För mycket utbetald lön

2010-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är timanställd på ett företag misstänker att jag har några tusen för mycke i lö.Jag undrar nu om arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka de??
Tor |Hej. Huvudregeln i gällande rätt är att den som tagit emot ett belopp som han inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Denna regel kallas inom juridiken för condictio indebiti. Regeln har dock undantag. Ett undantag är att betalningen ger uttryck för en disposition från betalarens sida, dvs att din arbetstagare velat betala oavsett om denna är skyldig att göra så eller inte. Ett annat undantag är om betalningsmottagaren (du) är i god tro (dvs varken har insett eller borde inse att betalningen vad felaktig) har inrättat sig efter betalningen. Du är inte i god tro eftersom du ifrågasätter lönen. Mitt råd är att prata med arbetsgivaren, för ett gott förhållande mellan er lönar sig i längden. Med vänlig hälsning

Behålla lön vid omplacering

2009-12-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Bibehålla lön vid omplacering? Jag kommer att omplaceras till en ny tjänst. Vilken rätt har jag att behålla min gamla lön som är markant högre?
Emma Nordin |Hej,Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är långtgående, vilket innebär att denne måste försöka omplacera en arbetstagare istället för att säga upp vederbörande i stor utsträckning. Arbetstagaren kan därmed få finna sig i att byta till en tjänst med mindre ansvar, omplaceras till en annan ort eller med få en tjänst med lägre befattning och därmed lägre lön. Allt detta beroende på vad arbetsgivaren har för resurser och vad denne kan erbjuda. En mindre arbetsgivare har följaktligen inte samma möjligheter att erbjuda en likvärdig tjänst som en större arbetsgivare skulle ha haft i samma situation. Arbetstagaren kan inte kräva att få behålla den högre lönen om denne blir omplacerad, utan får acceptera den lön som är skälig med tanke på vilken typ av tjänst omplaceringen gäller. Detta betyder inte att arbetstagare skall acceptera alla omplaceringar. Det är svårt att dra en exakt gräns för vad som är en rimlig omplacering och vad som är oskäligt och därmed inte bör accepteras. Prata med facket eller det fackförbund som har kollektivavtal med din arbetsgivare och hör om de anser att det är en skälig omplacering eller om du bör gå vidare i frågan.Lycka till!

Uppsägningstid

2009-11-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |HUr lång uppsägningstid har jag när jag säger upp mig själv? jag arbetar som \"mellanchef\" är 51 år och har arbetat på företaget i 4,5 år. Har inget avtal med företaget som reglerar min uppsägningstid. tacksam för svar /ulf
Natalie Lindgren |Hej, Det spelar ingen roll om du säger upp dig själv eller om arbetsgivaren gör det, du har enligt lagen om anställningsskydd rätt till 3 månaders uppsägnings tid se https://lagen.nu/1982:80#R4. Om du omfattas av ett kollektivavtal kan det avtalet göra avsteg från detta. Du kan även själv komma överens med din arbetsgivare om kortare eller längre uppsägningstid, det är alltid tillåtet för er att avtala om en lösning som passar er. Hälsningar

Uppsägningstider

2009-09-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en 50% fast tjänst på landstinget som undersköterska, har jobbat där i 4 år, nu har jag hittat ett jobb som kan erbjuda mej en 100% fast tjänst och jag har tackat ja. Har jag 3 månadres uppsägning? Kan man göra något för att få sluta tidigare?
Natalie Lindgren |Hej, Det stämmer att du har rätt till minst tre månaders uppsägningstid då din anställning har varat i minst 4 år (se 11 § 2 st i lagen om anställningsskydd). Detta är dock endast en minsta rätt du har som arbetstagare. Däremot finns det ingenting som enligt lag hindrar dig från att komma överens med din arbetsgivare om en kortare uppsägningstid. Arbetsgivaren har å sin sida rätt till minst en månads uppsägningstid (11 § 1 st. LAS). Med vänlig hälsning

Anställningsskydd

2010-01-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Dear Lawline I do have a question regarding transfer from visstidsanställning to tillsvidaraanställning. If you have worked ½ year visstids and the company offers tillsvidaraanställming, does the half year influence on the seniority, when you count after the employee is tillsvidaraanstället??
Tobias Andersson |Hello! According to 22 § 4 subparagraph of the Swedish Employment Protection Act, Lag (1982:80) om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80), the total employment period is relevant when deciding seniority. This means that also "visstidsanställning" is included in the seniority calculation. Best Regards Tobias

Löneavdrag för slarvfel

2009-11-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, På en god väns arbetsplats finns ett larm som måste larmas av på morgonen. Vid ett tillfälle angav den anställd fel larmkod vilket innebar att väktarbolaget ryckte ut. Arbetsgivaren drog av 2000:- på arbetstagarens lön. Man angav inte vad avdraget avsåg. Man hade inte förvarnat arbetstagarna om att man skulle göra avdrag på lönen om man orsakade ryck. När arbetstagaren ville ha ett kvitto på att beloppet betalats till väktarbolaget blev svaret NEJ. Är detta lagligt?
Gustaf Lidegran |Hej! Jag väljer att dela upp frågan i två delar där den första är om din vän är skyldig att ersätta arbetsgivaren under förutsättning att denne har haft en kostnad om 2000 kronor för en onödig utryckning och den andra blir att utreda om arbetsgivaren har haft rätt att göra löneavdrag på det sätt som här har skett under förutsättning att din vän är skyldig att ersätta arbetsgivaren.Vanliga bestämmelser för skadestånd mellan parter som har kontrakt med varandra gäller inte när en arbetsgivare söker skadestånd från en arbetstagare. I ett sådant fall krävs det, utöver vanliga regler, att det finns synnerliga skäl till att arbetstagaren ska ersätta arbetsgivaren för uppkommen skada. Synnerliga skäl uttrycker att det är fråga om väldigt starka skäl. Typiskt sätt anses synnerliga skäl innefatta situationer där arbetstagaren avsiktligt orsakar sin arbetsgivare skada eller att arbetstagaren medvetet utsätter arbetsgivaren för en oacceptabel risk för skada. Hit hör situationen att en arbetstagare olovligen använder arbetsgivarens utrustning som får till följd att utrustningen skadas. Det är också troligt att avgifter av straffkaraktär som en arbetstagare orsakar sin arbetsgivare ibland räknas hit, till exempel parkeringsböter. Ett enstaka misstag med ett larmsystem kommer inte i närheten av synnerliga skäl utan den sortens kostnader måste en arbetsgivare räkna med då han låter installera larmet. Detta regleras i skadeståndslagens 4 kap 1 § som du hittar https://lagen.nu/1972:207#K4P1 .Om din vän av någon anledning ändå skulle vara skyldig att ersätta arbetsgivaren får arbetsgivaren inte göra ett löneavdrag om inte din vän godkänner det sättet att betala. En arbetsgivare har oerhört sällan rätt att göra löneavdrag utan arbetstagarens medgivande. Arbetsgivaren är hänvisad till att framställa sitt krav i den ordning som normalt gäller för vilket krav som helst, alltså börja med att skriva en faktura. Överträdelser av denna regel anses så allvarlig att kränkningsskadestånd normalt utgår vid allvarliga överträdelser. Ett sådant skadestånd måste antas klart överstiga det belopp som arbetsgivaren olovligen har behållet i det här fallet. Med hänsyn till denna reglering saknar det helt betydelse om arbetsgivaren visar ett kvitto eller en faktura på grund av utryckningen. Den här regleringen finns i lag om arbetsgivares kvittningsrätt som du finner https://lagen.nu/1970:215 .Vänliga hälsningar

Uppsägningstid och tillgodoräknande av föräldraledighet

2010-01-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag indrar om det går att avtala om uppsägningstid. Tex Om jag säger upp mig så har jag 3 månaders uppsägningstid enl avtal, då jag har jobbat i 4 år. Har arbetsgivaren rätt att hålla mig i 3 månader eller har jag rätt att gå efter 1 månad? Fråga 2. Kan jag räkna pappaledighet som uppsägningstid, (till min favör),eller är lagen ändrad? Tack Robin Goldman
Carina Persson |Hej! Enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS) är minsta uppsägningstid en månad för både arbetsgivare och arbetstagare. Din arbetsgivare har dock rätt att hålla dig kvar i tre månader i enlighet med avtalet. Vad gäller föräldraledigheten anger lagen att uppsägningstiden börjar gälla när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, 11 § LAS. Alltså kan du tyvärr inte räkna föräldraledigheten som uppsägningstid. Lag om anställningsskydd hittar du https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning

Tjänstledighet efter avslutade studier

2009-09-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag arbetar som uppdragschef för ett privat vårdföretag. Jag ska var tjänstledig för studier. Terminen varar mellan 19/1 och 7/6. Jag vill när terminen slutar den 7/6 ha vidare tjänstledigt eftersom jag annars inte kommer att vara ledig på hela året. Har jag rätt att vara tjänstledig under sommaren efter avslutade studier?
Emma Nordin |Hej, Någon lagstadgad rätt att vara ledig efter att du har avslutat studierna finns inte, utan tjänstledigheten är ju förutsatt att du skall studera under den tiden. Dock finns kanske möjlighet för dig att ta ut semesterdagar (betalda eller obetalda) eller få en kortvarig tjänstledighet som inte är knuten till dina studier. Enklast är att prata med det fackförbund som din arbetsgivare är bunden av, för att kontrollera vad som står i kollektivavtalet, samt att vara ärlig med din chef. Oftast går sådana här situationer att lösa bara man har en öppen dialog med sin chef, samt är ute i god tid så att de har en möjlighet att planera för din frånvaro. Lycka till!