Condictio indebiti, återbetalningsskyldighet

2007-08-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Om jag skulle få in 190 000 kr på mitt bankkonto från en okänd avsändare, skulle jag då vara återbetalningsskyldig? Om svaret är ja, vad skulle konsekvenserna bli om jag helt enkelt inte rörde pengarna i ett år? medveten om att dom ligger där, och sedan tog efter den tidsperioden?
Gabriel Westin |Hej, Frågan i ditt fall är om du kan sägas ha mottagit de 190 000 kr i god tro. Eftersom det rör sig om en ansenlig summa pengar så kommer du inte att kunna hävda att du varit i god tro när du mottagit pengarna, alltså blir en återbetalningsskyldighet aktuell. Rent juridiskt bör det dock inte föreligga någon undersökningsplikt från din sida till att utreda varifrån pengarna kommer, om någon anonymt vill ge dig en summa pengar så är det naturligtvis tillåtet. Det skulle dock vara moraliskt rätt att kontakta banken och informera om den uppkomna situationen. Du bör även beakta att vid en eventuell återbetalning så kan du bli skyldig att betala 190 000 kr plus eventuell ränta enligt räntelagen. För ytterligare information om felaktiga utbetalningar (condictio indebiti) så kan du även läsa tidigare besvarade frågor här på hemsidan. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1734 , http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1821 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2695 Med vänlig hälsning,

Kan utlänningar åberopa sitt hemlands lagar i Sverige?

2007-08-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |I Tyskland finns tydligen en lag som berättigar den som köpt en resa en viss summa pengar tillbaks om denna är missnöjd med resan. Om en tysk kommer till Sverige och är missnöjd med något, har denne rätt till pengar då också, med hänvisning till den tyska lagen?
David Karlsson |Hej, Generellt gäller att lagen i det land i vilket man ingått ett avtal tillämpas vid en efterföljande tvist. Lagar tillämpas teritoriellt, inom ett lands gränser, och följer inte med en medborgare som befinner sig utomlands. Det är dock möjligt att avtala om att ett visst lands lagar skall tillämpas på ett visst avtal - s.k. lagvalsklausuler. Om man är missnöjd med en resa köpt i Sverige är man således hänvisad till de rättigheter Svensk lag ger. I Sverige finns Lag om paketresor, som kan ge rätt till prisavdrag och skadestånd om resan inte uppfyller avtalad standard. Lag om paketresor hittar Du http://www.lagen.nu/1992:1672 Med vänlig hälsning

Preskription för fordringar

2007-07-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vilken preskriptionstid gäller fordringar från trafiksäkerhetsföreningen?
Ola Davidsson |Hej Som huvudregel är fordringars preskriptionstid 10 år, om preskriptionstiden inte avbrutitis (Preskriptionslagen 2 §, Lagen hittar du http://lagen.nu/1981:130 ). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran för s.k. konsumentfordringar, där fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Av din fråga framgår inte tydligt om det är en konsumentfordring eller inte. Därför kan jag inte med bestämdhet svara om preskriptionstiden är 3 eller 10 år. Mvh

Giltighet av muntliga avtal

2007-07-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur länge gäller ett muntligt avtal?
Caroline Perlström |Det är tyvärr svårt att svara på din fråga då jag inte vet vad avtalet i fråga reglerar. Ett muntligt avtal gäller så länge som det har avtalats och skiljer sig inte från ett skriftligt avtal rörande samma fråga. Det enda som skiljer de två avtalsformerna åt är att det kan vara svårare att bevisa att muntligt avtal har ingåtts. I vissa fall kräver lagen genom formföreskrifter att avtal ingås skriftligen, såom till exempel vid avtal om köp av fast egendom. Med vänlig hälsning

Muntliga avtals giltighet

2007-07-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om man har ett muntligt avtal om att få ta vatten från en brunn med en grannes make. Gäller avtalet även makan om det visar sig att hon är ensam ägare till fastigheten. Inga papper eller kvitton finns
Ola Davidsson |Hej. I svensk rätt är muntliga avtal bindande som utgångspunkt. Därför borde också ett bindande löfte om att få ta vatten ur brunnen gälla. Om makan är ensam fastighetsägare har hon emellertid också full nyttjanderätt över fastigheten. Det är i sådana fall makan som ensam har möjlighet att låta andra individer få del av denna nyttjanderätt, såsom i ert fall. Således kan maken inte tråffa något bindande avtal som inskränker fastighetens dispositionsrätt. Emellertid skulle man kunna hävda att makan accepterat ert handlande under en lång period, s.k. konkludent accept. I sådana fall måste emellertid makan varit införstådd med avtalet/löftet och accepterat detta indirekt. Problemet med muntliga avtal är dessutom bevissvårigheterna. Som huvudregel ska den som hävdar ett avtals giltighet också bevisa detta. Detta verkar bli problematiskt för dig om du inte har något underlag som styrker avtalets existens. Möjligen kan vittnesmål styrka avtalet.

Preskription av fordring från Trafiksäkerhetsföreningen

2007-07-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vilken preskriptionstid gäller fordringar från trafiksäkerhetsföreningen?
Ola Davidsson |Hej Som huvudregel är fordringars preskriptionstid 10 år, om preskriptionstiden inte avbrutitis (Preskriptionslagen 2 §, Lagen hittar du http://lagen.nu/1981:130). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran för s.k. en konsumentfordringar, där fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Av din fråga framgår inte tydligt om det är en konsumentfordring eller inte. Därför kan jag inte med bestämdhet svara om preskriptionstiden är 3 eller 10 år. Mvh

Muntlig överenskommelse vid köp

2007-07-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! När jag köpte hund kom vi överens muntligt om att jag fick lämna tillbaka hunden om det inte funkade med min andra hund men när jag ringde henne dagen efter så ville hon inte ta tillbaka hunden eftersom det inte funkade med min. Det finns vittnen vid köpet, vad ska jag göra och vad säger juridiken?
Jonas Öjelid |Hej, vad juridiken säger i Ditt fall är helt enkelt att det är det som Ni har kommit överens om vid köpet som gäller. Det framgår av t.ex. Avtalslagen 1 § som du hittar http://www.lagen.nu/1915:218 och Köplagen 3 § som du hittar http://www.lagen.nu/1990:931#P3 . Mitt råd är att Du först kontaktar säljaren ännu en gång och tydligt förklarar att Du vill häva köpet eftersom den nya hunden inte fungerade med Din andra hund. Förklara också att Du annars kommer att vidta rättsliga åtgärder. Om säljaren fortfarande vägrar häva köpet råder jag Dig att kontakta en jurist så att Ni tillsammans kan upprätta en stämningsansökan där du kräver att få tillbaka det belopp Du har betalat. I en eventuell rättegång kommer Du att ha bevisbördan för att Ni har kommit överens om att Du ska ha rätt att lämna tillbaka hunden. Eftersom det finns vittnen borde detta inte vara något större problem. Vänlig hälsning,

Brutet avtal?

2007-07-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Angående skriftligt avtal med domännanms leverantör jag har köpt en domännan utav en leverantör och och ingått i ett skriftligt avtal med dom som lyder: 6.3 Loopia hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dock har Loopia rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag. trots detta så ger dom att samtliga uppgifter,som jag lämnat till dom till en"samarbetspartner"som publicerar alla mina uppgifter och hemligt telenr på internet. förutom mitt personnr ,med motiveringen att .com ,är dom som publicerat dessa. jag tycker att de bryter sitt eget avtal,vad säger avtalslagen om detta?
Martin Andersson |Hej! Såvitt jag kan bedöma så verkar det som om din motpart har brutit mot ert avtal genom att lämna uppgifterna vidare till ett annat företag. Verkan av ett avtalsbrott regleras dock inte i avtalslagen (http://www.lagen.nu/1915:218). Om du anser att din motpart har brutit mot ert avtal så är det i första hand det som stadgas i avtalet som du kan använda emot din motpart. Står det någonting om verkan av avtalsbrott.? (T.ex. rätt till hävning, skadestånd, prisavdrag???) Det är i så fall detta som du i första hand kan göra gällande. Även om det inte står något i avtalet har du naturligtvis möjlighet att begära skadestånd enligt skadeståndslagen (http://www.lagen.nu/1972:207). Av de uppgifter du angett verkar det dock inte finnas någon bra grund att kräva skadestånd för, och det verkar också svårt att uppskatta någon ekonomisk skada, även om jag förstår att du känner dig kränkt. Om du vill ha någon ersättning av din motpart och de vägrar gå med på något så är den sista utvägen att gå till domstol och stämma motparten i tingsrätten. Du bör då kontakta en advokat. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH