Underrättelse till fackförening vid uppsägning

2009-07-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli uppsagt även då arbetsgivaren aldrig har haft kontakt med facket? Är arbetsgivaren inte skyldig att göra detta?
Sofia Gärtner |Hej, Om är fackligt ansluten och har blivit uppsagt på grund av personliga förhållanden krävs att arbetsgivaren underrättar den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör. Gäller det uppsägning skall underrättelse ske minst två veckor i förväg och gäller det avskedande skall underrättelse ske minst en vecka i förväg, se 30 § anställningsskyddslagen https://lagen.nu/1982:80. Är du inte fackligt ansluten krävs inte att arbetsgivaren kontaktar den lokala fackföreningen innan uppsägning eller avskedande sker. Om din arbetsgivare skall säga upp flera arbetstagare på grund av arbetsbrist krävs att arbetsgivaren, innan beslut om uppsägning tas, i god tid underrättar länsarbetsnämnden och den kollektivavtalsbärande organisationen, se 15 § medbestämmandelagen https://lagen.nu/1976:580

Fråga om provanställning

2009-09-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med följande: -Jag är anställd som säljcoach på ett telemarketing företag sedan 4/10 2008. På kontraktet står det att jag har en provanställning på 6 mån med 2 veckors uppsägningstid. Nu har jag jobbat i snart 10 månader. Jag har sagt upp mig, men nu säger chefen att jag är fast anställd och därmed har 1 mån uppsägningstid \"per automatik\". Jag har INTE signat något kontrakt som rör någon \"fast anställning\". Om jag inte jobbar ut min uppsägningstid på en månad blir min lön fryst. Är detta korrekt att han nu får hävda att jag har 1 mån uppsägningstid då jag inte signat något avtal?
Sven Lindblom |Hej Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan uppsägningstid (6 § LAS) https://lagen.nu/1982:80. Syftet med anställningsformen är att arbetsgivare ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Prövotiden får inte vara längre än sex månader. Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt enl 6 § 2 st. 2 meningen. I ditt fall är det detta som skett och uppsägningstid gäller enligt 11 § LAS nämligen en månad. Med vänlig hälsning

Kan en visstidsanställning sägas upp i förtid?

2009-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 18 år och har en allmän visstidsanställning t.o.m. september. Har nu jobbat sedan 5:e juni. Vad har jag för uppsägningstid? Kan jag sluta direkt om jag vill, eller är det en månads uppsägningstid för både mig och arbetsgivare?
Emily Tomas da Costa |Hej Allmän visstidsanställning upphör vid anställningens utgång eller när arbetet är slutfört, i enlighet med 4 § LAS. Detta innebär att möjlighet att ensidigt säga upp anställningsavtalet i förtid saknas. Om båda parter dock kommer överens om att anställningen skall upphöra i förtid, är detta tillåtet. Uppsägningen måste således vara ömsesidig. En uppsägning i förtid från endera av parterna som inte är ömsesidigt överenskommen, kan resultera i skadestånd på åberopande av den drabbade parten. Om du vill läsa mer om vad som gäller vid visstidsanställning respektive tillsvidareanställning, klicka https://lagen.nu/1982:80 Vänligen

Arbetsbristuppsägningar och inhyrning av arbetskraft

2009-07-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min fråga är om en fackförening kan med hjälp av lagstöd hindra en arbetsgivare ifrån att säga upp sex arbetstagare som är medlemmar i fackföreningen (två är inte medlemmar) för att kunna spara lite pengar och istället hyra in extern arbetskraft som sköter det arbete som de anställda tidigare hade hand om. Mvh
Dennis Andreev |Hej! I svensk rätt delas uppsägningar upp i uppsägning pga. personliga skäl och uppsägning pga. arbetsbrist. Arbetsbristuppsägningar behöver inte bero på verklig brist på arbete utan kan orsakas av att arbetsgivaren vill organisera om verksamheten eller rentav spara pengar. Sådana uppsägningar är alltid sakligt grundade och alltså tillåtna enligt 7 § 1 stycket LAS (se https://lagen.nu/1982:80#R3). Att säga upp egna arbetstagare för att istället hyra in andra från bemanningsföretag är ett klassiskt exempel på just arbetsbristuppsägning. En sådan uppsägning är alltså normalt fullt laglig. De enda situationerna när en sådan uppsägning kan angripas är för det första om den utnyttjas för att straffa arbetstagarna för att de är med i facket (jfr 8 § MBL, se https://lagen.nu/1976:580#R2); eller för det andra om uppsägningen egentligen inte är en arbetsbristuppsägning, utan arbetsgivaren vill bli av med en viss arbetstagare men döljer det bakom benämningen ”arbetsbrist”. I den situation som du beskriver verkar uppsägningen vara laglig: eftersom både fackanslutna och oorganiserade arbetstagare sades upp verkar det inte röra sig om bestraffning för facklig verksamhet; och eftersom det är så många som åtta arbetstagare som får gå är det knappast fråga om att arbetsgivaren försöker bli av med en viss speciell arbetstagare. Så som du ställer din fråga verkar det alltså som om uppsägningen inte kan angripas på laglig väg. Även om uppsägningen skulle vara totalt olaglig kan man egentligen aldrig tvinga en arbetgivare att ha kvar en arbetstagare som denne vill bli av med; det som kan drabba arbetsgivaren i detta fall är skadestånd enligt 39 § LAS, men i slutändan kan arbetsgivaren aldrig tvingas vara kvar i ett anställningsförhållande. Enligt 29 § LAS måste arbetsgivaren förhandla med facket innan han företar en arbetsbristuppsägning enligt reglerna i 11 – 14 §§ MBL. Även om arbetsgivaren inte förhandlar med facket leder inte detta till att uppsägningen blir ogiltig, utan endast till skadeståndsskyldighet för arbetsgivgaren enligt 54 – 55 §§ MBL. Arbetsgivaren har vidare en förhandlingsskyldighet vid inhyrning av arbetskraft enligt 38 § MBL. Facket har i vissa fall rätt att lägga in s.k. fackligt veto mot inhyrning av arbetskraft enligt 39 § MBL. Sådant veto får bara läggas in när det kan antas att inhyrningen skulle vara ett brott mot lag, kollektivavtal eller seden inom branschen; hur kollektivavtalet och branschkotymen ser ut i ert fall kan jag inte svara på utifrån den information som finns i frågan. Det kan slutligen finnas bestämmelser i kollektivavtal som hindrar arbetsgivaren från att säga upp arbetstagare på det sätt du beskriver. Även om sådana bestämmelser finns kan arbetgivaren ändå säga upp arbetstagarna; konsekvensen blir skadeståndsskyldighet gentemot facket, men anställningarna kommer inte ett bestå om inte arbetsgivaren vill det. Sammanfattningsvis är det så att arbetsgivaren alltid kan säga upp de arbetstagare han inte vill ha i sin verksamhet; i många fall riskerar han att bli skadeståndsskyldig, men det går aldrig att tvinga honom att ha kvar arbetstagarna. Med vänliga hälsningar

Provanställning

2009-07-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |jag har ett års provantällnd med tre månaders uppsägningstid.jag vill nu efter en månad avbryta detta. gäller två veckors uppsägning iallafall? kan jag ändra kontraktet eftersom det endast är lagligt med 6 mån provantställning?
Natalie Lindgren |Hej och tack för din fråga. Det är omöjligt för dig att ha ett års provanställning med tre månaders uppsägningstid. Det ligger i definitionen av en provanställning att den är tidsbegränsad till högst 6 månader och då förekommer det ingen uppsägningstid. En provanställning kan till och med avbrytas i förtid om inte något annat har avtalats, 6 § lagen om anställningsskydd se https://lagen.nu/1982:80. Vill arbetsgivaren inte förlänga anställningen efter prövotidens utgång måste denne meddela den anställde detta, om han inte gör det övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Det finns även andra typer av tidsbegränsade anställningar som är möjliga för de som är t.ex. visstidsanställda eller vikarier 5 § LAS. Det du bör ta reda på om det verkligen är menat att du ska vara provanställd, då kan du avbryta anställningen när du vill. Sträcker sig anställningstiden däremot över ett år, gäller en minsta uppsägningstid på en månad för både dig och din arbetsgivare 11 § LAS. Med vänlig hälsning

Företrädesrätt till återanställning

2009-07-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Min tjänst är ekonomichef. Jag har jobbat i nästan 4 år. Jag har 3 månaders uppsägningstid. Företaget har beslutat lägga ut min tjänst externt på ett konsultbolag för att de ska spara kostnader. Jag är inte med i något fack. Har jag ändå rätt till företrädesrätt? Måste jag lämna in något papper till min arbetsgivare att jag kräver detta? Är det något mer jag ska tänka på? Hur ska jag få reda på om företaget anställer någon då de inte till hör någon arbgivorg? Vänliga hälsningar
Dennis Andreev |Hej! Först vill jag påpeka att det är fullt accepterat i svensk rätt att arbetstagare sägs upp för att arbetsgivaren tänker hyra in extern arbetskraft och på så sätt spara pengar. Din uppsägning verkar alltså inte strida mot LAS. När det gäller företrädesrätten så regleras den i 25 § LAS (se https://lagen.nu/1982:80#R10). Enligt den bestämmelsen har du rätt till företräde vid nyanställningar på företaget under 9 månader efter det att anställningen avslutas (dvs. efter det att uppsägningstiden har gått ut). Företrädesrätten kan dock bara göras gällande om du själv anmäler ditt intresse för ev. återanställning (27 § LAS). Du behöver alltså kontakta arbetsgivaren och meddelade honom eller henne att du gör anspråk på företrädesrätt till återanställning. Vissa arbetsgivare har särskilda blanketter för sådan anmälan, men även om någon blankett inte finns ska det räcka med ett (skriftligt) meddelande till arbetsgivaren – som du ser uppställer lagen inga särskilda krav på hur ett anspråk ska göras gällande. Om du meddelar arbetsgivaren att du vill göra företrädesrätten gällande är det arbetsgivarens skyldighet att, innan han eller hon anställer någon inom samma driftsenhet och samma kollektivavtalsområde där du var sysselsatt, kontakta dig och erbjuda dig anställningen. Gör arbetsgivaren inte det bryter han eller hon mot LAS och kan bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Arbetsgivaren måste alltså själv meddela dig om ev. nyanställningar. Det faktum att du inte är med i facket påverkar inte din situation. Det du däremot ska tänka på är följande saker. För det första innebär inhyrning av konsulter inte anställning i LAS’ mening – du har alltså inte företrädesrätt före dem som har blivit inhyrda för att utföra ditt arbete så länge din gamla arbetsgivare inte anställer dem. För det andra får du inte tacka nej till en erbjuden anställning inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde hos din gamla arbetsgivare, om inte erbjudande är helt olämpligt; tackar du nej till erbjudet lämpligt arbete förlorar du företrädesrätten enligt 27 § 3 st. LAS (och kan dessutom få en nedsättning av ev. arbetslöshetsersättning enligt 45 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring, se https://lagen.nu/1997:238#R22). MVH

Lawline.SE

2009-07-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |jag har fått lön i många år,vad kan jag göra
Josefina Orrell |Hej, Skulle du kunna precisera frågan. Tack,

Att avbryta sommarjobb i förtid

2009-09-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |hej.om man skrivit på ett avtal/anställningsbevis för ett sommarjobb där det står ett visst datum,kan jag sluta tidigare än det datum som står på avtalet som jag skrivit under?
Marie Larsson |Hej! Eftersom din fråga rör sommararbete antar jag att det rör sig om en tidsbegränsad anställning. Det som rent allmänt kan sägas om tidsbegränsade anställningar är att de är avsedda att pågå under en på förhand bestämd tid som anges i avtalet. Du frågar om du kan avbryta anställningen i förtid och detta är inte möjligt om inte din arbetsgivare brutit mot sina avtalsförpliktelser eller att ni har avtalat om uppsägningstid. Detta innebär att du måste fullfölja dina åtaganden gentemot arbetsgivaren, i annat fall gör du dig skyldig till kontraktsbrott och kan eventuellt bli ersättningsskyldig för de kostnader som detta kan åsamka arbetsgivaren. Givetvis är detta inget som hindrar att du pratar med din arbetsgivare och att ni gemensamt kommer överrens om att du kan lämna din anställning i förtid. Med vänlig hälsning