Lawline besvarar inte tentafrågor

2009-02-02 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som lös sak. Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Amanda Wassén |Hej, Det här känns som en tentafråga eller liknande, som det nog är tänkt att Du skall besvara själv. Hälsningar

Överklaga p-bot

2008-12-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej Undrar vad som gäller: behöver jag betala en p-bot när registreringsnumret inte är rätt skrivet.Dom har förväxlat ett D med ett B. Till saken hör att dom (syd park) kryssat i rutan att dom fotograferat överträdelsen. Kan dom använda det emot mig och skicka en ny korrekt bot. Tacksam för ett svar inklusive ett sfs nummer om det är möjligt.
Martin Ågren |Hej, Det Syd Park måste göra är att bevisa att Din bil varit felparkerad i enlighet med utfärdad parkeringsbot. Att ett annat registreringsnummer än Din bils registreringsnummer står på boten kan vara en grund för att överklaga parkeringsboten. Men eftersom Syd Park har fotograferat överträdelsen så har Syd Park ändock tillräcklig bevisning att lägga fram om Du överklagar boten. Felskrivningen på boten gör inte boten ogiltig på något sätt utan underminerar endast botens trovärdighet. Men eftersom fotografier finns så har Du tyvärr ingen grund att överklaga boten på. Du bör därför betala boten för att undvika dröjsmålsränta. Med vänlig hälsning

Kan vårt gemensamma hus dras in i sambons konkurs?

2009-04-05 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Min sambos företag (AB) är försatt i konkurs. hon har gått i borgen för vissa lån och har halva vårt hus som säkerhet. kan min halva säljas för att få loss kapital utan mitt godkännande? kommer mina tillgångar att räknas som en tillgång vid sammanställningen av min sambos alla skulder? Tacksam för svar
Kristina Ljungström |Hej, Huvudregeln i svensk rätt är att vardera sambo äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Dina tillgångar tillgodoräknas således inte din sambo vid eventuell utmätning. Det finns en presumtionsregel i 4 kap 19 § 1 st utsökningsbalken (UB) där det framgår att lös egendom som två sambor har i gemensam besittning anses tillhöra gäldenären om ej annat visas. Om Kronofogdemyndigheten (KFM) företar utmätning hemma hos er för din sambos skulder måste du med andra ord kunna visa att viss egendom tillhör dig. Det gör du med till exempel ett kvitto eller ett kontoutdrag där det framgår att du betalat för egendomen. Vad avser ert gemensamma hus gäller följande: När en fastighet ägs av två personer gemensamt och en andel av fastigheten svarar för en fordran kan KFM på yrkande av utmätningsborgenären eller någon av delägarna förordna att hela egendomen skall säljas, 8 kap 8 § UB. Din halva av intäkterna kan dock inte användas för att betala din sambos skulder utan skall redovisas till dig. Har ni ytterligare skulder (t ex fastighetslån) som fastigheten är ställd som säkerhet för skall såklart även dessa borgenärer få betalt ur köpeskillingen. Du hittar utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774. Med vänliga hälsningar

Hur driva in fordran av gäldenär på obestånd

2009-01-06 i ARKIV
FRÅGA |Mitt företag utförde ett jobb åt ett annat företag vilket, vi har alltså en fodring gentemot dem. Avtal samt annan formalia finns, men vi får inte ut pengarna på grund av att vår kund är på obestånd. Min fråga är helt enkelt om det finns något vi kan göra. Personen bakom detta företag sitter som vd i ett tiotal bolag och har en del liknande tvivelaktiga affärer bakom sig. Alltså finns det några rättsliga möjligheter att, förutsatt att uppsåt kan bevisas få ut pengarna även i händelse av konkurs. Mvh
Kristina Ljungström |Hej, Generellt är det mycket svårt att få betalt för en fordran av en gäldenär som är på obestånd om man inte har en säkerhet med särskild förmånsrätt (till exempel panträtt i fast eller lös egendom). Ett första steg är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM). När KFM fastställt skulden kan de hjälpa till med verkställighet genom utmätning. Grundavgiften för detta är 600 kronor. Läs mer om förfarandet på KFM:s hemsida http://www.kronofogden.se/villfabetalt/faststallaskuld.4.7b610ded10741da92fa8000858.html. Betalningsföreläggande och utmätning är dock bara användbart om gäldenären har egendom att utmäta. Finns inga tillgångar kan borgenären heller inte få betalt. Vid gäldenärens eventuella konkurs blir en fordran utan säkerhet en så kallad oprioriterad fordran (18 § förmånsrättslagen) och betalning utgår först när fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt reglerats. Det är mycket sällan det finns pengar kvar i ett konkursbo för att reglera oprioriterade fordringar. Ni frågar även om det finns något ytterligare man kan göra under förutsättning att uppsåt hos personen bakom bolaget kan bevisas. Enligt 2 kap 2 § skadeståndslagen ersätts ren förmögenhetsskada, d v s ekonomisk skada som inte grundar sig i en sak- eller personskada, om den vållas genom brott. Det brott som ligger närmast till hands i ert fall torde vara bedrägeri (9 kap 1 § brottsbalken). Om gäldenären skulle dömas att betala skadestånd till er kvarstår dock problemet med bristande tillgångar. Det utdömda skadeståndet blir även det en oprioriterad fordran i en konkurs. Tyvärr verkar alltså ansökan om betalningsföreläggande vara den bästa vägen för er att gå. Länkar till relevant lagstiftning: Förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979 Lag om betalningsföreläggande och handräckning https://lagen.nu/1990:746 Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 Skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207 Konkurslagen https://lagen.nu/1987:672 Utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774 Mvh

Olika typer av rättspraxis?

2008-12-26 i ARKIV
FRÅGA |Vilka tre olika typer av praxis finns. I vilka publikationer återfinns dessa?
Carl Johan Fahlander |Hej, Jag vet inte riktigt vilka tre typer av praxis Du avser i frågan. Praxis kan vara såväl domstolspraxis (rättspraxis) som sedvänja inom en bransch. De tre mest tillämpade sammanställningarna av rättspraxis torde finnas i följande tidsskrifter: 1. Nytt juridiskt arkiv avdelning 1 – NJA. Rättsfall från Högsta Domstolen refereras här. Fallen handlar om civilrätt, straffrätt och processrätt. I den blå lagboken står det H årtal:nummer under vissa lagrum. I juridisk text hänvisas det vanligtvis NJA – [årtal] följt av [sidnummer]. 2. Regeringsrättens årsbok – RÅ. I den refereras rättsfall som handlar om offentlig rätt; skatterätt, socialrätt och socialförsäkringsrätt. Hänvisning- RÅ [årtal] ref. [nummer]. 3. Rättsfall från hovrätterna – RH. Vissa mer intressanta domar från de sex hovrätterna refereras här. Rättsfallen berör civilrätt, straffrätt och processrätt. Refererade fall i RH har inte lika stor tyngd som NJA har inom rättstillämpningen. Hänvisning - RH [årtal] : [nummer]. Här kan Du själv läsa i dessa sammanställningar -http://lagen.nu/dom/index/ Vänliga hälsningar,

Bevisning av fordran

2009-07-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej vill veta vilka regler som gäller i detta ärende. Jag lånade ca 8000 av en tjej kompis för ca 1,5 år sen och då sa vi att jag skulle betala tillbaka så fort jag kunde. har betalat ca 1000 kr hittills pga väldigt dålig ekonomi, och nu har hon skickat krav genom kronofogden. Detta lån överfördes via våra bank konton. Det är inte så att jag inte vill betala henne men har ej 8000 på rak arm. Och hon skrev ej lån när hon överförde.
Maria Holme |Hej, Det är långivaren (borgenären), din kompis, som ska visa att du är skyldig henne pengar. Även om hon inte skrev att det var ett lån blir det svårt att motbevisa att det inte är fråga om ett lån om hon kan visa att hon överfört pengar till dig och att du redan börjat amortera. Med vänlig hälsning

Sjuklön vid timanställning

2009-11-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Kan en arbetsgivare på något sätt komma undan att betala ut sjuklön då man går på en timanställning? Jag jobbar på schema som jag gör upp veckovis, jobbar heltid och lägger samma schema varje vecka. Finns det någon lag om att en arbetsgivare måste betala ut sjuklön?
Josefin Backman |Hej, Enligt Lagen om anställningsskydd se https://lagen.nu/1982:80 finns det två typer av anställningsformer. Huvudregeln är tillsvidareanställning (det som brukar kallas fast anställning) och det regleras i 4§ LAS. Vill man istället träffa avtal om tidsbegränsad anställning tex. säsonganställning, vikariat osv. så kan man göra det med stöd av reglerna i 5-6§§ LAS. Timanställning är alltså inte en anställningsform och påverkar därmed inte tex regler om uppsägning utan anger bara hur mycket arbetstagaren är garanterad att få arbeta vilket också påverkar din rätt till sjuklön, mer om det nedan. Att tillsvidareanställning är huvudregeln innebär att det finns en presumtion för att ett anställningsavtal innebär en tillsvidareanställning och den som påstår något annat måste då bevisa det. Oftast står det i anställningsavtalet vad för typ av anställning det rör sig om och finns det ett sista datum för anställningen utsatt i ditt avtal innebär det att du har en tidsbegränsad anställning, oftast sk. visstidsanställning. Reglerna om sjuklön hittar du i Lag (1991:1047) om sjuklön se https://lagen.nu/1991:1047 . Lagen är enligt dess 2§ tvingande på så sätt att avtal som inskränker eller upphäver en arbetstagares rättigheter enligt lagen är ogiltigt. Enl. 3§ har man rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad. Då har man endast rätt till sjuklön efter att man tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. Det spelar alltså ingen roll om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning, man har rätt till sjuklön i båda fallen. För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan. Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du blivit lovad att arbeta så som du beskriver det (på samma sätt, heltid varje vecka) är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk. Med vänlig hälsning

Hur påverkar betalningsanmärkning mig som företagare?

2008-12-15 i ARKIV
FRÅGA |hej! Min fru har "klantat" sig med en bet. som nu har gått till betalningsanmärkning! (grrrrr) Vad kommer det att innebära för Mig som privatperson samt som Egenföretagare?? Hoppas på snabbt å bra svar! mvh Daniel
Jimmy Schiöld |Hej! Om räkningen var ställd till din fru påverkar det inte dig eftersom betalningsanmärkningar är personliga. Om räkningen var ställd till dig påverkar det i princip inte din verskamhet om den utgör en juridisk person. Men om ditt företag ex. är en enskild firma (ingen juridisk person) så kan en betalningsanmärkning anknuten till dig påverka om du ska ansöka om lån etc. Om det är kronofogden som utfärdat betalningsanmärkningen så ligger den dold för andra så länge du inte har någon annan betalningsanmärkning eller får en ny utfärdad under tiden, då kommer båda bara synliga får den som söker kreditupplysning på dig. Mvh