Vad gäller vid överföringar till utlandet?

2018-03-15 i EKONOMI
FRÅGA |Är det juridiskt sett tillåtet att föra över en stor summa pengar från Sverige till ett US konto?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som förbjuder dig att föra över pengar till USA. Däremot kan det hända att banken som ska föra över pengarna ställer frågor och vill veta syftet med överföringen. Detta är bland annat på grund av Penningtvättslagen. De svenska bankerna är skyldiga enligt lag att ha god kännedom om sina kunder och om hur de använder bankens tjänster. Om banken bedömer att den inte fått tillräckliga svar på sina frågor så får den inte utföra den aktuella överföringen (3 kap. 1 § Penningtvättslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma!Vänlig hälsning,

Betala semesterersättning en gång i månaden eller en gång om året?

2018-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Vi har tre stycken timanställda, de har börjat hos oss under hösten 2017. Hur gör vi med semesterersättning? Vi vet inte vad deras årsinkomst blir, kan vi betala ut 12% varje månad? Eller vänta tills de arbetat ett år och då betala ut det i en klumpsumma? Om de får betalat ut 12% i semesterlön ska vi betala ut lön när de har semester? I så fall hur beräknar man det då de vissa veckor jobbar kanske 40 tim och andra veckor typ 25 tim.Med vänlig hälsningBenita Oliv
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att göra båda delar - betala ut 12 % av den totala lönen varje månad, alternativt betala en gång om året. Lagen uppställer inga särskilda krav på själva förfarandet. Nej, du har ingen skyldighet att betala semesterlön, eftersom de 12 %:en är istället för betald semester. Det kan vara en god idé att anställa en person med ekonomisk kunskap, såsom en revisor eller ekonomiassistent om du behöver hjälp med hur löneutbetalning och liknande går till.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Otillåten direktupphandling eller ett förhandlat förfarande enligt LOU?

2018-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |Är det möjligt för en kommun att göra en uppdragsdrags bekräftelese med leverantörer utan att göraen upphandling enligt LOU. 24 Miljoner ena fallet och 12 miljoner i andra fallet.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om en kommun har ingått ett avtal med en leverantör utan att göra en upphandling enligt LOU så har de gjort en direktupphandling. En direktupphandling innebär helt enkelt att kommunen ingår ett avtal med en leverantör utan konkurrensutsätta avtalet i enlighet med LOU. Det finns inga formkrav för hur man får ingå avtal vid direktupphandlingar och det finns inte heller krav på att man behöver annonsera att man vill ingå ett avtal. Rent juridiskt handlar därför din fråga om huruvida kommunen har gjort en otillåten direktupphandling eller inte. Redan utifrån de belopp som är aktuella här så kan jag konstatera att om kommunen inte använt ett förfarande i LOU vid köpen, och det köpta inte omfattas av undantagen i 1 kap. LOU, så är det fråga om otillåtna direktupphandlingar. Man får nämligen aldrig direktupphandla kontrakt över tröskelvärdet (2018 är tröskeln 2 096 097 SEK). Observera dock att tröskelvärdet är högre om det rör sig om en byggentreprenad, detta framgår inte av din fråga. Däremot så kan det vara så att kommunen faktiskt har upphandlat enligt LOU utan att du känner till det. Vid upphandlingar över tröskelvärdet så kan man nämligen använda sig av något som kallas för förhandlat förfarande. Detta är ett upphandlingsförfarande där kommunen bjuder in bara vissa utvalda leverantörer och förhandlar med dem (6 kap. 4 § LOU). Detta förfarande får kommunen använda bara i de fall som anges i 6 kap. 5 och 6 §§ LOU. Har det inte gjorts någon annonsering alls så behöver 6 kap. 12 och 14 – 19 §§ LOU vara uppfyllda för att förfarandet ska vara tillåtet. Om någon förutsättning brister så ska upphandlingen räknas som en otillåten direktupphandling. Om du vill ha en fullständig utredning av det aktuella ärendet så råder jag dig att använda dig utav någon av våra betaltjänster som ni hittar här alternativt ta kontakt med oss på info@lawline.se för vidare konsultering. Det handlar trots allt om stora belopp här. Det kan också vara bra att känna till att en leverantör som lider skada av ett felaktigt upphandlingsförfarande grundar kan få ersättning för uppkommen skada (20 kap. 20 § LOU). Om ni vill föra talan om skadestånd så är det jätteviktigt att ni gör det inom ett år, annars går er rätt förlorad (20 kap. 21 § LOU). Jag hoppas att du fått någorlunda svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har en revisor rätt att ta del av protokoll från tidigare år än det som revisionen avser?

2018-02-26 i EKONOMI
FRÅGA |Har en revisor rätt att ta del av protokoll från tidigare år än det år som revisionen avser?
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Revisonslag (RL). Eftersom du inte angett om det gäller till exempel en ideell förening eller ett litet företag, så kommer jag ge dig ett övergripande svar. Om du känner att du vill veta mer exakt vad som gäller så är du välkommen att fråga igen och säga vad för typ av förening eller företag det gäller. Jag förutsätter även att det gäller en förvaltningsrevision, alltså när revisorn granskar styrelsens förvaltning. Detta eftersom din fråga är specifikt kopplad till protokoll.Vad säger lagstiftningen?En revisor har rätt att ta del av det material den behöver för att uppfylla sina skyldigheter. Detta på grund av att revisorn ska granska företagsledningens förvaltning så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Är revisorn dessutom en auktoriserad, godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag så ska det ske med professionell skepticism, (5§ RL).God revisionssed är en rättslig standard som revisorn ska följa när den genomför sin planering, bemanning genomförandet av uppdraget. Det gäller även rapporteringen och dokumentationen av uppdraget.Professionell skepticism innebär ett förhållningssätt för hur revisorn ska agera. Denne ska ha en ifrågasättande inställning, se över om det kan finnas förhållanden som kunde tyda på felaktigheter på grund av fel eller bedrägeri. Revisorn ska även göra en kritisk bedömning av revisionsbevisen.Har revisorn alltså rätt att få ta del av protokollen?Ja, för att revisorn ska kunna agera på ovannämnda sätt, så har revisorn rätt till allt material kopplat till uppdraget. Den informationen finner du även i Skatteverkets information för Ideella föreningar.Skulle du trots detta känna att revisorn agerar utanför sitt uppdrag, gör ett bristfälligt arbete eller är olämplig hittar du information här om hur man gör en anmälan mot en revisor.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Banklån som student

2018-03-12 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag och min pojkvän vill köpa en lägenhet tillsammans, jag studerar och han jobbar. Han kan ensam få låna tillräckligt för att köpa den lägenheten vi är intresserade av men det är jag som går in med högst kontantinsats. Kan vi båda stå på köpekontraktet trots att han är ensam lånetagare?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det här är i grund och botten ingen juridisk fråga och det är egentligen upp till banken hur dem vill göra. Jag ser inga hinder för att banken skulle låta dig stå med som låntagare. Det blir en extra säkerhet för banken som kan kräva er båda på betalning. Om du vill skydda din kontantinstans kan du skriva ett enkelt skuldebrev tillsammans med din pojkvän. Det finns egentligen inga formkrav för ett sådant skuldebrev, men det kan vara bra att ha med information om belopp, betalningsvillkor, datum och namnteckningar. Jag kan tipsa om dig om du kan vända dig till Notarius publicus där du bor. Denna person (typiskt sett en advokat) kan hjälpa dig att utfärda skuldebrevet och även bevittna det så har du en extra säkerhet om det skulle bli en tvist om skuldebrevet i framtiden. Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vi besvarar inte skolfrågor

2018-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag vill skriva ett juridiskt PM, men kommer verkligen inte på någon frågeställning om rättsregler, finns det några tips? Samt tips på hur jag kan skriva juridiskt?
Josefin Tjernell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vi på Lawline besvarar inte skolfrågor, utan endast frågor som rör konkreta juridiska ärenden, så tyvärr behöver du vända dig någon annanstans med din fråga! Det finns dock massor av bra litteratur om du vill lära dig att skriva juridiskt, personligen gillar jag "Att skriva rätt" med Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander. Det kan också vara bra att hitta inspiration i andras uppsatser, jag brukar leta C och D-uppsatser i ämnet för att få viss ledning. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan fakturan komma flera månader efter utsatt tid?

2018-02-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har flyttat in i en nyproducerad lägenhet ocj vi gjorde en del tillval. I tillvalskatalogen står det att "cirka en månad innan tillträdesdagen faktureras den totala tillvalskostnaden". Vi flyttade in den 3 oktober 2017, och fakturan kom nu, den 19 februari 2018. Jag är nyfiken på vad som gäller här. Kan man skicka en faktura så långt senare när det står att fakturan ska komma innan tillträdesdagen? Med vänlig hälsning,Erika
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En sådan formulering får ses som en preliminär prognos på när fakturan kommer. Detta blir istället en fråga om preskription. För konsumenter gäller en treårig preskriptionstid vilket innebär att fakturan i ditt fall inte har kommit för sent. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Bokade resa utan min vetskap - kan han kräva mig på pengar?

2018-02-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag träffade en kille i december 2017,vi hann bara träffas några gånger innan han beställdeen resa till Kroatien åt oss till september 2018,utan att jag visste något. När jag fick reda på det så fick jagvarken bokningsnummer eller något annat av honom. Eftersom jag inte ville resa och absolut inte närhan beställt en resa utan att jag visste något . Jag kontaktade resebolaget och sa som det var,efterkontakt med killen så tog dom bort mitt namn från resan,men bokningsavgiften finns kvar och nu kräverhan mig på 700 kr,fast jag inte beställt resan,kan han verkligen göra så,det låter inte klokt. Nu håller han på att skickar en massa sms att jag ska betala.Hoppas ni förstod min fråga.MVH/ C
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, han kan inte tvinga dig att betala. Det vore en annan sak om ni gemensamt kommit överens om att boka resan och att ni båda skulle betala för den. Men eftersom du inte kände till att han ens bokade resan har han ingen rätt att kräva dig på pengar. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.