Särbos rätt att behålla sina respektive lägenheter

2009-11-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Jag har en kort fråga till dig och hoppas du kan hjälpa mig: Jag är gift och har en hyresrätt och min fru har också en egen lägenhet. Jag bor p.g.a olika omständigheter mest i min lägenhet. Min fru i sin. Har jag och min fru rätt att ha kvar våra egna lägenheter även fast vi är gifta? Hoppas du kan svara på min fråga. Tack och ha en bra helg! Mvh
Emma Nordin |Hej, Jag ser inga problem med att ni behåller era respektive lägenheter. Det finns ingen lag på att man som gifta måste bo ihop utan det är fullt möjligt att leva som särbos i lagens mening. Så länge ni betalar hyra och sköter er så finns det ingen som kan kräva att ni säger upp en av lägenheterna. Lycka till!

Ansökningsavgift vid asökan om lagfart efter bodelning

2009-10-31 i ARKIV
FRÅGA |Hur fungerar det vid skilsmässa. Min make skall bo i vårt fritidshus och jag skall sälja vår bostadsrätt. Måste han betala för ny lagfart om han skall stå som ensam ägare till stugan? Bör jag kanske skänka min del till honom, slipper man betala för ny lagfart då?
Martin Ågren |Hej. När ägarförhållandet för en fastighet förändras skall den nye ägaren alltid ansöka om lagfart. Då betalas en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften betalas oberoende av hur den nya ägaren har förvärvat fastigheten, alltså även om Du skänker Din del till Din make. Det går inte att undgå den avgiften. Stämpelskatt betalas dock inte när en fastighet mottas som gåva eller genom bodelning vid en skilsmässa. Med vänlig hälsning

Förpliktelseöverlåtelse

2009-10-31 i ARKIV
FRÅGA |Överlåtelse av skuld. Har ett AB som är skyldig ett annat företag 25000:-. Kan jag personligen överta denna skuld?Vad krävs i så fall?
Gustav Nittby |Hej, Det är fråga om förplitelseöverlåtelse (s.k. substitution ). Vid sådan krävs borgenärens (dvs. det företaget som ditt AB är skyldigt pengar till) samtycke. En annan sak är om du vill intervenera, dvs. fullgöra prestationen. Om detta är tillåtet beror på prestationernas art och omständigheterna i övrigt. I ett fall som detta är intervention tillåtet. Med vänlig hälsning

Gallring av belastningsregister

2009-10-28 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Har läst svaren på liknande frågor här på forumet men frågar ändå: min bror godtog ett strafföreläggande 2007 för ringa narkotikabrott - med följden dagsböter 1500 kr (+ 500 kr till brottsofferfonden). Betyder det att dessa uppgifter gallras ur belastningsregistret om 5 år, dvs 2012? Han vill gärna kunna plugga i USA om om inte allt för länge!
Andreas Vinqvist |Hej, Regler om gallring av uppgifter i belastningsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620#P3S1. Enligt 17 § 9 p. ska böter gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggande. Du har alltså helt rätt i att din brors uppgifter kommer gallras från belastningsregistret 2012. Vänligen.

Handbegripligen hämta barn från någon som vårdar barnet

2009-11-27 i ARKIV
FRÅGA |Min sambos exfru vill inte att han lämnar barnen (6 och 9 år) till mig när han är på tjänsteresa några dagar. Hon har handgripligen hämtat dem hos oss och stödjer sitt agerande på att hon har rätten på sin sida att göra så. Vad är det som gäller? När barnen har växelvis boende är det då inte den föräldern som har ansvaret den vecka som bestämmer vem man vill skall ta hand om barnen?
Daniela Cocozza Panto |I brottsbalken 4:7 finns det ett brott som heter egenmäktighet med barn och reglerar det fall att barn egenmäktigt skiljs från den som har vårdnaden. För att straffansvar skall aktualiseras krävs inte att barnet faktiskt vårdas av dess juridiska vårdnadshavare. Det kan aktualiseras även då exempelvis en av föräldrarna egenmäktigt hämtar barnet från den som har hand om den faktiska vårdnaden av barnet. Till exempel dagispersonal, morföräldrar eller person i samma sits som du. Barnens mamma har nog troligtvis inte enligt min mening rätt att komma och hämta barnen på så sätt som hon gjort. Med vänlig hälsning

Vilkor att gåva ska vara enskild egendom

2009-10-28 i ARKIV
FRÅGA |Om en make fått en fastighet i gåva som enskild egendom. Mottagaren övertog befintliga lån och inbetalde en del så betalningen understiget 85 % av tax.värdet- Mottagaren och hans hustru tar sedan gemensamm lån för att renovera fstigheten. Min fråga är hela fastigheten fortfarande mottagaren enskilda egendom eller har hustrun någon giftorätt i fastigheten?
Andreas Vinqvist |Hej, I 7 kap. 2 § 2 p. Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230) stadgas att som enskild egendom räknas egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. I rättspraxis har denna regel hållits hårt på och trots investering av den andre maken har man velat respektera gåvogivarens vilja. Fastigheten kommer således fortfarande vara makens enskilda egendom. Vänligen,

Bodelning vid kortvarigt äktenskap

2009-10-28 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Min bror har gift sig och efter endast 3 veckor skall de skilja sig. I detta fall delas väl inte giftorättsgodset lika. Hon har ingenting och de levde aldrig tillsammans. Hon ljög dessutom om att hon hade skrivit på och skickat in äktenskapsförord. Han blev helt enkelt lurad.
Andreas Vinqvist |Hej, Då ett äktenskap upplöses efter endast en kortare tid, kan en likadelning av giftorättsgodset ofta framstå som oskälig. Av den anledningen stadgas i 12 kap. 1 § Äktenskapsbalken:”i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.” Med kortvariga äktenskap menas äktenskap som inte har varat mer än fem år. I denna tid bör medräknas sådan tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Jämkningen sker schablonmässigt och kopplad till äktenskapets längd i förhållande till femårsregeln. Om t.ex. äktenskapet varat i tre år, bör en delning enligt femårsmodellen innebära att endast 3/5 av respektive makes giftorättsgods skall bli föremål för likadelning. Makarna har möjlighet att komma överens om beräkningsmetodiken, t.ex. att endast hela år skall räknas. Om någon sådan överenskommelse inte finns, bör beräkningen göras per hel månad av femårstiden. Om en makes giftorättsgods huvudsakligen eller till stor del utgörs av bostad eller bohag som har förvärvats för makarnas gemensamma begagnande, bör denna i princip inte delas enligt schablonen. Jämkningen bör i sådant fall endast avse övrig egendom. För din brors del medför detta att giftorättsgodset inte kommer att delas lika, utan han kommer att få behålla en betydligt större del. Vänligen,

Kan en säljare häva försäljning av restaurang?

2009-11-26 i ARKIV
FRÅGA |hej mitt namn e . jag vill gärna veta om en säljare som skrivit på köpekontraktet och fått handpenning kan häva köpet.det gäller en restaurang,är det juridiskt möjligt.har jag som köpare nåt att säga till om,eller e det bara att gilla läget.mvh
Gustav Nittby |Hej, Utgångspunkten är att ett avtal inte kan hävas utan vidare. Har ni träffat ett giltigt avtal gäller detta och huvudregeln är att detta ska stå fast. När betalning sker och i ditt fall, slutbetalningen, är en annan fråga. Situationen kan dock kompliceras om det står annat i kontraktet, t.ex. ett hävningsförbehåll. Finns någon sådan klausul? Om så är fallet, blir nästa steg att undersöka om en eventuell hävningsklausul verkligen ska gälla. Det kan under vissa omständigheter bli aktuellt att bortse från en sådan. Utifrån frågan låter det som att det är frågan om ett relativt värdefullt köpobjekt. Mitt råd är att du borde kontakta en advokat om du är mån om att affären ska stå fast och om säljaren trilskas. MVH