Uppsägning på grund av personliga skäl

2012-05-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |hej, är anställd av en statlig myndighet. Har ett spelberoende som varit i åtta år. Detta beroende slutade i decmeber med att jag försökte göra en utpressning av en person. Detta kommer att leda till domstol då jag erkännt, men idag är jag ännu inte åtalad. Min arbetsgivare vill på tisdag säga upp mig pga detta. Har dom skäll att göra detta ? Har ju inte gjort något som drabbat min arbetsgivare eller dess kunder. Kan man inte se spelmissbruket som en sjukdom där dom egentligen borde vara skylldiga till att ge mig rehablitering först och främst?
Emma Persson |Hej! För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig krävs att uppsägningen är sakligt grundad (7 § 1 st. lagen om anställningsskydd, LAS). I ditt fall handlar det om en uppsägning på grund av personliga skäl. För att en uppsägning på grund av personliga skäl ska vara sakligt grundad krävs att det föreligger starka skäl för att anställningen ska upphöra. Det är framför allt i situationer där arbetstagren brutit mot eller misslyckats med att uppfylla en väsentlig förpliktelse i anställningen som avses. Arbetstagarens beteende ska alltså ha varit till skada för arbetsgivaren. Om det är så att du skött dina arbetsuppgifter och ditt missbruk inte medfört någon skada för arbetsgivaren har jag svårt att se att det på grund av spelberoendet finns skäl till att säga upp dig. Som jag tolkar din fråga så riktade sig utpressningen mot någon utanför arbetet. Vissa brott som begåtts utanför tjänsten kan dock vara skäl för uppsägning om det är så att det rimmar illa att ha en anställd som begått ett brott av sådant slag (t.ex. kriminalvårdare och narkotikabrott, polis och misshandel). Eftersom jag inte vet vilken anställning du har är det svårt att säga om brottet är sådant att det i din anställning inte kan tolereras. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om det kan krävas att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § 2 st. LAS). Arbetsgivaren har alltså en skyldighet att försöka omplacera en anställd för att på så sätt undvika uppsägning. Endast om det inte är möjligt för arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren till annat arbete hos sig får uppsägning komma ifråga. Arbetsgivaren ska alltså noga utreda om han kan lösa problemet med att omplacera arbetstagaren. Detta är en slags lojalitetsplikt som arbetsgivaren har mot arbetstagaren. En förutsättning för att en arbetstagare ska kunna omplaceras är att han har tillräckliga kvalifikationer för den nya arbetsuppgiften. Ett ytterligare krav för att kunna säga upp någon på grund av personliga skäl är att uppsägningen inte enbart grundar sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader före underrättelse om eller tidpunkten för uppsägningen. Är det så att arbetsgivaren länge haft vetskap om ditt spelmissbruk, och att det upphörde i december och det enbart är detta som ligger till grund för uppsägningen, har mer än två månader förflutit och uppsägning kan då inte göras enbart på den grunden. Vad gäller utpressnigen i december sägs att vid förnekad brottslighet så räknas tiden från det att brottmålsdomen vinner laga kraft. Eftersom du erkänt brottet kan antas att tiden räknas från den tidpunkt då arbetsgivaren fick vetskap om att du begått brottet. Det är dock viktigt att uppmärksamma att om ditt spelberoende (uppsägningsgrunden) har en fortlöpande karaktär, alltså att det utgör ett bestående tillstånd, så är det tillräckligt att du haft det här beroendet under de två månaderna innan uppsägningen. Att komma ihåg är också att om din arbetsgivare skulle säga upp dig och du vill att uppsägningen ska ogiltigförklaras krävs ett sådant beslut av domstol (34 § LAS). För att sammanfatta; om ditt spelberoende upphörde i samband med utpressningen i december får arbetsgivaren inte enbart grunda uppsägningen på de omständigheterna om han vetat om detta i mer än två månader. Har missbruket pågått längre krävs att det orsakat arbetsgivaren skada på något sätt för att uppsägning ska bli aktuell. Det krävs då också att arbetsgivaren iakttagit, men misslyckats med, sin lojalitetsplikt genom att försöka omplacera dig till annat arbete du har tillräckliga kvalifikationer för. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar

Anställningsavtalets tillkomst

2012-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har muntligt fått erbjudande om jobb. Jag sa att jag är mycket intresserad och gärna vill ha jobbet, men vill se avtalet och ha ett samtal om lön. Enligt arbetsgivaren finns inget förhandlingsutrymme vad gäller lön. Jag har nu fått höra att jag inte fått jobbet eftersom jag ville förhandla. Gäller inte det första erbjudandet?
Sara S |Hej, Anställningsavtal kan ingås formlöst. Avtalet behöver alltså inte ha något bestämt innehåll och måste inte upprättas skriftligen för att vara giltigt. Ett anställningsavtal kan uppkomma på tre olika sätt. För det första kan avtal uppkomma genom anbud-accept-modellen. Du eller arbetsgivaren har lämnat ett erbjudande om arbete och ev. villkor för arbetet som den andra accepterar. För det andra kan avtalsbundenhet uppkomma genom en så kallad konkludent handling. Om t.ex en person utför arbete för annans räkning och denne tillgodogör sig arbetsinsatsen dvs om personerna handlar som om ett avtal förelåg. För det tredje kan en anställning komma till stånd genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i en anställningssituation. Det innebär att avtalsbundenhet kan uppkomma genom att arbetsgivaren genom sitt allmänna uppträdande vid kontakt med den arbetssökande gett denna fog för uppfattningen att en anställning kommit till stånd. Jag tolkar din fråga som att du inte accepterade jobberbjudandet utan ville se ett skriftligt avtal och ha ett samtal om lön innan du accepterade jobberbjudandet. Såvida jag tolkat din fråga rätt föreligger således inget anställningsavtal. Muntliga anbud måste i regler besvaras omedelbart om inte anbudsgivaren, i detta fall arbetsgivaren, ger dig möjligheten att acceptera erbjudandet inom en viss bestämd tid (se avtalslagen 3 § 2 st. ). Det står arbetsgivare inom den privata sektorn fritt att anställa vem de vill och kan i stort sett välja de rekryteringsprinciper som denne vill. Den fria anställningsrätten inskränks främst genom diskrimineringslagstiftningen. Vänligen,

Uppsägningstid vid förlängd provanställning

2012-04-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en fundering: Började på ett företag i Juni 2011 och fick då en provanställning. Efter 6 månader så ville arbetsgivaren förlänga denna period. Och det kunde dom göra enligt facket LEDARNA och deras kollektivavtal. Jag gick med på detta och att förlänga provanställningen i 3 månader extra. Denna skulle då gå ut 31 Mars 2012. Idag har jag fått erbjudande om tillsvidare anställning och fått ett arbetsavtal som dom vill att jag skriver på. Jag vill inte skriva på för jag har ett annat jobb som jag kan börja på när som helst. Min fråga: Har jag då ingen uppsägningstid alls, eller har jag 14 dagars uppsägning eller 1 månad? Tacksam för snabbt svar. Mvh Anders
Kajsa Holm |Hej och tack för din fråga! Bestämmelser om provanställning regleras i Lagen om anställningsskydd (se lagen http://lagen.nu/1982:80) En provanställning kan enligt 6 § avbrytas före prövotidens utgång om inte något annat har avtalats. Om du inte avtalat om någon speciell uppsägningstid i ditt anställningskontrakt kan du avbryta din provanställning när du själv vill. Att provanställningen är förlängd har i detta fall ingen betydelse Med vänliga hälsningar

Omfattas chefer av LAS?

2012-04-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |företag med 30 anställda har en VD och fyra kontorschefer som har arbets-ledande ställning för ca 5 personer per kontor. Varje kontor sköts självständigt av kontorschefen med central administration. VD och den fyra kontorscheferna äger vardera 20 % av bolagets aktier. Enligt aktieägaravtal skall delägarna gå i pension vid 65 år. Nu undrar en av delägarna om han - kontorschef - omfattas av LAS och därmed ha rätt att vara kvar till 67.
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. Enligt 1 § LAS (se https://lagen.nu/1982:80)gäller att från LAS tillämpningsområde undantas arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Detta övervägs genom en helhetsbedömning men generellt kan sägas att: Högste chefen omfattas aldrig av LAS. Men för cheferna närmast under vd är saken inte lika klar. På _större företag_ brukar hela ledningsgruppen vara undantagen LAS, dvs. alla direkt under vd och som har utpräglade arbetsgivarfunktioner, dvs. har befogenhet att anställa, avskeda och sätta lön. Till den gruppen brukar ekonomichefer, försäljningschefer och marknadschefer räknas. På _mindre och medelstora företag_ är frågan om LAS-tillhörighet enklare. Där ingår som huvudregel alla i LAS utom vd och hans ställföreträdare. Vad gäller brott mot aktieägaravtal kan det troligen angripas med hjälp av Avtalslagen, vilket kan leda till skadestånd för avtalsbrott. (se https://lagen.nu/1915:218) Vänligen

Rätt att avskeda?

2012-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |har min arbetsgivare rätt av avskeda mig efter en mobilräkning som kostat totalt 3000:- arbetsmobil räknat på 4 månader tillbaka till kostnaden ovan. Jag har erbjudit mig att betala hela kostnaden samt inte ha arbetstelefon längre utan har min egna privata. Jag är fast anställd i kommunen sen 12 år tillbaka. Aldrig haft problem med detta förut. Jag är nu hemma med lön under utredningens gång. Svara mig gärna snarast!
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga. I Lag (1982:80) om anställningsskydd anges det i 18 § när en arbetsgivare har rätt att avskeda en arbetstagare. För att kunna bli avskedad måste arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det är svårt att avgöra med den informationen du angivit vad som är ett grovt åsidosättande av dina ålägganden mot arbetsgivaren. Du har erbjudit dig att betala mobilräkningen, vilket kan vara positivt. Men anser de att det är ett grovt åsidosättande kan de avskeda dig på de grunderna. Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra med den informationen du angivit vad som är att anse som grovt åsidosättande på din arbetsplats. I 35 § LAS regleras dock att om en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren. Det är alltså upp till dig att yrka på att avskedandet är ogiltigt. Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts. I 37 § stadgas även att om domstol genom lagakraftvunnen dom har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen eller avskedandet. Om din arbetsgivare inte skulle rätta sig efter en dom kan du få skadestånd enligt 39 § LAS. Med vänliga hälsningar

Förändring av anställningsavtal

2012-04-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan en kommunal arbetsgivare ändra en anställning med upphållslön till en ordinarie tjänst med semesterlön mot den anställdes vilja. I anställningsavtalet står det att det är en tjänst med uppehållslön? Gäller avtalslagen för anställningsavtal?
Jimmy Lyttbacka |Hej, En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra ett anställningsavtal, med undantag för vad som faller under arbetgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Detta anses vara underförstått i anställningsavtalet. Avtalet kan även förändras genom kollektivavtal. Att ändra avtalsinnehållet från uppehållslön till semesterlön faller ej under arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Således krävs det att du godtar förändringen för att den ska gå igenom. Om du nekar och arbetsgivaren inte accepterar ett oförändrat anställningsavtal är den enda vägen kvar för honom att säga upp anställningsavtalet. Då måste han t.ex. ta hänsyn till kravet på saklig grund (7 §) och reglerna om turordning (22 §) som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). https://lagen.nu/1982:80 Avtalslagen omfattar alla typer av avtal, men först ser man till eventuell speciallag. I det här fallet t.ex. LAS. Med vänliga hälsningar

Konkurrerande verksamhet

2012-04-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb och skall bedriva egen verksamhet som kommer vara direkt konkurrerande med min gamla arbetsgivare. Just nu har jag 3 månders uppsägningstid, men är arbetsbefriad. Kan jag ta semester under denna period och som privatperson besöka en branschmässa under denna uppsägningstid? Jag får ju inte direkt besöka min gamla kunder, men tycker att jag borde ha rätt att besöka en mässa där jag förvisso med stor sannolikhet kommer att "springa på" kunder. Tacksam för råd.... Mvh Axel Irestedt
Johan Wahlbom |Hej tack för en intressant fråga. Huruvida du kan ta semester eller inte är upp till din nuvarande arbetsgivare att bestämma. Vad du gör under denna semestern är dock upp till dig. Du kan till exempel springa på en branschmässa. Här måste emellertid en mycket viktig punkt observeras. Du skriver att du avser att inom kort starta egen verksamhet vilken kommer direkt konkurrera med din nuvarande arbetsgivare. Det händer att det i anställningsavtal mellan arbetstagare och dennes arbetsgivare finns så kallade icke-konkurrensklausuler vilket innebär att arbetstagaren inom en viss tidsrymd efter uppsägning inte får bedriva direkt konkurrerande verksamhet. Brott mot dylika klausuler är oftast skadeståndsgrundande. Finns det en sådan klausul borde du fortfarande kunna prata med dina gamla kunder men gränsen riskerar att bli hårfin. Om du försöker övertala dina gamla kunder att anlita din egen firma kommer detta utgöra konkurrerande verksamhet. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Uppsägning på grund av arbetsbrist - turordningsreglerna

2012-04-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Anställd A har varit anställd på Företaget i 20 år, och arbetat halvtid tills för ett år sedan, då hon fick gå upp till 75 % tjänstgöringsgrad. Anställd B har varit anställd på Företaget i 14 år, och arbetat 75 %. Om arbetsbrist uppstår, är det anställd A som får gå tillbaka till sin gamla tjänstgöringsgrad, eller är det anställd B som ska sägas upp? Vad säger LAS? Kollektivavtal finns inte.
Emma Persson |Hej! Av din fråga framgår inte särskilt mycket om hur situation ser ut för Företaget, A och B, så jag kommer här att redogöra lite för de olika reglerna som finns vid uppsägning på grund av arbetsbrist. När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (LAS) "sist-in-först-ut-principen". Detta innebär att arbetsgivaren inte kan välja vilken arbetstagare som ska sägas upp, utan den arbetstagare som inom den aktuella turordningskretsen har kortast sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren är den förste att bli uppsagd (22 § 4 st LAS). Anställd med längre sammanlagd anställningstid har alltså företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare sammanlagd anställningstid. Eftersom A har längre sammanlagd anställningstid än B har A företräde till fortsatt anställning. A kan även bli omplacerad till att utföra B:s arbetsuppgifter, och B sägs då upp om B är den inom den aktuella turordningskretsen som har kortast sammanlagda anställningstid. Arbetstagare kan omplaceras till annat arbete under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra de nya arbetsuppgifterna (22 § 4 st LAS). För att turordningsreglerna ska gälla mellan A och B krävs alltså att de båda tillhör samma turordningskrets. En turordning upprättas för varje driftsenhet samt för varje kollektivavtalsområde (22 § 3 st LAS). Eftersom något kollektivavtal inte finns hos Företaget upprättas turordningen efter varje driftsenhet. En driftsenhet består av del av ett företag som är beläget inom samma byggnad eller inhägnade område, t.ex. restaurang, fabrik, butik osv. Till samma driftsenhet kan också i vissa fall föras arbetstagare på grund av organisatoriska skäl. Av din fråga framgår inte hur stort Företaget är, men skulle Företaget ha högst 10 arbetstagare får Företaget från turordningsreglerna undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten (22 § 2 st LAS). De två som enligt denna regel undantas räknas alltså inte in i turordningen, utan turordningen utgår från de andra åtta arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning