Uppsägning på grund av arbetsbrist - turordningsreglerna

2012-04-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Anställd A har varit anställd på Företaget i 20 år, och arbetat halvtid tills för ett år sedan, då hon fick gå upp till 75 % tjänstgöringsgrad. Anställd B har varit anställd på Företaget i 14 år, och arbetat 75 %. Om arbetsbrist uppstår, är det anställd A som får gå tillbaka till sin gamla tjänstgöringsgrad, eller är det anställd B som ska sägas upp? Vad säger LAS? Kollektivavtal finns inte.
Emma Persson |Hej! Av din fråga framgår inte särskilt mycket om hur situation ser ut för Företaget, A och B, så jag kommer här att redogöra lite för de olika reglerna som finns vid uppsägning på grund av arbetsbrist. När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (LAS) "sist-in-först-ut-principen". Detta innebär att arbetsgivaren inte kan välja vilken arbetstagare som ska sägas upp, utan den arbetstagare som inom den aktuella turordningskretsen har kortast sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren är den förste att bli uppsagd (22 § 4 st LAS). Anställd med längre sammanlagd anställningstid har alltså företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare sammanlagd anställningstid. Eftersom A har längre sammanlagd anställningstid än B har A företräde till fortsatt anställning. A kan även bli omplacerad till att utföra B:s arbetsuppgifter, och B sägs då upp om B är den inom den aktuella turordningskretsen som har kortast sammanlagda anställningstid. Arbetstagare kan omplaceras till annat arbete under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra de nya arbetsuppgifterna (22 § 4 st LAS). För att turordningsreglerna ska gälla mellan A och B krävs alltså att de båda tillhör samma turordningskrets. En turordning upprättas för varje driftsenhet samt för varje kollektivavtalsområde (22 § 3 st LAS). Eftersom något kollektivavtal inte finns hos Företaget upprättas turordningen efter varje driftsenhet. En driftsenhet består av del av ett företag som är beläget inom samma byggnad eller inhägnade område, t.ex. restaurang, fabrik, butik osv. Till samma driftsenhet kan också i vissa fall föras arbetstagare på grund av organisatoriska skäl. Av din fråga framgår inte hur stort Företaget är, men skulle Företaget ha högst 10 arbetstagare får Företaget från turordningsreglerna undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten (22 § 2 st LAS). De två som enligt denna regel undantas räknas alltså inte in i turordningen, utan turordningen utgår från de andra åtta arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning

Uppsägningstid för Provanställning

2012-04-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en anställning, timanställd from 120201, Grund för tidsbegränsning: provanställning. Uppsägningstid: enligt gällande lagstiftning. Anställningsvillkor: kollektivavtal: inget Arbetstid: enligt behov lön utbetalas den 25:e månad efter intjänandet. semester: 25 dagar, ingen förskottssemester, i övrigt enligt gällande lagstiftning. Försäkring Fora Allt ovan enligt anställningsavtal! Om jag själv säger upp mig, hur lång uppsägningstid har jag??? MVH/ M
Mitar Marjanovic |Hej och tack för din fråga! Enligt gällande lagstiftning, närmare bestämt LAS 11§ (https://lagen.nu/1982:80 ) stipuleras att arbetstagaren har rätt till minst 1 månads uppsägningstid. Eftersom inget i frågan antyder att ni har arbetat längre än 2 år betyder detta att du inte har rätt till längre uppsägningstid än 1 månad, såvida ni inte avtalat om något annat i Kollektivavtal och det har ni inte eftersom du inte har undertecknat ett kollektivavtal. En arbetstagare kan frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (LAS 4 § st.3), exempel på en sådan situation är att arbetsgivaren inte betalar ut lön eller att arbetstagaren utsätts för grova trakasserier. I enkla termer betyder detta att du måste visa ett allvarligt fel från arbetsgivarens sida för att du ska kunna frånträda ditt arbete utan uppsägningstid. Vänd er gärna till Lawline vid ytterligare oklarheter MvH Mitar Marjanovic

Uppsägning visstidsanställning

2012-03-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är ägare till en restaurang med 4 st arbetare. En av mina arbetare som är anställd tills juli meddelar inte när hon inte kan komma till jobbet. Om hon stannar hemma pga sjukdom meddelar hon antingen sent eller skickar någon annan som budbärare. Hon sitter och privatsurfar mest. Från och med tisdags har hon inte kommet till jobbet pga sjukdom. Hon har inte ringt till mig för att meddela om detta utan hennes kompis ringde till mig. Hennes kompis kom igår till restaurangen och berättade att hon är sjuk och kan inte komma till jobbet tills 15/4 och jag måste hjälpa henne och anställa henne vidare bara på papper för att hon sedan kan ta pengar från facket och om jag inte gör detta kommer jag få konsekvenser. jag upplevde detta som ett hot. Så därför vill jag avskeda henne omdelbart. Jag undrar om jag kan göra detta? Jag har två vittne. Hoppas att jag får svar MVH Shabi
Sofia Linder |Hej. Jag tolkar det som att din arbetstagare är visstidsanställd då du skriver att hon är anställd till och med juli. Ett sådant avtal om visstidsanställning kan normalt sett inte sägas upp i förtid om inte avtalet innehåller en särskild uppsägningsklausul. Enda fallet då en visstidsanställd person kan sägas upp är då denne gjort sig skyldig till grov misskötsamhet. Exempel på grov misskötsamhet kan vara ordervägran, grov oaktsamhet med arbetsgivarens materiel, oacceptabelt bedmötande samt hot mot arbetsgivaren eller andra anställda (se exempelvis arbetsdomstolens dom i AD 2006:63 (https://lagen.nu/dom/ad/2006:63). Det du berättar om din arbetstagare, att hon inte dyker upp, inte meddelar frånvaron i tid, skickar budbärare med den informationen, privatsurfar på arbetstid samt det hot du upplevt torde kunna kvalificeras som grov misskötsamhet men det är svårt att säga säkert. Förutsättningar som om du varnat din arbetstagare kan komma att vägas in. Hur själva uppsägningen skall gå till regleras i Lagen om anställsningsskydd (LAS). Enligt 8 § LAS skall uppsägningen vara skriftlig och enligt 30 § LAS skall den föregås av en underrättelse senast två veckor innan uppsägningen. Lycka till! Länk till Lagen om anställningsskydd: (https://lagen.nu/1982:80). Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Avtalsbestämmelse till nackdel för arbetstagaren

2012-03-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående uppsägningstid vid egen uppsägning. I mitt anställningsavtal står det att vid uppsägning från den anställdes sida gäller 6 månader och vid uppsägning från företagets sida gäller LAS. Ska tilläggas att vi inte har kollektivavtal. Har dock hört att man i kontrakt inte kan ändra uppsägningstid enligt LAS (1 mån) om det inte är till den anställdes fördel eller står i kollektivavtal. Om jag säger upp mig, gäller då 1 mån eller 6 mån uppsägningstid?
Azra Skorupan |Hej och tack för din fråga. I 2§ 2 st. lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) stadgas att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt lagen. Huvudregeln är således att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån och en föreskrift i det enskilda anställningsavtalet saknar giltighet om den innebär att arbetstagaren helt eller delvis förlorar en rättighet enligt LAS. Genom kollektivavtal får dock avvikelser göras från vissa regler men eftersom dina anställningsförhållanden inte regleras av något kollektivavtal blir undantaget inte aktuellt i ditt fall. Enligt 11§ 1 st. LAS gäller en månads uppsägningstid. I 11§ 2 st. LAS stadgas att du har rätt till längre uppsägningstid men det är således inte något krav. Klausulen i ditt anställningsavtal som säger att du har att iaktta 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning från din sida är till din nackdel och inskränker därmed den rättighet du får enligt LAS. Därför är den delen av avtalet ogiltig, i enlighet med 2§ 2 st. LAS. Svaret på din fråga är alltså att en månads uppsägningstid gäller om du säger upp dig. Om du vill fördjupa dina kunskaper i arbetsrätt kan du läsa vidare i LAS, som du hittar genom att klicka på länken som följer: https://lagen.nu/1982:80 Vänliga hälsningar,

När har man uppsägningstid.

2012-04-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man har blivit anklagad av arbetsgivaren för att ha utfört brott på arbetet och får ett ultimatum från arbetsgivaren att antingen säger du upp dig själv eller så kommer vi att säga upp dig men det ser ju bättre ut om du säger upp dig själv. Går man då miste om sin uppsägningstid?
Thomas Hefner |Hej Vid uppsägning har man alltid rätt till uppsägningstid om inte annat har avtalats genom kollektivavtal, detta gäller vare sig man säger upp sig själv eller om arbetsgivaren gör det. Se 11 § LAS https://lagen.nu/1982:80#R4 Blir man avskedad har det omedelbar verkan och ger inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked kan i regel endast bli aktuellt om man har begått ett brott på arbetsplatsen: till ex misshandlat en medarbetare, men också om man skäl saker av ringa värde från arbetsplatsen. Se 18 § LAS https://lagen.nu/1982:80#R7

Lön vid arbetsbefriad uppsägningstid

2012-04-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man blir arbetsbefriad från en provanställning, dvs "betald utan att jobba" för den sista månaden som då är uppsägningstidsmånaden, är detta då enligt lag att man får sin vanliga lön då som arbetsbefriad eller är detta något man enbart gör för att personen ifråga ska ha tid att komma igång med något annat arbete någon annanstans?
Malin Axelsson |Hej! Om arbetsgivaren godkänner att den anställde inte arbetar under sin uppsägningstid har den anställde en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid. Lönen skall vara densamma och inga förmåner får dras in. Om den anställde däremot stannar hemma på eget initiativ har denne ingen rätt att få betalt eftersom att denne då inte uppfyller sin del av anställningsavtalet. Avtalet om arbetsbefriad uppsägningstid bör därför träffas skriftligen så att det inte senare uppstår skilda meningar om vad som avtalats. Se lagen om anställningsskydd 12 § (https://lagen.nu/1982:80). Det finns däremot ingen rätt för en anställd att bli arbetsbefriad under sin uppsägningstid utan utgångspunkten är att man ska arbeta som vanligt. Den uppsagda har däremot rätt att i skälig utsträckning få ledigt från sin tjänst för att söka andra jobb, se 14 § ovan nämnda lag. Vänligen

Utebliven lön

2012-03-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag var anställd i ett företag (AB) när lönerna plötsligt inte betalades ut i november och det var omöjligt att komma i kontakt med företaget. När jag pratade med facket, svarade man mig att jag måste registrera mig som arbetslösa. De skulle sedan kontakta min arbetsgivare för att få min lön, men de upptäckte att det inte fanns någon styrelse, så de kunde inte hjälpa mig. Jag måste vänta på Bolagsverket att förklara företaget i konkurs. Finns det något jag kan göra för att påskynda det? Kan jag gå till väga på ett annat sätt?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga En av arbetsgivarens huvudsakliga skyldigheter i ett anställningsförhållande är att betala ut arbetstagarens lön. Om arbetsgivaren inte fullgör denna skyldighet får du som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar. Kan facket inte hjälpa dig i denna situation kan du vända till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du måste då kunna visa på att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som utgör grund för fordran som förfallit till betalning, dvs att sista betalningsdatum ha passerat. Då en arbetsgivare har fått betalningssvårigheter och inte kan betala ut den lön som arbetstagarna har rätt till kan arbetstagaren själv lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Ta kontakt med tingsrätten för att få reda på hur du går till väga. Om din arbetsgivare har försatts i konkurs ska du vända dig till konkursförvaltaren som beslutar i ärendet. Om arbetsgivaren är föremål för företagsrekonstruktion ska du kontakta rekonstruktören. Ange tydligt dina fordringar. Om du vill veta vem som är konkursförvaltare (eller rekonstruktör) kan du vända dig till tingsrätten eller till enheten för tillsyn i konkurser (TSM) hos Kronofogden. När bolaget försatts i konkurs är det inte ovanligt att de anställda inte har fått lön på en eller ett par månader. För denna lön kan man normalt få lönegaranti. Lönegaranti är en form av ersättning som vid konkurs utbetalas från staten för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti ska utgå och ersättningen utbetalas sedan från Länsstyrelsen. _Kronofogdens rekommendationer är: - Försök i första hand prata med arbetsgivaren, men gå inte med på att vänta om arbetsgivaren försöker skjuta på utbetalningen. Det är viktigt att agera snabbt; den statliga lönegarantin ersätter bara under en begränsad tid. - Om du är medlem i ett fackförbund bör du kontakta dem för att få hjälp._ _Statlig lönegaranti är ett sätt att skydda dig som inte fått din lön utbetald. Då betalar staten (Länsstyrelsen) din lön. Garantin gäller när arbetsgivaren har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Det finns dock flera viktiga begränsningar i rätten till ersättning. Reglerna säger bl.a. att lönen eller ersättningen inte får ha intjänats tidigare än 3 månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten._ Lag om anställningsskydd kan du hitta här https://lagen.nu/1982:80 Betalningsföreläggande regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning, den kan du hitta här https://lagen.nu/1990:746 Vänligen

Kan man frånträda avtal om tillsvidareanställning innan man börjat arbeta?

2012-03-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett kontrakt om tillsvidareanställning och jag ska börja jobbet den 1 juni. Jag har en uppsägningsperiod på 30 dagar. Problemet är att jag vill inte längre ha jobbet. Om jag säger upp mig imorgon, börjar min uppsägningstid då eller måste jag vänta tills den 1 juni för att uppsägningstiden ska börja?
Mari-Helen Schöllin |Hej Mitt råd till dig är att i första hand prata med din arbetsgivare för att se om det går att frånträda avtalet. Detta bör du göra så snart som möjligt. Vad jag kan se så finns det inga specifika arbetsrättsliga regler som ofattar denna problematik, varför jag kommer att basera mitt svar på allmänna rättsgrundsatser och framförallt grundregeln för avtalsförhållanden. Denna regler innebär att avtal ska hållas. Eftersom ni har ett kontrakt som medför att du ska börja där den 1 juni och att du har 30 dagar uppsägningstid så är min uppfattning att du är skyldig att börja jobba där och vara kvar i minst 30 dagar, om ni inte kommer överens om annat. Om du bryter mot ert avtal riskerar du att bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott. Men som sagt, om du pratar med arbetsgivaren och förklarar som det är så finns möjligheten att komma överens om att du inte ska börja där. Min uppfattning är att det är få arbetsgivare som vill anställa någon som inte vill ha jobbet. Både du och arbetsgivaren borde tjäna på att de letar upp någon annan, som vill ha jobbet. Se dock till att få en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om, alternativt att alla kontrakt som skrivits på rivs när du ser det, så att det inte finns något kvar som kan medföra en framtida tvist. Lycka till! Med vänliga hälsningar