Ångra ingånget anställningsavtal

2015-02-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har fått erbjudande om en anställning muntligt och tackat ja till den via mail. Jag har ännu inte skrivit på något kontrakt. Anställningen börjar om 1½ månad. Nu har jag dock fått ett jobb som jag hellre vill ha och jag undrar därför vad som gäller.Är ett "ja tack" via mail ett bindande avtal eller har jag möjlighet att ändra mig?Om avtalet är bindande: Kan jag säga upp mig innan jag ens börjat arbeta?VänligenRobin
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns i svensk rätt inga formkrav för hur ett anställningsavtal måste se ut. I huvudsak räcker det att man i samförstånd kommer fram till att en anställning ska påbörjas för att man ska vara bunden. Således kan alltså t.ex. både muntliga överenskommelser som mailkorrespondens räcka för att binda parterna. Att skriva på ett kontrakt är främst en formalitet vilket bl.a. används i bevishänseende om en anställnings existens. Du har dock möjlighet att säga upp dig innan arbetet startar och då gäller en minsta uppsägningstid om en månad, se 11§ Lagen om Anställningskydd, här.Mitt råd är att du försöker prata med din arbetsgivare om hur det ligger till och att ni tillsammans försöker komma fram till en lösning som känns bra för er båda. Vänligen

semesterersättning under sjukfrånvaro

2015-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag är heltidsanställd och har varit det på samma företag i fyra år, jag får varje månad ut min semesterersättning med min vanliga lön.Min fråga är nu. Att för 3 månader var jag med om en skada som gjorde att jag blev sjukskriven i tre månader och då undrar jag om arbetsgivaren ska betala ut min semesterersättning ändå under sjukskrivningen.
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Regler om semesterersättning finns i semesterlagen, https://lagen.nu/1977:480. Huvudregeln för semesterlönegrundande frånvaro finner man i § 17 semesterlagen, https://lagen.nu/1977:480#P17S1. Huvudregeln är att om man frånvarar på grund av sjukdom så ska det anses som att man tjänar in semesterlön under tiden man är borta, upp till 180 frånvarodagar. Om sjukfrånvaron beror på arbetsskada så gäller ingen tidsbegränsning. Exakt hur du och din arbetsgivare ska göra med semesterersättningen kan jag inte svara på. Semesterersättning får man om anställningen upphör innan man har hunnit ta ut sina intjänande semesterdagar, se https://lagen.nu/1977:480#P28S1. Sammanfattningsvis kan man säga att din frånvaro torde vara sådan att du tjänar in semesterlön, och att om du inte får ut semesterlönen i form av semester så ska du få ut den i form av semesterersättning. Eftersom att du brukar få ut semesterersättningen med din vanliga lön (d.v.s. att du inte får ut någon betald semester) så borde inte din arbetsgivare sluta betala ut semesterersättningen under den tid som du har sjukfrånvaro. Hoppas att svaret är dig behjälpligt,vänligen,

Skriftligt skäl för en anställnings upphörande

2015-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min mans arbetsgivare meddelade honom att p g a omorganisation skulle hans jobb försvinna och han får sluta (arbetsbrist?). Senare fick han ett avtal om anställningens upphörande som han förväntas skriva under. Han har inte fått en skriftlig uppsägning. För min man är det viktigt att ha på pappret de skäl varför han blivit uppsagd. Det står ingenting om det i avtalet han fått.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om uppsägning finner man i Lagen om anställningskydd, LAS, här.Du nämner i frågan att din man fått ett avtal om anställningens upphörande som han förväntas skriva under. I den mån detta avtal är skriftligt och innehåller uppgifter om hur din man ska gå tillväga om han vill föra talan om ogiltighet eller skadestånd mot uppsägningen samt ifall han har företrädesrätt till återanställning eller inte, så är detta en korrekt gjord uppsägning av din mans arbetsgivare, se 8§ LAS.Det finns nämligen inte någon skyldighet för en arbetsgivare att på eget initiativ lämna skriftliga skäl för en uppsägning till en arbetstagare. Arbetsgivare måste dock, på en arbetstagares begäran, lämna ett sådant skriftligt besked, se 9§ LAS.Sammanfattningsvis så krävs det alltså inte att det i ett uppsägningsbesked finns med skäl för en anställnings upphörande för att uppsägningen ska vara giltig. Så länge arbetsgivaren följt de regler som ges i 8-10§ LAS så är uppsägningen korrekt hanterad. Din man har dock, som sagt, rätt att begära skriftligt skäl för sin uppsägning.Vänligen

Trakasserier - arbetsgivarens ansvar

2015-02-25 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en anmälan om sexuella trakasserier till Unionen 30/12 2013. Jag jobbar på Systembolaget och blev vidareskickad till Monika Alexandersson (Ordförande för Klubben), Monika skickade vidare mig till Angelika Andersson (Klubben) med mitt ärende. Angelika, som är tilldelad att utreda min anmälan, skickade i sin tur anmälan till min områdeschef Magnus Jacobsson.Magnus tog kontakt med mig och började en utredning. Magnus sa till slut att ord stod emot ord (mellan mig och min chef, som utsatte mig för dessa sexuella trakasserier) trots att Magnus vägrat ta emot de bevis jag hade emot min chef (vittnen samt en inspelning). Magnus sa att han, Unionen och HR hade beslutat att ord stod emot ord.Jag bad om ett möte med Magnus eftersom jag inte var nöjd med utredningen han gjort. Jag ville även ha med min pojkvän som stöd under samtalet då detta varit en jobbig period för mig. Min pojkvän kontaktar Magnus via sms och frågar om han kan få närvara på mötet, vilket Magnus svarar att han inte får, att detta var ett arbetsrättsligt möte och att han skulle respektera det. Har inte jag rätt att ha med mig vem jag vill som stödperson? Har min arbetsgivare rätt att neka mig stöd? Har han rätt att bara strunta i bevis och sedan lägga ner utredningen?Chefen som trakasserade mig sexuellt var tillfällig och jobbade egentligen på en annan systembolagsbutik och har återgått dit idag. Magnus har lovat honom en ny chans som butikschef när en sådan dyker upp.Jag ville gå vidare med dett
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda trakasserier mot sina anställda enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. I den mån utredningen är så undermålig att denna skyldighet inte kan anses uppfylld kan arbetsgivaren bli skyldig att utge diskrimineringsersättning och eventuellt skadestånd. 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. Om så är fallet är svårt att bedöma och jag kan inte i detta svar och med den begränsande information som finns, tillföra mer än att upplysa dig om att en sådan skyldighet finns.Min rekommendation till dig både avseende utredningsplikten och då du vill driva ärendet vidare, är att du kontaktar diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är den som övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen och kan processa mot arbetsgivare som brutit mot lagen. På DO:s hemsida (http://www.do.se/) hittar du lättillgänglig information om hur du går tillväga, du kan exempelvis ringa in och förklara ditt ärende.Vänligen,

Starta konkurrerande verksamhet

2015-02-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om avslutad anställning och starta eget "konkurrerande" företag.Min tjej har jobbat (deltid vid behov, oftast max 6dagar i månaden, ibland inte någon dag i månaden) på ett företag. Nu vill hon starta eget inom samma område(homestyling). I hennes "kontrakt"(enda hon skrivit på är ett löneavtal som specificerar hennes lön per timme) står det inget om konkurrerande verksamhet eller liknande. Om hon slutar där har hon någon skyldighet som att hon inte får starta eget inom samma område då?läste erat svar på: http://lawline.se/answers/konkurrensklausul-och-konkurrerande-verksamhet?q=starta+företagvilket var givande men eftersom hon ej skrivit på något sådant avtal om liknande verksamhet ej får upptas borde vårat fall inte vara några problem, eller?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du nämner i din fråga så är det främst konkurrensklausuler i en arbetstagares anställningsavtal som kan hindra en person från att starta upp en konkurrerande verksamhet efter en anställnings avslut. I den mån din partner inte har gjort detta har hon möjlighet att börja driva sin verksamhet efter sista dagen på sin anställning. Viktigt att tänka på är att den lojalitetsplikt gentemot en arbetsgivare som följer av en anställning gäller även under uppsägningstiden. Detta innebär helt enkelt att uppsägningstiden räknas in i anställningen och att man inte får starta upp en konkurrerande verksamhet förrän denna tidsfrist gått ut. Till sist ska också nämnas att man, då man lämnar ett företag för att starta en liknande verksamhet på egen hand, inte får ta mig sig kunder eller annat för företaget värdefullt material till sin nya verksamhet. Detta kan nämligen leda till både fängelse och skadestånd.Vänligen

Tjänstledigt för studier

2015-02-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt från mitt fasta jobb på förskola, då jag vill börja studera kommande höst. Har jag rätt att få tjänstledigt från det datum jag ska börja studera och har jag rätt att vara ledig en dag för att göra ett ansökningsprov till högskolan? Jag har arbetat på förskolan i 3 år och har haft fast tjänst i ett år. Vänlig hälsning
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du arbetar på en förskola förutsätter jag i mitt svar att din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal. Är inte din arbetsgivare bunden till något kollektivavtal gäller delvis andra regler, men det förefaller osannolikt att din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal.Reglerna om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Studieledighetslagen, nedan kallad StudielL. Enligt lagens första paragraf har arbetstagare som vill genomgå utbildning rätt till den ledighet som behövs (StudielL 1 §). Enligt propositionen (prop 1974:148) görs ingen begränsning till vilken art av utbildning det rör sig om eller vilken varaktighet som krävs, men det konstateras att man får räkna med att det normalt handlar om mer angelägna utbildningsmål och med utbildning avses själva utbildningen som sådan.Rätten till studieledighet tillkommer den som vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren (StudielL 3 §).Under vissa förutsättningar har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än den som den anställd begärt men måste då genast underrätta arbetstagaren om uppskovet samt skälen till detta (StudielL 4 §).Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader efter det att arbetstagaren begärt ledigt krävs samtycke från berörd arbetstagarorganisation (StudielL 5 §), vilket i praktiken innebär att arbetsgivaren inte får skjuta upp ledigheten mer än ett halvår.Med stöd av kollektivavtal får avvikelser göras från bland annat lagens 3 och 5 §§ (StudielL 2 § 2 st.) vilket innebär att det i ditt kollektivavtal kan finnas andra regler om kvalifikationstid och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten.Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att du, som varit anställd mer än 6 månader, enligt lag har rätt till att vara ledig den tid som behövs för att du ska kunna genomgå den utbildning du vill. Eftersom arbetsgivaren bara har ovillkorlig rätt att skjuta upp ledigheten i 6 månader och du redan har ansökt om ledighet för studier som ska påbörjas i höst kommer han inte kunna neka dig ledighet utan att först få samtycke av berörd arbetstagarorganisation. Dock finns inget stöd i lagen för att arbetsgivaren är skyldig att ge dig ledighet för att genomgå ett högskoleprov eftersom ett sådant inte omfattas av begreppet "utbildning". Meddelar du din arbetsgivare i god tid innan är det dock förhoppningsvis ändå inga problem för dig att få ledigt denna enstaka dag. Eftersom det kan finnas andra regler i kollektivavtal råder jag dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats för att därefter kunna konstatera om det står något i det som avviker från lagen.Jag är medveten om att jag tyvärr inte har kunnat svara helt och håller på din fråga, men hoppas du känner att du har lite mer koll på dina rättigheter som arbetstagare nu än vad du hade innan.Lycka till med studierna!

När ska semestersättning betalas ut?

2015-02-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Lawline!Arbetade på ett företag som timanställd, på heltid mellan december 2013 - Januari 2015 efter att ha sagt upp mig. Fick semesterersättning i juni 2014. Min fråga är om jag har rätt till semesterersättning i perioden mellan Juni 2014 till Januari 2015 och om jag då ska ha den på min avgångslön nu i Februari? Tack på förhand.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om semesterlön och semesterersättning finns i Semesterlagen, nedan kallad SemL. Det finns två sätt att beräkna semesterlön på. För timanställda aktualiseras i regel alltid den så kallade procentregeln i 16 b § SemL. Det innebär att du som timanställd har rätt till 12% av din lön i semesterlön (16, 16 b §§ SemL). Vid beräkningen av semesterlön utgår man från den lön som utgick under det så kallade intjänandeåret, det vill säga perioden 1 april till och med 31 mars året innan du får ut din semesterlön (3, 16 §§ SemL).Upphör anställningen innan du som anställd fått den semesterlön du tjänat in har du istället rätt till semesterersättning (28 § SemL). Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29, 30 §§ SemL).Eftersom det är möjligt och vanligt att man genom kollektivavtal har gjort avvikelser från 3 § (definitionen av semesterår och intjänandeår), 16 och 16 b §§ (beräkning av semesterlön) samt 29 och 30 §§ (beräkning av semesterersättning och när denna senast ska betalas) är det inte säkert att allt det jag beskrivit nu gäller dig och jag råder dig att kolla upp vilket kollektivavtal som råder på din arbetsplats för att kunna ta reda på exakt vad som gäller för dig (2 a § SemL). Att du har rätt till semesterersättning för hela perioden du arbetat är dock helt säkert och inget som går att avtala bort, varken genom ett enskilt anställningsavtal eller genom kollektivavtal.Ovanstående innebär att oavsett vad kollektivavtalet säger så har du rätt till semesterersättning för hela perioden du jobbat, till och med januari 2015. Hur den ska beräknas kan dock bero på vad som sägs i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.Om det inte gjorts avvikelser från semesterlagen i kollektivavtalet så är den semesterlön du fick ut i juni 2014 baserad på vad du tjänat 1 april 2013 till 31 mars 2014. Den semesterersättning du har rätt till nu när anställningen upphört ska därför baseras på perioden 1 april 2014 – januari 2015 och ska betalas ut senast en månad efter det att din anställning upphör.Vill här poängtera att det är vanligt att i kollektivavtal avvika från hur man i lagen valt att definiera semesterår och intjänandeår och istället följa det vanliga kalenderåret. En sådan avvikelse påverkar beräkningen av din semesterersättning och därmed också den summa du har rätt att få ut nu när din anställning upphört.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Lön under studieledighet

2015-02-25 i Studieledighet
FRÅGA |HejJag är fast anställd hos ett företag i 3 år. Jag jobbar och samtidigt jag tar varje månad några dagar tjänstledighet för studier . Jag undrar om jag tar heltid ledighet för att studera, ska jag få någon lön från arbetsgivare eller bara studiebidrag ? Studiebidrag är för lite och räcker inte till månads avgifter. Vad ska jag göra ?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under studieledighetens gång så fortgår ditt anställningskontrakt som vanligt och du som arbetstagare har rätt att återgå i arbete när du avslutar eller avbryter din ledighet, enligt 9, 10 §§ studieledighetslagen. Om det inte framgår av kollektivavtal eller avtal mellan dig och din arbetsgivare, så får du ingen lön under din studieledighet. Jag rekommenderar att du diskuterar med din arbetsgivare om du möjligtvis kan få hela eller en del av din lön under din studieledighet. Ett annat alternativ är studielån.Se studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981Har du fler frågor, kontakta mig: musshh121@studentforum.oru.seHoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,