Hyresrätts förverkande.

2007-03-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min granne har blivit uppsagd från sin bostad pga flera sena betalningar av hyran. Dock har hyran alltid betalats. Förseningarna beror bl a på att hon har utmätning på sin lön sedan tidigare. Hon är ensamstående med två barn och uppsägningen är en katastrof för henne. Vad finns det för möjlighet för henne att få tillbaka hyresrätten? Vart kan man vända sig? Med vänlig hälsning Peter Brandt
Josefin Werre |Hej! Ett hyresavtal medför flera förpliktelser för en hyresgäst. En av de viktigaste är att betala hyran i tid. Betalar man inte hyran i tid stadgas i Jordabalken(JB) 12 kap 42 § p.1 att hyresrätten förverkas, dock finns det flera tvingande regler som skyddar en hyresgäst mot detta. Om din granne betalat hyran senast inom en vecka från förfallodagen kan dröjsmålet aldrig leda till förverkande. En mycket viktig inskränkning följer av JB 12 kap 44§, där det stadgas att hyresgästen i de flesta fall har möjlighet att återvinna hyresrätten, trots att den skulle vara förverkad. Då måste din granne inom tre veckor betala hyran efter det att hon delgetts underrättelse om att hon genom betalning kan återvinna lägenheten. För att hyresvärden ska kunna säga upp din granne krävs att hon genom visst föreskrivet formulär underättats om sin återvinningsmöjlighet. Dessutom ska hyresvärden ha meddelat kommunens socialnämnd om uppsägningen och anledningen till denna, så att din granne kan få hjälp därifrån. Beslut om avhysning får inte ske förrän efter två dagar från det att återvinningsfristen gått ut. Även om hyresvärden inte kan avhysa henne på denna grund kan det även innebära att hon inte får rätt till förlängning av sitt hyresavtal enligt 12 kap 46§ JB, dvs. att hyresvärden har rätt att säga upp henne om någon av de grunder som finns angivna i paragrafen är uppfyllda. Är det så att lägenheten är förverkad på grund av hennes sena inbetalningar spelar det ingen roll hur starka skäl hon har att bo kvar. Med vänlig hälsning

Rätt till förrådsutrymme

2007-04-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har jag laglig rätt till förråd då jag hyr en lägenhet i första hand? Min hyresvärd säger nej med hänvisningen till att det inte står i mitt kontrakt, och tillägger att det inte finns tillräckligt med förråd i huset varför hyresgäster med större lägenheter har förtur (jag bor i en 2:a). Jag hävdar att alla hyresgäster har rätt till förrådsutrymme. Vad säger ni?
Mårten Andersson |Din fråga rör vilken standard som är den lägsta godtagbara beträffande bostadslägenhet. Regler om detta stadgas i jordabalken (JB) 12 kap 18 a §. I det sjunde stycket i nämnda paragraf stadgas att det för lägsta godtagbara standard krävs att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten. Således är svaret på din fråga att du har rätt till förrådsutrymmen inom fastigheten, eftersom att dessa regler är tvingande och sålunda inte går att avtala bort till hyresgästens nackdel, se JB 12 kap 1 § 5 st. Vänd dig till hyresnämnden om dina krav inte biter på hyresvärden. Dessa kan då enligt JB 18 a § 1 st meddela ett så kallat upprustningsföreläggande till hyresvärden, det vill säga att han tvingas att tillse att lägenheten uppnår lägsta godtagbara standard. En förutsättning för detta är dock att upprustningen med hänsyn till kostnaderna för denna kan förväntas ge ett skäligt ekonomiskt utbyte för hyresvärden, enligt 18 a § 3 st 2 p. JB hittar du http://www.lagen.nu/1970:994. Vänlig hälsning,

Hyresvärds underhållsskyldighet av lägenhet

2007-03-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Finns det någon lag som säger att hyresvärden måste tapetsera och måla om efter ett visst antal år?
Carl Johan Zimdahl |Hej, Ja, frågor om lägenhetes skick regleras i 9-18 §§ i Hyreslagen (se http://lagen.nu/1970:994#K12 ). I 15 § anges att hyresvärden under hyrestiden skall, om inte annat har avtalats, hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. I 15 § andra stycket anges vidare att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum skall ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Denna bestämmelse är tvingande utom för enfamiljshus eller när hyresavtalet innehåller en hyresförhandlingsklausul (då eventuellt annat skick har avtalats genom kollektiva hyresförhandlingar, tex av hyresgästförening). Det anges inte i lagen hur begreppet "skäliga tidsmellanrum" skall tolkas, men vad gäller tapetsering och målning av en "vanlig" bostadslägenhet i ett flerbostadshus kan intervallet i allmänhet uppskattas till 12-15 år. Vänligen,

Fukt och mögel i källaren, dolt fel?

2007-04-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Vi har påträffat fukt i källaren i det hus byggt -75 som vi förvärvade för 5 år sedan. Vid undersökning av dräneringen har det visat sig att ett rör böjts av sättningar i marken och då orsakat stående vatten mot husgrunden. Vi år medvetna om att livslängden på en dränering är ca 30 år, och att det är inte orimligt att vi måste göra om dräneringen nu. Huvudbryt uppstår när vi upptäcker att den vattenskadade innerväggen i källaren har byggts ca 20 cm innanför en tidigare innervägg, som vi hittade med tapet och allt när vi började riva. Ett annat faktum är att konstruktionen visat sig lämna mycket i övrigt att önska: en matta i organiskt material har legat under ytbeläggningen på golvet och upp mot reglarna, så att vattnet sugits in långt in i rummet och upp i väggarna. Vi hade en besiktningsman (rekommenderad av mäklaren) här innan köpet som berömde just konstruktionen och sa "den här källaren kommer ni aldrig få problem med". Frågan: kan detta vara ett dolt fel pga den bristfälliga konstruktionen och den mystiska dubbla väggen?
Mia Ejendal |Hej, Vid fastighetsköp gäller reglerna i Jordabalken. Det första man ska kontrollera är vad som avtalades vid köpet. Både muntliga och skriftliga utlåtanden gäller. Jag utgår ifrån att ni inte tog upp just dessa delar, dvs dräneringen, fukten och den ombyggda innerväggen. I andra hand gäller att fastighetens skick ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Man får dock inte som fel ange något som man borde ha upptäckt vid en besiktning av huset. Köparen har vid fastighetsköp en långtgående undersökningsplikt. I princip allt ska undersökas, dock behöver man inte bryta sig in i utrymmen som är stängda (exempelvis gräva upp dräneringsrören för att kontrollera dessa) om det inte finns någon indikation på att det finns ett problem med just den delen. För er del visste ni att dräneringen var drygt 25 år när ni köpte huset och att ett sådant system har en livslängd på ca 30 år. Detta medför naturligtvis inte att ni skulle ha undersökt det närmare utan att ni med fog inte kunde förutsätta att det var i felfritt skick. En garanti från säljaren hade dock kunnat ändra läget. Att ni anlitade en besiktningsman ger er ingen bättre rätt mot säljaren, däremot kan ni, om ni tror att han/hon ljugit eller inte gjort sitt jobb föra talan även mot honom/henne. Gammal dränering kan möjligen ses som en indikation på risk för fukt. Den förbyggda innerväggen är dock ett typexempel på ett sådant utrymme som ni inte skulle ha behövt bryta upp för att undersöka. Mögel i ett sådant utrymme är ett så kallat dolt fel. Det finns ett rättsfall som liknar ert fall. Det var ett hus som var byggt på 70-talet som angripits av mögel. Köparen fick rätt till nedsättning av köpeskillingen trots att huset var byggt i enlighet med de riktlinjer och föreskrifter som gällde för den tiden. Det krävdes alltså inte av köparen att dra slutsatsen att byggåret kunde indikera risk för mögel. Detta kan möjligen gälla för det organiska materialet som placerats i mellanutrymmet. Det är viktigt att reklamera felet så snart som möjligt efter upptäckten av felet. http://www.lagen.nu/1970:994 kan du läsa reglerna i Jordabalken som gäller för köp av fastigheter, det är framförallt 4 kapitlet 19 – 19d §§ som är intressanta i ditt fall. Jag hoppas informationen kan vara till någon hjälp! Med vänlig hälsning

Brf:s ansvar vid inglasning av balkong

2007-04-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |hej Kan en styrelse ta kostnader för bygglov,upphandling och genomförande av balkonginglasning som inte alla i föreningen kan ta del av. De medlemmar som vill glasa in sina balkonger skall väl var och en söka bygglov ? samt att föreningen upprättar ett entreprenadkontrakt enl ABT 04 mellan förening och medlem. Hur regleras framtida skador på fastigheten pga infästning av inglasningen samt ev skador på tredje man om glaset skulle spricka mm. Tacksam för svar Med vänlig hälsning
Mia Ejendal |Hej, 1) När du frågar om en styrelse kan ta kostnader så antar jag att du menar huruvida de kan besluta om åtgärder som medför dessa kostnader för föreningen. Svar, ja, det kan den. Styrelsen ska svara för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Dock måste beslut om inglasande av balkonger troligen fattas av stämman. Om du undrar huruvida föreningen kan stå för de aktuella kostnaderna så regleras detta i stadgarna för föreningen, inte i lag. 2) I regel söker fastighetsägaren, dvs föreningen, ett gemensamt bygglov för alla de aktuella lägenheterna. 3) Mest effektivt brukar vara att anlita en och samma firma att utföra inglasningen av alla balkonger, detta ger även ett enhetligt resultat. Det är då föreningen och byggmästaren som ingår ett entreprenadavtal. 4) Vem som står för olika skador på fastigheten regleras i föreningens stadgar. Ytterväggar, yttertak mm är i regel föreningens ansvar. 5) Om tredje man skulle skadas får man undersöka om någon har varit vårdslös och om vårdslösheten lett till skadan, om så skulle vara fallet kan skadeståndsansvar komma ifråga. De som ligger närmast till hands i det aktuella fallet är således om byggfirman skulle ha varit vårdslös vid uppförandet, lägenhetsinnehavaren vid användandet eller br-föreningen vid försummat underhåll av den inglasade balkongen. Jag hoppas att frågetecknen rätats ut en smula. Med vänlig hälsning

Överklaga nekad fasadändring?

2007-04-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi blir antagligen nekade ett fasadbyte till puts i ett område med kedjehus, där alla husen redan har ändrat utseende så pass mycket att de inte längre är lika, mer än att alla har liggande panel kvar. Jag skulle vilja veta vilka möjligheter vi har att överklaga etc, om beslutet blir negativt. Kan man kontakta er och få information kring detta?
Martin Andersson |Hej! Enligt Plan och bygglagen 13:2 (http://lagen.nu/1987:10 ) kan Byggnadsnämndens beslut att inte tillåta fasadbyte överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt Plan och bygglagen 13:4, d.v.s. i första hand Länsrätten, därefter Kammarrätten och Regeringesrätten. Prövningstillstånd krävs för prövning i Kammarrätten och Regeringsrätten. För överklagande av beslutet gäller reglerna i 23-25 §§ Förvaltningslagen (http://www.lagen.nu/1986:223 ), d.v.s. det ska ske skriftligt till myndigheten som meddelat beslutet och inom tre veckor från att ni fått del av beslutet. När ni får del av nämndens beslut ska där finnas en s.k. fullföljdshänvisning, d.v.s. information om hur man överklagar. Hoppas att ni har hjälp av mitt svar. Om ni har fler frågor är det bara att skriva till oss på Lawline. Med vänlig hälsning

Försäljning av ideell andel i fastighet?

2007-03-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Vore tacksam för lite upplysningar gällande sämjedelad skogsfastighet. Jag och min bror äger 1/4 var och en tredje person äger 2/4. Fastigheten är sämjedelad och har varit i vår ägo sedan 60-talet. Jag önskar sälja min del till de övriga men de verkar inte intresserade. Kan jag ändå nå mitt mål på något vis? Jag ser med oro på hur barn o barnbarn ställs inför stora problem i framtiden då det gäller driften av fastigheten. Tack på förhand.
Peter Ahlström |Hej! Vad jag förstår av frågan så innehar ni en ideell andel i fastigheten och har inte sämjedelat enligt jordabalkens bestämmelser. Sämjedelning enligt jordabalken innebär att marken delas upp mellan er efter eget tycke och är således ogiltigt enligt 1 § jordabalken, se http://www.lagen.nu/1970:994 . Enligt 4 kap. 8 § jordabalken innehar den som köpt en andel i fastigheten denna med samäganderätt med de andra delägarna. Detta betyder att samäganderättslagen är tillämplig på rättsförhållandet mellan delägarna. Samäganderättslagen finner du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Det du kan göra i din situation när du själv vill sälja din andel men de övriga delägarna inte vill köpa den är att, såvida ej annat är avtalat mellan er delägare, ansöka om att fastigheten skall försäljas på offentlig auktion enligt 6 §. Detta kan dock hindras om annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Sker en försäljning kan då de övriga delägarna köpa din andel. Värt att observera att det för fastighetens förvaltning och nyttjande kan utses, om detta ej kan enas mellan delägarna, en god man för omhändertagande av godset enligt 3 §. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Hyra bostadsrätt i andra hand

2007-04-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Om man hyr en bostadrätt i andra hand, har då uthyraren rätt att ta ut full hyra och inte upplåta till bostaden hela/del av tillhörande förråd? Tack på förhand
Mia Ejendal |Hej, Det finns inget explicit krav på att ett förråd ska ingå i en bostads- eller hyresrätt. Däremot måste lägenheten vara i sådant skick att den enligt den allmäna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, se Jordabalken 12 kapitlet 9§ http://www.lagen.nu/1970:994 . Vid uthyrning av bostadsrätt får hyran bestämmas till samma belopp som den avgift som bostadsrättsinnehavaren betalar till bostadsrättsföreningen (jag antar att det är det du menar med full hyra), se Jordabalken 12 kapitlet 19§ 2 stycket http://www.lagen.nu/1970:994 . Bostadsrättsföreningen måste alltid underrättas/tillfrågas vid uthyrning av bostadsrätt, se Bostadsrättslagen 7 kapitlet 10§ http://www.lagen.nu/1991:614 . Det finns alltså ingen lagregel som hindrar uthyrning av bostadsrättslägenhet utan tillhörande förråd till samma hyra som avgiften till föreningen. Med vänlig hälsning