Utmätning av bostad

2008-11-20 i ARKIV
FRÅGA |Är det någon skillnad på utmätning av bostadsrätt och utmätning av villa? Om man har stora skulder efter en konkurs, kan kronofoden ta över villan och sälja den? Även om man inte har problem med att beta lånet för villan. Är det skillnad på om man har barn som bor hemma. tacksam för svar
Josefin Ohlson |Vid konkurs/utmätning får endast den egendom som tillhör den gäldenär utmätningen/konkursen berör utmätas. Utmätning Den grundläggande principen är att all egendom av ekonomiskt värde kan utmätas. Bostadsrätter är till viss del skyddade av beneficereglerna enligt 5 kapitlet 1 § 6.p utsökningsbalken, se https://lagen.nu/1981:774. Enligt denna regel får en bostadsrätt gäldenären stadigvarande bor i inte utmätas om inte gäldenären införskaffat bostaden för att hålla undan egendom från borgenärer eller då bostadens värde anses vara oskäligt högt. Som exempel kan nämnas att högsta domstolen har ansett att en bostadsrätt i Hisings Kärra utanför Göteborg på 4 rum och kök värderad till 400 000 kr i juli 2003 vara värd för mycket för att kunna undantas från utmätning. Vad gäller utmätning av villor får fastigheten utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären. Har gäldenären lagfart på fastigheten presumeras han äga den. En villa har på grund av sitt höga värde inte undantagits från utmätning. Man får dock inte glömma att inte vem som helst kan begära utmätning. En borgenär behöver en exekutionstitel för att kunna begära att utmätning verkställs. I 3 kapitlet 1 § räknas exekutionstitlarna upp, där nämns bland annat en dom och ett godkänt strafföreläggande. Vid utmätning får tredjemans förmånsrätt t.ex. panträtt inte skadas. Både villor och bostadsrätter är oftast belånade till större delen av sitt värde. Den som lånat ut pengarna har ofta panträtt i egendomen varför utmätning oftast bara kan ske på begäran av panträttsinnehavaren. Konkurs Vid konkurs gäller samma beneficeregler som vid utmätning, dvs. att bostadsrätter av mindre värde undantas. Vid en konkurs ingår annars all utmätningsbar egendom enligt konkurslagen 3 kapitlet 3 §, se https://lagen.nu/1987:672. Om du är satt i konkurs ingår därför din egendom i konkursen. Pågår fortfarande konkursen och alla skulder inte är betalda kan därför din villa säljas efter beaktande av tredjemans eventuella förmånsrätt. Om konkursen är avslutad kan en borgenär åter sätta dig som fysisk person i konkurs. En borgenär måste visa att du är insolvent, dvs. att dina skulder överstiger dina tillgångar och situationen är bestående för att kunna begära dig i konkurs. I konkurslagen 2 kapitlet 8 och 9 § § finns presumtioner för insolvens. Jag tolkar frågan som att du för tillfället inte är försatt i konkurs, och har en villa som är belånad med pant som säkerhet. Om villan är belånad till större delen av sitt värde kan på grund av förmånsrätten i princip endast din långivare begära att villan säljs exekutivt. Så länge som du betalar dina lån så är det relativt svårt för din långivare att visa att du är insolvent eller få en exekutionstitel för att kunna få igenom en konkurs respektive utmätning. Med vänlig hälsning

Betala ränta på någon annans lån?

2008-11-27 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min pojkvän i hans bostadsrätt. Hur mycket ska jag betala till honom? Halva hyran + halva räntan eller bara halva hyran? Tack på förhand!
Amanda Wassén |Hej, Det finns inget "rätt" svar på denna fråga rent juridiskt, utan ni gör som ni själva tycker är bäst. Däremot kan det vara värt att tänka på föjande angående räntan på lånet. Om det är pojkvännen som ensam står som ägare till bostadsrätten och du löpande betalar av /betalar räntan på ett lån vilket är knutet till bostadsrätten så betalar du hans lån utan sedan få fördelen av att eventuellt få tillbaka pengarna vid en framtida försäljning av bostadsrätten. Hade det varit jag, hade jag därför inte betalat ränta eller betalat av på ett lån som jag inte själv tagit utan att äga den belånade saken, i det här fallet bostadsrätten. Jag råder Dig därför att betala halva hyran och lämna räntan åt pojkvännen om han även står som ensam ägare till bostadsrätten. Bästa Hälsningar

Mäklares uppdragstid

2008-12-31 i ARKIV
FRÅGA |hej! kan man avbryta ett kontrakt med sin mäklare för att själv sälja sin bostad, eller måste jag invänta de tre månader som hon har som uppdragstid?
Gabriel Westin |När ett uppdragsavtal har träffats i enlighet med 11 § FML ( se https://lagen.nu/1995:400) måste du vänta tills den avtalade uppdragstiden på tre månader gått ut innan du själv får sälja lägenheten. Detta under förutsättning att uppdragsavtalet är förenat med ensamrätt. Vänligen,

Primärt och solidariskt ansvar i handelsbolag

2008-11-26 i ARKIV
FRÅGA |om man varit delägare i ett handelsbolag med en kompanion och har en gemensam skuld får inkasso bolaget lägga över skulden på mig i mitt andra bolags namn utan att jag vet om det och den andra slipper skulden helt inkasso bolaget säger att han inte behöver ta på sig skulden bara jag och mitt nya bolag ?
Joanna Drewert |Hej, För handelsbolag gäller att bolagsmännen, parallellt med bolaget, svarar primärt och solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta är en regel, mycket särpräglad för handelsbolagsrätten. Se vidare i 2 kap 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, https://lagen.nu/1980:1102 . Att ansvaret är primärt innebär, att bolagets borgenärer kan välja vem de vill vända sig till för att kräva betalning, dvs. till själva bolaget, eller till någon av bolagsmännen. Inkassobolaget har således rätt att välja att vända sig endast till dig, i egenskap av bolagsman i ditt förra handelsbolag. De skulle även kunna välja att vända sig både till bolaget, dig och din kompanjon samtidigt och låta den betala som förmår. Men de har inte rätt i att din kompanjon inte behöver ta på sig skulden alls, vilket jag återkommer till nedan. Att ansvaret är solidariskt innebär, att var och en av bolagsmännen, dvs. du och din kompanjon, är skyldig att betala borgenärens HELA fordran. Jag råder dig därför att betala skulden så snart som möjligt innan den ökas på ytterligare av inkassoavgifter, eller går till kronofogden. Förutsatt att skulden uppkommit för bolaget medan du var bolagsman, gäller detta ansvar även om du inte är delägare i handelsbolaget längre. Att ansvaret är solidariskt innebär självklart inte att du även slutligen, ensam ska behöva stå för hela skulden. Den slutgiltiga fördelningen ska nämligen sedan ske mellan de solidariskt ansvariga, dvs. mellan dig och din kompanjon. Utgångspunkten är att kostnaden ska belasta bolaget. Om det inte finns några medel att hämta där, ska skulden fördelas lika emellan er. Om din kompanjon inte skulle gå med på att betala sin del av skulden till dig borde du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om din kompanjon inte bestrider betalningsföreläggandet meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag. Detta kan användas för att driva in skulden genom att t ex begära utmätning hos din kompanjon, vilket görs med hjälp av kronofogdemyndigheten mot en avgift. Om din ansökan om betalningsföreläggande däremot bestrids av denne hamnar tvisten i tingsrätten. Förfarandet regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning, https://lagen.nu/1990:746 . Kronofogdemyndigheten når du via deras hemsida, http://kronofogden.se/ . Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Poker- och kasinospel på nätet

2008-11-23 i ARKIV
FRÅGA |Jag har en vän som spelar poker och kasino på nätet, är det då lagligt för mig att sätta in pengar med mitt kreditkort på hans konto? Sedan undrar jag även ifall det är olagligt för mig att spela på hans konto (i hans namn då antar jag) om han har sagt att det är okej? Tack
Erik Svensson |Hej! Ja, det är lagligt för dig att sätta in pengar på din väns konto. Det är ju ditt kreditkort och dina pengar och över dessa råder du. Du har frihet att bestämma hur du vill använda dina tillgångar och inget hindrar dig från att sätta in dina pengar på någon annans poker- och kasinokonto. Vad gäller din andra fråga så är även detta lagligt så länge du har din väns samtycke. Det kan dock vara så att spelbolaget har regler som säger att man inte får dela konto, och att det endast tillåter att den som är registrerad som kontoinnehavare spelar. För att få reda på detta kan du läsa igenom villkoren som anges när man registrerar ett spelkonto hos bolaget eller kontakta bolagets supportavdelning. Detta kan vara bra att göra så att din vän inte drabbas av någon avstängning eller varning från spelbolaget, men agerandet är alltså inte brottsligt. Med vänlig hälsning

Möjlighet till skadestånd för brott

2009-10-26 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan jag har lite frågor om sveda och värk eller skadestånd. En person har gjort olaga hot 3 gånger på mig och min flickvän, sedan lätt misshandel, sedan kränkning, sedan hemfridsbrott, sedan förtal och detta är polisanmält hos mölndals polisstation. Vill veta om jag kan kräva skadestånd? Vad kan man begära för summa? M.V.H.
Dennis Carlsson |Hej! Enligt Skl 2:3 har du möjlighet att få s.k. kränkningsersättning för vissa brott som innebär en allvarlig kränkning mot person, frihet, frid eller ära. Storleken på ersättningen bestäms efter objektiva grunder, dvs vilken kränkning som typiskt sett uppkommer vid ett visst brott och inte i det enskilda fallet, Möjlighet finns även att begära skadestånd enligt Skl 5:2 för sveda och värk dvs fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Därmed har du möjlighet att få skadestånd för de brott personen gjort sig skyldig till. Dock är det svårt att nämna någon summa som kan bli aktuell då skadestånd är mycket inviduellt och ändras från fall till fall. Skadeståndslagen (1972:207), Skl hittar du https://lagen.nu/1972:207 Mvh

Åldersdiskriminering

2009-04-10 i ARKIV
FRÅGA |Är det lagligt att ha en åldersgräns i en bostadsrättsförening? tex inte över 80 år?
Andreas Vinqvist |Hej, Märkligt nog så är det lagligt att ha åldergräns i en bostadsrättsförening. Vid årsskiftet trädde en ny diskrimineringslag i kraft med regler mot ålderdiskriminering, men de är enbart tillämpliga inom arbetslivet och utbildningsväsendet. Vänligen

Återkallelse av körkort

2008-12-28 i ARKIV
FRÅGA |Jag har fått körkortet återkallat pga att jag hade slitna däck fram. Är det så brottsligt att länsstyrelsen har rätt att återkalla ? Har inga andra förseelser registrerade. Absurt tycker jag. Detta skedde vi sk flygande besiktning.
Carolina Walther |Hej! Att ha slitna däck anses som ett brott mot en väsentlig regel som är av betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta stadgas i körkortslagen 5:3 fjärde punkten. Förseelsen ger länsstyrelsen rätt att återkalla ditt körkort, se här https://lagen.nu/1998:488#K5.Om ditt körkort är återkallat i högst tolv månader utfärdas ett nytt körkort så fort länsstyrelsen beviljat körkortstillstånd. Om körkortet återkallats i mer än 12 månader krävs nytt förarprov för att körkortstillstånd ska beviljas. Med vänliga hälsningar