören har inte tillgång och självklart inte medlemmarna. Den externe revisorn tittar bara som hastigast på balansräkningen och avskriver sig med" god revisionssed". Vad kan vi göra? Kan ordföranden hindra övrig styrelse insyn i ekonomin?
Per Englund |Hej! Enligt 8 kap. 3 § årsredovisningslagen (https://lagen.nu/1995:1554#K8) ska årsredovisningen i en ekonomisk förening hållas tillgänglig för alla som är intresserade senast en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.  Som jag uppfattat din fråga gäller det dock tillgång till räkenskaper under pågående räkenskapsår. Vägledande bestämmelser finns i 6 kap. lag om ekonomiska föreningar (https://lagen.nu/1987:667). Enligt 1 § ska styrelsen bestå av minst  tre ledamöter. Av 6 § följer styrelsens ansvar, vilket enligt bestämmelsens andra stycke är bland annat att se till att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning. Min uppfattning utifrån aktuella regler är att ordföranden inte kan vägra den övriga styrelsen tillgång till materialet. Ifall agerandet från ordföranden skadar föreningen i längden finns det bestämmelser om skadeståndsskyldighet i 13 kap. lag om ekonomiska föreningar. Om ordföranden fortsätter att vägra lämna ut bokföringsmaterialet kan föreningen vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning, alternativt särskild handräckning enligt 3-4 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746). Mer information hittar du på http://www.kronofogden.se/Handrackning.html. Lycka till!

Rätt till utdrag ur styrelseprotokollet

2013-06-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Har jag rätt att se utdrag från styrelseprotokoll som handlar om mig. Jag vet att min namn varit uppe på grund av att jag ställt diverse frågor som styrelsen inte vill svara på. Jag är inte störande, följer föreningens regler, betalar punktligt etc.
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,Din fråga är generellt ställd och jag har för lite information för att kunna ge ett konkret svar. Frågan kommer således besvaras generellt.Föreningar och dess verksamhet styrs i huvudsak de av föreningen framtagna stadgar, och är vad man som föreningsmedlem förbinder sig till. Jag råder dig att i första hand se över föreningens stadgar och se om det att går att utläsa huruvida styrelseprotokollet är sekretessbelagt eller ej. I annat fall brukar det finnas en stämma som utgör det högsta beslutande organet  och har möjlighet att påverka via detta forum. Finns dessvärre inte denna möjlighet, är det styrelsen som fattar beslut i frågan.Vänligen,

Uttagande av medlemsavgift vid föreningsfest

2013-05-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi har en nystartad förening med hittills endast 3 medlemar. Vi vill hyra en lokal och ett band för att dra igång lite trevlig stämning en sommarkväll. Får vi ta inträde på detta för att kunna betala bandet och lokalen, samt hur får man annonsera? Kan man ha en medlemsfest och göra så att folk betalar medlemskap i "dörren" för att sedan kunna betala evenemanget med detta? Vi hade inte tänkt att ha något alkoholtillstånd utan folk får ta med sig det dom vill i så fall. mvh
Emelie Svensson |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Vad gäller ideella föreningar så finns det ingen lagstiftning som reglerar detta område. Det är istället föreningens stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Vad jag ser verkar det inte finnas några hinder mot att ni ska få anordna en föreningsfest. Då ni inte kommer att ska sälja alkohol på festen omfattas ni inte av bestämmelserna om kravet på alkoholtillstånd, varför detta inte heller kommer att utgöra något hinder mot att arrangera festen. Det bör dock framgå att man vid betalningen av entréavgiften till festen faktiskt betalar en medlemsavgift, inte inträdesavgift, och att man därmed blir medlem i er ideella föreningen. Vad gäller annonsering finns det inte några speciella regler som gäller för just ideella föreningar. Då en ideell förening inte klassas som näringsverksamhet är inte marknadsföringslagen (https://lagen.nu/2008:486) tillämplig. Ni måste med andra ord följa de lagar och normer som följer av Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K7P1S1) för framställandet av annonsen. Lycka till!Vänligen,

Rösträtt i förening

2013-05-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej Jag är med i en förening där det råder turbulens och många är missnöjda med styrelsen. Vi överväger ett misstroendevotum. Styrelsen har i sina stadgar sagt att rösträtt äger bara de medlemmar som varit med i föreningen minst sex månader. Kan man verkligen ställa ett sånt krav i en förening med medlemsavgift? Har inte alla betalande medlemmar rösträtt per automatik?
Alexandra Leppälä |Hej! Som du konstaterar är huvudregeln för föreningar att varje medlem som betalar sin medlemsavgift har en rösträtt. Däremot är det fullt möjligt för föreningen att i sina stadgar göra avsteg från detta genom att exempelvis föreskriva att en medlem som betalar medlemsavgiften endast ska ha rätt att utnyttja sin rösträtt om den varit i föreningen i minst sex månader. Det finns således inte en automatisk rösträtt om det framgår annat ur stadgarna. I stadgarna bör det också framgå hur man kan ändra dessa så mitt råd till dig är att ta dig en närmare titt på dessa för att veta vad du ska göra. Hoppas svaret varit till hjälp. Vänligen,