Minimilön, OB-tillägg och rätt till semesterersättning

2014-08-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett café i Halmstad och har efter en lön kommit fram till att jag får ut 69kr/h. Jag är snart 20år och har jobbat inom branschen i flera år. Är det ens lagligt att betala mig så lite? Min arbetsgivare säger att vi får den lönen eftersom det är vad man tjänar i min ålder på café jobb runtom i Sverige. Jag kan ju tillägga att vi inte har någon ob trots knepiga arbetstider och vi får ingen semesterersättning!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Vad först beträffar frågan om minimilön och tillägg för obekväm arbetstid är det avgörande om arbetsgivaren ingått något kollektivavtal med ett fackförbund i vilket Du är eller varit medlem. Enkom om så är fallet har Du, förutsatt att kollektivavtalet innehåller någon bestämmelse som reglerar detta, rätt att kräva viss angiven lägstalön eller s.k. OB-tillägg (se 27 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Någon lagstadgad minimilön finns följaktligen ej.Frågan om semesterersättning är aningen svår att besvara då ett antal avgörande faktorer är okända. Av denna anledning följer nedan en något förenklad redogörelse av mer allmänt slag.Rätt till semesterersättning har den som ej erhållit den semesterlön denne tjänat in innan anställningen upphör (se 28 § semesterlagen). Ersättningen skall utbetalas ”utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande” (se 30 § 1 st. nämnda lag). Följer ej arbetsgivaren berörd lag blir denne, förutsatt att inget undantag aktualiseras, skyldig att utöver reguljär ersättning (i detta fall semesterersättning) utge skadestånd (se 32 § nämnda lag). Viktigt att påpeka är att krav på ersättning enligt semesterlagen preskriberas redan två år från ”utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller ” (se 33 § nämnda lag). Ev. krav bör således framställas snarast möjligt.För att förmå din arbetsgivare höja lönenivån gör Du troligen bäst i att påtala de vinster som är förenade med att ha dig som anställd samt de kostnader det skulle innebära att behöva anställa någon annan. Att använda ev. lagbrott (ifråga om semesterersättningen) som påtryckningsmedel rekommenderas icke då ett osunt förhållande till den som förser dig med arbete inte skulle gynna din strävan att utfå en högre lön.Lagen om medbestämmande i arbetslivet finner Du här och semesterlagen här.Vänligen,

Semesterersättning vid timanställning

2014-07-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om man jobbar som timanställd på ett företag har man då rätt till en semesterersättning? Jag jobbar inte några exakta antal timmar utan jobbar när jag kan men jobbar varje vecka. Är det inte så att man som timanställd inte har rätt till en betald semester utan man får en semesterpott årsvis? Att tillägga så får jag det inte inkluderat i lönen.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om semesterersättning behandlas i Semesterlagen som hu hittar https://lagen.nu/1977:480.Som timanställd har du rätt till semesterersättning på 12 % av din lön, Semesterlagen 16 b§ och 28§. Detta som kompensation för att du inte tar ut någon betald semester. Denna kan arbetsgivaren betala ut en gång per år eller i samband med löneutbetalningarna varje månad. Det skall specificeras på lönespecifikationen vilken summa som är semesterersättning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Konflikt med arbetsgivare

2014-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd hos ett företag som heter XX ett bolag som sysslar med boende till asylsökande. Nu har en konflikt uppstått på grund av att fackförbundet begärde in anställningsavtal, lönespecifikationer samt arbetsgivarintyg. Facket upptäckte oklarheter i löner samt arbetad tid. Förhandling skall hållas med arbetsgivaren i sommar, Igår tisdag den 29/7 kom ett brev till min hemadress, innehållande ett uppsägning av min anställning samt en polisanmälan med anmälan mot mig för att jag stulit alt snatter av bananer från företaget och gett till de boende.Arbetsgivaren har även tidigare hotat med att ge mig 2 alternativ: Att jag själv säger upp mig, då händer inget, eller att dom säger upp mig och då kommer "allt jag gjort" kommer fram.Jag har delgett allt som skett till facket och dom är inte nöjd. Dom kommer som sagt ta upp alla frågor som gäller mig och hålla förhandling. Arbetsgivaren är väldigt desperat och gör vad som helst för att komma åt mig, Men de verkar inte göra någon nytta.Tror ni att min arbetsgivares problem kommer öka efter denna förhandling?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Som du själv är inne på så låter det som din arbetsgivare är desperat. Det kan bero på att om en arbetsgivare bryter mot Lagen om anställningsskydd, kan arbetsgivaren bli ålagd att betala relativt höga skadestånd, 38 § Lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80Jag tycker det är positivt att du är med i facket och facket kommer att hjälpa dig i förhandlingen med arbetsgivaren. Du har i din fråga inte angivit vilken anställningsform du har (är du tillsvidareanställd eller är det en tidsbegränsad anställning) eller på vilken grund arbetsgivaren säger upp dig. Det är därför svårt att besvara din fråga. Men för att en uppsägning ska vara giltig krävs att arbetsgivaren har saklig grund, till exempel arbetsbrist. Se 7 § i Lagen om anställningsskydd. En arbetsgivare måste även förhandla enligt, 29 § Lagen om anställningsskydd, om uppsägningen beror på arbetsbrist. Arbetsgivaren har vid arbetsbrist även en omplaceringsskyldighet och måste iaktta att turordningen följs, 22 och 25 §§ LASUtifrån din frågeställning tolkar jag det dock som att din arbetsgivare säger upp dig på grund av personliga skäl. Om uppsägningen beror på personliga skäl har arbetsgivaren en relativt svår bevisbörda. Kraven på arbetsgivaren att visa en godtagbar anledning är svårare.

Omplacering inom anställningsavtalet

2014-07-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Har en anställning som platschef på ett mindre företag. Nu har VDn fått för sig att min anställning (och 4 andra inom företaget) ska bli rent försäljningarbete där han gått in och dikterat nya villkor muntligt. I mitt anställningsavtal har jag 6 månaders uppsägningstid. Kan han ändra på detta hursomhelst? Kan han sänka min lön och mina förmåner utan förhandling med mig? Oerhört tacksam om svar.
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Arbetsgivaren har som huvudregel rätt att leda och fördela arbetet inom sin verksamhet under förutsättning att denne håller sig inom den s.k. fria beslutanderätten (åtgärder som berör den anställde). Här inkluderas alla praktiska beslut som exempelvis arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Även omplacering inom anställningsavtalet omfattas här, vilket innebär att arbetstagaren flyttas till en annan befattning och därmed får nya ordinarie arbetsuppgifter. För att detta ska vara möjligt så ska omplaceringen ske inom anställningsavtalet, den ska vara grundad på objektiva skäl (exempelvis en omorganisering utav företaget), och de nya arbetsuppgifterna ska omfattas av arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsskyldigheten bestäms i första hand av anställningsavtalet, eventuellt tillämpligt kollektivavtal eller sedvänja på arbetsplatsen. I andra hand bestäms den med hjälp av en erkänd rättsprincip (29/29 principen) där tre kriterier ska vara uppfyllda. För det första ska arbetet ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, för det andra ska arbetet utföras för arbetsgivarens räkning och för det tredje ska arbetet falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Arbetsskyldigheten tolkas vidsträckt men kortfattat innebär det att arbetstagare inte ska behöva utbilda sig för att kunna utföra de nya arbetsuppgifterna och gränsen går i normala fall mellan arbete för tjänstemän och arbetare (exempelvis ska en arbetare inte behöva utföra en tjänstemans arbetsuppgifter). Omplacering till andra arbetsuppgifter utanför arbetstagarens arbetsskyldighet är att anse som byte av anställning. Om parterna är överens om detta så är det inga problem men i annat fall så är arbetsgivaren hänvisad till att säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist och han kan då förändra anställningsvillkoren såsom lön. Notera dock att arbetsgivaren då är tvungen att respektera och tillämpa turordningsreglerna (exempelvis sist-in-först-ut principen), återanställningsrätten och uppsägningstid enligt 11, 22 och 25 §§ lagen om anställningsskydd (LAS). Om du är med i ett fack som din arbetsgivare har kollektivavtal med så är arbetsgivaren skyldig att förhandla med ditt fack enligt 11§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Skulle du vara med i ett fack, som din arbetsgivare inte har kollektivavtal med, men som han däremot har med något annat fack så är han fortfarande tvungen att förhandla vid frågor som berör dina anställnings- eller arbetsförhållanden enligt 13§ första stycket MBL. Dessutom om din arbetsgivare inte skulle vara bunden utav något kollektivavtal alls så är denne skyldig att förhandla med ditt fack vid frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist enligt 13§ andra stycket MBL. Är du inte medlem i något fack så har inte arbetsgivaren någon skyldighet att förhandla med dig vid exempelvis uppsägning på grund av arbetsbrist.Det kan även tilläggas om du är med i ett fack som har kollektivavtal med din arbetsgivare så har facket tolkningsföreträde vid tvist rörande din arbetsskyldighet enligt 34§ MBL. Detta innebär att facket kan säga åt din arbetsgivare att du inte behöver utföra de nya arbetsuppgifterna tills arbetsdomstolen har meddelat sin dom i frågan och detta utan risk för eventuella påföljder.Jag kan inte ge dig något säkert svar på din fråga då jag inte har tillgång till tillräckligt med information för att kunna bedöma om omplaceringen sker inom anställningsavtalet och således inom arbetsskyldigheten. Om så vore fallet så kan en viss lönesänkning vara tillåten men skulle omplaceringen vara så omfattande att det är att anse som ny anställning så kan inte anställningsvillkoren såsom lön ändras. Utan då är arbetsgivaren hänvisad till att säga upp dig på grund av arbetsbrist med iakttagande utav bland annat turordningsreglerna och återanställningsrätten och sedan får han erbjuda dig en ny anställning med nya anställningsvillkor och den nya lönen. Om du är medlem i något fack så rekommenderar jag dig att ta kontakt med dem och är du inte medlem så skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av våra jurister som är specialiserade på arbetsrätt. Hoppas detta var svar på din fråga!LAS hittar du här och MBL hittar du härVänligen,

Uttag av semester vid semesterledighet

2014-07-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Om en anställd tar tjänstledigt för studier, har den personen rätt och kräva utbetalning av all inarbetad semester i samband med att den går på studieledighet? Eller ska det hanteras som vanligt och betalas ut vid semesterårsskifte.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det finns tyvärr inget i lagen som uttryckligen anger vad som gäller vid ett sådant här tillfälle. Den primära regleringen avseende uttag av semester regleras i semesterlagens 18-21§§, se https://lagen.nu/1977:480. Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivare och ber om att få ut din semester i pengar, vilket ofta inte torde leda till några problem. Med vänlig hälsning, 

Arbetstagare som muntligen blivit lovad en högre lön

2014-07-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sommarjobbar just nu på XX och gjort i två dagar. Vi fick idag reda på lönen, 63,49kr i timmen. MEN de har sagt till mig och en annan i teamet att vi ska tjäna runt 18000kr totalt under 5 veckor med 92,50kr i timmen. Men med 63,49kr i timmen blir det bara 12698kr alltså 5302kr för lite. ÄR DET HÄR VERKLIGEN LAGLIGT? När vi skrev under avtalet så stod det inget om lönen nånstans utan det kom nu när vi jobbat i två dagar i ett litet fjuttigt kuvert, där dom ber om ursäkt och säger att det vart "fel" i skrivaren.
Ellinor Svensson |Hej!Muntliga avtal gäller men kan vara svåra att bevisa. Du skriver att du skrivit på ett avtal. Jag utgår då från att du menar ett anställningsavtal. Anställningsavtalet ska bland annat innehålla begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut, 6 c p.4 § Lagen om anställningsskydd. https://lagen.nu/1982:80 Du skriver att ingenting står i avtalet om lönen. Det du då kan göra är att kolla upp om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal och där ta reda på vilken lön du har rätt till. Anställdas löner regleras vanligtvis genom ett kollektivavtal. Jag skulle råda dig att kontakta ditt fack för att få hjälp med detta. Skulle det vara så att du inte är medlem i något fack så har du likväl rätt till den lön som står i kollektivavtalet, om din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal. Kollektivavtal gäller även för dem som inte är medlemmar i facket.

Tjänstledighet för annat arbete

2014-07-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har en fritidspedagogtjänst på en kommunal skola i en kommun i Stockholms Län. I april fick jag lärarlegitimation i flera ämnen vilket gjort att jag sökt och fått tjänst som ämneslärare. Jag har begärt tjänstledigt för att pröva annan tjänst 6 mån. min rektor har via mail talat om att hon inte kommer att bevilja den. kan en rektor neka när det är en helt annan tjänst med helt annan behörighet? Jag har också från nya arbetsgivaren fått till vidare anställning men med 6 mån provanställning då man menar att jag är "nyexad" fast jag har runt 30 års erfarenhet av undervisning. Är det rätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Det finns ingen lagstadgad rättighet som ger en arbetstagare rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Det är i så fall något som arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om. Således har din chef inte begått något fel när denne nekat din ansökan.Angående provanställningen är fallet lite klurigare. En arbetsgivare har som huvudregel rätt att anställa någon på prov för att se om arbetstagaren är lämplig för tjänsten. Detta regleras i 6 § i LAS (Lag om anställningsskydd). Dock finns det ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1991:40) där en provanställning ansågs felaktig då arbetstagaren jobbat på ett liknande arbete tidigare och således redan "blivit prövad". Dock nämner du att det nya jobbet är "en helt annan tjänst med helt annan behörighet" varför detta rättsfalll antagligen inte kommer vara till din fördel, varför provanställningen inte torde anses felaktig!Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Arbetsgivare som inte betalar ut semesterersättning. Även fråga om anställningsavtal

2014-07-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur gör jag för att anmäla ett företag som inte betalar ut semesterersättning? Jag har jobbat som timanställd för ett företag som tydligen aldrig betalat ut semesterersättning till någon av sina anställda under alla år de varit aktiva (20 år eller så). Jag har inte heller något anställningsavtal trots att jag vid upprepade tillfällen bad om att skriva ett. Varje gång sa de att de skulle fixa fram det men att de sedan glömt.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Semesterersättning. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning Semesterlagen 28 § https://lagen.nu/1977:480Din före detta arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig om denne inte följer semesterlagens regler, Semesterlagen 32 §. Du har även rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. Du har två år på dig att väcka talan enligt Semesterlagen 33 §. När det gäller anställningsavtal så anger lagen om anställningsskydd (LAS) 6 c § att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. Informationen ska innehålla arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats. Vidare ska arbetsuppgifterna kort beskrivas och anställningsformen ska anges. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fd arbetsgivare och prata med denna om detta. Om arbetsgivaren inte tar tag i situationen bör du kontakta facket.