Gåva av fastighet

2007-05-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag äger en fastighet som jag önskar skänka bort. Får jag göra så, är det juridiskt hållbart? Spelar det någon roll om jag skänker till en juridisk person eller en fysisk person?
Emelie Brorström |Hej! Visst kan man skänka bort en fastighet. De formella kraven som gäller vid köp skall dock vara uppfyllda som vanligt. Om detta kan man läsa i Jordabalkens 4 kap ( se http://www.lagen.nu/1970:994#K4 ). Specialregler för gåva finns i detta kapitels 29-31§§. Man kan ge bort fastigheten både till fysiska och juridiska personer. Vänligen,

Rätt till kompensation vid reparation i lägenhet

2007-05-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har för andra gången drabbats av vattenläckage i min lägenhet som är en bostadsrätt. Jag har ej orsakat skadan men min hall måste nu renoveras, torkas etc. för andra gången på ca 2 år. Då det förra läckaget var så hade jag värmefläkt stående utanför mitt sovrum i 4 månader. De har nu rivit halltak samt en del av vägg och de kommer kanske att behöva riva badrumstak/vägg. Vad har bostadrättsföreningen för skyldigheter när det kommer till ersättning, nedsättning av hyra etc. då det inte är särskilt trevligt att bo i en byggarbetsplats?
Markus Olsson |Hej, Föreningen kan enligt stadgarna ha vissa skyldigheter – som går utöver vad som följer av bostadsrättslagen – i den situation du beskriver. Börja därför med att kontrollera vad som står där. Av bostadsrättslagen följer att om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande, så har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften och eventuellt också rätt till skadestånd (se 7 kap. 2 och 4 §§ bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614#K7 .) Detta innebär alltså att du har rätt till nedsättning av hyran/avgiften endast om föreningen på ett vårdslöst sätt har orsakat vattenläckaget. Så skulle tänkas kunna vara fallet exempelvis om ledningen inte reparerades på ett fackmannamässigt sätt förra gången. Med vänlig hälsning

Försäljning av andel i samägd fastighet

2007-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |3 syskon äger en fastighet. Kan jag utan den enes tillåtelse köpa ur den andres tredjedel?
Filip Skoglund |Hej, Varje delägare är fri att förfoga över sin del av fastigheten på sätt som han finner lämpligt. Det går bra att sälja sin del utan den tredje delägarens tillåtelse. Var dock noga med att inga förbehåll finns i eventuella testamenten eller gåvobrev. Med vänlig hälsning,

Grund för uppsägning av hyresrätt i förtid?

2007-05-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt och vill nu söka en större hyresrätt hos samma bostadsbolag. Jag har sedan jag flyttade in fått en betalningsanmärkning på grund av en misskött kredit hos en långivare. Jag har alltid betalat hyran punktligt. Kan jag söka den nya lägenheten utan risk för att förvaltaren i och med min ansökan säger upp mig från den gamla lägenheten på grund av anmärkningen jag fått? (Den är drygt ett år gammal.)
Helen Larsson |Hej Din hyresvärd har ingen rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid på grund av att du fått en betalningsanmärkning, eftersom denna inte har något samband med ditt lägenhetsinnehav. I Jordabalkens 12 kapitel (Hyreslagen) räknas i 42 § upp ett antal förverkandegrunder som ger hyresvärden möjlighet att säga upp hyresgästens avtal i förtid. Av denna uppräkning framgår att det faktum att din ekonomiska situation försämrats inte påverkar ditt hyresavtal så länge du betalar din hyra i rätt tid, vilket du anger att du har gjort. Du kan därför söka den nya lägenheten utan att oroa dig för att mista den du har nu. Är du intresserad av att titta mer på Hyreslagen så hittar du den http://lagen.nu/1970:994#R70 . Med vänlig hälsning

Utgör för höga radonhalter ett dolt fel?

2007-05-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om man efter förvärv av villa uppmäter en alltför hög radonhalt, är detta ett dolt fel? Kan en säljare friskriva sig från detta? Vad händer om säljaren inte låtit köparen fullgöra sin undersökningsplikt eller exempelvis vägrat radonmätning före köp? Kan han i kontrakt friskriva sig från ansvar.
Linnea Ljung |Hej. För höga radonhalter i ett hus räknas inte som ett dolt fel. Det innebär att en köpare måste kontrollera detta före köpet. Om säljaren friskrivit sig eller inte spelar därför inte någon större roll eftersom en köparen inte får åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt vid köpet. Detta kallas för köparens undersökningsplikt. Bestämmelsen finner du i 4:9§ Jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994 Att säljaren vägrat låta köparen göra en radonmätning före köp skulle kunna innebära att köparens undersökningsplikt utvidgats då denne kunnat misstänka att det fanns för höga radonhalter. Har säljaren gjort en utfästelse eller garanterat att radonhalten inte är för hög skulle detta kunna reducera undersökningsplikten, men jag tror att det är svårt. Det anses numera såpass enkelt att vända sig till den kommun där fastigheten ligger och förhöra sig om förekomsten av radon. Vänligen

Köp av del av fastighet

2007-05-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi är tre syskon som äger ett fritidshus med marken. Jag ska köpa ur dom utan mäklare för 35 000:- vardera, vad gäller? Måste det registreras eller räcker det att avföra dom från fastighetsdeklaration?
Raoul Mehta |Vid köp av fastighet gäller vissa krav för att överlåtelsen ska vara giltig, dessa gäller även i ditt fall. Enligt Jordabalken 4 kap 1 § sluts köp av fast egendom genom att en skriftlig köpehandlig upprättas och underskrivs av både köpare och säljare. Vidare ska köpehandlingen innehålla en överlåtelseförklaring samt uppgift om köpeskilling. Du ska även enligt JB 20 kap 1 och 2 §§ söka lagfart inom 3 månader upprättandet av köpehandlingen. För lagrum se http://www.lagen.nu. Lycka till!

Vem står för skada i tak i bostadsrätt?

2007-05-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en brf lgh där det har blivit sprickor i taket i badrumet. Vem ska stå för reparationen? huset är ca16 år.
Peter Ahlström |Hej! Det karakteristiska för en bostadsrätt är att bostadsrättshavaren själv svarar för det inre underhållet av lägenheten, om inte föreningen i stadgarna har tagit på sig denna skyldighet. I första hand får du alltså kontrollera vad som sägs angående detta i stadgarna. Det brukar finnas bestämmelser om en avsättning av medel till fonder för inre underhåll som bostadsrättshavarna kan använda för detta ändamål. (se bostadsrättslagen 9 kap. 5 § 1 st. 7 p.). Visar det sig att någon reglering inte finns blir 7 kap.12 § bostadsrättslagen tillämplig, se http://lagen.nu/1991:614#K7 . Där stadgas de undantag då föreningen skall stå för visst underhåll. Däremot faller skador i ditt innertak under ditt eget underhåll, såvida annat inte framgår av stagarna som nämnts ovan. Jag kan dock rekommendera dig att undersöka varifrån skadorna kan härledas, om det visar sig att någon annan pga vållande har orsakat skadorna. Har skadorna t.ex. orsakats av ett vattenläckage utan ditt vållande svarar föreningen, se 12 §. Med vänlig hälsning,

Försäljning av samägd fastighet

2007-04-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En delägare har överlåtit sin del av en fastighet till sina barn, är det tillåtet utan mitt samtycke? Jag vill lösa in deras andelar till det pris en auktoriserad väderingsman fastställer. Med stöd av samägandelagen vill de sälja på auktion, med ett lägsta pris som förmodligen ligger högre än värderingen, kan jag sätta ett betydligt högre lägstapris för att förhindra att det finns någon intresserad köpare?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Det finns i lag inget förbud mot att överlåta ideell andel i fastighet. I 4 kap 8 § jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994) finns en regel som förklarar att köp av andel av fastighet leder till att köparen innehar fastigheten under samägande med de andra delägarna. Ett sådant fastighetsköp är giltigt under förutsättning att de normala formkraven som uppställs i 4 kap JB är uppfyllda, men inget krav på samtycke från de övriga delägarna krävs. Något annat som styrker detta är bestämmelsen i 2 § lagen om samäganderätt (SamägL, se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1). Där förklaras det att samtycke från de andra delägarna endast krävs vid förfogande över fastigheten i sin helhet. Motsatsvis betyder detta att var och en av delägarna fritt kan förfoga över sin del som denne behagar. När det gäller din möjlighet att köpa loss de andra delägarnas andelar måste jag dessvärre meddela att detta inte kan ske tvångsvis. Deras äganderätt måste respekteras och kan ni inte enas kring ett avtal som passar alla så är försäljning på aktion det enda som återstår, om inte klyvning av fastigheten kan komma i fråga enligt 7 § SamägL. I 6 § SamägL finns det skrivet om försäljning på auktion av samägt gods. Enligt denna paragraf skall ansökan om försäljning lämnas in till tingsrätten som sedan enligt 8 § SamägL skall utse en god man som får till uppgift att ha hand om auktionen. Det är denne gode man som skall bestämma försäljningsvillkoren, inklusive priset, enligt 9 § 2 stycket SamägL. Dock kan rätten, på begäran av en delägare, bestämma ett pris under vilket fastigheten inte får säljas (9 § 1 stycket SamägL). Jag hoppas att mitt svar hjälp till att reda ut några av dina frågetecken. Med vänlig hälsning,