Bundenhet p.g.a. passivitet?

2007-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag som näringsidkare ringer upp en annan näringsidkare och ber om en prisuppgift (utan att vilja ingå ett avtal och låter det framgå) kan man då säga att jag har "förhandlat" med denne? Så att om jag sedan får en faktura, och struntar i denna, kan ha ansetts vara passiv och därigenom blivit bunden av ett avtal? Det jag undrar över är alltså om det faktum att jag bad om en prisuppgift kan anses som att jag har förhandlat? (21 § lag om handelasgentur)
Tim Boström |Hej, Inledningsvis bör framhållas att det av frågan inte framgår huruvida förhållandena är sådana att lagen om handelsagentur är tillämplig. Om så är fallet, följer det emellertid av förarbetena (prop. 1990/91:63 s. 92) att det är huvudmannen som i en sådan situation har bevisbördan för att förhandlingar har ägt rum samtidigt som begreppet förhandling tycks ha en relativt vidsträckt innebörd (det finns dock inte något specifik definition). Om man istället ser till vad som gäller vid ingående av avtal i övrigt, kan sägas att såvida inget annat har avtalats parterna emellan, blir avtalslagens regler tillämpliga. I korthet innebär dessa att avtal kommer till stånd genom anbud och accept - ofta kallas detta för anbud-acceptmodellen. Denna bygger förenklat på att den ena parten (kallad anbudsgivare) först lämnar ett anbud, varefter den andre parten (kallad anbudsmottagare) svarar med en accept. Om accepten är likalydande med anbudet (d.v.s. att viljeförklaringarna överensstämmer) har i normala fall ett bindande avtal ingåtts. Vad beträffar din fråga, verkar det som att du enbart har begärt en prisuppgift samtidigt som du tydliggjort att du inte önskar ingå något avtal. Med andra ord tycks du inte ha lämnat något anbud och om situationen skulle uppfattas på detta sätt har således inte något avtal kommit till stånd. Nästa fråga blir i sådana fall huruvida det eventuellt skulle kunna finnas utrymme att betrakta det hela som en uppfordran att inkomma med anbud enligt avtalslagens 9 §. Om så skulle vara fallet har du nämligen en skyldighet att låta meddela motparten om att du inte är intresserad av att ingå något avtal. Detta gäller dock endast under förutsättning att du insett att anbudet framkallats genom din uppfordran. Jag har svårt att se hur det hela skulle kunna ses som en uppfordran med tanke på att det endast rör sig om en prisuppgift samtidigt som du uttryckligen framhållit att du inte önskar ingå något avtal. Då det i dessa situationer emellertid rör sig om bedömningar av olika parters insikter och subjektiva intryck av en situation – är det omöjligt att ge något svar mot den bakgrund som följer av frågan. Vad som dock är mycket viktigt att framhålla är att utgången alltid är beroende av vad en domstol kommer fram till efter en objektiv och samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Om lagen om handelsagentur är tillämplig bör man samtidigt ha i åtanke att det eventuellt kan finnas utrymme för att betrakta samtalet som en förhandling, varför du således har haft en skyldighet att reklamera för att undgå bundenhet. Lagen om handelsagentur hittar du http://lagen.nu/1991:351 Avtalslagen hittar du http://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Samägande

2007-11-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Äger en villa tillsammans med min före detta fru. Efter skilsmässan färdigställde hon en påbörjad altan med egna medel utan mitt godkännande. Nu säljs huset och min exfru yrkar på att få ersättning för altanen utgående från en värdering av hur mycket den utgör av försäljningspriset av villan (hur mycket hade vi fått för villan om altanen inte fanns?). Vi har lika stora andelar i fastigheten och har inte avtalat något utöver SamägL. Förändrar altanbygget våra andelars storlek och i så fall på vilken grund?
Gustaf Günther |Hej, Vad avser utgifter för samägd egendom är huvudregeln att delägarna alltid skall vara överens. Således kan inte en eller flera delägare tvinga en tredje att vara med och bekosta något. Det undantag som existerar är då det är fråga om trängande reparationer för att förhindra att egendomen skadas eller förstörs. Vad avser hus skulle det t.ex. kunna vara att takets skadats och det inte går att nå delägare för att komma överens. I dessa fall blir man tvungen som delägare att betala. Jag gör den bedömningen att din före detta fru inte kan avkräva dig betalning för färdigställande av altanen eller kräva ersättning av dig vid försäljningen om du inte godkänt altanbyggandet. Detta regleras i SamägL (http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 )

Preskription av whiplashskada?

2007-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan man få erättning efter flera år om det visar sig att en whiplashskada givit bestående men?
Josefin Werre |Hej! Högsta domstolen tog i målet NJA 2001 s 695 ställning till huruvida preskriptionstiden på tio år enligt 28 § 1 st. trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa redan vid olyckstillfället eller vid någon senare tidpunkt. HD kom fram till att preskriptionstiden börjar löpa från det att skadan ger sig till känna. HD uttalade följande i domskälet: "att det är från den tidpunkt då en skada ger sig till känna och inte olyckstillfället som tioårsfristen skall räknas – talar att det torde vara då som det vid olycksförsäkring inträffar ett försäkringsfall, med det synsätt som ligger till grund för försäkringsavtalslagen (se NJA II 1927 s. 538). Att en skadelidande dessförinnan skulle kunna göra gällande ett anspråk på ersättning skulle strida mot detta synsätt. En konsekvens blir då att fordringen tidigast kan göras gällande vid den tidpunkt då skadan visar sig. Med hänsyn till det anförda finner HD att preskriptionstiden på tio år enligt 28 § 1 st. trafikskadelagen skall anses börja löpa vid den tidpunkt då skadan ger sig till känna." Så du torde få ersättning om du kan styrka att du har fått en whiplashskada. Mvh

Skuldebrev upprättat i efterhand

2007-10-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är möjligt att efter viss tid skriva ett skuldebrev i efterhand. Ska man då ange dagens datum eller när pengarna lånades ut?
Helen Larsson |Hej Regler om skuldebrev återfinner du i Lag (1936:81) om skuldebrev som hittar http://lagen.nu/1936:81 . Ett skuldebrev kan sägas vara en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Det finns inget hinder mot att upprätta ett skuldebrev efter det att en skuld har uppkommit såvida de inblandade parterna (framförallt den som är skyldig pengar) är överens och kan enas om storleken på skulden och villkor för återbetalning med mera. I skuldebrevet bör anges när skulden uppkom men det kan även vara av värde att datera dokumentet med aktuellt datum för att ha denna information tillgänglig utifall en tvist skulle uppkomma. Med vänlig hälsning

Försäljning av samägd villa

2007-11-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Två personer äger vardera 50% av en villa och ingen av dem bor där längre. Huset är hos mäklare för försäljning och man har fått ett bud som en av delägarna vill acceptera, medan den andre vill avvakta och invänte högre bud. (Trots att villan varit ute till försäljning i mer än ett års tid.) Vem har rätt..? Finns det något den ene kan åberopa för att tvinga fram en försäljning till erbjudet pris? Tacksam för svar
Josefine Hellquist |Hej! Enligt Lagen om samäganderätt måste alla delägare vara överens för att en försäljning ska gå igenom, http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Den enda lösning som jag hittat är att Ni kan vända Er till domstol för att få förordnande om att huset utbjuds till offentlig auktion, se 6§. I valet mellan att sälja huset till det pris ni nu blivit erbjudna eller att bjuda ut det till offentlig auktion, kanske både Ni och den andre delägaren väljer det första altrnativet. Lycka till! Med vänlig hälsning

Uppsägning av avtal p.g.a. bristande ekonomi?

2007-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en fråga angående medlemskap i en klubb på Gran Canaria. Vi har varit på semester och de har erbjudit oss att bli medlemmar i Anfi Beach Club. Vi skulle betala en summa i handpenning och resten per månad i 5 år. Det handlar om 120 000 kr sammanlagt. Vi har skrivit på ett kontrakt att vi kan utnyttja en svit varannat år i en vecka. När vi kom hem upptäckte vi att vår ekonomi inte klarar av att betala varje månad, 2000 kr till en lägenhet som vi kanske inte kommer att utnyttja. Min fråga är om vi kan annullera vårt avtal och slippa betala så mycket pengar för något som är inte vårt?
Jonas Öjelid |Hej, för att kunna häva ett ingånget avtal krävs att motparten har brutit avtalet. I det här fallet har Anfi Beach Club inte brutit avtalet utan problemet är Er ekonomi. Detta är tyvärr ingen grund för att kunna säga upp avtalet. Mitt tips är därför att Ni tar kontakt med företaget och frågar om det är möjligt att "sälja" avtalet till någon annan, alltså att någon tar över avtalet istället för Er. Om detta är tillåtet kan Ni försöka hitta någon som är beredd att köpa andelslägenheten. Även om det handlar om mycket pengar så bör Ni se till att inte komma efter med betalningarna. Det finns då risk att ärendet hamnar hos kronofogden vilket gör att skulden växer ytterligare. Vänliga hälsningar

Sekretessavtal vid introduktion av affärsidé

2007-11-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar på att starta ett företag. Jag måste introducera ett par blivande kollegor till min idé och undrar om det finns något sätt att skydda sig mot att denna information sprids vidare? Eller att någon av de insatta tar idéen och startar upp på egen hand? Går det att skriva avtal om att ingen får yppa något eller bruka min idé? Vad skall stå med i ett sådant avtal? Hur skall det utformas?
John Engholm |Ni kan helt enkelt skriva ett sekretessavtal mellan er där de förbinder sig att inte föra någon information vidare till tredje part eller att på egen hand använda sig av informationen utanför ert samarbete. Om du vill kan ni ju avtala om någon sanktion som ett vite eller skadestånd. Avtalsfrihet råder.

Ofördelaktigt avtal, ocker

2007-10-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit tvingad att ingå ett mycket ofördelaktigt avtal om pris med kund för att över huvud taget få betalt för det arbete jag utfört för honom. Har tvingat mig ge honom en väldigt stor rabatt. Detta med vetskapen att jag står i beroendesituation till honom. Alternativet jag fick var att antingen stämma honom eller acceptera avtalet. Kunden är medveten om att jag inte har råd att stämma honom. Var läser jag om detta? Är detta utpressning?
Marcus Glimberg |Att utnyttja någon annans beroendeställning i ett avtalsförhållande är vad man inom juridiken kallar för ocker. Denna situation regleras både i Avtalslagen och i Brottsbalken. Med Avtalslagens 31§ kan ni ogiltigförklara det avtal som ni slutigt. Detta innebär i praktiken att alla prestationer som utförts skall gå åter, mer information om denna bestämmelse hittar ni http://lagen.nu/1915:218. Detta kan dock leda till en invecklad avtalstvist och då ni inte vill gå till domstol rekommenderar jag att ni informerar den andra avtalsparten om att ocker är brottsligt enligt 9 kap. 5§ Brottsbalken och att ni kan gå till polisen. Ni bör i det sambandet även informera motparten att det inte blir fråga om en stämning från dig, ocker faller nämligen under allmänt åtal och han blir därmed stämd av staten. För mer information om denna bestämmelse se http://lagen.nu/1962:700. Allt detta förutsätter klart att er motpart verkligen utnyttjat er beroendeställning och att denne är medveten om det, men som ni beskrev situationen verkade detta stå klart. Med vänliga hälsningar