Uppsägning och förlängning av hyresavtal

2007-04-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående uppsägningstid på ett hyreskontrakt på ett möblerat rum, jag bor alltså inneboende. Kontraktet är skrivet till slutdatum 31/12 men uppsägningen uteblev. Hur lång uppsägningstid har man då på sådant kontrakt? Tack på förhand!
Sara Olsson |Hej! Hyresavtal kan ingås på bestämd eller obestämd tid. Ingås avtalet på obestämd tid krävs alltid uppsägning för att avtalet skall upphöra att gälla, 12:3 st 1 Jordabalken (JB). I ett fall så krävs uppsägning även när ett hyresavtal är skrivet på bestämd tid. Så är fallet om ett hyresförhållande (d.v.s. den sammanlagda tid lägenheten har hyrts ut till hyresgästen) har varat i mer än nio månader. (2 st) Avtal på bestämd tid förlängs på obestämd tid om: 1. Avtalet inte sägs upp trots att uppsägning skall ske och avtalet saknar bestämmelser om utebliven uppsägning, eller 2. Hyresgästen fortsätter att använda lägenheten i en månad efter avtalets utgång och hyresvärden inte har anmodat denne att flytta. (st 3) Har avtalet förlängts på obestämd tid gäller en uppsägningstid på tre månader, 12:4 st 1 p 1 JB. Har ett hyresförhållande varat i mer än tre månader skall uppsägningen vara skriftlig, 12:8 JB. Inom hyresrätten finns det något som kallas besittningsskydd, 12:45 JB, och detta innebär en rätt för hyresgästen att bo kvar i lägenheten trots hyresvärdens uppsägningar om inte någon omständighet som nämns i 12:46 JB föreligger. I ditt fall blir det dock inte aktuellt med något besittningsskydd om lägenheten är en del av huresvärdens egna bostad, 12:45 p 2. Med vänliga hälsningar

Fakturering av dröjsmålränta

2007-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan man ställa krav på sina leverantörer att de måste skicka specifika räntefakturor? Vi har nämligen vissa leverantörer som debiterar dröjsmålsränta på de vanliga fakturorna. Tacksam för svar!
Lucas Geisler |Hej, Jag antar att Du bedriver näringsverksamhet, eftersom Du talar om Dina leverantörer. Mellan näringsidkare råder det full avtalsfrihet om villkoren kring fakturering, betalning, räntor mm. Ifall ni har avtalat specifikt om hur dröjsmålsräntan skall debiteras gäller detta. Huvudregeln är att ifall det finns en bestämd förfallodag på fakturan, ska det utgå ränta på fordringen från förfallodagen (se http://lagen.nu/1975:635#P3 ). Parterna kan sedan naturligtvis fritt avtala om hur man skall debiterar denna dröjsmålsränta. Jag hoppas detta svarar på Din fråga. Med vänlig hälsning

Muntligt avtal

2007-03-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag, ung arbetslös och pank, bevittnar och filmar rånet mot securitasdepån i jkpg nu för ett par timmar sen. Fotografer sända från aftonbladet(och expressen? oklart) kopierar materialet men istället för att lämna materialet till båda tidningarna, som de sagt att de skulle (muntligt avtal är väl inom sveriges lagar ett bindade avtal?) lämnar de bara detta till expressen vilket resulterar i att det inte blev någon budgivning. Expressen betalar mig 5000:-, medan aftonbladet skulle bjudit 10 000:- men kunde inte eftersom de inte fått bilderna. Är detta något jag kan gå vidare med???
Lucas Geisler |Hej, Du har alldeles rätt; ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. Det som ofta ställer till med problem med muntliga avtal är att bevisa vad som har avtalats. Du måste nämligen bevisa att ni hade kommit överens om att filmen skulle erbjudas till både Aftonbladet och Expressen och säljas till högst bjudande. Orsakssambandet mellan att inte erbjuda filmen till Aftonbladet och en utebliven vinst på 5 000 kr tycks vara tillräcklig stark för att kunna kräva motparten på det uteblivna beloppet. Detta förutsätter naturligtvis att det kan visas att Aftonbladet varit villiga att betala 10 000 kr för filmen. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Förverkande av bostadsrätt

2007-03-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA | Förverkande av bostadsrätt,kan jag bli av med min bostadsrätt pga musik som bekymrar grannarna?detta har vart vid 3 tillfallen,samma granne som klagar,inte alls hog musik men det har varit mycket folk i lagenheten
Filip Skoglund |I likhet med avtal om hyresrätt kan även ett avtal om bostadsrätt förverkas, dvs. sägas upp med omedelbar verkan. För att en bostadsrätt ska förverkas krävs dock att bostadsrättshavaren gör sig skyldig till mer allvarliga avvikelser från sina förpliktelser än vad som krävs för att en hyresrätt ska förverkas. De förpliktelser som är aktuella i förevarande fall återfinns i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Omgivningen ska inte utsättas för störningar som försämrar bostadsmiljön mer än vad som skäligen bör tålas och bostadsrättshavaren ska vid användning av lägenheten iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Om bostadsrättshavaren inte följder dessa bestämmelser skall bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse om att störningarna ska upphöra samt underrätta socialnämnden i kommunen. När bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan har bostadsrättsföreningen enligt 7 kap. 18 § 5 p. rätt att förklara avtalet förverkat. Denna rätt begränsas dock i 19 och 20 §§. Avtalet får således inte förverkas om störningarna är av ringa betydelse. Uppsägelse får heller inte ske om rättelse har vidtagits utan dröjsmål från tillsägelse. Föreningen anses enligt 7 kap. 32 § ha gjort vad som ankommer på den när den avsänt tillsägelsen i rekommenderat brev. Slutligen får uppsägning pga. störning i boendet inte heller ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 7 kap. 9 §. Är inte dessa kriterier uppfyllda löper du ingen risk att bli av med din bostadsrätt nu. Vidare kan sägas att störningarna för att förverkande ska bli aktuellt ska vara tämligen påtagliga. I rättsfallet NJA 1991 s 574 bedömde HD inte att dagligt pianospelande under en längre tid var utöver vad som får anses godtagbart för grannarna att stå ut med. Att ha vänner hemma ibland och då spela musik bör således inte vara något som kan leda till förverkande av bostadsrätten. Bostadsrättslagens 7 kap. finner du http://www.lagen.nu/1991:614#k7 Med vänlig hälsning

Skriftlig fullmakt

2007-04-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min son ska flytta till Stockholm. Han kan inte själv komma till Stockholm under veckan på grund av arbete. Hyresbolaget vill då ha en fullmakt från honom så att hans tjej kan skriva på i min sons namn. Vad ska stå i fullmakten? Ska hans namnteckning bevittnas?
Gabriel Westin |En fråga snarlik denna har tidigare besvarats. Jag hänvisar dig därför till att läsa svaret som finns att ta del av i arkivet, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1397 . Med vänlig hälsning

Bunden utan accept?

2007-03-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |kan ett avtal från ett företag ändras eller godkännas vid ett utskickat sms utan bekräftelse från mottagaren
Lucas Geisler |Hej! Om jag förstår Dig rätt undrar Du om ett företag som skickar ett avtal via sms kan binda mottagaren utan att mottagaren bekräftar sms:et? Först och främst kan ett avtal vara i vilken form som helst. Det kan vara muntligt, skriftligt eller till och med ett i form av ett sms. Det viktigaste är att båda parter har en vilja att ingå ett avtal med ett visst innehåll. Ifall mottagaren inte har någon vilja att ingå avtalet är mottagaren inte bunden. Desamma gäller ändringar. Ändringar skall ske med båda parters samtycke, och en bekräftelse är ett tecken på samtycke, vilket leder till ett bindande avtal. Jag hoppas att detta svarade på Din fråga! Med vänlig hälsning

Uthyrning av lösa saker

2007-03-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med lagar och bestämmelser angående uthyrning (biluthyrning och liknande)? Var ska jag titta? Mvh Johan
Gabriel Westin |I Sverige saknas lagstiftning om hyra av lösa saker, bortsett från vissa gamla bestämmelser i 13 kap HB (se http://lagen.nu/1736:0123_2#K13 ). Eftersom man inte kan stödja sig på lagstiftning och det finns mycket lite praxis på området så har det i doktrin diskuterats att man kan stödja sig på analogier från andra lagar. Analogier från köplagen (se http://lagen.nu/1990:931 ) kan bli aktuella och även från kommissionslagen när det gäller mer långvariga avtal (se http://lagen.nu/1914:45 ). Det finns alltså inga tvingande regler på området, bortsett från att lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (se http://lagen.nu/1994:1512 ) är tillämplig på hyresavtal mellan konsument och näringsidkare samt att lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (se http://lagen.nu/1984:292 ) kan tillämpas på avtal mellan näringsidkare. Eftersom ingen uttrycklig lagstiftning finns och följaktligen inga tvingande regler så blir det primära verktyget för att reglera uthyrning av lösa saker avtalet. Det är således viktigt att utforma hyresavtalet på ett bra sätt. För detta finns det en rik mängd standardavtal som många näringsidkare använder sig av när de ägnar sig åt uthyrning av olika slag. Det blir nämligen väldigt opraktiskt och kostsamt om man skall utforma ett individuellt avtal för varje enskild sak man vill hyra ut om man skall ägna sig åt någon form av organiserad verksamhet. Om du önskar fördjupa dig ytterligare i hur uthyrning av lösa saker regleras i svensk rätt kan jag rekommendera boken ”Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt” av Jan Hellner m.fl.

Avtal slutet under påverkan av psykisk störning

2007-03-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min fru övertalade mig att skriva över allt mitt lösöre på henne (både nu och i framtiden). Detta gick jag med på men nu ångrar jag mig och hon säger att detta kan endast hävas genom domstol. Är det verkligen så? Jag själv är diagnosticerad som sjuk och har ibland svårt att förstå vad jag ger mig in på. Tacksam för svar
Andreas Heed |Hej, Hej, Till att börja med kan nämnas att ett avtal av detta slag kan, om parterna är överens, hävas genom ett nytt avtal som anger att det gamla inte längre gäller. I ett sådant fall krävs således ingen dom. Skulle det vara så att din fru inte vill undanröja avtalet måste du gå till domstol för att försöka få det hävt. Du beskriver dig själv som att stundvis vara lättsinnig, vilket du också har medicinskt stöd för. Det finns en Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning (du hittar den http://lagen.nu/1924:323). Denna lag anger att ett avtal som någon ingått under påverkan av en ”psykisk störning” är ogiltigt. Är lagen tillämplig stadgas att var och en skall lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. När det gäller ”psykisk störning” omfattas bland annat partiella psykiska defekter. Så som du beskriver dig själv är det möjligt att ditt tillstånd skulle klassificeras som ”psykisk störning” i lagens mening. Detta har jag dock svårt att uttala mig om. Om du inte skulle omfattas av lagen har du en viss möjlighet att hävda att avtalet är ogiltigt på grund av ocker (31§ avtalslagen, se http://lagen.nu/1915:218). Denna paragraf kan fånga upp situationer där den ovan omnämnda lagen inte kan tillämpas, det vill säga andra situationer där någon är oförståndig eller lättsinnig. Din medkontrahent skall då ha utnyttjat ditt lättsinne eller oförstånd genom att t.ex. mottaga saker vederlagsfritt. Sammanfattningsvis kan sägas att du troligen skulle ha goda chanser att få avtalet ogiltigförklarat i domstol. Med Vänlig Hälsning