Arbetstagares återbetalningsskyldighet för lön

2015-07-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har haft en anställning i ett företag från 1997--2013. Nu (2015) har en av delägarna till företaget meddelat mig att "jag har plockat ut för mycket lön" och måste återbetala. Han hänvisar till att min lön inte följde upprättad budget. För mig är det helt orimligt att lönen ska följa en budget. Då borde han väl sagt något varje år, eller...? Jag har i stort sett aldrig tagit ut mer än 4 v sem varje år, så en del av summan beror på att semesterdagarna betalats ut i pengar. Jag har även jobbat mertid, övertid och vissa helger samt under semestern när det behövts. Han har aldrig nämnt något tidigare och han har ju även skrivit under boksluten varje år, vilket jag anser bör vara ett "kvitto" på att man godkänner bokföringen där bla löneutbetalningar ingår. Jag har heller inte haft tillgång till företagets konton eller löneutbetalningssystem utan löneutbetalningarna har skötts av annan person. Den andre delägaren hävdar att min lön är rätt. Vad gör jag? Måste jag betala tillbaka eller finns det något jag kan hänvisa till.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Den situation du råkat ut för, att arbetsgivaren hävdar att han betalat ut för mycket i lön och nu kräver att du betalar tillbaka detta, är en fråga som prövats flertalet gånger av Arbetsdomstolen. De olika målen skiljer sig lite utifrån omständigheterna, men det har utvecklats en tämligen klar praxis på området.Vi måste till att börja med skilja på två frågor. Först måste klargöras om arbetstagaren överhuvudtaget är återbetalningsskyldig för den påstått felaktigt utbetalda lönen. Om svaret på detta är ja, får undersökas om arbetsgivaren kan tvångskvitta denna motfordran mot arbetstagarens lön, eller om han får utkräva betalning genom en vanlig fordran. Detta beror på hur kvalificerad den onda tron är, dvs. om arbetstagaren tagit emot lönen i full vetskap om att hen inte har rätt till den och därmed anses uppsåtligen ha vållat arbetsgivaren skada i tjänsten.Vad gäller första frågan gäller som huvudregel att återbetalningsskyldighet föreligger för den som fått ut mer i lön osv. än han/hon har rätt till. Denna allmänna rättsprincip kallas condictio indebiti. Dock finns ett viktigt undantag. Om mottagaren tagit emot och förbrukat den ”extra” lönen i god tro är han trots allt inte återbetalningsskyldig. Dessa principer stadgas bland annat i målet AD 1989:55.För att bedöma om du som arbetstagare varit i ond eller god tro om den påstådda högre lönen, läggs vikt vi olika faktorer såsom tiden som gått från utbetalningarna till arbetsgivarens krav på återbetalning, om arbetstagaren haft en fast lön varje månad eller den varierat beroende på provision osv., om lönebeskedet varit lättillgängligt och lättöverskådligt samt om arbetstagaren fått bekräftat av arbetsgivaren att beloppet stämmer.I ditt fall kan konstateras att det faktum att utbetalningarna skett flera år innan arbetsgivaren kommer med betalningsanspråket talar för att arbetsgivaren om han utbetalat för mycket i lön bort ha insett detta tidigare. Att han fortlöpande godkänt löneutbetalningarna och att den andra delägaren inte ens påstår att beloppet är felaktigt, talar också för att eventuell återbetalningsrätt i så fall är försutten. Om beloppet inte är klart mer än vad du rimligt kunnat förvänta dig av motsvarande arbete, bör du anses vara i god tro och därmed föreligger ingen återbetalningsskyldighet för den påstått för högt uppburna lönen.Slutligt kan konstateras att om den andra frågan skulle aktualiseras, dvs. om du ändå skulle bedömas vara i ond tro och därmed återbetalningsskyldig, kan arbetsgivaren knappast tvångskvitta fordran mot lön då du inte längre är anställd i företaget, utan får då kräva ut beloppet på vanlig väg. Som resonerats ovan med stöd av utvecklad praxis på området kan alltså dock konstateras att du högst troligt inte kan krävas på pengarna i efterhand, då du inte kan anses ha bort inse att beloppet var felaktigt och därmed har mottagit och förbrukat lönen i god tro.Lycka till framöver!Med Vänliga Hälsningar

Avtal om uppsägningstid

2015-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin arbetsgivare har avbrutit min provanställning och hävdar att LAS gäller vilket innebär 14 dagars uppsägning. I vårat anställningsavtal står det en månad. Jag har skickat in mina avtal och fått dom kontrollerade och läget är att dessa gäller men trots detta vägrar min arbetsgivare att gå med på detta.Företaget har skulder och finns hos kronofogden och det finns inga pengar i företaget. Då jag inte är fackansluten får jag betala min advokat själv. Risken att inte få igen pengarna finns då företaget inte har några och är på väg in i en konkurs. Tycker det är bedrövligt att denna lurendrejare ska komma undan då jag inte är den första han lurar och det inte är det första företaget han kursar! Har hört att jag själv kan driva målet utan advokat dvs jag är mitt egna ombud. Hur kan jag gå till väga? Finns det något annat jag kan göra för att?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett avtal om uppsägningstid kommer att gälla framför LAS bestämmelser så länge avtalet är till fördel för arbetstagaren, som det är i detta fall, vilket framgår av 2 § LAS. Du har därför rätt till en månads uppsägningstid. Det stämmer också att du har rätt att driva talan utan ombud, dock måste du väcka talan mot din arbetsgivare inom fyra månader från uppsägningen och begära ett ekonomiskt skadestånd i enlighet med 41 samt 38 §.Med vänlig hälsning,

Uppsägning och rätten till skadestånd

2015-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Blev uppsagd pga arbetsbrist i början av januari via ett mejl där det saknas information om allt från personnummer till återanställning. Jag kontaktade en jurist och begärde då skadestånd som de har bestridit. Nu måste jag avgöra om det ska upp till tingsrätten eller jag ska lägga ner kravet. Det jag undrar är hur stor är risken att förlora ett sådant mål där jag uppenbarligen har all rätt på min sida?
Sedja Abed Ali |Hej Pernilla och tack för din fråga!Den lag som blir tillämplig för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst är lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om inte något av undantagen som anges i 1 § LAS är lagen indispositiv, vilket innebär att den inte får inskränkas eller avtalas bort vilket framgår av 2 § 2 st. LAS. Enligt 7 § LAS ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Vidare framgår av lagrummet att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.Av 8 § LAS framgår att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig samt att arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet skall ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska det även anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Rätten till skadestånd framgår av 38 § LAS där det anges att en arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till och även ersättning för skada som uppkommer. Skadeståndet enligt 38 § kan avse både ersättning för den förlust arbetstagaren drabbas av men även kränkningsersättning. Av lagrummets sista stycke anges att skadeståndet ska sättas ned eller bortfalla om det är skäligt.Det är dessvärre väldigt svårt att kunna se hur utgången i ett mål blir. Av den information jag fått från dig kan jag dra slutsatsen att uppsägningen inte gått helt rätt till. Jag har dock inte någon information om de grunder arbetsgivaren bestrider din skadeståndsbegäran på. Det är bäst att i sådana situationer kontakta en jurist som i sin tur kontaktar arbetsgivaren för att förhandla innan en stämningsansökan skickas till tingsrätten. På så sätt får ni veta på vilka grunder arbetsgivaren bestrider era krav på och då kan ni bilda er en bättre uppfattning om chanserna till framgång. Vänligen,

Uppsägning av säsongsanställning

2015-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en fråga angående uppsägning. I sommar har jag en säsongsanställning på en camping och vill säga upp mig tidigare än slutdatumet som står i kontraktet. I kontraktet står att det är tillåtet att säga upp sig från en tidsbegränsad anställning om man meddelar detta 14 dagar innan. Min arbetsgivare vägrar låta mig säga upp mig och hävdar att säsonganställning inte är en tidsbegränsad anställning så det går inte för mig att säga upp mig innan slutdatumet. Är det verkligen sant? I kontraktet står säsongsanställning som en typ av tidsbegränsad anställning och vi har kommit överens om ett start- och slutdatum så jag tycker att reglerna för tidsbegränsad anställning borde gälla.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En anställning som är tillsvidare är obegränsad i tid. Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare, om inget annat avtalats. I ditt fall hade ni avtalat om ett bestämd start- och slutdatum, därför bör anställningen ses som tidsbegränsad. En säsongsanställning är en typisk tidsbegränsad anställning. Utgångspunkten är att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid, utan arbetstagaren är förpliktigad att arbeta under hela den överenskomna tiden. Emellertid kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om annat. Du beskriver att det står i kontraktet att uppsägningstiden är 14 dagar. Jag ser ingen anledning till att detta inte skulle gälla för din del. Därför ska du ha rätt till säga upp i enlighet med avtalet (såvida det inte finns någon omständighet som gör att detta inte skulle gälla). Vänliga hälsningar,

Arbetsgivare som bryter mot arbetsrätten

2015-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej , min son jobbar på ett företag i hällvadsholm, chefen hotar min son med indragen lön och semester om han inte kör studenter på lastbilen, till detta hör att företagets lastbil ej är försäkrad eller skattad,företaget har i get kollektivavtal .de betalar sällan ut lön på avtalat datumde betalar aldrig ut övertidsersättning varken i pengar eller ledighetde anställda får inte reda på hur många dagar semester de har eller när de får ut sin semestermin son sa upp sig den 8 april och arbetsgivaren sa att det var 3 månaders uppsägning som gäller, arbetsgivaren hotar med att stämma min son om han avslutar sin anställning och går hem innan dessa månader är över, min har ett nytt jobb att börja på så fort han kan komma ifrånarbetsgivaren i Hällevadsholmvart vänder man sig för att inågon annan ska hamna i samma situation ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Arbetsgivaren i detta fall har handlat klandervärt och brutit mot flera grundläggande arbetsrättsliga principer. Att din sons arbetsgivare bland annat inte betalar ut lönen i tid är en allvarlig överträdelse av dennes skyldigheter gentemot arbetstagaren. Att det sker ett inte obetydligt dröjsmål med utbetalningen av lönen är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd). Sålunda finns en möjlighet att lämna anställningen direkt, utan iakttagande av uppsägningstid. Det är lämpligt att arbetstagaren tydligt meddelar arbetsgivaren att denne vill frånträda anställningen omedelbart på grund av att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren. Arbetsgivaren kan vidare bli skadeståndsskyldig dels för den innestående lönen och dels för den ekonomiska förlust som arbetstagaren gör genom att exempelvis inte direkt hitta en ny anställning. Enligt din beskrivning verkar arbetsgivaren motvillig till att underkasta sig de arbetsrättsliga bestämmelserna. Det finns därför grund för din son att genast lämna sin anställning (utan att han begår ett avtalsbrott). Dock är det rekommendabelt att först vända sig till facket för vidare råd. Vänliga hälsningar,

Avslutande av provanställning i förtid

2015-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag har idag en provanställning på 6 månader och i mitt anställningsavtal står det skrivet att under provanställningen är det en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader, därefter tillämpas LAS. Jag letar nu nytt jobb då jag inte trivs på jobbet av olika anledningar. Mina möjligheter att få ett nytt jobb minskar i och med uppsägningstiden, jag går på anställningsintervjuer och vill vara tillgänglig för nytt jobb så fort som möjligt. Och vill inte säga upp mig i förtid förens nytt anställningsavtal är skrivet. Vilka möjligheter har jag att avbryta provanställningen med kortare tid än 2 månaders uppsägning. Och kan jag bli skadeståndsskyldig om jag går tidigare?
Elias Lundin |Hej! Tack för din fråga!Frågan gäller såväl möjligheten för en arbetstagare att avbryta en provanställning som arbetstagares skadeståndsskyldighet om provanställningen avbryts när sådan möjlighet inte finns.1. Möjligheten att avbryta provanställningenEn provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som huvudsakligen regleras i 6 § LAS. Möjligheten för dig som arbetstagare att avbryta provanställningen innan de sex månaderna har löpt ut beror på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Om uppsägningstiden regleras i ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av kommer det villkor som står i ditt anställningsavtal att vara giltigt (se 2 § 3 st LAS samt 6 § LAS) och du måste därmed iaktta uppsägningstiden.Om arbetsgivaren däremot inte är bunden av ett kollektivavtal eller kollektivavtalet inte föreskriver något om uppsägningstiden bör du inte ha någon uppsägningstid. I 6 § LAS stadgas att en provanställning får avbrytas innan anställningstiden har löpt ut så länge inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat annat, t.ex. att viss uppsägningstid ska gälla. Ett sådant avtal bör däremot inte få begränsa dina möjligheter att avbryta provanställningen i och med att ett sådant avtal enligt mig är till nackdel för dig som arbetstagare (jfr 2 § andra stycket LAS). Följaktligen bör inte uppsägningstiden i ditt anställningsavtal gälla om inte den uppsägningstiden regleras i kollektivavtal och du har därmed rätt att avbryta provanställningen när du vill. 2. SkadeståndsskyldighetOm du väljer att avbryta anställningen utan att iaktta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider skada lider av att du inte utför ditt arbete. Det här förutsätter däremot att det faktiskt är din frånvaro som resulterar i en skada och dessutom krävs det, enligt skadeståndsrättsliga principer, att arbetsgivaren i någon mån försöker begränsa sin skada genom att t.ex. försöka hitta andra som kan arbeta. Vänligen,

Arbetsgivare som vägrar att betala lön

2015-06-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min man fick jobb hos sin vän på en restaurang.De skrev avtal från början av mars och min man frågade när hans första utbetalning av lönen skulle komma. Arbetsgivaren sa då att den skulle betalas ut i slutet på mars.Men i slutet på mars kom ingen lön, enligt arbetsgivaren var det dålig inkomst pga att de just startat restaurangen samma månad, vilket min mannäven hjälpt till med sedan januari. Arbetsgivaren lovade utbetalning av 2 löner månaden efter. Sedan kom de överrens om att han skulle få helgerna ledigt from påsken i april.En lön kom i april, en till i maj. Den första lönen var fortfarande inte utbetald.Min man jobbade dessutom ca 8-22 varje dag, även helger. Ingen övertidsersättning eller lön utöver normal arbetstid har betalats ut.I början på juni så kräver arbetsgivaren att min man ska börja jobba lördagar igen, alltså 6 dagar i veckan och fortfarande extremt långa pass.Min man konfronterade arbrtsgivaren och sa att det inte är ok. Han är skyldig honom en månadslön + övertidsersättning. Han hotade med att säga upp sig och arbetsgivaren sa att han inte behövde komma tillbaka.Arbetsgivaren hade inte tecknat kollektivavtal, han förbekat dessutom att han är skyldig pengar. Han hade räknat ihop en summa för övertidsersättning, men har nu ändrat sig och vill inte betala ut.Hur kan vi gå till väga för att få ut de pengar som faktiskt tillhör min man som arbetsgivaren vägrar betala ut?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att en arbetsgivare inte betalar ut lönen som utlovats är en allvarlig överträdelse av dennes skyldigheter gentemot arbetstagaren. I ditt fall har din man arbetat och lön har överenskommits mellan honom och arbetsgivaren. Att inte betala ut lön i tid är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd).Det finns flera tillvägagångssätt för att utkräva sin rätta lön från arbetsgivaren, och det första steget är naturligen att försöka prata med arbetsgivaren. Detta har din man redan gjort utan att något hänt. Trilskas arbetsgivaren eller kan denne inte betala, så bör din man vända sig till sin eventuella arbetstagarorganisation (facket), som kan hjälpa honom att gå vidare. Han kan även kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett betalningsföreläggande kan du få skulden bekräftad. Kronofogden skickar därefter ett kravbrev till den du har en fordran på (arbetsgivaren i hans fall). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Din mans rätta lön skulle ha utbetalats för en tid sedan, men detta har alltså inte skett. I ett sådant fall är lönen förfallen till betalning och han kan ansöka om betalningsföreläggande. För att bevisa din fordrans existens, bör du ha ett anställningsavtal eller/och en lönespecifikation. Om arbetsgivaren bestrider betalningsföreläggandet, kommer han att hänvisas till domstolen. I ett sådant fall måste han gå igenom en domstolsprocess, såvida inte arbetsgivaren går med på kraven tidigare. Som arbetstagare kan han även ansöka om att sin arbetsgivare ska gå i konkurs. Har eller kommer hans arbetsgivare inom en snar framtid gå i konkurs, kan han få ut din fordran från den statliga lönegarantin. Slutligen så kan du alltså prata med sin arbetsgivare igen, kontakta facket eller/och vända dig till Kronofogdemyndigheten eller domstolen. Det är av vikt att han agerar snabbt, för att inte förlora sina möjligheter att få ut sin lön.Vänliga hälsningar,

Skolfråga arbetsrätt

2015-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, har en fråga angående omplaceringar. Som jag förstår det kan bastubadarprincipen tillämpas endast vid omplaceringar inom arbetskyldigheten och KA. Om en AG väljer att omplacera en AT, som exempelvis varit narkotikapåverkad på arbetsplatsen (Som enligt AD praxis både är saklig grund för uppsägning/avsked) utanför KA och därmed arbetsskyldigheten. Vilket medför att AT både får sämre lön och arbetstider, kan AT angripa omplaceringsbeslutet rättsligt? Får en AG omplacera hur han vill när det gäller utanför KA i enlighet med arbetsprerogativet?
Mattias Vilhelmsson |Hej, din fråga har karaktären av en skolfråga. Lawline har som policy att inte svara på sådana frågor. Jag får således hänvisa dig till relevant praxis, doktrin och förarbeten.