Tillgodoräknande av tid under tidigare anställningar

2013-03-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar bara om man får tillgodogöra sig tidigare anställningsår om man jobbat vid annat företag i 2 år och en månad. Företag ett 12 år Företag två 2 år och en månad Företag ett ytterligare 4 år.
Lars Bålman |Tack för din fråga. Huvudregeln är att endast tiden för nuvarande anställning ska räknas in. 3 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) medger dock, förenklat, två undantag, där en arbetstagare får tillgodoräkna sig även tiden för tidigare anställning: 1. Om arbetsgivarna vid tidpunkten för byte av arbetsgivare tillhör samma koncern. 2.  Vid byte av anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, såväl i samband med konkurs som utan samband med konkurs.  

Konkurrensklausul

2013-02-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är pensionär och har visstidsanställning, behov/timanställning hos en P-pool och arbetar inom städ. Jag har undertecknat anställnignsavtal för perioden 130110 - 130409 där det framgår "Att anställd äger inte rätt att under anställningstiden ägna sig åt konkurrerande verksamhet utan arbetsgivarens tillstånd. Ej heller äger den anställde rätt att ägna sig åt konkurrerande verksamhet inom 3 månader efter avtalets utgång, utan arbetsgivaren medgivande. Nu vill jag av olika skäl avsluta anst. hos nuvarnde arbetsgivaren och börja hos en annan med samma arbetsuppgifter. Är varje arbetstillfälle nytt projekt trots att jag städar hos samma kunder varannan vecka? Jag har inte garaterats vissa antal timmar /månad. Kollektivavtal finns inte. Vad gäller i mitt fall ang. konkurensklausulen? ang. när kan jag sluta som tidigast? Tack i förhand för ett svar.
Emma Persson |Hej! Visstidsanställningar är tidsbegränsade anställningar som upphör att gälla då den avtalade anställningstiden går ut. I vissa anställningsavtal finns dock avtalat om en möjlighet för båda parter  att säga upp avtalet i förtid (se 4 § 2 st. lagen om anställningsskydd (LAS)). Av din fråga så förstår jag det som att någon rätt att säga upp anställningen i förtid inte har avtalats mellan er, vilket betyder att du som tidigast kan sluta 130409. Enligt svensk rätt är konkurrensklausuler tillåtna. Sådana klausuler kan dock jämkas eller helt åsidosättas om de är alltför långtgående och därmed oskäliga (se 38 § avtalslagen (AvtL)). Vid bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig eller oskälig ska hänsyn tas till bland annat positionen i företaget, lönen, hur mycket know-how arbetstagaren kan tänkas sitta inne på och bindningstiden. För att en konkurrensklausul ska anses skälig krävs att arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av konkurrensklausulen. Exempel då arbetsgivaren kan anses ha ett betydande intresse är i kunskapsföretag eller för att skydda befintliga kundkontakter så att inte arbetstagaren tar med sig de etablerade kunderna till en ny eller annan verksamhet. Eftersom en helhetsbedömning av konkurrensklausulens skälighet ska göras kan jag inte ge ett svar på om den är skälig eller inte, men om det är så att du endast vill byta till en annan arbetsgivare som redan har en etablerad kundstock och så vidare, kanske det kan tala för att åtminstone konkurrensklausulens längd om tre månader är oskälig och därmed bör jämkas. Om din nuvarande arbetsgivare inte skulle samtycka till att du börjar hos den andre arbetsgivaren efter det att din tidsbegränsade anställning har löpt ut, skulle jag rekommendera dig att kontakta en jurist som kan bedöma alla omständigheter kring konkurrensklausulen. LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80 AvtL hittar du https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning,

Uppsägning vid arbetsbrist

2013-01-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ett heltidsarbete och har fått information om att jag är uppsagd pga arbetsbrist med 50%. Min fråga: Har jag 6+6 månaders uppsägningstid även för 50% då jag är 62+ och har mer än 10 års anställningstid? Läser i mitt tjänstemanna avtal (Unionen) § 11 2:1. Mycket tacksam för svar. Hälsningar
Hannah Jakobsson | Hej! Tack för din fråga. För att kunna besvara din fråga på ett tillfredställande sätt behövs ytterligare bakgrundsinformation. Bland annat ytterligare om vad som är orsaken till din uppsägning och vad som har framförhandlats på just din arbetsplats. Efter kontakt med Unionens kundtjänst blir mitt råd till dig är att vända dig till Unionen där de kan hjälpa dig vidare i din frågeställning. Telefonnummer till Unionens arbetsrättsliga kundtjänst är 0770-870 870. Med Vänlig Hälsning

Beräkning av arbetstid för turordning mellan arbetstagare

2012-12-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Företaget ska ändra bemanningsplanen på tjästemannasidan, jag har varit tjänsteman i 10år och en annan kille har 1år som tjänsteman men 13år som kollektivare inom samma företag. Min chef menar då att jag ligger sämre till i turlistan pga den andra killens totala anställningstid. Stämmer verkligen det?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. I 22 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) gäller huvudregeln vid turordning att den som har kortare anställning ska sägas upp före de med längre anställning. Finns det flera driftsenheter på en arbetsplats ska en turordningslista skapas för varje sådan enhet. Med driftsenhet avses i princip sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, d.v.s. fabrik, butik, restaurang osv. I 22 § 4 st. LAS föreskrivs att om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, ska särskild turordning fastställas för varje avtalsområde. Skilda turordningar ska då normalt bestämmas för arbetare och tjänstemän. Skulle en företagare vara bunden av kollektivavtal beträffande anställda arbetare men inte i fråga om tjänstemännen, leder regeln till att en turordning bestäms för vardera gruppen av anställda. Dock finns det undantag till den huvudregel som anges i 22 § LAS. Om en arbetstagare under sin anställningstid hos arbetsgivaren utfört arbete inom skilda driftsenheter bör arbetstagaren på motsvarande sätt få tillgodoräkna sig hela sin anställningstid hos arbetsgivaren. Alltså inte enbart anställningstiden inom den aktuella driftsenheten eller orten. Sammanfattningsvis har då din kollega vid upprättande av en turordningslista rätt att tillgodräkna sig sin totala anställningstid på företaget. Tid både före och efter bytet mellan driftsenheter. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: LAS - https://lagen.nu/1982:80

När ska löneutbetalningen synas på kontot?

2013-03-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om man har löneutbetalningsdag den 25: e enligt kontraktet, vilken tid på dygnet ska pengarna finnas på mitt konto? Min arbetsgivare hävdar att den 25:e är hela dagen och då är det ok att pengarna kommer in senast kl.23.59 den dagen. Har han rätt eller ska jag ha tillgång till mina pengar redan på morgonen den 25:e?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga,Det finns inte någon lag som reglerar denna fråga. Svaret blir därför beroende på vad ni avtalat om. Står det i anställningsavtalet att lön ska betalas ut senast den 25:e varje månad har arbetsgivaren hela den dagen på sig. Är avtalet utformat på så sätt att det framgår att pengarna ska komma dig till godo vid en viss tidpunkt gäller istället detta.Vänligen,

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

2013-01-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd som städerska. Jag arbetar 4 ½ per dag. Börjar kl. 06.00 på morgonen. Min arbetsgivare har räknat ut att det ska ta 4 ½ timma att städa, men hur snabbt jag än försöker jobba så så tar det längre tid. Detta innebär att jag arbetar 30-45 min extra varje dag utan betalning. (Min arbetsgivare tar ej hänsyn till att jag inte hinner med) Min s.k. rast består av ca 5 min. då jag står i städskrubben och slänger i mig en smörgås. Utöver att jag redan är tidspressad, så vill nu arbetsgivaren att jag ska köra golvmaskin på min arbetsplats. Detta skulle innebära minst 1 timma ytterligare som jag i så fall får jobba utan betalning. Min fråga är: Vad har jag för rättigheter? Kan jag kräva att få betalt för min övertid? Och har jag rätt till rast?
Lisa Nordbrandt |Hej, Din fråga rör arbetsmiljön på ditt arbete. Dessa frågor regleras främst i Arbetsmiljölagen https://lagen.nu/1977:1160 I 2 kap i denna lag  framgår det att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och att arbetet kan utföras i en sund och säker miljö. I 2:8 AML fastslås det att det på en arbetsplats, beroende på arbetstagarens behov ska finnas utrymme där du ska kunna fika samt att du ska ha tillgång till toalett. Självklart har du rätt till betalning för den arbetade övertiden. Vad beträffar rättigheten till rast så framgår det av 15§ i arbetstidslagen att rast ska ges, och att rast ska förläggas så att du inte behöver jobba mer än 5 timmar i följd utan något avbrott. Mitt råd till dig är att försöka prata med din arbetsgivare om att du omöjligt kan göra ett bra jobb på den tiden som är avsatt. Om detta inte ger resultat skulle jag kontakta facket och diskutera saken med dem. Vänligen

Arbetsgivares befogenhet vid sent inlämnad tidrapport

2012-12-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får/kan en arbetsgivare frysa min lön om jag inte lämnar inte tidrapport i tid?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Arbetsgivaren har som huvudregel en skyldighet att betala ut lön till sina arbetstagare. Det är inte tillåtet att innehålla lön även under en inte obetydlig tid. Avdrag eller andra löneåtgärder får inte göras om inte arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om detta. Här kan det vara värt att utforska specialreglering som kan finnas i exv. kollektivavtal på arbetsplatsen, ditt anställningsavtal och eventuell informationstext gällande tidrapportering som kan finnas på din arbetsplats. Finns undantag i sådan text kan det vara tillåtet för arbetsgivaren att avvika från huvudregeln och innehålla din lön. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning

Beräkning av arbetstid

2012-12-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Ang LAS: Om det är 5 bolag i en koncern. Koncernen köper in ytterligare ett företag. En person blir anställd i detta bolag. Koncernen lägger ner detta bolag efter 3 år. Personen har då varit anställd i 3 år i detta bolag/koncern. Personen går arbetslös i 2 mån. Får därefter anställning i ett av de 5 bolagen som från början ingick i koncernen. Det blir pga arbetsbrist uppsägningar. Får personen då tillgodoräkna sig den anställningen man hade i det nerlagda bolaget som ingick i samma koncern? Det sägs finnas något som heter "Koncernförhållande" vid uppsägning. Tacksam om ni har ett svar på detta.
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Svaret på din fråga går att finna i 3 § lag 1982:80 om anställningsskydd (LAS). Det finns möjlighet för en arbetstagare att få räkna samman den totala arbetstiden som denne arbetat inom en koncern för samma arbetsgivare. Arbetsuppgifterna som den anställde haft behöver inte ha varit likartade. Det finns heller inget krav på att anställningen har varit sammanhängande. En arbetstagare kan alltså tillgodoräkna sig anställningstid inte bara då det skett en direkt övergång från ett företag till ett annat inom samma koncern. Utan även mellan två koncernanställningar där det finns en mellanliggande anställning eller liknande hos ett utomstående företag. Du bör därför ha rätt att tillgodoräkna dig din totala anställningstid hos koncernen. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: LAS: https://lagen.nu/1982:80