Borgensmans betalningsansvar vid preskription

2007-04-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |En person har gått i borgen för en fordran/skuld. Kan borgenären kräva personen som gått i borgen för skulden på pengar efter att fordran preskriberats?
Andreas Heed |Nej, när huvudfordran är preskriberad förfaller även rätten att kräva borgensmannen på beloppet (se 8 § PreskL http://lagen.nu/1981:130)

Muntligt avtal om lägenhetsuthyrning

2007-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Min bror har ingått ett muntligt avtal med en kvinna rörande andrahandsupplåtelse av sin bostadsrätt. Allt var klart, min bror som redan bor på annan ort, postade ett avtal för påskrivning men så hör kvinnan av sig och meddelar kort att hon fått tag på en annan lägenhet. Detta ställer till problem för min bror som tackat nej till ett flertal andra intresserade, för han hade ju redan en hyresgäst. Nu vill vi försöka utverka betalning för den avtalade uppsägningstiden och undrar om vi har lagen på vår sida. Med vänlig hälsning,
Markus Larsson |Hej av hyreslagen, 12 kap. jordabalken, framgår av dess andra paragraf att ett hyresavtal inte behöver vara skriftligt. Ett muntligt avtal är lika giltigt, men medför den nackdelen att det är svårare att bevisa. Utgångspunkten är alltså att den tilltänkte hyresgästen är bunden vid avtalet. Detta medför att hyresgästen är tvungen att betala vad hon åtagit sig genom kontraktet, d.v.s. att betala hyran tills dess att kontraktet/uppsägningstiden har gått ut. Du har alltså lagen på din sida och har rätt till betalning, men ett muntligt avtal är av naturliga skäl sämre ur bevissynpunkt. vänlig hälsning,

Försäljning vid samägande

2007-05-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är två syskon som gemensamt äger en fastighet. Den är köpt av föä, inte ett arv. Vi har inget avtal om samägandet. Vad säger samägandelagen om någon vill sälja sin del?
Linnea Ljung |Hej Om inget avtalats om hur frågor som dessa skall hanteras er emellan så äger ni egendomen med samäganderätt enligt samäganderättslagen. Vill en av delägarna förfoga över egendomen, till exempel sälja eller skänka bort den, så krävs samtycke från övriga delägare. Om delägarna inte kan enas om hur egendomen skall förvaltas eller användas kan en delägare ansöka om att rätten skall förordna att egendomen under viss tid ska förvaltas av en god man. Varje delägare kan, genom att begära det hos domstol, få egendomen såld på offentlig auktion. Då försäljs alltså även övriga delägares del i egendomen. En delägare kan hindra att egendomen säljs på offentlig auktion, om denne har synnerliga skäl. Det kan röra sig om sociala förhållanden men det måste röra sig om mycket starka skäl för att hindra försäljning. Samäganderättslagen hittar du http://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänligen

Anbud och accept

2007-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hyrde en liten lastbil i helgen för att flytta. Lämnade tillbaka lastbilen efteråt och betelade 1356 kr i hyra. Dagen efter ringe de från macken där jag hyrde och sa att de hade räknat fel och att jag hade betalat för lite och ville nu att jag skulle betala ytterligare ca 800 kr. Vi hade inte avtalat något pris i förhand och jag fick ett kvitto som vad jag kan se är korrekt skrivet. Måste jag betala för deras misstag?
Mikael Ekdahl |Hej, Om ni inte hade avtalat något pris på förhand, så gäller allmänna avtalsrättsliga principer. Detta innebär att då de gav dig ett pris som du skulle betala, så ses detta som ett muntligt anbud, se 3§ 2 st AvtL. Detta anbud har du accepterat genom att betala för bilen dvs. du har lämnat en accept. Ett avtal har därför kommit till stånd och är bindande enligt 1§ AvtL. ”Pacta sunt servanda” dvs avtal skall hållas. Även om det hade stått ett pris på lastbilen då du hyrde den, är detta endast att anse som ett utbud och inte som ett anbud. Själva anbudet gav de i och med att de sa ett pris som du skulle betala. Således torde du kunna hävda att ett avtal har kommit till stånd och inte behöva betala för deras misstag. Med vänlig hälsning

Omyndigas rättshandlande och urkundsförfalskning

2007-05-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad händer om en under 18 gjort ett konto på en internetsida, i sin förälders upg, skapat sig en faktura och då detta skulle godkännas av målsman, så låtsas någon vara han/hon och godkänner, utan förälderns vetande och godkännande? -Vad händer med fakturan, ska den betalas? -Vad händer med den som låtsades vara målsman och godkände, mst denna betala böter lr ngt? Tack för hjälp!
Sara Olsson |Hej! I kap. 9 FB (Föräldrabalken) finns bestämmelser angående följderna av omyndigas rättshandlande. Omyndiga har inte rätt att företa rättshandlingar, förutom vid vissa undantag som inte gör sig gällande här. Företar omyndiga rättshandlingar har inte den omyndiges avtalspart något godtrosskydd, d.v.s. det spelar ingen roll om den person trodde att den omyndige var myndig eller handlade med vårdnadshavares samtycke. Detta får till följd att om ett avtal har ingåtts utan vårdnadshavares samtycke så är det ogiltig. Eftersom avtalet inte bedöms existera så kan inte heller dem förpliktelser som skapas i avtalet åberopas. Däremot kan i nedan angivna fall ersättningsskyldighet uppstår för den omyndige. När ett avtal är ogiltigt p.g.a att samtycke har saknats ska envar återbära vad dem har mottagit. Har avtalet ingåtts med falska uppgifter om behörighet som har inverkat vilseledande på den som avtalet slöts med blir den omyndige skyldig att i den omfattning som är skäligt utge ersättning för förlust som föranletts av avtalet. Det är det negativa kontraktsintresset som ska ersättas, vilket betyder att motparten skall försättas i samma ekonomiska ställning som han skulle ha varit om avtalet aldrig ingåtts. Har avtalet ingåtts genom ett brottsligt förfarande ska ersättning ges efter vad som gäller om skadestånd p.g.a. brott. Allt detta framgår i 9:7 FB. Den som låtsas vara förälder och godkänner i dennes namn gör sig skyldig till den straffbara handlingen urkundsförfalskning. Enligt 14:1 BrB (Brottsbalken) har en urkundsförfalskning genomförts om någon genom att skriva annan persons namn framställer en falsk urkund och denna innebär fara i bevishänseende. För att det ska föreligga fara i bevishänseende måste tre villkor vara uppfyllda dessa är att det ska finnas fara för förväxlig med äkta urkund, sannolikhet för att den förfalskade urkunden kommer att användas och sannolikhet att detta användande skulle medföra skada eller olägenhet. Vänliga hälsningar

Nytillkommen omständighet i avtalsförhållande

2007-05-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har annonserat ut ett torp vi blocket som "bortskänkes mot bortforslande". Fick många svar. Första spekulanten sa att han skulle ta det och flytta det till sonens tomt. Han sa sig betala kostnaden för kommunens rivningslov. Jag tog bort annonsen samma kväll. Vid ytterligare kontakt med kommunen framkommer att det krävs ett intyg från anticimex på att torpet är fritt från skadedjur för att få flytta det. Total kostnad max 4000kr. Nu när vi skickar ett skrifligt avtalsförslag, så får vi till svar att han ej har intresse för fastigheten längre. Hur är rättsläget? Kan jag kräva skadestånd? Jag har spelat in spekulantsamtalet där han säger sig vilja ha torpet. I min mening ett muntligt avtal.
Linnéa Nilsson |Mycket riktigt har du och spekulanten ingått ett muntligt avtal. Dessa skall, liksom skriftliga avtal, hållas. Spekulanten ingick avtalet med dig med avsikt att utan att behöva betala för mer än rivningslovet få överta ditt torp. Omständigheten att det krävs intyg från Anticimex visste varken du eller spekulanten om vid avtalsslutet och således inte heller något ni har avtalat om. Spekulanten är därför inte skyldig att betala denna avgift och du kan inte kräva denne på något skadestånd. I själva verket kan det vara så att spekulanten skulle kunna kräva att han, trots avgiften till Anticimex, ska få överta torpet utan att behöva betala för mer än rivningslovet. Det är ju så ert avtal ser ut. Jag är emellertid inte säker på att spekulanten skulle få framgång med ett sådant krav eftersom det kan ses som oskäligt. Tillkommer omständigheter som medför att upprätthållandet av ett avtal blir oskäligt, kan man jämka detta. Är det så att du och spekulanten ses som jämnstarka avtalsparter och om kravet på intyg från Anticimex är något du borde ha vetat om, är det dock tveksamt om man skulle jämka avtalet. För din del är det nog därför bäst att acceptera att spekulanten har dragit sig ur avtalet och försöka på nytt med en ny spekulant. Med vänlig hälsning,

Preskription

2007-06-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man får en räkning från ett företag som man bestrider etftersom den är felaktig och inte ens uppfyller kraven från bokföringslagen, och det sen inte händer något. Man betalar inte eftersom man inte får en ny räkning och företaget går ej till kronofogden. Kan man ändå skriva till kronofogden och begära preskriptionsinvändning om 3 år har passerats? Eller gör man det mot företaget själv?
Gustaf Lidegran |En räkning från en näringsidkare till en konsument preskriberas efter tre år om inget preskriptionsavbrott har skett. Är det inte en näringsidkare som har skickat en räkning till en konsument gäller tio år eller annan avtalad tid. Vanligaste formen av preskriptionsavbrott är en skriftlig påminnelse. När preskriptionstiden har passerats kan inte betalning längre krävas. Du behöver inte göra någonting för att en räkning som du har fått ska preskriberas. Varken kontakta kronofogden eller företaget. Företagets fordring preskriberas av företagets passivitet. Om du mot förmodan skulle få ett krav efter preskriptionstidens slut invänder du att fordringen har preskriberats till den som står som avsändare på räkningen. Vänliga hälsningar

Oskäligt avtal i videobutiken?

2007-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har hyrt en dvd. Sedan slarvade familjen bort den och först efter 10 dagar återfanns den och återlämnades. Ingen rabatt lämnades utan samma hyra varje dygn, totalt ca 261 kr. Är detta skäligt mot bakgrund av att de fått tillbaka filmen, plus en ersättning som de kan köpa minst 2 nya för?
Mårten Andersson |För hyra av en film, som juridiskt hänförs till lös sak, finns ingen lagreglering. Man får därför helt enkelt se vad som står i avtalet mellan dig och videobutiken. Här verkar avtalet säga att förseningsavgiften motsvarar dygnshyran. Avtal kan förvisso jämkas med stöd av 36 § avtalslagen (http://www.lagen.nu/1915:218), men här får du betala för det antal dagar du haft filmen utan att betala för den. Det kan inte anses vara oskäligt, eftersom butiken hade kunnat hyra ut filmen till någon annan för motsvarande betalning om du återlämnat den i tid. Med vänlig hälsning,