Borgen och ogiltighetsgrunder

2007-05-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, undrade lite om hur det här med borgen fungerar, och att "tredje man" alltid är skyddad om denne varit i god tro etc. OCh om man gått i borgen för någon under hot, gäller fortfarande skyddet för tredje man, ex. banken, och tvingas man betala ändå ?
Mikael Ekdahl |Hej, Borgen kallas för personell säkerhet, då den är knuten till en person. Att jämföra med är t.ex. pant, vilken istället är knuten till någon lös eller fast egendom. Oavsett form eller beteckning har de samma syfte, nämligen att utgöra en säkerhet för att ett lån eller liknande blir betalt. Det är således ett förhållande med tre personer inblandade, Borgenär-Gäldenär-Borgensman. Borgenären är exempelvis en bank, gäldenären är låntagaren och borgensmannen den som ingår borgensåtagandet. Finns intresse för lagtexten bakom detta hänvisas till den ålderdomligt skrivna lagen i 10 kap Handelsbalken, se http://www.lagen.nu/1736:0123_2. Det finns olika typer av borgen, främst enkel borgen och proprieborgen. Vid en enkel borgen måste borgenären först försöka få betalt av gäldenären och endast om detta misslyckas har borgenären rätt att söka borgensmannen. Denna form ger alltså borgensmannen ett visst skydd eftersom hans ansvar endast är subsidiärt till gäldenärens, dvs. kommer i andra hand. Vad gäller proprieborgen innebär denna att borgensmannen ingår en borgensförbindelse för gäldenärens skuld som om skulden vore hans egen. Om det är fråga om en proprieborgen måste det framgå att borgen ingås ”såsom för egen skuld”. En proprieborgen ger borgenären rätt att försöka få betalt av vem han vill av gäldenär eller borgensman. Om borgensmannen tvingas betala gäldenärens skuld har han dock regressrätt, dvs. en rätt att kräva pengarna av gäldenären. Att tillägga är att ett borgensåtagande behandlas som vilket avtal som helst och behöver inte ha någon särskild form. Det innebär att ett borgensåtagande i princip kan vara muntligt. Det innebär också att de ogiltighetsgrunder som finns i avtalslagen blir tillämpliga. Detta kan bli aktuellt om borgen ingåtts under hot. I Avtalslagens 28§ behandlas situationen med råntvång, dvs. om det föreligger ”trängande fara” för den hotade. Denna situation är väldigt allvarlig och exempel är under pistolhot. I detta fall är tredje mans goda eller onda tro inte av betydelse. Den hotade behöver inte fullgöra sitt åtagande. I 29§ finns situationen då det inte är lika allvarligt som ovan men undertecknandet har ändå skett under ett ”rättsstridigt tvång”. Exempel på denna situation är tex hot om misshandel. I detta fall är tredje mans goda eller onda tro av avgörande betydelse. Om tredje man är i god tro blir borgensmannen bunden, annars inte. Mvh

Klander av konsumentfordran

2007-05-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Undrar bara vad man kan göra om man inte är villig att betala en faktura som man inte godkänner. I mitt fall så var vi i kontakt med XX Advokatbyrå och "skulle" få fri rådgivning (1tim) ang. ett husköp som vi gjorde (om det var nån ide att klandra detta köp) och det bestämdes efter ca 30 min att vi inte skulle gå vidare med detta. Så nu ca 5 år efter detta så skickar de ut en faktura på 2 tim arbete och jag är inte villig att betala detta så jag undrar vad man kan göra åt detta.
Anna Wallerman |Hej! Först och främst tycker jag att du ska kontakta advokatbyrån och förklara att deras fordran under alla omständigheter är preskriberad på grund av att mer än tre år har gått sedan ni var där. Lagstöd för detta finns i 2 § preskriptionslagen, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1981:130 . Preskriptionen innebär att de inte längre har rätt att kräva betalning för fordran. Du kan naturligtvis även åberopa att det ingick i förutsättningarna vid tillfället att rådgivningen skulle vara kostnadsfri. Självfallet behöver du inte heller i detta fall betala fakturan. Det kan dock bli mycket svårt för dig att bevisa så här långt efteråt att de hade utlovat kostnadsfri rådgivning. Att hänvisa till preskriptionen borde alltså vara den enklaste lösningen i ditt fall. Med vänlig hälsning

Avtal per fax

2007-05-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är ett kontrakt giltigt om det är skickat per fax, har alltså inte orginalunderskrift ?
Gustaf Lidegran |Avtal kan i princip ingås hur som helst. Muntligt, skriftligt eller e-post spelar sällan någon roll. I vissa sammanhang ställs särskilda krav på avtalets form. Om du till exempel ska köpa fastighet, bostadsrätt eller skriva äktenskapsförord gäller särskilda regler. Allmänt kan ändå sägas att ett faxat avtal duger utmärkt i nästan alla sammanhang. Vänliga hälsningar

Condictio indebiti III

2007-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en liten undran: Jag verkar av misstag ha fått ta emot en löneutbetalning på ca 19 000 kr från ett företag jag inte har någon koppling till. Blir de pengarna mina då eller blir jag återbetalningsskyldig? Troligtvis sitter det ju någon annan person någonstans som inte fått sin lön i tid. Med vänlig hälsning /C-O
Mårten Andersson |Pengarna är tyvärr inte dina, utan det mesta tyder på att du är återbetalningsskyldig avseende det felaktigt utbetalade beloppet. Det följer av den icke lagstadgade principen condictio indebiti. Principen innebär att en misstagsutbetalning som huvudregel skall återgå. Det finns två undantag från principen. Det första är då man inrättat sig efter utbetalningen i god tro. Det kan exempelvis vara då en arbetstagare fått för mycket i lön, och hunnit spendera pengarna, utan att ha misstänkt att han erhållit för mycket. Det andra undantaget aktualiseras när utbetalningen framstår som en frivillig disposition från den betalandes sida. Inget av dessa undantag verkar vara tillämpliga här, eftersom du inte är i god tro. Bland andra Daniel Waerme har tidigare utförligt besvarat frågor om condictio indebiti här på Lawline. Du hittar hans svar http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1821. Med vänlig hälsning.

Preskription av fordran mot en konsument

2007-05-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |undrar bara vad lagen säger om galma fakturersom är ca 5år. vi sitter här på jobbet diskuterar detta om man måste betala så gamla fakturor eller inte. tack på förhand mvh jocke
Emelie Brorström |Hej! Preskriptionslagen behandlar frågor om preskription av fordringar (se http://lagen.nu/1981:130 ). Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år. Jag antar att det var Ni som ställde en tidigare fråga om en faktura från en advokatbyrå. Om Ni har anlitat byrån för juridisk rådgivning för enskilt bruk, alltså i egenskap av konsument, så gäller en kortare preskriptionstid på 3 år. Se 2 § i lagen. Om Ni inte har hört ifrån byrån på något sätt under 5 år är fordringen preskriberad. Observera att läget kan bli annorlunda om Ni faktiskt blivit påmind om fordringen någon gång under de 5 (eller i varje fall 3) åren. Vänligen,

Villkor för gåva

2007-06-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vid Gåva; om man inte anger några villkor ex.vis Fri förfoganderätt, Full äganderätt. Vad gäller, kan man sälja eller göra vad man vill?
Gustaf Lidegran |Hej, Utgångspunkten är alltid full äganderätt. Allt annat är undantag som ska uppges särskilt som villkor till gåvan. Det finns dock inga formkrav för villkoren annat än för gåva av fastigheter. Vänligen

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2007-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Äger en fastighet med ett syskon. Vill köpa ut mitt syskon som motsätter sig försäljning. Om huset säljs på auktion enligt samägandelagen kan då mitt syskon förhindra mig att via auktionen köpa fastigheten? Om huset istället skulle säljas via mäklare kan då mitt syskon hindra mig att köpa fastigheten?
Linnéa Nilsson |Enligt lagen om samäganderätt kan domstol förordna att en god man utses att förvalta en fastighet som samägs av flera personer. Om någon av samägarna vill sälja sin andel står det denne fritt att göra så. Vill någon av samägarna att hela fastigheten skall säljas skall den gode mannen ordna med en offentlig auktion. Den enda lagreglering kring en sådan försäljning som finns är att parterna kan komma överens om ett lägsta pris som inte får understigas. I övrigt gäller att den med högst bud vinner budgivningen, oavsett vem detta är. Det är emellertid upp till den gode mannen att avgöra vem som får köpa fastigheten. En tvångsförsäljning sker genom en offentlig auktion vilket innebär att parterna måste vara överens för att en mäklare skall kunna anlitas. Eftersom ditt syskon motsätter sig försäljningen kommer försäljning via mäklare antagligen inte vara aktuellt. Om ditt syskon går med på en försäljning genom en mäklare kan denne till exempel ha som krav att du inte får vara köpare. Eftersom försäljning via mäklare hamnar utanför lagen om samäganderätt är detta inte något som regleras eller hindras, utan parterna kan avtala som de vill. Vänligen

Muntligt avtal

2007-05-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är en privatperson som skulle sälja en båtmotor (värd 15 000 kr) på Blocket för jag hade en annan motor på gång. En kille ringde och ville köpa min motor och jag sa att vi skulle höras av. Så frös mitt köp av den andra motorn inne. Utan ny motor ville jag inte sälja min egen för då skulle jag vara utan så jag ringde killen som kontaktat mig och berättade som det var. Han blev förbannad och sa att jag var tvungen att sälja, att muntligt avtal gäller och att han skulle fakturera advokatkostnader för han skulle stämma mig nu. Vad är det som gäller? Måste jag sälja i allafall? Kan han stämma mig?
Henric Roth |Hej! Huruvida ett bindande avtal mellan er föreligger eller inte bottnar i hur samtalet er emellan förlöpte. Lagen säger att för att ett muntligt anbud skall bli bindande krävs att anbudstagaren omedelbart går med på anbudsgivarens bud utan omsvep. Har samtalet slutat med att ni har kommit fram till att personen var intresserad av motorn och att ni skulle höras av för att prata mer om hur ett köp skulle gå till och även komma fram till ett slutpris föreligger inget avtal. Om han väljer att stämma in Dig i tingsrätten för ett avtalsbrott skall han också kunna bevisa för rätten att ni faktiskt har ett avtal. Advokatkostnader för detta kan han inte få Dig att betala om han inte yrkar så i rätten och dessutom vinner tvisten genom en dom. Detta skulle innebära att Du efter målet avslutats får betala en kostnad för hans ombud. Har ni inte kommit överens om att motorn ska säljas till ett visst pris föreligger inget avtal såvitt jag kan förstå utifrån dina uppgifter. Bestämmelserna regleras i den så kallade avtalslagen. (se främst de första paragraferna) www.lagen.nu/1915:218 . Muntliga avtal regleras i 3 § 2st Med vänlig hälsning,