Hyresvärd vill dela renoveringskostnad

2007-05-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo hyr ett litet "hus" av ett äldre par. Då vi hyr "svart" så har vi inte skrivit något riktigt avtal med dem. i Höstas gjordes en renovering i vårat hus (hela köket och viss del av badrum plus utbyten av fönster), då höjdes vår hyra till det dubbla, från 1500 kr till 3000 kr. Under tiden renoveringen pågick, bodde vi i deras hus (2 ½ månad) och under den tiden vi bodde där, fick vi betala dem mer än 3000 kr i elräkning för att vi använt dusch och dyl i deras hus, ok, det gick vi med på. MEN vi fick även betala vår egen elräkning på 5000 kr, den el som förbrukats av hantverkarna i vårat eget hus. Ska det vara så? Borde inte hyresvärdarna betala den el som hantverkarna förbrukat hos oss då vi inte ens bott där under den tiden?
Mia Ejendal |Oavsett att ny hyr svart så är det ägaren som renoverat huset. Detta har lett till att både standard och hyra höjts. Det är ägaren som står för renoveringen och hela denna, inklusive den el som maskinerna drar för renoveringen, detta är en kostnad liksom alla andra i renoveringen. För att ni ska bli betalningsskyldiga för del av renoveringen måste detta överenskommas mellan er på förhand. Läs gärna mer om förhållandet mellan hyresgäst/hyresvärd i Jordabalkens 12 kap http://www.lagen.nu/1970:994 . § 18a och framåt handlar om renovering. Om jag var i era kläder skulle jag förklara för hyresvärden att renoveringen bekostas av honom/henne och att den ökade elräkningen ingår i renoveringskostnaden. Med vänlig hälsning

Betala för trädgårdsredskap vid köp av fastighet?

2007-05-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt ett hus som jag flyttade in i för 2 månader sedan. Säljaren lämnade kvar ganska mycket trädgårdsredskap eftersom han flyttade till en lägenhet. Igår kom han förbi och lämnade ett brev där han vill ha 7850 kr för sina saker. Jag stod som ett frågetecken. Vad gör jag nu?
Peter Ahlström |Hej! Trädgårdsredskap utgör s.k. lös egendom i jordabalkens mening, dvs de ingår vid köp av fast egendom endast om köparen och säljaren avtalar om det. Utgångspunkten är således att utröna om ni avtalat om att dessa redskap skulle ingå i köpet av fastigheten. Frågan tyder på att detta inte var fallet. Säljaren har däremot ingen rätt att tvinga dig att köpa dessa om de inte ingick, utan detta får du välja själv. Han är ägare av föremålen och får hämta föremålen utan att du skall tvingas betala för dem. Med vänlig hälsning,

Upprustningsföreläggande

2007-05-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Ugnsluckan i min lägenhet har gått sönder, hyresvärden vägrar åtgärda problemet, vad gör jag?
Martin Ågren |Hej. Enligt § 18a i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken) se http://lagen.nu/1970:994 , ska en lägenhet som hyrs i första hand och är hyresgästens stadigvarande bostad uppnå lägsta godtagbara standard. En lägenhet ska bl.a. vara försedd med anordning för matlagning, vilket innefattar en fungerande ugnslucka, annars uppnår inte lägenheten lägsta godtagbara standard. Det är hyresvärdens skyldighet att se till att lägenhetern uppnår sådan standard. Om hyresvärden vägrar att åtgärda problemet kan Du ansöka om ett upprustningsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att förelägga hyresvärden att åtgärda problemet. Ansökningsblanketter angående upprustningsföreläggande finns hos hyresnämnden. Med vänlig hälsning

Tidsbegränsat hur länga bostadsrätt får hyras ut?

2007-05-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är det olagligt att hyra ut en bostadsrätt i fem eller tio år om bostadsrättsföreningens styrelse har godkänt detta?
Mia Ejendal |Hej, Med styrelsens godkännande finns ingen tidsbegränsning för hur länge en bostadsrätt får hyras ut. Det finns tidsgränser som styrelsen måste tillåta om bostadsrättsinnehavaren har vissa skäl, men ingen övre. Vänligen,

Kallelse till möte i bostadsrättsförening

2007-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Regler för kallelse och dagordning i bostadsrättsförening. Jag undrar om det finns minimikrav på hur sent kallelse och dagordning får skickas ut inför styrelsemöte i bostadsrättsförening. Är beslut giltiga även om kallelse (kanske t.o.m. utan dagordning och tidigare protokoll som skall godkännas omedelbart vid sittande bord) skickas ut så sent som samma dag eller t.o.m. delas ut vid pågående styrelsemöte? Undrande styrelseledamot.
Johanna Carlsson |Hej! En kallelse ska naturligtvis gärna komma ut i god tid innan ett möte och bifogat därtill bör finnas dagordning och andra viktiga handlingar. Varken Bostadsrättslagen eller Lagen om ekonomiska föreningar reglerar dock detta, utan det lämnas upp till varje föreningen att tillsammans bestämma om detta vid stämman. I stadgarna finns det därför oftast reglerat hur det praktiska kring styrelsemötena ska gå till. Vanligtvis är reglerna hårdare kring föreningsstämman, som samlar alla medlemmar, än vid styrelsemötena. Strider formerna kring styrelsemötet mot stadgarna kan mötets giltighet ifrågasättas av en ledamot eller medlem i föreningen. Oftast kan det dock räcka med att prata igenom hur de praktiska sakerna sköts för att få ordning på problemet. Vänliga hälsningar

Ersättning för dålig flyttstädning?

2007-06-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan man få ersättning pga att säljaren har flyttstädat dåligt? Inte torkat ur kyl/frys, skåp, lådor mm. Har mäklaren något ansvar i den frågan?
Anna Lundgren |Hej, säljaren är alltid skyldig att flyttstäda om inget annat är överenskommet. I de flesta överlåtelseavtal är dock säljarens ansvar för flyttstädning reglerat. För vad som bör ingå i flyttstädning se Mäklarsamfundets hemsida (www.maklarsamfundet.se). Att torka ur kyl och frys samt skåp är dock sådant som ingår. Då man anser att säljaren flyttstädat dåligt ska detta genast påtalas så att en kompletteringsstädning kan göras, antingen av säljaren eller av en städfirma. Ersättningen för eventuell städfirma betalas av säljaren. Att städa den nya bostaden själv brukar inte resultera i ersättning, då det inte finns några bevis kvar. Du kan vända dig antingen direkt till säljaren eller till mäklaren som i sin tur kontaktar säljaren. Det är dock säljaren som har det slutliga ansvaret, inte mäklaren. Vägrar säljaren kompletteringsstäda alternativt betala ersättning för en sådan är det mot denne man har en fordran. Med vänlig hälsning

Besittningsskydd

2007-05-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, och hyresvärden säger att han vill ha lägenheten och vill att man flyttar, vad har man för möjligheter att få stanna kvar? Kan hyresnämnden göra något?
Martin Ågren |Hej. Om hyresvärden säger upp Ditt hyresavtal har Du normalt rätt till förlängning, så kallat besittningsskydd. Det finns dock undantag till detta besittningsskydd enligt 46 § hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken), se http://lagen.nu/1970:994 . Enligt 10 punkten i denna paragraf bryts besittningsskyddet om det inte strider mot god sed i hyresförhållandet eller på annat sätt är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. Hyresvärden måste ha ett sakligt skäl för att säga upp hyresavtalet. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att hyresvärden själv vill bosätta sig i lägenheten. Men även om hyresvärden har ett sakligt skäl ska emellertid en intresseavvägning av hyresvärdens och hyresgästens intressen göras av hyresnämnden. Hyresnämnden kommer sedan att avgöra vems intresse som är av störst betydelse. Om Du använder din lägenhet som permanentbostad och inte har några andra bostadsalternativ har Du goda möjligheter att få bo kvar i lägenheten. Men i vilket fall måste hyresnämnden pröva detta eftersom både Du och hyresvärden alltså gör anspråk på lägenheten. Du måste alltså kontakta hyresnämnden så att de kan göra en intresseavvägning. Med vänlig hälsning

Åtgärdsföreläggande

2007-05-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har flyttat in i en hyreslägenhet nu i julas och märkte direkt att det luktade mögel från badrummet, man kom dit och undersökte men har inte åtgärdat. Dessutom har jag klagat på en dåligt fungerande kyl (håller inte kylan). Inget händer dock. Jag har blivit trött på detta och undrar... visst har jag rätt att få det fixat? Vad säger lagen?
Jenny Lindskog |Självklart har du rätt att få det fixat! Hyresvärden är skyldig att underhålla en bostadslägenhet så att den är i sådant skick att den, “enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”. ( Reglerna hittar du i Hyreslagens 9 och 15 §§, som finns i Jordabalkens 12 kapitel. se www.lagen.nu/1970:994 ). I slutändan blir det hyresnämnden eller allmän domstols bedömning som blir avgörande för om lägenheten ses som fullt brukbar eller ej. Men i ditt fall låter det som att det är allvarliga brister, så det hade inte blivit något problem för dig om frågan gått så långt. Det du kan göra nu är att vidta vissa åtgärder gentemot hyresvärden. Det finns många påföljder som kan komma ifråga, men jag skulle tipsa dig att vända dig till hyresnämnden och ansöka om åtgärdsföreläggande (16§ 2st Hyreslagen). Detta är ett väldigt bra påtryckningsmedel då det kan förenas med vite om det finns skäl att anta att hyresvärden inte kommer att följa föreläggandet. Skulle hyresvärden när nämnden frågar visa sig villig att utföra åtgärderna utfärdas normalt ingen föreläggande utan istället hjälper man till att teckna en överenskommelse mellan er. Vid sidan av åtgärdsföreläggande kan du även ha rätt till uppsägning i förtid, rätt till självhjälp, nedsättning av hyran under den tid bristen föreligger. Dessutom kan du begära skadestånd om du kan visa att hyresvärden genom vårdslöshet eller försummelse orsakat dig skada p g a bristerna, men du måste då kunna precisera vad den påstådda vårdslösheten bestått i. Mögelskadan innebär en sanitär olägenhet och kan också leda till ingripanden av miljö- och hälsoskyddsnämnd om du vänder dig dit. Man ska även komma ihåg att om hyresgästen försätter lägenheten i dåligt skick genom oaktsamhet eller onormalt slitage kan man normalt inte grunda någon rätt på de förutnämnda bestämmelserna. Mvh