Skäl för uppsägning vid förskingring?

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sitter med i företagsledningen där vi nu upptäckt att våran ekonomiansvarige som arbetat hos oss under flera år har under perioder "lånat" pengar av företaget. Pengarna har alltid återbetalats efter en kort tid.Min fråga är, vilken möjlighet har vi att bli av med den anställde?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring uppsägningar och avsked finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du här https://lagen.nu/1982:80.Eftersom inget annat framgår så förutsätter jag att den ekonomiansvarige har en tillsvidare anställning. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att få säga upp en anställd på grund av personliga skäl och en avvägning ska göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse(LAS 7§). Som huvudregel måste arbetsgivaren ha undersökt möjligheten till omplacering men det finns situationer där det rimligen inte kan krävas. När en arbetstagare har begått ett brott som är riktat mot arbetsgivaren eller utförd på arbetsplatsen så är det en situation som arbetsgivaren inte skäligen bör tåla. I en dom från Arbetsdomstolen(AD 2010:18)så skriver domstolen att det inte är enbart den ekonomiska skadan som ligger till grund för en sträng syn utan det rubbar också förtroendet som en arbetsgivare måste kunna känna för den anställde. I motiven bakom LAS så angavs att anställningen i allmänhet bygger på ett förtroendeförhållande och att det därmed är nödvändigt med en fast attityd mot ohederlighet på arbetsplatsen. En försvårande omständighet är att han har en hög ställning och förtroendeställning och då krävs inte mycket innan man anser att förtroendet är förbrukat.En ytterligare kommentar på din fråga är att den ekonomiansvarige, trots att han återbetalat pengarna han "lånat"´, gör sig skyldig till brottet förskingring(BrB 10:1). När han tar av pengarna finns en risk att han inte kan återbetala dessa och redan då uppstår skada för arbetsgivaren. Se https://lagen.nu/1962:700#A2.Av de omständigheter som du framfört så har ni sannolikt mycket goda grunder att säga upp den anställde och det skulle även kunna bli aktuellt med avsked. Eftersom din fråga endast berör om ni kan bli av med personen så har jag inte gått in på det förfarande som ska följas vid en uppsägning eller ett avsked. Ta gärna kontakt med en erfaren jurist som är specialiserade på arbetsrätt om ni vill ha fortsatt hjälp i processen. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!Mvh

Uppsagd pga sjukanmälan - saklig grund?

2014-10-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på ett städföretag sedan hösten 2011eller var det till för några dagar sen. Jag pratade med arb.giv. och sjukanmälde mig en måndag, sen pratade vi igen på tisdag och jag var fortfarande dålig och på onsdagen får jag ett SMS om att jag är uppsagd med omedelbar verkan?! Jag förstod ingenting och ringde till arb.giv. direkt men ingen svarade. Sen hörde arb.giv.av sig och vi träffades eftersom de ville att jag skulle skriva på några papper. Jag ville veta orsaken till uppsägningen och fick höra att jag inte hört av mig "på onsdagen". Jag skrev inte på några papper för jag ville kolla med Arbetsförmedlingen (AF) först eftersom jag blev anställd på företaget via dem. För bara 4 veckor sedan hade vi tre partsmöte där arb.giv. var nöjd med mig, det var inga anmärkningar eller konstigheter så avtalet förlängdes. Och så hände det här? Jag förväntade mig att arb.giv.skulle höra av sig och att jag skulle skriva på något. De har inte hört av sig och nu har 10 dagar gått och jag mår jättedåligt. AF handläggaren har fått ett mail från arb.giv. vilket jag inte fått ta del av. När jag pratade med handlägg. framkom att SMS:et verkar gälla som uppsägning, och de menar att det blev en muntlig uppsägning och att arb.giv. uppgett att jag skulle ha fått varningar tidigare (vilket inte stämmer)? Och det finns inget skriftligt.. Kan de göra så? Jag läste lite om att man kan yrka och ogiltighetsförklara uppsägningen inom 2 veckor? Är det nåt för att vinna lite tid? Jag tycker inte att det har gått rätt till ! Hur går jag till väga? Jag är inte med i facket, Vad gäller? Tack...
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis vill jag poängtera att jag inte kan ge dig något säkert svar på din fråga men jag kan redogöra för en del av de rättigheter som du har. Jag vet inte om du har en tillsvidareanställning (i vardagliga termer ”fast jobb”) eller en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Detta är under förutsättning att ni inte har avtalat om att det ska gå att säga upp den tidsbegränsade anställningen enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS). Med andra ord går det som huvudregel inte att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid varför uppsägningen i så fall inte är giltig men skulle ni ha avtalat om att det går så krävs saklig grund. För den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att du har en tillsvidareanställning.En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt 4§ LAS. Dock krävs det saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare enligt 7§ 1 st. LAS. Din arbetsgivare har ”sagt upp dig med omedelbar verkan”, vilket kan vara att likställa med ett avskedande enligt 18§ LAS. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Ett exempel på detta kan vara om arbetstagaren har begått brott riktat mot arbetsgivaren eller arbetskamrater eller grova fall av arbets- och ordervägran. Detta utgör normalt grund för avskedande. Att sjukanmäla sig är inte grund för avsked enligt 18§ LAS. Enligt 35§ LAS så förklaras inte ett avskedande ogiltigt om skälen visserligen varit otillräckliga för ett avskedande men det skulle ha räckt för en uppsägning. För att en uppsägning ska vara giltig krävs som sagt saklig grund och då måste b.la. tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är misskötsel, medvetenhet och skada. Misskötsel kan vara att arbetstagaren missköter någon eller några av sina skyldigheter enligt dennes anställningsavtal. Dock är enstaka tillfällen av misskötsamhet sällan grund för uppsägning. Exempel på misskötsamhet kan vara lindriga fall av arbets- och ordervägran, olovlig frånvaro, slarvighet, bristande duglighet eller kränkande beteende.Det kan även tilläggas att enligt ett rättsfall från arbetsdomstolen (2001:1) är huvudregeln att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada inte som regel är saklig grund för uppsägning. Undantaget är om nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Att sjukanmäla sig är inte grund för uppsägning och även om det skulle vara så att du har sjukanmält dig utan att vara sjuk (detta skulle exempelvis kunna ses som arbetsvägran) så har jag svårt att se att detta skulle kunna utgöra saklig grund. Detta med tanke på att misskötsamhet som har skett vid ett enstaka tillfälle, vilket det verkar vara fråga om i det aktuella fallet, sällan utgör saklig grund för uppsägning. Inte heller det faktum att du inte hörde av dig på onsdagen kan rimligen ses som en tillräckligt allvarlig misskötsamhet så att det skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning.Vidare måste arbetsgivaren ha gjort dig som arbetstagare medveten om att du eventuellt har misskött dig och vilka konsekvenser det kan få. Uppsägningen får alltså inte komma som en överraskning för arbetstagaren. Arbetsgivaren gör normalt sätt detta genom att ge arbetstagaren en skriftlig erinran där det b.la. kan framgå att ”Vi har noterat att Du har brutit mot Dina skyldigheter i anställningsavtalet genom att arbetsvägra och om du upprepar detta kan det ytterst leda till uppsägning”. Viktigt att påpeka är att det är arbetsgivaren som har den s.k. bevisbördan för att saklig grund för uppsägningen föreligger. Detta betyder att om arbetsgivaren inte kan bevisa att saklig grund föreligger, där det ingår för arbetsgivaren att bevisa att denne har gjort dig som arbetstagare medveten om eventuell misskötsamhet, så kan denne inte säga upp arbetstagaren. Enligt din berättelse så påstår arbetsgivaren att denne har gett dig muntliga påminnelser, vilka är svåra att bevisa. Med skada menas att misskötseln måste ha någon form av betydelse för arbetsgivaren. Det är inte bara ekonomisk skada som omfattas av begreppet utan även försämrad arbetsmoral för övriga arbetstagare inkluderas. Ett exempel kan vara om en arbetstagare ständigt kommer försent till arbetet.Dessutom måste en arbetsgivare ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st. LAS. Detta innebär att arbetsgivaren måste försöka omplacera arbetstagaren hos sig till andra arbetsuppgifter för att saklig grund ska kunna föreligga.Mot bakgrund av ovan och din berättelse så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha grund för avsked eller saklig grund för uppsägningen då alla kriterier inte verkar vara uppfyllda.Arbetsgivaren ska även underrätta dig som arbetstagare, om denne vill säga upp dig, minst två veckor i förväg enligt 30§ LAS. Vidare ska uppsägning vara skriftlig och lämnas till dig som arbetstagare personligen. Det är tveksamt om kravet på skriftlighet är uppfyllt genom sms men även om det inte skulle vara uppfyllt så är enbart det kravet inte grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Däremot kan du eventuellt få skadestånd för detta enligt 38§ LAS. Uppsägningen ska vidare innehålla dina rättigheter att begära uppsägningen ogiltig och möjligheten till att begära skadestånd enligt 8 och 10 §§ LAS.Vill du yrka på ogiltighet så måste du meddela arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Dock verkar det som att arbetsgivaren inte har meddelat dig om dina rättigheter att förklara avskedandet eller uppsägningen ogiltig varför du således har en månad på dig att yrka på ogiltighet enligt 40 § LAS. Det är du som arbetstagare som måste yrka på att uppsägningen eller avskedandet ska förklaras ogiltig enligt 34§ LAS. Du kan även få skadestånd enligt 38§ LAS för de lagbrott som din arbetsgivare eventuellt har begått mot dig. Ett exempel skulle kunna vara ogiltigt avskedande.Det är svårt för mig att ge något säkert svar på din fråga då jag inte har tillräckligt med information men utifrån din beskrivning så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägningen eller rätt att avskeda dig.Eftersom att du inte är med i något fack så skulle jag rekommendera dig att kontakta en av våra arbetsrättsligt specialiserade jurister som vi samarbetar med så att de kan hjälpa dig. Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till!Bestämmelserna i LAS hittar du härVänligen,

Rätt för anställd att få höjd lön

2014-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har inte fått någon löneutveckling på flera år, är privatanställd och undrar om arbetsgivaren alltså inte behöver höja lönen om han inte vill? Finns det inga regler eller lagar gällande detta?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagstiftaren har valt att inte reglera minimilöner eller lönehöjningar via lagar. Detta har i stället lämnats till arbetsmarknadens parter att avtala om och då främst genom kollektivavtalen.Tyvärr kan jag inte ge dig mer information utan rekommenderar att du undersöker eventuella kollektivavtal.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har fler frågor!

Avskedande på grund av brott

2014-10-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sitter med i företagsledningen där vi nu upptäckt att våran ekonomiansvarige som arbetat hos oss under flera år har under perioder "lånat" pengar av företaget. Pengarna har alltid återbetalats efter en kort tid.Min fråga är, vilken möjlighet har vi att bli av med den anställde?
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att avsluta en tillsvidareanställning och ska följa en viss procedur och vissa ordningsföreskrifter i samband med uppsägningen. Om en anställning inte avslutas i enlighet med LAS regler, eller kollektivavtal, kan arbetsgivaren bli skadeståndskyldig mot arbetstagaren.Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) så kan arbetsgivaren välja att säga upp arbetstagaren eller välja att avskeda arbetstagaren. Jag uppfattar formuleringen ''bli av med'' som att ni vill avskeda arbetstagaren. Ett avskedande innebär att arbetsgivaren kan avsluta anställningen med omedelbar verkan och medarbetaren har då inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter, till exempel genom brottslighet mot arbetsgivaren, bedrivande av konkurrerande verksamhet, grov illojalitet eller arbetsvägran. Händelseförloppet som du beskriver när ekonomiansvarige ''lånat'' pengar aktualiserar brotten förskingring och trolöshet mot huvudman.När det gäller avsked så gäller i princip samma regler som vid vanlig uppsägning, det vill säga varsel, underrättelse, överläggning och förhandling med facket samt eventuellt avgörande av tvisten i domstol.Varslet om avsked ska lämnas minst en vecka i förväg.När det gäller avskedande finns det en tvåmånadersregel. En arbetsgivare får inte avskeda en person enbart på omständigheter som varit kända mer än två månader. Tanken är att arbetsgivaren ska agera direkt då arbetstagaren gjort en mycket grov förseelse.Bifogar länkar angående uppsägning, avskedande och LAS.(https://lagen.nu/1982:80) (http://www.expowera.se/mentor/foretaget/personal_anstallning_uppsagning.htm)(http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/Uppsagning/)Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Uppsägningstid efter 7 års arbete

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är tillsvidare anställd på ett bolag som inte är ansluten till kollektivavtalet. Jag har jobbat i 7 år här. Jag har sagt upp mig och arbetsgivaren menar att jag måste jobba tre månader till (i enlighet med kollektivavtalet). Är det så att om man inte är ansluten till kollektivavtalet, det är LAS regler som gäller? Och enligt LAS behöver jag bara ge en månads uppsägningstid? tack
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Generellt är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig i arbetsförhållanden när det inte finns ett kollektivavtal slutet (2 § lagen om anställningsskydd). Beträffande uppsägningstider enligt LAS, så gäller minst månads uppsägningstid. Uppsägningstiden förlängs i takt med att din anställningstid blir längre. Har du arbetat i 7 år gäller en uppsägningstid om fyra månader (11 § lagen om anställningsskydd). Genom ett kollektivavtal kan emellertid uppsägningstiden regleras.Vänliga hälsningar,

Har man rätt till a-kassa när man studerar?

2014-10-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej, min fråga är inte helt en juridiskt fråga o kan tolkas som ett behov av råd! Jag bor sedan tre år här i Sverige, först kom jag som asylsökande när jag var 16, började jobba som städare tre månader efter att jag kom hit för jag ville arbeta o gillar inte att någon (kommun o social) hjälper mig ( men iaf fick jag hjälp från de). Jag har klarat allt studie med bra resultater o nu läser jag i andra år av gymnasiet sedan jobbar jag oxå från kl 16 till 00:00 på natten för att kunna försörja familjen o betala hyran som är 11 500kr. Socialen sa till oss att de ska inte hjälpa med bostad o vi tvingades hitta en tredjehands-lägenhet ( men problem är inte det) Grejen är att jag känner att jag kan inte jobba mer, studier o tanken om framtid o universitet låter inte mig o jobba så hård för bara ca 9000 per månad. Jag jobbar nu som tillsvidare o tänkte betala till a-kassan för att sedan när jag går på universitet då kan få ersättning o på så sätt kunna försörja familjen samt mina studie( är singel menar bara mamma o lillebror (14år)). Är det möjligt för gymnasie elev i tvåan att betala a-kassa? Jag menar ska de sedan betala mig om jag blir arbetslös pga studier? Fick ingen hjälp från kommun sedan dagen min familj kom till sverige o har betalt tillbaka den hjälpen som socialen gjort (92000kr i ett år) Är det något hjälp jag kan få från a-kassan efter att jag betalar de? Ska de försäkra min ekonomi för framtid när jag studerar i universitet?Frågade inte från a-kassan för tycker att en juridiskt kunnig person kan ge mer värdefulla råder är de som sitter o svarar på telefon!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det låter som om du har en väldigt slitig tillvaro om du både läser på gymnasiet och arbetar heltid. Jag vet för lite om din familjs situation för att kunna uttala mig om vilken rätt till hjälp du och dina föräldrar eventuellt har, men det är inte meningen att barn ska behöva arbeta parallellt med studierna för att försörja föräldrarna. Tvärtom är det enligt svensk lag föräldrarna som har en plikt att försörja sina barn under den tid de studerar, och om föräldrarna inte klarar sig ekonomiskt ska samhället hjälpa till. Jag skulle rekommendera dig och din familj att undersöka om det inte finns någon annan lösning än den nuvarande, även om det innebär att ta emot hjälp från samhället och det tar emot.Du frågar om a-kassan och om du kan gå med där. Även om man inte är med i någon a-kassa har man rätt till så kallas grundersättning enligt lagen om arbetslöshetskassa. Om man är medlem i en a-kassa och uppfyller vissa villkor har man rätt även till inkomstbortfallsförsäkring. (Se 5 §) Man måste dock ha fyllt 20 år för att ha rätt till a-kassa (6 §), det är för att samhället hellre vill att unga personer hellre skaffar sig en gymnasieutbildning än går arbetslösa.För att få ersättning ur a-kassa måste man dessutom är arbetsför, oförhindrad att ta arbete, är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 §).Om man studerar står man inte till arbetsmarknadens förfogande och kan heller som huvudregel inte vara inskriven hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Om man studerar får man alltså inte ersättning från a-kassan (10 § punk §). Så det finns ingen anledning för dig att gå med i a-kassan för att få arbetslöshetsersättning när du studerar på universitetet.När du studerar på universitetet kan du däremot om du uppfyller vissa villkor få studiemedel enligt Studiestödslagen. (Även nu kan du om du uppfyller villkoren ha rätt till studiehjälp för dina gymnasiestudier). Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel (som alltså ska betalas tillbaka efter studierna, under en period av maximalt 25 år). Så även om du inte kan få a-kassa när du studerar, så har du ändå möjlighet att söka studiemedel (bidrag + lån) för att kunna betala ditt uppehälle när du studerar och därför inte kan arbeta.Hoppas att du fått svar på dina frågor, annars får du gärna höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Upplysningsplikt vid anställnings ingående

2014-10-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man lyckats få fast anställning på en skola trots grov misshandel i papperna, Fins det risk för att bli av med samma jobb om de skulle komma fram? Är det skolan som gjort fel när dom inte kollat papprena eller är det den anstälda som gjort fel som inte sagt de?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När man blir anställd ingår arbetstagaren och arbetsgivaren ett avtal om anställning. Det görs ingen skillnad i avtalslagen mellan ett anställningsavtal och någon annan typ av avtal. Att avsiktligt ljuga eller att medvetet undanhålla information som man insett är av betydelse för den andra räknas som svek enligt Avtalslagen 30 §, och är en ogiltighetsgrund som alltså gör avtalet ogiltigt. Så om någon som vet att en dom för grov misshandel är av betydelse för att skolan ska anställa denne, och medvetet endera ljuger eller undanhåller informationen om att personen är dömd - då anses svek föreligga och anställningsavtalet hävs om det kommer fram. Om det skulle vara så att personen däremot inte varit medveten om att skolan inte skulle anställa någon dömd för grov misshandel, och skolan inte frågat om det eller nämnt att registerkontroll måste ske och personen inte trott det skulle göra någon skillnad om de visste om domen - då föreligger inte svek. Har man någon skyldighet att berätta om te x att man är dömd för brott vid en anställningsintervju? Arbetsdomstolen har i praxis (se bl a AD 2000 nr 81) uttalat att en arbetssökande har inte allmän upplysningsplikt om sådant som är ofördelaktigt för denne, men med undantag för om uppgiften som undanhålls skulle kunna utgöra en saklig grund för uppsägning, i sådana fall har sökanden upplysningsplikt. Enligt Skollagen 2 kap. 31 § har den som anställs inom skolan skyldighet att uppvisa ett registerutdrag och den som inte uppvisat sådant får inte anställas, samma skyldighet finns i lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, se 1 §. Det finns inget uttalat förbud mot att anställa någon som är dömd, men det rekommenderas i Skolverkets direktiv att den som anställer ska vara ”mycket försiktig och noggrann med övrig kontroll innan ett anställningsbeslut fattas”, och "barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand". Det är alltså inte särskilt troligt att någon som är dömd för ett grovt våldsbrott skulle få anställning om skolan känt till domen innan anställningsavtalet skrev på. Skolan skulle alltså möjligen även kunna använda sig av den s.k. förutsättningsläran för att få avtalet ogiltigförklarat.Men i korthet så beror stor del av svaret av hur det gick till i samband med anställningen, vad respektive part (den arbetssökande kontra skolan) visste eller inte visste och vad som medvetet ljögs om eller förtegs och inte. De svaren krävs för att säga vem som gjort fel eller inte och huruvida avtalet är giltigt eller ej. Vänligen, 

Uppsägning under tjänsteledighet

2014-10-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har tagit tjänstledigt från mitt jobb för att prova på annan tjänst. Men nu är det så att jag (och alla andra som jobbar där) har blivit uppsagda pga arbetsbrist. Vad händer nu? Jag har inte rätt av avbryta min tjänstledighet i förtid. Kan jag stämpla om jag inte hittar nåt nytt jobb?
Thommy Södergård Åkesson |Hej!Även under tjänsteledighet kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist, och uppsägningstiden börjar då att löpa som vanligt. Tyvärr innebär det, som du säger, inte att du kan "komma tillbaka till jobbet" i förtid. Dock är det naturligtvis så att om din uppsägningstid fortfarande löper när tjänsteledigheten tar slut så har du fortfarande rätt till lön och andra förmåner enligt 12 § LAS (https://lagen.nu/1982:80#P12), samt skyldighet att arbeta. Det är dock tänkbart att din arbetsgivare arbetsbefriar dig enligt 13 § LAS, men du har fortfarande samma rättigheter enligt lagen som du skulle ha haft om uppsägningen inte skett under tjänsteledighet.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!