Omplaceringsutredning och arbetsanpassning

2014-03-13 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag har fått diabetes och kan inte längre köra tåg pga av det, min arbetsgivare Tågbolag X har därför sagt upp mig. Detta kommer Fackförbund Y bestrida. Men under min 4 månader långa uppsägningstid vill företaget sjukskriva mig mot min vilja. Har de juridisk rätt att sjukskriva mig fast jag vill jobba och kan tänka mig vilka arbetsuppgifter somhelst?!Tacksam för hjälp
Jonathan Breslin |Hej!Tack för din fråga till Lawline!Att sjukskriva sig är i regel en sak som man själv gör, det är inte något som arbetsgivaren kan tvinga dig till att göra. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste uppsägningen vara sakligt grundad. En saklig grund är alltid arbetsbrist om arbetsgivaren har gjort en utredning som visar att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har gjort en sådan utredning och det visat sig att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra så är arbetsgivaren ändå tvungen att betala ut lön till dig även om du inte kan utföra några arbetsuppgifter. När det kommer till att arbeta som lokförare så är det särskilda regler som hanterar detta, nämligen Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen om behörighet för lokförare. Här står det att läsa i 3 § 3 st. 3 p. att en person som lider av diabetes inte får lov att framföra ett järnvägsfordon och att om detta framkommer vid en läkarundersökning så måste läkaren informera Transportstyrelsen om det. Transportstyrelsen ska sedan göra en bedömning utifrån detta läkarutlåtande om huruvida du får lov att fortsätta arbeta som lokförare. Det är alltså inte omöjligt att de kan ge dig dispens.Arbetsgivaren har också ett långtgående ansvar för att rehabilitera en arbetstagare som blivit sjuk och anpassa arbetsuppgifterna för honom så att han kan återgå i arbete. Ett sätt att anpassa arbetsuppgifterna kan också vara att ge arbetstagaren andra uppgifter (som är likvärdiga med de han tidigare gjorde). Angående rehabiliteringsansvaret och arbetsanpassning kan du läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida. Så, för att sammanfatta. Om det har framkommit vid en läkarundersökning att du har drabbats av diabetes och läkaren som undersökt dig ifråga har informerat Transportstyrelsen om detta måste de ta ställning till huruvida du kan fortsätta arbeta som lokförare. Därefter måste arbetsgivaren, Tågbolag X, försöka anpassa dina arbetsuppgifter efter din förmåga. Om det inte finns några arbetsuppgifter överhuvudtaget som arbetsgivaren kan ge dig blir det möjligtvis tal om arbetsbrist. I sådant fall måste arbetsgivaren kontakta ditt fackförbund och inleda förhandlingar med dem. För att uppsägningen överhuvudtaget ska bli giltig så måste arbetsgivaren ha gjort en grundlig omplaceringsutredning. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att sjukskriva dig, han måste ge dig andra passande arbetsuppgifter. Med vänliga hälsningar

Studieledig på deltid

2014-03-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag har hört att man kan vara studieledig 50% och ändå få sin semester som att man jobbar 100%. Är detta sant. Om ja, vilken lag ger en rätt till det? Tack!
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Rätt till studieledighet tillkommer arbetstagare enligt 1§ lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, vanligen kallad studieledighetslagen. Den anställde har rätt till ledighet i den utsträckning som krävs för studierna, och den kan alltså förläggas till deltid. Rätten till semester följer av Semesterlagen. Den anställde har en oinskränkt rätt till 25 lediga semesterdagar per år enligt 4§, oavsett om han eller hon arbetar hel- eller deltid. Om man alltså arbetar halvtid har det ingen betydelse vad man gör resten av tiden. Däremot kommer uttaget av semesterveckorna ekonomiskt sett bara vara värda 50% jämfört med om man hade arbetat heltid, eftersom semesterlönen baseras på den fasta lönen om man har månads- eller veckolön,.

Uppsägningstid och avtalsfrihet

2014-03-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är anställd, som säljare, sedan 13 månader tillbaka på ett svenskt företag. I mitt anställningsavtal har jag från min sida en uppsägningstid om tre månader, medan företaget har en uppsägningstid om en månad. Jag har nu fått ett erbjudande om en annan anställning, som jag avser att ta. Har mitt nuvarande företag rätt att kräva dessa tre månaders uppsägningstid?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Din fråga handlar om uppsägningstid och därför hittar vi svaret i lag om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80Enligt 11 § LAS har du som arbetat 13 månader en lagstadgad rätt till en månads uppsägningstid. Det råder dock avtalsfrihet vad beträffar anställningsavtal och om avtalet konstaterar en uppsägningstid på 3 månader från din sida så gäller den också. De kan således kräva att du arbetar ut uppsägningstiden.Det hindrar inte dig från att försöka komma överens med din nuvarande arbetsgivare att korta ned den. Om du är medlem i någon facklig organisation kan det vara bra att vända sig till dem och se över möjligheterna till hjälp därifrån.med vänlig hälsning,

Deltidsarbete och 25 a § LAS

2014-03-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan, jag har en fundering kring min nuvarande tjänst. Jag är deltidsanställd (100 timmar/månaden) sedan ett par år tillbaka och har arbetat på arbetsplatsen nästan längst. De senaste åren har jag arbetat övertid varje månad med allt ifrån 20-60 timmar. Jag har bett om mer timmar men utan någon framgång och min fråga blir då om det finns något mer jag kan göra? Arbetsplatsen söker nu ny personal och jag har alla kvalifikationer man kan ha för de utannonserade tjänsterna.
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga. Enligt 25 a § lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) har en deltidsanställd arbetstagare rätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Det krävs att man anmält önskemålet och mer arbetstid  till sin arbetsgivare, vilket har skett i detta fall. Rätten till att gå upp i arbetstid uppstår när företaget gör nyrekryteringar. Vidare krävs det att man har de kvalifikationer som den nya tjänsten kräver. 25 a § är dock ingen tvingande regel, utan det är möjligt för arbetsgivaren att komma överens om annat. Med vänlig hälsning,

Tjänstledigt vid extraanställning

2014-03-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Om man jobbar extra vid behov, ( ca 5 dagar i veckan ) behöver man ansöka om tjänstledigt då?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! De s.k. vid behovsanställningrna kan vara olika utformade, och svaret beror därför på vad som står i ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.Vid intermittent timanställning kan arbetstagaren vid varje tillfälle tacka ja eller nej till ett erbjudet arbetspass, arbetstagaren har alltså ingen arbetsskyldighet och arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbetspass. I sådana fall behöver man inte ansöka om tjänstledigt innan man ska vara borta, men det kan naturligtvis ändå vara klokt att informera arbetsgivaren om att man inte kommer vara tillgänglig. Är det en deltidsanställning med viss grad, t.ex. halvtid, med arbetstidsförläggning "efter behov" eller "enligt överenskommelse" har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda ett visst antal timmar och arbetstagaren skyldighet att arbeta samma antal timmar. I sådana fall behöver man ansöka om tjänstledigt eftersom arbetsskyldighet annars föreligger.

Förbud mot konkurrerande verksamhet i anställningsavtalet

2014-03-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ämnar detta halvår "jobba" som volontär som läxhjälp åt en frivilligorganisation. Det är således inget ekonomisk ersättning som utgår åt endera hållet.Jag har nu blivit antagen till en tjänst som studiecoach (=läxhjälp, avlönat) på ett företag som i anställningsavtalet fastslår att den Anställde (jag i detta fallet) "får inte direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar med [Företaget]."På ett sätt konkurrerar ju läxhjälpen på volontärbasis, men inte ekonomiskt då det inte utgår någon ekonomisk ersättning. Snabbt svar uppskattas då jag behöver ge besked snarast! Tack för din hjälp.
Caroline Degerfeldt |Hej och tack för din fråga!Här gäller det att tolka vad som överenskommits i avtalet mellan dig och företaget, och direkt av ordalydelsen att döma är det inte vara några problem att du är volontär hos en frivilligorganisation då detta inte är en ekonomisk verksamhet och då du inte heller bedriver denna.Jag tolkar detta som ett förbud mot konkurrerande verksamhet vilket innebär att du inte får t.ex. starta ett eget företag som har samma inriktning och som strävar efter ekonomisk vinning, att jobba som volontär däremot är helt okej!Med vänliga hälsningar

Uppsägning - brott mot ordningsföreskrifter

2014-03-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Min son fick arbete efter gymnasiet, med anställningsavtal. Ansts.form Individuell inom byggnads. Då det var olika adresser för arbetet krävdes kontakt med arb. givaren för info om var arbetet skulle vara kommande vecka. Efter två veckor svarade arbetsgivaren inte på sms eller telefon. Efter ytterligare några dagar kom uppsägning via sms, 22 januari. Efterfrågade skriftlig uppsägning, vilket skulle skickas samt åberopade grunden för uppsägningen. Inget har kommit, varken via brev eller mejl. Ingen lön har heller utbetalats för de dagar som arbetats, nu har det gått över 4 veckor, trots försök att nå arbetsgivaren via sms, telefon eller mejl. Tyvärr är sonen inte med i facket, tacksam för råd hur vi ska göra.
Elias Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga berör ett anställningsförhållande och därför hittar vi svaret på din fråga i Lag om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80 Uppsägningsbeskedet ska ha skriftlig form enligt 8 § LAS och om arbetstagaren kräver det ska arbetsgivaren också uppge omständigheterna som föranleda uppsägningen enligt 9 § LAS. Omständigheterna ska också överlämnas i skriftlig form om arbetstagaren begär det. Om arbetsgivaren underlåter att uppge omständigheterna så kan det också möjligtvis påverka giltigheten av uppsägningen i sig.Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan arbetstagaren kräva skadestånd enligt 38 § LAS.Jag tycker du borde vända dig till en jurist som kan vägleda dig vidare. Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Semesterlönegrundande frånvaro

2014-02-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Är arbetstidsförkortning semesterlönegrundande?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! I semesterlagen finns reglerat orsaker till att du kan vara frånvarande från arbetet, men ändå samtidigt fortsätta att tjäna in till betald semester. Det kallas semesterlönegrundande frånvaro. Följande typer av frånvaro från arbetet räknas som semesterlönegrundande: Sjukdom 180 dagar och arbetsskada samtliga frånvarodagar, under maximalt ett helt intjänande. Föräldraledighet 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar), tillfällig vård av barn 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar), all tid för vilken graviditetspenning utges. Närståendevård 45 dagar. 180 dagar: facklig utbildning, viss teckenspråksundervisning, risk för överförande av smitta. Viss försvarsutbildning 60 dagar. Grundläggande svenskundervisning, samtliga frånvarodagar är semesterlönegrundande. (Se 17, 17 a och 17 b §§ semesterlagen https://lagen.nu/1977:480#R14 ) Arbetstidsförkortning är följaktligen inte semesterlönegrundande. Vänligen,