Värdering av arbete

2007-07-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en bekant vars sambo vill ha del av deras gemensamma sommarstuga nu när de ska gå isär. Hon vill låta värdera huset och få ut sin del av pengarna. Nu är det så att han har lagt ner otaliga arbetstimmar på detta hus och det är unikt i sitt slag. Huset är ett hantverk med många platsbyggda lösningar och egen designad och snickrad fast inredning. Har han någon möjlighet att få sin arbetstid värderad? Denna sommarstuga är hans livsverk. MVH Eva
Josefine Hellquist |Hej! Enligt 7§ Sambolagen http://www.lagen.nu/2003:376 ingår inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål i samboegendomen. Sommarstugan ska således inte ingå vid bodelningen. Vid en eventuell vanlig försäljning kommer vinsten att delas utefter hur stor andel var de äger, allt efter samäganderättslagen http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Dessvärre kan jag inte finna något som tyder på att Er väns arbetstimmar skulle kunna värderas så att han får ut mer vid en försäljning än hans sambo får. Tvärtom talar NJA 1986 s. 513 för att man inte får ut kompensation vid arbete på gemensam fastighet. Med vänlig hälsning

Uppsägning av andrahandshyresgäst

2007-08-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en lägenhet som jag idag hyr ut i andrahand på bestämd tid, med 3 månaders uppsägningstid, men är i ekonomiskt behov av att sälja lägenheten snarast. Vad finns det för möjligheter för mig att sälja, trots att jag har andrahandshyresgäster?
sofie jeppsson |Hej! Tidsbestämda hyresavtal ska enligt huvudregeln gälla hela den avtalade tiden. Om ni ex vis avtalat om en hyrestid på ett år så ska andrahandhyresgästen få bo kvar i din lägenhet ett år. I detta exempel då hyrestiden överskrider nio månader måste du säga upp hyresgästen efter nio månader för att hon/han ska flytta ut efter ett år. Görs inte det förlängs avtalet automatiskt vid avtalstidens utgång. Är avtalstiden däremot kortare än nio månader så behövs ingen uppsägning, utan avtalet går ut den tid ni avtalat. Detta enligt JB 12:3§ 2 st. se http://www.lagen.nu/1970:994. Sammanfattningsvis kan man konstatera att du enligt lag måste vänta med att sälja din lägenhet tills avtalet med din hyresgäst löper ut. Beroende på avtalstidens längd måste du även iaktta uppsägningstiden på tre månader för att hyresgästen ska flytta ut vid rätt tidpunkt. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning

Hyresgäst ansvar för skada efter utflyttning

2007-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en fråga angå hyresavtal. Har hyrt en lägenhet men nu sagt upp lägenheten och hyresavtalet har gått ut med några månader. Har jag fortfarande ett betalningsansvar för skador som upptäckts efter att avtalet upphört?Hyresvärden gjorde en besiktning utan anmärkning innan avtalet upphörde att gälla.
Henric Roth |Hej! 12 kap 24 § Jordabalken, se http://www.lagen.nu/1970:994 reglerar hyresgäst ansvar för lägenheten. Här fastställs att hyresgästen skall svara för alla skador som uppstår genom dennes vållande eller någon som denne svarar för. Hyresvärden har dock som huvudregel bevisbördan, det vill säga ska kunna visa att skadan uppstått av just Dig eller någon Du svarar för. Har en besiktning gjorts både vid inflyttning och vid utflyttning som säger att allt är i sin ordning kommer antagligen också hyresvärden att få svårt att bevisa att Du bär ansvaret. Således, ja ansvar föreligger om hyresvärden kan bevisa, vilket inte alltid är så lätt, att Du har vållat skadan. Med vänlig hälsning,

Störande fester i bostadsrätt

2007-07-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi bor i en bostadsrättsförening och har problem med en granne som ljudterroriserar oss med fester, efterfester på dygnets alla timmar. Sedan 2003 har vi försökt förmå vår styrelse att agera men man gör knappt något. I juli 2007 fortsätter det som vanligt. Ska vi tvingas flytta?
Rebecka Boholm |Hej! Din fråga aktualiserar bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i 7 kap bostadsrättslagen (BRL http://lagen.nu/1991:614). Bostadsrättshavaren har en skyldighet att se till att boende i omgivningen inte utsätts för störningar, så länge dessa inte skäligen bör tålas (se 9 §). Vidare skall enligt samma paragraf bostadsrättshavaren ”även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset”. En bostadsrättshavare måste även rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar. Frågan är alltså om er granne gjort vad som krävs för att ”bevara sundhet, ordning och gott skick” och vilka störningar som skäligen bör tålas. Situationen kan jämföras med rättsfallet NJA 1991 s 574 där HD prövade om en bostadsrättshavares störande pianospel var förenligt med 7 kap 9 § BRL. HD fastslog att ”vid bedömningen av vilket mått av störning som de kringboende skall behöva finna sig i blir bl.a. pianospelets ljudnivå av betydelse. Vidare får hänsyn tas till spelperiodernas längd, frekvens och förläggning under dygnet.” Högljudda fester kan självklart vara störande för grannarna, men det gäller att göra en bedömning av störningarnas omfattning. Hög musik kan i viss mån tolereras på dagtid men det är ofta oacceptabelt på nattetid. Det bör dock påpekas att enstaka bullriga och sena fester normalt är en sådan störning som bör tålas. Störningar som är upprepade och med onormalt hög ljudvolym skall dock grannarna inte behöva tolerera. Allvarliga störningar i enlighet med det sagda kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten (se 18 § p 5). För att förverkande skall bli aktuellt krävs att störningarna når upp till en viss grad och inte är helt obetydliga (se 19 § st 1). Om en bostadsrättshavare utsätter omgivningen för störningar måste föreningen lämna bostadsrättshavaren en tillsägelse att omedelbart se till att störningarna upphör och, om det är fråga om bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i kommunen om störningarna (se 9 § st 2 och 20 § st 3). Dessa åtgärder krävs dock inte om störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (se 9 § st 3), ett mycket högt ställt krav. Sker rättelse innan föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning får denne inte skiljas från lägenheten (se 21 §). Om bostadsrätten förverkas skall den normalt gå ut till tvångsförsäljning (se 30 §). Ytterligare bestämmelser kan också finnas i bostadsrättsföreningens stadgar. Självklart skall inte du eller dina grannar som blivit störda av festerna tvingas flytta. I första hand skulle jag rekommendera att ni försöker få föreningen att göra något åt saken, och om detta inte lyckas kan ni vända er till tingsrätten. Vänliga hälsningar,

Överlåtelse av hyresrätt

2007-07-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Två vänner från ett nordiskt land studerar i Sverige. Dessa två skaffade en hyreslägenhet -07 tillsammans med en svensk vän (arbetande). När kontraktet skulle skrivas nekades de att skriva på eftersom de är studerande och att bostadsbolaget inte kunde göra någon kreditupplysning i grannlandet och menade att "det blir enklare så här". De fick heller inte använda sig av en utländsk borgensman. Nu funderar kontraktsinnehavaren på att flytta och för att de övriga skall få bo kvar så kräver bostadsbolaget en deposition på ca 50 000 SEK vilket motsvarar mer än 6 månaders hyra. Detta kräver de även om de skall få ta över kontraktet eller få hyra den i andra hand av kontraktsinnehavaren. Vilka rättigheter har de och vad är rimligt?
Jonas Öjelid |Hej, de två möjligheter som finns för personerna att få bo kvar trots att de inte står på kontraktet är antingen att hyresrätten överlåts till dem eller att de hyr lägenheten i andra hand. Eftersom hyresvärden inte går med på en överlåtelse av hyresrätten är en sådan överlåtelse endast möjlig om någon av paragraferna 34-37 § i 12 kap Jordabalken är tillämplig. Tyvärr verkar inte någon av dem vara aktuell i det här fallet, se lagtexten http://www.lagen.nu/1970:994#K12P34 . För att en uthyrning i andra hand skall vara tillåten i det här fallet krävs enligt 40 § att hyresgästen har "beaktansvärda skäl" och att dessa skäl beror på t.ex. ålder eller sjukdom eller arbete på annan ort. Hyresvärden får heller inte ha befogad anledning att vägra uthyrningen. Ur rent juridisk synvinkel har de två studenterna alltså små möjligheter att få ta över lägenheten mot hyresvärdens vilja. Mitt råd blir därför att försöka komma överens med hyresvärden om så rimliga villkor som möjligt för ett fortsatt hyresförhållande. Hyresvärdens samtycke är förmodligen enda möjligheten i det här fallet. Vänliga hälsningar

Byte mellan hyresrätt och bostadsrätt

2007-08-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har ett förstahandskontrakt och vill byta den mot en bostadsrätt. Bostadsrätten köper jag och överlåter kontraktet till säljaren. Är detta tillåtet och kan hyresvärden neka bytet?
Miranda Berg |Att byta hyresrätt mot bostadsrätt är tillåtet, sålänge inga svarta pengar förekommer. Du får alltså inte erbjuda en lägre köpeskilling än marknadspris, eller ett lägre pris än vad någon utan en hyresrätt skulle få betala för bostadsrätten. Att det är straffbart att handla med hyresrätter framgår av Jordabalken 12:65, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12P65 . Hyresvärden måste alltid godkänna bytet. Det ska bland annat finnas beaktansvärda skäl till bytet, till exempel behov av större bostad, och bytet ska kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Om hyresvärden nekar bytet, kan du vända dig till hyresnämnden. På senare år har dock hyresnämndens praxis blivit strängare, och man godkänner sällan byten mellan hyresrätt och bostadsrätt/villa, på grund av risken för att svarta pengar finns med i bilden.

Överskjutande grenar

2007-07-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har köpt en småhustomt där jag nu uppför en villa för eget boende. På grannfastigheten som har en bredd av ca 15 meter, finns ett större ekträd. Ca 25% av grenverket hänger in på min förvärvade tomt. Ägaren till grannfastigheten har inte för avsikt att ta bort trädet eller grenarna över min tomt. Han har gett mig ett muntligt löfte att jag får ta bort grenarna om jag har juridisk rätt att göra så. Hur agerar jag? Även om grenarna över min tomt avlägsnas, finns stor risk att någon större del av eken faller ner och skadar min nyuppförda villa. Vem blir då ekonomiskt ansvarig, grannen eller jag?
Jonas Öjelid |Hej, enligt Jordabalken 3 kap 2 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1970:994#K3P2 har Du rätt att ta bort de grenar som hänger över på din tomt. Om någon del av eken sedan skulle falla ner och skada Ditt hus är det din granne som är skadeståndsskyldig eftersom trädet står på hans mark vilket innebär att han bär ansvaret. Vänlig hälsning,

Grannkonflikt gällande häck

2007-08-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår granne har klippt ner en gemensam häck som varit skyddande mot insyn. Det är nu ett hål på 3 meter. Grannen äger inte utan hyrar, medan vi andra tre äger våra hus. Hur ställer sig lagen om detta. Tacksam för svar. Mvh. Ingvar
Karoline Alfredsson |Hej! Det finns paragrafer i Jordabalken (JB) som ger en granne viss rätt att ta bort grenar, rötter och dylikt som växer in på dennes mark. Nyckelfrågan här är på vems mark häcken står och på vems mark den växer in. Den som äger marken är nämligen i regel även den som äger häckar, träd och dylikt på den. Av frågan framgår att din granne som tagit bort delar av häcken hyr vilket i sin tur måste innebära att marken på vilken häcken står och växer ej tillhör honom. Reglerna i JB är med andra ord inte tillämpliga på honom vilket medför att han inte har rätt att göra det han gjort utan tvärtom kan ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Den av dig eller dina grannar som äger den aktuella marken kan således faktiskt anmäla Er granne då han genom att ha sågat ned delar av häcken kan ha gjort sig skyldig till en brottslig handling. Innan man går vidare med något bör man självklart dock förslagsvis tänka på grannsämjan och kommunicera era tankar med grannen. Lycka till!