Oseriös telefonförsäljarföretag - betalningsskyldighet?

2006-10-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en mindre företagare. Jag blev uppringd av en försäljare. Företaget har Webbhotell. Att det var försäljare det hörde man tydligt, man fick ej själv prata. Som jag skrivit här under sa jag att jag ej litade på telefonförsäljare och ville ha skriftligt på det som han sa. Han sa att vi tar detta muntligt i första skeddet sedan står allt i avtalet som jag sagt. Jag sa till honom att skicka detta skriftligt. Jag var väldigt misstänksam gick hem från jobbet, ut på deras webbsida. Där det inte står något om priser eller avtal. Det gör det på alla andra webbplatser som sysslar med samma tjänster. Jag ringde till deras växel, men utan resultat. Skrev till mailen som jag fått av honom. Han behövde ej skicka mig några avtal, eftersom jag ej ville ha dem som kund. Jag fick mail som står här under, att man ej har någon ångervecka eftersom muntligt avtal var juridiskt bindande. Jag sa i telefonen, att jag ej ville ingå något muntligt avtal utan ville ha det skriftligt. Alltså har jag ej sagt ja till något avtal. Jag har ej betalat något ej heller skrivit under något eller gått med på något, de skulle skicka mig avtal med alla detaljer. De kanske rent ut hittar på andra summor än vad som sagts.Hur ska man gå tillväga, när ett sådant oseriöst företag hävdar att de har rätt. Detta företag måste stoppas innan de hinner lura flera andra företag eller privatpersoner. Har fått faktura från dem, men jag har bestridet den och skickat tillbaka fakturan.
Jesper Silow |Den sortens oseriösa företag som här ligger för handen, är inte särskilt svåra att ta itu med. Ett muntligt avtal kan aldrig bevisas av företaget, och Ni har ju inte skriftligt bekräftat någonting. Om företaget mot all förmodan skulle vända sig till Kronofogden, kommer Ni naturligtvis att bestrida betalningsansvar, varefter hela bevisbördan skulle hamna hos företaget. Som redan konstaterat finns det inga bevis som skulle kunna sätta Er i en situation där betalningsskyldighet skulle kunna komma ifråga. Jag råder Er även att ta kontakt med Konsumentombudsmannen, som brukar verka mycket effektivt mot denna typ av oseriösa företag genom svartlistning och undersökande om företaget gjort sig skyldig till något brott med mera.

Avtals ogiltighet p.g.a. psykisk sjukdom

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett köp ogiltighetsförklaras om man misstänker att personen som köpte verksamheten inte är helt frisk. Här menar jag då att personen lider av någon psykisk sörning. Dessutom har säljaren satt priset alldeles för högt. Finns det något man kan göra?
Love Wilén-Örnulf |Generellt sett kan man säga att det är svårt att få avtal ogiltigförklarade och att den som vill föra en sådan talan måste kunna bevisa sina påståenden. Samtidigt verkar det i detta fall finnas några lagrum att gå på i och med att det verkar som om psykisk störning går att bevisa och priset klart överstiger marknadspriset. Det finns en ogiltighetsgrund som hänför sig till psykisk störning och som innebär att alla avtal som någon ingår på grund av psykisk störning är ogiltiga. Typexemplet är när en manodepressiv person går in och köper en massa saker som han eller hon inte behöver i en affär. Detta framgår av lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Denna ogiltighetsgrund gäller även om den som avtalet slöts med var i god tro. Att berika sig på grund av annans oförstånd kan även vara ocker om vederlaget står i uppenbart missförhållande till prestationen. Enligt 31 § avtalslagen gäller då att avtalet ska ogiltigförklaras och prestationerna återgå. Eventuellt skulle man även kunna använda den s.k. generalklausulen i 36 § avtalslagen. Enligt den kan avtalsvillkor som t.ex priset ändras om: ”villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.” Det du kan göra är att prata med säljaren och höra hur han eller hon ställer sig till ovanstående lagrum. Allt kompliceras av att bara den personen som saken angår har talerätt. Det innebär att man eventuellt måste få köparen ställd under förvaltare för att kunna föra en process i den personens namn. Om det rör sig om mycket pengar kan det vara värt att besöka en expert på området för att få ytterligare rådgivning. För att eventuellt utreda förutsättningarna för förvaltarskap kan du prata med överförmyndarnämnden i kommunen där köparen bor. För aktuella lagrum se www.lagen.nu.

Tidpunkt vid vilken uppsägningstid börjar löpa

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skrev på ett hyresavtal för en lägenhet med inflyttningsdatum 1 november. Nu blev det så att jag sedan hittade en annan lägenhet som var mycket bättre så jag sa upp det kontraktet som jag hade skrivit på tidigare. Förhoppningen var att det skulle vara tre månaders uppsägningstid från att jag sa upp kontraktet, men nu säger hyresvärden att uppsägningstiden inte kan börja räknas förrän från den tidpunkt jag skulle ha flyttat in, dvs 1 november. Jag riskrerar alltså att få betala tre månadshyror i stället för en som det skulle ha blivit om uppsägningen gällde från att jag sa att jag ville säga upp kontraktet. Stämmer det att man räknar uppsägningstiden från att jag flyttat in?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Ett hyresavtal kan sägas upp genast efter att det ingåtts. Detta oberoende av om tillträde skett. (Se Högsta domstolens dom refererad i NJA 1993 s 555.) Uppsägningstiden är till för att båda parter skall garanteras en skälig tidsfrist under vilken parterna skall hinna vidta nödvändiga åtgärder. Detta syfte tillgodoses även i det fall uppsägningen träder i verkan innan hyrestiden börjat löpa. Med vänlig hälsning,

Avtal om samägande

2006-09-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är två väldigt bra vänner som köper fritidshus ihop. Vi delar på allt. Hur bör ett avtal formuleras?
Jenny Larse |Hej, Lag (1904: 48) om samäganderätt är tillämplig i erat fall då ni kommer att köpa en fastighet gemensamt. Samäganderättslagen ställer inte upp några formkrav på hur ett samäganderättsavtal skall se ut så det står er därmed fritt att utforma avtalet utefter erat eget tycke. Samäganderättslagen är dispositiv och kan därmed avtalas bort. Jag skulle rekommendera er att gå igenom lagtexten för att se om det finns frågor som ni vill reglera som inte framgår av lagtexten. Avtalet kan således fungera som en utfyllnad av lagtexten. Detta innebär i praktiken att de regler som föreskrivs i lagtexten gäller om ni inte skriver något annat i avtalet. Ni kan därmed välja att frångå vissa regler i lagtexten, hela lagen eller endast fylla ut lagtexten där denna inte är tillräckligt specifik. Vilka frågor ni bör reglera kan jag inte råda er i, utan detta bör ni själva sitta ner och fundera över. Samäganderättslagen ( http://lagen.nu/1904:48_s.1)

Deponering av bil när garaget säljs?

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mors svärson har lånat mors gargage några år för att vinterförvara sin bil. Nu har jag skrivit köpekontrakt på huset och nu behöver jag garaget för att förbereda inflyttning på ett smidigt sätt. 10% på köpeskillingen betalades i samband med kontraktets upprättande. Överlåtelsen kommer att ske vid årsskiftet. Nu hävdar min svåger att min mor gör sig skyldig till kontraktsbrott som inte låter honom använda garaget som han tidigare gjort. han hävdar att det finns ett muntligt avtal dom emellan. Han har betalat 1000:- per år för lånet. Summan har dock inte varit något som dom kommit överens om utan svågern har gjort det som ett tack. Min mor har aldrig gjort någon överenskommelse med sin svärson utan allt har skett som en ren handling släktingar emellan. Kan min svåger verkligen anklaga min mor för kontraktsbrott? Kan han göra det till en rättssak?
Daniel Svensson |Hej och tack för din fråga, På grund av att priset inte verkar ha varit marknadsmässigt och sättet som betalningen skett på ter det sig som att förhållandet dem emellan varit av övervägande benifik (vederlagslös) karaktär. Enligt HB 12:6§ se http://lagen.nu/1736:0123_2, har din mor därför rätt att säga upp din svåger när hon vill. Även om avtalet skulle betecknas som oneröst kan han inte kräva att avtalet skall fortgå i all evighet. Priset och omständigheterna talar för en kortare uppsägningstid som i princip bör begränsa sig till att han hittar en temporär förvaringplats. Han bör alltså inte ha någon större framgång med att göra en rättsak av denna fråga. Hoppas att detta var svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart.

Beräkning av uppsägningstid

2006-10-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |"Vill kunden säga upp avtalet skall uppsägningen ske skriftligen per post. Om avtalet inte sägs upp inom nittio (90) dagar innan det upphör, förlängs det automatiskt med tre (3) månader i taget med nittio (90) dagars uppsägning innan nästkommande avtalsperiod." Ovanstående står det i villkoren för mitt bredband nästa tre månadersperiod börjar 061016 tom 070115 Jag sa upp mitt abonnemang i förra veckan kan ni tolka när avtalet uppör att gälla.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, I det fall du följt de i avtalet uppställda kraven på hur en uppsägning skall ske så torde avtalet upphöra att gälla 070116. Av dateringen i din fråga drar jag den slutsatsen att du sade upp avtalet under vecka 38. Då denna uppsägning gjorts mer än 90 dagar innan den nästkommande avtalsperioden börjat gälla (d v s den perioden som börjar 070116) så borde du inte vara bunden längre än till slutet av nuvarande avtalsperiod. Vill du dock vara helt säker på saken rekommenderar jag dig att kontakta ditt bredbandsbolag. Med vänlig hälsning,

Hyresuppsägning av garage.

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om uppsägning av ett hyresavtal för ett garage? Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet utan vidare? Eller måste grund anges? I själva avtalet anges endast möjlighet för hyresgästen att säga upp avtalet.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Den i folkmun kallade ”hyreslagen”, d v s jordabalkens 12 kap (se http://www.lagen.nu/1970:994 ), gäller även på hyresavtal för garage. Rent definitionsmässigt hör garage till gruppen lokal. Regler om uppsägning av lokal finns i 12 kap 57 och 58 §§. Dessa regler gäller dock enl 56 § samma kapitel enbart om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd. I 12 kap 58 § kan vi först och främst utläsa att en hyresvärd som vill säga upp ett lokalhyresavtal i uppsägningen skall underrätta hyresgästen om de villkor han kräver för att förlänga avtalet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Underlåter hyresvärden att göra detta är uppsägningen utan verkan, enligt paragrafens andra stycke. Vidare ser vi i 12 kap 57 § att hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen har rätt till ersättning med ett belopp som enligt 58 b § motsvarar en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet och ingen av de fall som radas upp i 57 § är för handen. Utgångspunkten är här att hyresvärden, såsom ägare till hyresobjektet, alltid har en långtgående rätt att bestämma hur han vill förfoga över sin egendom. Dock ansågs det nödvändigt att till viss del inskränka denne ägarens rätt att råda över tillhörigheten och på så vis tillförsäkra innehavare av en begränsad rätt, såsom en hyresgäst, viss säkerhet. De punkter då ägarens rätt till egendomen står över hyresgästens rätt att nyttja det hyrda är t ex, som du kan se i lagen, i fall hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, eller om hyresvärden har en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet, t ex för att denne vill nyttja sin mark själv. Har hyresvärden dock inte haft bra anledning till uppsägningen så kan han, som sagt, bli ersättningsskyldig. Med vänlig hälsning,

Uppsägning av avtal

2006-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.! Jag är delägare i en bostadrätt, min föredetta hade inte råd att lösa ut mig då jag flyttade så jag lät honom bo kvar för barnens skull. Nu hotar han med att flytta den 15 sept, detta fick jag reda på förra söndagen den 3:e sept. I och med detta så säger han att jag ska stå för halv bokostnaderna som han har tills det blivit sålt. Allt står på oss båda. Kan han bara sticka så och kräva mig på dessa kostnader? Halva lånet okej, men jag har inte stått skriven där sen 1;e januari 2003. Han har även bytt ut dörrlåset utan att meddela mig detta.
Raoul Mehta |Gentemot bostadsrättsföreningen är ni fortfarande gemensamt betalningsskyldiga och om ni inte betalar kan de eventuellt tvinga fram en försäljning av bostadsrätten. Därför skulle jag definitivt rekommendera att ni betalade avgiften fastän ni inte är överens om vem som ska betala hur mycket. Ni får sedan lösa det ekonomiska mellan er utan att involvera bostadsrättsföreningen. Vad gäller fördelningen av avgiften mellan er så skulle man kunna argumentera att ni ingått ett avtal om att han ska bo i lägenheten och även betala hela avgiften. Det behöver inte finnas något muntligt eller skriftligt avtal, det räcker med att ni har accepterat ett visst förhållande genom ert handlande. Så bör vara fallet här då han frivilligt betalat hela avgiften och i gengälld fått förfoga över lägenheten själv. Då avtalet inte är tidsbestämt gäller det tillsvidare med skälig uppsägningstid. Det är svårt att uttala sig om vad som bör anses vara skälig uppsägningstid men det bör åtminstone vara en månad. Vägrar han att betala detta går det att gå till domstol och kräva dessa pengar men det är sällan lönsamt vid beaktande av kostnaderna för en domstolsförhandling. Det är vid dessa tillfällen en fördel att vara den som är skyldig en liten summa då det oftast inte lönar sig för motparten att gå till domstol, så om det är möjligt ska du försöka få honom att lägga ut pengarna från början och sedan ta diskussionen efteråt. Du bör även begära att få en kopia av nyckeln. Lycka till!