Var regleras störningar i boendet vid bostadsrätt?

2007-04-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vilka kapitel och vilka paragrafer kan man hänvisa till vid störning i bostadsrätt för att få grannarna vräkta vid upprepade störningar som inte blir bättre efter det att styrelsen skickat brev där dom upplyser om att dom fått klagomål?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Regler om störningar i boendet vid bostadsrätt finner man i 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) BRL http://lagen.nu/1991:614#K7 . I 7 kap. 9 § stadgas att bostadsrättshavaren har en skyldighet att se till att boende i omgivningen inte utsätts för störningar. Sådana störningar kan utgöra grund för att nyttjanderätten förverkas, 7 kap. 18 § p.5. För att nyttjanderätten skall anses förverkad krävs att störningarna når upp till en viss nivå och inte är alltför obetydliga, 19 § 1 st. Om en bostadsrättshavare utsätter omgivningen för störningar skall föreningen lämna denne en tillsägelse att omedelbart se till att störningarna upphör, 9 § 2 st. p.1. Då det är fråga om en bostad skall även socialnämnden i kommunen underrättas, 9 § 2 st. p.1. Detta gäller dock inte om störningarna är särskilt allvarliga, 9 § 3 st., ett krav som är mycket högt ställt. Om bostadsrättshavaren inte vidtar rättelse och upphör med störningarna får bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 20 § 1 st. Bostadsrättshavaren har dock rätt att bo kvar om denne då nyttjanderätten enligt 18 § p.5 är förverkad vidtagit rättelse innan föreningen sagt upp denne på grund av störningarna. Bostadsrättsföreningens stadgar kan innehålla ytterligare regler om vad som gäller vid störningar boendet. Med vänlig hälsning

Marknadspris?

2008-06-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är köp av lägenhet vid ombildning giltigt om köparen inte har hyreskontrakt och inte är folkbokförd vid ombildningen? Är styrelsen ersättningsskyldig om lägenheten inte sålts till marknadspris?
Fredrik Hansson |Hej, tack för din fråga! Din fråga berör Bostadsrättslagen som du hittar http://lagen.nu/1991:614 samt lagen om ekonomiska föreningar som du hittar http://lagen.nu/1987:667. För att kunna ge ett mer utförligt svar måste jag känna till fler omständigheter i fallet. Ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt är en lång process, som innehåller ett stort antal moment. ”Rätten” att få köpa sin lägenhet till ombildningspriset är förbehållet den hyresgäst som står på hyreskontraktet den dagen som bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Det kan mycket väl vara så att styrelsen har agerat i föreningens bästa när de upplät bostadsrätten till ett pris som enligt dig var under marknadsvärdet. Om styrelsen inte har gjort det förslår jag att ni på nästa föreningsstämma inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Vänligen

Utgör för höga radonhalter ett dolt fel?

2007-05-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om man efter förvärv av villa uppmäter en alltför hög radonhalt, är detta ett dolt fel? Kan en säljare friskriva sig från detta? Vad händer om säljaren inte låtit köparen fullgöra sin undersökningsplikt eller exempelvis vägrat radonmätning före köp? Kan han i kontrakt friskriva sig från ansvar.
Linnea Ljung |Hej. För höga radonhalter i ett hus räknas inte som ett dolt fel. Det innebär att en köpare måste kontrollera detta före köpet. Om säljaren friskrivit sig eller inte spelar därför inte någon större roll eftersom en köparen inte får åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt vid köpet. Detta kallas för köparens undersökningsplikt. Bestämmelsen finner du i 4:9§ Jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994 Att säljaren vägrat låta köparen göra en radonmätning före köp skulle kunna innebära att köparens undersökningsplikt utvidgats då denne kunnat misstänka att det fanns för höga radonhalter. Har säljaren gjort en utfästelse eller garanterat att radonhalten inte är för hög skulle detta kunna reducera undersökningsplikten, men jag tror att det är svårt. Det anses numera såpass enkelt att vända sig till den kommun där fastigheten ligger och förhöra sig om förekomsten av radon. Vänligen

Köp av del av fastighet

2007-05-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi är tre syskon som äger ett fritidshus med marken. Jag ska köpa ur dom utan mäklare för 35 000:- vardera, vad gäller? Måste det registreras eller räcker det att avföra dom från fastighetsdeklaration?
Raoul Mehta |Vid köp av fastighet gäller vissa krav för att överlåtelsen ska vara giltig, dessa gäller även i ditt fall. Enligt Jordabalken 4 kap 1 § sluts köp av fast egendom genom att en skriftlig köpehandlig upprättas och underskrivs av både köpare och säljare. Vidare ska köpehandlingen innehålla en överlåtelseförklaring samt uppgift om köpeskilling. Du ska även enligt JB 20 kap 1 och 2 §§ söka lagfart inom 3 månader upprättandet av köpehandlingen. För lagrum se http://www.lagen.nu. Lycka till!

Rätt till att köpa arrende

2007-05-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om jag har rätt att köpa en tomt som jag arrenderat i 50 år? Och vilka regler som gäller?
Anna Bergman |Hej Det finns ingen lagstiftning som ger arrendatorn rätt att köpa arrendestället efter 50 år. Dock tycks det pågå utredning om detta och kanske blir det aktuellt i framtiden. För att läsa utskottsbetänkanden se bl.a. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GM01LU12&rm=1998/99&bet=LU12 . Vänliga hälsningar,

Gåva av fastighet

2007-05-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag äger en fastighet som jag önskar skänka bort. Får jag göra så, är det juridiskt hållbart? Spelar det någon roll om jag skänker till en juridisk person eller en fysisk person?
Emelie Brorström |Hej! Visst kan man skänka bort en fastighet. De formella kraven som gäller vid köp skall dock vara uppfyllda som vanligt. Om detta kan man läsa i Jordabalkens 4 kap ( se http://www.lagen.nu/1970:994#K4 ). Specialregler för gåva finns i detta kapitels 29-31§§. Man kan ge bort fastigheten både till fysiska och juridiska personer. Vänligen,

Rätt till kompensation vid reparation i lägenhet

2007-05-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har för andra gången drabbats av vattenläckage i min lägenhet som är en bostadsrätt. Jag har ej orsakat skadan men min hall måste nu renoveras, torkas etc. för andra gången på ca 2 år. Då det förra läckaget var så hade jag värmefläkt stående utanför mitt sovrum i 4 månader. De har nu rivit halltak samt en del av vägg och de kommer kanske att behöva riva badrumstak/vägg. Vad har bostadrättsföreningen för skyldigheter när det kommer till ersättning, nedsättning av hyra etc. då det inte är särskilt trevligt att bo i en byggarbetsplats?
Markus Olsson |Hej, Föreningen kan enligt stadgarna ha vissa skyldigheter – som går utöver vad som följer av bostadsrättslagen – i den situation du beskriver. Börja därför med att kontrollera vad som står där. Av bostadsrättslagen följer att om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande, så har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften och eventuellt också rätt till skadestånd (se 7 kap. 2 och 4 §§ bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614#K7 .) Detta innebär alltså att du har rätt till nedsättning av hyran/avgiften endast om föreningen på ett vårdslöst sätt har orsakat vattenläckaget. Så skulle tänkas kunna vara fallet exempelvis om ledningen inte reparerades på ett fackmannamässigt sätt förra gången. Med vänlig hälsning

Försäljning av andel i samägd fastighet

2007-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |3 syskon äger en fastighet. Kan jag utan den enes tillåtelse köpa ur den andres tredjedel?
Filip Skoglund |Hej, Varje delägare är fri att förfoga över sin del av fastigheten på sätt som han finner lämpligt. Det går bra att sälja sin del utan den tredje delägarens tillåtelse. Var dock noga med att inga förbehåll finns i eventuella testamenten eller gåvobrev. Med vänlig hälsning,