Information efter uppsägning på grund av personliga skäl

2014-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om man blivit uppsagd av personliga skäl och vill bestrida detta, men inte är medlem i facket, hur går man tillväga? Vad skriver man i bestridandet och vart skickar man det?Jag försöker ta reda på vad de personliga skälen är, det jag kan komma på är att jag varit långtidssjukskriven, men är nu tillbaka på 50%, samt kommer snart gå upp i arbetstid. Inga försök har gjorts till omplacering etc
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man blir uppsagd har arbetsgivaren ett antal skyldigheter att iaktta. För det första måste uppsägningen enligt 8 § LAS vara skriftlig, och arbetsgivaren ska också uppge vad arbetstagaren ska göra ifall hen vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Enligt 9 § ska arbetsgivaren också skyldig att uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen om arbetstagaren begär det. Innan du har de skälen är det svårt att säga om det finns grund för uppsägning.Med fördel bör du alltså kontakta arbetsgivaren och påtala de skyldigheter som måste iakttas. När du vet vilka omständigheter som ligger till grund kan du stämma inför tingsrätt eftersom du inte är medlem i facket och yrka på ogiltighet eller skadestånd om du och arbetsgivaren inte kan finna en lösning. Innan du stämmer arbetsgivaren bör du kontakta en jurist så att du vet om du har grund för din åsikt så att det är värt den tid och de pengar det innebär att processa.

Arbetstagares arbetsskyldighet

2014-11-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan min chef omplacera mig att jobba som undersöterska efter att jag har jobbat som sjuksköterska på samma avdelning? Tacksam för svar. Mvh, Marina Rajic Collins
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att arbetsgivaren har en fri omplaceringsrätt inom arbetsskyldigheten. Man måste därför reda ut hur pass långtgående arbetsskyldigheten är. Denne reglers främst inom det personliga avtalet och kollektivavtalet. Annars får man gå vidare till en princip som utarbetats av arbetsdomstolen i AD 1929:29, den s.k "29-29-principen". Principen säger att arbetsskyldigheten omfattar alla uppgifter som:- Utförs för arbetsgivarens räkning (du behöver bara utföra arbetsuppgifter för den du blivit anställd av)- Har ett naturligt samband med verksamheten (Alltså inom kollektivavtalets tillämpningsområde). - Uppgifterna måste rymmas inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Dvs du skall inte behöva omskola dig för att klara av uppgifterna. - Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet! Istället för kravet på att arbetsuppgiften ska falla inom yrkeskvalifikation tittar man på om man fått en helt annat ställning, att man fått en helt annan anställning än tidigare. Frågan blir alltså om dina nya uppgifter är att se om en helt annan anställning. Uppgifterna man utför som sjuksköterska kan ofta ha nära samband med de uppgifter som utförs av undersköterskor, vilket talar emot att det skulle ses som en ny anställning. Jag har dock väldigt begränsade kunskaper inom området, och för lite fakta i frågan för att kunna ge dig ett konkret svar på frågan. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med ditt fack för vidare vägledning!Hoppas fallet blev lite klarare i alla fall!Vänligen,

Tidsbegränsad anställnings upphörande

2014-11-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Min arbetsgivare har anställt mig med sk "månadskontrakt",dvs anställning per månad. Problemet är att jag inte har något kontrakt för varken Oktober eller November. Lönen har kommit i tid men hur är det med uppsägningsrutinen? Då jag nu funnit en ny arbetsgivare som ger mig skrivet kontrakt har jag rätt att lämna min arbetsgivare vid månadsskiftet?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis ska sägas att det inte finns något formkrav för anställningsavtal. Du kan alltså vara anställd hos arbetsgivaren även om ni inte skrivit något kontrakt. Som jag tolkar din fråga har du en tidsbegränsad anställning hos din arbetsgivare. En sådan upphör enligt 4§ 2st LAS utan föregående uppsägningstid vid anställningstidens utgång. Är du anställd per månad upphör anställningen alltså vid månadsskiftet och det finns alltså ingenting som hindrar dig från att då gå till en ny arbetsgivare.Vänligen,

Påföljder vid vägran att ta tillbaka arbetstagare

2014-11-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad blir påföljden om arbetsgivaren vägrar ta tillbaka arbetstagaren?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Det saknas regler som gör det möjligt att tvinga en arbetsgivare att ta tillbaka en arbetstagare. För sådana fall kan dock ekonomiskt och allmänt skadestånd skadestånd komma att utdömas enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Ekonomiskt skadestånd innebär ersättning för uppkomna skador som beror på att arbetsgivaren har brutit mot LAS. Detta kan alltså t.ex. utgöra ersättning för uteblivna inkomster. Det allmänna skadeståndet saknar anknytning till en faktiskt förlust för arbetstagaren och kan ses som en form av ”plåster på såren” för arbetstagaren. Allmänt skadestånd kan utgå t.ex. vid kränkning. Ekonomiskt och allmänt skadestånd utgår enligt 38§ LAS. LAS ger även möjlighet att vända sig till domstol och begära att en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklaras. Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en sådan dom kan normerat skadestånd utgå enligt 39§ LAS vilket innebär att skadeståndet beräknas enligt en tabell som står att finna i paragrafen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,  

Snatteri på arbetsplatsen

2014-11-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, om jag handlar som privatperson på min arbetsplats, och blir polisanmäld för snatteri, påverkar det då mig som arbetstagare? Skiljer man på privat och icke? Jag anser att man gör det. Jag undrar då jag av misstag fick med en vara ut som jag glömde att scanna in vid självscanning och jobbet nu har plockat bort mig från arbetet och högsta chefen vill ha ett möte med mig.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Huruvida handlingen i fråga påverkar dig som arbetstagare eller ej är aningen svårt att bedöma utan insikt i vilken form av påverkan som åsyftas. Att du begår brott på din arbetsplats kan få olika konsekvenser sett ur och straff- och arbetsrättsligt perspektiv. Eftersom det emellertid av formuleringen att döma tycks vara de arbetsrättsliga aspekterna som är av intresse utgår den fortsatta framställningen från det arbetsrättsliga förhållandet.Att du i egenskap av butiksanställd under din fritid begått ett brott på din arbetsplats kan förstås tänkas påverka din lämplighet som arbetstagare. Det är i detta hänseende utan betydelse att brottet inte begåtts under arbetstid eftersom ett tillgreppsbrott på arbetsplatsen anses grovt nog att nästintill förbehållslöst betraktas som en allvarlig förseelse. Genom att begå brottet ifråga har du ”grovt [...] åsidosatt [dina] åligganden mot arbetsgivaren”, varför grund för såväl uppsägning som avsked (omedelbar upphörande av anställningen utan efterföljande uppsägningstid) torde föreligga (se 7 och 18 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd).Det faktum att brottet ej begåtts under arbetstid är i detta sammanhang främst av relevans vid bestämmande av den frist under vilken brottet får åberopas som grund för avskedande eller uppsägning. Eftersom det här inte synes ha löpt någon längre tid från det att brottet begicks till det att du ”plockades bort” (oklart vad detta innebär) från arbetet torde det emellertid knappast vara tal om någon försutten frist, i synnerhet då denna beroende på omständigheterna i det specifika fallet som kortast kan löpa under två månader från det att brottet kom till arbetsgivarens kännedom (se 7 § 4 st samt 18 § 2 st. ovan nämnda lag).Viktigt att tillägga i denna kontext är att eventuellt avsked skall vara skriftligt, lämnas till dig personligen (med vissa undantag) och vid begäran ange grunden för anställningens upphörande (se 19 och 20 §§ ovan nämnda lag). Vidare krävs att du och det fackförbund i vilket du eventuellt är medlem informeras om avskedandet en vecka före dess verkställande. Under denna tid har du, ditt fackförbund eller bådadera rätt att begära förhandling i fråga om avskedet. Begärs sådan får verkställighet ej ske förrän överläggningarna avslutats (se 30 § ovan nämnda lag).Skulle arbetsgivaren i någon del underlåta följa lagen äger du enligt huvudregeln rätt till skadestånd för den skada du vållats (såväl förlust som kränkning beaktas) (se 38 och 39 §§ ovan nämnda lag).Sammantaget tycks sålunda skäl för uppsägning eller avskedande föreligga, medan det av den givna informationen ej kan utläsas huruvida arbetsgivaren följt de med administrativa bestämmelserna. Dina möjligheter att på rättslig väg återfå eller behålla arbetet (i händelse av att uttrycket ”plocka bort” inte syftar på ett avslutande av anställningen) tycks ringa, varför du troligen gör bäst i att med andra medel försöka uttrycka din ånger över det inträffade för att alls ha någon möjlig het att återfå eller kvarstanna i ditt arbete.Lagen (1982:80) om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Avbryta provanställning

2014-11-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har jobbar 2 månader på mitt deltidsjobb som "telefon försäljare" jag är provanställd och jag vill säga upp mig. Det står på anställningsavtalet att Anställningen EJ omfattar kollektivavtal mellan Almega tjänstföretagen och Unionen. MIn lön betalas ut en månad i efterskott, dvs jobbar jag november så får jag lönen i december för November.. Fråga 1. Hur ska jag göra för att säga upp mig? kan jag sluta då direkt 2. När jag säger upp mig, kommer jag fortfarande få betalt för dom dagarna jag jobbat?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om provanställning finner du i Lagen om anställningsavtal, LAS, som du hittar här. I 6 § 1 stycket LAS stadgas att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, för tid om högst 6 månader. 6 § 3 stycket säger att provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna rätt gäller för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Av din fråga verkar det inte som att annat har avtalats mellan dig och din arbetsgivare.Man har möjlighet att i kollektivavtal avtala bort LAS bestämmelser om provanställning, se LAS 2 § 3 stycket som hänvisar till 6 §. Eftersom ditt anställningsavtal uttryckligen inte omfattas av kollektivavtal gäller givetvis inte detta i ditt fall, utan LAS regler om provanställning tillämpas. Du kan då alltså med stöd av 6 § 3 stycket säga upp din provanställning med omedelbar verkan. Det enda du behöver göra är att meddela din arbetsgivare.Vad gäller lön kan det givetvis uppkomma tvist med din arbetsgivare, då det ofta kommer oväntat att en arbetstagare – och inte som i de flesta fall arbetsgivaren – avbryter prövotiden i förtid. Du har givetvis rätt till lön för de dagar du arbetat fram tills du avbryter provanställningen. Här är det viktigt att du dokumenterar väl så att du kan visa arbetsgivaren att du jobbat dessa dagar, det utgör även ett viktigt bevismedel vid en eventuell tvist. Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt utan du kan få ut den lön du är berättigad till och hitta ett jobb som passar dig bättre.Med Vänliga Hälsningar

Hur lång är tidsperioden för att rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren?

2014-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur länge har jag på mig att kräva skadestånd av min arbetsgivare p.g.a en felaktig uppsägning, exempelvis för brott mot turordningsreglerna i LAS?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att en arbetstagare har rätt att kräva skadestånd av sin arbetsgivare när denne bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS) framgår av 38§ i LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Skadeståndet ska täcka både den ekonomiska förlust som orsakas genom att arbetstagaren t.ex. blir uppsagd på felaktiga grunder, samt ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Hur lång tid som arbetstagaren har på sig att kräva detta skadestånd av arbetsgivaren framgår av 41§ i LAS. Huvudregeln är att arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om sitt skadeståndskrav inom fyra månader från den tidpunkt då den "skadegörande handlingen företogs", det vill säga när själva lagbrottet som grundar skadeståndskravet ägde rum. Det finns dock undantag från denna tidsmässiga huvudregel, som kan bli aktuell om arbetsgivaren har brutit mot 8§ 2st i LAS. Enligt 8§ så ska det nämligen framgå i arbetsgivarens uppsägningsbesked hur den uppsagda arbetstagaren ska gå tillväga om denne vill kräva skadestånd. Om arbetsgivaren har underlåtit att informera om detta, så börjar tidsperioden på 4 månader istället räknas från den dag då anställningen upphörde. Slutligen så framgår det som ett förtydligande i 42§ i LAS, att om arbetstagaren inte kräver arbetsgivaren på skadestånd inom denna fyramånadersperiod, så förfaller dennes rätt att kräva skadestånd därefter. Som svar på din fråga, så är alltså tidsperioden för skadeståndskravet fyra månader, med olika startpunkter beroende på vilken information som gavs vid uppsägningstillfället.Med vänliga hälsningar, 

Lön under uppsägnmingstid vid sjukskrivning

2014-11-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sjukersättning på heltid från och med maj-14 och nu har jag blivit uppsagd av kommunen (där jag förövrigt arbetat i 24 år)Vad jag förstått så har jag 12 månaders uppsägningstid. (jag fyller 60 år i år) Har jag rätt till ersättning även från kommunen under uppsägningstiden?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Regler om uppsägningstider och ersättning uppsägningstiden finns i lagen om anställningsskydd, LAS som du kan hitta här. Enligt lagens 11 § gäller en uppsägningstid om 6 månader om den anställda har en sammanlagd anställningstid på minst 10 år. Bestämmelsen är semi-dispositiv vilket innebär att den kan frångås genom ett kollektivavtal, det är därför möjligt att en längre uppsägningstid gäller på din arbetsplats. Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd som har fått ett beslut om hel sjukersättning, då den anställda inte längre kan utföra några arbetsuppgifter enligt 31 § andra stycket. Under uppsägningstiden är arbetsgivaren skyldig att betala lön till arbetstagaren om denne står till arbetsgivarens förfogande, se 12 §. Om arbetstagaren inte kan utföra arbete åt arbetsgivaren behöver arbetsgivaren inte betala ut lön. Arbetsdomstolen fastslog i AD 1988 nr. 78 att den som får sjukersättning och blir uppsagd inte har rätt till ersättning under uppsägningstiden. Det är dock möjligt att frågan finns reglerad i kollektivavtalet och ge rätt till ersättning under uppsägningstiden. Vänligen,