Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare

2007-05-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad händer med den aktuella avtalsklausulen om en näringsidkare ingår avtal med en annan näringsidkare i strid med förbud enligt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare? Dvs vilken är sanktionen i lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare?
Mårten Andersson |Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare innehåller marknadsrättsliga sanktioner. En näringsidkare som använder sig av oskäliga avtalsvillkor kan av marknadsdomstolen förbjudas att använda avtalsvillkoret i fortsättningen. Förbudet skall i regel förenas med vite. Beträffande den civilrättsliga aspekten, dvs. rättsförhållandet mellan parterna, gäller annan reglering. I avtalslagens tredje kapitel stadgas om hur ett avtalsvillkor kan förklaras ogiltigt eller jämkas. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare hittar du http://lagen.nu/1984:292, och avtalslagen http://lagen.nu/1915:218. Vänlig hälsning,

Avtalsfrihet vid gåvor?

2007-05-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Gåva av del av bostadsrätt. Jag har ärvt en bostadsrätt som jag inte bor i. För att ett av mina barn skall kunna bo där funderar jag på att ge henne del av bostadsrätten. Hur gör jag för att hon inte skall kunna kräva mig på ersättning om hon skulle flytta? Kan jag ställa som villkor att hon inte kan få ut sin del annat än vid försäljning av bostadsrätten? Vad är det för skillnad om jag ger bort delen eller säljer den?
Jon Eriksson Örtengren |I huvudsak kan man säga att det råder avtalsfrihet på civilrättens område i Sverige (1§ 2st avtalslagen som du finner http://www.lagen.nu/1915:218 ). Det innebär att man i princip kan komma överens om vad som helst. Det finns dock ogiltighetsregler och jämkningsregler som sätter vissa gränser för vad som kan vara giltigt avtalsinnehåll. En viktig regel i detta smmanhang är 36§ avtalslagen som ger en möjlighet att jämka oskäliga avtalsvillkor. Hade transaktionen gällt ett köp skulle man kunna fråga sig om en klausul av det slag som du nämnde tidigare kanske borde anses som alltför betungande för köparen. Man får i dessa fall undersöka på vilket sätt köparen eventuellt kompenseras för detta av andra villkor i avtalet. När det gäller benefika överenskommelser gör sig oskälighetsaspekten dock inte gällande på detta sätt, varför det bör vara möjligt att ställa upp ganska betungande avtalsvillkor som överlåtare. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Denuntiationsprincipen

2007-05-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad innebär denuntiationsprincipen?
Cecilia Johansson |Hej, Denuntiationsprincipen är ett sakrättsligt begrepp som innebär att vissa rättshandlingar blir giltiga gentemot överlåtarens borgenärer i och med att gäldenären blir underättad om överlåtelsen. Denna princip används bland annat för att uppnå skydd för överlåtelse av en bostadsrätt. Förvärvet av bostadsrätten skyddas i och med att bostadsrättsföreningen underrättas om förvärvet. Innan underrättelsen kan alltså säljarens borgenärer kräva att få ut sin rätt i bostadsrätten. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars får du gärna återkomma med en lite mer specefik fråga. Med vänlig hälsning,

Angående konkurrensklausuls omfattning.

2007-05-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, "Säljaren förbinder sig att under en period av fem år efter tillträdesdagen inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med verksamhet som bedrivs eller avses bedrivas inom den del av XXXXXXXXXX AB som nu avyttras." står det i avtalet. Kan jag (säljaren) ta anställning (som vanlig arbetare) i ett företag som bedriver liknande verksamhet? om jag på intet sätt hjälper till att främja verksamheten?
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! En konkurrensklausul, som den du nämner förekommer i ditt avtal, är godtagbara såvida den inte sträcker sig längre än vad som är rimligt. Detta framgår av 38 § Avtalslagen, se http://lagen.nu/1915:218 . I klausulen framgår inte att du inte får ta anställning hos en näringsidkare som sysslar med samma sak som din tidigare verksamhet. Att du tar anställning hos en annan näringsidkare kan knappast tolkas som att du främjar den verksamheten, såvida du inte delar med dig av dina tidigare kunskaper i den utsträckningen att det främjar verksamheten. Det är inte rimligt om det som du sysslar med i princip är det enda du kan arbeta med och köparna av ditt bolag stämmer dig pga. avtalsbrott. Du ska ju inte behöva gå arbetslös i fem år. Men som jag ser det torde det inte bli några problem utifrån det du anger. Återkom gärna om det skulle komma upp ytterligare frågor. Vänligen

Kan omyndig ingå avtal?

2007-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan jag sätta ut en hund med fodervärds avtal till person som ej fyllt 18 år? Om inte, kan annan person än målsman skriva på med henne?
Johanna Bergsten |Den som är under 18 år är omyndig och får som huvudregel inte ingå avtal (9 kap 1 § Föräldrabalken). Detta är ett undantag från den i Sverige annars rådande avtalsfriheten. Enligt 10 kap 2 § Föräldrabalken är barnets föräldrar förmyndare om barnet står under vårdnad av dessa . I 6 kap 11 § Föräldrabalken stadgas att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det krävs därmed att fodervärdsavtalet sluts med barnets föräldrar, om dessa är barnets vårdnadshavare. Föräldrabalken hittar du http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm. Med vänlig hälsning

Är man ovillkorligen bunden av en hotellbokning

2007-05-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag bokade ett hotell på en sajt och när jag fick min bokningsbekräftelse hade mina planer ändrats. De säger att jag har bokat och inte kan avboka. Vad gäller?
Jon Eriksson Örtengren |Svaret på frågan styrs till stor del av hur överenskommelsen runt bokningen utformats. Många tjänsteföretag som tar upp förbokningar använder sig av depositioner eller ett lägsta belopp som enligt avtal avkrävs kunden för det fall denne inte fullföljer avtalet. Å andra sidan kan bokningsöverenskommelsen framstå som så vag att inga reella förpliktelser kan härledas ur den. Att avtal skall hållas framgår av 1§ Avtalslagen (som du finner http://www.lagen.nu/1915:218 ). Detta säger oss dock inte så mycket om det konkreta fallet. För det fall överenskommelsen skulle kunna anses innehålla ett villkor från hotellets sida att bokningen ej är avbokningsbar kan man dock fråga sig om detta är ett giltigt avtalsvillkor. Relevant är bla hur villkoret kommit fram vid avtalstillfället. Är det ett standardvillkor som hotellet alltid använder är det viktigt att veta vilka möjligheter medkontrahenten har haft att sätta sig in i dessa. Ett avtalsvillkor som innebär att en bokning av hotellrum är ovillkorligt bindande känns vidare som ett rätt betungande villkor, och även om jag inte är så insatt i branschen så känns det även hyffsat osedvanligt. Villkor med den karaktären måste inte sällan framhävas extra noga för att bli giltigt avtalsinnehåll. I slutändan går det även att hävda att avtalsvillkoret är oskäligt mot dig som hotellkund, särskilt med tanke på att hotellet mycket väl kan hitta någon annan att hyra ut rummet till medan du tvingas betala fullt pris. I dessa fall kan avtalet ofta jämkas, särskilt i förhållanden som dessa där den ena parten framstår som underlägsen (36§ Avtalslagen, finns http://www.lagen.nu/1915:218#K3 ). Jag skulle råda dig att granska överenskommelsen mellan dig och hotellet och se om det finns något sätt att angripa denna. Lycka till! Med vänliga hälsningar

muntlig fordran - betalningsföreläggande

2007-05-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Min flickvän har fått problem med en skuld. En tjej hyrde hennes lägenhet under några månader och när hon flyttat ut så märkte vi att kablar (tv-antenn och diverse elkablar) var söndergnagna av hyresgästens kanin. I övrigt så hade hon spillt en kopp kaffe i sängen vilket förstört bäddmadrassen (värde 1500:-). Det totala värdet av det förstörda uppgår till ca.2000:-. Allt har gått bra och hyresgästen har hela tiden sagt att hon skall betala. När nu datumet för betalningen närmar sig så ringer hon och säger att hon inte kommer betala något. Hon ansåg också att bäddmadrassen inte var förstörd. Vi skulle då köra den till henne så att hon fick tvätta eller fixa den på något sätt hon ansåg fungera. Det hade hon dock inte tid med. Vad kan vi göra för att få pengar från henne att ersätta våra saker med då vi inte har någon exakt summa eller avtal skrivit?
Mia Ejendal |Hej, Din flickvän har en fordran på hyresgästen och denna fordran är, eller blir i dagarna, förfallen till betalning, dvs datumet för betalning har gått ut. Det spelar ingen roll om förpliktelsen var muntlig eller skriftlig (även om det ur bevissynpunkt hade varit enklare om den var skriftlig, men möjligen står det i hyreskontraktet att hyresgästen ska ersätta skador som hon åsamkat, och om ni kan fotografera skadorna så underlättar det). Din flickvän kan ansöka hos kronofogdemyndigheten (KFM) om betalningsföreläggande, se Lag om betalningsföreläggande och handräckning http://www.lagen.nu/1990:746 . Se främst §2 och 9-18. Gången blir då att • Hon skriftligen ansöker, http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/laddanerblanketter/9012.4.4bf45f331098492fe0e80001651.html kan hon ladda ner ansökningsblanketten, det är alltså betalningsföreläggande hon vill göra. • Om KFM inte ser ngt hinder, så kommer hyresgästen att behöva yttra sig över skulden. • Hyresgästen kan då bestrida skulden. • Då kan din flickvän gå vidare till tingsrätt, men det bestämmer hon själv. Såvitt jag förstår så kostar inte det här förfarandet någonting. Med vänlig hälsning

Hur regleras delat ägande av segelbåt?

2007-05-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är ägare av en segelbåt, men ska nu sälja en andel av denna, vad kan jag ställa för krav på min delägare när det gäller nyttjanderätt, eventuell skadeersättning, framtida försäljning osv? Kan man upprätta köpekontrakt där detta regleras i detalj?
Ludvig Lagerkranz |Hej! När två eller fler personer tillsammans äger exempelvis en segelbåt kallas detta förhållande samäganderätt. Varje delägare innehar en ideell andel av objektet för samäganderätten, i ditt fall en lös sak (segelbåt). Regler om samäganderätt finns i samäganderättslagen http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Dess reglering går i huvudsak ut på att varje delägare ansvarar i förhållande till sin andel och att åtgärder i förvaltningen av objektet kräver varje delägares samtycke. Lagen innehåller även regler om hur man skall förfara då delägarna inte kan komma överens. Samäganderättslagen är emellertid dispositiv, vilket innebär att den gäller om eller i de delar ingenting annat har avtalats. Det står delägarna fritt att avtala om hur ägandeförhållandet skall regleras. I ett sådant avtal kan man i detalj reglera vad som skall gälla beträffande andelarnas storlek, fördelning av kostnader, användning, reparationer, skadeersättningar, framtida försäljning etcetera. Ett avtal där man på förhand reglerar förhållandet är det bästa sättet att undvika eventuella framtida tvister och är naturligtvis att föredra. Vänligen