Omvandlingsregeln i LAS 5§

2014-02-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har hört att man kan kräva en fast anställning efter att man har jobbat ett tag eller efter ett visst antal timmar. Men hur funkar det om man inte vill ha en fast anställning? För jag extrajobbar och vill bara jobba lite då och då, och det företaget jag arbetar på kommer ändå inte kunna ge mig fast. Får jag inte jobba kvar då utan fast anställning?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Enligt lagen om anställningsskydd, LAS 5§ övergår en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som har varat under minst två år under en femårsperiod till att bli en fast anställning. Är arbetstagaren timanställd räknas bara de faktiskt arbetade dagarna och inte de lediga dagara in. Lagens reglering kan frångås genom kollektivavtal.Enligt lagens ordalydelse binds både arbetsgivar- och arbetstagarparten av anställningens automatiska omvandling till tillsvidareanställning. I praxis har frågan prövats bara då anställningen tidsbegränsats mot arbetstagarens vilja. LAS är dock en skyddslagstiftning till arbetstagarens förmån, och enligt 36§ är det bara arbetstagaren som har rätt att yrka på att anställningsavtalet ska gälla tills vidare om det tidsbegränsats i strid med lagen. Du har med andra ord en absolut rätt till fast anställning efter att tidsgränsen uppnås, men det finns inget hinder mot att du jobbar kvar med samma anställningsform som tidigare om du inte kräver att få en tillsvidareanställning.

Beräkning av kalendermånad

2014-02-02 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Har läst i lagen om arbetslöshetsersättning och arbetsvillkor, och undrar om jag tolkat den rätt. 12 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller 2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor). Hur räknas kalendermånad? Måste man varit anställd under hela månaden för att kunna räkna den, eller räcker det med att arbeta under de timmar som står skrivna? T.ex. om man blir anställd i mitten av en månad och kommer upp i de 80 timmar ovan, räknas den månaden in bland de sex kalendermånaderna?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga.Kalendermånad är den första dagen på en månad till den sista dagen, ex. är 1 jan - 31 jan en kalendermånad.Det stämmer som du skriver. Om anmälningsmånaden till arbetsförmedlingen innehåller den mängd arbetstimmar som krävs i enlighet med 12 § ALF (arbetsvillkoret) ska den också ingå i ramtiden. Jag hoppas det är svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Semesterrätt vid timanställning

2014-01-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag studerar heltid och arbetar även extra. I sommar tänkte jag åka på utomlands några veckor och har därför sagt till min arbetsplats att jag inte kan arbeta dessa. Dock säger de att jag måste vara tillgänglig för jobb då eftersom de vill att vi timanställda ska täcka upp de som arbetar heltid. Kan de tvinga mig till detta?
Tomas Lindblom | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först måste vi reda ut begreppen, enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 4 § finns det bara två typer av anställningar, tillsvidare och tidsbegränsad. I båda alternativen kan man avlönas per arbetad timme. Om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som är längre än tre månader har du som arbetstagare rätt till 25 dagars semester enligt semesterlagen 4 §. Om du börjat din anställning efter den 31 augusti under semesteråret har du dock bara rätt till fem semesterdagar. Om det är en visstidsanställning som understiger tre månader kan det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Det får du kontrollera i ditt kollektivavtal. Semesterlagen 12 § säger att om inte annat har avtalats ska semestern förläggas i en period av minst fyra veckor under juni-augusti. Även det kan regleras av kollektivavtal. Du måste alltså kontrollera ditt anställningsavtal och ditt kollektivavtal. Kontakta ditt lokala fackförbund om du inte redan fått något avtal. Med vänlig hälsning.

Diskriminering av gravid

2014-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag är gravid men har ännu inte berättat för min arbetsgivare. Har tänkt göra det inom kort och undrar nu om arbetsgivaren kan neka mig att gå en kurs i vår för att jag ska vara föräldraledig senare under året? Jag har en visstidsanställning 2014 ut.
Jonathan Breslin | Hej och tack för din fråga! Arbetsgivaren har absolut inte rätt att diskriminera dig på något sätt för att du är gravid vare sig du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Om arbetsgivaren skulle neka dig att gå en utbildning för att du är gravid räknas det som en direkt diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen och du bör i så fall vända dig till diskrimineringsombudsmannen. Du kan läsa diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567. Vänliga hälsningar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2014-02-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att om en anställd är alkoholberoende/alkoholist, jämställs detta i princip med en sjukdom. I det läget har arbetsgivaren ett ansvar att hjälpa den anställde med rehabiliteringsinsatser så att han/hon kan komma ifrån sitt missbruk. Vad innebär detta i praktiken? Måste arbetsgivaren betala någon form av behandling (förutom de anpassningar som kan göras på arbetsplatsen), ex på privat avvänjningsklinik, eller räcker det att hänvisa till offentlig vård och eventuell företagshälsovård ?
Johanna Axelsson |Hej, tack för din fråga! Alkoholmissbruk är att jämställa med sjukdom för vilken en arbetsgivare är skyldig att bidra med rehabilitering enligt Arbetsmiljölagen innan annan åtgärd kan vidtas, exempelvis uppsägning. Sjukdom är i sig inte en saklig grund för uppsägning, detta står inte uttryckligen i lagen men framgår av förarbetena till Lag om anställningsskydd. Arbetsgivaren ska organisera en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Finns det inte tillräcklig kompetens inom arbetsplatsen för att kunna lösa arbetsmiljöproblem kan Arbetsmiljöverket ställa krav på att arbetsgivaren ska anlita sakkunnig hjälp utifrån. I detta fall blir det i första hand företagshälsovården eller annan motsvarande konsult.http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/ Arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig dock inte hur långt som helst. Vägrar den anställde att ta emot hjälp eller om hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som kan begäras av denne kan uppsägning ske. Mvh

Tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet

2014-01-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag håller på att starta upp ett eget företag och blev beviljad 2 månader tjänstledighet i höstas från min ordinarie arbetsgivare. Nu skulle jag behöva tjänstledighet 2 månader till i vår pga att mitt företag är väldigt säsongsberoende. Har jag rätt till detta?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Rätten att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet ges i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se https://lagen.nu/1997:1293. En arbetstagare har rätt att få ledigt i upptill 6 månader för att pröva på att bedriva näringsverksamhet enligt 3 §. Dock har man endast rätt till en sådan period vid samma arbetsgivare enligt andra stycket i 3 §. Du har därför inte någon möjlighet att begära ytterligare tjänstledigt. Vänligen,

Rätt till studieledighet vid deltidsarbete?

2014-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har begärt ledigt för studier och fått olika svar från Chefen och personalavd. Min personalavdelning säger att ledighet för studier gäller bara om man har en heltidstjänst. Då kan man få ledigt för studier upp till 40%. Jag har varit sjukskriven och får ej återgå till mitt förra yrkesutövande som upphandlare då jag inte är uppdaterad, jag får inte heller uppdatera mig på arbetstid då jag inte har denna syssla idag. Moment 22 i ett nötskal. Försöker då uppdatera mig med studier på del av min deltid, jag har en 50% tjänst och på arbetsplatsen kan jag bara ta ledigt för studier på heltid (?) och sedan arbeta på timme istället. ( Är för gammal för studielån och ensamförsörjare) Det kostar mig lika mycket att komma in till arbetet som jag tjänar på ett par timmar. Samtidigt får jag bara ledigt om jag fortfarande kan prestera 100% av mitt arbete ( då ingen annan kan utföra detta) Jag har en sjukpension på 50% och då får jag inte studera på denna del för försäkringskassan. Har kommit in på två 100 poängs kurser på komvux och tar nu en semester- dag i veckan under tiden som jag försöker ta reda på hur jag skall göra.
Susanne Lantto |  Hej och tack för din fråga. Enligt 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981) har du en rätt att bli beviljad studieledighet om du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Varken lagtexten eller förarbetena till lagen ger stöd för att deltidsarbete inte skulle inkluderas i rätten till studieledighet. Enligt förarbetena har anställningens art eller omfattning ingen betydelse för rätten till ledighet och deltidsarbete ska likställas med heltidsarbete. Påståendet som din personalavdelning gjort om att det krävs en heltidstjänst för att bli beviljad ledighet är därför felaktigt. Det är upp till dig som anställd att avgöra vilken omfattning studieledigheten ska ha; deltid eller heltid. Detta framgår av lagens 1 §, som anger att den anställde har rätt till behövlig ledighet från anställningen. Förarbetena anger att faktorer som studietakt och uppläggning av studierna ska tas hänsyn till vid avgörandet av vad som är behövligt (prop. 1974:148 s 90). Det andra påståendet av din personalavdelning, att ledighet enbart kan beviljas för studier upp till 40 procent, är därmed lagstridigt. Notera dock att din arbetsgivare har en möjlighet att skjuta upp din ledighet i maximalt sex månader utan ditt samtycke, se 4 §. Om din arbetsgivare väljer att göra detta måste han/hon genast meddela dig och förklara skälen till detta. Sammanfattningsvis har du som deltidsarbetande samma rätt till tjänstledighet för studier som en heltidsarbetande. Du har en rätt att beviljas behövlig ledighet för dina studier, och har rätt att arbeta övrig tid. Jag rekommenderar dig att återuppta frågan med din chef och personalavdelning. Om din arbetsgivare fortsätter att vägra dig studieledighet rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Friskvårdsbidrag till personer med tidsbegränsad anställning

2014-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som timavlönad vikarie med intermittent anställning i en kommun i Sverige. Min fråga är om kommunen har rätt att neka timavlönade anställda, friskvårdsbidrag? Många av timvikarierna i kommunen har arbetat flera år och försörjer sig på det men får inte friskvårdsbidrag med motiveringen att de är timanställda.
Tomas Lindblom | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag, motsatsvis gäller då att den anställde inte heller kan kräva samma rätt. Om förmånen däremot ges och arbetsgivaren vill att den ska vara skattefri så ska den ges till samtliga anställda, det framgår av regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998). Om den begränsas till endast vissa anställningsformer ska arbetsgivaravgifter betalas och mottagaren ska betala skatt för förmånen. Anställningar är antingen en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS). I ditt fall är det ett vikariat och således en tidsbegränsad anställning. Man kan läsa här om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning där det framgår att löne- och anställningsvillkor ska vara lika oavsett anställningsform. Det här ser ut att kunna vara en sådan diskriminering. Du borde åtminstone kunna få friskvårdsbidrag i proportion till hur mycket du arbetar. Du bör även kontrollera i ditt kollektivavtal om det står något reglerat där. Kollektivavtalets regler gäller på arbetsplatsen vare sig du är medlem i facket eller inte vilket framgår av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Med vänlig hälsning