Klassificering av medlemsavgift i ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Räknas avgifter som fritt eller bundet eget kapital i en ekonomisk förening? MVH
Emma Persson |Hej!Medlemsinsatser hör till den ekonomiska föreningens bundna kapital. Medlemsavgifter å andra sidan är avsedda att bidra till att täcka kostnaderna i föreningens löpande verksamhet, och någon post i föreningens balansräkning som svarar mot inbetalda medlemsavgifter förekommer därför inte.Medlemsavgifter utgör således varken fritt eller bundet eget kapital i en ekonomisk förening, utan utgör istället en skattefri intäkt avsedd att förburkas i den löpande verksamheten. För att en ekonomisk förening ska få ta ut medlemsavgift krävs att så angetts i dess stadgar.Med vänlig hälsning, 

Olika höga insatser i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en person vara skyldig att betala mer i insats än en annan i en ekonomisk förening? T.ex. låt oss säga att föreningen driver en uppställningsplats för husvagnar. Om en person med en husbil då vill gå med, kan krav på en större insats göras gällande då?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Här är lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, tillämplig. Framför allt är två lagrum av intresse, nämligen 7 kap. 15-16 §§ LEF. Enligt 7 kap. 16 § LEF får föreningsstämman inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna generalklausul återfinns även i 6 kap. 13 § LEF angående styrelsen eller annan representant för föreningen och är ett uttryck för principen om medlemmarnas likställighet i den mån annat inte följer av stadgarna (prop. 1986/87:7 s. 140). Visst utrymme, oklart hur mycket, finns alltså för särbehandling av medlemmar om stöd för detta finns i stadgarna. Undersök gärna om stadgarna i din förening ger stöd för helt godtycklig särbehandling. Jag betvivlar dock att de ger stöd för sådan.I 7 kap. 15 § 1 st. LEF anges att ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt endast om beslutet fattats på två stämmor och den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Enligt tredje stycket finns en möjlighet för en medlem att undkomma ett sådant beslut under vissa förutsättningar om medlemmen som säger upp sig till utträde ur föreningen.

Kan kooperativ likställas med ekonomisk förening

2013-03-16 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan ett kooperativ likställas med en ekonomisk förening? Eller finns det andra typer av ekonomiska föreningar? Jag hittade att ett kooperativ är när en "verksamhet (vanligen företag eller förening) som ägs av och drivs till förmån för sina medlemmar". Vänliga hälsningar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din intressanta fråga!Ett kooperativ kan inte rakt av likställas med en ekonomisk förening, även om de är väldigt lika varandra.  Kort sagt är ett kooperativ ett sätt att organisera ekonomisk verksamhet, medan en ekonomisk förening är en associationsform, eller med andra ord en juridisk konstruktion, som kan utgöra den legala ramen för t.ex. ett kooperativ.Inom juridiken har man indelat de olika sätten som fysiska personer kan samarbeta med varandra i olika sorters associationer; vilka är det enkla bolaget, handelsbolaget, kommanditbolaget, aktiebolaget, den idéella föreningen samt den ekonomiska föreningen (och i viss mån även stiftelser). För alla dessa finns rättsliga regler (med undantag för idéella föreningar) som fungerar som ett slags lagliga minimikrav på vad man i föreningen måste uppfylla, och hur man sköter resten av sitt företag/förening är upp till var och en.Dessa olika juridiska konstruktioner är tilltänkta som så att deras regelverk täcker in alla de rättsliga verkningar av de sätt som människor kan tänkas vilja samarbeta på, och således inryms den kooperativa verksamhetsmodellen i en av dessa - vilken då är den ekonomiska föreningen, vars syfte är att främja medlemmarna ekonomiskt, genom gemensam ekonomisk verksamhet. Den ekonomiska föreningen är tydligt definierad i lag 1987:667 om ekonomiska föreningar, medan den kooperativa verksamhetsmodellen inte har en lika befäst definition, och därför kan det te sig vanskligt att tala om de två som om de vore likställda, trots att man kan driva ett kooperativ i formen av en ekonomisk förening. Bättre är att då göra skillnad mellan den juridiska konstruktionen ekonomisk förening och den tvärdiscipliniära företeelse som ett kooperativ är, om än att den förra kan utgöra en legal ram för den senare.Som ett sista klargörande: olika ekonomiska föreningar kan se olika ut i praktiken, men lagen är densamma för dem alla. Du kan ha hört talas om bostadsföreningar, vilket är en äldre sorts förening som inte går att skapa idag, men de befintliga tillåts fortsätta. Därutöver finns sambruksföreningar som är en speciell sorts ekonomisk förening (i grunden) till för sambrukande av jord. Avslutningsvis finns också Europakooperativ (!) som är till för gränsöverskridande ekonomiska föreningar.Mer information om föreningar hittar du på Bolagsverket, här http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer Jag hoppas att min förklaring gör dig klokare, vänligen

Koppeltvång på bostadsrättsföreningens tomt

2013-01-24 i Föreningar
FRÅGA |Kan vi inom vår bostadsrättsförenings fastighet(tomt) påbjuda att hund skall hållas kopplad?
Emily Bengtsson | Hej, Tack för din fråga! Bostadsrättsföreningen ges möjlighet att genom sina stadgar meddela särskilda ordningsföreskrifter. I de fall sådana förekommer är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dessa. Föreskrifterna får dock inte vara av rent godtycklig karaktär utan de måste ha ett verkligt föreningsintresse och skall stå i överensstämmelse med ortens sed. Uppmaningar att hund ska hållas kopplad på föreningens mark är inte en alltför ovanlig ordningsregel i bostadsrättföreningar (Även i många kommuner föreligger det ofta koppeltvång på t.ex. offentliga platser, motionsspår). Utifrån det nyss sagda så ser jag inget hinder för er att ha en regel om kopplade hundar på bostadsrättsföreningens mark. Vänligen, 

Utträde ur ideell förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vid utträde ur en ideell förening, kan man ha rätt till att ta del av sin andel av fjolårets intjänade pengar? Om man utesluts ur den ideella föreningen blir det annorlunda då? Säg att den ideella föreningen i mångt och mycket liknar en ekonomisk förening, alltså att FL kan tillämpas.
Emma Persson |Hej! Det finns ingen lagstiftning angående ideella föreningar. Istället får vägledning hämtas från föreningens stadgar, föreningens praxis, domstolspraxis och i vissa fall från den lag som gäller för ekonomiska föreningar, föreningslagen (FL). Man ska dock vara en aning försiktig med att tillämpa FL på ideella föreningar, de två olika typerna av föreningar tjänar olika syften och har därför olika karaktär. Eftersom en ideell förening inte kan driva ekonomisk verksamhet i medlemmarnas ekonomiska intresse har jag svårt att se att du skulle ha någon rätt att få del av fjolårets intjänade pengar. Bedriver föreningen en ekonomisk verksamhet ska det ske i syfte att främja medlemmarnas ideella intresse.   Enligt 4 kap. 1 § FL har den medlem som utträder eller utesluts ur en ekonomisk förening rätt att i den mån föreningens ekonomi så tillåter få tillbaka sin medlemsinsats. Denna rätt gäller således oavsett om utträdet sker frivilligt eller på grund av att medlemmen utesluts ur föreningen.   I avsaknad av särskild lagstiftning får alltså ledning i frågor angående ideella föreningar hämtas på annat håll. Enligt FL har en avgående medlem rätt att återfå sin insats, men FL:s regler måste som sagts tillämpas med försiktighet vad gäller ideella föreningar. Det bästa kan därför vara att söka svar i föreningens stadgar eller praxis. Med vänlig hälsning,

Uteslutande av medlem i en ekonomisk förening

2013-03-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Sitter och funderar lite kring 3:4 3st i FL är den tvingande? Alltså måste medlem uteslutas på en grund som kan hänvisas till stadgarna?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Viktigt att observera är att lagen om ekonomiska föreningar (FL) endast gäller ekonomiska föreningar och inte ideella föreningar. Det finns ingen lagreglering kring ideella föreningar. FL hittar du https://lagen.nu/1987:667 .Om en ekonomisk förening vill utesluta en medlem är förutsättningen att stadgarna anger på vilka skäl uteslutning får ske (3 kap. 4 § 3 st. FL). Men trots att FL talar om att en medlem får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna så torde en uteslutning ske även om stadgarna saknar bestämmelser om uteslutning, nämligen om en medlem brister i fråga om vissa i stadgarna angivna förutsättningar för medlemskap. T.ex. om stadgarna innefattar ett krav på lojalitet från medlemmarnas sida synes därmed bristande lojalitet kunna medföra rätt för föreningen att utesluta en illojal medlem.Vänligen,

Personliga uppgifter i Ideell föreninge

2013-03-11 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening samla in telefonnummer och eventuellt personnummer för att dels underlätta kontakt och dels för att kunna bilda studiecirkel, då dessa uppgifter behövs? Vårt medlemsregister består nu av en maillista och vi skulle vilja utöka den med telefonnummer (frivilligt).
Emma Lundin |Hej,  Tack för din fråga! Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, istället är det föreningens stadgar och eventuell praxis som sätter gränser för hur den ideella föreningen ska regleras. I stor utsträckning är det därför föreningen själv som bestämmer hur föreningen ska skötas, det är exempelvis tillåtet att i stadgarna reglera vilka krav som skall vara uppfyllda för att erhålla medlemskap respektive uteslutning ur föreningen.  Det finns ingenting som säger att ni inte får samla in telefonnummer och personnummer på era medlemmar, däremot har en medlem rätt att säga nej och om det inte utgör en grund för uteslutning enligt stadgarna kan denna medlem inte heller uteslutas på grund härav. Ni kan även ändra stadgarna och införa att en reglering att man som medlem i föreningen är tvungen att lämna ifrån sig de uppgifter ni vill, på så sätt kan en person själv ta ställning till om han eller hon vill bli medlem.  Med vänliga hälsningar

Rätt till medlemskap i ideell förening

2013-01-15 i Föreningar
FRÅGA |Nekat medlemskap i ideell förening Vi är en liten by i Norra Dalarna med knappa 30 invånare. I byn finns en bystuga som byggts upp av våra förfäder och sedan drivits av byns invånare. Föreningen blev registrerad med ett org.nr. 2004, och marken köptes som bystugan står på, för att få lagfart på den och säkra den i byns ägo. Tyvärr skrevs inget i stadgarna ang. begränsad rösträtt med fullmakter, varvid en person kom med ett större antal fullmakter från utomstående, och drev igenom sina ideér, som var mycket tveksamma i en ideell förening, bl.a ytterligare markköp. Vid nästa årsmöte 2005 blev de flesta bybor nekade att förnya sitt medlemskap, det återbetalades med motiv att det fanns de som motarbetade föreningen. Rodret togs över av en fritidsboende från Stockholm 2006, och nu menar föreningen sälja bystugan som fritidsboende, vilket är ett stort nederlag för byn, att bli utan bystuga. Den har varit stängd sedan 2009. Stadgarna har ändrats. Igår gjorde vi ett sista försök att åter bli medlemmar, för att om möjligt kunna få tillbaka bystugan, och jag skulle gärna vilja bifoga svaret från kassören, som är den drivande i föreningen (Stockholmaren). Det står bla. att vi agerat fientligt mot föreningen m.m., vilket inte stämmer. Jag anser det är högst ärekränkande det han skrivit. Vi vore ytterst tacksamma för all hjälp vi kan få! Vi har även vänt oss till media.
Sofia Timoudas |Hej och tack för din fråga. Eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar, regleras verksamheten i första hand av stadgarna som medlemmarna antagit. Stadgarnas innehåll kompletteras av praxis som har utvecklats inom föreningen, varför även den måste följas. Om varken stadgarna eller intern praxis kan ge svar på de frågor som aktualiseras, kan analogier göras från andra associationer eller så kan man ta hjälp av Högsta domstolens praxis.I en ideell förening finns inte någon allmän rätt att bli medlem. I första hand är det den ideella föreningen som avgör vem som ska få bli medlem. Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att rätt till medlemskap ändå kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (se NJA 1948 s 513). Sedan 2008 finns även lagstöd mot diskriminering (se 2008 års lag om förbud mot diskriminering). Dessvärre kan jag inte dra någon slutsats om bystugan är av stor betydelse för försörjningen, men om så är fallet torde rätt till medlemskap ändå föreligga. Den fråga som Högsta domstolen har prövat flest gånger i samband med ideella föreningar handlar om föreningarnas rätt att utesluta medlemmar. Gällande rätt är att en medlem i en ideell förening får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna. Samtidigt är det tillåtet för en ideell förening att utesluta en medlem på rent skönsmässiga grunder, även om sådana grunder inte torde kunna åberopas av föreningar vars uteslutningsbeslut kan överprövas av domstolen. Om en medlem har uppträtt illojalt mot föreningen, torde medlemmen även kunna uteslutas utan stöd i stadgarna. Eftersom en ideell förening är en association av samverkan, bör den medlem som inte vill samverka också kunna uteslutas.För att medlemskapet ska kunna prövas av domstol måste medlemskapet vara av stor betydelse för den enskildes försörjning och medlemskapet stå öppet för alla. Allmänt gäller också att uteslutningsbeslut ska fattas av det organ eller den person som fått sig denna uppgift ålagd i stadgarna.I det här fallet torde det handla om nekande av medlemskap eftersom medlemmar nekats att förnya sitt medlemskap. Har det dock hänt att medlemmar även uteslutits hoppas jag att framställningen i övrigt kan vara behjälplig.