Tjänstledighet efter avslutade studier

2009-09-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag arbetar som uppdragschef för ett privat vårdföretag. Jag ska var tjänstledig för studier. Terminen varar mellan 19/1 och 7/6. Jag vill när terminen slutar den 7/6 ha vidare tjänstledigt eftersom jag annars inte kommer att vara ledig på hela året. Har jag rätt att vara tjänstledig under sommaren efter avslutade studier?
Emma Nordin |Hej, Någon lagstadgad rätt att vara ledig efter att du har avslutat studierna finns inte, utan tjänstledigheten är ju förutsatt att du skall studera under den tiden. Dock finns kanske möjlighet för dig att ta ut semesterdagar (betalda eller obetalda) eller få en kortvarig tjänstledighet som inte är knuten till dina studier. Enklast är att prata med det fackförbund som din arbetsgivare är bunden av, för att kontrollera vad som står i kollektivavtalet, samt att vara ärlig med din chef. Oftast går sådana här situationer att lösa bara man har en öppen dialog med sin chef, samt är ute i god tid så att de har en möjlighet att planera för din frånvaro. Lycka till!

Tillsvidareanställning enligt LAS

2009-09-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är timanställd och undrar när jag får en tillsvidare anställning enligt LAS?
Salomon Nutti |Hej! Enligt 5§ Lagen om anställningsskydd (den hittar du https://lagen.nu/1982:80) så ska en tidsbegränsad anställning övergå i en tillsvidare anställning om du under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år. Vänligen

Arbetsgivares rätt att ändra arbetstid

2009-10-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en kommun rätt att ändra arbetstiden, från dag/kväll/helgtjänstgöring till att innefatta även nattarbete utan att erbjuda annat .Är anställd utan natt.
Ulrika Lundgren |En arbetsgivare har rätt att fatta beslut om förläggningen av de anställdas arbetstid. Dock begränsas denna rätt då avtal på området finns. Som framgår av din fråga finns här ett avtal där nattarbete inte inkluderas. Av din fråga framgår inte om aktuella avtal är ett kollektivavtal eller annat anställningsavtal du själv slutit med din arbetsgivare. Är arbetstidens förläggning angiven i kollektivavtal, som du och din arbetsgivare är bundna av, kan din arbetsgivare inte träffa ett giltigt avtal som strider mot kollektivavtalet. Detta betyder i ditt fall att arbetsgivaren inte kan ändra din anställning till att inkludera även nattarbete. Detta framgår av 27 § Medbestämmandelagen, se https://lagen.nu/1976:580#R5. Saknas giltigt kollektivavtal och arbetstiden istället regleras i ditt anställningsavtal uppkommer frågan om en intolkning av en skyldighet att även jobba natt kan göras. Praxis från området har dock visat att detta sällan kan ske. Ett annat sätt att se på din fråga är att arbetsbrist råder på de anställningar som saknar nattskifte. Denna typ av anställning har därför sagts upp av din arbetsgivare. Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#R3, är uppsägning som bottnar i arbetsbrist okej så länge arbetsgivaren gör ett omplaceringsförsök. Ett erbjudande från din arbetsgivares sida om en anställning som inkluderar nattarbete uppfyller därmed denna omplaceringsskyldighet. Skulle din fråga bottna i arbetsbrist har därför din arbetsgivare agerat riktigt. Med vänliga hälsningar

Beräkning av anställningstid

2009-08-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Vi är 8 personer som idag har blivit varslade om uppsägning. En person som har likn arb uppgifter som mina har inte blivit uppsagd och han är anställld en dag efter mig men han är idag pappaledig. Har det någon betydelse? Det påstår ag. Hälsningar
Mikael Söderman |Hej, Att en arbetsgivare undantar en person från uppsägning regleras https://lagen.nu/1982:80#R9 . Det faktum att mannen du åsyftar har varit anställd en dag kortare än dig har betydelse eftersom anställningstiden beräknas från den dag anställningen påbörjades. Dock kan en person få ”extramånader” om personen ifråga är 45 eller äldre. Att mannen du omnämner är föräldraledig har ingen betydelse eftersom anställningstiden löper vidare under föräldraledigheten. Ytterligare en aspekt är att företaget delas in i olika enheter när turordningslistan ska göras. Du skrev att ni hade liknande arbetsuppgifter men om han har dessa arbetsuppgifter på ett annat arbetsställe så kan ni hamna på olika turordningslistor. En viktig aspekt är att alla ovan nämnda bestämmelser kan efter avtal med facket helt bortses från. Med vänlig hälsning

nästa steg efter förhandling

2009-09-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |ARBETSRÄTTFRÅGA Hej ! Min far har blivit underättad om avsked. Skälen är tveksamma och han vill gå vidare. Han har begärt överläggning och nu ska denna ske på fredag 24 sep. Han är ej fackligt ansluten och talar för sig själv. Vad händer efter överläggningen om arbetsgivaren fortfarande står fast vid avsked? Hälsningar Johan
Klas Eklund |Hej Om ni fortfarande efter förhandling med arbetsgivaren anser att allt inte gått rätt till så bör ni kontakta ett ombud som kan bedöma om ni har en chans i arbetsdomstolen. om överläggningen inte fungerar så ligger bollen så att säga hos er om ni vill dra det vidare eller inte. lycka till! Med vänliga hälsningar

Uppsägning från provanställning

2009-09-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min sambo har just blivit uppsagd fån sitt arbete pga att hon inte \\\"kunde utföra alla moment i arbetet\\\". Hennes chef är medveten om att hon är gravid och under slutet på sin provanställning. Hon är dessvärre inte med i facket. Vilka rättigheter finns att hävda och vart kan man vända sig?
Karin Hellander |Hej När man har tidsbegränsad provanställning som din sambo har så får arbetsgivaren meddela att hon inte får förlängd tjänst efter denna tiden, samt att man har rätt att avsluta prövotiden i förväg. Det är en typ av prövotid och de vanliga reglerna om uppsägning från tjänster gäller inte här. Så tyvärr är det inte mycket din sambo kan hävda vad gäller just det faktum att hon inte får behålla tjänsten efter provanställningen. Med vänlig hälsning

Kan bägge föräldrarna förkorta arbetstiden?

2009-08-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Du som har ett barn under åtta års ålder eller barn som inte har slutat första skolåret, har rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Gäller det båda föräldrarna eller bara en förälder?
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej, Enligt 7 § i föräldraledighetslagen (1995:584) har en förälder ”rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår”. 1 § samma lag säger att en arbetstagare som är förälder har rätt till ledighet enligt lagen. Ingenting sägs om att denna ledighet skulle vara beroende av huruvida den andra föräldern är ledig eller ej. Detta tolkar jag som att det är fritt fram för bägge föräldrarna att gå ner i arbetstid. M.v.h.

Underrättelse till fackförening vid uppsägning

2009-07-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli uppsagt även då arbetsgivaren aldrig har haft kontakt med facket? Är arbetsgivaren inte skyldig att göra detta?
Sofia Gärtner |Hej, Om är fackligt ansluten och har blivit uppsagt på grund av personliga förhållanden krävs att arbetsgivaren underrättar den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör. Gäller det uppsägning skall underrättelse ske minst två veckor i förväg och gäller det avskedande skall underrättelse ske minst en vecka i förväg, se 30 § anställningsskyddslagen https://lagen.nu/1982:80. Är du inte fackligt ansluten krävs inte att arbetsgivaren kontaktar den lokala fackföreningen innan uppsägning eller avskedande sker. Om din arbetsgivare skall säga upp flera arbetstagare på grund av arbetsbrist krävs att arbetsgivaren, innan beslut om uppsägning tas, i god tid underrättar länsarbetsnämnden och den kollektivavtalsbärande organisationen, se 15 § medbestämmandelagen https://lagen.nu/1976:580