Inlasning och uppsägningstid

2015-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd på samma företag i snart två år, första året under särskilt anställningsstöd och andra under nystartsjobb, det gick 2 dagar mellan skiftet, det jag undrar är om lagen om 2 år på samma företag för att "få" tillsvidareanställning även gäller för mig då? Jag undrar också om jag har någon uppsägningstid då jag har visstidsanställning? Företaget jag arbetar på har inget kollektivavtal men följer handelsavtal till större del.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om anställningsformer och uppsägningstid finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här.Precis som du skriver ska, enligt 5 § 2 stycket LAS, din visstidsanställning övergå i en tillsvidareanställning, om du varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år de senaste fem åren. Som du ser i paragrafen finns det två typer av visstidsanställningar som övergår i tillsvidareanställning automatiskt efter att två år passerat, nämligen allmän visstidsanställning och vikariat. För dessa gäller två år inom vardera, dvs. du kan först jobba två år som vikarie och sedan två år som allmän visstidsanställd (alva) innan du blir inlasad (får en tillsvidaretjänst). Gränsen blir då istället fyra år. Förutsatt att du haft antingen en alva eller ett vikariat har du alltså när två år passerat (borträknat de två dagar i mitten som du inte var anställd) rätt till tillsvidareanställning. Det kallas då att du blivit inlasad. Har du haft en av varje gäller alltså istället en fyraårsgräns.Uppsägningstid finns inte för visstidsanställningar. Dessa upphör utan uppsägning direkt vid anställningstidens utgång, se LAS 4 § 2 stycket.Med Vänliga Hälsningar

Besked om att tidsbegränsad anställning inte fortsätter

2015-01-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag har läst att detta gäller enligt lagen (LAS):§ 15 - 16 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta skall lämnas skriftligt en månad innan sluttiden.Min fråga är vad händer ifall min arbetsgivare inte lämnar ett sånt besked till mig i tid?Jag har ett vikariat idag och har haft tjänsten i mer än 12 månader. Kommer anställningen automatiskt övergå till tillsvidareanställning?MvhAlbert
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga! Av 15 § LAS framgår precis som du säger att en arbetstagare som är anställd för begränsad tid (ex. ett vikariat) och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Du uppfyller denna förutsättning och har alltså rätt att få besked minst en månad före anställningstidens utgång.Ovanstående regel i LAS är dock bara en s.k. ordningsföreskrift. Om arbetsgivaren inte lämnar något besked kommer anställningen ändå att upphöra vid den avtalade sluttiden (i ditt fall kan det ex. vara när den person du vikarierar för återvänder till arbetet). Däremot har du, när arbetsgivaren underlåter att lämna besked enligt 15 § LAS, en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.Med vänliga hälsningar,

Måste ledighetsperioden i 12 § Semesterlagen vara sammanhängande?

2015-01-20 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag jobbar på ett företag utan kollektivavtal. En diskussion har uppstått gällande §12 i semesterlagen Lag (2009:1439) huruvida arbetstagaren har rätt att få den fyra veckors ledighetsperioden sammanhängande eller inte?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelsen i Semesterlagen lyder ju såhär "Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti."Ordet "ledighetsperiod" betyder i detta sammanhang "sammanhängande period", så det som gäller är alltså att arbetstagare skall få en fyra veckor lång semesterperiod om inget annat har avtalats. Så länge det inte står i anställningsavtalet att arbetsgivaren får lägga semestern hur som helst eller man på annat sätt har avtalat om detta, har alltså arbetstagaren rätt till en sammanhängande semesterperiod under sommaren.Om du undrar något mer är det förstås bara att återkomma!Hälsningar,

Belastningsregister för en jurist/åklagare/advokat

2015-01-19 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag arbetar med en person som finns med i belastningsregistret och hen vill söka till juristutbildningen. Kan man arbeta som jurist/advokat/åklagare men ändå finnas med i belastningsregistret?Mvh,Beatrice
Josefin Grönkvist |Hej Beatrice! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det görs ingen kontroll av brottsregistret när man söker till juristutbildningen. Att utbilda sig till jurist trots att man har "en prick i registret" är alltså inga problem. Att arbeta som jurist är även det möjligt oavsett vad ditt förflutna innebär. Jurist är nämligen ingen skyddad titel och att kalla sig jurist och att jobba som det kräver därför inga specifika prövningar. Dock kan en eventuell anställning som jurist på ett företag eller myndighet kräva att utdrag ur belastningsregistret görs. På så sätt kan det givetvis vara ett problem, men det är då upp till arbetsgivaren man sökt sig till att göra en individuell prövning för varje person som söker. För att bli åklagare krävs att du dels gjort notarietjänstgöring (dvs arbetat vid domstol efter att du fått din jur.kand) samt att man blir anställd som åklagare vid åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten har dock en specifik prövning som görs vid anställningsprocessen. Några viktiga faktorer i bedömningen är att man ska ha en passande personlighet, vara logisk och självständig, kunna analysera samt samarbeta med andra. Vid sin ansökan ska man bifoga personbevis, bevis från gymnasiet,bevis att du har en svensk juristexamen, bevis över att du gjort notariemeritering samt betyg från notariemeritering. Som du märker nämns här ingenting om brottsregistret utan det är likaså här som i den förra situation, en individuell prövning av personens lämplighet för anställningen. Gällande advokatyrket är dock bedömningsgrunderna lite strängare. Advokat är en skyddad titel vilket innebär att endast ledamöter av Advokatsamfundet får titulera sig advokat. Vill man bli advokat krävs (efter att personen tagit en jur.kand) att denne även tar en advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Förutom de formella kraven måste personen även enligt bedömningsgrunderna ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Inte heller i dessa bedömningsgrunder nämns någonting uttalat om brottsregister, men en långtgående lämplighetsbedömning av personen görs vid en persons ansökan till Advokatsamfundet. Jag skulle därför tro att en eventuell brottslig bakgrund får störst inverkan här.Självfallet tar man i bedömningen av ett brottsregister hänsyn till hur länge sen det var brottet begicks, vad det var för typ av brottslighet (även sett till vilken typ av tjänst det är man söker) samt hur många gånger personen fällts. För att ta ett exempel så skulle ett ekonomiskt brott antagligen ha stor inverkan i en lämplighetsbedömning av en tjänst på bank eller en advokatfirma som jobbar med transaktioner. En individuell prövning sker alltså alltid i varje situation oavsett om du söker en vanlig anställning, till åklagare eller till advokat.Hoppas du har fått svar på dina frågor och att din vän nu kan göra ett välgrundat beslut! Med vänliga hälsningar,

Jobba på sommaren vid studieledighet?

2015-01-21 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är beviljad tjänsteledighet i tre år för studier. Har jag rätt att komma och jobba på mitt jobb under sommaren? Mitt ordinarie jobb har anställt en vikarie i min tjänst, men det ska väl inte påverka mig?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I första hand skulle det kunna finnas bestämmelser om det här i ditt anställningsavtal. Det är möjligt att det exempelvis står att du har rätt till tjänsteledighet för studier men får komma tillbaka under somrarna. I så fall gäller detta. En sådan bestämmelse skulle också kunna finnas i ett eventuellt kollektivavtal. Om detta kan du höra av dig till facket och fråga. Det är dock inte sannolikt att någon sådan bestämmelse finns vare sig i anställningsavtal eller kollektivavtal.Om det inte står någonting särskilt i något av avtalen, gäller vad som står i Studieledighetslagen (https://lagen.nu/1974:981). Dess 1 § innebär att arbetstagare har rätt till "behövlig ledighet". Detta innebär i och för sig att arbetsgivaren inte kan välja att placera ledigheten hur som helst, eftersom det måste gå ihop med studierna. Dock innebär det heller inte att du måste ha möjlighet att komma tillbaka under somrarna, utan det är mycket normalt att studieledighet beviljas i "helår". Det hänger lite på hur ansökan formuleras; om du har ansökt direkt om studieledighet för tre år och beviljats detta, gäller ju den beviljade ledigheten "året runt". Bättre hade i ditt fall varit att formulera ansökan så att den avsåg endast terminerna. Möjligen kan din arbetsgivare gå med på att ändra er överenskommelse.Du förlorar dock inte på något sätt din anställning, och kan inte sägas upp lättare bara för att du är tjänstledig. Alltså har du rätt att återgå i arbete när ledigheten är över, eller när du avbryter studierna (enligt 10 § Studieledighetslagen).Hälsningar,

Arbete under tjänstledigheten

2015-01-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Om jag är tjänstledig för studier, vad säger då lagen? Kan jag då få jobba vid t.ex tillverkningstoppar när det behövs extra personal på min ordinarie arbetsplats. Eller kan arbetsgivaren neka mig att gå in och jobba vid behov även om jag anser att det är möjligt för mig med tanke på mina studier.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Du har just nu tjänstledigt för studier och det finns en lag som reglerar detta och den hittar du här: https://lagen.nu/1974:981. Det finns dock inget reglerat i lagen som ger arbetstagaren rätt till att arbeta under tjänstledigheten. Alltså har din arbetsgivare ingen skyldighet att låta dig arbeta under ledigheten. Det kan däremot finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar extraarbete kring tjänstledigheten. Det du kan göra är att du samt din arbetsgivare träffar en skriftlig överenskommelse där ni avtalar om att du kan få arbeta under tillverkningsstopp eller under lov under tjänstledigheten. För att bevisa att ni har träffat avtal är det då viktigt att se till att överenskommelsen är skriftlig. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa ifall arbetsgivaren skulle bytas ut.Jag hoppas att du fick lite klarhet!Hälsningar,

Uppsägning innan/under föräldraledighet

2015-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har en påskriven föräldraledighet i fyra månader. Kan jag då bli uppsagd innan elller under den tiden?Med vänlig hälsning,Cristoffer
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Det finns ingen lag som förbjuder uppsägning innan eller under föräldraledighet, men det är däremot förbjudet att säga upp någon pga. att denne är föräldraledig och denna uppsägning ska ogiltigförklaras, enligt 17 § föräldraledighetslagen. Den som är föräldraledig kan bli uppsagd på samma grunder som övriga arbetstagare.Om en föräldraledig arbetstagare blir uppsagd pga. arbetsbrist under ledigheten börjar uppsägningstiden löpa när denne, helt eller delvis, återgår i arbete eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, enligt 11 § 3 st. LAS.Se 17 § föräldraledighetslagen och 11 § 3 st. LAS, https://lagen.nu/1995:584#P17 och https://lagen.nu/1982:80#P11S3Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Ångrar ett påskrivet anställningsavtal

2015-01-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har undertecknat ett anställningsavtal som jag i efterhand upptäckte var bristfälligt. Det framgick t.ex. inte om och i så fall hur många av semesterdagarna som var betalda, inte heller om där fanns ett kollektivavtal (arbetsgivaren hade muntligen sagt att hon följde ett sådant). Jag påtalade detta och arbetsgivaren gav olika besked angående hur många semesterdagar som var betalda. Inget kollektivavtal fanns, men hon kunde i efterhand tänka sig att teckna ett sådant. Hon sände ett nytt anställningsavtal med tillägget "Kollektivavtal ingås jan 2015 med Almega". Fortfarande står inget om huruvida semesterdagarna är betalda eller inte. Detta nya avtal (som har samma datum som det gamla) har jag inte undertecknat. Arbetsgivaren har gjort ett oseriöst intryck på mig och jag vill nu dra mig ur helt och hållet. Kan hon i så fall åtala mig för avtalsbrott i och med att jag undertecknade det första avtalet? Till saken hör att jag i och med det första undertecknandet sade upp mig från mitt arbete. Hoppas nu kunna dra tillbaka uppsägningen.
Ellinor Svensson |Hej och tack fr att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstått din fråga vill du ångra ett påskrivet anställningsavtal och inte alls ha med denna arbetsgivare att göra och du vill genast sluta? Tyvärr är det så att avtalet blev bindande då det skrevs under och det innebär att du inte hur som helst kan ångra dig. Det innebär att den avtalade uppsägningstiden gäller. Som arbetstagare är man tvungen att arbeta under uppsägningstiden om arbetsgivaren kräver det annars riskerar man att bli skadeståndsskyldig. Jag råder dig att kontakta arbetsgivaren och höra med denne om du kan sluta omgående. Har du inte börjat arbeta än bör ni kunna komma överens om detta. Du skriver att du har sagt upp dig från arbetet i och med det första undertecknandet vilket är positivt för din del, då du kommer få lämna anställningen så fort som det är möjligt. Det verkar ju som att arbetsgivaren är samarbetsvillig i och med att denne har försökt lösa situationen med anställningsavtalet. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp eller har andra frågor är du välkommen att kontakta mig på: