Innebörden av skriftligt anställningsavtal

2013-11-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har nu jobbat på ICA i snart 1 år och jag tycker att det är lite konstigt att jag inte har fått skriva på ett anställningsavtal. Jag jobbar per timme, jag får ju lön och skatten betalas som den ska samt att jag får en lönespecefikation varje månad. Vilka fördelar ger det mig om jag ber om ett anställningsavtal? Borde jag kräva ett sådant? Vilka uppgifter borde finnas med? Om jag blir av med jobbet, vilka konsekvenser ger det mig om jag inte har ett anställnigsavtal- och vilka fördelar om jag har ett sådant? Med Vänliga Hälsningar, Sanna
Thomas Hefner |Hej Sanna,Rent formellt har du redan ett anställningsavtal. Avtalet är den överenskommelse som du har med din arbetsgivare om när och hur du jobbar, hur mycket du får betalt etc. Om man skriver ner ett avtal ändrar inte det på något rent juridiskt. Däremot kan man använda det skrivna dokumentet för att sedan bevisa vad som faktiskt är avtalat om det skulle uppstå en konflikt kring det. Om det inte finns ett nedskrivet avtal så kan man bara hänvisa till vad som har sagts mellan dig och arbetsgivaren. Det kan vara väldigt svårt att bevisa. Dock har arbetsgivaren enligt 6c § i Lagen om anställningsskydd (LAS - som du hittar https://lagen.nu/1982:80) en skyldighet att lämna viss skriftlig information som bekräftar innehållet av anställningsavtalet. Se lagen för fler detaljer. Tyvärr finns det inga juridiska påtryckningsmedel för att tvinga en arbetsgivare att ge sådan information. Den uppgiften är tänkt att lämnas åt fackförbund. 

Driva in lönefordran

2013-10-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag behöver ett juridisk rådgivning. Det gäller om obetald lön och semester lön. Den 1. april 2012 började jag jobba i ett liten företag med 5-7 anställda. jag var på provanställning första 6 månader och sen fick jag fastjobb. Den 21.avugusti 2013 fick jag spark utan förklarning och utan 1 månad uppsägningstid som står i avtalet. Eftersom jag fick ett annat jobb på en gång var jag inte upprörd över det. Men f.d. chef har inte utbetald lönen i augusti(för juli månad), i september (f.o.m 1. augusti t.o.m. 21. augusti) och 2 veckors semesterlön till mig. Försökte att prata med honom flera gången och har skickat till honom ett rekommenderat brev i vilket står alla uppgifter enligt avtal och hur mycket är han skydligt till mig. Han fick 10 dagar på sig att utbetala den. Han vägrar att betala. Eftersom jag har jobbat hård för mina pengar, tänker jag absolut inte att låta den bli och jag vill ha den som jag har rätt till! Det är jag som blev lurad och jag har jobbat många gånger efter kl. 17.00(min arbetstid var f.o.m 08.00 t.o.m. 17.00)d.v.s. några gånger till kl. 00.00 i natt.och den fick jag aldrig betald. Han har utförd psykisk våld och pressade på mig många gånger. Eftersom jag vet inte hur ska jag lösa den här problemet med så lite besvär som möjligt, vänder jag mig till er med hopp att ni kan hjälpa till. Med vänliga hälsningar
Ingrid Benzinger | Hej och tack för din fråga! Till att börja med skulle jag råda dig att kontakta ditt fackförbund om du är medlem i något. De kan i så fall hjälpa dig att få din tidigare chef att betala den lön han är skyldig dig. Fördelen med att få hjälp från facket är inte bara att du får råd från någon som har erfarenhet av att driva in lönefordringar, utan även att facket i så fall betalar eventuella kostnader för processer som kan komma att föras. Om du inte är med i facket utan ska gå vidare på egen hand ska du börja med att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan görs genom att du skickar in en blankett till Kronfogdemyndigheten, och de tar ut en avgift på 300 kr för genomförandet. Du ska vara noga med att skicka med all information som visar att du har varit anställd och att lönen för tiden du har arbetat förfallit till betalning. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din före detta arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och han kan då välja att antingen betala skulden till dig eller bestrida den. Skulle han bestrida den kommer du att underrättas om detta och får välja om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte. Mer info om detta hittar du på www.kronofogden.se, och du kan även höra av dig till dem för att få mer råd och hjälp. Skulle du ta saken vidare till tingsrätt, och sedan inte lyckas visa att du inte har fått betalt som du ska, riskerar du att få stå för både dina egna och din före detta arbetsgivares rättegångskostnader. För att inte riskera att dessa kostnader blir jättehöga kan det vara en bra idé att rådgöra med någon jurist och närmare visa vad du har för bevis innan du börjar föra process i domstol, så att denne kan råda dig om det är någon idé att fortsätta. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Arbetstagares rätt till sina produkter

2013-10-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har precis genomfört mitt exjobb på ett företag. Jag har inte skrivit på något som säger vem som äger exjobbet. Nu vill jag starta ett företag runt tekniken som jag har utvecklat. Finns det någon juridisk grund för att de ska ha äganderätt till det jag har gjort? Tack för svar!
Lars Bålman |Hej! Utan att veta vad det är som du har framställt kan jag säga följande. Du kan ha rätt till arbetet antingen för att det är ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, UpphL, eller en uppfinning enligt patentlagen (1967:837) och lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, AUL, se 1 § UpphL, respektive 2 § AUL. Du kan då fritt använda arbetet efter eget tycke. För att vara ett upphovsrättsligt skyddat verk eller en uppfinning måste det ha viss särprägel, men din frihet att använda arbetet gäller även om det inte är skyddat av dessa lagar.Du skriver att du inte har skrivit på något, men din frihet att använda arbetet kan även regleras i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Ett undantag gäller dessutom för datorprogram. Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats, 40 a § UpphL. Observera att du har en skyldighet att anmäla en uppfinning till din arbetsgivare, vilken har rätt att köpa denna, 4-5 §§ AUL. Till sist vill jag göra dig uppmärksam på att det i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet på arbetsplatsen kan finnas en så kallad konkurrensklausul enligt vilken du inte får bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren under viss tid efter att din anställning upphört.(Se Anställningsförhållandet, Källström och Malmberg, s. 237 ff.)

Utdrag ur belastningsregister för arbetssökande

2013-09-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en liten fråga det är så att jag är dömd för grov stöld och min fråga är får jag jobba med barn? För enligt min handläggare så får jag det inte. Tycker det verkar konstigt eftersom jag inte är dömd sexualbrottsling. Är nu arbetslös men har en chans att få ett deltidsjobb som fritidslärare. Så får jag ta det jobbet eller inte?
Dag Eresund |Hej.Den som vill arbeta inom vissa yrkeskategorier måste lämna in ett registerutdrag till arbetsgivaren. Detta gäller bland annat barnomsorg och förskoleverksamhet, hem som tar emot barn för vård eller boende, samt personer som arbetar med stöd och assistans till barn med funktionshinder. Detta framgår av 9§ Lagen om Belastningsregister. Det finns också särskilda lagar om registerkontroll av sådan personal som nämns i 9§. Vägrar man att lämna ett registerutdrag får man inte anställas inom någon av de nämnda verksamheterna. Vilka uppgifter som skall finnas i ett sådant registerutdrag som man själv lämnar in framgår av 22§ i Förordningen om Belastningsregister. Det är framförallt våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott som omfattas av utdraget. Stöld och grov stöld omfattas däremot inte, och kommer alltså inte att synas i de utdrag du är skyldig att lämna in.Vissa arbetsgivare har också möjlighet att själva kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret. Om arbetsgivaren själv gör utdraget syns uppgifter om alla brott den arbetssökande dömts för. Möjligheten att själv göra registerkontroller av arbetssökande finns för arbetsgivare som anställer personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom. Inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet finns inte denna möjlighet. Se 11§ p.5 och 21§ p.2 Förordning om Belastningsregister. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att om registerkontrollen sker genom att du själv lämnar in ett intyg till din framtida arbetsgivare, kommer uppgifterna om att du dömts för grov stöld inte att synas. Om du däremot söker jobb hos en arbetsgivare som omfattas av möjligheten att själv göra registerkontroll av arbetssökande, kan denne se vad du dömts för genom att själva göra utdraget. Nedan länkar jag till Lag om Belastningsregister samt Förordning om Belastningsregister. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htmhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991134.htmLycka till!

Kontroll av anställdas e-post

2013-10-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har jobbat som säljare åt ett företag.Har arbetsgivare/uppdragsgivare rätt att läsa min e-post? Det var företagets e-post med min e-post adress. Känns som integritetsintrång.
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren har även rätt att kontrollera att företagets riktlinjer för användningen av utrustningen följs, men dessa uppgifter får bara lagras en begränsad tid och då enbart granskas av behöriga personer.Arbetsgivaren får däremot inte läsa arbetstagarens privata e-post på jobbets e-postkonto, såvida det ej finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens.Kontrollen och övervakningen får emellertid inte utövas i strid med lag eller god sed. Vid bedömningen av om kontrollen strider god sed skall en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse av att genomföra kontrollåtgärden och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet.Med vänlig hälsning,

Tillåtet att söka jobb i påhittat namn?

2013-10-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om det är tilltåtet att göra så här. Jag har ett utländskt efternamn och för att kontrollera att inte mitt efternamn ligger till grund för diskriminering skulle jag vilja skicka in en ansökan med ett annat "svenskt" efternamn för att se om den blir uppringd. Får man göra så? Mvh 
Ronja Kleiser |Hej! Tack för din fråga. Min bedömning är att det upplägg du beskriver i sig inte är otillåtet. Det kan däremot vara bra att tänka på att det namn du använder inte tillhör en annan, verklig person som eventuellt kan drabbas negativt av att någon tror att denne sökt jobbet. Om du skickar in ansökan i pappersform bör du inte heller underteckna din ansökan med det påhittade namnet eftersom underteckningar i annans namn under vissa förutsättningar kan vara brottsliga, även om namnet är påhittat.Om du verkligen skulle bli erbjuden jobbet behöver du dock normalt underteckna ett skriftligt anställningskontrakt i vilket ditt riktiga namn ska stå. Om arbetsgivaren då får reda på att du lämnat falska uppgifter vid rekryteringen är det möjligt att han eller hon av detta skäl väljer att avbryta processen. Detta kan vara bra att tänka på om du verkligen vill ha jobbet.Hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning, 

Rättshjälp vid arbetstvist

2013-09-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har kontakt med advokat för en kommande uppgörelse med min arbetsgivare om skadestånd/avgångsvederlag. Han tar 30 000 i arvode ( vilka jag säkert kommer få igen sen) men jag har ej dessa pengar och får inga banklån. Finns det ekonomisk rättshjälp för detta?
Emily Töyrä |Hej!I första hand bör du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I arbetstvister är det även vanligt att facket kan bidra med ekonomiskt hjälp om du är fackligt ansluten. Det kan därför vara en god idé att i första hand vända dig till ditt lokala fackliga ombud för att undersöka dessa möjligheter. Om du inte är fackligt ansluten eller om rättsskyddet inte räcker till kan du ansöka om rättshjälp, som ges via Rättshjälpsmyndigheten (http://www.rattshjalp.se/). Du ansöker om rättshjälp tillsammans med den advokat som du haft kontakt med tidigare. Rättshjälp kan ges till en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr.Hoppas det besvarar dina frågor!Med vänlig hälsning,

Styrelseledamots konkurrerande verksamhet

2013-09-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är det ok att en nyckelperson i ett AB, tillika styrelseledamot ledsnat. För att vid sidan om driva konkurrerande verksamhet? Vill bli utköpt och kunna ringa företagets befintliga kunder för att driva sitt andra företag med identisk verksamhet?
Lars Bålman |Hej! Läget för en styrelseledamot bör i detta fall vara detsamma som för personer som är arbetstagare där. I så fall gäller följande. Under tiden personen arbetar på företaget har denne en lojalitetsplikt och är därför förhindrad att under tiden bedriva konkurrerande verksamhet. Efter att personen inte längre är verksam vid företaget (och har iakttagit överenskommen uppsägningstid) är personen dock oförhindrad att bedriva konkurrerande verksamhet. Detta gäller dock endast om personen inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Personen bör därför kontrollera att det inte finns någon konkurrensklausul att ta hänsyn till. Oavsett vad denne person har avtalat med arbetsgivaren, är det givetvis helt upp till dem båda att komma överens om något nytt.