Uppdragstagares skyldigheter mot uppdragsgivare efter uppsägning

2012-06-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har arbetat som konsult på ett stort företag , mina arbetsuppgifter består av handlägga krav som skickas mot företaget. När jag började där var allt väldigt kaotiskt och ostruktuerad , under min period har jag ändrat arbetsprocessen och förbättrade arbetsrutinen , förutom mina vanliga arbetsuppgifter gjorde jag en projekt som inte tillhörde till mina arbetsuppgifter. Denna projekt presenterade jag till företaget och de tyckte om den och fick info från min uppdragsgivare att göra projektet när det fanns tid och möjlighet . Nu kommer min fråga jag har sagt upp mig och min uppdragsgivare vill att jag lär den som ersätter min tjänst mitt projekt . Måste jag lära den ny mitt projekt ? Jag anser att den tillhörde inte till mina arbetsuppgifter och därför har jag ingen skyldighet till det men är osäker om jag är tvungen att lära ut den nye.
Emma Persson |Hej! Som jag uppfattar din fråga så har du och företaget ingått ett uppdragsavtal och inte ett anställningsavtal, vilket gör dig till uppdragstagare och företaget till uppdragsgivare. Det finns ingen generell lag för uppdragsavtal som det till exempel finns för anställningsavtal. Era rättigheter och skyldigheter mot varandra regleras istället i ert uppdragsavtal. Vad du är skyldig att göra och inte bör därför framgå av ert uppdragsavtal. Om du har en skyldighet eller inte att lära din efterträdare ditt projekt kan jag inte svara på då jag inte vet hur uppdragsavtalet ser ut. Det som avgör om du är skyldig att göra detta eller inte kommer med andra ord att bli beroende av hur man ska tolka dina uppgifter enligt avtalet. Det som kan vara bra att ha i åtanke är att om ert avtal kan tolkas så att du är skyldig att lära ut projektet till din efterträdare men ändå inte gör det, så gör du dig skyldig till kontraktsbrott med skadeståndsskyldighet som följd. Ska ert avtal däremot tolkas så att du inte har någon skyldighet att lära din efterträdare projektet så behöver du inte heller göra det. Skulle det vara så att det avtal som du och företaget har istället faktiskt är ett anställningsavtal är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig (1 § LAS). Det finns en del kriterier som talar för att det rör sig om ett anställningsförhållande och inte ett uppdragsavtal. Några av dessa är: (1) arbetet ska utföras personligen (2) arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll (3) varaktigt samarbete där den som utför arbetet utför uppgifter som uppkommer efter hand (4) den som utför arbetet får inte utföra liknande uppgifter åt annan (5) råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av huvudmannen (6) den som utför arbetet får en garanterad ersättning (7) den som utför arbetet är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare Enligt 11 § LAS är du som arbetstagare skyldig att fortsätta utföra dina uppgifter enligt anställningsavtalet under en uppsägningstid om en månad. Även här kommer vad du är skyldig att göra och inte att bli beroende på vad som står som dina arbetsuppgifter i ditt anställningsavtal. Och också i denna situation kan följden av att inte iaktta sina skyldigheter innebära skyldighet för arbetstagaren att ersätta arbetsgivaren den ekonomiska skada denne lider av att arbetstagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt anställningsavtalet (38 § LAS). Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning

Uppsägningstid vid tidsbestämd anställning och planering av semester.

2012-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har skrivit på en tidsbegränsad anställning på 4 månader. I denna var ingen uppsägningstid definierad. Kan jag sluta på direkten om jag väljer att säga upp mig, eller är det uppsägningstid? Hur länge? Senare får jag veta att jag inte får ta semester/ledigt under denna tid. Kan han göra det?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. När de gäller tidsbegränsade anställningar brukar dessa ses som ett avtal där arbetstagaren förbinder sig att arbeta under hela den avtalade tidsperioden. Arbetsgivaren å sin sida förbinder sig att inte avbryta anställningen tidigare än anställningens avtalade slutdatum. Detta innebär att denna anställningsform sällan anses uppsägningsbar. I vissa fall kan arbetsgivaren även i dessa situationer välja att avtala om 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Vid avtalad uppsägningstid är detta den lagstadgade minimitiden. Detta anges i 11 § Lag (1882:80) om anställningsskydd (LAS), (se https://lagen.nu/1982:80) I 38 § LAS finns ett ömsesidigt ansvar för både arbetstagare och arbetsgivare att respektera den minimitid som stadgats om uppsägningstid. Skulle du välja att direkt avsluta din tjänst så som du nämner i din fråga finns risk att arbetsgivaren kommer hålla dig ansvarig för kontraktsbrott med med eventuellt för skadestånd som följd. Inledningsvis kan sägas att en arbetsgivare inte kan återkalla en redan avtalad semester. Det är arbetsgivaren som enligt 11 § Semesterlag (1977:480), (se https://lagen.nu/1977:480#P11S1) får bestämma hur semester och ledighet ska förläggas. Detta innebär att även om det finns intjänade semesterdagar är det inte alltid möjligt att använda dessa utan att arbetstagaren har presenterat ett förslag på ledighet och diskuterat detta med arbetsgivaren. Detsamma gäller enstaka dagar med ledighet. Som regel behöver arbetsgivaren även godkänna en förfrågan om ledighet. Det är därför möjligt för din arbetsgivare att neka dig ledighet under tiden för din anställning. Blir du nekad till ledighet och semester har du enligt 28 och 30 §§ SemL rätt till semesterersättning. Med Vänlig Hälsning

Villkor för tjänstledighet och om arbetstagares bisysslor.

2012-05-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan en arbetsgivare tvinga en heltidsanställd arbetstagare att jobba under sommarlov trots att studieledigheten/ tjänstledigheten är tidsbestämd från hösten 2011 till sommaren 2013? Kan man under studietiden jobba timmar på andra arbetsplatser om det inte är konkurrerande verksamhet?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för dina frågor. Det finns inga uttryckliga bestämmelser i lag hur tiden för ledighet ska utformas utan det som anges är att ledigheten ska vara ”behövlig”. Detta innebär att arbetstagaren har rätt att vara ledig under den tid som behövs för att arbetstagaren ska kunna fullfölja en utbildning. Det finns möjlighet att utforma ledigheten på olika sätt. Ett alternativ är att arbetstagaren endast är ledig under terminstid och arbetar enligt ordinarie tider under lov. Ett annat alternativ är att ledigheten sträcker sig mellan två datum utan avbrott. När ledigheten utformas ska hänsyn ges både till arbetstagarens önskemål om ledighet men även sådana omständigheter som gör att verksamheten på den ordinarie arbetsplatsen kan fortsätta utan att denna störs. Hur ledigheten är utformad regleras ytterst av det avtal om ledighet som finns mellan dig och din arbetsgivare. Detta gäller även för den del av ledigheten som går utöver den del som anses som ”behövlig”. Det kan även finnas bestämmelser i kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar detta. En arbetstagare har genom sitt anställningsavtal en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Som du nämner innebär detta att en arbetstagare inte bör ha en sysselsättning vid sidan av, som består i en med anställningen konkurrerande verksamhet. Riktlinjer för detta kan också finnas i anställnings- eller kollektivavtal vilket kan vara bra att ha i åtanke. En bisyssla som inte består i någon konkurrerande verksamhet borde generellt inte utgöra något problem. Men avvikelser kan förekomma. Då det inte finns några uttrycklig reglering gällande någon av dina frågor är mitt råd till dig att samråda med din arbetsgivare. Först att försöka reda ut de oklarheter och klargöra de villkor som finns i det avtal om tjänstledighet som reglerar just hur din ledighet ska vara förlagd. Men även utreda hur din specifika arbetsplats förhåller sig till arbetstagares bisysslor. Med Vänlig Hälsning

Uppsägningstid enligt anställningsavtal?

2012-05-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Uppsägningstid/ersättning F har 2012-04-04 ingått ett skriftligt anställningsavtal med företaget B. Avtalet inne-håller 15 paragrafer, varav tre återges ordagrant nedan 2. ANSTÄLLNINGSFORM Anställningen har inledningsvis formen av 4 månaders provanställ-ning. Efter provanställningstiden övergår anställningen i en tillsvida-reanställning. 3. TILLTRÄDESDAG F skall tillträda sin anställning 2012-05-01. F kommer att från och med 16 april jobba 2-3 dagar (tis,ons,tor) i veckan hos B i syfte att under-lätta en bra överlämning. 15. UPPSÄGNINGSTID Vid uppsägning från Bolagets sida gäller 3 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Fs sida galler 3 månaders uppsägningstid. Bolaget kontaktade F per telefon 2012-04-05 och meddelade att dess största kund sagt upp sitt avtal med bolaget och att man därför beslutat att (ensidigt) häva anställningsavta-let med F. Bolaget har senare per mail angivit att man med stöd av § 31 i LAS kan vara skyldigt att utge max 2 veckors ersättning till F. F hävdar att LAS anger miniminivåer för arbetstagaren i fall när kollektivavtal/individuellt avtal saknas. då anställningsavtalets § 15 ger F en bättre situation än LAS vid uppsäg-ning skall § 15 gälla och F har rätt till 3 månaders ersättning. Vem har rätt?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. Som jag förstår det hela blir F uppsagd under den tid då F fortfarande är provanställd (inom de 4 månaderna för provanställning enligt avtalet). Detta inne bär att reglerna för provanställning gäller. Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#R2) gäller att både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet när som helst utan att det krävs någon särskild anledning för detta om inte annat har avtalats. Detta gäller om inte annat har avtalats. _Paragraferna i anställningsavtalet som redovisas i frågan ger dock inte skäl att anta att annat har avtalats._ LAS föreskriver två veckors uppsägningstid för provanställda se 31 § LAS. Om arbetsgivaren inte vill att du ska fortsätta anställningen efter prövotidens utgång ska du underrättas om detta senast två veckor före prövotidens utgång. En arbetsgivare kan också avbryta en provanställning i förtid, men även då ska du underrättas minst två veckor i förväg. En arbetsgivare kan dock välja att avbryta en provanställning med omedelbar verkan, utan att lämna besked i förväg. Arbetsgivaren kan då få betala allmänt skadestånd och lön för två veckor. _Det är emellertid svårt att avgöra vad som gäller för denna provanställning utan att se hela anställningsavtalet. Anger exempelvis en rubrik ovan anställningsavtalets § 15 att denna punkt gäller provanställningen ska givetvis 3 månaders uppsägningstid gälla. Troligt är dock att § 15 i anställningsavtalet avser den tillsvidareanställning som skulle följa provanställningen om anställningen inte sagts upp dessförinnan. Således är det mycket troligt att reglerna om provanställning blir tillämpliga på denna uppsägning, med vilka gäller att bolaget med stöd av § 31 i LAS endast blir skyldigt att utge max 2 veckors ersättning till F._ Vänligen

Arbetsgivares dröjsmål med löneutbetalning

2012-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. undrar om jag kan sluta på stående fot från min anställnin. varit anställd sedan 2006 på en firma och nu har jag inte fått min lön som jag skulle fått 27 mars o nu e de snart 27 april,undrar vad som händer då? chefen säger att inga pengar finns. tack i förhand
Sebastian Fahlgren |Hej och tack för din fråga. Att utbetala lön till sina arbetare är en skyldighet som åligger arbetsgivaren. Av omständigheterna du angivit framgår att din lön skulle ha utbetalats den 27:e mars. När lönen inte har utbetalats vid den tidpunkten föreligger dröjsmål. När en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid kan denne drabbas av flertalet sanktioner. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan arbetsgivaren genom sitt dröjsmål med utbetalningen bryta mot kollektivavtalet och kan då åläggas att utbetala allmänt skadestånd enligt 54-55 §§ i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Facket kan vidare vidta stridsåtgärder m.m. Vad gäller frågan om du kan ”sluta på stående fot” är svaret ja. När lönen inte utbetalas i tid kan en arbetstagare innehålla sin egen prestation. Arbetstagaren behöver inte vidta någon uppsägningstid eller liknande. En arbetsgivare behöver vidare inte dröja med löneutbetalningen särskilt lönge för att man skall kunna anse att arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden”, vilket medför att arbetstagaren kan frånträda anställningen enligt 4 § st. 3 i lag om anställningsskydd (LAS). Vidare har en arbetstagare rätt till dröjsmålsränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen (RL) för den tid vilken dröjsmålet föreligger. Hoppas du är nöjd med svaret. De lagar vilka jag hänvisat till finner du här: MBL: https://lagen.nu/1976:580 LAS: https://lagen.nu/1982:80 RL: https://lagen.nu/1975:635 Vänligen

Fingerad arbetsbrist

2012-05-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en vän som arbetar på en golfbana men blivit tvungen att operera en höft. Han har för avsikt att återkomma i ordinarie arbete efter rehabiliteringen.arbetsdgivaren har sagt upp honom p.g.a. arbetsbrist. Ren lögn då han jobbar på en golfsäsong och det är högsäsong. Vilker råd ger ni arbetaren i fråga. Hoppas att nim kan ge ett råd som jag kan vidarebefordra Hälsningar Rolf Gustafsson
Louise Bjartell |Det finns två skäl som kan ligga till grund för uppsägning – arbetsbrist eller personliga skäl. Vid prövningen av om uppsägningen är tillåten utgå från den verkliga grunden för uppsägning. Detta innebär att om någon blivit uppsagd med hänvisning till arbetsbrist men den verkliga grunden för uppsägning är personliga skäl, ska en prövning om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägning utifrån personliga skäl ske. Denna situation, då arbetsgivaren säger upp en arbetstagare och påstår att det beror på arbetsbrist när det i själva verket är pga personliga skäl, kallas fingerad arbetsbrist. Vid bedömningen av om fingerad arbetsbrist föreligger tittar man b.la. på om det skett förändringar i verksamheten på sistone. Om så skett talar det för att uppsägningen faktiskt beror på arbetsbrist och det därför inte är fråga om fingerad arbetsbrist. Det är viktigt att notera att även om det kan finnas personliga skäl bakom uppsägningen, som att personen i fråga inte presterar väl, anses uppsägningen ha skett pga arbetsbrist om det faktiskt skett verksamhetsförändringar. Har det däremot inte skett några verksamhetsförändringar och arbetsgivarens ord står mot arbetstagaren, brukar tolkning ske till fördel för arbetstagaren. Fingerad arbetsbrist anses då föreligga om arbetstagaren kan visa på att det i själva verket är något personligt förhållande som ligger till grund för uppsägningen. Om vi applicerar ovan beskriva regler på din väns situation gäller följande. Är det så att din väns arbetsgivare har gjort omstruktureringar i verksamheten på sistone får din vän troligtvis anses uppsagd pga arbetsbrist. Det föreligger ingen fingerad arbetsbrist om hans arbetsgivare faktiskt kan visa på att det skett förändringar i verksamheten, detta trots att din väns arbetsförmåga varit nedsatt. Om uppsägning skett pga arbetsbrist måste dock arbetsgivaren ha följt de speciella turordningsregler som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist. I korthet innebär de att arbetsgivaren inte har rätt att säga upp vem som helst vid arbetsbrist utan måste säga upp den som sist blivit anställd inom den turordningskrets som berörs av uppsägningen. Har din vän arbetat längre än någon annan på arbetsplatsen inom den aktuella turordningskretsen, är uppsägningen inte godtagbar. Om det däremot inte har skett någon förändringar i verksamheten kan din vän påstå att det är fråga om fingerad arbetsbrist. En prövning mot den faktiska grunden, dvs personliga skäl, måste då ske och arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägningen. Flera faktorer ska bedömas vid saklig grund-prövningen, b.la. om skälen som ligger till grund för uppsägningen är acceptabla och reella. I de allra flesta fall beror uppsägning pga personliga skäl på bristande arbetsförmåga eller arbetstagarens beteende. Det ligger närmast till hands att bedöma att uppsägningen av din vän som uppsägning pga bristande arbetsförmåga. Som regel gäller att en arbetsgivare inte kan säga upp någon pga att denne är sjuk, utan arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa dennes uppgifter efter vad han klarar av. Uppsägning kan ske först då det står klart att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Med hänsyn till att din vän hade för avsikt att återgå till ordinarie arbete finns det inget som tyder på att hans arbetsförmåga skulle vara stadigvarande nedsatt så att han fortsättningsvis inte skulle kunna utföra något arbete för sin arbetsgivaren. Därmed anser jag att arbetsgivaren inte haft saklig grund för uppsägningen. Sammansfattningsvis är utsikterna för din vän att få rätt mot sin arbetsgivare beroende av om det anses vara ett fall av fingerad arbetsbrist eller inte. Jag skulle rekommendera honom att kontakta sin fackorganisation och låta dem hjälpa honom att gå vidare med detta. Lycka till!

Muntligt löfte om anställning

2012-05-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min son, som precis har fyllt 20 år, innehar en öppen anställning i affär. Sommaren 2011 arbetade han hela sommaren plus att har nu under vintern gått in och arbetat extra. I februari 2012 ingicks ett muntligt avtal med affärens chef om att arbeta hela kommande sommar 2012, när ordinarie tillsvidareanställd personal tar ut sin semester. Då min son redan har en öppen anställning behövdes inget ytterligare påskrivet anställningsavtal. För ca en månad sedan sa chefen upp sig. När det kom till min sons kännedom kontaktade han utan dröjsmål den nya chefen och berättade för denne att han hade ett muntligt löfte om sommarjobb på affären. Den nye chefen beklagade detta och meddelade att tyvärr kunde han inte få arbeta där alls i sommar. Nu är min fråga om man får lov att bryta ett av båda parter ingånget avtal endast på detta sätt? Det är nu nära sommaren och i stort sett omöjligt att få ett nytt sommarjobb med betydande inkomstbortfall. Vad kan han göra åt det och vad säger lagen?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. Anställningsavtal kan ingås såväl skriftligen som muntligen. Dvs. den som tackat ja till ett erbjudande om arbete under viss period har i princip ingått ett muntligt anställningsavtal med sin arbetsgivare. Att muntliga avtal är bindande följer av avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#K1. En grundläggande rättslig princip är att avtal ska hållas (med den latinska termen pacta sunt servanda). Emellertid innebär muntliga avtal, till skillnad från skriftliga, att deras existens och/eller innehåll blir mycket svåra att bevisa. Den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts måste kunna bevisa detta, kan denne inte göra det kan avtalsmotparten inte hållas för bunden av det "hävdade" avtalet. Vidare kan även nämnas att det i juridisk doktrin har framförts åsikter om att ett anställningsavtal i viss mån betraktas som preliminärt innan tjänstetillträde sker, i den mening att det bör vara enklare att bryta ett löfte om anställning än att avbryta en pågående anställning. Vänligen

Muntligt avtal om provanställning

2012-05-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Två dagar innan jag ska börja arbeta meddelar min blivande arbetsgivare att denne vill drar sig ur att anställa mig. Arbetsgivaren har hittat någon annan. Vi har dock ett muntligt avtal där vi kommit överens om lön, arbetsuppgifter tjänstgörning, med mera. Att skriftligt anställningsavtal saknas beror på att arbetsgivaren hade lovat att ordna det. Eftersom det i mitt fall handlade om ett nystartsjobb, så finns det dokumentation som kan styrka att arbetsgivaren haft som avsikt att anställa mig. Dessutom finns det vittnen som kan styrka uppgifterna, ifall denna uppgift är relevant för fallet. Förutom konsekvenserna på ett personligt plan har arbetsgivarens beslut ekonomiska följder för egen del. Jag är arbetssökande och har lagt ner tid, pengar och engagemang på denna rekrytering. Dessutom blir jag utan den inkomst som denna anställning (tillsvidare-, provanställning, och med stigande tjänstgörningsgrad) skulle innebära. Min fråga till er är: Vad kan jag göra? Tack på förhand!
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. Ett anställningsavtal kan ingås såväl skriftligt som muntligt, det uppställs inga särskilda formkrav. Det betyder att om du har tackat ja till ett erbjudande om arbete under viss period har du ingått ett muntligt avtal med din arbetsgivare. Att muntliga avtal är bindande följer av avtalslagen, där det särskilt anges att ett muntligt anbud omedelbart måste antas för att inte förfalla, se 3 § andra stycket, https://lagen.nu/1915:218#P3S1. Då det gällde en provanställning gäller att både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet när som helst utan att det krävs någon särskild anledning för detta om inte annat har avtalats. Se 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#R2) Vänligen