Konkurrensklausuls oskälig vid uppstart av konkurrerande IT-företag?

2015-02-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har varit anställd på ett IT-konsult bolag i 3.5 år och konsultbolaget använder konsultmäklare för att hitta uppdrag. I anställningsavtalet står det att “Den anställda ska inte, fram tills ett år efter avslutat anställning, direkt eller indirekt konkurrera med företaget mot någon av företagets befintliga kunder." IT-konsultbolaget har tecknat via konsultmäklare en sex månaders kontrakt med ett bolag där jag är konsult just nu och kontraktets sista datum är 2015-02-20. Jag har sagt upp mig hos IT-.konsultbolaget och sista datumet är 2015-02-20.Jag har startat eget AB och pratat med båda konsultmäklaren och kunden (där jag är konsult just nu) att efter avslutat kontrakten nu, ska skriva med mitt bolag och båda parterna är med. Kontrakt är på skrivit och börjar gälla från och med 2015-02-23. Den 3e februari fick jag ett brev från en advokat där IT-konsultbolaget har anlitat att jag har brutit mot lojalitetsplikt gentemot min arbetsgivare och har gjort dem ekonomisk skada.Pratat med chefen och han är intresserad av “ta del av kakan" från mitt nya bolag. Jag frågade hur mycket det handlar och maila mig ett svar (för nyfikenhetsskull). Han skulle räkna och återkomma men imorse fick jag ett mail från Advokaten att de vill att jag ska komma på ett möte hos advokten och gå igenom detta.Jag vill inte prata med deras Advokaten för jag är rädd att inte göra/säga något fel.Gör IT-konsultbolaget rätt?Vad har jag för rättighet nu?Hur kan jag få hjälp?
Joel Wickman |Hej,Normalt sett så upphör förbudet att konkurrera med sin arbetsgivare den dagen anställningsavtalet upphör. Konkurrensförbudet kan dock utökas genom en konkurrensklausul. En konkurrensklausul är dock inte bindande bara för att den står reglerad i anställningsavtalet. Enligt praxis måste den även vara skälig. Frågan är då vad som anses vara en skälig konkurrensklausul. Vid bedömningen beaktas flera olika faktorer, t.ex. hur lång tid klausulen gäller, om lönen har varit högre som kompensation för konkurrensförbudet, vilka konsekvenser klausulen kan få för den anställde i fråga om att skaffa sig en ny anställning/ny verksamhet samt hur vidsträckt den är geografiskt. Utgångspunkten är även att konkurrensklausuler endast är skäliga om den anställde har haft en hög position och kvalificerade arbetsuppgifter. Vad har du för rättigheter? Vid avtalsbrott i allmänhet berättigar det till skadestånd. Det kan dock många gånger vara svårt att visa vilken skada avtalsbrottet orsakat. Bevisbördan för detta har din arbetsgivare. Av de omständigheterna som ändå framgår talar följande till din fördel. Konkurrensklausulen tycks inte gälla ett avgränsat geografiskt område samt vid i betydelsen att såväl indirekt och direkt konkurrens förbjuds, något som i praxis vid ett flertal tillfällen ansetts oskäligt. Du har heller inte, av vad som framgår, haft någon ledande befattning, vilket talar mot skäligheten av konkurrensklausulen. Det som talar emot är att klausulen är avgränsad till endast företagets befintliga kunder. Det kan också vara lite lurigt om arbetsgivarens konkurrensklausul anses oskälig i sig men att arbetsgivaren i domstolen endast väljer att göra gällande viss del av klausulen som kan tänkas vara skälig. Ett exempel på detta är rättsfallet AD 2010 nr 27 där en IT-säkerhetskonsult valde att starta en egen verksamhet som konkurrerade med arbetsgivaren. En vidlyftig konkurrensklausul fanns i anställningsavtalet men när arbetsgivaren väckte talan åberopades endast en del av klausulen avseende att arbetstagaren var förbjuden från att vända sig till vissa, namngivna företag som var eller hade varit kunder hos arbetsgivaren under arbetstagarens sista anställningsår. På detta vis dömde domstolen över en liten del av klausulen som därmed ansågs skälig och arbetsgivaren vann målet. Det går dock inte utifrån din fråga göra en fullständig bedömning av rättsläget utan att titta närmare på hur ditt anställningsavtal ser ut, vilken lön och vilka arbetsuppgifter du haft, vad din nya verksamhet består i osv. Du har emellertid alltid rätt att bestrida eventuella krav och låta en domstol avgöra frågan alternativt välja att betala vite eller skadestånd för att köpa dig fri från situationen.Hur kan du få hjälp?Du kan som sagt alltid bestrida kravet baserat på god juridisk argumentation. Med tanke på att rättsläget är relativt oklart och praxis är spretigt kan chansen finnas att motparten antingen ge upp för att inte riskera att förlora i domstol och stå dyra kostnader alternativt öppna upp för en förlikning som ligger på en nivå som du kan acceptera. Om du behöver hjälp med att titta närmare på frågeställningen, upprätta en svarsskrift och få ett juridiskt ombud är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se.Mvh

Kan chefen favorisera en person vid anställning?

2015-02-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en fråga angående tidsbegränsade anställningar. Jag har en chef som jag upplever favoriserar en person som den känner sen tidigare och jag undrar om en chef verkligen får favorisera en person som den känner, och i första hand erbjuda den anställningar, gentemot personer som jobbat längre inom företaget och är mer kompetenta?
Caesar Fahim Shirkhani |Hej och tack för din fråga!Arbetsgivaren har att beakta bl a följande:- Särskilda regler gäller vid anställning av person som är under 18 år .- Tidigare anställd kan ha anspråk på företrädesrätt till anställningen.- Deltidsanställd kan ha krav på företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad eller heltidsanställning.- Arbetsgivaren måste följa reglerna i diskrimineringslagen, d v s inte diskriminera någon p g a kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller religion.- Vissa anställda måste inneha behörighet för yrket , t.ex. lärare eller läkare.- Kontroll måste ske av bl a arbetstillstånd vid anställning av utländsk medborgare.Lagen skiljer mellan två olika huvudtyper av anställning, nämligen tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, provanställning, vikariat, säsongsarbete och då arbetstagaren fyllt 67 år. Vänligen,

Starta konkurrerande verksamhet

2015-02-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om avslutad anställning och starta eget "konkurrerande" företag.Min tjej har jobbat (deltid vid behov, oftast max 6dagar i månaden, ibland inte någon dag i månaden) på ett företag. Nu vill hon starta eget inom samma område(homestyling). I hennes "kontrakt"(enda hon skrivit på är ett löneavtal som specificerar hennes lön per timme) står det inget om konkurrerande verksamhet eller liknande. Om hon slutar där har hon någon skyldighet som att hon inte får starta eget inom samma område då?läste erat svar på: http://lawline.se/answers/konkurrensklausul-och-konkurrerande-verksamhet?q=starta+företagvilket var givande men eftersom hon ej skrivit på något sådant avtal om liknande verksamhet ej får upptas borde vårat fall inte vara några problem, eller?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du nämner i din fråga så är det främst konkurrensklausuler i en arbetstagares anställningsavtal som kan hindra en person från att starta upp en konkurrerande verksamhet efter en anställnings avslut. I den mån din partner inte har gjort detta har hon möjlighet att börja driva sin verksamhet efter sista dagen på sin anställning. Viktigt att tänka på är att den lojalitetsplikt gentemot en arbetsgivare som följer av en anställning gäller även under uppsägningstiden. Detta innebär helt enkelt att uppsägningstiden räknas in i anställningen och att man inte får starta upp en konkurrerande verksamhet förrän denna tidsfrist gått ut. Till sist ska också nämnas att man, då man lämnar ett företag för att starta en liknande verksamhet på egen hand, inte får ta mig sig kunder eller annat för företaget värdefullt material till sin nya verksamhet. Detta kan nämligen leda till både fängelse och skadestånd.Vänligen

Tjänstledigt för studier

2015-02-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt från mitt fasta jobb på förskola, då jag vill börja studera kommande höst. Har jag rätt att få tjänstledigt från det datum jag ska börja studera och har jag rätt att vara ledig en dag för att göra ett ansökningsprov till högskolan? Jag har arbetat på förskolan i 3 år och har haft fast tjänst i ett år. Vänlig hälsning
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du arbetar på en förskola förutsätter jag i mitt svar att din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal. Är inte din arbetsgivare bunden till något kollektivavtal gäller delvis andra regler, men det förefaller osannolikt att din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal.Reglerna om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Studieledighetslagen, nedan kallad StudielL. Enligt lagens första paragraf har arbetstagare som vill genomgå utbildning rätt till den ledighet som behövs (StudielL 1 §). Enligt propositionen (prop 1974:148) görs ingen begränsning till vilken art av utbildning det rör sig om eller vilken varaktighet som krävs, men det konstateras att man får räkna med att det normalt handlar om mer angelägna utbildningsmål och med utbildning avses själva utbildningen som sådan.Rätten till studieledighet tillkommer den som vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren (StudielL 3 §).Under vissa förutsättningar har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än den som den anställd begärt men måste då genast underrätta arbetstagaren om uppskovet samt skälen till detta (StudielL 4 §).Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader efter det att arbetstagaren begärt ledigt krävs samtycke från berörd arbetstagarorganisation (StudielL 5 §), vilket i praktiken innebär att arbetsgivaren inte får skjuta upp ledigheten mer än ett halvår.Med stöd av kollektivavtal får avvikelser göras från bland annat lagens 3 och 5 §§ (StudielL 2 § 2 st.) vilket innebär att det i ditt kollektivavtal kan finnas andra regler om kvalifikationstid och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten.Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att du, som varit anställd mer än 6 månader, enligt lag har rätt till att vara ledig den tid som behövs för att du ska kunna genomgå den utbildning du vill. Eftersom arbetsgivaren bara har ovillkorlig rätt att skjuta upp ledigheten i 6 månader och du redan har ansökt om ledighet för studier som ska påbörjas i höst kommer han inte kunna neka dig ledighet utan att först få samtycke av berörd arbetstagarorganisation. Dock finns inget stöd i lagen för att arbetsgivaren är skyldig att ge dig ledighet för att genomgå ett högskoleprov eftersom ett sådant inte omfattas av begreppet "utbildning". Meddelar du din arbetsgivare i god tid innan är det dock förhoppningsvis ändå inga problem för dig att få ledigt denna enstaka dag. Eftersom det kan finnas andra regler i kollektivavtal råder jag dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats för att därefter kunna konstatera om det står något i det som avviker från lagen.Jag är medveten om att jag tyvärr inte har kunnat svara helt och håller på din fråga, men hoppas du känner att du har lite mer koll på dina rättigheter som arbetstagare nu än vad du hade innan.Lycka till med studierna!

Rätt till anställningsavtal?

2015-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat inom resturang branchen i 1 månad och ej fått nån anställningsavtal. Borde jag få det i så fall vad behöver jag göra? Har frågat några gånger om en anställningsavtal men han har bara sagt "jag kan inte fastanställa dig efter som jag mina barn som jobbar år mig" jag är bara 20 år gammal och är lite ny in på arbetsmarknaden, har varit mamma ledig. Och han har betalt mig min lön samma månad som jag började. Jag vet riktigt inte mina rättig heter. Har bara behövt pengar och så jobbar jag bara. Jobbar deltid. Han har sagt att han ska skicka hem lön avdrags papper men ej fått dem. Han kommer aldrig till jobbet utan han skickar sin familjemedlem för att stänga resturangen. Och vad är det minsta jag kan få i tim lön får 100kr och avdragen skatt därifrån är det rätt eller fel vem och vad behöver jag göra. Hjälp mig
Caesar Fahim Shirkhani |Hej och tack för din fråga!Alla avtal är giltiga i det här fallet - muntliga som skriftliga. Dock är det svårt att bevisa vad ni har kommit överens om utan ett skriftligt avtal.Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om villkoren för anställningen. Informationen skall vara skriftlig och lämnas inom en månad från att den anställde tillträdde tjänsten. Informationen skall innehålla: Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.Anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.En beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning.Om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid/provanställning.Uppsägningstider.Lön, förmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.Längden på semester och längden på normala arbetsdag/arbetsvecka.Tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall.Vad gäller lönen beror det helt på om arbetsgivaren är fackansluten eller ej. Jag rekommenderar att du kontaktar hotell- och restaurangfacket, http://www.hrf.net/, för att ta reda på vad som är en rimlig lönenivå.Vänligen,

Ångra ingånget anställningsavtal

2015-02-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har fått erbjudande om en anställning muntligt och tackat ja till den via mail. Jag har ännu inte skrivit på något kontrakt. Anställningen börjar om 1½ månad. Nu har jag dock fått ett jobb som jag hellre vill ha och jag undrar därför vad som gäller.Är ett "ja tack" via mail ett bindande avtal eller har jag möjlighet att ändra mig?Om avtalet är bindande: Kan jag säga upp mig innan jag ens börjat arbeta?VänligenRobin
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns i svensk rätt inga formkrav för hur ett anställningsavtal måste se ut. I huvudsak räcker det att man i samförstånd kommer fram till att en anställning ska påbörjas för att man ska vara bunden. Således kan alltså t.ex. både muntliga överenskommelser som mailkorrespondens räcka för att binda parterna. Att skriva på ett kontrakt är främst en formalitet vilket bl.a. används i bevishänseende om en anställnings existens. Du har dock möjlighet att säga upp dig innan arbetet startar och då gäller en minsta uppsägningstid om en månad, se 11§ Lagen om Anställningskydd, här.Mitt råd är att du försöker prata med din arbetsgivare om hur det ligger till och att ni tillsammans försöker komma fram till en lösning som känns bra för er båda. Vänligen

semesterersättning under sjukfrånvaro

2015-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag är heltidsanställd och har varit det på samma företag i fyra år, jag får varje månad ut min semesterersättning med min vanliga lön.Min fråga är nu. Att för 3 månader var jag med om en skada som gjorde att jag blev sjukskriven i tre månader och då undrar jag om arbetsgivaren ska betala ut min semesterersättning ändå under sjukskrivningen.
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Regler om semesterersättning finns i semesterlagen, https://lagen.nu/1977:480. Huvudregeln för semesterlönegrundande frånvaro finner man i § 17 semesterlagen, https://lagen.nu/1977:480#P17S1. Huvudregeln är att om man frånvarar på grund av sjukdom så ska det anses som att man tjänar in semesterlön under tiden man är borta, upp till 180 frånvarodagar. Om sjukfrånvaron beror på arbetsskada så gäller ingen tidsbegränsning. Exakt hur du och din arbetsgivare ska göra med semesterersättningen kan jag inte svara på. Semesterersättning får man om anställningen upphör innan man har hunnit ta ut sina intjänande semesterdagar, se https://lagen.nu/1977:480#P28S1. Sammanfattningsvis kan man säga att din frånvaro torde vara sådan att du tjänar in semesterlön, och att om du inte får ut semesterlönen i form av semester så ska du få ut den i form av semesterersättning. Eftersom att du brukar få ut semesterersättningen med din vanliga lön (d.v.s. att du inte får ut någon betald semester) så borde inte din arbetsgivare sluta betala ut semesterersättningen under den tid som du har sjukfrånvaro. Hoppas att svaret är dig behjälpligt,vänligen,

Skriftligt skäl för en anställnings upphörande

2015-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min mans arbetsgivare meddelade honom att p g a omorganisation skulle hans jobb försvinna och han får sluta (arbetsbrist?). Senare fick han ett avtal om anställningens upphörande som han förväntas skriva under. Han har inte fått en skriftlig uppsägning. För min man är det viktigt att ha på pappret de skäl varför han blivit uppsagd. Det står ingenting om det i avtalet han fått.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om uppsägning finner man i Lagen om anställningskydd, LAS, här.Du nämner i frågan att din man fått ett avtal om anställningens upphörande som han förväntas skriva under. I den mån detta avtal är skriftligt och innehåller uppgifter om hur din man ska gå tillväga om han vill föra talan om ogiltighet eller skadestånd mot uppsägningen samt ifall han har företrädesrätt till återanställning eller inte, så är detta en korrekt gjord uppsägning av din mans arbetsgivare, se 8§ LAS.Det finns nämligen inte någon skyldighet för en arbetsgivare att på eget initiativ lämna skriftliga skäl för en uppsägning till en arbetstagare. Arbetsgivare måste dock, på en arbetstagares begäran, lämna ett sådant skriftligt besked, se 9§ LAS.Sammanfattningsvis så krävs det alltså inte att det i ett uppsägningsbesked finns med skäl för en anställnings upphörande för att uppsägningen ska vara giltig. Så länge arbetsgivaren följt de regler som ges i 8-10§ LAS så är uppsägningen korrekt hanterad. Din man har dock, som sagt, rätt att begära skriftligt skäl för sin uppsägning.Vänligen