Samäganderätt

2007-03-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är två ägare till en fastighet som vi har förvärvat genom testamente. Vi äger 50% vardera. Vi har inget avtal mellan oss. Kan en ägare sälja eller överlåta sin del till sitt barn utan den andres medgivande? Kan en ägare tvinga den andre att sälja?
Linnea Ljung |Hej Om inget avtalats hur frågor som dessa skall hanteras er emellan så äger ni egendomen med samäganderätt enligt samäganderättslagen. Vill en av delägarna förfoga över egendomen, till exempel sälja eller skänka bort den, så krävs samtycke från övriga delägare. Om delägarna inte kan enas om hur egendomen skall förvaltas eller användas kan en delägare ansöka om att rätten skall förordna att egendomen under viss tid ska förvaltas av en god man. Varje delägare kan, genom att begära det hos domstol, få egendomen såld på offentlig auktion. Då försäljs alltså även övriga delägares del i egendomen. En delägare kan hindra att egendomen säljs på offentlig auktion, om denne har synnerliga skäl. Det kan röra sig om sociala förhållanden men det måste röra sig om mycket starka skäl för att hindra försäljning. Vänligen

Ett otvistigt och felaktigt betalningskrav

2007-03-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har fått en "påminnelse om kontrollavgift" för min bil från HOJAB Parkeringsservice i Stockholmsområdet. Datumet skulle varitt 070213 mellan 14.43 och 15.54. Men den dagen stod min bil på personalparkeringen i Värnamo mellan 06.30 och 15.00. Har ringt till HOJAB, där man skyller på att datasystemet är nere och ska återkomma, men har ej gjort så - Hur ska man förfara ???
Lucas Geisler |Hej, Du ska förstås inte behöva betala för något. Det verkar som att ett tekniskt fel har uppstått och att parkeringsservicebolaget dessutom känner till detta. Ifall Du ändå är rädd för att de kommer att kräva Dig på den felaktiga kontrollavgiften, kan Du be om en bekräftelse. För att vara riktigt säker kan Du be om ett skriftligt intyg, vilket skulle fungera som ett bevismedel i en framtida eventuell tvist. Men som sagt tyder inget på att fakturan är tvistig, och ett krav på ett skriftligt intyg kan anses som överflödigt. Med vänliga hälsningar

Dröjsmålsränta

2007-03-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hur stor är rimlig räntesats för privat lån som förföll till betalning i november 2004? belopp 31000:-. jag planerar att skicka betalningsföreläggande via kronofogden.
Andreas Heed |Ränta på en fordran utgår inte automatiskt innan fordringen är förfallen till betalning (2§ RL). Om betalningstiden sedan försitts för en fordran vars förfallodag är bestämd i förväg utgår ränta från och med förfallodagen (3 §). Den ränta du har rätt till är s.k. dröjsmålsränta. Om ni inte avtalat något annat uppgår denna ränta enligt 6§ RL till den för varje kalenderhalvår gällande referensräntan ökat med åtta procentenheter. Referensräntan har varierat mellan 1,5 – 3 % sedan 2004. Den ränta du har rätt till varierar alltså varje kalenderhalvår. Du kan hitta en referensräntetabell som visar varje kalenderhalvårs gällande referensränta http://kronofogden.se/kfmservicetjanster/raknaranta/diskonto.4.3d21d85f10922490e108000981.html Räntelagen (RL) hittar du http://lagen.nu/1975:635

Förlängning av avtal vid utebliven uppsägning

2007-02-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om man har tecknat ett avtal, är det då lagligt att avtalet förlängs med 24 månader (utan möjlighet att säga upp det)om jag inte har sagt upp avtalet senast 3 månader innan det första året har passerat?
Markus Larsson |Hej, utgångspunkten i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Således: om avtalet innehåller en klausul som innebär att avtalet, vid utebliven uppsägning, automatiskt förlängs i 24 månader, utan rätt till uppsägning, så är du enligt huvudregeln bunden av det. Däremot kan ett oskäligt avtalsvillkor jämkas, eller helt tas bort, enligt 36 § avtalslagen. Avtalslagen hittar du här. Huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt beror på många faktorer, däribland mellan vilka parter som avtalet gäller. Ifall du är konsument och motparten är en näringsidkare, så kan jag inte tänka mig att ett sådant avtalsvillkor kan vara annat än oskäligt. Således så skulle klausulen kunna jämkas till din fördel, eller helt komma att utgå ur avtalet. Det kan tänkas att det skulle kunna ersättas med en tremånaders uppsägningstid eller liknande, men något exakt svar är svårt att ge. Om istället avtalet gäller mellan andra parter såsom exempelvis mellan två näringsidkare så är inte svaret lika givet. I så fall så beror oskälighetsbedömningen på en mängd olika faktorer. Om parterna är jämnbördiga så tillämpas paragrafen mer restriktivt, men att båda parterna är näringsidkare medför inte nödvändigtvis att de ses som jämnbördiga. Här kan hänsyn tas till de båda näringsidkarnas storlek och branschkunskap mm. Om man bara ser till klausulen som sådan så förefaller den vara betungande och det verkar tänkbart att den även kan anses som oskälig enligt 36 § avtalslagen, även ifall ni båda är näringsidkare. Vid bedömning av om avtalsvillkoret är oskäligt jämför man med annan lagstiftning, gott affärsskick, branschpraxis mm. Det är väldigt svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Det kan tänkas finnas situationer där ett dylikt avtalsvillkor inte bedöms vara oskäligt, såsom till exempel ifall avtalet ingås mellan jämnbördiga parter och avser något där ena parten har väldigt stort behov av förutsebarhet. Du får gärna återkomma och specificiera omständigheterna i frågan ifall du vill ha ett mer konkret svar. Till sist bör nämnas att det, beroende på vad avtalet avser, kan finnas tvingande lagstiftning som innehåller bestämmelser om uppsägningstid. Om så är fallet så blir klausulen automatiskt ogiltig och kan inte göras gällande mot dig. Exempel på sådan tvingande lagstiftning finns i hyreslagen (12 kap. Jordabalken) som du hittar http://www.lagen.nu/1970:994 . Vänliga hälsningar

Psykisk störning

2007-03-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min far har slutit hyresavtal och köpt bil på avbetalning på grund av att han är dement. Hur skall han komma ifrån dessa avtal? Räcker det att åberopa läkarintyg och att han aldrig skulle ingått dessa avtal om han varit frisk? Eller hur skall man argumentera i domstol och hos ARN?
Lucas Geisler |Hej, Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, blir tillämplig när avtal inte har ingåtts vid sinnenas fulla bruk. Följden blir att avtal, i det här fallet hyresavtalet samt avbetalningsavtalet, blir ogiltiga. Svårigheterna består ofta i att bevisa att personen just vid avtalstidpunkten led av en psykisk störning. Det vill säga, det räcker inte med att bevisa att person lider av en psykisk störning, utan man skall visa att personen led av en psykisk störning vid tillfället då avtalet slöts. Ett läkarintyg fungerar mycket väl som ett intyg. Med vänliga hälsningar

Är avtal som ingås under alkoholpåverkan bindande?

2007-03-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag var igår ute och drack med ett par vänner När jag är full så ber en bekant mig skriva på ett dokument för (företag X) så jag går med dem. Är denna underskrift juridiskt gällande? Jag har tidigare sagt nej till att gå med dem.
Peter Ahlström |Hej! Att man ingår en avtalsförbindelse under alkoholpåverkan medför i sig inte att avtalet av den anledningen blir utan verkan. Är man berusad och ingår ett avtal har man som utgångspunkt sig själv att skylla. Däremot kan det förhålla sig annorlunda ifall motparten har utnyttjat ditt tillstånd och att agerandet på så sätt medför att avtalet kan ogiltigförklaras med någon av avtalslagens ogiltighetsgrunder i 3 kap. Avtalslagen finner du http://www.lagen.nu/1915:218 . Observera att det ur bevishänseende kan vara svårt att uppfylla rekvisiten för en ogiltighetsförklaring, framförallt då man själv varit berusad och att tillförlitliga vittnen kan saknas osv. Situationen skulle kunna hänföras under svikligt förledande enligt 30 §. Här måste motparten ha agerat med ett uppsåt att vilseleda, vilket kan, som sagt var, vara svårt att bevisa. Situationen kan eventuellt falla in under 33 § som stadgar att ”Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap”. Observera att i detta fall måste motparten ha haft denna vetskapen om berusningen och vad det innebar när rättshandlingen blev honom kunnig. Svaret är alltså att det inte är självklart att din underskrift inte skulle vara gällande. Är frågan fortfarande tvistig och du vill gå vidare med detta föreslår jag att du tar kontakt med en avtalsjurist som ingående kan utröna samtliga omständigheter vid tillfället. Med vänlig hälsning,

Betalningsansvar för samägd fastighet

2007-03-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har separerat för en tid sedan, den ena parten bor kvar i en samägd fastighet. Min fråga är när man samäger en fastighet och en av ägarna bor kvar har båda betalningskyldighet för kostnaderna som gäller lån etc?
Sara Olsson |Hej! Generellt gäller att det är den som har åtagit sig en förpliktelse som är skyldig att prestera. Detta betyder att betalningsansvaret för lånet beror på vem som åtagit sig skulden. En förpliktelseöverlåtelse skulle enbart vara tillåten med borgenärens samtycke. När flera är ansvariga för samma skuld är huvudregeln, om inget annat har avtalats att dessa är solidariskt ansvariga, vilket betyder att borgenären kan vända sig till vem han vill av dessa och kräva hela prestationen. Den som presterar har då återkravsrätt. Mvh

Giltighet av löneavtal

2007-03-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min provanställning övergick den 31 jan till vidareanställning utan att det skrevs något avtal; min arbetsgivare sänkte igår min lön fr 30.000 till 25.000 med påstående att hon "har den känslan att Du inte har den övergripande kontroll över läge jag förväntat mig". På min fråga om hon även tänker befria mig från en del arbetsuppgifter svarade hon "Nej". Är det kontraktsbrott?
Susanne Sjölander |Om inte arbetsgivaren säger till den provanställde arbetstagaren före prövotidens utgång att denne inte får stanna kvar så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning (se § 6 Lagen om anställningsskydd http://www.lagen.nu/1982:80 ), såsom i ditt fall. Om du och din arbetsgivare inte skrivit ett nytt avtal skall det gamla avtalet fortsätta gälla enligt sitt innehåll, i enlighet med regeln pacta sunt servanda (= avtal skall hållas). Detta innebär att din arbetsgivare inte har rätt att sänka din lön utan att ett nytt avtal sluts. Om det inte står något om att din lön ändras/kan ändras vid övergången till en tillsvidareanställning, begår arbetsgivaren troligen kontraktsbrott om denne inte betalar ut den lön som anges i avtalet. Mitt bästa råd är att i godo försöka prata med din arbetsgivare om vad ni avtalat (läs avtalet noga!), försök övertyga denne om din kompetens alternativt vilka arbetsuppgifter som huvudsakligen ska ingå i tjänsten beroende på ersättning. På många arbetsplatser gäller kollektivavtal. Om du är ansluten till facket kan du säkerligen få hjälp därifrån om din arbetsgivare fortsätter att krångla. Hoppas du fick lite hjälp på vägen! Med vänlig hälsning