Arbetsgivares rätt att genomföra alkoholtester

2013-05-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, undrar om en arb.givare har rätt att kräva alkoblåstest 4ggr under ett arb.pass?
Mattias Karlsson J |I Sverige finns idag inte någon lagstiftning som reglerar frågan om en arbetsgivares rätt att genomföra alkoholtester. Arbetsdomstolen har dock prövat frågan om tillåtlighet av alkoholtester. Arbetsdomstolen har då uttalat att alkoholtester generellt sett inte är olagliga. Sådana tester kan dock under särskilda omständigheter strida mot lag (EKMR). Av betydelse är under vilka omständigheter testerna sker.Om parterna avtalat om alkoholtester, genom kollektivavtal, anställningsavtal eller annan form av överenskommelse, gäller avtalet och testerna skall genomföras i enlighet med vad som överenskommits. Har någon överenskommelse inte träffats, kan arbetsgivaren ändå ha rätt att kräva alkoholtester med stöd av sin arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren får dock inte utöva sin arbetsledningsrätt i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden. Vid bedömningen av om arbetsgivarens alkoholtester strider mot god sed på arbetsmarknaden har i rättspraxis gjorts "en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att testa arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Intrånget i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse  arbetsgivaren vill tillgodose" (se AD 2013 nr 19).Jag kan inte ge dig något säkert svar på om fyra alkoholtester under ett arbetspass skulle anses som olagligt. Om ni avtalat om saken måste jag hänvisa dig till avtalet för att bedöma vad som är tillåtet. Om ni inte avtalat om saken kommer en avvägning ske mellan arbetsgivarens syfte med testerna och arbetstagarens personliga integritet. Eftersom jag inte vet varför arbetsgivaren vill testa 4 ggr under arbetspasset kan jag inte svara hur avvägningen skulle utfalla. Om du jobbar med något där fyra tester är klart onödiga kommer dessa troligen ses som olagliga. Men om du, å andra sidan, jobbar med något där nykterhet är väldigt viktigt, kanske fyra tester inte ses som olagligt. Jag tänker mig här situationer med t.ex. alkolås för de som kör bil hela dagarna, då fyra tester måste ses som lagligt.

Lag om yrkesförarkompetens

2013-04-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag försöker ta reda på definitionen av begreppet "huvudsaklig sysselsättning". Är det huvudsaklig inkomst eller huvudsakligt antal arbetade timmar som menas? Och är det alltså minst 50% som räknas som huvudsaklig? Begreppet förekommer i 2 kap 4 § 8 p" Undantag", http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071157.htm Tack på förhand!
Maria Lindgren |Hej! I förarbetena till lagen sägs inget om det är huvudsaklig inkomst eller huvudsakligt antal timmar som avgör vad som är att anse som huvudsaklig sysselsättning. Bestämmelsen bygger på EU:s yrkesförardirektiv men däri ges inte heller mycket ledning. Vad som dock sägs i de svenska förarbetena är att en rörmokare eller snickare som tillfälligt använder och kör en lastbil för att transportera visst material inte ska omfattas av lagen (se SOU 2005:109 s. 43 och s. 83). När man endast transporterar visst material som man använder i sitt arbete som snickare eller rörmokare anses detta således inte som "huvudsaklig sysselsättning". I en rapport som gjorts av EU har man uppmärksammat att bestämmelsen vållat vissa tolkningsproblem, särskilt avseende vissa kategorier av förare som kranförare samt mekaniker som transporterar trasiga lantbruksmaskiner. Förarna själva menar att de omfattas av undantaget medan myndigheter anser att de faller inom ramen för tillämpningsområdet (rapporten hittar du http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/professional_drivers/report_on_periodic_training_of_professional_drivers_en.pdf). Eftersom regleringen är tämligen ny synes det inte ha kommit ut några vägledande rättsfall ännu och det enda som anges i förarbetena är det ovan nämnda exemplet. Hoppas svaret var till någon nytta.Lycka till! 

Juridiska frågeställningar inom ramen för en utbildning besvaras inte

2013-04-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag läser en kurs i administration och har fått en läxa med titel rättskällorna i arbetsrätten. Jag behöver hjälp med en fråga som är: Vad menas med ensidig reglering av part och vilka olika påföljder finns det. Tacksam för svar.
Rikard Wahlström |Hej,Lawlines policy är att enbart besvara faktiska juridiska frågeställningar och inte frågeställningar av mer hypotetiskt karaktär, såsom uppgifter inom ramen för en utbildning. Jag hänvisar dig istället till relevant kurslitteratur, kursansvarig lärare och studiekamrater. Med vänlig hälsning,

Omplacering

2013-03-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min fru som arbetar i kommunal skola dels som stöd i klassen för vissa barn men också som fritidspedagog på fritids har av rektorn blivit utsedd att från höstterminen ta hand om en svårt handikappad pojke. Pojken har adhd, stomipåse, sitter i rullstol, samt har epilepsi. Pojkens mamma hade genom bekanta hört talas om min frus goda hand med barn och särskilt då problembarn. Min fru som har psoriasis artrit och är allergisk mot t ex nötter gör ett jättebra jobb och är uppskattad både av personal och barn och föräldrar. När hon blev tillfrågad om hon kunde tänka sig att bli personlig assistent till den här pojken svarade hon att hon inte ville det. Detta pga att hon ansåg sig inte orka med ett så svårt handikappat barn. Hon är utbildad barnskötare men jag ifrågasätter om rektorn gjort rätt som inte respekterar min frus nej men också genom att meddela vie mejl att höstens listor finns att läsa på intranätet och min fru då ser att hon blivit omplacerad till personlig assistent. Bör inte detta isf MBL förhandlas?
Johanna Forsberg |Hej! Tack för din fråga! När man gör en bedömning av om en omplacering ska anses vara okej berör man i princip frågan var gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet går. Arbetsgivaren kansägas ha en rätt att omplacera en arbetstagare inom arbetsskyldigheten. För att ta reda på vad som ligger inom arbetsskyldigheten kan ledning hämtas från anställningsavtalet. För att avgöra om en omplacering ligger inom arbetsskyldigheten eller ej kollar man på en mängd olika faktorer, däribland om arbetstagaren fråntagits ett ansvar eller fått sänkt lön. Man kan även fråga sig om omplaceringsbeslutet är så ingripande att det i själva verket är att jämställa med ett avskiljande från den ursprungliga tjänsten. Frågan blir då om den nya och den gamla tjänsten har ett naturligt samband.Det är svårt att på den information som framkommit ge ett konkret svar, men saker som kan tala för att den nya tjänsten faktiskt ligger inom din frus arbetsskyldighet är om hon erhåller samma lön och att hon tidigare arbetat i en klass som stöd för vissa barn. Något som istället kan tala emot att det ligger inom hennes arbetsskyldighet är om de nya arbetsuppgifterna ligger utanför din frus yrkeskvalifikationer, d.v.s. om de nya arbetsuppgifterna är något som din fru, med sina utbildningar och meriter inte klarar av. Som sagt är detta en svår bedömningsfråga och informationen om den gamla och den nya tjänsten är för knapphändig för att jag ska våga ge ett konkretsvar. Om det är att anse som en oriktig omplacering kan in fru ha rätt till skadestånd.  Vänliga hälsningar,

Svenska rättsordningens påverkan från andra länder

2013-04-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Dagens rättsordning i Sverige har ju påverkats mycket av andra europeiska länders tankar och ideér. Men finns det några konkreta exempel på detta? Tacksam för svar
Olle Andersson |Hej,Den svenska rättsordningen har påverkats av flertalet andra rättskulturer från olika delar av världen. Här följer några exempel:Första halvan av 1800-talet påverkades Sverige till stor del av den franska rättskulturen (som var genomsyrad av upplysningen), där vi genomförde mer liberaliserade lagar (lika inför lagen, allas lika värde etc) samt Montesquieus maktdelningslära (särskilja den dömande, verkställande och lagstiftande makten). Från 1850 till 1939 kan hävdas att Sverige i rättsligt hänseende påverkades mest av den tyska rättskulturen där den historiska skolan genomsyrar lagstiftningsarbetet. Från att, som på upplysningstiden, se lagen som ett verktyg för att förändra samhället, såg man nu lagen som historiskt betingad (och sökte inspiration i gamla lagar vid stiftandet av nya). Den andra halvan av 1900 talet har Sverige påverkats i all väsentlighet av Anglo-amerikansk rättskultur. Efter andra världskriget kom flera konventioner, vilka Sverige antog, om mänskliga rättigheter som en garanti för att ett nytt världskrig inte skulle ske.Idag på 2000-talet i och med vårt medlemskap i EU harmoniseras vårlagstiftning i enlighet med de övriga medlemstaterna på flera områden och påverkan sker således från många olika håll.  Mvh,

Ansökan till Lawline.se

2013-04-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |En 29-årig juriststuderande tjej. Studerar vid Uppsala universitet, bor i Stockholm. Mycket olika arbetslivserfarenhets-inriktningar bakom sig. Social, glad, framåtriktad och super målmedveten.
Louise Eskesen |Hej!Om du vill ansöka till Lawline så kan du göra det här: http://lawline.se/signupMed vänlig hälsning, 

Mobbning på arbetsplats

2013-03-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för personangrepp och mobbning på min arbetsplats av en kollega och är nu sjukskriven för detta. Facket och skyddsombudet är inblandat i detta men jag vill gärna veta vilka rättigheter jag har och vad jag kan kräva då inte min chef tar vid några åtgärder. Vill tillägga att jag har en tillsvidare anställning och han är provanställd. Kan ni snälla ge mig råd om hur jag kan gå vidare då jag känner mig hjälplös
Emelie Synnegård |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har som du själv säger en skyldighet att motverka mobbning på arbetsplatsen, vilket följer bland annat av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17. Mobbning faller under Arbetsmiljölagen som du hittar https://lagen.nu/1977:1160. Arbetsgivaren skall enligt 2 kap 1-2 §§ tillförsäkra en sund och säker arbetsmiljö. Om din arbetsgivare inte vidtar några åtgärder för att få ett slut på mobbningen och facket eller skyddsombudet inte redan har gjort det så kan du vända dig till arbetsmiljöverket, som utövar tillsyn enligt arbetsmiljölagen(se AML 7 kap). Deras hemsida är www.amv.se. Om du anser att din arbetsgivare har en så pass stor orsak och del i mobbningen eller dess fortlöpande finns det också möjlighet att starta en skadeståndstalan i civilprocess mot denna. Lycka till!

Tillgodoräknande av tid under tidigare anställningar

2013-03-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar bara om man får tillgodogöra sig tidigare anställningsår om man jobbat vid annat företag i 2 år och en månad. Företag ett 12 år Företag två 2 år och en månad Företag ett ytterligare 4 år.
Lars Bålman |Tack för din fråga. Huvudregeln är att endast tiden för nuvarande anställning ska räknas in. 3 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) medger dock, förenklat, två undantag, där en arbetstagare får tillgodoräkna sig även tiden för tidigare anställning: 1. Om arbetsgivarna vid tidpunkten för byte av arbetsgivare tillhör samma koncern. 2.  Vid byte av anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, såväl i samband med konkurs som utan samband med konkurs.