Anställningen vid verksamhetsövergång

2010-03-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag har lite frågor ang anställningstid. Jag var anställd av landstinget och arbetade på en ambulansstation som var eg under kommunens regi,blev troligen uthyrd av landstinget till kommunen. Under samma tid var jag även anställd av kommunen som timanställd på samma ambulans. Jag var då anställd åt kommunen i ca 4 månader innan landstinget tog över ambulansen helt. Nu påstår min arbetsgivare att jag inte får räkna mina 4 månader åt kommunen som anställningstid , utan bara de som var till vidare anställda som får räkna sin tid. Även att jag inte fanns med vid övergången då jag "bara" var timanställd. Som jag tolkar det så borde min anställning följt med enl LAS § 6 och räknas enl LAS §3. För alla anställningar oavsett anställnings form borde ha följt med i övergången, detta går väl inte förhandla i nått kollektiv avtal utan det är väl LAS som gäller ?
Samuel Lundberg |Hej, Om det i lagens mening(LAS 6b§) skett en övergång av ambulansverksamheten från kommunen till landstinget så övergick också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övergången på landstinget, se https://lagen.nu/1982:80 . Det görs ingen skillnad på anställningsformer. Enligt LAS 3§ får du också mycket riktigt tillgodoräkna dig den tid du varit anställd hos kommunen när din anställningstid hos landstinget ska beräknas. LAS är semidispositiv vilket innebär att en del bestämmelser kan avtalas bort genom kollektivavtal, se LAS 2§ https://lagen.nu/1982:80 . Vad gäller LAS 6b§ får det dock bara avtals fram regler som är förmånligare för arbetstagaren, se LAS 6b§ 4 st. p. 1. LAS 3§ kan inte avtals bort alls. LAS har alltså i detta fall företräde framför eventuellt kollektivavtal som säger att du inte följer med i verksamhetsövergången och att du inte får tillgodoräkna dig anställningstiden hos kommunen. Med vänlig hälsning

Förtida avlutande av vikariat

2010-03-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vilka möjligheter finns det att som arbetstagare avsluta ett tidsbestämt vikariat i förtid om man skrivit på ett anställningsavtal med formuleringen "vikariatet gäller längst t o m xxxx-xx-xx"? Vad ryms egentligen i denna formulering, och vad är ett så kallat "blandavtal"?
Samuel Lundberg |Hej, Utgångspunkten vid ett tidsbegränsat vikariat är att anställningen upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är utfört om inget annat har avtalats, se LAS 4§ 2 st. https://lagen.nu/1982:80#R2 . Detta innebär att du är bunden att antingen jobba kvar till dess det yttre datum som avtalats löpt ut eller när du slutfört ditt arbete. Du har dock en möjlighet att frånträda vikariatet i förtid om din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åliggande mot dig, se LAS 4§ 3 st. https://lagen.nu/1982:80#R2 . Detta kan bli aktuellt om din arbetsgivare t.ex. utsatt dig för en kränkning eller om arbetsgivaren dröjer med att betala ut din lön. Ett s.k. ”blandavtal” eller ”blandad anställningsform” är en visstidsanställning där arbetsgivaren helt ensidigt ges möjlighet att bestämma över tidpunkten för anställningens upphörande. Med vänliga hälsningar

Uppsägning från arbetstagers sida

2010-03-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, en fråga om uppsägningstid vid uppsägning från arbetstagares sida. Jag har läst en massa juridik, men det var för rätt länge sedan, så jag har inte stenkoll på tolkningen av LAS. Jag undrar följande; Är det möjligt för arbetsgivare att förlänga en anställds uppsägningstid hur mycket som helst eller finns det gränser? Om en arbetstagare t.ex. har arbetat i 3 år, inget kollektivavtal föreligger, men enligt företagsreglerna (som är hänvisade till i anst.avtal) så är uppsägningstiden 6 månader. Gäller då detta? Skulle man kunna skriva in 12 månader uppsägningstid?
Elias Himsel |Hej, Av 11 § LAS framgår att uppsägningstiden uppgår till minst 1 månad när du som arbetstagare säger upp dig. Jag tolkar bestämmelsen som att detta utgör en miniminivå och att det därmed är möjligt att, även utan stöd i kollektivavtal, komma överens om en längre uppsägningstid vid uppsägning från arbetstagarens sida genom att hänvisa till företagsreglerna. Jag vill emellertid framhålla att viss tveksamhet råder i denna del. Anställningsavtalet är ett avtal som ingås mellan den anställde och arbetsgivaren. Precis som för avtal i övrigt skall anställningsavtalet hållas (pacta sunt servanda) och om arbetsgivaren är intresserade av en förlängning av den avtalade uppsägningstiden är denne därför hänvisad till att komma överens om detta. Någon möjlighet för arbetsgivaren att på egen hand ändra villkoren i anställningsavtalet finns således inte, däremot är det vanligt att man i anställningsavtal hänvisar till gällande kollektivavtal och att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarorganisationerna därigenom kan få tillstånd en ändring. Eftersom inget kollektivavtal finns är emellertid denna möjlighet för arbetstagaren utesluten. Oavsett längden av uppsägningstiden ska man komma ihåg att det för både arbetstagare och arbetsgivare ofta finns ett intresse av att hitta en gemensam lösning. Att som arbetsgivare hålla kvar en anställd genom att hota om skadeståndsansvar pga. av att en överenskommen uppsägningstid inte har följts är sannolikt sällan en lönsam affär. Med vänliga hälsningar,

Kritikrätt

2010-02-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en ny chef på vår förskola och han har "råkat" lova en heltidsanställning till en ny här, problemet är bara att det FINNS INTE EN HELTIDSTJÄSNT! Så därför har han förflyttat personal som arbetat här i flera år, till andra förskolor olika dagar för att göra en heltidstjänst. De gamla får flytta sig för denna nya människa. De är helt förkrossade över situationen och vägrar acceptera sättet han gjort detta på. Och allt detta skedde över våra huvuden. Har inte haft en chans att få en syl i vädret för att yttra våra åsikter. Våran chef vill nu tysta ner "sanningen" och vill att vi ska gå ut med en falsk information till föräldrarna. Vi har även blivit förbjudna att prata om hans "misstag" på arbetsplatsen kollegor sins emellan.. Föräldrarna kommer gå i taket om de får reda på att han står fast vid detta beslut han tagit. Har han rätt att tysta ner oss? Vi vill att föräldrarna ska veta sanningen om hur dåligt han skött sig.
Elias Himsel |Hej Som arbetstagare har man en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt innebär emellertid inte att man är förbjuden att kritisera och ifrågasätta sin arbetsgivares handlande och agerande. Tvärtom har arbetsdomstolen slagit fast att kritikrätten är långtgående och att det är en förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsresultat. Kritikrätten är som störst för de anställda som inte innehar någon chefsposition. För er som jobbar ute i förskolorna finns således ett stort utrymme att fritt framföra kritik både internt mellan kollegor men också utåt gentemot exempelvis föräldrarna. Om ni dessutom är offentliganställda skyddas ni i detta sammanhang också av grundlagsstadgarna om yttrande och meddelarfrihet vilka förbjuder arbetsgivaren att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för er anställda på grund av att ni framfört kritik. Sammanfattningsvis kan alltså inte er chef tysta ned er och därigenom hindra er från att ifrågasätta hans beslut. Det står er fritt att diskutera hans beslut er kollegor emellan och även att framföra er åsikt till föräldrarna. Däremot har ni en lojalitetsplikt gentemot er arbetsgivare vilket medför att kritiserandet inte får gå hur långt som helst och exempelvis övergå i hot om åtgärder som är till skada för arbetsgivaren. Om ni inte redan har gjort det tycker jag också att ni ska ta kontakt med det fackförbund som er arbetsgivare ingått kollektivavtal med och informera dem om situationen på er arbetsplats. Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av arbetstagare

2010-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga jag vill säga upp mig från min arbetsplats då jag mår enormt dåligt där, jag trivs verligen inte har inte gjort det sedan jag började, jag anställdes den 1 sep 2009 och jobbade fram till den 8 feb 2010 då dom åkte till thailand i 5 veckor. Nu under tiden dom vart borta ringde hon och ändrade mina tider då jag sa att jag inte kunde tryckte hon på att hon är arbetsgivare och jag MÅSTE kunna ändra min sons dagistider osv. Hur är det då? Jag skulle vilja säga upp mig pga personliga skäl och gå på dagen hur gör jag? jag är enbart timanställd och jag är bara 23 år och det funkar verkligen inte mellan mig och arbetstagaren. Hon äger även att jag brytit mot tystnadsplikten 2 gånger men behåller mig bara för att dom inte har någon annan. jag jobbar som personlig assistent. i hennes "hemma gjorda" avtal står det 2 mån uppsägningstid. och detta har jag sagt e helt orimligt men hon har inte skrivit om avtalet så vad gör jag? jag behöver verkligen hjälp NU. Tack på förhand
Daniel Jessen-Winbo |Hej, Jag beklagar din situation och förstår att du vill komma ur den så snabbt som möjligt. Jag tänker börja med att besvara frågan om arbetstiderna och därefter gå in på möjligheterna att säga upp sig och det snabbare än med två månaders uppsägningstid. Vad först gäller ändring av arbetstiden så är det en grundläggande princip inom arbetsrätten att arbetsgivaren fritt innehar arbetsledningsrätten och utgångspunkten är att arbetsgivaren avgör arbetstidens förläggning. Det framgår inte av förutsättningarna men då du säger att det är ett hemmagjort avtal antar jag att det inte är något kollektivavtal inblandat. För förläggningen av arbetstiden gäller då vad som är stadgat i avtalet. Om det ej skulle finnas något därom i avtalet finns det en lag som heter arbetstidslagen, se https://lagen.nu/1982:673. Denna lag reglerar främst förhållandet mellan arbetsgivaren och staten vilket man ser eftersom de sanktioner lagen erbjuder är riktade gentemot staten och inte mot den enskilda. Men viss härledning kan man ändå få här och i ett avtalsförhållande som ert så kan lagen fungera som en yttre gräns om arbetstidsförläggningen inte är reglerat i avtalet. Av intresse i din situation är 12 § som säger att förändringar i förläggningen ska underrättas arbetstagaren minst två veckor i förväg om det nu inte pga. verksamhetens art eller oväntade händelser inte kunde ske. Du nämner att du är personlig assistent och jag vill bara påpeka att arbetstidslagen inte gäller för arbete i arbetsgivarens hem enligt dess 2 § 3p. Något mer svar om din skyldighet att följa arbetsskyldigheten kan jag tyvärr inte ge. Men något utöver det jag sagt ovan och det som ni avtalat om är du inte skyldig att utföra. Jag vill även nämna att det arbetsvägran främst leder till är uppsägning. Visserligen utgör det ett avtalsbrott vilket vid en eventuell tvist skulle vara skadeståndsgrundande. Jag har dock väldigt svårt att se vem som vill behålla en personlig assistent mot dennes vilja och att därför försöka nå en överenskommelse borde vara det bästa för båda parter. Du börjar omgående meddela din arbetsgivare om att du vill säga upp dig men gå på dagen kan det dock bli svårare med om din arbetsgivare motsätter sig det. Enligt lag, 11 § lagen om anställningsskydd (se https://lagen.nu/1982:80) gäller att både för arbetsgivare och arbetstagare en uppsägningstid om minst en månad. Lagen ger sedan rätt till längre uppsägningstid vilket dock inte vi behöver lägga vikt vid nu. Dock är det så att ett avtal som ert är ogiltigt om det inskränker rättigheter enligt denna lag men att ge en längre uppsägningstid ses inte som inskränkande av rättighet och därmed gäller avtalet. Detta givetvis förutsatt att du skrivit på avtalet. Du säger ju här att du sagt att du tyckte det var orimligt men har du skrivit på avtalet är du likväl bunden av det. Jag är ledsen om jag inte givit dig så mycket hjälp. Jag föreslår att du konfronterar din arbetsgivare och säger att du verkligen inte trivs och förhoppningsvis kan ni kanske snabbt hitta en ersättare. Lycka till och hoppas du får större tur på den nästa arbetsplats! Med vänlig hälsning

Sjukpenning för timanställd

2010-03-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jobbar som timanställd(intermittent står det på avtalet) på ett sjukhus. Hade bokat två pass men blev då dålig(pga smitta av calici på avdelningen)och sjukanmälde mig. Har jag inte rätt till sjuklön? Fick iaf ingen utbetald. Har försökt läsa era råd till andra samt kollat i lagen men kan ändå inte reda ut huruvida jag har rätt till ersättnin. Ska tillägas att mitt avtal sträcker sig över 6mån.
Anton Strandberg |Hej! Bestämmelser om beräkning av sjukpenning finns i bl.a. 3 kap. 10 § AFL. Enligt andra stycket får - om det inte kan utredas hur den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat under sjukperiodens första 14 dagar - sjukpenning utges efter vad som kan anses skäligt med ledning av hur den försäkrade har förvärvsarbetat före sjukperioden, om det kan antas att den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat i motsvarande omfattning under de första 14 dagarna i sjukperioden. Bakgrunden till denna bestämmelse, som infördes med verkan fr.o.m. den 1 juli 2000, var att dag-för-dag-anställda som arbetar så regelbundet att de inte har behov av att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen saknade ett säkert försäkringsskydd för de första 14 dagarna. Detta går att utläsa i prop. 1999/2000:95 s. 17. Tidigare är konstaterat att om arbetstagaren anmäler sig hos arbetsförmedlingen har han/hon rätt till sjukpenning i 14 dagar minus karensdagen Du har alltså utifrån ovan angivna resonemang, oavsett om du hos arbetsförmedlingen är anmäld, förmodligen rätt till skälig sjukpenning de första 14 dagarna minus karensdagen. Vänligen,

Beräkning av anställningstid

2010-02-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har jobbat på en arbetsplats i 6 år och har sagt upp mig själv eftersom jag har hittat ett nytt jobb, det nya jobbet har ingen samverkan med det gamla. Jag har jobbat ca 18 månader på det "nya" jobbet och har sagt upp mig för att återgå till det "gamla" jobbet jag hade först. Min fråga är: gäller min anställnings tid (6 år) jag hade från början, eller börjar jag på ruta ett? Finns detta skrivet i någon lag? Jag har försökt att tyda LAS men det är lite svårt att begripa gällande detta.
Hanna Rehn |Hej, Regler om anställningstid och andra frågor rörande anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS ) se https://lagen.nu/1982:80 Anställningstiden kan få betydelse för arbetstagaren enligt flera olika bestämmelser i LAS, se tex 11, 15 och 25 §§ LAS. Hur anställningstiden skall beräknas framgår dock inte av själva lagtexten men ledning kan hittas i förarbetena och i praxis. All den tid som ett anställningsförhållande har förelegat får i regel räknas med om inte annat anges. Detta gäller oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Anställningen måste inte vara sammanhängande, det har således inte någon betydelse att du gjort ett uppehåll i arbetet hos den aktuella arbetsgivaren. också tid då arbetstagaren varit sjuk, tjänstledig, strejkat m.m får räknas under förutsättning att ett anställningsförhållande förelegat. I regel föreligger heller inte någon begränsning bakåt i tiden men se dock tex 15 § LAS. I 3 § LAS regleras särskilt beräkning av anställningstiden i vissa fall av byten inom en koncern. Observera också att flera av de regler som berör anställningstiden kan frångås i kollektivavtal se 2 § LAS. Något annat kan alltså gälla enligt det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Med vänlig hälsning,

För mycket utbetald lön

2010-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är timanställd på ett företag misstänker att jag har några tusen för mycke i lö.Jag undrar nu om arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka de??
Tor |Hej. Huvudregeln i gällande rätt är att den som tagit emot ett belopp som han inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Denna regel kallas inom juridiken för condictio indebiti. Regeln har dock undantag. Ett undantag är att betalningen ger uttryck för en disposition från betalarens sida, dvs att din arbetstagare velat betala oavsett om denna är skyldig att göra så eller inte. Ett annat undantag är om betalningsmottagaren (du) är i god tro (dvs varken har insett eller borde inse att betalningen vad felaktig) har inrättat sig efter betalningen. Du är inte i god tro eftersom du ifrågasätter lönen. Mitt råd är att prata med arbetsgivaren, för ett gott förhållande mellan er lönar sig i längden. Med vänlig hälsning