Avtala bort företrädesrätten?

2014-05-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan den enskilde arbetstagaren i en överenskommelse förhandla bort företrädesrätt till återanställning?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller allmänna regler om arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar för personer i allmän eller enskild tjänst. Som huvudregel gäller att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån, se 2§ https://lagen.nu/1982:80#P8S2. En föreskrift i det enskilda anställningsavtalet saknar bindande verkningar, om den innebär att arbetstagaren helt eller delvis förlorar en rättighet enligt LAS. Arbetstagaren kan inte på förhand avstå från det skydd som lagen ger. Men arbetsgivaren och arbetstagaren kan under vissa förutsättningar avtala om hur en redan uppkommen tvist ska lösas, även om avtalet innebär att arbetstagaren avstår från att få sin rätt prövad enligt skyddsreglerna i LAS. I 2§ st. 3 finns en bestämmelse om att avsteg får göras från företrädesrätten, se https://lagen.nu/1982:80#P8S2. Företrädesrätten, som regleras i 25§, är alltså semidispositiv. Avvikelse får således göras genom ett kollektivavtal, men inte genom ett enskilt upprättat avtal.Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning, 

Beräkning av anställningstid enligt LAS

2014-04-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |En fråga ang. Las. När man räknar dagarna i en anställning är det arbetade dagar eller är det anställningstiden (t.ex 1år 365 dagar) som gäller.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Vid beräkning av anställningstid enligt LAS gäller att varje dag från det att anställningsförhållandet påbörjades ska beräknas som en "anställningsdag". Detta är oberoende om arbetstagare har varit i tjänst eller inte. Har du varit anställd under ett år utgör således anställningstiden 365 dagar, oberoende av om du har varit ledig i enlighet med ditt anställningsavtal under vissa dagar. Utgör anställningen en deltidsanställning påverkar inte heller det beräkningen av anställningstiden.Vänligen,

Skolfråga - Arbetsrätt

2014-03-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är en tjej från Thoren Business School och går andra året i gymnasiet. Vi har ett grupparbete inom privat juridik där jag ska svara på frågan: Vad är arbetsgivaren skyldig den anställda vid uppsägning samt avsked? Frågan skall besvaras med en presentation för hela klassen samt text som dem ska använda som underlag inför ett prov. Nu undrar jag ifall du kan hjälpa mig lite med fråga, då jag personligen anser att det kunde vara betydligt trevligare att få lite information från en juridiskstudent.
Susanne Lantto |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Jag hoppas att du finner svaren du söker på annat håll.Med vänliga hälsningar

Fråga om veckovila

2014-03-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har en fråga om arbetstid som jag inte blir klok på. I §14 Arbetstidslagen står det att man ska ha minst 36 timmars ledighet inom en sjudagarsperiod. Så kallad veckovila. På mitt arbete har jag ibland jobbat tio dagar i rad då fabriken där jag jobbar är öppen 365 dagar om året. Jag jobbar alltså från måndag till onsdag veckan därpå i vissa fall. Efter tiodagarspassen är jag ledig från tors-sön och där efter vanlig vecka från mån-fre.Hur är detta möjligt då lagen säger annat? Har kollat i mitt kontrakt och där står inget om att sådana långa pass kan förekomma. Arbetstidslagen är ju i viss mån dispositiv men eftersom det inte står något om tiodagarspass bör ju lagen gälla kan man tycka. Har läst att man kan klumpa ihop två veckovilor (36h + 36h) och då stämmer det ju att jag kan jobba tio dagar i rad. Det som jag inte förstår är hur det kan gå ihop när lagtexten uttryckligen nämner "sjudagarsperiod" . Är det kanske så att det finns olika regler om det beroende på bransch? Jobbar för övrigt inom industri/livsmedelMVH
Ingrid Benzinger |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger föreskriver 14 § arbetstidslagen att man inom en sjudagarsperiod ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet, så kallad veckovila. En sådan sjudagarsperiod behöver inte börja vid ett dygnsskifte mellan två kalenderdagar (d.v.s. kl 00.00) eller sammanfalla med kalendervecka. I praktiken kan perioden börja tisdag kl 11.00 och sedan pågå till nästa tisdag samma tid. Däremot ska sjudagarsperioderna vara desamma under en längre tid.Den sammanhängande veckovilan måste ges någon gång under denna sjudagarsperiod, men den måste inte ges regelbundet. Man måste alltså inte alltid jobba cirka sex dagar och sedan vara ledig. Genom att placera ut ledigheten i början av period 1, och sedan slutet av period 2, kan man därför få upp till elva ”arbetsdygn” i rad. Det är därför förenligt med 14 § arbetstidslagen att som ni gör arbeta 10 dagar i sträck. Du har antagligen första sjudagarsperiodens vila i 36 timmar innan du börjar arbeta på måndagen, och efterföljande sjudagarsperiods vila i 36 timmar efter att du har arbetat färdigt nästföljande onsdag. Detta är möjligt om din sjudagarsperiod räknas från exempelvis lördag till lördag. Jag hoppas att mitt svar har kunnat klargöra läget lite mer! Med vänlig hälsning,

Muntlig diskussion om fortsatt anställning – bunden?

2014-04-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har sedan ca ett halvår tillbaka haft ett vikariat inom detaljhandeln. Det sträcker sig t.o.m 31 maj i år. För ca 2 månader sedan pratade jag och min chef lite löst om det fortsatta året. Hon frågade om jag hade tänkt jobba i sommar och hur jag ska göra till hösten. Jag svarade att jag väl hade tänkt jobba i sommar och att jag förmodligen ska plugga till hösten men att jag ännu inte är riktigt klar med vad jag ska göra. Sedan dess har hon förutsatt att jag tänker fortsätta arbeta efter 31 maj. Jag känner nu att jag behöver satsa på studierna och skulle vilja avsluta min anställning efter att mitt skriftliga avtal löper ut, 31 maj. Kan jag ta mig ur detta? När vi pratade om det kändes det som att min chef mest ville kolla intresset hos mig. Då jag och min chef också är arbetskamrater och arbetar sida vid sida kändes samtalet väldigt ledigt och inte alls särskilt formellt, även om hon säkerligen tog mina ord på allvar. Detta känns jobbigt då jag inte vet vilka skyldigheter jag har. Inga skriftliga avtal finns utöver vikariatet t.o.m. 31 maj. Hur ska jag förhålla mig till det som sagts muntligt mellan oss?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Anställningsavtal kan ingås formlöst enligt svenska avtalsrättsliga regler. Det betyder att muntliga anställningsavtal är lika giltiga som skriftliga och en avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Huvudregeln enligt svensk rätt är det krävs samstämmiga viljeförklaringar för avtalsbundenhet. Ett exempel på detta hade varit om din arbetsgivare frågade dig ”vill du ha en fortsatt anställning som vikarie i sommar” och du hade svarat ”Ja, det vill jag”. Dock verkar det inte vara så i det aktuella fallet. Likväl kan avtalsbundenhet uppkomma på annan grund och då får man se till avtalssituationen som helhet för att bedöma om ett avtal föreligger. Om du exempelvis har uttryckt en avsikt att vilja ingå en fortsatt anställning genom ett uttalande eller ett visst beteende som har gett din arbetsgivare en skälig uppfattning av att du vill ingå en fortsatt anställning, så kan du ha blivit bunden. Det är alltså inte enbart din vilja eller ovilja att ingå avtalet som har betydelse utan det är även hur motparten har uppfattat sättet som du har uttryckt dig på som har betydelse. Utifrån din beskrivning så har jag svårt att se att arbetsgivaren skulle ha haft en skälig uppfattning av att du har uttryck en avsikt att vilja ingå en fortsatt anställning. Jag ser det mer som att ni har diskuterat eller förhandlat om en fortsatt anställning, vilket som huvudregel inte ger upphov till avtalsbundenhet. Vidare måste den part som påstår att ett anställningsavtal har ingåtts även bevisa detta. Muntliga avtal är av förklarliga skäl svåra att bevisa och om din uppfattning då är att det inte finns något anställningsavtal så är det din arbetsgivare som har bevisbördan. Som jag ser det behöver du inte jobba längre än till den 31 maj. Dock skulle jag rekommendera dig att prata med din chef så fort som möjligt för att klara ut situationen. Hoppas detta var svar på din fråga!Vänligen,

Frågor om belastningsregistret

2014-04-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag ska söka jobb för första gången efter en villkorlig dom för ringa misshandel. Det verkar korkat att själv bidra med den informationen i ansökan eller under en intervju. Samtidigt vill jag spela med öppna kort. Har jag någon laglig skyldighet att uppge för en arbetsgivare att jag finns med i belastningsregistret? Har de rätt att fråga? (Det gäller inte arbete på skola eller förskola.)
|Hej och tack för din fråga!Arbetsgivare har i Sverige en närmast obegränsad anställningsfrihet (undantaget diskriminering och statliga anställningar). Således har de även rätt att från arbetssökande efterfråga utdrag ur belastningsregistret och även grunda ett nekande av anställning på detta. Du som arbetssökande har i sin tur ingen lagstadgad skyldighet att uppge din förekomst i registret för arbetsgivaren. Det bör dock nämnas att tidigare brottslighet kan vara grund för avsked enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd 18 §, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (se bl.a. AD 1979 nr 143). Arbetsdomstolen (AD) gör dock helhetsbedömningar i sådana frågor och en engångsföreteelse som varken är särskilt allvarlig eller har samband med arbetet kan troligen inte utgöra grund för avsked.MVH

Acceptabel grund att neka anställning?

2014-03-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sökte en tjänst som skulle innefatta extraarbete fram till sommaren och heltidsarbete fram till augusti. Tjänsten förutsatte att jag var studerande. Efter två intervjuer blev jag meddelad att jag inte fick tjänsten på grund av att jag inte kommer att studera vidare efter sommaren och således inte kan arbeta vidare hos dem. Varken i annonsen, eller under intervjuerna framgick att tjänsten är en långsiktig tjänst som skulle fortsätta efter sommaren. Det var tydlig att kontraktet löpte till slutet av augusti.Är arbetsgivarens grunder för att neka mig anställning okej? Tack på förhand!
|Hej,Jag förstår om du är besviken. Det är naturligtvis lämpligt att en arbetsgivare förklarar så tidigt som möjligt vilka villkor som gäller för en viss tjänst. Juridiskt sett så har de dock rätt att inte anställa dig.Det är en grundsats inom arbetsrätten att en arbetsgivare som huvudregel har rätt att anställa vem denne vill anställa, baserat på de kriterier arbetsgivaren själv föredrar. (Det finns ett fåtal undantag från den huvudregeln; man får till exempel inte neka personer anställning på grund av exempelvis deras etnicitet eller kön, och en statlig arbetsgivare får bara tillämpa sakliga bedömningsgrunder vid valet av vem/vilka som ska anställas.)Jag beklagar, men tyvärr kan jag inte se att någon undantagsregel skulle vara tillämplig i detta fall. Arbetsgivaren borde ha varit tydligare vad gäller vilka förväntningar man hade på den/de som skulle anställas, men juridiskt sett har de rätt att neka dig anställning. Hoppas att jobbsökandet löser sig ändå.Med vänlig hälsning,

Förbud mot konkurrerande verksamhet i anställningsavtalet

2014-03-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ämnar detta halvår "jobba" som volontär som läxhjälp åt en frivilligorganisation. Det är således inget ekonomisk ersättning som utgår åt endera hållet.Jag har nu blivit antagen till en tjänst som studiecoach (=läxhjälp, avlönat) på ett företag som i anställningsavtalet fastslår att den Anställde (jag i detta fallet) "får inte direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar med [Företaget]."På ett sätt konkurrerar ju läxhjälpen på volontärbasis, men inte ekonomiskt då det inte utgår någon ekonomisk ersättning. Snabbt svar uppskattas då jag behöver ge besked snarast! Tack för din hjälp.
|Hej och tack för din fråga!Här gäller det att tolka vad som överenskommits i avtalet mellan dig och företaget, och direkt av ordalydelsen att döma är det inte vara några problem att du är volontär hos en frivilligorganisation då detta inte är en ekonomisk verksamhet och då du inte heller bedriver denna.Jag tolkar detta som ett förbud mot konkurrerande verksamhet vilket innebär att du inte får t.ex. starta ett eget företag som har samma inriktning och som strävar efter ekonomisk vinning, att jobba som volontär däremot är helt okej!Med vänliga hälsningar