Iakttagande av uppsägningstid

2011-11-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering angående uppsägsningstid vid provanställning... Vad händer om jag inte fullföljer den uppsägningstid som står på kontraktet? Kan det bli något rättsligt efterspel? Värt att nämna är även att jobbet som frågan avser är ett jobb där lönen nästan enbart består av provision. Jag vet att det rent etiskt inte är korrekt men hur är det rent lagligt? Kan även nämna att det ärende inte gäller mig utan en kollega. Tacksam för svar :)
Angelica Hage |Hej! Vid provanställning gäller normalt, enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), att anställningen kan avbrytas av båda parter utan uppsägningstid, se https://lagen.nu/1982:80. Om din arbetsgivare är bunden till kollektivavtal kan emellertid vissa bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från vad som gäller enligt lag finnas. Det är alltså möjligt att det finns en reglering om uppsägningstid i kollektivavtalet som frångår vad som annars gäller enligt lag, det kan därför vara lämpligt att du kollar upp vad som gäller enligt avtalet. Däremot gäller enligt 38 § LAS att om uppsägningstid gäller för din anställning, måste du som arbetstagare som sagt upp dig iakttar uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte gör så, blir denne ersättningsskyldig mot arbetsgivaren för den skada denne lider. Se 38 § LAS https://lagen.nu/1982:80#R14 Vänligen

Utdrag ur belastningsregister

2011-09-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min dotter har arb.på ett boende för handikappade sen maj-07 Nu ska hon få en tillsvidare anställning som personlig assistent för en man i 30-års åldern. Hon åtalades för olovligt brukande då hon var 15 år år 2003. Kan detta göra att hon ej får anställningen ifall utdrag ur brottsreg.krävs igen. Hon lämnade ett utdrag då hon anställdes 2007 och då sa de inget om detta.
Niklas Sinander |Hej, Eftersom en arbetsgivare är fri att ställa krav på en arbetssökande vid en nyanställning så länge dessa krav inte är diskriminerande kan det innebära att din dotter inte får jobbet p g a åtalet. Det är alltså fullt lagligt att kräva utdrag ur belastningsregistret. Om åtalet inte resulterade i en fällande dom kan det vara klokt att påpeka detta för arbetsgivaren. Vänligen

Löneutbetalning

2011-09-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan få sin lön utbetalad en eller flera månader senare än man skulle fått den? Såg att frågan fanns på hemsidan och undrar om den fortfarande gäller eftersom den var från 2009.
Carina Persson |Hej! Några förändringar på området har inte skett. När lönen skall betalas ut regleras normalt i anställningsavtalet. Lagen anger endast att det skall framgå av anställningsavtalet hur ofta lönen skall betalas ut, se 6c § punkt 4 lag om anställningsskydd https://lagen.nu/1982:80 Det finns ingen möjlighet för dig att kräva att din lön betalas ut vid ett senare datum. Däremot kan du och din arbetsgivare kan komma överens om att du ska få din lön senare. Vänliga hälsningar

Omfattas uppdragstagare av LAS?

2011-08-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Omfattas en person med enskild firma av LAS gentemot sin uppdragsgivare?
Rebecca Dahlquist |Hej Mats, Tack för din fråga. I 1 §, Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) anges att lagrummet i fråga är tillämpligt på "arbetstagare". Detta avser i huvudsak anställningsförhållanden. Begreppet kan dock omfatta även uppdragstagare, som i din fråga, vilket bör bedömas från fall till fall. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållanden som råder mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren och den ska inte bero av hur parterna själva har klassificerat avtalsförhållandet. Man bör även undersöka om syftet med användandet av den enskilda firman är att undgå LAS regelverk genom att dölja ett egentligt anställningsförhållande. Faktorer att beakta vid en bedömning kan omfatta; *1. Vem står för material och utrustning?* Om det är uppdragsgivaren som står för utrustningen, kan det tyda på att det råder ett anställningsliknande förhållande parterna emellan och att LAS alltså är tillämplig på avtalsförhållandet. *2. Är ersättningen tids- eller prestationsbaserad?* Om ersättningen är tidsbaserad kan detta tyda på att avtalet omfattas av LAS. *3. Är avtalsförhållandet långvarigt?* Längre avtalsförhållanden kan tyda på att avtalen i fråga omfattas av LAS. *4. Har uppdragstagaren arbetat åt flera under samma period?* Om uppdragstagaren i huvudsak enbart utfört arbete åt en uppdragsgivare, kan även detta tyda på att avtalsförhållandet liknar ett anställningsmässigt avtal som alltså omfattas av LAS. Som tidigare nämnt är detta alltså en gränsdragning som bör göras från fall till fall, med fokus på de faktiska förhållanden som råder parterna emellan. Vänliga hälsningar, Rebecca Dahlquist

Vad räknas som anställningstid?

2011-10-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Frågan gäller uppsägningstid. Enligt lagen om anställningsskydd har man rätt till 2 mån uppsägningstid om man varit anställd i minst 2 år. I mitt fall inträffar denna tvåårsdag mitt i uppsägningsmånaden. Så frågan är: Räknas uppsägningstiden in i anställningstiden? I så fall skall jag väl ha 2 mån uppsägningstid?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Precis som du uppmärksammat har man enligt 11 § Lagen om anställningsskydd rätt till en två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år. Det som avses är den sammanlagda anställningstiden vid *uppsägningstillfället*. Uppsägningstiden ingår därför inte. Avvikelser från reglerna om uppsägningstid får emellertid göras genom kollektivavtal. Med vänlig hälsning,

Anställningsavtal och sjuklön vid timanställning

2011-09-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har i mer än 7 år jobbat som timmanstäld på ett företag. Jag har dock aldrig skrivit på något anställningsavtal (ingen annan av de timmanstälda heller) och jag undrar om det är tillåtet att ha det så under så lång tid? Dessutom har ingen av oss någonsin fått sjukersättning när vi är sjuka, men det kanske inte går att kräva om man nu inte har ett avtal? Vi är schemalagda 2-3 månader i förväg och jobbar ibland bara helger men även längre perioder under sommaren/julen. Hur ligger det till, känns som att man inte har mkt att säga till om.
Emelie Gärde |Hej! Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal. För att ett konsensualavtal ska anses föreligga är det tillräckligt att parterna är överens. Ett anställningsavtal kan således ingås muntligen, skriftligen eller genom så kallat konkludent handlande. Det spelar således ingen roll att ni inte har slutit ett skriftligt avtal. Du betraktas ändock som anställd om ni har ingått ett muntligt avtal eller om arbetsgivaren kan anses ha accepterat dig som arbetstagare genom så kallat konkludent handlande. Ett skriftligt anställningsavtal är ur bevissynpunkt emellertid att rekommendera. Det torde inte råda någon tvekan om att du är att ses som arbetstagare på företaget, då du har jobbat där i mer är sju år. Arbetsgivare är skyldiga att skriftligen informera om vissa anställningsvillkor senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta, vilket följer av 6 c § (tidigare 6 a §) lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). De enda anställningsformer som finns inom svensk arbetsrätt är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, se 4-6 §§ LAS. Om inget annat har avtalats anses en tillsvidareanställning föreligga. Den som hävdar att en tidsbegränsad anställning har träffats har att bevisa detta. Timanställning är ingen anställningsform utan anger bara arbetstidsmåttet. Arbetstagares rätt till sjuklön regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Arbetsgivare är skyldiga att utge sjuklön motsvarande 80 % av anställningsförmånerna under en sjuklöneperiod på 14 kalenderdagar till den som är anställd minst en månad eller som har arbetat sammanhängande i 14 dagar. Den första sjukdagen räknas dock som en karensdag och för denna dag behöver arbetsgivare inte betala någon sjuklön. Om en arbetstagare är sjukskriven längre tid än 14 dagar utger Försäkringskassan så kallad sjukpenning. Du har rätt till sjuklön för de timmar då du är schemalagd men då du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Om det uppstår tvist mellan dig och din arbetsgivare vad beträffar din rätt till sjuklön, kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Avslutningsvis vill jag tillägga att det spelar ingen roll att du inte har ett skriftligt anställningsavtal, då det ej finns något krav på att viss form ska iakttas då anställningsavtal träffas. Du har rätt till de förmåner som tvingande lagstiftning ger arbetstagare. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Länk till lag (1991:1047) om sjuklön: https://lagen.nu/1991:1047 Med vänliga hälsningar

Avdrag på lön på grund av för mycket utbetald lön

2011-09-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! En vän till mig var med om följande sedan hon upptäckt att hon fått en för hög lön efter sommaren. Hon kontaktade sin arbetsgivare och meddelade att hon trodde att de begått ett misstag. Hon fick svaret att något förvisso blivit galet (och att det var arbetsgivarens misstag) men att det inte hade påverkat hennes lön och att hon inte skulle behöva betala tillbaka något. När hon fick sin lön månaden därpå så hade arbetsgivaren utan att meddela henne om det återtagit pengar för att korrigera det misstag som begåtts månaden innan. Har de rätt att göra så? Min vän fick ju besked om att allt varit i sin ordning. Det borde väl på sätt och vis betraktas som god tro. Och kan man verkligen dra pengar utan att först meddela berörd medarbetare?
Emelie Gärde |Hej! För att skydda arbetstagares lön finns lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt som reglerar när en arbetsgivare får göra avdrag på arbetstagares lön. Av 2 och 3 §§ i denna lag framgår när kvittning får göras. I 2 § föreskrivs om så kallad ”frivillig kvittning” och 3 § reglerar så kallad ”tvångskvittning”. Som huvudregel gäller enligt gällande svensk rätt att den som har fått för mycket utbetald lön ska betala tillbaka dessa pengar. En sådan ovillkorlig regel skulle emellertid slå hårt mot den som är i god tro och som har inrättat sig efter betalningen. Därför gäller att en arbetstagare som av misstag fått för mycket lön och som förbrukat lönen enbart är återbetalningsskyldig om arbetstagaren insett eller borde ha förstått att denne har fått fel lön, det vill säga varit i ond tro. Om arbetstagaren är i god tro föreligger ingen återbetalningsskyldighet och kvittning i lön enligt den ovan nämnda lagen kan aldrig bli aktuell. Den juridiska termen som brukar användas i ett sådant här fall är condictio indebiti. I rättsfallet AD 1989 nr 56 ansåg domstolen att en kvinna som fått för mycket lön utbetalt och som kontaktat lönekontoret två gånger och frågat om den utbetalade lönen var korrekt inte var återbetalningsskyldig. I domskälen står att läsa att kvinnan gjort vad som kunde krävas av henne då hon hade ifrågasatt om hennes lön var rätt beräknad. Då din väninna har kontaktat arbetsgivaren och uppmärksammat denne på det utbetalade beloppet, har din väninna enligt min mening gjort vad som kan krävas av henne. Om din väninna har förbrukat pengarna och varit i god tro på grund av arbetsgivarens meddelande torde hon inte vara återbetalningsskyldig. Själva knäckfrågan är således om god tro kan anses föreligga eller ej. Vad som talar emot god tro i detta fall är att du skriver att din väninna _”upptäckt att hon fått en för hög lön”._ Emellertid tog hon kontakt med arbetsgivaren som meddelade henne att _”något förvisso blivit galet (och att det var arbetsgivarens misstag) men att det inte hade påverkat hennes lön och att hon inte skulle behöva betala tillbaka något”._ Arbetsgivaren har gjort fel då denne drog av pengar på din väninnas lön utan hennes medgivande, såvida arbetsgivaren inte hade rätt att göra en så kallad ”tvångskvittning” enligt 3 § i den aktuella lagen. Enligt lagmotiven får arbetsgivare inte "tvångskvitta" felaktigt utbetald lön om inte arbetstagaren _”med full insikt om misstaget”_ lyft lönebeloppet utan att uppmärksamma arbetsgivaren om att denne har utbetalat för mycket lön. Genom kollektivavtal kan möjligheten att "tvångskvitta" föreligga i andra fall än de som anges i lagen. Länk till lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt: https://lagen.nu/1970:215 Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid enligt LAS

2011-08-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om jag säger upp mig själv, vad är då min uppsägningstid enl. lag. Jag är ej fackansluten. Tack på förhand
Alexander Wagner |*Hej!* Den lagstadgade uppsägningstiden vid uppsägning från arbetstagarens sida uppgår enligt 11§ 1 st, se https://lagen.nu/1982:80#P11S1. Lagen om anställningsskydd (LAS) till minst en månad. Av 11§ 2 st. LAS framgår under vilka förutsättningar arbetstagaren har _rätt_ till en längre uppsägningstid och hur lång denna blir, se https://lagen.nu/1982:80#P11S2. Att notera är att arbetstagaren inte behöver utnyttja möjligheten till längre uppsägningstid om han av någon anledning inte önskar göra det. Med vänlig hälsning