Tolkning av uppdragsavtal

2012-08-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |jag har arbetat för en uppdragsgivare under ca 4 år. Jag fick ett mail den 6 augusti där han ville avsluta vårt samarbete. Under dessa fyra år som jag arbetat har jag fått mina uppdrag av honom genom att han givit mig datum och plats där vi ska arbeta. Den 23e juni fick jag nya uppdrag på detta vis, dessa sträcker sig tom 1 oktober. Vi har haft mailutväxling sedan hans mail den 6 augusti där jag tycker att jag har avtal för arbeten tom 1okt. Jag har planerat min tid och dessutom tackat nej till andra arbeten pga av dessa datum. Han skriver å andra sidan att vi inte har något avtal, att jag inte fått några ytterligare uppdrag av honom tom 1 okt, eftersom han bara visat mig datum och plats under perioden. Vem har rätt?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett uppdragsavtal och inte ett vanligt anställningsavtal. Är det fråga om ett uppdragsavtal är det i första hand uppdragsavtalet er emellan som bör konsulteras för att reda ut ev. oklarheter. Kan inte uppdragsavtalet ge något svar, eller är avtalet enbart muntligt får istället andra faktorer vägas in. Exempel på faktorer som kan ha betydelse är t.ex: * Hur brukar liknande avtal i branschen slutas? Är det vanligt att göra så som du beskrivit talar det för att avtalet sträcker sig så långt som du fått uppgifter om datum och plats. *Har uppdragsgivaren flera uppdragstagare och hur träffar han i så fall nya uppdragsavtal med dem? Om uppdragsgivaren använder sig av flera uppdragstagare och begagnar sig av samma metod för att avtala om nya uppdrag talar det för din syn på ert avtal. *Att du och uppdragsgivaren hela tiden avtalat om nya uppdrag på det sätt du nämner talar också för att ni har ett avtal som innebär att du har rätt till de uppdrag du blivit tilldelad. Som du förstår är det inte möjligt att säga vem som har "rätt" av er båda, utan i slutändan kommer det hela att bero på faktorer liknande de jag nämnt ovan och vem som kan lägga fram bäst bevisning till stöd för sin ståndpunkt. Vänligen,

Uppsägning av arbetstagare över 67 år

2012-08-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, anställdes vid fyllde 67 års ålder. Vid anställning och efter provanställning informerad jag berörde chefer mitt ålder. Blev efetr 6 mpånaders provanställning fastanställde tillsvidare. SEKO avtal.Avtalet sägs att vid 67 års ålder skall man avgår i pension om INGET ANNAT AVTALAS. efter 2 års anställning, 69 år gammalt, blev jag av företaget pensionerad mot min vilja och trots mina protester. Facket SEKO sade att de kunde inget göra. Jag anser att företaget har ingått ett ANNAT AVTAL med mig och att fastanställning tillsvidare gäller. Fick avtalsenligt 1 månads uppsägning. Vad tror ni ???????
Erik Lindgren |Hej, *Rättslig reglering* Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om anställningar och dess upphörande. 32a § i LAS stadgar att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning till han eller hon fyllt 67 år (se https://lagen.nu/1982:80#P32aS1). 33 § 1 st samma lag stadgar att en arbetsgivare som vill säga upp en anställd vid utgången av den månad då den anställde fyller 67 år måste meddela den anställde om detta skriftligen minst en månad i förväg. Av 33 3 st framgår vidare att uppsägningstiden är en månad och att företrädesrätt inte föreligger. *Frågan* Oavsett om den anställde som är över 67 år har erhållit en tillsvidareanställning eller inte kan arbetsgivaren i enlighet med ovan nämnda lagrum välja att säga upp honom/henne med beaktande av uppsägningstid och skriftlighetskrav på uppsägning etc. Min slutsats blir därför att varken arbetsgivaren eller facket i det här fallet inte begått något fel. Vänligen,

Anställningsformer

2012-07-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag hade tänkt att jobba extra i småbåtshamnarna i Varberg. Mycket enkelt arbete i form av att skrubba undersidan på fritidsbåtar. Jag har min egen dykutrustning. Jag undrar är det lagligt att jobba på detta vis?
Jonathan Boman Pesonen |Till och börja med bör du kanske förtydliga din fråga, ska du arbeta som anställd hos hamnen eller ska du arbeta privat för båtägarna? Om du anställs av hamnen har dom ett visst ansvar för dig, till exempel i fråga och din arbetsmiljö och säkerhet. Om alla säkerhetsföreskrifter och andra arbetsrättsliga regler (t.ex. att skatt och arbetsgivaravgifter betalas korrekt) är uppfyllda och du har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som dykare borde det inte vara några problem. Ska du däremot arbeta på egen hand, utan någon arbetsgivare måste du driva din verksamhet som någon typ av företag. Här finns flera olika former som kan väljas och med hänsyn till att jag inte känner till de närmare omständigheter kring vilken omfattning du vill att din verksamhet ska ha råder jag dig att kontakta Bolagsverket, arbetsförmedlingen eller i alla fall läsa på Bolagsverkets hemsida om hur man går till väga när man vill starta upp en egen verksamhet. Dom kan hjälpa dig och se till att allt går lagligt till väga. https://www.verksamt.se/portal/web/guest/home Vänligen, Jonathan Boman

Återbetalningskrav pga förtida uppsägning

2012-07-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Företaget som jag jobbar på har ett avtal som man signerar om man ska gå en utbildning. Där står att man blir återbetalningsskyldig om man säger upp sig själv eller blir uppsagd inom 12 månader. Jag har bara sett avtal där man blir återbetalningsskyldig om man själv säger upp sig tidigare och undrar om företaget har rätt att kräva att man betalar tillbaka även om det är företaget som säger upp en? Skulle gärna vilja veta svaret snarast möjligt,med laghänvisning. Tack på förhand! Annelie
Johan Wahlbom |Hej och tack för en intressant fråga som berör en ganska omtvistad fråga. Du har helt rätt att en person som själv säger upp sig kan bli skyldig att återbetala eventuella utbildningskostnader. Detta har avgjorts i ett fall från Arbetsdomstolen (AD 1991 nr 38 som handlade om att en stridspilot sagt upp sig i förtid) vari rätten stadgar: "En annan typ av avtal som åtminstone under vissa förutsättningar synes böra godtas är avtal om skyldighet för arbetstagaren att kvarstanna i anställningen viss tid som motprestation när arbetsgivaren bekostar arbetstagarens utbildning. Ett sådant avtal synes kunna förenas med viss skyldighet för arbetstagaren att återbetala kostnaden om han eller hon lämnar anställningen i förtid." I citatet ovan görs ingen skillnad hur anställningen upphör; det vill säga om personen i fråga blir uppsagd eller säger upp sig själv. Det är däremot rimligt att anta att du inte blir återbetalningsskyldig om du blir uppsagd i förtid på grund av till exempel ekonomiska eller dylika objektiva skäl. I ett sådant fall skulle nog återbetalningskravet jämkas till 0 kronor. Om du däremot uppsåtligt missköter dig i syfte att bli uppsagd och på så sätt kunna byta jobb bör ett återbetalningskrav kunna bli aktuellt. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Tillåten omedelbar uppsägning?

2012-08-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sa upp mig på egen begäran, jag och min chef kom överens om att jag inte behövde jobba under uppsägningstiden som för min del är 1 månad enligt mitt anställningsavtal. Nu har jag bara fått lön fram tills den dagen jag sa upp mig. Min chef menar att jag själv har sagt upp mig med "omedelbar verkan" och därför inte har rätt till lön under uppsägningstiden. Kan arbetsgivaren göra så?
jacob sandelin |Hej, kul att du kommer till just lawline för hjälp. Jag skall försöka svara så bra som möjligt på din fråga. Enligt 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningsavtal som huvudregel tills vidare. Vid sidan av detta, stadgas att anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Det skall här poängteras att LAS är tvingande till förmån för arbetstagaren. Det är endast klausuler som blir mer fördelaktiga för arbetstagaren som kan avtalas, vilket framgår av LAS 2 §, andra stycket, se https://lagen.nu/1982:80. Det du och din arbetsgivara har gjort är inte tillåtet då man inte kan avtala bort denna uppsägningstid. Dock framgår det även av 4 § LAS att ett avtal kan sägas upp med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. I detta fall skulle uppägningstiden kunna frångås, men inte annars. Lycka till

Blogga om privat arbetsgivare

2012-08-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på MTR Stockholm AB som driver tunnelbanan sedan 2009. Tidigare entreprenörer har varit Connex och Veolia efter att SL lade ut trafiken på entreprenad. Jag har en blogg där jag skriver om händelser i tunnelbanan, dessa händelser skedde innan MTR tog över. Min fråga gäller om jag kan skriva om dessa händelser? Så här står det i MTR:s internetpolicy: INTERNETPOLICY För MTR Stockholm och Tunnelbanan Teknik är Internet ett verktyg för att inhämta eller distribuera information. Det är inte tillåtet att publicera information gällande företaget, dess anställda, anlitade leverantörer eller samarbetspartners. Endast behöriga medarbetare får kommunicera eller dela med sig av information gällande verksamheten via elektroniska forum. Min blogg heter penobles.wordpress.se, i den har jag redogjort för mina arbetsuppgifter och olika händelser som jag råkat ut för som tågförare och arbetsledare, både positiva och negativa, dock inget negativt om företaget. Inga namn publiceras och enligt PUL är det inga problem i övrigt. Hur ska jag tolka policyn? Gäller det företaget MTR eller själva verksamheten som sådan? Jag använder min privata dator till min blogg, är det någon skillnad? Tack på förhand!
Johan Wahlbom |Hej! Tack för din mycket intressanta fråga. För det första måste det konstateras att din arbetsgivare, MTR, är att anse som en privat sådan och inte offentlig. Detta trots att MTR är en entreprenör anlitad av det offentliga SL. Om din arbetsgivare däremot hade varit ett statligt, landstingsägt eller kommunalt bolag skulle offenlighets- och sekretesslagen (https://lagen.nu/2009:400) med hårdare regler för arbetsgivaren bli tillämplig. I den svenska rättsordningen finns en så kallad lojalitetsplikt vilket är en fundamental rättsprincip. Denna princip finns bland annat inom arbetsrätten och går ut på att en arbetstagare ska undvika att handla på så sätt att arbetsgivaren skadas. Det är även ett vedertaget faktum att en arbetstagares lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare i vissa fall har företräde framför den förstnämndas yttrandefrihet. I praxis finns exempel på när arbetstagare blivit uppsagda och även avskedade på grund av brott mot ovan beskrivna lojalitetsplikt. I dessa fall rörde det sig dock om omfattande kritik som framförts mot arbetsgivaren. I din fråga verkar det som att du mest beskriver din arbetsdag vilket ter sig ganska harmlöst. Lojalitetsplikten kan inte användas som ett verktyg i syfte att lägga total munkavel på arbetstagare. Som i så många andra fall inom juridiken görs en rimlighetsbedömning; har arbetsgivaren de facto skadats av det som arbetstagaren skrivit? Man kan säga att sunt förnuft gäller vilket medför att du, när du bloggar, måste tänka på denna skaderisk och inte låta din känslor efter en eventuellt dålig dag på jobbet ta överhanden. Men som sagt, med bakgrund i det du skriver i din fråga verkar ditt bloggande relativt harmlöst. Det som framgår i den interna policyn verkar främst sikta på att en anställd inte får röja uppgifter som kan gynna konkurrenter (vilket självklart skulle skada MTR). Det är viktigt att du använder din privata dator till ditt bloggande och att du gör det på fritiden. En arbetsdator är ett arbetsverktyg och ska inte användas till bloggande. Tänk dock på att ovan nämnda lojalitetsplikt alltid gäller, det vill säga även efter arbetstid. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Definition av "företagets anläggningar"

2012-07-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående vårt företags policy. Enligt den får vi inte ha hundar på företagets anläggningar. Så långt allt okej. Men. Vad är en anläggning och hur eller vad, räknas in i den? Om företaget har en anläggning på en ort, och ett kontor (alltså en lokal som hyrs av utomstående fastighetsägare) på en annan ort - räknas det hyrda kontoret fortfarande som en del av anläggningen?
Sebastian Fahlgren |Hej och tack för din fråga. Ett företags policy utgörs i regel av regler upprättade av ledningen eller personer utsedda av ledningen. Ett företags policy utgör vidare regler som är avsedda att tillämpas på personer vilka är anställda på företaget. Vad som avses med ”företagets anläggningar” torde därmed ytterst kunna besvaras av företagets ledning eller de personer som har upprättat policyn. Jag tycker mig kunna utläsa av din fråga att du är intresserad av att ha möjlighet att ta med dig hunden på jobbet. Nu saknas dock information om vilket företag det är fråga om men det kan nog tänkas finnas flera anledningar till att det är förbjudet med hundar på ”anläggningarna”. Företagets kunder kan möjligen kan bli rädda eller så eftersträvas en allergifri miljö. Det kan vidare vara av hygieniska skäl etc. Mitt råd till dig är att du kontaktar någon ansvarig på företaget som kan tänkas ha svar på dina frågor, bl. a. om vad ”företagets anläggningar” innefattar. Det kan vara ett smart drag att utvärdera olika argument som kan anföras tills stöd för varför det kan anses rimligt att man ska kunna ta med sig en hund till just de ställen inom företaget som du är intresserad av. Med vänliga hälsningar

Uteblivet arbetsgivarintyg och utebliven lön samt fråga om förtal

2012-07-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min man vart uppsagd efter 30 år pga konkurs, 1 år efter övertagande av verksamhet. fick 1 månad ist för 6 enl LAS.Detta överklagades och då fick han en uppsägning pga personliga skäl. Skälen har begärts och fås inte. Får inte heller arb.givarintyg eller slutlön? Vad gör man? Var inte fackligt ansluten tyvärr. Då arb.givaren även spridit lögner i branchen, går det att stämma mot förtal?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. * Angående det uteblivna arbetsgivarintyget kan sägas att i 47 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (https://lagen.nu/1997:238), stadgas att en arbetsgivare på begäran skall utfärda ett arbetsgivarintyg. Denna regel är dock inte sanktionerad, vilket innebär att det rättsligt inte finns något sätt att “tvinga” arbetsgivaren att utfärda ett. Om det är för att kunna erhålla arbetslöshetsförsäkring som arbetsgivarintyget är avsett så kan även sägas att nämnda paragraf även anger att i fall då ett arbetsgivarintyg inte kan erhållas annat än med mycket stora svårigheter, får dessa uppgifter styrkas på annat sätt. T.ex. med stöd av handlingar som, lönespecifikationer eller uppgifter från en lokal facklig representant till styrkande av dina uppgifter. * Angående den uteblivna lönen gäller finns det möjlighet att vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsförläggande. _(Den som är fackligt ansluten kan vända sig till sin fackliga organisation för att be denna att ombesörja eller hjälpa till med processen.)_ För att du ska kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1. Skulden skall avse pengar. 2. Skulden måste vara förfallen till betalning. 3. Fordran måste var förlikningsbar, dvs. vara av dispositiv natur och med detta menas att parterna själva disponerar över avtalet dem emellan. Detta kan vara till exempel ett anställningsavtal. Om din arbetsgivare inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdens arbete med att driva in skulden. För vidare information kan du kontakta kronofogdemyndigheten. * Angående frågan om det kan röra sig om förtal från den förre arbetsgivarens sida kan sägas att brottet förtal blir aktuellt då någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). För att brottet ska vara för handen krävs att det har lämnats en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Man behöver inte bevisa att dessa påståenden faktiskt har lett till andra personers missaktning utan det räcker med att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. _Den nämnda förra arbetsgivaren har, som jag förstår det, lämnat uppgifter om din make till utomstående. Har arbetsgivaren gjort detta med syftet att utsätta din make för andras missaktning, dvs för att skada hans chanser till detta nytt arbete och smutskasta hans rykte, kan denne ev. ha gjort sig skyldig till brottet förtal._ Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig, eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. Se 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). Denne ska också visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. _Huruvida din tidigare arbetsgivare gjort sig skyldig till brottet förtal eller inte är alltså beroende av flera faktorer vilka måste utrönas först. Värt att påpeka är att det är relativt ovanligt att mål om förtal utmynnar i fällande domar, det är vanligen mycket svårt att bevisa denna typ av brott samt vanligt med överseende._ Vänligen