Avvikelser från 26 § LAS

2016-10-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag läser arbetsrätt just nu och har två frågor angående kollektivavtal. På en föreläsning sa våran föreläsare att under § 26 i LAS, får arbetsgivare inte tillämpa sämre villkor för arbetstagare som inte är fackanslutna. Dock står inte detta när man tittar i lagtexten när man kollar § 26 i LAS?Min andra fråga är om jag inte är med i facket som min arbetsgivare slutit avtal med, visst omfattas jag av kollektivavtalet ändå? Dvs. Alla arbetstagare, oavsett om man är med i facket eller inte, omfattas av kollektivavtalet som arbetsgivaren har slutit?Tack!
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.Att LAS delvis är tvingande framgår bland annat av 2 § andra stycket LAS. I denna regel föreskrivs att avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS. Med avtal avses både personliga avtal och kollektivavtal.Det får enligt 2 § tredje stycket LAS göras avvikelser genom kollektivavtal från regeln som ger vissa arbetstagare företrädesrätt till återanställning (26 § LAS). Det spelar ingen roll på vilken nivå som kollektivavtalet slutits på arbetstagarsidan. Även en lokal arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal som innebär avvikelser från den angivna paragrafen. Om kollektivavtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (fackförbund) förutsätter rätten till avvikelser från 26 § LAS istället att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation eller ett fackförbund.En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses ovan får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är fackligt anslutna om arbetstagaren arbetar inom det område som avses med avtalet, enligt 2 § åttonde stycket LAS. Endast genom dessa omständigheter kan arbetsgivaren tillämpa sämre villkor avseende 26 § LAS för arbetstagare som inte är fackligt anslutna.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Undantag från arbetsrättsliga regler för småföretag

2016-10-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Undantag i arbetsrättsliga regler gällande nystartade företag/små företag.Hej.Arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får göra undantag från turordningsreglerna. Finns det fler exempel där undantag får göras baserat på företagets storlek?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som Du säger kan en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten från turordningsreglerna enligt 22 § andra stycket lag (1982:80) om anställningsskydd. Däremot finns det mig veterligen inga andra undantagsregler som riktar sig specifikt till småföretag. Det kan nämnas att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av reglerna i LAS enligt 1 § andra stycket andra punkten. Detta är av intresse eftersom många småföretag är familjeföretag. Således kan en arbetstagare som tillhör sin arbetsgivare undantas från turordningsreglerna eftersom en sådan arbetstagare inte omfattas av lagens tillämpningsområde alls. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arbeta 12 dagar i sträck

2016-10-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får man arbeta 12 dagar i sträck? Veckovila (36 h) lagd dag 1 i första "sju dagarna" och i slutet på andra sjudagarna.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arbetstider för arbetstagare regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.Genom ett kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation får de aktuella reglerna som följer nedan åsidosättas enligt 3 § första stycket ATL. Om Du eller Din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal gäller villkoren om arbetstidens förläggning i kollektivavtalet före ATL. I 3 § fjärde stycket ATL är arbetstidsvillkor som följer av kollektivavtal dock ogiltiga om dessa innebär sämre villkor för en arbetstagare än EU:s direktiv om arbetstidens förläggning se här.Du som arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagars period (veckovila) enligt 14 § ATL och minst 24 timmar veckovila enligt kapitel 2 artikel 5 i EU:s direktiv om arbetstidens förläggning.Den lägsta veckovilan enligt lag är alltså 24 timmar. Arbetsgivaren har således en möjlighet att, såsom du ställt frågan, förlägga arbetstiden så att veckovilan utgör 36 timmar på måndagen vecka 1 och 36 timmar på söndagen vecka 2. Ett centralt kollektivavtal eller kollektivavtal med centralt godkännande har möjlighet att ha den inverkan att veckovilan kan bli 24 timmar i enlighet med EU:s minimigräns i direktivet om arbetstidens förläggning. Endast genom att forma arbetstidens förläggning på sätt som förklarats ovan kan en arbetstagare lagligen arbeta 12 dagar i sträck.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Anställd utan avtal

2016-09-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev anställd på ett företag som lovade både det ena och det andra. De sa att jag var försäkrad bland annat vilket ganska snart kom fram att jag inte alls var det. Nu skulle jag ha fått lön i fredags men det har jag inte fått. Jag hann inte ens skriva på anställningsavtal innan jag flydde därifrån så vad händer nu? Kan de strunta i att ge mig lön eftersom det inte finns något "bevis" på att jag har jobbat där?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ett anställningsförhållande kan uppkomma på lite olika sätt. Dels genom anbud-acceptmodellen och även genom ett konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetstagaren tror att det har uppstått ett anställningsförhållande, ser arbetsgivaren att arbetstagaren tror detta eller om arbetsgivaren borde ha insett att arbetstagaren tror att det föreligger ett anställningsavtal så är är det arbetsgivaren skyldighet att tala om att det inte finns något anställningsförhållande. Gör arbetsgivaren inte detta så föreligger det ett anställningsavtal genom konkludent handlande. Avtalet kan även ingås skriftligen eller muntligen. Den som menar att ett anställningsavtal har ingåtts är även den som har bevisbördan för det. Det är främst arbetstagaren som har ett intresse av att ha ett skriftligt avtal. Det finns ofta även bestämmelser i kollektivavtal på arbetsplatsen att anställningsavtal ska bekräftas skriftligen. Muntliga avtal är svåra att bevisa och i detta fallet är det du som har bevisbördan för att det finns ett anställningsförhållande. Detta kan du bevisa genom t.ex. skriftliga konversationer mellan dig och arbetsgivaren. Finns det ingenting som du kan använda dig av som bevis för att ett anställningsförhållande föreligger så kan det vara så att du heller inte har rätt att få din lön. I praktiken kan det alltså bli svårt för dig att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du din lön utbetalad skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat hos arbetsgivaren. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende. Mvh,

Timanställd berättigad till vissa förmåner?

2016-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har jag som timanställd rätt till synvård?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen uttrycklig lagstiftning som reglerar detta. Dock ligger det ofta i arbetsgivarens intresse att erbjuda hela personalen en viss förmån, då detta i vissa fall medför att arbetsgivaren får göra skatteavdrag för förmånen (se exempelvis Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2001 ref. 44). Åtgärder inom företagshälsovården är exempelvis skattefria, varför arbetsgivare brukar tillhandahålla den till hela personalstyrkan.Jag rekommenderar att du kontaktar ditt fackförbund för vidare rådgivning och stöd.Med vänlig hälsning,

Skyldighet att berätta om tidigare sjukskrivning vid anställning

2016-10-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Måste man i en rekrytering berätta om tidigare sjukskrivning för en ny arbetsgivare? Jag hittar tidigare domar kring vad som åligger att berätta men blir osäker kring sjukskrivning. Vilket läge hamnar man i om man blir anställd hos en ny arbetsgivare, utan att ha berättat om en sjukskrivning, och sedan berättar om detta efter provanställningens upphörande, exempelvis för att man börjar känna sig trött.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Upplysningsplikt vid anställningar/rekryteringar finns inte lagreglerad. Istället följer denna skyldighet av allmänna avtalsrättsliga regler i främst 30 § avtalslagen, se här. 30 § AvtL reglerar ogiltighet av avtal på grund av svek, det vill säga att den ena avtalsparten svikligen förleder den andra genom underlåtenhet att upplysa om information eller omständigheter som är av direkt betydelse för avtalets ingående. I rättsfallen AD 1997 nr 36 och 2000 nr 81 har arbetsdomstolen uttryckt att det inte "finns någon särskilt långtgående skyldighet att självmant lämna sådana upplysning om sig själv och sitt förflutna som kan inverka negativt på möjligheterna att få anställning". Detta får anses vara huvudregeln för upplysningsplikten vid anställningar/rekryteringar. Det torde vara naturligt att arbetsgivaren leder anställningsintervjun och ställer frågor som denne anser är av vikt för anställningen, Du som arbetssökande har då ingen plikt att berätta om saker som kan inverka negativt på Dina chanser i rekryteringen.Däremot finns ett undantag till ovan enligt rättspraxis (jfr. AD 1979 nr 143) där arbetsdomstolen uttryckt att upplysningsplikt föreligger vid "omständigheter som har sådan betydelse för anställningsavtalet att dessa skulle ha utgjort åtminstone saklig grund för uppsägning". Arbetsdomstolen uttrycker även att det är skillnad på personliga förhållanden och saker som direkt påverkar arbetstagaren i sin tjänst, förutsättningen för undersökningsplikt för det föregående är att de personliga förhållandena skulle utgöra saklig grund för uppsägning i det arbete som söks. Sjukskrivning är ingen saklig grund för uppsägning enligt LAS, om inte Din förmåga är så nedsatt att Du inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det finns således ett starkt skydd mot uppsägning på grund av sjukdom.Du har alltså ingen upplysningsplikt om tidigare sjukskrivningar vid en anställningsintervju. Det är arbetsgivarens uppgift att ställa de rätta frågorna som krävs vid en sådan rekrytering av arbetssökanden.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Arbeta på två konkurrerande verksamheter

2016-10-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man vara aktiv i två konkurrerande företags vikarie-pooler samtidigt? I mitt fall rör det sig om restaurangverksamhet på två färjerederier.Tacksam för svar!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först och främst så är det ditt anställningsavtal som du ska vända dig till. Konkurrensklausuler är vanliga på arbetsmarknaden och det finns stor risk för att ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal innehåller en sådan. Dessa klausuler innebär att du inte får syssla med konkurrerande verksamhet. Klausulerna gäller om de är upprättade på ett giltigt sätt enligt Avtalslagen (AvtL). Klausulernas giltighet är dock en annan fråga och för att bedöma detta så behöver jag mer information om situationen, vill du ha vidare hjälp med den bedömningen skulle jag råda dig att du vänder dig till Lawlines express24-tjänster. Finns det en konkurrensklausul måste denna också vara skälig i relation till 38 § AvtL. och kan annars jämkas i sin helhet. Detta gäller till exempel om klausulen är för långtgående gällande tid eller allt för generell. Även om konkurrensklausuler finns i anställningsavtalen eller inte så råder det en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är en underförstådd del av anställningsavtalet och gäller alltså alltid, oavsett hur avtalet ser ut och är utformat. Till lojalitetsplikten tillhör det bland annat att man inte ska bedriva konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Denna delen av lojalitetspliken ser arbetsrätten väldigt allvarligt på och till och med en tanke/planer på att bedriva konkurrerande verksamhet kan utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, förhållandena inom branschen och förekomsten av eller risken för skada för arbetsgivaren så kan uppsägning eller rentav avskedande av arbetstagaren aktualiseras om denne bedriver sådan verksamhet vid sidan av sin samtidiga anställning. Utan att veta så mycket om verksamheterna så skulle jag spontant säga att du inte får arbeta på två sådana företag samtidigt. En större bedömning än såhär ingår inte i gratisrådgivningen utan vill du ha vidare hjälp så får du vända dig till Express24-tjänsterna. Hoppas i alla fall att du har fått svar på din fråga och trevlig kväll!Mvh,

Starta konkurrerande verksamhet

2016-09-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på en frisörsalong och vill tillsammans med två andra här starta en egen salong. I våra anställningsavtal (det enda papperet vi skrivit på här) står inget om någon konkurrensklausul och cheferna har aldrig nämnt något om de! Vi har kollat på en lokal som ligger cirka 200m från nuvarande arbetet, skulle dom på något sätt kunna göra något emot oss om vi nu startar ett företag när alla 3 är uppsagda och klarar här? Som typ stämma oss eller nåt för att dom tycker att vi har en konkurrerande verksamhet för nära den gamla arbetsplatsen?
Franziska Brüggemann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att efter helt avslutad anställning starta en verksamhet som konkurrerar med sin f.d. arbetsgivares är inget brott, så länge det saknas tillämpliga begränsningar i lag, eller en konkurrensklausul i anställningsavtalet mellan er och den nuvarande arbetsgivaren.Huruvida verksamheten överhuvudtaget är konkurrerande beror på från fall till fall. En frisörsalong 200 m bort kan dock relativt lätt konstateras vara konkurrerande. Då det saknas en konkurrensklausul i ert avtal är ni dock fria att starta verksamheten. Viktigt är dock att ni inte sätter igång med verksamheten innan anställningen är helt avslutad. Ni bör således exempelvis inte registrera företaget eller liknande under uppsägningstiden. I sådana fall kan ni nämligen anses bryta mot den lojalitetsplikt som gäller i förhållande till er arbetsgivare, vilken gäller både under anställning och uppsägningstid. Lojalitetsplikten följer av allmänna principer och gäller för er som anställda genom att ni har ingått ett anställningsavtal med arbetsgivaren. Brott mot lojalitetsplikten har i praxis från Arbetsdomstolen ansetts väldigt allvarligt och kan till och med utgöra en grund för avskedande (se bl.a. AD 1977 nr 118 och AD 1999 nr 144). Med som sagt, har anställningen helt och hållet upphört och det saknas en avtalad förpliktelse att avstå från att starta konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande, så saknas i min mening skäl till att arbetsgivaren skulle nå framgång med eventuella krav pg.a. att ni startat en konkurrerande verksamhet. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,