Hävning av tjänsteavtal

2006-11-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag vill häva mitt skriftliga avtal för en tjänst som jag har beställt i det skriftliga avtalet ingår också en fullmakt om flytt av domän. Företaget säger ok till att jag häver avtalet men vill att jag ska betala 3.500 kr exkl moms för "kostnader" de anser att de haft. De hävdar också att pga att jag är enskild näringsidgare har jag ingen ångerrätt (det är den jag åberopar) stämmer det. Företag har massor av klagomål på internet. Måste jag betala fakturan?
Oskar Taxén |Hej, jag råder dig i första hand att ta kontakt med din konsumentvägledare på orten. De känner i allmänhet till hur oseriösa företag ska hanteras samt om det företag som du tvistar med är ett sådant oseriöst företag. De kan säkert ge dig råd i huruvida du bör betala eller inte. När det gäller oseriösa företag kan det hända att de inte har för vana att driva in tvistiga skulder över huvudtaget. Detta känner i bästa fall din konsumentvägledare till eller kan eventuellt kolla upp. Men oavsett detta kan sägas att avtalet du har skrivit på avgör hur man ska se på det här problemet. Avtalsfrihet råder på området och således kan det avtal du har ingått innehålla en mängd olika klausuler. Om det t ex är så att du har skrivit på att ”det i fall av hävning alltid ska anses att företaget haft kostnader på 3500 kr” så kan du få problem. Det kan dock vara så att ett sådan klausul är så orimlig att den anses ”oskälig” i lagtextens bemärkelse, (36§ avtalslagen), http://www.lagen.nu/1915:218. I så fall kan en domstol få den klausulen, eller hela avtalet, upphävt. Huruvida en sådan klausul faktiskt vore oskälig kan jag dessvärre inte ge dig svar på. I avgörandet av detta kommer rätten dels att ta hänsyn till paragrafens utformning, dels er respektive partställning samt övriga omständigheter. Angående partställning kan sägas att parterna jämförs i termer av storlek och makt i utformandet av avtalet. Trots att du är näringsidkare anser jag att du gentemot säljaren har ett klart underläge, och det bör tas hänsyn till. Om avtalet inte innehåller några speciella klausuler till säljarens förmån så måste han visa att han har haft de kostnader som han hävdar, dessa ska då hänföra sig till, vara uppkomna p g a just ditt avtal och hävning. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar i den frågan. Däremot kan entydigt sägas att näringsidkare inte har någon ångerrätt. Hoppas det löser sig. Som sagt bör du ta kontakt med konsumentvägledare. Du är mycket välkommen att höra av dig med vidare frågor Med vänlig hälsning

Skriftligt avtals giltighet

2006-11-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, Jag har blivit presenterad för ett avtal där man från början sade att det inte fanns något skrivet avtal. Situationen höll på att bli väldigt penibel för motparten när motparten plötsligt trollar fram ett avtal om saken. Avtalet som visas upp är en gammal kopia, som enligt mig dessutom är kopia på kopia på kopia... alltså en väldigt dålig kopia. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att den är fabricerad... det finns vissa andra belägg för detta som jag inte tänker gå in på. Får en fotostatkopia se ut hur som helst när det gäller avtal? Måste man kunna presentera originalavtalet för att avtalet skall gälla eller gäller avtalet bara texten syns... Finns det något sätt som man kan kontrollera ett avtals äkthet? En fotostatkopia går ganska enkelt att manipulera. Måste jag acceptera det avtal som presenteras? Nu har jag inte kommit till rätten ännu, men detta kan mycket väl vara på väg dit!
Love Wilén-Örnulf |Inom svensk rätt gäller generellt att avtal kan träffas helt formlöst (1 § AvtL). Detta gäller dock inte t.ex. vid fastighetsköp som alltså är ett av undantagen från huvudregeln. Att avtal kan träffas formlöst betyder att man bara behöver komma överens om prestation och motprestation för att ett avtal ska anses uppkommet. Muntliga avtal har samma rättsliga skydd som skriftliga även om skriftliga avtal har en klar fördel i bevishänseende. Eftersom det skriftliga avtalet bara är ett bevismedel kan det se ut i princip hur som helst. Däremot är det inte säkert att en kopia på en kopia har samma bevisvärde som ett originalavtal skulle ha haft. Det handlar alltså om en bevisfråga. Eftersom jag inte vet vad saken rör är det självklart svårt för mig att uttala mig exakt men den juridiska utgångspunkten är alltid att avtal ska hållas. Detta gäller alla typer av avtal, såväl skriftliga som muntliga. Sedan måste givetvis den som påstår att ett avtal föreligger bevisa detta för att rätten ska tvinga igenom fullgörelse. När det gäller manipulation av det skriftliga avtalet som alltå är ett bevismedel så är det i första hand en teknisk fråga. Du kan t.ex. ifrågasätta varför motparten bara kan presentera en kopia och inget originalavtal. Om det går till tvist råder jag dig som alltid att kontakta en advokat som kan gå igenom fallet i detalj. Om tvisten bara rör mindre värden kan det räcka med en timme men om det handlar om stora pengar kan du behöva någon som sköter hela tvisten åt dig. Lycka till!

Skadestånd vid hävt avtal

2006-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är en ideell förening som jobbar med hemlösa katter. Någon som matade ett 30 tal katter har bett oss om hjälp. Vi satt igång en kampanj i samarbete med andra organisationer och privatpersoner. Den person som bad om hjälp rapporterade regelbunden om samarbetet på ett forum på internet. Efter någon veckas förberedningstid kunde vi ta emot en del katter. Dagen vi skulle hämta en del katterna avslog personen våran hjälp och vidare samarbete. Sen fick vi reda på att de flesta katter hade blivit avlivad under den här personens regi. Vi har lagt ut en del pengar i förberedningen av projektet, vilket vi vill försöka få tillbaka på något sätt. Kan vi kräva skadestånd? En riktigt skrivligt avtal finns inte, men personen har uttalat sig om projektet vid olika tillfällen et forum.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, I Sverige ställs för de flesta olika typer av avtal inget krav på att viss form skall iakttas för att avtalet skall vara giltigt. Därmed är ert avtal bindande trots att det ingåtts muntligen. På avtalsrättens område finns en stor mängd olika avtalstyper och de flesta är inte speciellt reglerade i lag. Det projektavtal du beskriver verkar vara av ett sådant oreglerat slag. Detta hindrar dock inte allmänna avtalsrättsliga principer från att vara tillämpliga. Att inte fullfölja ett avtal på det sätt som du har beskrivit är med stor sannolikhet en hävning. Din avtalspart har ju inte bara begått ett avtalsbrott, (som att t ex fullfölja sina förpliktelser på annan tid eller annat sätt än avtalat) utan personen har helt enkelt gjort det omöjligt att fullfölja avtalet. Huvudregeln vid hävning vid naturaprestation (som det här är tal om – du har åtagit dig att ta emot katterna, och din motpart att överlämna dem) är att en hävningsförklaring skall göras. När fullföljandet är helt uteslutet och båda parterna är medvetna om detta, inträder dock hävning även utan särskild förklaring. Vid en hävning är det ostridigt att den skadelidande parten har rätt till ersättning. Däremot finns det en rad olika regler för hur detta skadestånd skall beräknas. Eftersom dessa kan vara komplicerade samt området till stor del är oreglerat tänker jag inte gå närmare in på detta. Dock borde det inte råda något tvivel om att du åtminstone har rätt till ersättning för de kostnader du haft i och med avtalet. En sista avtalsrättslig princip jag skulle vilja uppmärksamma dig på är den som ålägger den skadelidande att begränsa sin skada. Försummas detta kan den skadelidande bli tvungen att bära motsvarande del av förlusten själv. Med vänlig hälsning,

Vem äger träden när de har sålts till två personer?

2006-10-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |1/-person A säljer en fastighet som delas i 4 olika för byggnation av nya hus 2/-de träd som fälls på tomterna tillfaller person A enligt muntlig överenskommelse med köparen 3/-köparen säljer sedan de 4 tomterna innan alla träd forslats bort och skriver i de nya köpekontrakten att allt som ligger på tomten tillfaller den nye ägaren min fråga nu är då : Vem äger egentligen rätten till träden ? person A eller de nya ägarna ?
Anna Bergman |Hej! Eftersom träden har fällts innan fastigheterna har sålts för andra gången, har de blivit lös egendom. De tillhör således inte fastigheten eftersom de inte är ”på rot stående träd”, se 2:1 JB (http://www.lagen.nu/1970:994 ). De sakrättsliga reglerna för lös egendom blir därmed tillämpliga. Person A säljer tomterna till köparen, vi kallar honom för B. A och B avtalar att träden som fälls ska vara A:s. Att det är muntligt avtal gör det inte mindre giltigt eftersom träden är lös och inte fast egendom. Ur bevissynpunkt kan det muntliga avtalet dock göra det svårare. Innan A får träden säljer B dessa tillsammans med tomterna till en tredje person. Man kan se det som att B säljer träden två gånger. Av stadgandet i 1:5 HB (http://lagen.nu/1736:0123_2 ) framgår att den som först köpte saken ska ses som dess ägare omedelbart i och med avtalet. En senare köpare får därmed vika. Om den senare köparen har fått besittning till träden blir godtrosförvärvslagen tillämplig. Om den tredje personen är i god tro får denna äganderätten till träden. Kravet på god tro är uppfyllt om det är sannolikt av trädens beskaffenhet, de förhållanden under vilka de utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att den nye köparen inte borde ha misstänkt att B saknade rätt att förfoga över träden. Godtrosförvärvslagen finns http://lagen.nu/1986:796 . Under förutsättning att den tredje personen gör ett godtrosförvärv av träden, så har A givetvis rätt att kräva ersättning från B för att han inte fick träden och för att avtalet inte uppfylldes. Han har även rätt att lösa ut den tredje personen och få tillbaka träden, om han gör det inom sex månader, se 5 § godtrosförvärvslagen. Även om man ser det som att B aldrig ens har ägt träden, att träden var A:s hela tiden, så blir godtrosförvärvslagen tillämplig om tredje man har fått besittning över träden. B hade ju ingen rätt att förfoga över träden på det sätt som han gjorde. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär "tradition"?

2006-11-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |vad menas med:Den egendom som han ställt som pant för lån inte har traderats till långivarna.
Tobias Ekbom |Hej! Tradera betyder i princip ’överlämna’. För att panträtt i lös egendom skall uppstå måste saken överlämnas till personen som skall ta den som säkerhet för ett lån eller dyl. Detta är ett så kallat ”sakrättsligt” spörsmål. Om du har kvar saken du ”pantsatt” i din besittning och en annan borgenär (ex kronofogden) kommer för att utmäta din egendom så kan denne ta den ”pantsatta” saken. Om du däremot traderat saken till långivaren behöver denne inte lämna ifrån sig saken utan att först få täckning för sitt lån. Kort sagt så går det inte att pantsätta lös egendom utan att överlämna denna till långivaren. Panträttens giltighet skall dock inte förväxlas med giltigheten av låneavtalet. Även om panträtt inte uppstår är den som tagit ett lån återbetalningsskyldig för detta. Hoppas du fått din fråga besvarad. Om inte välkomnar jag dig att ställa en ny fråga, då gärna med fler detaljer. Med vänlig hälsning

Nytt avtal gäller istället för gammalt

2006-10-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om ett avtal ersätter ett gammalt avtal, kan man se det som att det gamla avtalet har upphört. Dvs om det nya avtalet leder till ogiltighet innebär det att det inte finns ett avtal mellan parterna eller gäller gamla avtalet.
Jesper Silow |Hej! Frågan gäller konkurrens mellan avtal. Om avtalen gäller mellan samma parter, och reglerar samma frågor, gäller det nya avtalet i huvudregel istället för det gamla. Om det gamla reglerar frågor som inte tagits upp i det nya, kan i undantagsfall det äldre avtalet gälla i tillämpliga delar. Detta är dock ovanligt, och oftast krävs en mycket nyanserad bedömning angående avtalens räckvidd med mera. Det är svårt att ge ett mer detaljerat svar utan fler fakta för handen, men i de allra flesta fall kan man tryggt förlita sig på huvudregeln. Vänligen

Oren accept vid köp av katt - säljaren trilskas!

2006-10-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej på er. En liten ovanligare fråga här som kanske tycks vara lite löjlig :) Jag har varit och tittat på en katt och har betalt för att åka och titta på den och avsatt en hel dag för detta. Efter att ha tittat på katten så bestämde jag några dagar senare att såkallat "tinga" katten. Säljaren skickade mig ett tingningskontrakt i excel som hon bad mig skriva ut och skriva under. Jag läste i hennes avtals text att om jag bestämmer mig för att jag inte vill ha katten vid leverans så ska säljaren få behålla handpenningen som betalats i sammanband med kontraktskrivandet redan. Jag la då till en liten text med hänvisning till saker som hon framför i email och skrev således detta att säljaren lovar härmed att katten har veterinärsbesiktigats, chippats och vaccinerats. Samt att katten vid leverans är fullt frisk. samt att katten har avtalats att levereras till köparen i Stockholm av säljaren. Om det skulle visa sig att säljaren bryter mot detta så har köparen rätt att få ersättning för veterinärsbesök som kan komma att uppstå i sammanband med att katten var sjuk vid leverans. Sen skrev jag under och skickade det tillbaka i en PDF och ställde en fråga i mailet om det är ok att vi ändrar avtalstexten enligt den ändringen jag gjort, för säkerhetsskull. Hon gick då i taket och menade på att så här får man inte göra och nu ville hon inte sälja katten fast jag betalat in handpenningen och att jag skulle få tillbaka min handpenning snarast och att vi skulle häva kontraktet. Jag anser att hon nu begår ett kontraktsbrott. Har hon rätt att bryta kontrakt bara såhär? Jag vet att jag kanske borde ha skrivit texten i emailet och mailat henne frågan först och , men jag tänkte att det var smidigare om jag skrev till texten och skickade henne kontraktet underskrivet och klart samt betalat in handpenning så skulle vi bli klara snabbare med det administrativa. Och om hon inte godtog detta så var det bara att ändra så att båda parter blev nöjda. Har inte köparen rätt att vara skydda oxo? Jag vill inte bryta kontraktet utan vill att vi kommer överens om en text som båda blir nöjda med. Men hon reagerade väldigt starkt och blev tydligen väldigt förbannad. Så nu vägrar hon att sälja katten. Till saken hör att jag har letat många månader efter rätt katt och hittade nu denna äntligen som dessutom låg i en prisklass som var mer än hälften så dyr som alla andra. Vad kan jag göra nu? Tack för hjälpen på förhand. MVH -Patr!ck
Jesper J Silow |Hej Patrik! Om jag förstår frågan rätt har följande utspelat sig: Du får ett kontrakt hemskickat, ändrar innehållet något, skickar tillbaka det. Säljaren vill inte kännas vid kontraktet och vill inte sälja katten. Tyvärr är detta ett klassiskt fall av anbud-accept förfarande. Regeln i svensk rätt säger att ett bindande avtal uppkommit när anbud och accept stämmer överens, dvs. när parterna är överens om innehållet i ett avtal. När du skrev om kontraktet och skickade tillbaka det underskrivet, får det karaktären av ett nytt anbud. Det är då upp till säljaren om han/hon vill acceptera anbudet eller ej. Det verkar som om säljaren backade ur i detta fall, och därmed är era juridiska mellanhavanden nullifierade. Säljaren har inte begått något kontraktsbrott, och ni får börja om från början eller söka efter en ny katt. Mvh//Jesper

Oseriös telefonförsäljarföretag - betalningsskyldighet?

2006-10-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en mindre företagare. Jag blev uppringd av en försäljare. Företaget har Webbhotell. Att det var försäljare det hörde man tydligt, man fick ej själv prata. Som jag skrivit här under sa jag att jag ej litade på telefonförsäljare och ville ha skriftligt på det som han sa. Han sa att vi tar detta muntligt i första skeddet sedan står allt i avtalet som jag sagt. Jag sa till honom att skicka detta skriftligt. Jag var väldigt misstänksam gick hem från jobbet, ut på deras webbsida. Där det inte står något om priser eller avtal. Det gör det på alla andra webbplatser som sysslar med samma tjänster. Jag ringde till deras växel, men utan resultat. Skrev till mailen som jag fått av honom. Han behövde ej skicka mig några avtal, eftersom jag ej ville ha dem som kund. Jag fick mail som står här under, att man ej har någon ångervecka eftersom muntligt avtal var juridiskt bindande. Jag sa i telefonen, att jag ej ville ingå något muntligt avtal utan ville ha det skriftligt. Alltså har jag ej sagt ja till något avtal. Jag har ej betalat något ej heller skrivit under något eller gått med på något, de skulle skicka mig avtal med alla detaljer. De kanske rent ut hittar på andra summor än vad som sagts.Hur ska man gå tillväga, när ett sådant oseriöst företag hävdar att de har rätt. Detta företag måste stoppas innan de hinner lura flera andra företag eller privatpersoner. Har fått faktura från dem, men jag har bestridet den och skickat tillbaka fakturan.
Jesper Silow |Den sortens oseriösa företag som här ligger för handen, är inte särskilt svåra att ta itu med. Ett muntligt avtal kan aldrig bevisas av företaget, och Ni har ju inte skriftligt bekräftat någonting. Om företaget mot all förmodan skulle vända sig till Kronofogden, kommer Ni naturligtvis att bestrida betalningsansvar, varefter hela bevisbördan skulle hamna hos företaget. Som redan konstaterat finns det inga bevis som skulle kunna sätta Er i en situation där betalningsskyldighet skulle kunna komma ifråga. Jag råder Er även att ta kontakt med Konsumentombudsmannen, som brukar verka mycket effektivt mot denna typ av oseriösa företag genom svartlistning och undersökande om företaget gjort sig skyldig till något brott med mera.