Lönediskriminering

2015-05-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna och min manliga arbetskamrat och jag har exakt samma utbildning, arbetserfarenheter och utför exakt samma arbete på vår arbetsplats. Det är därför jag blev chockad när jag fick höra att han tjänar 3000 mer än mig. Villa rättigheter har jag och vilka vettiga anledningar kan det finnas till detta? Är det lagligt att dela ut mindre lön till en kvinna bara för att vi förväntas skaffa barn inom en framtid? Väldigt interessead och mycket tacksam för svar!
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Frågan du ställer aktualiserar regler i diskrimineringslagen, nedan förkortad DL, som du hittar här.Om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och missgynnandet har samband med kön innebär det i lagens mening en form av diskriminering som kallas direkt diskriminering (DL 1 kap 4 § 1 p.). Med missgynnande avses en handling eller ett underlåtande som försätter en person i ett sämre läge eller som orsakar en faktisk skada eller nackdel för personen i fråga. För att diskriminering ska anses föreligga krävs enligt lagrummet förutom missgynnande en jämförelse med en person i en jämförbar situation. Jämförelsen behöver inte ske med en faktisk person men många gånger får en jämförelse med en faktisk person avgörande betydelse i domstolstvister. Exakt vilka faktorer som är avgörande för om två personer ska anses vara i jämförbara situationer beror på flera olika saker men exempelvis kan ålder, utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet spela in vid bedömningen. Slutligen krävs ett orsakssamband mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna, i ditt fall kön. Det innebär dels att arbetsgivaren måste känna till att personen omfattas av diskrimineringsgrunden (vilket är oproblematiskt när det gäller just diskrimineringsgrunden kön) och dels att diskrimineringsgrunden har styrt eller starkt påverkat arbetsgivaren i dennes agerande.Huvudregeln vad gäller diskriminering i arbetslivet är enligt DL 2 kap 1 § att en arbetsgivare inte får diskriminera en anställd. I 2 kap 2 § stadgas dock ett antal undantag från huvudregeln; exempelvis är åtgärder som egentligen skulle klassas som diskriminering tillåtna om de utgör ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att under förutsättning att löneskillnaden beror på att du är kvinna, att du och din kollega verkligen kan anses vara i jämförbara situationer och det finns ett orsakssamband mellan det lönemässiga missgynnandet och diskrimineringen så är det inte tillåtet för arbetsgivaren att ge dig 3000 kronor mindre i månaden än vad din kollega får. Det första jag skulle rekommendera att göra i en sån här situation är att ta kontakt med ditt fackförbund som har rätt att företräda dig i ett diskrimineringsärende. Om inte fackförbundet företräder dig skulle jag rekommendera att anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen. Hur du gör det framgår av DO:s hemsida som du hittar här.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Konkurrensklausul i anställningsavtal

2015-04-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag skrev på ett avtal med ett försäljningsföretag som jag började jobba för. Efter att jag sagt upp mig läste jag igenom avtalet och såg ett villkor som löd ungefär så här: Vid avslutad tjänst hos oss får du inte börja arbeta på ett annat försäljningsföretag inom nio månader (från avslutad tjänst) och gör du det blir du ersättningsskyldig (ca. 6 månadslöner) till oss. Får de uppställa ett sådant avtalsvillkor? Det känns ju helt sjukt.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Det är enligt svensk rätt tillåtet att använda sig av s.k. konkurrensklausuler, men en konkurrensklausul får inte tillämpas om den sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Detta framgår av 38 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Utgångspunkten är därmed att klausulen är giltig, men att den kan jämkas eller åsidosättas enligt 38 § avtalslagen. Det ska göras en helhetsbedömning. Enligt praxis har beaktats om det funnits ett berättigat intresse för klausulen, hur lång tid den gällt och vad den omfattat geografiskt, samt vilka begränsningar den inneburit för arbetstagaren att arbeta inom branschen. Här har också tittats på vilken kompensation som utgått, vilken kunskap eller position som arbetstagaren haft och vilken lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren erhållit.Om konkurrensklausulen ska bedömas som skälig, ska den tillämpas och du begår ett avtalsbrott om du arbetar i en konkurrerande verksamhet. I ditt avtal är det på förväg avtalat om ett bestämt avtalsvite som du får betala om du bryter mot avtalet. Denna summa kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen om den är oskäligt hög.Utifrån informationen i frågan kan inte göras en bedömning av huruvida konkurrensklausulen är skälig eller inte. Eftersom ett avtalsbrott kan leda till stora ekonomiska konsekvenser råder jag dig därför att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens jurist som kan erbjuda vidare juridisk rådgivning. Du kan boka en tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Rätt att häva anställningsavtal?

2015-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Arbetar på et enmans företag där jag är enda anställde som arbetar.Jag har läst era regler ang uppsägning när man inte har något kollektivavtal som jag då inte går under och valde att säga upp mig och berätta snyggt att jag inte ville mer och att jag gärna jobbade veckan ut!Min arbetsgivare blev då rasande och hotade mig att jag skulle få problem och att han skulle jaga mig o.s.v om jag slutade och attackerade mig fysiskt genom att knuffa mig hårt in i väggen när jag sa att jag enligt lag kunde gå på dagen!Nu är jag skärrad av denna händelse och vill ju naturligtvis inte tillbaka dit alls, hur ska jag gå tillväga med detta? vad har jag för rättigheter? har en hel månadslön innestående, kan han slippa utbetala denna?Snälla hjälp mig!
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Du skriver inte något om ett anställningskontrakt här så jag utgår från bestämmelserna som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är en månad enligt 11 § LAS. Jag råder dig därför inte att lämna arbetsplatsen och sluta arbeta eftersom att avtalet mellan er fortfarande gäller. Du kan dock ha rätt att lämna arbetsplatsen direkt om arbetsgivaren har begått ett allvarligt kontraktsbrott. Det kan till exempel vara att arbetsgivaren har begått misshandel (3 kapitlet 5 § brottsbalken). Att din arbetsgivare har knuffat dig är verkligen inte tillåtet och kan falla inom misshandelsbestämmelsen vilket skulle göra det tillåtet för dig att omedelbart lämna arbetsplasen. Du bör därför kontakta någon som kan hjälpa dig med vägledning om hur du kan slippa ifrån arbetsplatsen innan avtalets slut. Till exempel här kan du få hjälp med det. Jag skulle som första steg rekommendera dig att skriftligt meddela arbetsgivaren om uppsägningen och be denne att godkänna din uppsägning. Den lön som du har innestående (alltså den månad du redan har arbetat) har du ju självklart rätt att få ut. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Semesterlön istället för semesterersättning

2015-04-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! har varit tillsvidare anställd på en resturang nu med timlön i ett år!och får semesterersättning utbetald varje månad i samband med lönen!har jag rätt att kräva betald semester istället?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Som arbetstagare har du rätt till semesterförmåner enligt 1§ i Semesterlagen, som du hittar https://lagen.nu/1977:480. Semesterförmåner innefattar bland annat rätten till betald semester, eller semesterlön som det kallas i lagen, enligt 26§. Semesterersättning kan betalas ut istället vid anställningar som varar en kortare tid än tre månader, 5§. Enligt lagen har du med andra ord rätt till betald semester istället för semesterersättning.Med vänlig hälsning,

Omplaceringsskyldighet

2015-05-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Är tjänstledig pga av hälsoskäl med akassa. Arbetat som undersköterska på stiftelsen stora sköndal i 10 år. Varit sjukskriven 25 % (75% tjänst) i 180 dgr, därför tjänstledig nu med mål att hitta lättare jobb. Har läkarutlåtande.Är arbetsgivaren skyldig att omplacera? Om så, bara om det finns en ledig tjänst? Eller är de skyldiga att göra ett byte med annan anställd?Tacksam för svarMvhSusanne
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregler gäller från arbetsgivarens sida att denne inte kan göra sig av med, (säga upp) en anställd om arbetsgivare inte har saklig grund för detta. Saklig grund baseras antingen på arbetsbrist eller på personliga skäl, vari sjukdom inkluderas. För att saklig grund ska föreligga krävs att arbetsgivaren har försökt att omplacera den anställda som en åtgärd till problemet, se 7 § 2 st. lagen om anställningsskydd, LAS, samt att arbetsgivaren vidtagit sitt rehabiliteringsansvar gentemot den anställda. Omplaceringsskyldigheten sträcker sig relativt långt och omfattar omplacering till annan tjänst om det är möjligt, men också försök att anpassa den befintliga tjänsten till den anställdas förutsättningar och till vad den klarar av. Rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet för den anställda för att se vilket rehabiliteringsbehov den anställda är i. Viktigt är att arbetstagaren är samarbetsvillig att ställa upp på den rehabilitering som planläggs. Arbetsgivaren har ingen omplaceringsskyldighet för att en anställd insjuknat, dock som nämnts ovan kan arbetstagaren inte säga upp personen utan att ha tilltagit samtliga medel för att försöka anpassa den befintliga tjänsten till den sjuka alternativt omplacera till en ny tjänst, samt erbjudit rehabiliteringsmöjligheter. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer. Glöm inte att vi även har telefonrådgivning mån – ons kl. 10 – 16, tel: 08-533 300 04Vänligen,

Gå ner i arbetstid

2015-04-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom landstinget och har varit på min arbetsplats i över 1 år. Kan jag gå ner i arbetstid om min chef tillåter det 1 dag i veckan för att prova på annat yrke?Med vänlig hälsning Carina
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kan inte se varför det inte skulle vara möjligt för dig att gå ner i arbetstid om du och din chef kommer överens om att det är okej. Det är möjligt att det står något särskilt om att jobba på två olika arbetsplatser i ditt anställningsavtal, så jag kan rekommendera dig att läsa i det först om du inte redan har gjort det förstås. Hoppas detta var svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Åtgärder för att hindra facklig anslutning

2015-04-27 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Jag vill gå med i facket, men detta är inte populärt på mitt jobb. Varken av andra anställda eller av min chef. Utanför jobbet har jag fått uppmaningar av andra anställda att "går du med i facket, ska vi berätta om dina privata snedsteg" och min cykel har blivit punkterad osv. Vad gäller? Vad kan jag göra? Vad säger lagen?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Enligt 7 § medbestämmandelagen (MBL) har var och en rätt att ansluta sig till en fackförening. Vidare framgår av 8 § MBL att det är otillåtet att vidta åtgärder mot en person för att försöka förmå personen att inte utnyttja sin föreningsrätt. Slutligen stadgas i 54 § MBL att en arbetstagare, arbetsgivare eller organisation som bryter mot lagen ska ersätta den uppkomna skadan.Sålunda bör du vända dig till ett fackförbund för att få hjälp att föra en sådan process eller att på ett annat sätt hantera problemen. Vidare synes det som att ett antal brott har begåtts mot dig och därför bör du anmäla dessa. Till en början kan noteras att det utgör försök till olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalk) att försöka förmå någon att underlåta något (som att gå med i ett fackförbund) genom att hota med att lämna ett menligt meddelande, om tvånget är otillbörligt. Att berätta om dina ”privata snedsteg” skulle troligen anses vara ett sådant menligt meddelande. Vidare är punkterandet av din cykel att klassa som åverkan, som är en ringare form av skadegörelse (se 12 kap. 2 § brottsbalken). Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Svar på provfråga

2015-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vill bara meddela att frågan på:http://lawline.se/answers/misshandel-snatteri-och-hot-grund-for-uppsagningär direkt taget från ett prov för oss som läser utvidgad juridisk grundkurs på distans på Lunds Universitet.Jag brukar ofta söka mig till er sida för hjälp och vägledning men synd att inte sånt här kan kollas upp innan svar publiceras :(
Louise Eskesen |Hej, och tack för din synpunkt!Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor, men ibland kan detta ske av misstag om det inte tydligt framgår att det är en provfråga. Tack för påpekandet, vi ska göra vårt bästa för att det inte ska upprepas.Med vänlig hälsning,