Ska jag betala 10 år gamla skulder?

2007-09-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har skulder hos tff som är ca10 år gamla som gått till inkasso men ej till kronofogden. Ska jag betala eller är dom för gamla?
Martin Andersson |Hej Allmänt gäller att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2 § Preskriptionslagen(http://www.lagen.nu/1981:130). Men om det har skett s.k preskriptionsavbrott under 10 årsperidoden så förlängs den med ytterligare 10 år, se 5 och 6 §§ Preskriptionslagen. Det innebär att om du fått t.e.x. fått kravbrev eller påminnelser om skulden under de 10 åren så har det skett preskriptionsavbrott och skulderna är därför inte preskriberade. Om du emellertid bestrider skulderna med hänvisning till att de är preskriberade så måste den du har skulden till stämma dig i domstol för att kunna få betalt och då visa både att skulderna finns och att de inte är preskriberade. Det är i allmänhet svårt att bevisa att någon har fått brev och därför händer det att domstolen får parter som tvistar om huruvida en skuld är preskriberad eller inte att förhandla fram en förlikning som innebär att den som är skyldig pengar betalar en del av skulden istället för hela. Det innebär naturligtvis risker att låta skulder gå till process i domstol och det är därför inget som jag rekommenderar eller förordar men jag vill ändå informera att möjligheten finns. Du är alltså inte skyldig att betala bara för att skulderna gått till inkasso eller till kronofogden. Det är alltså den du är skyldig pengar som måste ta initiativ och stämma dig om du inte betalar. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH

Bilköp; rättsfrågan uppdragsfullmakt

2007-07-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är helt förtvivlad, behöver snabbt svar. Köpte en bil för tre veckor sedan, gick in på vägverket, kollade reg.nr. Det stod inget på utredning, allt verkade okej. Mannen sålde bilen åt en bekant som hade svårt med språket, personen var ej närvarande men hennes underskrift fanns på pappret. Han skrev efter hennes namn "genom och hans namn". Jag fick hem mina reg.papper på att bilen nu stod på mig och trodde allt var okej. Av en slump upptäckte jag i helgen att meningen nu ändrat sig på vägverket, det stod nu efter utredning:äganderättsutredning. Jag ringde vägverket idag, det stämmer. Hon har skrivit ett mail till vägverket där hon hävdar att hon ej låtit han sälja bilen. Jag köpte bilen den 28 juni, hon mailade dem den 2 juli. Idag är det den 23 juli och hon har fortfarande inte anmält den stulen utan bara att han olovligt sålt bilen. Därför kommer det nu bli en utredning där jag troligtvis blir av med bilen och inte får några pengar...för han kommer väl knappast betala. Har jag ingen rätt alls här?Jag står alltså här och har blivit av med både bil och pengar?Jag har ett kvitto där mannen skrivit sitt namn, adress och underskrift. Även vad det är för något han säljer till mig, priset och även reg.nr står med på det. Jag har varit i kontakt både med mannen och kvinnan det gäller, hon står fast vid sin version och han hävdar att han har rätt efter som hon gett rätt att sälja bilen för hon var skyldig för bl.a hyra av lokal etc. Ska jag bara ge upp eller vad kan jag göra? Mannen har tydligen ett stort företag och verkar inte sakna pengar så det verkar konstigt att han skulle göra en sån här sak.
Sami Mlayeh |Hej! Det verkar som att mannen hävdar att han hade en fullmakt att sälja bilen för kvinnans räkning. Reglerna om fullmakt finns i avtalslagens 2:a kapitel. Jag rekommenderar dock inte att du läser lagen som är skriven på en svår och gammalmodig svenska. Om du vill läsa den så finns den http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1915:218&rm=1915&bet=1915:218 Hursomhelst har den som uppträder som om han hade fullmakt ett visst ansvar för att fullmakten är riktig. Enligt 25 § avtalslagen har mannen du skriver om en skyldighet att ersätta din skada för att du inte kunnat göra avtalet gällande mot kvinnan om han inte a) kan visa att det fanns en giltig fullmakt när du köpte bilen eller b) kan visa att kvinnan godkänt avtalet i efterhand eller c) kan visa att kvinnan av någon annan anledning är bunden av avtalet eller slutligen d) du förstod eller borde ha förstått att det inte fanns någon fullmakt Punkten (c) används i vissa specialfall, som jag inte tänker gå in på här. Punkten (d) behöver du inte oroa dig över i det här fallet i och med att fullmakten var en s.k. uppdragsfullmakt. En uppdragsfullmakt är en fullmakt som inte är synbar utåt, d.v.s. du fick lita på mannens muntliga uppgift om att han hade rätt att sälja bilen. I detta fallet var det i kombination med en namnteckning på kontraktet, men den säger inte i sig något om rätten att sälja bilen. Visserligen kanske man inte skall lita på uppdragsfullmakter när man köper något så dyrt som en bil, men, som du skrev, "allt verkade okej". Summan av kardemumman blir att antingen hade mannen fullmakt att sälja bilen, och då kan du vända dig till kvinnan och kräva att få bilen, eller så hade han inte fullmakt, och då får han betala tillbaka pengarna. Mannen har ingen rätt att behålla dina pengar eller sälja bilen enbart på grund av att kvinnan var skyldig honom pengar. Jag föreslår att du kräver att mannen bevisar att han haft fullmakt och då räcker det alltså inte för honom att hänvisa till kvinnans namnteckning på kontraktet Vänligen

Muntligt avtal och fullmaktsställning som äkta makar

2007-08-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om ett muntligt avtal gjorts mellan 2 parter gäller detta även för deras makar om det visar sig att den ena parten inte ägde fastigheten vid tillfället och inte heller idag. Avtalet gällde att han skulle få ta vatten från vår brunn?
Henric Roth |Hej! Ett muntligt avtal är lika rättsligt bindande som ett skriftligt. Den stora skillnaden kan vara att bevisa vad som översenskommits om skriftliga dokument saknas. Jag vet dessvärre för lite om situationen för att kunna göra annat än att ge dig en mer generell förklaring. Är det så att "er" motpart var medveten om att den han slöt avtalet med inte var ägare till fastigheten och att denne inte heller var berättigad att avtala om saker som rörde fastigheten bör ond tro kunna hävdas och avtalet ogillas. Som äkta makar kommer det dock av sedvänja att det normalt går att anta att makarna kan fatta beslut å varandras vägnar. Har inte heller något gjorts för att påkalla misstaget när det uppmärksammats kan avtalet ses som om det slöts med den rättmätige ägaren. Å andra sidan kan man fråga sig om ni har kommit överens om någon sanktion som ska gälla om avtalet hävs? Om inte kan ni ju bryta avtalet lättare. Detta kan dock leda till en tvist om rätten till att få tillgång till vattnet. Det är trots allt möjligt för er motpart att ansöka om ett servitut om ni inte går med på att möjliggöra vattentillgång frivilligt. Ett sådant ger en laglig rätt till att nyttja brunnen. Självklart ska motparten betala för sig rörande konsumtionen. Med vänlig hälsning,

Giltig fullmakt?

2007-09-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Är en fullmakt giltig om den är underskriven och bevittnad? Även om den är handskriven av en lekman? Jag har tagit hand om min mammas ekonomi i flera år (räkningar och pengar). Nu ska hon flytta till enskilt vårdboende pga fysiskt handikapp men även tilltagande demens. Krävs läkarintyg trots att hon själv kan uttala önskan om att jag tar hand om hennes ekonomi fullt ut? Det gäller även försäljning av en bostadsrätt. Jag är hennes enda barn och hon är skild från min pappa sedan snart 30 år.
Rebecka Boholm |Hej! Bestämmelser rörande fullmakter finns i 2 kap avtalslagen (AvtL http://lagen.nu/1915:218). En fullmakt fungerar så att en person (fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt en huvudman (fullmaktsgivaren). Huvudmannen blir direkt bunden av dessa rättshandlingar gentemot tredje man (se 10 § AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för upprättandet av en fullmakt. Denna skulle alltså kunna vara både muntlig och skriftlig utan att detta påverkar giltigheten, (observera dock undantaget att en fullmakt vid överlåtelse av fast egendom måste vara skriftlig, se 27 § st 2). Ur bevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera att fullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och bevittnas. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, fullmaktens omfattning och eventuellt dennas giltighetstid. Det kan även hända att tredje man kräver att få se en skriftlig fullmakt, trots att detta alltså inte krävs enligt lagen. Av det sagda framgår alltså att det inte finns några formkrav som sätter hinder i vägen för den fullmakt ni har upprättat. Däremot skulle fullmaktens giltighet kunna ifrågasättas på grund av din mammas tillstånd när denna upprättades. För att fullmakten skall vara giltig måste hon förstå vad det är hon skriver på. Är det så att hon vid upprättandet av fullmakten var tillräckligt frisk och klart kunde uttala sin önskan är fullmakten gällande (har fullmakten bevittnats kan vittnena även intyga om fullmaktsgivarens tillstånd), medan det t ex är tveksamt om en svårt dement person överhuvudtaget kan upprätta en giltig fullmakt. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Minderårigs ingående av avtal

2007-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min fråga, kan en person som ej fyllt 18 år och skrivit ett kontrakt med ett bokförlag betecknas som giltligt? Ingen målsman har skrivit under. Vilken lag reglerar detta? och var finner man denna lag? Tack på förhand.
Henric Roth |Hej! Omyndiga kan som huvudregel inte teckna den här typen av avtal. Reglerna tas upp i Föräldrabalkens 9 kap. Se www.lagen.nu/1949:381 . Av första paragrafen framgår att minderåriga inte får åta sig förbindelser. Dock har det rätt att råda över egen egendom som tillfallit dem genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande. Har den omyndige eget hushåll har denne rätt att vidta de åtgärder som är förenade med ett sådant, ingå rättshandlingar kopplat till det. Har den omyndige tjänat sina pengar själv har denne även rätt att råda över dem. I Ditt fall är det troligt att avtalet inte är giltigt. För att kunna avgöra mer exakt krävs mer information om omständigheterna vid avtalets ingående. Beroende på hur det har gått till kan antagligen 9:6 eller 9:7 FB kunna åberopas. Med vänlig hälsning,

Kan ett muntligt avtal vara giltigt?

2007-07-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Kan ett avtal vara bindande även om ingen underskrift har gjorts? Exempel: Uthyrning av maskiner och utrustning där identitetshandling uppvisas men ingen underskrift görs. Är detta verkligen ett bindande avtal? Mvh
Linnea Ljung |Hej. Denna fråga har tidigare besvarats av Lawline http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=6103 Vänligen

Preskription?

2007-08-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |När börjar första preskriptionsperioden? När man får inbatealningskort ellr kravbrev från inkassoföretag?
Linnea Ljung |Hej. Huvudregeln är en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts. Preskriptionen avbryts genom erkännande, krav eller erinran och en ny preskriptionstid böjar då löpa från dagen för avbrottet. Ett inbetalningskort torde vara att anse som en erinran eller ett krav. Den första preskriptionstiden börjar löpa då fordran uppstår, dvs när avtal sluts. När sedan preskriptionsavbrott sker börjar en ny preskriptionstid (som är lika lång som den ursprungliga ) börjar löpa. Regler finner du i preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130. Vänligen

Samägandeavtal då sambor köper bil

2007-07-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hejsan! jag och min blivande sambo ska precis skaffa en bil, vi undrar om man måste ha ett samäganderättsavtal? kan man skriva ett eget avtal? isf vad bör man tänka på?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Det finns inte något krav på att man skall skriva ett samäganderättsavtal. Har man inte överenskommit något särskilt regleras förhållandet vid en tvist i samgäanderättslagen som du hittar http://www.lagen.nu/1904:48%20s.1 . Samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att man avvika från bestämmelserna i lagen genom ett avtal. Att skriva ett samäganderättsavtal har självklart en rad fördelar. I detta har man möjlighet att, allt efter förhållandena i det enskilda fallet, reglera ägandeförhållanden, fördelning av kostnader för förvaltning, framtida försäljning etcetera. Ingenting hindrar att man skriver ett avtal på egen hand. Tanken med ett avtal är ju att reglera frågor i förväg, innan en eventuell tvist uppstår, varför det är bra att fundera igenom hur man vill att saker ska regleras om olika situationer skulle uppstå. Det kan exempelvis vara separation, dödsfall eller fördelning av köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Det är viktigt att man uttrycker sig tydligt i avtalet, för att undvika oklarheter, samt att alla parter skriver under avtalet. Vänligen