Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

2014-10-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat inom Kriminalvården sedan 2002. Jag har lång erfarenhet, jag har genomgått interna utbildningar och inga klagomål har förekommit på mina insatser, tvärtom. Jag har dessutom 120 högskolepoäng inom sociala omsorgslinjen, vilket motsvarar arbetsgivarens önskemål. Nu sker en omorganisation inför stängningen av anstalten Kirseberg och vi har fått lämna önskemål om var vi vill bli placerade. Inga krav har anförts utan önskemålen meddelas via en enkel mailförfrågan. Jag önskade att få förbli kvar på Halvvägshuset (som inte ska stängas utan övergå till ett annat VO) där jag har jobbat sedan 2011. Jag fick inte vara kvar, fick endast ett mail där man tackade för mitt intresse. Fick inte reda på vem som har fått tjänsterna och varför, trots förfrågan. Kan jag överklaga? När går överklagningstiden ut, då jag fortfarande inte vet vem som har fått tjänsterna och varför?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ardetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är en grundläggande princip inom svensk arbetsrätt. Inom ramen för den ”fria beslutanderätt” som följer av principen får arbetsgivaren bland annat besluta kring arbetsmetoder och arbetsuppgifter. Dessutom har arbetsgivaren rätt att omplacera arbetstagare inom anställningsavtalet. För att det ska vara frågan om en sådan omplacering krävs för det första att den är motiverad av objektiva skäl (exempelvis en omorganisation) och för det andra att de nya arbetsuppgifterna omfattas av arbetstagarens arbetsskyldighet.Vad som menas med arbetstagarens arbetsskyldighet är inte reglerat i lag utan följer av Arbetsdomstolens praxis. I första hand bestäms arbetsskyldigheten utifrån det individuella anställningsavtalet, tillämpligt kollektivavtal och sedvana på arbetsplatsen. I andra hand bestäms arbetsskyldighetens gränser enligt vad som kallas för 29/29 principen. Det innebär att arbetet, för att omplaceringen ska vara okej, måste ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Vidare ska arbetet utföras för arbetsgivarens räkning och det ska vara fråga om arbetsuppgifter som faller inom arbetstagarens allmänna yrkes kvalifikationer. Kort sagt ges begreppet arbetsskyldighet i allmänheten bred tolkning, gränsen för vad som är en godtagbar omplacering är i regel passerad först om arbetstagaren blir tvungen att utbilda sig för att klara de nya uppgifterna. Det brukar uttryckas som att en arbetare inte ska omplaceras så att han måste utföra en tjänstemans uppgifter och tvärt om.Din arbetsgivare har med andra ord rätt att bortse från dina önskemål och omplacera dig så som han anser bäst så länge dina nya arbetsuppgifter faller inom din arbetsskyldighet. Det är emellertid möjligt att ställa krav på att inte bli omplacerad på ett särskilt ingripande sätt. För att en omplacering ska anses särskilt ingripande krävs dock relativt allvarliga försämringar. Har arbetsgivaren objektiva skäl kan dessutom även en särskilt ingripande omplacering vara något som arbetstagaren måste tåla.Då du inte har lämnat några detaljer om dina tidigare och dina nuvarande arbetsuppgifter är det svårt att säga om omplaceringen av dig är en sådan som du som arbetstagare måste gå med på. Som du förstår av det rättsläge jag beskrivit har arbetsgivaren en mycket långtgående rätt att leda och fördela arbetet bland sina anställda. En omplacering inom anställningsavtalet som skett korrekt kan inte angripas. Vad jag har kunnat hitta finns heller ingen lagstadgad rätt att få veta vem som fått ens gamla arbetsuppgifter och varför. I sammanhanget kan nämnas att arbetsgivarens rätt att omplacera personal inte påverkas av att din tjänst givits till någon annan.Mitt råd till dig är att du kontaktar din fackförening om du är ansluten till en sådan och med deras hjälp ber arbetsgivaren om en förklaring till varför du inte fick vara kvar. Fackföreningarna har nämligen inflytande i frågor om omplacering och deras hjälp kan kanske därför öka dina möjligheter att få en motivering från arbetsgivaren.Lycka till!

A-kassans syn på sovandejour

2014-10-09 i A-kassan
FRÅGA |HejBAKGRUND: Har arbetat som timanställd sen dec. -13 på ett gruppboende och stämplat upp tid till heltid enl. de rättigheter jag har. Vissa månader har jag fått ihop till en heltid, andra månader har det blivit färre timmar. I anställningen ingår sk. sovande jour då man är kvar på arbetsplatsen. Dessa timmar, 23:00-06:00, räknas ej som arbetad tid utan man ska vara tillgänglig vid behov, förekommer inget behov betalas enbart ett jourtillägg på några kronor/timma ut. I mitt fall uppskattar jag dessa till 20-25 timmar i månaden sen december. Nu har jag fått ett brev från kommunals a-kassa där de skriver att dessa timmar på natten ska deklareras på kassakorten som arbetade timmar och jag ska betala tillbaka pengar, alltså ej enbart det knapra jourtillägget utan den timpeng jag har. Enligt det avtal kommunal och vårdförbundet har ingår inte dessa jourtimmar i arbetstiden men enligt a-kassan ska de ändå deklareras som sådana. Detta känns helt galet fel.FRÅGA: Är det lagligt korrekt från a-kassan eller ska jag överklaga och i så fall vilka vägar ska jag gå?Tack på förhand
Siri Dunér |Hej, Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! A-kassornas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsförsäkring. De är inte regelrätta myndigheter men de är inte heller helt privata organisationer. Deras verksamhet styrs utöver deras stadgar av en rad lagar och förordningar. Det innebär kort sagt att alla A-kassor följer samma regler. De grundläggande reglerna som A-kassorna måste följa finns i Lag om arbetslöshetsförsäkring. Lagen förtydligas i sin tur av en förordning och av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings föreskrifter. Med andra ord är din A-kassa bunden att göra samma bedömning av vad som är ”arbetade timmar” som alla andra A-kassor. Tyvärr stämmer det att jour- eller beredskapstimmar i regel räknas som arbetade timmar och de ska därför fyllas i på kassakortet. Det gäller även för de timmar då endast ett jourtillägg som är mycket lägre än den vanliga lönen utgår. Det stämmer tyvärr även att man kan bli återbetalningsskyldig eller till och med förlora sin rätt till ersättning om man lämnat felaktiga uppgifter på kassakortet. Med andra ord har din a-kassa med all sannolikhet rätt i att du ska betala tillbaka en del av den ersättning du fått. Med tanke på att du känner att beslutet är orättvist skulle jag råda dig att be dem förklara varför de räknar som de gör trots att arbetsplatsen inte räknar jourtimmarna som arbetstid så att du åtminstone får en motivering. Rent generellt, även om det inte skulle leda till någon förändring i ditt fall, kan man om man är missnöjd med A-kassans beslut begära att de ska göra en omprövning. Vidare är det möjligt att överklaga ett beslut av en A-kassa till förvaltningsrätt, en förvaltningsrätts beslut till kammarrätt och en kammarrätts beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om omprövning eller överklagan måste skickas till den A-kassa/domstol som fattade beslutet inom två månader från det att beslutet meddelades. De två högsta instanserna, kammarrätt och högsta förvaltnings domstolen, tar inte upp alla mål utan det krävs att de beviljar prövningstillstånd för att de ska behandla en ansökan. Sist men inte minst är det bra att veta att det inte kostar något att skicka en ansökan om omprövning eller överklagan.

Uppsägningstid efter 7 års arbete

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är tillsvidare anställd på ett bolag som inte är ansluten till kollektivavtalet. Jag har jobbat i 7 år här. Jag har sagt upp mig och arbetsgivaren menar att jag måste jobba tre månader till (i enlighet med kollektivavtalet). Är det så att om man inte är ansluten till kollektivavtalet, det är LAS regler som gäller? Och enligt LAS behöver jag bara ge en månads uppsägningstid? tack
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Generellt är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig i arbetsförhållanden när det inte finns ett kollektivavtal slutet (2 § lagen om anställningsskydd). Beträffande uppsägningstider enligt LAS, så gäller minst månads uppsägningstid. Uppsägningstiden förlängs i takt med att din anställningstid blir längre. Har du arbetat i 7 år gäller en uppsägningstid om fyra månader (11 § lagen om anställningsskydd). Genom ett kollektivavtal kan emellertid uppsägningstiden regleras.Vänliga hälsningar,

Har man rätt till a-kassa när man studerar?

2014-10-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej, min fråga är inte helt en juridiskt fråga o kan tolkas som ett behov av råd! Jag bor sedan tre år här i Sverige, först kom jag som asylsökande när jag var 16, började jobba som städare tre månader efter att jag kom hit för jag ville arbeta o gillar inte att någon (kommun o social) hjälper mig ( men iaf fick jag hjälp från de). Jag har klarat allt studie med bra resultater o nu läser jag i andra år av gymnasiet sedan jobbar jag oxå från kl 16 till 00:00 på natten för att kunna försörja familjen o betala hyran som är 11 500kr. Socialen sa till oss att de ska inte hjälpa med bostad o vi tvingades hitta en tredjehands-lägenhet ( men problem är inte det) Grejen är att jag känner att jag kan inte jobba mer, studier o tanken om framtid o universitet låter inte mig o jobba så hård för bara ca 9000 per månad. Jag jobbar nu som tillsvidare o tänkte betala till a-kassan för att sedan när jag går på universitet då kan få ersättning o på så sätt kunna försörja familjen samt mina studie( är singel menar bara mamma o lillebror (14år)). Är det möjligt för gymnasie elev i tvåan att betala a-kassa? Jag menar ska de sedan betala mig om jag blir arbetslös pga studier? Fick ingen hjälp från kommun sedan dagen min familj kom till sverige o har betalt tillbaka den hjälpen som socialen gjort (92000kr i ett år) Är det något hjälp jag kan få från a-kassan efter att jag betalar de? Ska de försäkra min ekonomi för framtid när jag studerar i universitet?Frågade inte från a-kassan för tycker att en juridiskt kunnig person kan ge mer värdefulla råder är de som sitter o svarar på telefon!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det låter som om du har en väldigt slitig tillvaro om du både läser på gymnasiet och arbetar heltid. Jag vet för lite om din familjs situation för att kunna uttala mig om vilken rätt till hjälp du och dina föräldrar eventuellt har, men det är inte meningen att barn ska behöva arbeta parallellt med studierna för att försörja föräldrarna. Tvärtom är det enligt svensk lag föräldrarna som har en plikt att försörja sina barn under den tid de studerar, och om föräldrarna inte klarar sig ekonomiskt ska samhället hjälpa till. Jag skulle rekommendera dig och din familj att undersöka om det inte finns någon annan lösning än den nuvarande, även om det innebär att ta emot hjälp från samhället och det tar emot.Du frågar om a-kassan och om du kan gå med där. Även om man inte är med i någon a-kassa har man rätt till så kallas grundersättning enligt lagen om arbetslöshetskassa. Om man är medlem i en a-kassa och uppfyller vissa villkor har man rätt även till inkomstbortfallsförsäkring. (Se 5 §) Man måste dock ha fyllt 20 år för att ha rätt till a-kassa (6 §), det är för att samhället hellre vill att unga personer hellre skaffar sig en gymnasieutbildning än går arbetslösa.För att få ersättning ur a-kassa måste man dessutom är arbetsför, oförhindrad att ta arbete, är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 §).Om man studerar står man inte till arbetsmarknadens förfogande och kan heller som huvudregel inte vara inskriven hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Om man studerar får man alltså inte ersättning från a-kassan (10 § punk §). Så det finns ingen anledning för dig att gå med i a-kassan för att få arbetslöshetsersättning när du studerar på universitetet.När du studerar på universitetet kan du däremot om du uppfyller vissa villkor få studiemedel enligt Studiestödslagen. (Även nu kan du om du uppfyller villkoren ha rätt till studiehjälp för dina gymnasiestudier). Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel (som alltså ska betalas tillbaka efter studierna, under en period av maximalt 25 år). Så även om du inte kan få a-kassa när du studerar, så har du ändå möjlighet att söka studiemedel (bidrag + lån) för att kunna betala ditt uppehälle när du studerar och därför inte kan arbeta.Hoppas att du fått svar på dina frågor, annars får du gärna höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Uppsägning p.g.a personliga skäl

2014-10-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har nu jobbat på Coop i drygt 9 månader och jag har trivts väldigt bra fram till i förra veckan. Jag fick då höra av min chef att några av mina kollegor samt chefen själv anser att jag brukar bete mig "hotfullt", något jag själv inte tycker. Jag kan förstå om vissa uppfattar mig som att jag inte är rädd för att säga vad jag tycker, men att jag skulle vara hotfull tycker jag är att gå till överdrift, och jag skulle absolut aldrig få för mig att gå till handgripligheter mot någon. Jag är dock lite rädd med tanke på att min kollega som också är en nära vän påstår att de kan sparka mig om de anser att jag är hotfull. Detta kan väl inte stämma?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs något som man inom juridiken kallar saklig grund, 7§ 1st Lagen om anställningsskydd, LAS. Saklig grund kan föreligga antingen p g a arbetsbrist eller personliga skäl hänförliga till arbetstagaren. Det sistnämnda är det som aktualiseras i ditt fall. Anledningen till uppsägningen kan då vara exempelvis olämpligt uppträdande eller misskötsel. Det som leder till uppsägning är främst situationer när arbetstagaren inte uppfyllt en väsentlig förpliktelse i anställningen. Det räcker alltså inte med enstaka tillfällen av misskötsamhet för att saklig grund ska föreligga. Det räcker inte heller med ett allmänt otrevligt uppförande. Om det trots allt är så att arbetsgivaren anser att ditt sätt att vara utgör saklig grund för uppsägning, t ex för att det resulterar i samarbetssvårigheter av allvarligare art på arbetsplatsen, så kan arbetsgivaren ändå inte säga upp dig ”bara sådär”. Arbetsgivaren har en plikt enligt LAS att överväga skäliga möjligheter för att undvika uppsägning och på så sätt försöka lösa problemet. I ditt fall ska arbetsgivaren uppmärksamma dig som arbetstagare på att ditt beteende kan ha betydelse för anställningens varaktighet. Det krävs alltså i regel att din arbetsgivare gett dig en tydlig varning om att ditt agerande inte accepteras på arbetsplatsen. Hoppas att allt löser sig!

Skäl för uppsägning vid förskingring?

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sitter med i företagsledningen där vi nu upptäckt att våran ekonomiansvarige som arbetat hos oss under flera år har under perioder "lånat" pengar av företaget. Pengarna har alltid återbetalats efter en kort tid.Min fråga är, vilken möjlighet har vi att bli av med den anställde?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring uppsägningar och avsked finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du här https://lagen.nu/1982:80.Eftersom inget annat framgår så förutsätter jag att den ekonomiansvarige har en tillsvidare anställning. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att få säga upp en anställd på grund av personliga skäl och en avvägning ska göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse(LAS 7§). Som huvudregel måste arbetsgivaren ha undersökt möjligheten till omplacering men det finns situationer där det rimligen inte kan krävas. När en arbetstagare har begått ett brott som är riktat mot arbetsgivaren eller utförd på arbetsplatsen så är det en situation som arbetsgivaren inte skäligen bör tåla. I en dom från Arbetsdomstolen(AD 2010:18)så skriver domstolen att det inte är enbart den ekonomiska skadan som ligger till grund för en sträng syn utan det rubbar också förtroendet som en arbetsgivare måste kunna känna för den anställde. I motiven bakom LAS så angavs att anställningen i allmänhet bygger på ett förtroendeförhållande och att det därmed är nödvändigt med en fast attityd mot ohederlighet på arbetsplatsen. En försvårande omständighet är att han har en hög ställning och förtroendeställning och då krävs inte mycket innan man anser att förtroendet är förbrukat.En ytterligare kommentar på din fråga är att den ekonomiansvarige, trots att han återbetalat pengarna han "lånat"´, gör sig skyldig till brottet förskingring(BrB 10:1). När han tar av pengarna finns en risk att han inte kan återbetala dessa och redan då uppstår skada för arbetsgivaren. Se https://lagen.nu/1962:700#A2.Av de omständigheter som du framfört så har ni sannolikt mycket goda grunder att säga upp den anställde och det skulle även kunna bli aktuellt med avsked. Eftersom din fråga endast berör om ni kan bli av med personen så har jag inte gått in på det förfarande som ska följas vid en uppsägning eller ett avsked. Ta gärna kontakt med en erfaren jurist som är specialiserade på arbetsrätt om ni vill ha fortsatt hjälp i processen. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!Mvh

Uppsagd pga sjukanmälan - saklig grund?

2014-10-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på ett städföretag sedan hösten 2011eller var det till för några dagar sen. Jag pratade med arb.giv. och sjukanmälde mig en måndag, sen pratade vi igen på tisdag och jag var fortfarande dålig och på onsdagen får jag ett SMS om att jag är uppsagd med omedelbar verkan?! Jag förstod ingenting och ringde till arb.giv. direkt men ingen svarade. Sen hörde arb.giv.av sig och vi träffades eftersom de ville att jag skulle skriva på några papper. Jag ville veta orsaken till uppsägningen och fick höra att jag inte hört av mig "på onsdagen". Jag skrev inte på några papper för jag ville kolla med Arbetsförmedlingen (AF) först eftersom jag blev anställd på företaget via dem. För bara 4 veckor sedan hade vi tre partsmöte där arb.giv. var nöjd med mig, det var inga anmärkningar eller konstigheter så avtalet förlängdes. Och så hände det här? Jag förväntade mig att arb.giv.skulle höra av sig och att jag skulle skriva på något. De har inte hört av sig och nu har 10 dagar gått och jag mår jättedåligt. AF handläggaren har fått ett mail från arb.giv. vilket jag inte fått ta del av. När jag pratade med handlägg. framkom att SMS:et verkar gälla som uppsägning, och de menar att det blev en muntlig uppsägning och att arb.giv. uppgett att jag skulle ha fått varningar tidigare (vilket inte stämmer)? Och det finns inget skriftligt.. Kan de göra så? Jag läste lite om att man kan yrka och ogiltighetsförklara uppsägningen inom 2 veckor? Är det nåt för att vinna lite tid? Jag tycker inte att det har gått rätt till ! Hur går jag till väga? Jag är inte med i facket, Vad gäller? Tack...
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis vill jag poängtera att jag inte kan ge dig något säkert svar på din fråga men jag kan redogöra för en del av de rättigheter som du har. Jag vet inte om du har en tillsvidareanställning (i vardagliga termer ”fast jobb”) eller en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Detta är under förutsättning att ni inte har avtalat om att det ska gå att säga upp den tidsbegränsade anställningen enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS). Med andra ord går det som huvudregel inte att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid varför uppsägningen i så fall inte är giltig men skulle ni ha avtalat om att det går så krävs saklig grund. För den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att du har en tillsvidareanställning.En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt 4§ LAS. Dock krävs det saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare enligt 7§ 1 st. LAS. Din arbetsgivare har ”sagt upp dig med omedelbar verkan”, vilket kan vara att likställa med ett avskedande enligt 18§ LAS. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Ett exempel på detta kan vara om arbetstagaren har begått brott riktat mot arbetsgivaren eller arbetskamrater eller grova fall av arbets- och ordervägran. Detta utgör normalt grund för avskedande. Att sjukanmäla sig är inte grund för avsked enligt 18§ LAS. Enligt 35§ LAS så förklaras inte ett avskedande ogiltigt om skälen visserligen varit otillräckliga för ett avskedande men det skulle ha räckt för en uppsägning. För att en uppsägning ska vara giltig krävs som sagt saklig grund och då måste b.la. tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är misskötsel, medvetenhet och skada. Misskötsel kan vara att arbetstagaren missköter någon eller några av sina skyldigheter enligt dennes anställningsavtal. Dock är enstaka tillfällen av misskötsamhet sällan grund för uppsägning. Exempel på misskötsamhet kan vara lindriga fall av arbets- och ordervägran, olovlig frånvaro, slarvighet, bristande duglighet eller kränkande beteende.Det kan även tilläggas att enligt ett rättsfall från arbetsdomstolen (2001:1) är huvudregeln att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada inte som regel är saklig grund för uppsägning. Undantaget är om nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Att sjukanmäla sig är inte grund för uppsägning och även om det skulle vara så att du har sjukanmält dig utan att vara sjuk (detta skulle exempelvis kunna ses som arbetsvägran) så har jag svårt att se att detta skulle kunna utgöra saklig grund. Detta med tanke på att misskötsamhet som har skett vid ett enstaka tillfälle, vilket det verkar vara fråga om i det aktuella fallet, sällan utgör saklig grund för uppsägning. Inte heller det faktum att du inte hörde av dig på onsdagen kan rimligen ses som en tillräckligt allvarlig misskötsamhet så att det skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning.Vidare måste arbetsgivaren ha gjort dig som arbetstagare medveten om att du eventuellt har misskött dig och vilka konsekvenser det kan få. Uppsägningen får alltså inte komma som en överraskning för arbetstagaren. Arbetsgivaren gör normalt sätt detta genom att ge arbetstagaren en skriftlig erinran där det b.la. kan framgå att ”Vi har noterat att Du har brutit mot Dina skyldigheter i anställningsavtalet genom att arbetsvägra och om du upprepar detta kan det ytterst leda till uppsägning”. Viktigt att påpeka är att det är arbetsgivaren som har den s.k. bevisbördan för att saklig grund för uppsägningen föreligger. Detta betyder att om arbetsgivaren inte kan bevisa att saklig grund föreligger, där det ingår för arbetsgivaren att bevisa att denne har gjort dig som arbetstagare medveten om eventuell misskötsamhet, så kan denne inte säga upp arbetstagaren. Enligt din berättelse så påstår arbetsgivaren att denne har gett dig muntliga påminnelser, vilka är svåra att bevisa. Med skada menas att misskötseln måste ha någon form av betydelse för arbetsgivaren. Det är inte bara ekonomisk skada som omfattas av begreppet utan även försämrad arbetsmoral för övriga arbetstagare inkluderas. Ett exempel kan vara om en arbetstagare ständigt kommer försent till arbetet.Dessutom måste en arbetsgivare ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st. LAS. Detta innebär att arbetsgivaren måste försöka omplacera arbetstagaren hos sig till andra arbetsuppgifter för att saklig grund ska kunna föreligga.Mot bakgrund av ovan och din berättelse så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha grund för avsked eller saklig grund för uppsägningen då alla kriterier inte verkar vara uppfyllda.Arbetsgivaren ska även underrätta dig som arbetstagare, om denne vill säga upp dig, minst två veckor i förväg enligt 30§ LAS. Vidare ska uppsägning vara skriftlig och lämnas till dig som arbetstagare personligen. Det är tveksamt om kravet på skriftlighet är uppfyllt genom sms men även om det inte skulle vara uppfyllt så är enbart det kravet inte grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Däremot kan du eventuellt få skadestånd för detta enligt 38§ LAS. Uppsägningen ska vidare innehålla dina rättigheter att begära uppsägningen ogiltig och möjligheten till att begära skadestånd enligt 8 och 10 §§ LAS.Vill du yrka på ogiltighet så måste du meddela arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Dock verkar det som att arbetsgivaren inte har meddelat dig om dina rättigheter att förklara avskedandet eller uppsägningen ogiltig varför du således har en månad på dig att yrka på ogiltighet enligt 40 § LAS. Det är du som arbetstagare som måste yrka på att uppsägningen eller avskedandet ska förklaras ogiltig enligt 34§ LAS. Du kan även få skadestånd enligt 38§ LAS för de lagbrott som din arbetsgivare eventuellt har begått mot dig. Ett exempel skulle kunna vara ogiltigt avskedande.Det är svårt för mig att ge något säkert svar på din fråga då jag inte har tillräckligt med information men utifrån din beskrivning så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägningen eller rätt att avskeda dig.Eftersom att du inte är med i något fack så skulle jag rekommendera dig att kontakta en av våra arbetsrättsligt specialiserade jurister som vi samarbetar med så att de kan hjälpa dig. Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till!Bestämmelserna i LAS hittar du härVänligen,

Rätt för anställd att få höjd lön

2014-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har inte fått någon löneutveckling på flera år, är privatanställd och undrar om arbetsgivaren alltså inte behöver höja lönen om han inte vill? Finns det inga regler eller lagar gällande detta?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagstiftaren har valt att inte reglera minimilöner eller lönehöjningar via lagar. Detta har i stället lämnats till arbetsmarknadens parter att avtala om och då främst genom kollektivavtalen.Tyvärr kan jag inte ge dig mer information utan rekommenderar att du undersöker eventuella kollektivavtal.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har fler frågor!