Återkräva hyra vid andranhandsuthyrning & skenkontrakt

2007-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag hyr en lägenhet i andra hand och detta ej är ett lagligt kontrakt. Har jag då möjlighet att kräva tillbaka eventuell överhyra? Spelar det någon roll vilken hyra som står i vårat kontrakt? Alltså om det står att jag endast betalar den lagliga hyran i kontraktet, men i själva verket betalar dubbelt så mycket till dennes konto. Går detta på något sätt att bevisa? eller är det kört då det faktiska, olovliga, beloppet ej står i kontraktet? Tacksam för svar!
Hanna Adamson |Det finns en speciell bestämmelse i hyreslagen (JB 12 kap 55e §, se http://www.lagen.nu/1970:994) som tar sikte på andrahandshyresgästers möjlighet att ansöka hos hyresnämnden om att få tillbaka hyra som är högre än vad som anses skäligt enligt lagen. Bestämmelsen gäller den hyra som uthyraren mottagit, alltså det som du faktiskt betalat. Muntliga hyresavtal är även lika giltiga som skriftliga och det som ni överenskommit om den högre hyran gäller trots att ni har skrivit ett kontrakt med en lägre hyra. Eftersom du betalat till uthyrarens konto kan banköverföringarna fungera som bevis för vad du faktiskt betalat om ord skulle stå mot ord. Det finns dock vissa begränsningar i tiden för denna möjlighet. Ansökan får inte gälla hyra för mer än 2 år tillbaka i tiden, och måste göras senast inom tre månader från att man lämnat lägenheten. Om man bor kvar i lägenheten finns däremot möjlighet samtidigt ansöka om att hyresnämnden ska fastställa en ny hyra som är skälig och ska gälla fortsättningsvis under hyresförhållandet. Lycka till!

Uppsägning av hyresavtal

2007-10-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och min familj bor i en villa som vi hyr av en privat hyresvärd. Vi har bott här i tre år snart och betalat hyran som vi ska osv. Nu har vi blivit uppsagda på de grunder att hyresvärden själv vill flytta in i huset vi hyr. Vi har två barn som precis börjat skolan här. Kan han göra så?? Vi har ett vanligt standardkontrakt och uppsägningstiden är tre månader. mvh Agneta
Gabriel Westin |Som jag uppfattar din fråga så har ni hyrt villan av er hyresvärd på obestämd tid. Ni har visserligen bott i villan i tre år och har därmed ett besittningskydd. Däremot så är det ett besittningsbrytande skäl att hyresvärden vill ha villan för eget boende, detta framgår av hyreslagens 46 § 6 p, se http://lagen.nu/1970:994#K12 . Tyvärr innebär detta att ni kommer att förlora en eventuell tvist mot er hyresvärd och blir tvingade att flytta från villan. Ni har dock rätt till tre månaders uppsäningstid och er hyresvärds uppsägning måste vara skriftlig för att vara giltig. Sammanfattningsvis innebär detta att er hyresvärd har rätt att säga upp ert hyresavtal med tre månaders uppsägningstid. Vänligen,

Förordnade av god man vid samägande av fastighet

2007-10-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, var söker du hjälp när två fastighetsägare i ett 50/50 samägande har så stora meningsskiljaktigheter (rörande ekonomi, disponering av ytor, städning m.m.) att de inte längre talar med varandra?
Jon Eriksson Örtengren |Hej! Ni bör ansöka om en god man som förvaltar egendomen. Detta skall ske till den tingsrätt där fastigheten är belägen. Ansökan kan göras av varje delägare ensam. Handlingen skall inehålla uppgift om vilken fastighet som avses och vara undertecknad, det måste naturligtvis framgå att god man önskas. Ansökningsavgift utgår med 375 kr. Om du vill kan du titta på samäganderättslagen, den finns http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 Med vänlig hälsning

Förverkande av hyresrätt

2007-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om grannar klagat på att man varit högljudd vid ett antal tillfället, räcker det endast med dessa påstående för att bli vräkt eller måste man kunna BEVISA sin sak också? Och ifall man ska bli vräkt, har man då 3 månaders uppsägnings tid eller går det mycket snabbare än så?
Rebecka Boholm |Hej! Det framgår inte av din fråga om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrättslägenhet. Jag utgår ifrån att det är en hyresrätt som avses, vilket medför att 12 kap jordabalken (JB http://lagen.nu/1970:994 ) tillämpas. Bestämmelserna i bostadsrättslagen överensstämmer i princip (se bl a 9 och 18 §§ BRL http://lagen.nu/1991:614 ). Om allvarliga störningar förekommer kan detta leda till att en hyresrätt förverkas (12 kap 25 § och 42 § st 1 p 6 JB). Sådana allvarliga störningar brukar framförallt bestå i störande ljud av onormal styrka eller varaktighet, exempelvis radio, tv och musik på hög volym. Hög ljudnivå är normalt oacceptabelt på nattetid, men kan i viss mån tolereras dagtid. Att störningarna verkligen är av allvarlig art måste dock hyresvärden kunna bevisa (vilket möjligen skulle kunna göras genom att grannarna vittnar). Innan det kan bli aktuellt att förverka en hyresrätt pga allvarliga störningar måste dock hyresvärden begära rättelse samt underrätta socialnämnden i kommunen (12 kap 25 § JB). Hyresgästen skall alltså få en chans att förbättra sig. Sker inte någon rättelse har hyresvärden sedan två månader på sig att säga upp avtalet (12 kap 43 § JB). Rör det sig om störningar av särskilt allvarlig art behöver däremot inte hyresvärden begära rättelse och underrätta socialnämnden, utan hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan (12 kap 25 § st 3 och 42 § st 4). Det är dock ganska mycket som krävs för att detta skall bli aktuellt, exempelvis att hyresgästen misshandlat eller hotat grannarna. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Försäljning av samägd fastighet

2007-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag äger ett fritidshus tillsammans med min morbror. Vi äger 50% var. Jag vill sälja min del men min morbror kan inte köpa ut mig. Hur går jag till väga för att få min del såld? Vänliga hälsningar, Björn S.
Albert Roos |När det finns två ägare till ett fritidshus så blir Lagen om samägande tillämplig, se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . När den ena parten vill sälja kan han ansöka hos tingsrätten om att fastigheten skall säljas på offentlig auktion. Båda ägarna kan sedan ansöka om att domstolen skall fastställa ett lägsta pris på fastigheten. Detta gäller förutsatt att ni inte avtalat om att använda ett annat förfarande vid försäljning. Om du bara vill sälja din del är du tvungen att hitta någon som är villig att köpa samt att din morbror godkänner köparen. Hoppas att det löser sig för dig och din morbror. Med vänliga hälsningar

Hyresrättens förverkande

2007-09-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en hyresgäst i min 2 familjsvilla. Denna är nu starkt mistänktänkt för stöld i min del av boendet och det är polisanmält. Han uppträder dessutom sexuelt kränkande mot både vuxna och ungdommar i huset . Kan jag säga upp hyresavtalet??
sofie jeppsson |Hej! Utifrån att ha läst din fråga vet jag inte om jag ska uppfatta det som att din hyresgäst hyr en del av ditt hus eller om han hyr ett helt eget hus bredvid ditt. Då skillnaden har viss betydelse ur ett rättsligt perspektiv kommer jag ge dig två olika svar beroende på hur det ligger till. Vi börjar med situationen att din hyresgäst bor i en del av din villa. Vilket då innebär att hans boendeyta kan anses utgöra en del av din egen bostad. Gällande just dessa situationer finns det en speciell lagregel. Denna hittas i Hyreslagen 12 kap 45§ 3p. Se. http://lagen.nu/1970:994. Det framgår av lagregeln att en hyresgäst som bor i en del av upplåtarens egen bostad inte har något besittningsskydd. Besittningsskyddet i hyreslagen innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet vid avtalstidens utgång, vare sig det beror på uppsägning eller att avtalet löper ut. Då din hyresgäst i denna situationen inte har något besittningsskydd så har du rätt att säga upp avtalet omedelbart och han har inte rätt att förlänga avtalet. Om vi istället utgår från situationen att din hyresgäst hyr ett helt hus bredvid ditt så ser situationen ut som följer. Till att börja så har hyresgästen i detta fall ett ursprungligt besittningsskydd. Men med tanke på det allvarliga beteende som din hyresgäst ägnat sig åt så bör detta kunna anses utgöra grund för förverkande av hyresrätten. Den typen av störningar som din hyresgäst utsätter sin omgivning är av den arten att de inte skäligen bör tålas. Gällande mindre allvarliga störningar så har hyresvärden en skyldighet att ge hyresgästen ett antal tillsägelser samt informera socialnämnden i kommunen om vad som pågår. Men då jag anser att de störningar som ni utsätts för verkar vara av en mycket allvarlig art så är detta antagligen inte nödvändigt i ditt fall. Detta framgår av Hyreslagen 12 kap 25 §. Se. http://lagen.nu/1970:994. Med detta som bakgrund ska du ha rätt att säga upp hyresgästen omedelbart utan föregående varningar. Dock ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden. Man säger i dessa fall att hyresrätten är förverkad och detta innebär att personen är skyldig att flytta ut direkt utan uppsägningstid., detta trots att han ursprungligen har ett besittningsskydd. Detta enligt Hyreslagen 12 kap 42 § 6p. Se. http://lagen.nu/1970:994 . Som du själv ser så blir utgången densamma i båda situationerna; du kan säga upp hyresgästen utan iakttagande av uppsägningstid då de störningar han utsätter er för ej ska accepteras. Dock är den första situationen lite enklare att handskas med än den senare. Du vet säkert själv vilken situation du ska utgå ifrån. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning.

Omfattas p-plats av hyreslagen?

2007-09-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |I Jordabalken 12 kap 4 § 2 st 5 kan utläsas att ett hyresavtal om lokal som gäller för bestämd tid och avser längre tid än nio månader skall sägas upp nio månader i förväg, oavsett vad som har avtalats. En bostadsrättsförening hyr ut bilplatser till de boende i föreningen. Skall sådana jämställas med vad som i JB definieras som lokaler? I våra avtal om upplåtelse av bilplatser står att uppsägning skall ske 3 månader före avtalstidens utgång. Brf Porkala har den 28 juni 2007 i ett ärende sagt upp en bilplats till den 30 september 2007, med motivering att medlemmarna i föreningen är i behov av fler bilplatser. Den som hyr den bilplatsen är inte längre medlem i föreningen, utan har flyttat och är nu medlem i en annan bostadsrättsförening. Således är frågan om den före detta medlemmen med JB som stöd kan hävda att avtalet skulle ha sagts upp nio månader innan avtalstidens utgång.
Jonas Öjelid |Hej, enligt JB 12 kap 1 § gäller reglerna i 12 kapitlet för avtal som rör upplåtelse av hus eller delar av hus mot ersättning. Parkeringsplatser omfattas inte av den definitionen och därmed inte heller av skyddsreglerna för hyresavtal. Någon möjlighet att ogiltigförklara uppsägningen av avtalet med stöd av JB finns därför inte. Uppsägningstiden som enligt avtalet har följts och några invändningar mot uppsägningen kan sannolikt inte göras. Vänliga hälsningar

Servitut, underhåll av väg

2007-09-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! 2006-08-22, besvarade ni en fråga om hur man upprättar ett servitut för nyttjand av väg. Min fråga är: Vem skall stå för underhållet av vägen, härskande eller tjänande fastighet? 14 kap. Jordbalken, 1§ andra stycket säger emot 6§ andra stycket! Tacksam för skyndsamt svar. Mvh
Filip Skoglund |Hej! Utgångspunkten för avtalsservitut är att den tjänande fastigheten inte får åläggas några positiva förpliktelser. Av 14 kap. 1 § 2 st. jordabalken framgår dock att ett servitut får förenas med skyldighet för den tjänande fastigheten, att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. En sådan underhållsskyldighet går alltså att skriva in i servitutet. 14 kap. 6 § 2 st. tar, enligt förarbetena, främst sikte på situationen då den tjänande fastighetens ägare inte har åtagit sig att ansvara för underhållet av, i det här fallet, vägen. Om det inte nämns något om underhållsskyldighet i servitutet är det således främst den härskande fastigheten som har att utföra underhållet av vägen. Lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1970:994#k14 Vänligen,