Förlängning av avtal vid utebliven uppsägning

2007-02-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om man har tecknat ett avtal, är det då lagligt att avtalet förlängs med 24 månader (utan möjlighet att säga upp det)om jag inte har sagt upp avtalet senast 3 månader innan det första året har passerat?
Markus Larsson |Hej, utgångspunkten i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Således: om avtalet innehåller en klausul som innebär att avtalet, vid utebliven uppsägning, automatiskt förlängs i 24 månader, utan rätt till uppsägning, så är du enligt huvudregeln bunden av det. Däremot kan ett oskäligt avtalsvillkor jämkas, eller helt tas bort, enligt 36 § avtalslagen. Avtalslagen hittar du här. Huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt beror på många faktorer, däribland mellan vilka parter som avtalet gäller. Ifall du är konsument och motparten är en näringsidkare, så kan jag inte tänka mig att ett sådant avtalsvillkor kan vara annat än oskäligt. Således så skulle klausulen kunna jämkas till din fördel, eller helt komma att utgå ur avtalet. Det kan tänkas att det skulle kunna ersättas med en tremånaders uppsägningstid eller liknande, men något exakt svar är svårt att ge. Om istället avtalet gäller mellan andra parter såsom exempelvis mellan två näringsidkare så är inte svaret lika givet. I så fall så beror oskälighetsbedömningen på en mängd olika faktorer. Om parterna är jämnbördiga så tillämpas paragrafen mer restriktivt, men att båda parterna är näringsidkare medför inte nödvändigtvis att de ses som jämnbördiga. Här kan hänsyn tas till de båda näringsidkarnas storlek och branschkunskap mm. Om man bara ser till klausulen som sådan så förefaller den vara betungande och det verkar tänkbart att den även kan anses som oskälig enligt 36 § avtalslagen, även ifall ni båda är näringsidkare. Vid bedömning av om avtalsvillkoret är oskäligt jämför man med annan lagstiftning, gott affärsskick, branschpraxis mm. Det är väldigt svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Det kan tänkas finnas situationer där ett dylikt avtalsvillkor inte bedöms vara oskäligt, såsom till exempel ifall avtalet ingås mellan jämnbördiga parter och avser något där ena parten har väldigt stort behov av förutsebarhet. Du får gärna återkomma och specificiera omständigheterna i frågan ifall du vill ha ett mer konkret svar. Till sist bör nämnas att det, beroende på vad avtalet avser, kan finnas tvingande lagstiftning som innehåller bestämmelser om uppsägningstid. Om så är fallet så blir klausulen automatiskt ogiltig och kan inte göras gällande mot dig. Exempel på sådan tvingande lagstiftning finns i hyreslagen (12 kap. Jordabalken) som du hittar http://www.lagen.nu/1970:994 . Vänliga hälsningar

Formkrav för skuldebrev

2007-02-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag har precis sålt min stuga till min mamma för en 250000:- men får bara 170000:- nu. För att vi har kommit överrens om att hon ska få betala tillbaka de resterande 80000:- under Iår till mig då hon inte fick lån på hela summan. jag har gjort iordning ett skuldebrev som en jurist gjort åt mig. Mamma har skrivit på, Men min fråga: ska man ha vittnen på att hon skrivit på eller gäller bara hennes underskrift? Mvh
Markus Larsson |Hej, det finns inget krav på att vittnen måste närvara vid upprättandet av skuldebrev. Däremot är det givetvis inte en nackdel ifall vittnen närvarar, för det fall att underskriftens äkthet skulle komma att ifrågasättas i framtiden, men det är inte nödvändigt för dess giltighet. På samma sätt är det inte heller nödvändigt att ett fordringsförhållande nedtecknas i ett skuldebrev, utan en muntlig fordring är precis lika giltig. Skillnaden mellan de båda formerna ligger även häri att det är mycket lättare att bevisa en skuld ifall det finns ett skuldebrev, jämfört med en muntlig betalningsutfästelse. Vänliga hälsningar

Gåva eller ej?

2007-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej till experterna. Jag kan inte släppa en fråga. Jag har i tre år varit ihop med en man och varit särbo då vi bor ca 20 mil ifrån varandra. Han betalade och köpte två resor till USA i tre veckor. Vi är inte gifta men jag stod på listan som hans fru vilket jag inte var. Jag hade glatt mig länge åt denna resa. Plötsligt gjorde han slut med mig och hans syster åkte med till USA. Det kändes som systern vill e att det skulle bli slut och komma över resan. Jag vill egentligen inte bråka men hade han rätten på sin sida. Han sade att eftersom det var slut mellan oss har han inte gjort något fel. Nu har han delvis kommit tillbaka men jag har tappat tilliten till en person som gör på detta viset. Hälsningar från den som fick stanna hemma
Martin Ågren |Hej. Eftersom ni varken var gifta eller sammanboende kan Du endast göra anspråk på resan om han gav den till Dig i rättsligt hänseende, d.v.s. att resan var en rättsligt fullbordad gåva till Dig. Den rättsliga regleringen av gåvor finns i den s.k. gåvolagen, se http://lagen.nu/1936:83 . För att Du skall kunna göra gällande att Du fått resan i gåva måste ni antingen ha skrivit ett gåvobrev eller så måste omständigheterna vid gåvans tillkomst vara sådana att gåvans fullbordan kommit till allmänhetens kännedom. T.ex. om gåvan annonserats vid en stor släktmiddag eller något liknande. Se gåvolagens 1 §. Om ni inte skrev ett gåvobrev, vilket jag förmodar att ni inte gjorde, så måste alltså gåvan ha offentliggjorts på något sätt. Om så inte är fallet så har han rätten på sin sida. Det gör ingen skillnad att Du stod på listan som hans fru. Med vänlig hälsning

Muntligt avtal

2007-02-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Totalrenoverade vårt badrum 1996 med nya rör till schaktet bakom badrummet för att slippa kommande stambyte. Badrummet revs dock ut p g a att entreprenörens garanti annars inte skulle gälla. Under förbesiktningen fick vi muntligt löfte om att allt skulle återställas till samma standard som innan stambytet. Det gjordes också men nu tre år efter får vi faktura på drygt 12 000 kr för kakel och golvvärme ! Detta hade vi innan och skulle enligt förbesiktningen återställas utan kostnad. Vad gör vi? Tacksam för svar. Hälsningar Thomas
Ellen Sederholm |Hej, Problemet är alltid, vid muntliga avtal, bevissvårigheterna. Finns det inget skriftligt som kan styrka Ert påstående är det givetvis svårt att bevisa vad som faktiskt överenskommits. Ett muntligt avtal är dock självklart lika bindande för parterna som ett skriftligt. Har Ni muntligen kommit överens om att badrummet skulle återställas till samma standard som tidigare utan att erlägga något extra vederlag för detta är det givetvis detta som ska gälla Er emellan. Det är svårt att ge några konkreta råd på hur en argumenation skulle kunna föras utan mer utförlig information om hur det muntliga avtalet ingicks. Men jag tycker att Ni borde försöka få till stånd ett möte mellan Er, entreprenören och personen som utförde besiktningen för att försöka reda ut saken. Till Er fördel kan dock påpekas att fordringar gentemot konsumenter av det här slaget preskriberas efter 3 år enligt 2 § 2st preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 . Har det gått mer än tre år från det att badrummet färdigställdes är fordringen alltså preskriberad.

Giltighet av löneavtal

2007-03-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min provanställning övergick den 31 jan till vidareanställning utan att det skrevs något avtal; min arbetsgivare sänkte igår min lön fr 30.000 till 25.000 med påstående att hon "har den känslan att Du inte har den övergripande kontroll över läge jag förväntat mig". På min fråga om hon även tänker befria mig från en del arbetsuppgifter svarade hon "Nej". Är det kontraktsbrott?
Susanne Sjölander |Om inte arbetsgivaren säger till den provanställde arbetstagaren före prövotidens utgång att denne inte får stanna kvar så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning (se § 6 Lagen om anställningsskydd http://www.lagen.nu/1982:80 ), såsom i ditt fall. Om du och din arbetsgivare inte skrivit ett nytt avtal skall det gamla avtalet fortsätta gälla enligt sitt innehåll, i enlighet med regeln pacta sunt servanda (= avtal skall hållas). Detta innebär att din arbetsgivare inte har rätt att sänka din lön utan att ett nytt avtal sluts. Om det inte står något om att din lön ändras/kan ändras vid övergången till en tillsvidareanställning, begår arbetsgivaren troligen kontraktsbrott om denne inte betalar ut den lön som anges i avtalet. Mitt bästa råd är att i godo försöka prata med din arbetsgivare om vad ni avtalat (läs avtalet noga!), försök övertyga denne om din kompetens alternativt vilka arbetsuppgifter som huvudsakligen ska ingå i tjänsten beroende på ersättning. På många arbetsplatser gäller kollektivavtal. Om du är ansluten till facket kan du säkerligen få hjälp därifrån om din arbetsgivare fortsätter att krångla. Hoppas du fick lite hjälp på vägen! Med vänlig hälsning

Gåva

2007-03-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Lag angående vissa utfästelser om gåva Fråga: texten i 1§ är väldigt svårtydd. vad innebär det att gåvan ej är fullbordad, ska det finnas ett gåvobrev? eller att utomstående har vetskap om gåvan från givaren. i mitt fall en bil som har skrivits över från en nu avliden person till en granne, inget gåvobrev är skrivet. överlåtandet är troligen olagligt. Hur jag än söker i lagtexten så får jag inte ut något vettigt.
Kristina Lind |Hej, Det stämmer att det är en väldigt svårtydd lag. Huvudregeln är att en gåva inte är fullordad förrän den blivit överlämnad. I 1 § 1 st. i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva ( se http://www.lagen.nu/1936:83) anges dock förutsättningarna för att gåvoutfästelse skall vara bindande. Detta är om skuldebrev eller annan handling blivit överlämnad till gåvotagaren eller om omständigheterna vid gåvoutfästelsen var avsedda att komma till allmänhetens kännedom. Gåvoutfästelsen gäller då mellan parterna, men en bindande gåvoutfästelse är dock inte gällande mot givarens borgenärer. Detta innebär alltså att en utfästelse om gåva saknar sakrättslig verkan (1 § 2 st gåvolagen). Gåvan behöver emellertid inte föregås av en utfästelse men då krävs tradition av föremålet. I ditt fall då bilen skrivits över från en person till en annan kan det troligtvis ses som en bindande gåvoutfästelse. Dock krävs tradition av bilen för att gåvan skall vara fullordad och därmed skyddad mot givarens borgenärer, 2 §. Lycka till!

Tidpunkt för betalning

2007-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid räkningar, när ska de vara betalda. Ibland står det 8 dagar, ibland 14 dagar och ibland 30 dagar. Är det upp till företaget att bestämma det själv eller finns det någon regel om detta.
Raoul Mehta |Det är upp till köparen och säljaren att komma överens om när betalning ska ske. Har de inte kommit överens om något gäller enligt lag att köparen ska betala när säljaren kräver betalning, dock inte förrän varan hålls köparen till handa. Med vänliga hälsningar,

Solidariskt betalningsansvar

2007-02-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |3 personer har blivit betalskyldiga, 60 000 kr. De ska solidariskt betala, med om 2 av dem vägrar betala och struntar i kronofogden. Är det då den som är kvar som skall betala hela summan.
Henric Roth |Hej! Är flera personer solidariskt betalningsansvariga för en skuld kan fordringsägaren välja att rikta sina krav mot vem som helst av de tre. Vanligtvis blir det den som fordringsägaren tror sig ha bäst möjlighet att få betalt av. Dock är det så att den som betalat en solidarisk skuld i sin tur sedan har regressrätt mot de två andra. Detta regleras i Skuldebrevslagen 1 kap 2 § 2 st se http://www.lagen.nu/1936:81 . Med vänlig hälsning,