Rätt till lön m.m.

2015-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har ett anställningsavtal som är utformat som säsongsanställning. Står varken lön eller utbetalningsdag. Inget anställningsnr eller nånting. Jobbade ett par dagar, sedan blev jag tyvärr tvungen att resa utomlands pga sjukdom i familj. Min chef gick inte att få tag på. Självklart blev jag uppsagd sedan men har jag rätt till lön för de dagar jag jobbade? Mvh J
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!1. Rätt till lönDin rätt att få lön för de dagar du arbetade påverkas inte av att du senare inte kunde arbeta. Det är däremot möjligt att din före detta arbetsgivare inte vill betala ut lönen för att han eller hon menar att din frånvaro ledde till ekonomisk skada. Din arbetsgivare har däremot inte rätt att på det här sättet hålla inne lönen för att få ersättning för skada, se 1-3 §§ lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. För att ett anspråk på skadestånd ska få kvittas mot en löneskuld krävs nämligen att det avser ersättning för en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. I ditt fall skulle skadan bero på frånvaron från arbetet, vilket inte bör betraktas som "i tjänsten". 2. Lönens storlekI ditt fall finns ingen överenskommelse med arbetsgivaren om lönens storlek. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan lönen dock framgå i detta. När lönen däremot varken är uttryckligt avtalad eller följer av kollektivavtal ska lönen fastställas till skäligt belopp (ytterst i analogi med 45 § köplagen). 3. UtbetalningsdagI och med att utbetalningsdagen av lönen inte har avtalats blir 5 § 1 st skuldebrevslagen analogt tillämplig. Lönen ska då betalas ut när du kräver det av arbetsgivaren. Vänligen,

Förälders rätt till nedsatt arbetstid

2015-07-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit föräldraledig sedan oktober 2014 då min son kom. Jag planerar att återgå till mitt arbete i januari men så börja arbeta 75% på så sätt att jag arbetar 3 dagar och är hemma 2. När jag prata med min chef verkade han inte nöjd över min planering. Kan han neka mig att arbeta 75%? Finns det någon lag som stödjer mig?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!En förälder har rätt till delledighet genom att exempelvis som i Ditt fall arbeta 75 % och vara ledig 25 %. Detta framgår av föräldraledighetslagen (1995:594). Flera olika former av ledighet finns. I lagens 6 § stadgas rätten till ledighet under tiden då Du som förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning. Du har då rätt till förkortning av Din normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. I lagens 7 § regleras rätten till ledighet utan att Du får någon föräldrapenning. Du har då rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som inte har avslutat sitt första skolår. Eftersom Ditt barn är under åtta år har Du alltså rätt till ledighet och eftersom du har planerat att förkorta Din arbetstid så att Du jobbar 75 % så rymmer det inom det Du har rätt till dvs. förkortning av en fjärdedel. Det finns även andra former av ledighet enligt lagen. Exempel på dessa är hel ledighet me eller utan föräldrapenning och ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m.Gällande förläggningen av ledigheten så stadgas i 12 § föräldraledighetslagen att ledigheten får spridas över hela arbetsveckan eller förläggas till en eller fler särskilda dagar. Observera här skillnaden: Du har rätt till ledighet men gällande när du ska vara ledig så får den förläggas enligt Dina önskemål.I föräldraledighetslagens 13 § föreskrivs att när Du planerar att vara ledig (enligt exempelvis ovan nämnda "ledighetsvarianter" enligt 6 och 7 §§) måste Du anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte är möjligt, så snart Du kan. Du ska, enligt 14 § i samma lag, samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. I bestämmelsens andra stycke stadgas följande: "Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet." Alltså, om Dina önskemål inte medför "påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet" så ska det inte finnas några hinder för Dig att få vara ledig enligt Dina önskemål. Din arbetsgivare får inte själv bestämma (utan Ditt samtycke) om hur Din ledighet ska förläggas "på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut." Avslutningsvis får Din arbetsgivare inte inskränka Din rätt till nedsatt arbetstid. Skulle Ni ingå ett avtal som inskränker de rättigheter som ges till en arbetstagare i föräldraledighetslagen så är detta avtal ogiltigt enligt 2 § föräldraledighetslagen. Enligt samma bestämmelse får dock den närmare tillämpningen i fråga om ledighetens förläggning enligt 11-12 §§ bestämmas i kollektivavtal (när kollektivavtalet slutits på det sätt som anges i bestämmelsens andra stycke).Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid

2015-07-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång är uppsägning vid en fråga om dålig arbetsmiljö
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats finns det stadgade regler i arbetsmiljölagen om kraven på hur en tillfredsställande arbetsplats ska vara. I lagens 3 kap. redogörs de allmänna skyldigheterna som arbetsgivaren har gentemot sina arbetstagare. Regler kring uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, (LAS). Avgörande för hur lång uppsägningstiden är följer av det specifika anställningsavtalet som personen i fråga har, se 4 och 11 §§ LAS. Åsidosätter arbetsgivaren i väsentlig mån de skyldigheter som denne har gentemot sina arbetstagare kan arbetstagaren med omedelbar verkan frånträda sin anställning, se 4 § 3 st. LAS. Sådana skyldigheter innefattar bland annat upprätthållandet av en god arbetsmiljö.Jag har dock svårt att uttala mig mer precist kring hur just din situation ser ut då jag inte har någon bakomliggande fakta. Vill du ha mer information tveka inte att höra av dig igen. Ha en fortsatt bra sommar.Vänligen,

Muntligt anställningsavtal gäller

2015-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Min dotter har blivit lovad muntligt 2 veckor arbete som fotbollstränare , de meddelade henne senare att hon inte kunde arbeta det var inte tillräckligt med ungdomar som hade anmält sig.Blev också lovad två veckors arbete som aktivitetsledare månd- lörd 5 timmar/ dag när hon kom dit sa de att hon bara kunde arbeta 3 timmar / dag och dessutom att hon bara var hjälptränare eftersom du inte gick utbildningen lörd- sönd .Fick ett sms sms på lördagen att ej behövde komma pga dåligt väder , fick nu ett sms att hon ej kan få jobba andra veckan . Hon gick en kurs lördag - söndag för detta jobb som de vara meddelade någon dag innan.Nu 18-19/7 2015 hade de utbildning till som hon skulle gå , fick info om kursen 2 dagar före .Hon kunde ej gå denna kurs eftersom hon var uppbokad på annat arbete.
Stina Bagge |Hej!Tack för din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka rättigheter din dotter har som arbetstagare samt vilka eventuella åtgärder hon nu kan vidta. I avtalsrätten finns en grundprincip benämnd ”Pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal skall hållas, även muntliga sådana. Detta gäller även inom arbetsrätten, vilket är det rättsområde din fråga hamnar inom. Ett muntligt anställningsavtal gäller således, men det blir svårt att bevisa vad som faktiskt var överenskommelsen då skriftligt bevis saknas. Ett ytterligare problem kan vara huruvida detta löfte verkligen är att anse som ett anställningsavtal. Det som talar för att anställningsavtal ingåtts är just att din dotter har deltagit på en utbildning. Det är dock den part som påstår att ett avtal har ingåtts som måste styrka detta. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att en arbetstagare senast en månad efter att en anställning har påbörjats har rätt att få ett skriftligt anställningsavtal, vilket ska innehålla den mest essentiella informationen om anställningen. Det rekommenderas ofta av fackliga organisationer att man som arbetstagare får avtalet skriftligt innan anställningen påbörjas.Angående de sms som har skickats från arbetsgivaren till din dotter om att hon ej kan jobba på grund av dåligt väder etc. är inte acceptabla. Återigen blir det svårt att bevisa att hon blivit tilldelad dessa arbetspass om skriftligt bevis saknas. Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera att uppmärksamma arbetsgivaren på vad som sades vid det första mötet. Din dotter bör få ersättning för den kurs hon deltog i. Hoppas att det löser sig och att du har fått en något klarare syn på vad som gäller.Med vänlig hälsning,

Uppsägning av vikariatanställning

2015-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har en vikariatanställning på 6 månader med ett "från och med ett datum men dock längst till datum". Det står ingenting om uppsägningstid i mitt kontrakt men det står att företaget tillämpar allmänna anställningsvillkor mellan Almega och Unionen samt företagets övriga regler... Kan jag säga upp min tjänst och hur lång uppsägningstid har jag? Tack!/Johanna
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En tidsbegränsad anställning, dvs. en anställning med ett slutdatum, kan inte sägas upp om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. I ditt fall är det fråga om en vikariatanställning som pågår som längst till och med ett visst datum. När det står såhär i avtalet innebär det att anställningen kan avslutas även innan den absoluta sluttidpunkten om den du vikarierar för återgår till arbetet. Anställningen är däremot fortfarande tidsbegränsad, även om slutdatumet kan variera beroende på när den ordinarie anställde kommer tillbaks, och du kan därmed inte säga upp dig om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. Den här möjligheten kan framgå av kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Så vitt jag kan se ger kollektivavtalet mellan Unionen och Almega, vilket din arbetsgivare tycks vara bunden av, ingen möjlighet att avsluta din anställning. Om inte ditt eget anställningsavtal ger utrymme för uppsägning i förtid finns därmed inte någon möjlighet för dig att säga upp dig. Vänligen,

Uppsägningstid, LAS vs anställningsavtal

2015-07-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är anställd sedan 2011 i en blomsteraffär utan kollektivavtal. I anst.avtalet står det att de tillämpar kollektivavtal. Det står specificerat 1 månads uppsägningstid.. Nu har jag sagt upp mig själv enl muntlig ök med chefen första veckan i juli 2015 - med muntlig ök om att min 1 månad uppsägning löper ut under min semester månadsskiftet juli/aug 2015. Nu kommer min chef o säger att jag enl LAS egnt ska ha 3 mån uppsägning pga hur länge jag har jobbat men att vi kan kma överens om att jag stannar augusti ut. Jag har bett att få detta på papper nu, vi ska skriva vid veckoslutet. Men jag undrar vad jag egnt enl LAS har för rättigheter/skyldigheter då jag sagt upp mig själv? Tacksam för snabbt svar!
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Lagen om anställningsskydd(LAS) är en semidispositiv lag vilket innebär att man kan avtala bort vissa delar genom anställningsavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock så att man inte kan försämra en arbetstagares villkor från arbetsgivarens sida så att arbetstagaren hamnar i en sämre ställning än vad hen hade gjort enligt LAS. Då blir det anställningsavtalet ogiltigt. Detta beror på att LAS är tvingande till förmån för arbetstagaren. (2§ LAS) Hade din arbetsgivare sagt upp dig hade du kunnat kräva ut mer än 1 månad om du velat det för att du jobbat där sedan 2011, alltså mer än fyra år. I detta fall hade din uppsägningstid om en månad i ditt avtal blivit till din nackdel i jämförelse med LAS och du hade trots ditt anställningsavtal därför kunnat begära upp till tre månader uppsägningstid. (11§ LAS)Reglerna i 11§ innebär att du har rätt till mer än 1 månads uppsägningstid oavsett vad ditt avtal säger, men det innebär inte att din arbetstagare kan begära att du skall stanna längre än 1 månad när du säger upp dig. Din arbetsgivare har antagligen missuppfattat 11§ i LAS, men du behöver inte stanna längre än en månad på din arbetsplats efter att du sagt upp dig. Jag hoppas detta varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Tjänstledighet för anställningsintervju

2015-07-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag har sökt arbete på en annan avdelning inom samma företag och har blivit kallad till intervju. Dock infaller intervjun, som inte går att flytta på, på samma dag som vital verksamhet pågår och avdelningschefen vill inte ge ledigt pga personalbrist.Har man rätt till ledighet under dessa omständigheter? Anställningen är tillsvidare.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det finns en omfattande rad av regleringar för rätt till tjänstledighet. Bland de viktigaste hör reglerna om studieledighet, föräldraledighet, näringsverksamhetsledighet, ledighet för närståendevård och ledighet för politiska uppdrag. Om du hade blivit uppsagd från ditt nuvarande arbete så hade du också haft rätt till skälig ledighet under uppsägningstiden för att söka arbete, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 14 § andra stycket. Eftersom det dock inte finns någon självklar rätt till tjänstledighet för att gå på anställningsintervjuer när du inte är uppsagd så måste du komma överens med arbetsgivaren om ledighet, varpå denne slutligen har att avgöra om du beviljas ledighet eller inte. Notera dock att det kollektivavtal som reglerar förhållandena på din arbetsplats kan ha bestämmelser som täcker in denna situation. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till din lokala fackförening, dels för att höra dig för om kollektivavtalet har tillämpliga bestämmelser som kan hjälpa dig, och dels för att begära deras stöd i förhandlingar med din arbetsgivare om du inte kan komma överens med honom på egen hand. Med vänlig hälsning

Sjuklön vid timanställning

2015-07-28 i Sjuk
FRÅGA |Jag är timanställd i en matbutik på 1 % i månaden men jag jobbar minst 20 timmar i veckan sedan jag började i oktober. I juni var jag sjukskriven två veckor pga operation, det jag undrar är om jag ska få betalt från mitt jobb? Min chef sa nej eftersom hon inte bokade in mig just de två veckorna men om jag inte varit borta så hade jag ju jobbat.
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi finner aktuella bestämmelser om sjuklön i lagen om sjuklön, se här. Som arbetstagare har du rätt till sjuklön, enligt 1 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Rätten till sjuklön gäller från första dagen av anställningstiden (om inte anställningstiden är kortare än en månad), enligt 3 § sjuklönelagen. Du som arbetstagare har rätt till 80 % av dina anställningsförmåner under alla dagar förutom den första, som är en s.k. karensdag, enligt 6 § sjuklönelagen. Under karensdagen utgår ingen ersättning. Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Med detta förstås planerad arbetstid, att arbetsgivaren vanligtvis ber dig arbeta vissa tider är inte ersättningsgrundande. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Slutsats.Eftersom du inte har blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare inte heller skyldig att betala ut sjuklön för att du blir sjuk eller behöver opereras.Med vänlig hälsning