Störande fester i bostadsrätt

2007-07-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi bor i en bostadsrättsförening och har problem med en granne som ljudterroriserar oss med fester, efterfester på dygnets alla timmar. Sedan 2003 har vi försökt förmå vår styrelse att agera men man gör knappt något. I juli 2007 fortsätter det som vanligt. Ska vi tvingas flytta?
Rebecka Boholm |Hej! Din fråga aktualiserar bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i 7 kap bostadsrättslagen (BRL http://lagen.nu/1991:614). Bostadsrättshavaren har en skyldighet att se till att boende i omgivningen inte utsätts för störningar, så länge dessa inte skäligen bör tålas (se 9 §). Vidare skall enligt samma paragraf bostadsrättshavaren ”även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset”. En bostadsrättshavare måste även rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar. Frågan är alltså om er granne gjort vad som krävs för att ”bevara sundhet, ordning och gott skick” och vilka störningar som skäligen bör tålas. Situationen kan jämföras med rättsfallet NJA 1991 s 574 där HD prövade om en bostadsrättshavares störande pianospel var förenligt med 7 kap 9 § BRL. HD fastslog att ”vid bedömningen av vilket mått av störning som de kringboende skall behöva finna sig i blir bl.a. pianospelets ljudnivå av betydelse. Vidare får hänsyn tas till spelperiodernas längd, frekvens och förläggning under dygnet.” Högljudda fester kan självklart vara störande för grannarna, men det gäller att göra en bedömning av störningarnas omfattning. Hög musik kan i viss mån tolereras på dagtid men det är ofta oacceptabelt på nattetid. Det bör dock påpekas att enstaka bullriga och sena fester normalt är en sådan störning som bör tålas. Störningar som är upprepade och med onormalt hög ljudvolym skall dock grannarna inte behöva tolerera. Allvarliga störningar i enlighet med det sagda kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten (se 18 § p 5). För att förverkande skall bli aktuellt krävs att störningarna når upp till en viss grad och inte är helt obetydliga (se 19 § st 1). Om en bostadsrättshavare utsätter omgivningen för störningar måste föreningen lämna bostadsrättshavaren en tillsägelse att omedelbart se till att störningarna upphör och, om det är fråga om bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i kommunen om störningarna (se 9 § st 2 och 20 § st 3). Dessa åtgärder krävs dock inte om störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (se 9 § st 3), ett mycket högt ställt krav. Sker rättelse innan föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning får denne inte skiljas från lägenheten (se 21 §). Om bostadsrätten förverkas skall den normalt gå ut till tvångsförsäljning (se 30 §). Ytterligare bestämmelser kan också finnas i bostadsrättsföreningens stadgar. Självklart skall inte du eller dina grannar som blivit störda av festerna tvingas flytta. I första hand skulle jag rekommendera att ni försöker få föreningen att göra något åt saken, och om detta inte lyckas kan ni vända er till tingsrätten. Vänliga hälsningar,

Avkomsträtt

2007-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad innebär servitutet \\\"avkomsträtt\\\"? Ska försälja en fastighet som har detta servitut som en förmån.
Henric Roth |Hej! Avkomsträtt var en förmånsrätt från en fastighet och den kunde, fram till 1972, registreras hos inskrivningsmyndigheten och fanns sedan kvar även efter en ny försäljning av fastigheten. Det normala var att sonen tog över föräldrarnas gård som genom avkomsträtten garanterades en tryggad ålderdom. Denna rätt för föräldrarna kvarstod även om fastigheten såldes vidare till någon utomstående. Du bör kontrollera registreringen av denna avkomsträtt för att se hur den är utformad och om den fortfarande har betydelse för din fastighet. Med vänlig hälsning, Henric

Uppsägning av andrahandskontrakt

2007-07-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har precis flyttat in i en hyreslägenhet i andrahand. Kontraktet är skrivet på ett halvår utan möjlighet att säga upp det i förhand. Nu har jag fått ett erbjudande om ett förstahandskontrakt som jag får tillgå om en månad. (Jag har fem månader kvar på mitt andrahandskontrakt). Givetvis vill jag ha ett förstahandskontrakt, men vilka rättigheter har jag? Finns det möjlighet att säga upp kontraktet tidigare trots att det står i kontraktet att det inte är möjligt? Eller har jag rätt att hyra ut min nya lägenhet i fem månader pga dubbla hyrorna? Mycket tacksam för snabbt svar
Josefine Hellquist |Hej! 12 kapitlet JB, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12 är dispositiv, man kan alltså avtala om att andra regler ska gälla. Enligt 12:5 JB har dock hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Denna paragraf är tvingande enligt JB 12:1 st 5 vilket innebär att man inte kan avtala bort den. Du har alltså rätt att säga upp lägenheten. Vad gäller huruvida du kan hyra ut den lägenhet du kan få försthandskontrakt på så beror detta på om du kan få hyresvärdens samtycke, se JB 12:39. Om du inte lyckas få samtycke från hyresvärden kan du försöka få hyresnämndens tillstånd enligt JB 12:40. Lycka till! Med vänlig hälsning

Verkan av grannes godkännande av tillbyggnad

2007-07-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om man fått godkännande för takkupa samt veranda 2005 och nu en granne anmäler en för olovlig åtgärd, kan plan- och bygg då tvinga en till att ansöka om bygglov i efterhand eller gäller det muntliga godkännandet. Har ju givetvis inget bevis då.
Martin Andersson |Hej Jag är osäker på vem du menar dig ha fått ett muntligt godkännande ifrån. Muntliga godkännanden från dina grannar innebär ju inte i normalfallet att du fritas från plikten att söka bygglov innan du bygger till, se 8:4 Plan och Bygglagen (http://www.lagen.nu/1987:10) . Det finns dock vissa undantag, bl.a. från 4,5 metersregeln i 8:4 Plan och Bygglagen, om du har godkännande från din granne. Det finns inget krav på skriftlighet men du måste kunna visa att ett medgivande har lämnats vilket onekligen är svårt om det bara har skett muntligen. För att bygga en takkupa krävs dock som jag uppfattat det alltid bygglov enligt 8:1 plan och bygglagen, och ibland t.o.m. ändrad detaljplan (om det högsta våningsantalet enligt gällande plan överskrids). Muntligt godkännande från en tjänsteman på din kommuns stadsbyggnadskontor innebär visserligen inte att bygglov har lämnats men kan vara en grund för att sätta ner eller inte alls påföra dig s.k. byggnadsavgift, jämför 10:11 Plan och Bygglagen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH

Grannkonflikt gällande häck

2007-08-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår granne har klippt ner en gemensam häck som varit skyddande mot insyn. Det är nu ett hål på 3 meter. Grannen äger inte utan hyrar, medan vi andra tre äger våra hus. Hur ställer sig lagen om detta. Tacksam för svar. Mvh. Ingvar
Karoline Alfredsson |Hej! Det finns paragrafer i Jordabalken (JB) som ger en granne viss rätt att ta bort grenar, rötter och dylikt som växer in på dennes mark. Nyckelfrågan här är på vems mark häcken står och på vems mark den växer in. Den som äger marken är nämligen i regel även den som äger häckar, träd och dylikt på den. Av frågan framgår att din granne som tagit bort delar av häcken hyr vilket i sin tur måste innebära att marken på vilken häcken står och växer ej tillhör honom. Reglerna i JB är med andra ord inte tillämpliga på honom vilket medför att han inte har rätt att göra det han gjort utan tvärtom kan ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Den av dig eller dina grannar som äger den aktuella marken kan således faktiskt anmäla Er granne då han genom att ha sågat ned delar av häcken kan ha gjort sig skyldig till en brottslig handling. Innan man går vidare med något bör man självklart dock förslagsvis tänka på grannsämjan och kommunicera era tankar med grannen. Lycka till!

Andrahandshyresgästs rätt att ta över kontraktet

2007-07-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har läst de flesta frågor och svar ang. andrahandsuthyrning på hemsidan men har en rätt knivig fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på.. Hyr sedan ett år tillbaka en lägenhet i andrahand med hyresvärdens godkännande (Ernst Rosén i Göteborg). Hon som står på förstahandskontraktet bor i Stockholm och har inget intresse av lägenheten längre eftersom hon arbetar i Stockholm. Hon vill väldigt gärna överlåta den till mig men vi vet inte hur vi ska gå tillväga... Har flyttat runt åtta (!) gånger under de tre åren jag bott i Göteborg och trivs himla bra i min nuvarande lägenhet. Jag vet att det finns bostadsköer, men finns det särskilda villkor om överlåtande av hyresrätt när andrahandshyresgästen och förstahandshyresgästen är överens? Vad brukar hyresvärden säga i liknande frågor? Kommer jättebra överens med mina grannar och vill verkligen inte flytta! MVH, Jaana Munne
Gustaf Lidegran |Det finns ingenting som kan göra att du mot värdens godkännande tar över kontraktet. Att du har hyrt i andra hand ger dig ingen genväg. Det är bara att värden vill ha dig som hyresgäst som kan ge dig kontraktet så det enda råd jag kan ge dig är att fråga. Har du skött dig i ett år så kan det vara så att värden ser dig som en tillgång. Privata hyresvärdar brukar vara lättare att ha att göra med än kommunala i sådana frågor, men vill värden åt lägenheten finns det ingen chans. Vänliga hälsningar

Användning av fastighet

2007-08-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får man använda lokal i hyreshus för bostadsändamål med hyresvärdens medgivande?
Anna Wallerman |Hej! Det är inte bara hyresvärdens uppfattning som spelar roll i sådana här frågor, utan man måste även ta hänsyn till områdets detaljplan, där det ibland anges att vissa byggander ska användas till bostäder, andra till handel eller industri m.m.. Det är alltså inte tillräckligt med att ha hyresvärdens medgivande. Jag tycker att du ska kontakta de ansvariga på kommunplaneringskontoret eller motsvarande i din kommun för att ta reda på hur det ligger till i det aktuella området. Med vänlig hälsning

Sälja fritidshus

2007-07-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi är tre syskon som äger ett fritidshus. En vill sälja nu de andra vill vänta några år. En extern köpare kan ge mer än de två syskon som vill vänta. Hur går den som vill sälja till väga? Mvh
Martin Ågren |Hej, Om inget särskilt har avtalats gäller lagen om samäganderätt. I 6 § (http://lagen.nu/1904:48_s.1) stadgas att en delägare kan ansöka om gemensam försäljning å offentlig auktion hos tingsrätten. För att offentlig auktion inte skall meddelas krävs att de andra delägarna visar synnerliga skäl för anstånd. Med vänlig hälsning,