Får en bostadsrättsförening vara hyresvärd?

2007-08-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får en bostadsrättsförening vara hyresvärd för dem i ett område som inte vill köpa sina bostäder?
Martin Andersson |Hej! Svaret på din fråga är ja, det får bostadsrättsföreningen. Det framgår inte av något direkt lagrum utan det följer helt enkelt av att ingen hyresgäst kan tvingas att bli medlem i en bostadsrättsförening och inte heller sägas upp från sin lägenhet enbart p.g.a. en bostadsrättsförening förvärvar huset av hyresvärden. Hyresförhållandet består alltså i förhållande till den nya ägaren, föreningen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar Med vänlig hälsning,

Avstyckning av jordbruksfastighet

2007-05-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är det något som hindrar att man styckar av och säljer en mindre (ca 2 ha) del av en skogs/jordbruks-fastighet (ca 50 ha). Om det går bra, krävs det förvärvstillstånd för den mindre delen om fastigheten i fråga ligger i ett glesbygdsområde?
Josefin Werre |Hej! Vid fastighetsbildning krävs enligt 3:1 FBL (fastighetsbildningslagen) att fastigheten som nybildas eller ombildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. I 3:5 FBL stadgas att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål om den har sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen beaktas möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn tas till att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Vidare stadgas i FBL 3:6 att fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet inte får äga rum om åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse av jordbruksnäringen. Om din avstyckning således inte uppfyller kraven i FBL så utgör detta hinder mot att företa fastighetsbildningen. Vad gäller din andra fråga så blir Jordförvärvslagen tillämplig som syftar till att bibehålla en livskraftig landsbygd. När det gäller egendom i glesbygd behövs inget tillstånd utan det räcker med en anmälan under förutsättning att förvärvaren varit bosatt i glesbygden i din kommun i minst ett år (5§). Tillstånd kan vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på området. Utifrån denna information får du försöka göra en bedömning utifrån dina förutsättningar. Vill du ha en mer detaljerad information kan du kontakta lantmäteriverket. Fastighetsbildningslagen finns http://lagen.nu/1970:988 Jordförvärvslagen finns http://lagen.nu/1979:230 Mvh

Inneha flera lägenheter samtidigt

2007-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man äger en villa, får man hyra en hyresrätt då? Är det någon skillnad om man äger en bostadsrätt? Får man hyra två hyresrätter samtidigt?
Johanna Carlsson |Hej! Det finns ingenting i lagen som hindrar dig från att inneha flera hyresrätter samtidigt. Inte heller finns det något som hindrar dig från att äga en villa eller en bostadsrätt samtidigt som du hyr en hyresrätt. Däremot har hyresvärden och bostadsrättföreningen rätt att hindra dig från att hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste nämligen ha dessas samtycke innan du gör detta. Får du godkänt gäller det oftast en begränsad tid, vanligtvis högst 2 år. Det är därför svårt att under lång tid lagligen ha flera bostäder samtidigt, såvida man inte bor på flera ställen vill säga. Vänliga hälsningar

Köp av fast egendom

2007-05-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA | Om ett köpekontrakt upprättas finns det någon begränsad tid innan man måsta ha Lagfart kan jag som säljare häva köpet om betalning inte skett inom avsatt tid. Patrik.
Emma Schröder |Hej! Lagfart ska enligt huvudregeln av köparen sökas tre månader efter att köpehandling upprättats enligt 20 kap 2§ JB. Se lagrum http://www.lagen.nu/1970:994 . Hävning kan ske endast om det i köpehandlingen finns förbehåll om att hävning kan ske vid utebliven betalning enligt 4 kap. 25§ 2 st. JB. Se lagrum http://www.lagen.nu/1970:994 . Hoppas du är nöjd med ditt svar! Med Vänlig Hälsning

Försenad hyresbetalning.

2007-05-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag hyr ut min hyreslägenhet i andrahand. Hyresgästen har inte betalt hyran på tvåmånader. Jag har sagt upp honom, men det är tre månaders uppsägning. Jag tror inte han kommer att betala de återstående månaderna heller. Hur kan jag göra för att få mina pengar? Kan jag få honom avhysd tidigare?
Josefin Werre |Hej! Att betala hyran är en hyresgäst viktigaste förpliktelse. Enligt 42 § p 1 JB är en hyresrätt förverkad om en hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Enligt 12:6 JB så upphör ett hyresavtal genast att gälla vid försenad hyrsbetalning och inga undantagsbestämmelser är tillämpliga. I ditt fall har jag svårt att tro att det föreligger något sådant undantagsfall. Du bör således kunna avhysa honom tidigare. Kontakta hyresnämnden för mer specifika riktlinjer om hur du bör hantera din andrahandshyresgäst. Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd som andrahandshyresgäst

2007-05-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag hyr en lägenhet i andrahand (hyresrätt, utan hyresvärden kännedom), kontraktet är på 2 + 2 år. vi har skrivit på en avsägning av besittningsskyddet. Min fråga är vilka rättigheter har jag gentemot "min hyresvärd" och hyresvärden? Vad hnder efter två år om hyresvärden säger upp kontrakten med min hyresvärd pga av den olovliga andrahandsuthyrningen, blir jag då utkastad från lägenheten? MVH
Rasmus Fahlén |Ditt hyresavtal är i förhållande till din hyresvärd, alltså den egentliga hyresgästen eller förstahandshyresgästen om man så vill. Upphör förstahandshyresgästens hyresavtal faller även ditt hyresavtal då det inte finns någon bostad att hyra längre av förstahandshyresgästen. Du får alltså inte bo kvar, om inte den egentliga hyresvärden frivilligt tecknar ett hyresavtal med dig.

Bostadsrättsföreningens ansvar för vattenskada

2007-05-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo köpte en bostadsrätt för cirka 9 månader sedan. Tyvärr så har vätskador uppdagats i lägenheten. Vätskadorna har sedan blivit värre och har nu blivit en hälsofråga. Parketten är förstörd vid balkongdörren och en bit in i lägenheten pga att fasaden utifrån har brister så som avsaknad av stuprännor och väggarna vid balkongen saknar tillräcklig tätning. Vi har tagit upp detta åtskilliga gånger med bostadsrättsföreningen och de ska reparera den yttre fasaden men vägrar att stå för hela kostanden för det förstörda golvet. Fukten har även blivit mätt. Vi har även antecknat alla observationer om och kring vätskadan. Frågan är nu: hur ska man gå tillväga för att kunna vinna detta och få rätten på sin sida? Finns det regler och paragrafer som styrker att de ska ersätta skadan på parketten pga. åverkan utifrån? Jag skulle bli väldigt tacksam om dessa frågor kan besvaras. Vi har behov av hjälp.
Markus Olsson |Hej, Som huvudregel ansvarar bostadsrättshavaren för lägenhetens skick, men för reparationer på ledningar och reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar normalt bostadsrättsföreningen, såvida inte bostadsrättshavaren av vårdslöshet eller försummelse förorsakat skadan (Se 7 kap. 12 § bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614#K7P12 .) Det är dock tveksamt om avsaknaden av stuprännor är att se som en vattenledningsskada. Förmodligen är så inte fallet. Vidare åligger det bostadsrättsföreningen ett ansvar om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten och detta beror på föreningens vållande (Se 7 kap. 4 § bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614#K7P4 .) Att vätskador uppstått och dessutom lett till viss hälsofara, är enligt min bedömning ett hinder eller men i er nyttjanderätt till lägenheten. Frågan är då om bostadsrättsföreningen vållat skadan? Kan ni visa att skadorna uppstått på grund av de brister du uppger i din fråga, finns det möjlighet att få skadestånd från föreningen. Det förutsätter dock att det kan anses vårdslöst av en förening att inte ha stuprännor m.m. och det är en fråga som i sista hand får avgöras av en domstol. (Att en bostadsrättshavare kan ha rätt till skadestånd följer av 7 kap 2 och 4 §§ bostadsrättslagen.)

Värdering av andel i samägd fastighet

2007-05-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag äger en fritidsfastighet tillsammans med min bror. Nu vill han sälja sin andel. Vi har fått fastigheten värderad. Tacksam för svar om vad som gäller om vi inte kommer överens om priset.
Rasmus Fahlén |När man äger en fastighet tillsammans med någon tillämpas samäganderättslagen om inte delägarna avtalat om något annat. Såsom sista utväg om man inte kan enas om angelägenheter rörande fastigheten tillämpas ett förfarande där man får utbjuda denna på auktion såvitt inget annat tidigare avtalats. På denna auktion får du ropa in fastigheten till det marknadsvärde som då uppstår. Hälften av den summan som du då ropar in fastigheten för tillfaller din bror. Någon egentlig risk för att annan skall kunna ropa in fastigheten finns inte då det vid fastighetsöverlåtelse tillämpas ett krav på bland annat skriftligt köpeavtal. Någon rätt tillkommer således inte en utomstående spekulant att förvärva fastigheten om inte budet godkänns av er (jordabalken 4 kap. 1 §). Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1