Bostadsrättsförenings stadgar

2007-03-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga angående katter i en bostadrättsförening. Styrelsen har skrivit i sina stadgar att man får ha endast ett husdjur per lägenhet samt att katter inte skall få springa löst i området. Kan en sådan styrelse sätta såna krav, och vad säger lagen om detta. Kan stadgarna gå över lagen?
Sara Edström |Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen se http://lagen.nu/1991:614 och lagen om ekonomiska föreningar se http://lagen.nu/1987:667. Varje förening måste enligt 1 kap 2 § bostadsrättslagen ha antagit stadgar. I stadgarna får medlemmarna själva bestämma vad som ska gälla mer detaljerat inom föreningen. Tillkommande medlemmar är skyldiga att rätta sig efter de regler som står i stadgarna. Bostadsrättslagen sätter upp ett antal tvingande begränsningar vad gäller villkor i stadgarna. Det handlar främst om att man inte får ställa upp vissa typer av villkor för medlemsskap som t ex visst medborgarskap, viss inkomst osv. Vidare framgår att villkor som på något annat sätt är oskäliga inte får finnas i stadgarna. Vad som är oskäligt varierar beroende på situationen och finns inte preciserat i lagtexten. Tvister som gäller medlemsskap avgörs i regel av hyresnämnden. Avslutningsvis finns det alltså inget lagrum som reglerar hur många husdjur man får ha eller i vilken utsträckning de ska få vistas på föreningens fastighet, utan det är upp till varje förening att bestämma i sina stadgar. För att ändra stadgarna krävs att samtliga röstberättigade medlemmar är överens. Med vänlig hälsning,

Avhysning av hyresgäst

2007-03-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om jag har sagt upp min hyresgäst och hon vägrar att skriva på uppsägningslappen, vad gör jag då? Hon skulle ha gjort detta för tre månader sen men nekat att skicka den. Nu är det dessutom tid för henne att flytta ut, och hon säger att hon inte har nånstans att flytta. Detta innebär att jag som ägare för huset står utan bostad med mina två barn.
Sara Edström |Du har alltså sagt upp din hyresgäst enligt ert hyreskontrakt men hon vägrar att flytta. I sådana situationer är lagen om betalningsföreläggande och handräckning tillämplig. Enligt 3 § kan man hos kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning för att avhysa en hyresgäst när dennes besittningsrätt upphört. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla yrkandet och grunden för det, alltså att hon måste flytta p g a uppsägningen. För mer detaljerad information om hur du ska gå till väga rekommenderar jag att du vänder dig direkt till kronofogdemyndigheten. Relevant lagtext hittar du http://lagen.nu/1990:746 Mvh,

Gäller förköpsrätten när en delägare köper ut de andra?

2007-04-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En fastighet har tre delägare, varvid en vill köpa ut de andra två. Fastigheten är belägen på föreningsmark där kommunen har fököpsrätt. Gäller förköpsrätt också i detta fall?
Johan Berg |Den kommunala förköpsrätten, som innebär att kommunen under vissa förutsättningar har rätt att träda i en fastighetsköpares ställe till de överenskomma villkoren vid köp eller byte, regleras i Förköpsrättslagen (http://lagen.nu/1967:868). I 3 § stadgas undantagen till förköpsrätten och i 3 § 6 p. regleras uttryckligen den aktuella situationen då försäljningen gäller en andel av fastigheten till en köpare som redan är andelsägare i samma fastighet. Denna typ av förvärv är enligt det aktuella lagrummet fredade från den kommunala förköpsrätten, såvida den förvärvande andelsägaren inte blivit andelsägare genom gåva. Förköpsrätten gäller alltså generellt sett inte då en andelsägare vill ”köpa ut” de andra två, men utifrån vad som nämns i din fråga är det svårt att avgöra definitivt. Vänligen

Det är kallt i vår hyresrätt

2007-03-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en hyresrätt. Kontraktet står där att värme ingår. I mitten på mars stänger hyresvärden av värmen och påstår att huset värmer sig själv. Gammal fastighet med gamla fönster. Det blåser ute och är cirka 10' på dagen. Det är INTE varmt inomhus. Vi har även små barn att tänka på.
John Engholm |Frågor om hyresrätter reglerar i jordabalkens 12 kap, det hittar du http://lagen.nu/1970:994#K12. Enligt 15 § ska lägenheten vara i det skick att ”den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.” Det innebär helt enkelt att den ska uppfylla vad man i allmänhet kan kräva av en bostadslägenhet, däri borde en dräglig inomhustemperatur ingå. Enligt 11 § p 3 kan hyresgästen begära skälig sänkning av hyran under den tid som lägenheten är bristfällig. Om hyresvärden inte åtgärdar felet så kan hyresgästen enligt 16 § begära ett så kallat åtgärdsföreläggande från kommunens hyresnämnd. Nämnden begär då att värden ska åtgärda felet och om så inte sker kan värden bli skyldig att betala vite. Mvh

Möjlighet att sälja, om blivit uppsagd från bostadsrätt

2007-03-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag blivit uppsagd från en bostadsrätt, har jag fortfarande möjligheten att sälja den?
Peter Ahlström |Hej! Förutsatt att din uppsägning är giltig enligt reglerna i bostadsrättslagen, se http://lagen.nu/1991:614 , beror det på vilket skäl för uppsägningen som används som i sin tur blir avgörande för hur försäljningen går till. Om bostadsrätten enl. 7 kap. 29 § sägs upp av någon orsak som anges i 2-5 och 18 § § bostadsrättslagen övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall då betala skälig ersättning för bostaden. Om du blivit skild från bostadsrätten till följd av uppsägning i fall som avses i 18 § skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. så snart som möjligt om inte du, föreningen och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om annat. Detta kan vara det bästa att göra i vissa fall, beroende på situationen. Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd

2007-04-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min pappa äger ett hus som han har hyrt ut. Nu vill jag flytta in i huset och min pappa har samtyckt. På hyresavtalet står det att hyresvärden och hyresgästen har tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock finns det inte någon ruta för "uppsägning av avtal" på hyresavtalet. Pappa sa att jag skulle skriva en egen "uppsägning av avtal för hyreskontrakt" men hyresgästerna vägrade skriva på. Nu vill de stanna längre än de överenskommna tre månaderna. Vad har de för rättigheter och vad har jag för rättigheter?
Rebecka Boholm |Hej! Din fråga handlar om en hyresgästs rätt till förlängning av hyresavtalet, det s.k. besittningsskyddet. Hyresrättsliga frågor regleras i jordabalken (JB) 12 kap (http://www.lagen.nu/1970:994). Reglerna är tvingande till förmån för hyresgästen (JB 12 kap.1 § st. 5 http://www.lagen.nu/1970:994 ), vilket innebär att hyresgästen alltid kan åberopa en tvingande lagregel om denna är mer förmånlig för honom/henne än ett villkor i avtalet. Innan jag kommer in på besittningsskyddet skall jag beröra frågan om och hur uppsägning av hyresavtalet kan ske. Det framgår inte av din fråga om hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd tid. Troligtvis rör det sig om ett avtal på obestämd tid och i sådana fall gäller för bostadslägenheter att hyresavtalet kan avslutas vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (JB 12 kap. 4 § st. 1 http://www.lagen.nu/1970:994). Hyresvärden (alltså din pappa) kan skriva en egen uppsägning av avtalet. Denna skall vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd när uppsägningen sker och orsaken till att avtalet skall upphöra bör anges. Uppsägningen skall sedan delges hyresgästen. (JB 12 kap. 8 § http://www.lagen.nu/1970:994) Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har dock hyresgästen ändå rätt att förlänga avtalet (besittningsskydd) i enlighet med JB 12 kap. 46 § (http://www.lagen.nu/1970:994). Besittningsskydd föreligger inte om något av de generella undantagen i JB 12 kap. 45 § (http://www.lagen.nu/1970:994) är uppfyllda, då kan avtalet överhuvudtaget inte förlängas mot hyresvärdens vilja. Undantag är aktuellt om hyresavtalet avser en andrahandsupplåtelse av bostaden i dess helhet och hyresförhållandet inte varat mer än två år i följd, om hyresavtalet avser ett möblerat rum eller lägenhet för fritidsändamål och det inte varat längre än nio månader i följd, om hyresobjektet är en del av hyresvärdens egen bostad, om hyresavtalet skall upphöra i förtid p.g.a. att hyresrätten är förverkad eller om besittningsskyddet har avtalats bort. Av det som framgår av din fråga verkar dock inte något av undantagen vara aktuellt. Huvudregeln är då att hyresgästen får bo kvar. Besittningsskyddet kan dock brytas i enlighet med de speciella undantagen i JB 12 kap. 46 § st. 1 (http://www.lagen.nu/1970:994). Så är bl.a. fallet om hyresgästen gjort sig skyldig till kontraktsbrott eller misskötsamhet eller om bostaden skall genomgå en större ombyggnad. Det fallet som verkar bli aktuellt för er är dock undantaget vid enstaka uthyrning (JB 12 kap. 46 § st. 1 p 6 http://www.lagen.nu/1970:994), alltså om avtalet avser ett en- eller tvåfamiljshus och hyresvärden inte driver affärsmässig uthyrningsverksamhet. Har hyresvärden ett så starkt intresse att förfoga över bostaden att det är skäligt att hyresgästen bör flytta får besittningsskyddet vika. Ett sådant starkt intresse kan vara att hyresvärden behöver använda huset som bostad. Att hyresvärden vill hyra ut bostaden till någon annan är inte ett lika skyddsvärt intresse och besittningsskyddet bryts vanligtvis inte. Det har betydelse i denna intresseavvägning hur länge hyresförhållandet varat, ju längre tid desto starkare blir besittningsskyddet. Man tar alltså hänsyn till vem som har störst intresse av hyresrätten, och det kan därför även ha betydelse om hyresgästen inte använder huset som sin fasta bostad. Man kan också avtala bort besittningsskyddet genom en separat handling, men inget i din fråga tyder på att detta har gjorts. (Se JB 12 kap. 45 a §. http://www.lagen.nu/1970:994) För att pröva om hyresgästen har rätt att kvarbo i huset måste din pappa först och främst säga upp hyresgästen till avflyttning (se ovan om uppsägning). Godtar inte hyresgästen uppsägningen måste hyresvärden senast en månad efter hyrestidens utgång hänskjuta tvisten till hyresnämnden, annars är uppsägningen utan verkan (JB 12 kap. 49 § st. 1 http://www.lagen.nu/1970:994). Med vänlig hälsning

Förköpsrätt till fastighet

2007-04-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad betyder förköpsrätt ? Det finns ett avtal mellan två privatpersoner om en förköpsrätt, av ett antal fastigheter, förköpsrätten gäller tom 31/4-2007 och till en bestämd köpesumma. Om säljaren inte vill sälja, kan då köparen hävda att han vill utnyttja förköpsrätten och tvinga säljaren att sälja till det i avtalet satta priset ? Om så är fallet när senast måste hela köpeskillingen vara säljaren tillhanda.
Cornelia Svensson |Hej, En förköpsrätt innebär att en person har företräde framför andra köpare att köpa objektet vid en eventuell försäljning, ibland till ett bestämt pris. Det innebär alltså inte att säljaren måste sälja men om han väl gör det måste den som innehar förköpsrätt få möjlighet att köpa objektet innan det bjuds ut till försäljning. I praxis har det dock ansetts att förköpsrätt till fast egendom (fastighet) inte är bindande på grund av de formkrav som ställs på en fastighetsöverlåtelse. Detta innebär att denna klausul inte ger någon rättighet att förvärva fastigheten, se till exempel NJA 1994 s 69 ( http://lagen.nu/dom/1994/6224 ) med anvisningar samt NJA 1971 s 516 (http://lagen.nu/dom/2002/723 ) Undantag har dock gjorts i vissa fall av gåva, se till exempel NJA 1981 s 897 ( http://lagen.nu/dom/1981/4217 ). Det kan dock variera lite beroende på under vilka förhållande parterna har till varandra och hur den nuvarande ägaren har förvärvat fastigheterna. Vänliga hälsningar

Undersökningsplikt vid fastighetsköp

2007-03-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Hur långtgående är köparens undersökningsplikt vad gäller en till fastigheten tillhörande innomhuspool? Poolen var vid tiden för köpet inte vattenfylld.
Filip Skoglund |Hej! För att en fastighet ska anses felaktig enligt jordabalken (JB) ska den avvika från avtalet eller från vad köparen annars med fog kunnat förutsätta vid köpet. Detta framgår av JB 4:19, http://lagen.nu/1970:994#k4p19 . Vidare framgår att köparen inte får åberopa fel som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten, det föreligger alltså en undersökningsplikt. Hur omfattande undersökningsplikten är beror bland annat på hur gammal fastigheten är och vilket skick den är i m.m. Allmänt kan sägas att köparens undersökningsplikt är långtgående. Det förutsätts att man genomför en undersökning som kan begäras av en person som har normala erfarenheter inom det område som köpet avser. Dock krävs det inte att man besitter några specialkunskaper. Även utrymmen som är svåråtkomliga måste undersökas. Som exempel kan nämnas rättsfallet NJA 1980 s 555 där HD konstaterade att köparens undersökningsplikt innefattade en skyldighet att krypa in genom en lucka in i ett lågt och trångt utrymme under huset för att kontrollera eventuella rötskador. Av ett annat rättsfall, NJA 1984 s 3, framgår att man som köpare i regel inte behöver undersöka utrymmen som inte går att komma åt utan ingrepp i byggnaden. Detta behöver man bara göra om det finns omständigheter i övrigt som tyder på att en undersökning av sådant utrymme bör företas. Vidare kan eventuella uppgifter som säljaren lämnar påverka undersökningsplikten. Om säljaren t.ex. sagt att poolen fungerar felfritt är detta något som köparen kan lita på och någon noggrannare undersökning av poolen krävs då inte. Omvänt gäller att, om säljaren antyder att han har haft problem med poolen, köparen måste undersöka denna extra noga. Som säljare har man dessutom en upplysningsplikt och är skyldig att upplysa köparen om de fel man känner till. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns någon absolut gräns för hur långtgående undersökningsplikten är i det enskilda fallet. Det är, som så ofta inom juridiken, ytterst en fråga för domstolen att ta ställning till. Fel som fanns vid köpet och som inte bort upptäckas vid en ”normal” men noggrann undersökning räknas som dolda fel och dessa ska säljaren svara för. Hoppas detta är till hjälp. Med vänlig hälsning