Uppsägning av hyresavtal som ingåtts på bestämd tid

2007-02-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om jag bundet mig på ett hyreskontrakt på 3 år. kan jag bryta det tidigare då? Med en uppsägningstid på t ex 3 månader.
Jenny Lindskog |Hej! Ett bostadshyresavtal som ingås på bestämd tid innebär att hyresvärden inte kan säga upp hyresgästen under den avtalade tiden. Detta gäller dock inte när det är hyresgästen som vill säga upp kontraktet. Av 5 § 1 st i Hyreslagen (som du hittar i Jordabalkens 12 kap http://www.lagen.nu/1970:994 ) framgår att en bostadshyresgäst alltid, oberoende avtalstiden, kan säga upp sitt avtal att upphöra vid det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen. Med vänlig hälsning,

Nyttjanderätten vid överlåtelse av fastigheten

2007-02-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Den förra ägaren (av en sommarstuga) hade en, i köpekontraktet inskriven, nyttjanderätt. Övertar jag denna rätt vid köp av sommarstugan?
Lucas Geisler |Hej, Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtaren upplysa förvärvaren om det följer någon nyttjanderätt till fastigheten med överlåtelsen. Enligt 7:11 JB (som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1970:994#K7P11 ) gäller nyttjanderätten mot förvärvaren om överlåtaren har gjort ett förbehåll om nyttjanderätten eller om inskrivning av rättigheten är beviljad. Att överlåtaren har tagit in förbehållet i köpekontraktet innebär att Du som förvärvare är bunden av nyttjanderätten. Med vänlig hälsning

När ska uppsagd lägenhet lämnas?

2007-02-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har sagt upp mitt bostadskontrakt och ska flytta nu den siste. När ska det vara städat och klart den sista dagen? Hur länge får jag disponera bostaden den sista dagen? Tack på förhand. MVH Tord
Jenny Lindskog |Hej! Enligt 7§ Hyreslagen (som du hittar i Jordabalkens 12 kapitel http://lagen.nu/1970:994 ) ska hyresgästen, när hyrestiden har löpt ut, senast påföljande dag lämna lägenheten. Senast klockan 12.00 ska lägenheten hållas tillgänglig för den som skall tillträda den. Om den dag som lägenheten ska lämnas infaller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag. Med vänlig hälsning

Hus utanför detaljplanerat område

2007-02-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man måste ha bygglov för att bygga om två fönster - göra dem större samt sätta in ett takfönster. Huset ligger ej i detaljplanelagt område.
Ida Forss |Hej, Regler om bygglov finner du i Plan- och Bygglagens 8kap som du finner http://lagen.nu/1987:10. Det finns inget i lagen som säger att du behöver något bygglov för de åtgärder som du angivit. Skillnad hade det däremot varit om ditt hus legat i ett detaljplanerat område, då hade de eventuellt krävts bygglov men inte helt säkert då heller. Om du har vidare frågor och funderingar får du gärna höra av dig hit men annars rekommenderar jag dig att kontakta din kommun då det endast är de som sitter inne med den specifika informationen om just din kommun. Mvh

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar

2007-02-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan man ställa en motion om att stadgarna för nedfallen puts i taket ändras till att föreningen skall stå för kostnaden?
Ingela Höggren |Hej, Bostadsrättslagen som du kan läsa http://www.lagen.nu/1991:614 innehåller regler om vad som faller på bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar. Föreningens stadgar innehåller dock ofta regler om detta som, om sådana regler finns, går före lagens bestämmelser. I detta fall gäller grundregeln för ändring av en bostadsrättsförenings stadgar. Detta innebär att ett sådant beslut är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Förslag till ändring av stadgarna lämnas ofta i motioner. Reglerna för hur och när detta kan göras bör finnas i er förenings stadgar. Med vänlig hälsning

Hyra vid andrahandsuthyrning

2007-01-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur mycket har man rätt att ta i hyra om man hyr ut sin bostadsrätt i andrahand? Om man hyr ut bara en del av sin bostadsrätt vad gäller då?
Daniel Waerme |Hej! Om du hyr ut din bostadsrätt kommer du att betraktas som hyresvärd och Hyreslagen, 12 kap JB, blir tillämplig - se http://www.lagen.nu/1970:994. Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyran skall denna fastställas till skäligt belopp. Hyran får inte vara påtagligt högre än hyran för som till bruksvärdet är likvärdiga hos allmännyttan. (55 § Hyreslagen) Innebörden härav är att hyran inte får vara påtagligt högre (ca 4-5%) än den hyra som allmänyttan, kommunen, har för likvärdiga lägenheter. Om likvärdiga lägenheter inte finns att jämföra med, om man t ex hyr ut en del av lägenhet, får en allmän skälighetsbedömning göras. Att lägenheten hyrs möblerad brukar göra att hyran kan höjas med ca 10%. Med vänliga hälsningar Bruksvärdet avgöra bl a utifrån följande: - lägenhetens beskaffenhet (storlek, utrustning i kök, badrum, planlösning etc -förmåner knutna till lägenheten; hiss, tvättstuga, garage etc -fastighetens läge, boendemiljön i stort, närhet till service. Små lägenheter tillåts ha en högre "kvadratmeterhyra" än stora. Med Vänlig Hälsning

Buller från transporter till grannfastighet

2007-02-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur komma tillrätta med buller orsakade av godstransporter till grannfastighet? Regler för tid på dygn osv. Eller var kan jag finna lagtext ang detta! Mvh Conny Thåström
Emil Alin Johansson |Hej! Utgångspunkten är att buller anses vara miljöfarlig verksamhet om det kan anses verka störande på människors hälsa. Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet finns i Miljöbalken kap. 9, se http://www.lagen.nu/1998:808. Till att börja med kan sägas att det kan vara svårt att komma åt rörliga källor såsom bilister. Beroende på omständigheterna i ditt fall, såsom vad det är för verksamhet som bedrivs på grannfastigheten, kan godstransporterna anses ha en sådan anknytning till grannfastigheten att de ses som en del av verksamheten. Verksamheten på grannfastigheten kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt beroende på vad det är för typ av verksamhet. Det kanske redan finns särskilda gränsvärden för den specifika verksamheten i bestämmelser utfärdade av kommun eller länsstyrelse. Det är vanligt med tidsbegränsningar beträffande bullrig verksamhet. Kraven på verksamheten kan dock inte sträckas längre än vad som är ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat, se 2 kap. 3 § och 7 § Miljöbalken. Du kan ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun eller länsstyrelsen för att ta reda på vad som gäller i ditt specifika fall. Med vänlig hälsning

Skälig hyra och rätt till uppsägning

2007-01-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om min hyresvärd har rätt att höja min hyra för att jag har en sambo (min hyra är högre än mina grannars, som bor i samma typ av lägenhet, för att jag har min sambo boende hos mig), har hyresvärden rätt att säga upp mig för att jag har en sambo ? tacksam för svar
Daniel Waerme |Hej! Om hyresvärd och hyresgäst tvistar om hyran skall denna bestämmas till en skälig nivå. Härvid får hyran inte vara påtagligt högre än hyran, för lägenheter hos allmännyttan, som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Hyresnämnden, som prövar om en hyra är skälig eller ej, har två hjälpregler till sin hjälp. Den första är bruksvärdesregeln och den andra är allmännytteregeln. Bruksvärdesregeln innebär att hyran för prövningslägenheten bestäms utifrån en jämförelse med hyror för likvärdiga lägenheter. Två lägenheter är likvärdiga om de har samma bruksvärde. Bruksvärdet bestäms utifrån bl.a. lägenhetens beskaffenhet, förmåner knutna till lägenheten och fastighetens läge. Enligt bruksvärdesregeln får hyran inte påtagligt överstiga hyran för en likvärdig lägenhet. Med påtagligt avses 4-5%. Allmännytteregeln innebär att som jämförelselägenhet skall användas lägenheter ägda av det allmännyttiga bostadsföretaget på orten. Således kan hyresvärden inte hålla en påtagligt högre (4-5%) för lägenheter som är likvärdiga. (12 kap. 55 § Jordabalken (hyreslagen), se http://www.lagen.nu/1970:994) Hur hyresvärden skall gå tillväga rent formellt för att höja hyran är beroende av huruvida förhandlingsordning finns för fastigheten du bor i, eller ej. Om du är intresserad av detta är du välkommen att höra av dig igen. Hyresvärden kan inte säga upp hyresavtalet enbart på den grund att din sambo bor i lägenheten. Med vänliga hälsningar