Medlemskap i bostadsrättsförening

2007-10-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har nu köpt en bostadsrätt till en kostnad av en miljon. har lämnat 100 000 i insats och lämnat in mina handlingar för medlemskap i föreningen Riksbyggen. Jag har inga betalningsanmärkningar alls men de senaste 12 månaderna har jag 34 upplysningar registrerade om abonnemang, lån och krediter. hur stor roll spelar detta för min bedömning av medlemskap i föreningen? jag har fast anställning och gått in med bostadsrätten som säkerhet hos banken samt har precis tagit ett lån på 60 000.
Jonas Öjelid |Hej, enligt Bostadsrättslagen 2 kap 3 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1991:614#K2P3 har en köpare av en bostadsrätt också rätt till medlemskap i bostadsrättsföreningen om köparen uppfyller kraven i föreningens stadgar och det inte finns någon särskild anledning att vägra medlemskap. Anledning att vägra medlemskap kan t.ex. vara att köparen inte har tänkt att bo i bostadsrätten utan sälja den vidare direkt, eller att personen inte bedöms klara av att betala avgifterna. Registrerade upplysningar har knappast någon betydelse när det gäller att bedöma en persons ekonomiska förmåga. Av de förutsättningar som framgår av Din fråga kan jag inte tänka mig någon anledning för föreningen att vägra dig medlemskap. Vänliga hälsningar

Uppsägningstid

2007-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta in i en ny lägenhet den 1 nov. Jag sa upp min nuvarande lägenhet den 25 sep. Jag har bott i min nuvarande lägenhet i 1 1/2 år, och det har aldrig varit tal om att skriva något hyreskontrakt. Har jag någon uppsägningstid, eller kan jag flytta när jag vill? Tacksam för svar Mvh Adolf Carlzon
Ronja Carlsson |Hej, Initialt så bör du som hyresgäst tänka på att det är bra att ha ett skriftligt hyresavtal, istället för som nu ett muntligt. Det eliminerar de flesta frågetecken om exempelvis hyrans storlek, uppsägningstid och andra grundläggande moment vid hyra av en bostad. Om man inte har avtalat någon uppsägningstid gäller dessvärre kravet i hyreslagen på tre månader, se 4 § hyreslagen. Denna lag är tvingande till hyresgästens förmån, 1 § hyreslagen, vilket innebär att man kan avtala om en kortare uppsägningstid och att det då endast är hyresgästen som kan utnyttja undantaget medan hyresvärden fortfarande måste tillämpa tre månaders uppsägningstid. Lycka till, hoppas du och din hyresvärd kan komma överens! Se lagtext (obs, 12 kap av Jordabalken): http://www.lagen.nu/1970:994 Mvh

Kontinuitetsprincipen vid gåva av bostadsrätt

2007-10-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min sambo ska få sina föräldrars bostadsrätt i gåva. De köpte den för 180. 000. Idag är den värd betydligt mer. Om vi någon gång i framtiden vill sälja den, kommer vi då att betala kapitalvinstskatt på hela försäljningssumman eller blir det på försäljningsumman minus 180. 000?
Helen Larsson |Hej Här gäller den så kallade kontinuitetsprincipen enligt 44 kapitlet 21 § Inkomstskattelagen. Denna bestämmelse stadgar följande regel; ”Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.” Detta innebär att ni vid beräkningen av kapitalvinstskatten vid en eventuell försäljning från ersättningen för bostadsrätten utöver utgifter för avyttringen, såsom mäklararvode, samt förbättringsutgifter m.m. skall dra av en anskaffningskostnad om 180 000 kronor, vilken ni kan sägas ha övertagit genom gåvan. För ytterligare information om kapitalvinstskatteberäkning vid avyttring av bostadsrätt se 44, 46 och 47 kapitlet Inkomstskattelagen. Inkomstskattelagen hittar ni http://www.lagen.nu/1999:1229 . Vänligen,

Muntligt avtal vid fastighetsköp

2007-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har ett muntligt avtal med en kvinna om att köpa hennes hus.Hon sa att hon anlitat en jurist och att papperen var klara bara min underskrift som saknades.Jag har hyrt ut mitt radhus,skulle flytta in i huset den 1/10. Har en en del mail"bevis".Idag ringer kvinnan mig ger mig alla möjliga ursäkter,hon har fått ett problematiskt liv och vill helt! Ändra vårt ursprungliga avtal vilket jag inte kan betala som hon var väl medveten om.Jag spelade in senare samtal ikväll där hon erkänner vi hade ett avtal preciserat men att hon nu måste tänka på sig! Vad hur/kan jag överhuvudtaget driva detta vidare? vad har jag för chanser i en förhandling? känns som hela mitt liv är raserat.Flyttbil beställt packat och klart.Tacksam för svar omgående då situationen är akut. Mvh
Linnea Ljung |Hej Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att bindande avtal kan ingås muntligt. För fastighetsköp gäller dock vissa formkrav för att bundenhet skall uppkomma. Köp av fast egenomdom skall upprättas 1) skriftligen 2) undertecknas av säljaren och köparen 3) det skall finnas en skriftlig överlåtelseförklaring och 4) ett pris. Om dessa formkrav inte är uppfyllda är ingen av parterna bunden. Kvinnan är därför inte bunden av ert avtal. Lagregler om detta hittar du i 4 kap. 1 § jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994 Vänligen

Uppsägning av hyreslägenhet

2007-10-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har jag någon uppsägningstid på min lägenhet om jag inte har skrivit något kontrakt? Min hyresvärd menar att "lagen" säger att det är tre månader. Vilken lag är det?
Anna Wallerman |Hej! Även om ni inte har skrivit något kontrakt har ni ett muntligt avtal. I de fall avtalet inte innehåller bestämmelser om vissa saker, fyller man ut avtalet med lagbestämmelser istället. Det är alltså inte så att man kan göra som man vill bara för att inget särskilt har avtalats. Den relevanta lagen i detta fall är jordabalkens 12 kapitel (kallas ibland även hyreslagen), som du kan läsa http://www.lagen.nu/1970:994#k12 . Uppsägningstiden för hyreskontrakt enligt denna lag är, precis som din hyresvärd säger, 3 månader (se 4 §, http://www.lagen.nu/1970:994#k12p4 ). Dessutom räknas detta från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningen. Detta innebär att om du säger upp hyresavtalet idag, så börjar de tre månaderna att löpa från månadsskiftet september/oktober, och du har rätt att frånträda lägenheten den 31 december. Glöm inte heller att uppsägningen enligt 8 § (som finns http://www.lagen.nu/1970:994#k12p8 ) ska vara skriftlig! Med vänlig hälsning

Ansökan om god man resp. klyvning

2007-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur söker man god man i ett samägande? Vart vänder man sig? Om det går så långt som att fastigheten i stället klyvs, vart vänder man sig då?
Jonas Öjelid |Hej, ansökan om god man i ett samägande görs till tingsrätten på den ort där fastigheten finns. En delägare kan ensam ansökan om att god man förordnas. Lämpligt att nämna i ansökan är vilken fastighet det gäller och vilka de övriga delägarna är. Ansökan om klyvning görs till lantmäterimyndigheten i kommunen eller länet där fastigheten finns. Vänliga hälsningar

Köp av fastighet

2007-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har ett muntligt avtal med en kvinna om att köpa hennes hus. Hon sa att hon anlitat en jurist och att papperen var klara. Det var bara min underskrift som saknades. Jag har hyrt ut mitt radhus och skulle flytta in i huset den 1/10.Jag har en del mail"bevis". Idag ringer kvinnan mig och ger mig alla möjliga ursäkter, hon har fått ett problematiskt liv och vill helt ändra vårt ursprungliga avtal. Jag spelade in ett senare samtal ikväll där hon erkänner vi hade ett avtal preciserat, men att hon nu måste tänka på sig. Kan jag driva detta vidare? Vad har jag för chanser i en förhandling? Tacksam för svar!
Caroline Perlström |Hej, Som jag förstår det har ni endast ett muntligt avtal om köp av en fastighet. Ett avtal om fastighetsköp måste uppfylla formkraven i 4:1§ JB, http://www.lagen.nu/1970:994 . Det måste med andra ord vara skriftligt och innehålla uppgifter om priset och fastigheten, en överlåtelseförklaring samt parternas underskrifter. Om avtalet inte uppfyller dessa krav är det ogiltigt. Därför har du tyvärr ingen möjlighet att driva det vidare. Med vänlig hälsning

Skador orsakade av tidigare hyresgäst

2007-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har sagt upp vår hyresrätt, och nu vill hyresvärden att vi ersätter honom för vissa mindre skador / slitage. Skadorna är dock från den tidigare hyresgästen, som vi bytte lägenhet med. Problemet är att det inte finns något protokoll från hur det såg ut när den tidigare hyresgästen lämnade lägenheten, eftersom hyresvärden inte gjorde någon besiktning när de flyttade ut och vi flyttade in. Vem har bevisbördan i det här fallet? Är vi skyldiga att betala den tidigare hyresgästens skador?
Markus Olsson |Hej! Din fråga avser en situation som sannolikt är mycket vanlig och därför kommer jag att ge ett utförligare svar än vad frågan egentligen kräver. Utgångspunkten i hyresförhållanden med avseende på ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst, är att den förra har en så kallad underhållsskyldighet, medan den senare har en vårdplikt. Inom ramen för hyresvärdens underhållsskyldighet faller uppgifter såsom slipning av golv, tapetsering, målning och annat dylikt reparationsarbete när det är behövligt. Hyresgästens vårdplikt innebär i allmänna ordalag att hyresgästen måste ta hand om sin bostad och vårda den så att den kan lämnas tillbaka i princip samma skick som man fick den. ”Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör” sägs det i 12 kap. 24 § jordabalken. I samma bestämmelse (12:24 JB) stadgas att hyresgästen är ”skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning” (se http://www.lagen.nu/1970:994#K12P24 .) För att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts alltså att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse (eller uppsåtligen eftersom det större innefattar det mindre). Med juridiska termer är det ett så kallat culpaansvar som åvilar hyresgästen. En viktig omständighet att komma ihåg när det gäller hyresgästens ansvar är dock att denne inte svarar för skador på grund av ”normal förslitning”/”normalt slitage”/”normalt bruk”. (Parentetiskt kan nämnas att hyresvärdar ofta kräver hyresgäster på stora summor för omtapetsering p.g.a. fettfläckar där hyresgästen haft sin säng. Mig veterligen har någon tvist angående detta aldrig prövats i högre instans och det vore väldigt intressant att få fram ett prejudicerande (vägledande) avgörande i frågan om fettfläckar utgör normalt slitage eller inte.) I princip är det hyresvärden som har att bevisa att en skada vållats av hyresgästen. Bevisbördan åvilar alltså hyresvärden. Med tanke på att det är väldigt svårt för en hyresvärd att bevisa vad hyresgästen faktiskt har gjort eller inte gjort i lägenheten är emellertid inte beviskravet särskilt högt ställt. Detta innebär att om det är fråga om en skada som typiskt skett uppkommer genom ovarsamhet, antas skadan ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. Normalt har man som hyresvärd endast möjlighet att visa att skadan inte fanns vid hyresgästens inflyttning, men väl vid avflyttningen. Tvister kan i hög utsträckning förebyggas genom att bevisning om lägenhetens skick säkras vid inflyttning. Det sker lämpligen genom besiktningsprotokoll och fotodokumentation. Det naturliga är att hyresvärden sörjer för besiktning eller annan bevissäkring. Sammanfattningsvis gäller följande i ert fall. Hyresvärden måste bevisa att ni har vållat skadan. Anses skadan bero på normalt slitage, alternativt har den uppkommit genom en olyckshändelse, kan ni ej bli skadeståndsskyldiga. Är det fråga om en skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet, måste ni kunna åberopa omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. Kan ni åberopa omständigheter som tyder på att tidigare hyresgäst vållat skadan, undgår ni alltså skadeståndsskyldighet. Kanske är den personen beredd att vittna? Det råder nämligen en tvåårig preskriptionstid för fordringsanspråk på grund av hyresförhållanden (JB 12:61), så om det var mer än två år sedan tidigare hyresgäst flyttade ut från lägenheten kan inte hyresvärden framställa något krav mot honom/henne – såvida det inte är fråga om brottslig skadegörelse eller liknande. Med vänlig hälsning