Åtgärder för att hindra facklig anslutning

2015-04-27 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Jag vill gå med i facket, men detta är inte populärt på mitt jobb. Varken av andra anställda eller av min chef. Utanför jobbet har jag fått uppmaningar av andra anställda att "går du med i facket, ska vi berätta om dina privata snedsteg" och min cykel har blivit punkterad osv. Vad gäller? Vad kan jag göra? Vad säger lagen?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Enligt 7 § medbestämmandelagen (MBL) har var och en rätt att ansluta sig till en fackförening. Vidare framgår av 8 § MBL att det är otillåtet att vidta åtgärder mot en person för att försöka förmå personen att inte utnyttja sin föreningsrätt. Slutligen stadgas i 54 § MBL att en arbetstagare, arbetsgivare eller organisation som bryter mot lagen ska ersätta den uppkomna skadan.Sålunda bör du vända dig till ett fackförbund för att få hjälp att föra en sådan process eller att på ett annat sätt hantera problemen. Vidare synes det som att ett antal brott har begåtts mot dig och därför bör du anmäla dessa. Till en början kan noteras att det utgör försök till olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalk) att försöka förmå någon att underlåta något (som att gå med i ett fackförbund) genom att hota med att lämna ett menligt meddelande, om tvånget är otillbörligt. Att berätta om dina ”privata snedsteg” skulle troligen anses vara ett sådant menligt meddelande. Vidare är punkterandet av din cykel att klassa som åverkan, som är en ringare form av skadegörelse (se 12 kap. 2 § brottsbalken). Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Svar på provfråga

2015-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vill bara meddela att frågan på:http://lawline.se/answers/misshandel-snatteri-och-hot-grund-for-uppsagningär direkt taget från ett prov för oss som läser utvidgad juridisk grundkurs på distans på Lunds Universitet.Jag brukar ofta söka mig till er sida för hjälp och vägledning men synd att inte sånt här kan kollas upp innan svar publiceras :(
Louise Eskesen |Hej, och tack för din synpunkt!Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor, men ibland kan detta ske av misstag om det inte tydligt framgår att det är en provfråga. Tack för påpekandet, vi ska göra vårt bästa för att det inte ska upprepas.Med vänlig hälsning,

Uppsägning personlig relation till arbetsgivaren

2015-04-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej jag har kommit i kant med min chef. som vi har känt varandra i imånga år sen vi gick i grundskolan till och med då kunde vi inte komma överens jag börja bli orolig om mitt jobb jag har varit där i nästan 18 år. lite info om mig på jobb. Jag är hso på ett företag med 104 kollektiva och 100 tjänstemen och nu har det kommit varsel på vårt företag och jag är också förhandlare inom facket vad säger lagen om jag blir varslad jag har försökt att hitta någåt men jag hittar inte.och vilken hjälp kan man hitta till mina arbetskamrater.jag hoppas du svarar så fort så möjligt mvh dimce
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare kan säga upp dig på två grunder, antingen genom uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl vilket framgår av 7 § LAS. Om det sker uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren enligt huvudregeln skyldig att följa en turordningslista som bestäms enligt sist-in-först-ut principen vilket innebär att den som arbetat kortast är den som först ska bli uppsagd, se 22 § LAS. I och med att du arbetat där så länge är du troligtvis långt ner i turordningslistan. Det finns dock två undantag för turordningslistan. Det ena gäller för små arbetsgivare med högst tio anställda som innebär att arbetsgivaren får undanta högst två anställda från turordningslistan, 22 § 2 st. LAS. Det andra undantaget är om det upprättats ett avtalsturlista genom förhandlingar av kollektivavtalet, se 2 § 3 st. LAS. Denna avtalslista får dock inte vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden och kan i så fall angripas på de grunderna, diskrimineringsgrunderna hittar du här:1 kap. 5§ DiskrL. För att säga upp någon krävs saklig grund vilket framgår av 7 § LAS.. Detta innebär att om du blir uppsagd på grund av personliga skäl krävs det saklighet. Sakligt grundande skäl kan vara om du har ett olämpligt uppträdande eller missköter dig på ett sätt som påverkar arbetet. Det ska dock vara fråga om att du på ett väsentligt sätt inte uppfyller dina arbetsuppgifter, något enstaka fall av misskötsamhet är alltså inte tillräckligt. Om det beror på samarbetssvårigheter måste dessa vara mycket allvarliga och innan uppsägning blir aktuell bör arbetsgivaren överväga skäliga möjligheter för att lösa problemet, som till exempel omplacering. Att ni kommit i kant med varandra låter därmed i sig inte som ett tillräckligt skäl för uppsägning och du behöver troligen inte oroa dig. Hoppas allt löser sig! Med Vänliga Hälsningar,

Avtala bort semesterförmåner

2015-04-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Här kommer en konstig fråga. Som arbetstagare kan man välja att inte få semesterlön/semesterersättning? Tack!
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Jag tycker inte alls att det är en konstig fråga, det är vanligt med funderingar kring anställningar och de förmåner man är berättigad till.Reglerna om semesterlön och semesterersättning regleras i Semesterlagen, som du hittar https://lagen.nu/1977:480. Semesterlön utbetalas i samband med semesterledighet, 26§. Vid anställningar som varar en kortare tid än tre månader kan istället semesterförmånerna betalas ut som semesterersättning till arbetstagaren.Som arbetstagare har man rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen, 1§. Den rätten kan inte avtalas bort genom avtal mellan en arbetsgivare och en enskild anställd, 2§. Med vänlig hälsning,

Semesterlön istället för semesterersättning

2015-04-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! har varit tillsvidare anställd på en resturang nu med timlön i ett år!och får semesterersättning utbetald varje månad i samband med lönen!har jag rätt att kräva betald semester istället?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Som arbetstagare har du rätt till semesterförmåner enligt 1§ i Semesterlagen, som du hittar https://lagen.nu/1977:480. Semesterförmåner innefattar bland annat rätten till betald semester, eller semesterlön som det kallas i lagen, enligt 26§. Semesterersättning kan betalas ut istället vid anställningar som varar en kortare tid än tre månader, 5§. Enligt lagen har du med andra ord rätt till betald semester istället för semesterersättning.Med vänlig hälsning,

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

2015-04-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller semester. Jag fick barn i oktober 2013 och var föräldraledig hela 2014. (Ensamstående men med gemensam vårdnad med andra föräldern.) Gick tillbaka till jobbet den 11 januari 2015 och har jobbat heltid sedan dess. Under föräldraledigheten var jag heltidsanställd och har varit anställd hos företaget i snart 9 år. Nu har jag fått reda på att jag fått sju obetalda semesterdagar. Har jag inte rätt till några betalda semesterdagar för 11 januari - 31 mars? Tacksam för svar.Vänligen / Marielle
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Regler om semester finns i semesterlagen.Ett semesterår är från den 1 april ett år till och med den 31 mars följande år. Året innan semesteråret kallas intjänandeår (3 § semesterlagen). Enligt 4 § semesterlagen har alla arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, om anställningen påbörjats innan den 31 augusti under semesteråret. Då har arbetstagaren rätt till fem semesterdagar. Din anställning har ju pågått i snart nio år. Därför bör du ha rätt till 25 semesterdagar. För att räkna ut antalet betalda semesterdagar räknar man ut hur många dagar arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret och drar bort det antal dagar som arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan lön. I ditt fall blir detta 79 dagar (11 januari - 31 mars). Antalet dagar divideras sedan med årets dagar och multipliceras sedan med 25: 79/365 * 25 = 6 betalda semesterdagar, eftersom summan ska avrundas uppåt till närmsta heltal.Du bör alltså ha rätt till 19 obetalda och 6 betalda semesterdagar sommaren 2015.Enligt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal kan reglerna se lite annorlunda ut, men enligt 2 och 3 §§ semesterlagen får inte arbetstagarens rättigheter inskränkas om det inte finns stöd för det i lagen. 4 § semesterlagen om att alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar är en sådan bestämmelse som inte får inskränkas.Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!Vänlig hälsning,

Årlig lönepåslag

2015-04-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, min flickväns chef har gett henne noll i löneökning och motiverar det med att hon varit sjukskriven på grund av foglossning under graviditeten.Får man göra såhär?Finns det någon lag emot detta?Christer
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill till att börja med konstatera att det inte finns bestämmelser om lönepåslag reglerat i lag. Däremot kan det finnas ett kollektivavtal som innefattar enskilda klausuler om olika former av lönevillkor. Om ni har tur så kan det finnas föreskrifter i kollektivavtalet som reglerar en garanterad miniminivå för det årliga lönepåslaget. I sådana fall har arbetsgivaren skyldighet att rätta sig efter dessa bestämmelser och därutöver bevilja löneförhöjning till din flickvän. Om vi däremot ponerar att det ej finns särskilda bestämmelser om ett garanterat lönepåslag reglerat i kollektivavtalet så blir situationen vanmäktig för din flickvän, eftersom att det inte finns en laglig skyldighet för arbetsgivaren att bevilja årlig löneförhöjning. Mitt råd är därmed att ni kontrollerar kollektivavtalet noggrant och beroende på förutsättningarna vidtar åtgärder. Vänligen,

Skiftande anställningsformer

2015-04-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Lawline! Mitt namn är Lina och jag arbetar på ett ganska känt företag, i butik. Vi som är anställda är med om att våra anställningskontrakt ändras från månad till månad, och vi höjs/sänks i procent och det står alltid "Tillsvidare" under en viss månadsperiod, efter det ändras procenten igen. Detta är något vi alla reagerar på och tycker är väldigt jobbigt då man aldrig riktigt vet "Vart man står" som anställd. Tack vare detta kan ens lön skilja sig från allt mellan 11000 kr-17000 kr, trots att man står på schema samt ej har provision. Vi är många som inte får varken anställningsavtalen eller lönespecifikationerna att gå ihop, och det är några som frågat hos chefen men bara fått höra att "allt är normalt". Vart vänder vi oss? Tack på förhand!
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När det kommer till anställningsavtal så finns det bestämmelser om detta i lag om anställningsskydd. Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare. En tillsvidareanställning upphör efter en uppsägning med efterföljande uppsägningstid, se 4 §. Avtal får träffas om tidsbegränsade anställningar om det rör sig om en allmän visstidsanställning, ett vikariat, ett säsongsarbete eller en arbetstagare som har fyllt 67 år, se 5 §. Ett avtal kan även avse en provanställning enligt 6 §. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd i mer än två år genom allmän visstidsanställning eller som vikarie så övergår anställningen i en tillsvidareanställning.En arbetsgivare kan välja att skifta mellan de olika formerna för tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivaren kan dock inte byta ut en tillsvidareanställning mot en tidsbegränsad anställning utan en överenskommelse med arbetstagaren. Arbetsgivaren ska senast inom en månad från det att anställningen påbörjades, komma med skriftlig information till arbetstagaren med alla villkor som har väsentlig betydelse för anställningsavtalet, se 6c §. Det är arbetsgivaren som avgör hur stort behovet är av arbetskraft, och därmed hur många arbetstagare som behövs och om arbetstagarna behövs på deltid eller heltid. Däremot kan inte en arbetsgivare hur som helst ändra en arbetstagares tillsvidareanställning på heltid till att gå ner i exempelvis halvtid. Jag skulle råda att ni vänder er till er arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. De kan svara på era frågor, och hjälpa till om det skulle behövas. De kan snabbt sätta sig in i er situation och kontrollera det aktuella kollektivavtalet. Med vänliga hälsningar