Avtala bort företrädesrätten?

2014-05-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan den enskilde arbetstagaren i en överenskommelse förhandla bort företrädesrätt till återanställning?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller allmänna regler om arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar för personer i allmän eller enskild tjänst. Som huvudregel gäller att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån, se 2§ https://lagen.nu/1982:80#P8S2. En föreskrift i det enskilda anställningsavtalet saknar bindande verkningar, om den innebär att arbetstagaren helt eller delvis förlorar en rättighet enligt LAS. Arbetstagaren kan inte på förhand avstå från det skydd som lagen ger. Men arbetsgivaren och arbetstagaren kan under vissa förutsättningar avtala om hur en redan uppkommen tvist ska lösas, även om avtalet innebär att arbetstagaren avstår från att få sin rätt prövad enligt skyddsreglerna i LAS. I 2§ st. 3 finns en bestämmelse om att avsteg får göras från företrädesrätten, se https://lagen.nu/1982:80#P8S2. Företrädesrätten, som regleras i 25§, är alltså semidispositiv. Avvikelse får således göras genom ett kollektivavtal, men inte genom ett enskilt upprättat avtal.Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning, 

Att avtala om kortare uppsägningstid

2014-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Har en fundering kring vad som gäller vid uppsägning från mig som arbetstagare. Jag är tillsvidareanställd på ett mäklarföretag.Jag har skrivit på anställningsavtal med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid, detta är ett år sedan.Ni har i ett tidigare svar på lawline skrivit detta:"Givetvis kan en arbetstagare gå med på att en längre uppsägningstid ska gälla, om det från arbetstagarens synvinkel är mer förmånligt för denne."Vad skulle kunna vara mer förmånligt för arbetstagaren här? Kan jag frångå detta och bara ha 1 månad enligt LAS? Tack för svar!
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) så är den kortaste uppsägningstiden för både arbetstagare och arbetsgivare en månad. Utöver det har arbetstagaren rätt till längre uppsägningstid allt utifrån hur länge man varit anställd. Om ens arbetsplats är bunden av kollektivavtal och detta reglerar en uppsägningstid kommer det att gälla eftersom LAS är semi-dispositiv. Om kollektivavtal gäller går inte det att frångå genom ett personligt avtal.I ditt fall kommer du kunna avtala med din arbetsgivare om en kortare uppsägningstid om du så önskar så länge inget kollektivavtal gäller. Om din arbetsgivare inte önskar förhandla kan det finnas vissa svårigheter med att genomdriva eftersom ni redan har ett gällande avtal, men då det ur din synvinkel är förmånligare att ha en kortare uppsägningstid torde arbetsgivaren gå med på detta. Du kan alltså avstå din rätt till en lång uppsägningstid. Din rätt enligt 11 § utsträcker sig inte längre än till en månads uppsägningstid nu, då du ännu inte varit anställd i två år, så det är ännu en anledning till att det inte borde vara några problem för dig att förhandla.Hoppas du har fått svar!

Arbetsgivaren i dröjsmål med lön

2014-04-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Undrar vad jag skall göra, då min arbetsgivare inte betalar ut min lön i tid.. Kan jag stanna hemma och kräva ersättning ändå, eller hur fungerar detta…? Arbetsgivaren skyller på att den som är ansvarig har varit borta under en längre tid. Jag har inte fått lönespecifikationer som är korrekta och inte heller utbetald lön i tid och korrekt….. Vad gäller om jag inte går till mitt arbete. är det likställt med arbetsvägran. Tacksam för svar om vad jag skall ta mig till.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), här. En arbetsgivares absolut viktigaste åliggande i ett anställningsförhållande är att betala ut lönen. I det fall hen inte gör detta eller är i dröjsmål med utbetalningen föreligger ett avtalsbrott och du har då rätt att frånträda din anställning utan hänsyn till uppsägningstider eller dylikt, se 4 § 3 st LAS. Om du lämnar anställningen har du även rätt till ekonomiskt skadestånd, se 38 § LAS.Jag råder dig dock att sätta dig ner och prata med din arbetsgivare om dina rättigheter och förklara för honom vad som kan hända om han fortsätter hamna i dröjsmål med din lön. I den mån han inte lyssnar kan du även vända dig till facket om du är ansluten till ett sådant då de är vana vid att hantera denna typen av frågor. Du har även möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är lätt att navigera på deras hemsida och det du gör är att fylla i en blankett och de tar sedan hand om ditt ärende. Kronofogdemyndigheten hittar du här.Lycka till!Med vänliga hälsningar 

Uppsägningstid vid intermittent anställning

2014-04-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en fråga!Jag har jobbat som "behovsanställd" eller "intermittent anställd" i ca 10 månader. Har inget rullande schema utan jag får olika scheman (behovstiden) som sträcker sig ca 2 veckor framåt. Det jag undrar är hur lång min uppsägningstid är, eller om jag i princip skulle kunna sluta "på dagen". Står inte att jag har något slutdatum på mitt arbetsgivarintyg.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Din anställningsform regleras inte av lagen om anställningsskydd (LAS) som behandlar alla traditionella anställningsformer. Att vara behovsanställd kan dock jämställas med att upprepade gånger bli visstidsanställd. "Allmän visstidsanställning" är en anställningsform som regleras i 5 § LAS och anställningsformen innebär att du förbinder dig att arbeta utan möjlighet till uppsägning under perioden schemat avser, förutsatt att du och arbetsgivaren inte avtalat om annat. Under denna period har inte heller din arbetsgivare någon möjlighet att säga upp dig.Du har dock inte någon skyldighet att fortsätta åta dig nya uppdrag efter periodens slut. Så i ditt fall innebär det att när ditt schema på ca 2 veckor gått ut är du fri att sluta förutsatt att du inte åtar dig fler pass.När du har jobbat totalt i 2 år inom en femårsperiod (endast de dagar du jobbar räknas) övergår din anställning till en tillsvidareanställning (5 § LAS 2 st). När anställningen övergått till en tillsvidareanställning gäller 1 månads uppsägningstid tills du varit anställd mer än två år, därefter ökar uppsägningstiden i takt med din anställningstid (se 11 § LAS).Lagen om anställningsskydd har du här.Vänlig hälsning

Visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång

2014-05-03 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående om jag måste förnya min visstidsanställning.I anställningsavtalet står det så här, behovsanställning viss tid och denna går ut 30:e april. står så här om uppsägningstiden: för anställningstiden gäller en ömsesidig uppsägning av en månadmåste jag förnya min anställning eller kan jag välja att sluta jobba efter det datumet anställningen går ut? Eller måste jag säga till en om uppsägning en månad innan även fast anställningen går ut innan en månad har gått?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En visstidsanställning är en s.k. tidsbegränsad anställning. Sådana upphör enligt 4§ LAS utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång, om inte annat avtalats. Detta är alltså huvudregeln men undantag genom avtal är möjligt. Som jag tolkar bestämmelsen i ditt anställningsavtal ger denna en rätt att i förtid säga upp avtalet med en föregående uppsägningstid om en månad. Sådana avtalsbestämmelser är vanligt förekommande eftersom arbetsgivarens möjligheter att säga upp en visstidsanställning i förtid annars är starkt begränsade. En sådan bestämmelse ändrar inte det faktum att anställningen upphör vid anställningstidens utgång och det krävs alltså inte någon uppsägning eller liknande åtgärd från din sida för att anställningen ska upphöra. Du bör dock göra klart för din arbetsgivare att du inte har för avsikt att fortsätta arbeta efter att din anställningstid löpt ut så att eventuella missförstånd undviks.LAS hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Vilken lön är korrekt?

2014-04-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år (snart 21) och arbetar i en ICA-butik och misstänker att jag får för lite i lön. I dagsläget tjänar jag 113 kr i timmen och har jobbat där i tre år i maj. Jag har försökt att läsa på handelsanställdas riksförbund och tolkar det som att jag ska tjäna 121:47 i timmen (över 18 med två års erfarenhet), stämmer det? Och om det gör det, kan man på något sätt få ut det retroaktivt?Tack på förhand!
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Anställdas löner regleras vanligtvis genom ett kollektivavtal. Jag råder dig därför att kontrollera om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal för att ta reda på vilken lön du har rätt till. Du kan kontakta ditt fack för att få hjälp med detta. Om du inte är ansluten till facket har du ändå rätt till den lön som utlovas i kollektivavtalet om din arbetsgivare är bunden, eftersom kollektivavtal är tillämpligt även på dem som inte är medlemmar i facket. Har du fått fel lön bör du kunna få ut lön retroaktivt eftersom din arbetsgivare i så fall begått avtalsbrott mot den fackliga organisation som kollektivavtalet ingicks med. Det är dock facket som driver detta eftersom avtalsbrottet begåtts mot facket eftersom de är avtalspart i kollektivavtalet, inte du. Vänligen

Turordningsregler vid byte av anställning

2014-04-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |jag har jobbat inom Göteborgs kommun i skola som vikarie och nu jobbar jag inom Vården slås mina las dagar ihop ?
Evelina Lund |Hej och tack för din fråga!Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsregler. Dessa turordningsregler stadgas i 22 § LAS, och enligt fjärde stycket bestäms turordningen i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Om du har haft samma arbetsgivare under din tid som vikare och nu när du arbetar inom vården är det din sammanlagda tid som räknas vid turordningsreglerna.Vänliga hälsningar,

Kombinera Allmän visstidsanställning och vikariat

2014-04-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Jag har varit allmänt visstidsanställd och haft vikariat sammanhängande i totalt två år. Arbetar i en privat butik. Nu har jag efter vikariatet blivit erbjuden allmän visstidsanställning i ytterligare 6 månader. Vad händer efter de 6 månaderna? Min arbetsgivare vill att jag ska fortsätta arbeta vid behov men har inte möjlighet att tillsvidareanställa mig. Hindrar lagen mig från att komma och arbeta vid behov?
David Ingvarsson |Hej!Av 5§ lagen om anställningsskydd framgår att en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, ska få sin tjänst omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta ska tolkas på så vis att du kan anställas med både 2 års vikariat och 2 års allmän visstidsanställning, alltså totalt 4 års arbete, innan tjänsten ska övergå till en tillsvidareanställning. Det finns med andra ord ingenting som hindrar att ni fortsätter kombinera dessa två anställningsformer under ytterligare en period, förutsatt att ingen 2-årsfrist överskrids.Mvh