Hjälp att driva process

2011-04-10 i ARKIV
FRÅGA |Du följer inte dem rutiner och planer som fastställts. Klagomål på dåligt bemötande har inkommit från både brukare och personal. Du har fått gå utbildning i integrerad psykiatri men verkar inte ha förmågan att införliva detta i Ditt arbetsätt. Du har vägrat att utföra arbetsuppgifter som Du är ålagd att genomföra. Du har inte tagit ansvar för den gemensamma verksamhetsplaneringen som sker dagligen. Du bedöms sammantaget ha en attityd som ej bidrar till utveckling och förbättring inom socialpsykiatrin. Utifrån detta underlag har Din arbetsgivare lönesatt Dig. detta svar fick jag när jag påpekade att jag har för dålig lön 19500 kr per månad. Vänligen detta svar fick jag när jag påpekade att jag har för dålig lön 19500 kr per månad. Jag vill stämma kommunen. Kan ni hjälpa mig?
Mathias Gunnervald |Hej, På Lawline svarar vi bara på frågor och ger tyvärr ingen praktisk hjälp i processer och liknande. För att få sådan hjälp vänder du dig enklast till ett professionellt juridiskt ombud. Har du några konkreta juridiska frågor hjälper vi dig gärna. Vänligen,

Preskription studieskuld

2011-04-07 i ARKIV
FRÅGA |Jag studerade 1983-1985 med Csn lån. Jag fick fast anställning år 2000, då började jag med stark tvekan att betala till Csn. Kan Csn kräva mig på återbetalning efter så lång tid och fram till att jag är 65 år (51 år nu). Tacksam för svar
Mathias Gunnervald |Hej, I Sverige gäller en preskriptionstid på tio år för fodringar och därmed även för skulder till CSN, i 1-2 § preskriptionslagen (PreskrL). Tiden på tio år räknas från det att du skulle börja betala tillbaka skulden till CSN. Under dessa tio år kan preskriptionen avbrytas på olika sätt. Avbryts preskriptionstiden börjar en ny preskriptionstid om tio år att räknas från avbrottet, 6 § PreskrL. Det som räkans som preskriptionsbrytande är att CSN eller inkasso skickar en betalningsuppmaning till dig, att du betalar en del av skulden eller att CSN skickar ett årsbesked eller likande, enligt 5 § PreskrL. I och med att du betalat en del av skulden så har ett preskriptionsavbrott inträtt. CSN kan med andra ord kräva dig på betalning för de lån du tagit i samband med dina studier. Preskriptionslagen hittar du här: https://lagen.nu/1981:130 . Vänligen,

Gåvoskatt

2011-04-02 i ARKIV
FRÅGA |Hej ! Jag ahr för avsikt att ge bort en fastighet till min bror. Måste jag eller han betala gåvoskatt och i så fall hur mycket? Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Gåvoskatten är avskaffad från den 1 januari 2005. Det innebär att du bara ska betala gåvoskatt för gåva som du fått före utgången av 2004. Med andra ord behöver ni inte betala gåvoskatt på angivna objekt. Vänligen,

Omkostnadskrav för advokatsamfundet

2011-03-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej Finns det regler för hur stor omsättning en advokatbyrå måste ha? Jag har hört att det risk att uteslutas ur samfundet om omsättningen är för liten? Stämmer det? Mvh Anna
Louise Modin |Hej! För att få vara med i advokatsamfundet och bedriva en egen verksamhet krävs det en viss omsättning på verksamheten. Gränsen för omsättningen 2010 är (utan moms) 1 134 000 kr. Det är den omsättningen som du själv har och inte hela verksamheten, alltså om det skulle finns flera jurister/advokater anställda i verksamheten. Omkostnaden bygger på en timkostnadsnorm och sedan att man arbetar minst 1 000 timmar. Med vänlig hälsning

definition konsument

2011-04-09 i ARKIV
FRÅGA |Hej jag undrar om skilnaden mellan konsument och privatperson ?
Mathias Gunnervald |Hej, Enligt 1 § 4 st konsumentköplagen är en konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med andra ord är det inte ovanligt att en konsument även är privatperson. Vänligen,

Lagtext

2011-04-02 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har precis tentat av juridisk översiktskurs, under vilken jag inte har haft några problem att hitta lagtexter i lagsamlingen Sveriges Rikes Lag. Nu när jag kom hem skulle jag dock kolla upp en sak i Studiestödslagen - men jag kan inte hitta den! Kan en så pass "populär" och välkänd lag INTE finnas med i en så vanlig lagtextsamling eller har jag helt misslyckats med att hitta den? Det enda jag hittar är på sidan B 32 i 2010 års upplaga, där det finns anmärkningar till densamma.
Carina Persson |Hej! Det är korrekt att studiestödslagen inte finns med i lagboken (Sveriges rikes lag). Många författningar finns inte med i lagböckerna vilket kan antas bero på platsbrist och att dessa författningar ansetts mindre viktiga att ha med. De lagar som inte finns med kan enkelt hittas via t.ex. https://lagen.nu/ Vänliga hälsningar

Efternamn efter skilsmässa

2011-03-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej, på flera ställen bl.a. här på Lawline har jag sett att ett efternamn som erhållits genom tidigare äktenskap inte kan ges till nyfödda barn. Hittar dock inte var i namnlagen det skulle vara angivet. Kan ni vara vänliga att referera tillämpligt lagrum för detta påstående. Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Den angivna bestämmelsen är stadgad i 1 § 3 st. i namnlag (1982:670). Bestämmelsen utläses ur förarbetena till lagen (prop. 1981/82:156), där det sägs att det inte kan anmälas ett sådant namn som en förälder har förvärvat i ett tidigare äktenskap eller som denne har förvärvat sedan ett sådant äktenskap har upplösts. Vänligen,

Krav på hur en p-bot ska komma fordonsägaren till handa

2011-03-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har inte fått någon kontrollavgift, men en p-vakt som var där sa att jag hade redan stått där i 10 minuter och därför så körde jag iväg därifrån! Jag lämnade aldrig bilen under de 10 minuterna utan satt i bilen hela tiden! Fick aldrig någon p-bot på ruta! Undrar nu om de får lov att skicka en kontrollavgift till en per post? Eller måste den sättas på rutan för att den ska vara giltig?
Mathias Gunnervald |Hej, Frågan om hur en kontrollavgift måste överlämnas uppstod i rättsfallet NJA 2007 s. 799. I rättsfallet klargjorde Högsta domstolen (HD) att anmärkningar ska lämnas över på plats eller fästas på fordonet. HD uttalade även att detta inte hindrar att det kan finnas skäl att göra avsteg i fall där det inte har varit praktiskt möjligt att meddela anmärkningen på plats, exempelvis om den enskilde ger sig i väg med fordonet innan anmärkningen har kunnat utfärdas, kanske i ett försök att undgå anmärkningen. Med andra ord skulle det inte vara helt oskäligt om du i efterhand meddelades en kontrollavgift. Vänligen,