Tillsvidareanställning enligt LAS

2009-09-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är timanställd och undrar när jag får en tillsvidare anställning enligt LAS?
Salomon Nutti |Hej! Enligt 5§ Lagen om anställningsskydd (den hittar du https://lagen.nu/1982:80) så ska en tidsbegränsad anställning övergå i en tillsvidare anställning om du under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år. Vänligen

Arbetsgivares rätt att ändra arbetstid

2009-10-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en kommun rätt att ändra arbetstiden, från dag/kväll/helgtjänstgöring till att innefatta även nattarbete utan att erbjuda annat .Är anställd utan natt.
Ulrika Lundgren |En arbetsgivare har rätt att fatta beslut om förläggningen av de anställdas arbetstid. Dock begränsas denna rätt då avtal på området finns. Som framgår av din fråga finns här ett avtal där nattarbete inte inkluderas. Av din fråga framgår inte om aktuella avtal är ett kollektivavtal eller annat anställningsavtal du själv slutit med din arbetsgivare. Är arbetstidens förläggning angiven i kollektivavtal, som du och din arbetsgivare är bundna av, kan din arbetsgivare inte träffa ett giltigt avtal som strider mot kollektivavtalet. Detta betyder i ditt fall att arbetsgivaren inte kan ändra din anställning till att inkludera även nattarbete. Detta framgår av 27 § Medbestämmandelagen, se https://lagen.nu/1976:580#R5. Saknas giltigt kollektivavtal och arbetstiden istället regleras i ditt anställningsavtal uppkommer frågan om en intolkning av en skyldighet att även jobba natt kan göras. Praxis från området har dock visat att detta sällan kan ske. Ett annat sätt att se på din fråga är att arbetsbrist råder på de anställningar som saknar nattskifte. Denna typ av anställning har därför sagts upp av din arbetsgivare. Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#R3, är uppsägning som bottnar i arbetsbrist okej så länge arbetsgivaren gör ett omplaceringsförsök. Ett erbjudande från din arbetsgivares sida om en anställning som inkluderar nattarbete uppfyller därmed denna omplaceringsskyldighet. Skulle din fråga bottna i arbetsbrist har därför din arbetsgivare agerat riktigt. Med vänliga hälsningar

Beräkning av anställningstid

2009-08-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Vi är 8 personer som idag har blivit varslade om uppsägning. En person som har likn arb uppgifter som mina har inte blivit uppsagd och han är anställld en dag efter mig men han är idag pappaledig. Har det någon betydelse? Det påstår ag. Hälsningar
Mikael Söderman |Hej, Att en arbetsgivare undantar en person från uppsägning regleras https://lagen.nu/1982:80#R9 . Det faktum att mannen du åsyftar har varit anställd en dag kortare än dig har betydelse eftersom anställningstiden beräknas från den dag anställningen påbörjades. Dock kan en person få ”extramånader” om personen ifråga är 45 eller äldre. Att mannen du omnämner är föräldraledig har ingen betydelse eftersom anställningstiden löper vidare under föräldraledigheten. Ytterligare en aspekt är att företaget delas in i olika enheter när turordningslistan ska göras. Du skrev att ni hade liknande arbetsuppgifter men om han har dessa arbetsuppgifter på ett annat arbetsställe så kan ni hamna på olika turordningslistor. En viktig aspekt är att alla ovan nämnda bestämmelser kan efter avtal med facket helt bortses från. Med vänlig hälsning

Provanställning

2009-07-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |jag har ett års provantällnd med tre månaders uppsägningstid.jag vill nu efter en månad avbryta detta. gäller två veckors uppsägning iallafall? kan jag ändra kontraktet eftersom det endast är lagligt med 6 mån provantställning?
Natalie Lindgren |Hej och tack för din fråga. Det är omöjligt för dig att ha ett års provanställning med tre månaders uppsägningstid. Det ligger i definitionen av en provanställning att den är tidsbegränsad till högst 6 månader och då förekommer det ingen uppsägningstid. En provanställning kan till och med avbrytas i förtid om inte något annat har avtalats, 6 § lagen om anställningsskydd se https://lagen.nu/1982:80. Vill arbetsgivaren inte förlänga anställningen efter prövotidens utgång måste denne meddela den anställde detta, om han inte gör det övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Det finns även andra typer av tidsbegränsade anställningar som är möjliga för de som är t.ex. visstidsanställda eller vikarier 5 § LAS. Det du bör ta reda på om det verkligen är menat att du ska vara provanställd, då kan du avbryta anställningen när du vill. Sträcker sig anställningstiden däremot över ett år, gäller en minsta uppsägningstid på en månad för både dig och din arbetsgivare 11 § LAS. Med vänlig hälsning

Uppsägning från provanställning

2009-09-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min sambo har just blivit uppsagd fån sitt arbete pga att hon inte \\\"kunde utföra alla moment i arbetet\\\". Hennes chef är medveten om att hon är gravid och under slutet på sin provanställning. Hon är dessvärre inte med i facket. Vilka rättigheter finns att hävda och vart kan man vända sig?
Karin Hellander |Hej När man har tidsbegränsad provanställning som din sambo har så får arbetsgivaren meddela att hon inte får förlängd tjänst efter denna tiden, samt att man har rätt att avsluta prövotiden i förväg. Det är en typ av prövotid och de vanliga reglerna om uppsägning från tjänster gäller inte här. Så tyvärr är det inte mycket din sambo kan hävda vad gäller just det faktum att hon inte får behålla tjänsten efter provanställningen. Med vänlig hälsning

Kan bägge föräldrarna förkorta arbetstiden?

2009-08-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Du som har ett barn under åtta års ålder eller barn som inte har slutat första skolåret, har rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Gäller det båda föräldrarna eller bara en förälder?
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej, Enligt 7 § i föräldraledighetslagen (1995:584) har en förälder ”rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår”. 1 § samma lag säger att en arbetstagare som är förälder har rätt till ledighet enligt lagen. Ingenting sägs om att denna ledighet skulle vara beroende av huruvida den andra föräldern är ledig eller ej. Detta tolkar jag som att det är fritt fram för bägge föräldrarna att gå ner i arbetstid. M.v.h.

Underrättelse till fackförening vid uppsägning

2009-07-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli uppsagt även då arbetsgivaren aldrig har haft kontakt med facket? Är arbetsgivaren inte skyldig att göra detta?
Sofia Gärtner |Hej, Om är fackligt ansluten och har blivit uppsagt på grund av personliga förhållanden krävs att arbetsgivaren underrättar den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör. Gäller det uppsägning skall underrättelse ske minst två veckor i förväg och gäller det avskedande skall underrättelse ske minst en vecka i förväg, se 30 § anställningsskyddslagen https://lagen.nu/1982:80. Är du inte fackligt ansluten krävs inte att arbetsgivaren kontaktar den lokala fackföreningen innan uppsägning eller avskedande sker. Om din arbetsgivare skall säga upp flera arbetstagare på grund av arbetsbrist krävs att arbetsgivaren, innan beslut om uppsägning tas, i god tid underrättar länsarbetsnämnden och den kollektivavtalsbärande organisationen, se 15 § medbestämmandelagen https://lagen.nu/1976:580

Fråga om provanställning

2009-09-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med följande: -Jag är anställd som säljcoach på ett telemarketing företag sedan 4/10 2008. På kontraktet står det att jag har en provanställning på 6 mån med 2 veckors uppsägningstid. Nu har jag jobbat i snart 10 månader. Jag har sagt upp mig, men nu säger chefen att jag är fast anställd och därmed har 1 mån uppsägningstid \"per automatik\". Jag har INTE signat något kontrakt som rör någon \"fast anställning\". Om jag inte jobbar ut min uppsägningstid på en månad blir min lön fryst. Är detta korrekt att han nu får hävda att jag har 1 mån uppsägningstid då jag inte signat något avtal?
Sven Lindblom |Hej Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan uppsägningstid (6 § LAS) https://lagen.nu/1982:80. Syftet med anställningsformen är att arbetsgivare ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Prövotiden får inte vara längre än sex månader. Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt enl 6 § 2 st. 2 meningen. I ditt fall är det detta som skett och uppsägningstid gäller enligt 11 § LAS nämligen en månad. Med vänlig hälsning