Muntligt avtal

2007-07-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |jag har fått ett muntligt avtal på 6500 på ett hundköp nu ringde hon och sa att den var såld till en annan för8000 kan hon göra så
Susanne Sjölander |Hej, Det finns inga formkrav för avtal om köp av lösa sak såsom en hund. Detta innebär att ett muntligt avtal är giltigt, det vill säga om ni kommit överens om köp av viss hund för ett visst pris och säljaren inte sagt att hon/han tänker sälja till högstbjudande. Avtal skall enligt allmänna rättsgrundsatser hållas (pacta sunt servanda). Säljaren i fallet har nog därför förfarit felaktigt då hon sålt hunden till annan. Problemet med muntliga avtal är dock att det är mycket svårt att bevisa vad som överenskommits och du får nog därför svårigheter med att bevisa att hunden lovats till dig vid en eventuell stämning på grund av avtalsbrott i domstol. Vänligen

Avtal mellan privatpersoner per brev

2007-07-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Var i lagboken/ vilken balk ska jag söka i för att hitta information om vad som händer om 2 privatpersoner tvistar om en försäljning av lös sak? Tvisten gäller underskrivna brev (avtal) gällande försäljning men förseningar i posthantering (?) har resulterat i att den ena parten (säljaren) sålt till någon annan på grund av att han trott att intressenten inte varit intresserad av köpet då inget brev kom. Tack på förhand!
Kimmie Johansson |Hej! Själva försäljningsavtalet regleras i Avtalslagen, SFS 1915:218, se http://www.lagen.nu/1915:218, där det bl. a. anges att ett anbud är bindande men man kan begränsa den tid som anbudet är bindande genom att ex.begära svar inom viss tid. Anbud utan sådan tidsbegränsning i brev gäller att den som får anbudet ska ha skälig betänketid, man måste då även räkna med sedvanlig tid för postgång. Anbud kan tas tillbaka innan den andre parten tagit emot anbudet. Lagen nämner inget om försenad postgång, det är nog lämpligare om du där vänder dig till litteratur på området,ex. Civilrätt av Anders Agell. Som utgångspunkt är det ditt ansvar att se till att svaret är framme tid. Själva köpet ex. gällande avlämnande och fel i varan regleras i Köplagen (SFS 1990:931). Det verkar som det i första hand är Avtalslagen som du ska titta i. Med vänlig hälsning

Samtycke för uthyrning av samägt fritidshus?

2007-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är tre ägare som äger ett fritidshus. Kan en ägare hyra ut utan de andras samtycke?
Jonas Öjelid |Hej, eftersom Ni är tre ägare som äger fritidshuset gemensamt är Lagen om samäganderätt tillämplig. Lagtexten hittar Du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Enligt 2 § i Samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för att kunna förfoga över det samägda objektet. Med förfogande menas bl.a. att hyra ut ett samägt fritidshus vilket är fallet här. Enda undantaget från kravet på samtycke är om åtgärden är brådskande och inte kan uppskjutas, vilket inte är aktuellt i det här fallet. Svaret på Din fråga blir således att om en av ägarna har hyrt ut fritidshuset utan övriga delägares samtycke kan de två övriga delägarna kräva att avtalet om uthyrning ogiltigförklaras. Vänliga hälsningar

Preskriptionstid för konsument

2007-07-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har fått en slutfaktura på min elförbrukning som ska betalas senast 2007-07-18. Jag bytade elleverantör 2005-11-01. Fakturan avser alltså min förbrukning t.o.m. 2005-10-31. Alltså mer än 18 mån gammal. Är det rimligt att betala detta? Finns det liknande fall som är prejudikat?
Susanne Sjölander |Preskriptionstiden för en fordring som en näringsidkare har mot en konsument är 3 år, se preskriptionslagen § 2 http://www.lagen.nu/1981:130 . När din elleverantör nu skriftligen kräver att du betalar så bryts denna preskriptionstid, och en ny tid på 3 år börjar löpa. Eftersom inte 3 år gått från fordringens tillkomst (el t.o.m. 2005-10-31) kan alltså elleverantören kräva dig på beloppet och du bör betala för att undvika eventuella krav från Kronofogdemyndigheten alternativt inkasso i framtiden.

Ogiltighet, förfalskning och fullmakt

2007-07-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Undrar vad som gäller när en person har skrivit på ett avtal i en butik i en annan persons namn. Personen har ej haft fullmakt att göra detta. Personen har även skrivit på ett avtal om autogiro för betalning i butiken. Avtalet gäller ett abonnemang som ej går att bryta.
Emma Ravheden |Hej! För att det ska vara fråga om ett giltigt avtal måste vissa villkor vara uppfyllda, s.k. avtalsrekvisit. Dessa innefattar bl.a. att den som ingår avtalet är behörig därtill. Om en person ingår ett avtal utan erforderlig fullmakt brister det alltså i ett av dessa villkor och avtalet är då inte giltigt, såvida inte den som påstås ha ingått avtalet godkänner detta i efterhand. Personen som falskeligen utgett sig ha fullmakt blir enl. 25 § Avtalslagen http://www.lagen.nu/1915:218 annars ansvarig att ersätta avtalsparten för de skador som denna lidit p.g.a. att avtalet var ogiltigt. Om en person ingår ett avtal genom att förfalska annans namnteckning etc. är detta avtal inte heller giltigt. Detta framgår av 1 § första stycket Avtalslagen. Dessutom utgör denna handling ett brott och medför straff enl. 14 kap Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700 . Förfalskning av en avtalshandling utgör en stark ogiltighetsgrund. Detta innebär att det inte spelar någon roll om den som avtalet ingåtts med har insett att personen är den hon utger sig för att vara eller ej (om personen varit i god tro eller ej). Avtalet är ändå ogiltigt. I praktiken har det dock ibland visat sig problematiskt att hävda ogiltighet vid den sorts avtal som du nämner, trots att man så att säga har ”lagen på sin sida”, vilket är beklagligt. Vänligen,

Preskriptionstid för fordran rörande hyresrätt

2007-07-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |När jag flyttade från min lägenhet 2000 så gjorde hyresvärden reparationer utan min medgivande som han ansåg att jag var upphov till. Nu 7 år senare kräver han mig på betalning. Min fråga är hur lång preskriptionstid är det i detta ärende? Med vänlig hälsning Manuel
Martin Andersson |Hej Nej, din hyresvärd kan inte kräva dig på någonting sju år efter att du flyttat, enligt 61 § i hyreslagen (se 12 kap Jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994) preskriberas nämligen fordringar rörande ett hyresförhållande två år efter att hyresgästen lämnade lägenheten. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH

Ränta enligt 6§ räntelagen

2007-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har vunnit en dom där gäldenären ska betala tillbaka de pengar som han fick i förväg för en produkt som han ej skickade. Beloppet yrkas med en ränta enligt 6 § räntelagen. Vad innebär det rent praktiskt? Beloppet som gäller är från den 30/06 2007-10.000SEK. Vad ska jag sätta för ränta?
Emelie Brorström |Hej! När ränta skall utgå enligt 6§ räntelagen sätter man inte ut räntan själv. Så här står det i paragrafen: ”I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. Referensräntan brukar ligga mellan 1.5-3.0 %. Alltså kan ni räkna med en räntesats på omkring 10 %. Jag förstår inte riktigt vad Ni menar med att beloppet är från den 30 juni 2007. Det datumet har ju inte passerat ännu. Nu vet jag inte alls vad tvisten gällt, men i t.ex. köplagens 65 § 2 st finns följande att läsa: " Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta från den dag han tog emot betalningen" ( se http://lagen.nu/1990:931 ). Detta gäller också enligt konsumentköplagens 44 § 2 st (se http://lagen.nu/1990:932 ). Därför förstår jag inte riktigt vad Ni menar med det angivna datumet. Om Ni vill ha ett exempel på hur man beräknar ränta enligt 6§ räntelagen kan Ni se på en tidigare fråga som besvarats här på Lawline. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=6045 Vänligen,

När kan hävning ske vid renovering hos konsument?

2007-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |1. Vilken juridisk grund skall finnas för att man som näringsidkare skall kunna häva ett avtal om pågående renovering hos en konsument? 2. Hur stark skall konsumentens ekonomiska omedgörlighet vara?
Linnea Ljung |Hej. Den juridiska grunden för att häva som näringsidkare som renoverar hos en konsument finns i konsumenttjänstlagens 46-48§§, se http://lagen.nu/1985:716. En näringsidkare har rätt att häva om konsumenten inte betalar eller lämnar sin medverkan i rätt tid och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för näringsidkaren. Vill näringsidkaren häva avtalet skall han först påminna konsumenten om att denne skall betala, medverka eller lämna anvisningar samt ge konsumenten skälig tid att göra detta. Näringsidkaren får också häva avtalet beträffande återstående del av tjänsten, om det redan på förhand finns starka skäl att anta att konsumenten inte i rätt tid kommer att betala eller lämna medverkan och att dröjsmålet blir av väsentlig betydelse för näringsidkaren. Det går allstå att häva om det finns starka skäl att anta att konsumenten exempelvis inte kommer att betala. Det går inte att enkelt säga vad som utgör väsentligt i paragrafens mening. Att konsumenten inte betalar ses normalt som väsentligt. Det är viktigt att veta att det finns en risk med att häva. Häver man trots att det juridiskt sett inte varit befogat så gör man sig skyldig till kontraktsbrott och kan bli skadeståndsskyldig. Vänligen