Skadestånd pga brevlåda på fastighet

2014-12-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Min son rev upp ett ca 3 cm hål i ärmen sin dunjacka, på en brevlåda som satt vid fastighetsgränsen till en villla. Bidragande orsak var en bil som stod halvvägs upp på trottoaren och därmed gjorde passagen trång. Det var ingen superdyr jacka ca 2500 kr tror jag. Jag har ännu inte kollat brevlådans beskaffenhet och jag vet inte om det ens är värt att ta kontakt med fastighetsägaren. Finns det något juridiskt stöd för ersättning från fastighetsägaren? Mvh, NS
Martin Cronsioe |Hej!För att du ska ha rätt ersättning för den skada på jackan som har uppkommit är en första förutsättning att fastighetsägaren har vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. En fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa. Om fastighetsägaren inte lever upp till dessa förpliktelser kan han/hon ådra sig skadeståndsskyldighet.Frågan om fastighetsägarens handlande eller underlåtenhet ska bedömas som oaktsamt görs genom en avvägning mellan å ena sidan riskernas omfattning och art å andra sidan kostnader och andra olägenheter som en åtgärd skulle innebära. I ditt fall är farokällan en brevlåda som fyller en viktig funktion för fastigheten. Bedömningen måste göras av brevlådans karaktär i det enskilda fallet, men det är i allmänhet mycket otänkbart att skadeståndsskyldighet skulle kunna uppstå på enbart en brevlådas existens och placering. Att placera ut en brevlåda på en fastighet hör till det normala, och det är inte heller förenat med någon större förutsebar skaderisk. Jag skulle därför, förutsatt att det är fråga om en någorlunda normal brevlåda, bedöma dina möjligheter att få ersättning för skadan genom ett skadeståndskrav som mycket små.Hoppas att detta svar har bringat klarhet!

Skadestånd efter halka

2013-03-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej? Den8 februari var jag ute och rastade min systers hundar på en väg som sköts av en vägförening. Jag halkade omkull och skadade min axel och är nu sjukskriven. Vägen var inde grusad eller saltad detta hade inte gjorts trots påtryckningar från både min syster och hennes sambo. Jag går nu och väntar på svar från magnetröntgen och jag ska med största sannolighet in för operation då de tror att jag har slitit av en eller flera ledband. Min fråga är kan man begära skadestånd av vägföreningen för de kostnader jag nu har i samband med sjukhusräkningar och inkomstbortfall? Kan jag begära skadestånd för sveda och verk? Hur blir det om jag får framtida men?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga! För att du ska kunna få skadestånd från vägföreningen så krävs det att förening har vållat din skada. I det här fallet rör det sig om underlåtenhet. Vägföreningen har inte gjort något - de har låtit bli att göra något. För att bli skadeståndsskyldig vid underlåtenhet så krävs det att man har har haft en skyldighet att göra något som man sedan inte gjort.Om vägen är öppen för allmän trafik så är föreningen skyldig att se till att vägen håller en viss standard för att undvika skador på trafikanter. Detta kan gälla t.ex. halkbekämpning. Utan alla detaljer är det givetvis svårt att säga om vägen inte har levt upp till den standard som borde gälla och om föreningen är ansvarig för detta. Har det varit halt under en period och föreningen trots klagomål inte har åtgärdat detta så är det mycket möjligt att de kan hållas ansvariga för din skada. Om föreningen kan sägas ha vållat skadan så kan du få skadestånd för personskada. Detta innefattar:1) ekonomiska förluster i samband med skadan, såsom sjukhuskostnader och inkomstbortfall2) sveda och värk, vilket är den övergående smärtan efter olyckan3) lyte och men, vilket innebär någon form av bestående skada - framtida menOm du överväger att stämma föreningen för skadestånd så skulle jag råda dig att kontakta en jurist och gå igenom samtliga omständigheter nogrannt innan du påbörjar en process. Vänligen, 

Fastighetsägares ansvar för halkolycka

2012-04-10 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Jag har trillat och slagit mig på rullgrus på kyrkans mark, backen/ p-platsen är nu isfri. Efter en liten blackout så fick jag hjälp att uppsöka läkare och även röntgen av vad och höger fot, det visade sig vara en rejäl stukning. Fick morfin pga jobbig smärta, blödande knä och får nu går på kryckor. Har ont och får äta smärtstillande och hela foten är blå. Har fått kostat på läkare, röntgen och mina kläder gick isönder. Undrar om kyrkan bär något ansvar för mitt fall? Mvh
Rasmus Josefsson |Hej, Principiellt sett kan en fastighetsägare bli skadeståndsskyldig för en personskada som uppkommer p g a att t ex isfläckar inte blir sandade (se 2 kap 1 § skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Just vad det gäller halkolyckor så har liknande omständigheter prövats i t ex NJA 1976 s. 196 respektive NJA 1974 s. 412. I inget av fallen dömdes något skadestånd ut då de som var skyldiga att underhålla marken inte ansågs ha varit försumliga. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan den vållande gärningen och skadan. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas när det t ex är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna kring olyckan närmare närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (t ex om det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kyrkan relativt små.

Skadeståndsansvar vid gatuarbete

2011-04-17 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Bästa Lawline, i somras var jag nattetid på väg hem med cykel. Vid ett gatuarbete skulle egentligen två stora järnplåtar täckt över ett hål i gatan, med dessa hade glidit isär ca 10 cm. Jag fastnade med framhjulet och flög över styret ned i gatan. Jag är efter detta ryggmärgsskadad och rullstolsbunden. Hur bedömer Ni möjligheterna till skadestånd?
Emil Görrel |Hej! Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan krävs det att någon av uppsåt eller på grund av vårdslöshet har vållat skadan, se 2 kap. 1 § SkL. För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs normalt att någon har vidtagit en aktiv handling som orsakar en skada. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. Av givna förutsättningar finns inget som tyder på att den ansvarige för gatuarbetet orsakat skadorna avsiktligt och har därmed inte agerat uppsåtligen. Det återstår då att avgöra om deras agerande kan anses vara vårdslöst. I detta fall torde den ansvarige för gatuarbetet ha en skyldighet vidta åtgärder som hindrar att någon skadar sig på förevarande sätt genom att antingen vidtaga särskilda åtgärder för att säkerställa att järnplåtarna inte flyttas eller avlägsnas eller också regelbundet kontrollera att järnplåtarna inte flyttas under den tid som gropen utgör en potentiell fara. Hur omfattande dessa skadeförebyggande åtgärder bör vara blir beroende av en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. Skaderiskerna får värderas med hänsyn till såväl hur stor risken för att olycksfall över huvud taget skall inträffa bedöms vara som hur omfattande skadeverkningar ett inträffat skadefall kan befaras medföra. Utifrån informationen i frågan är det mycket som talar för att det kan föreligga ett skadeståndsansvar. Skulle den ansvarige för gatuarbetet anses ha varit vårdslös finner du i 5 kap. 1 § SkL de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, cykel m.m. genom 5 kap. 7 § SkL. Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet skulle bli i en eventuell rättegång och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Skadeståndsansvar vid gatuarbete

2013-06-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Jag snubblade och ramlade på gatan pga att företaget som bygger i detta område inte hade täckt en schakt ordentligt. Jag bröt tummen på högra handen. Det var flera månader sedan. Jag kan inte hålla i någonting med tummen, har ingen kraft, ingen känsel i den och läkaren säger att det kommer att vara så livet ut. Hur mycket kan jag begära i skadestånd från byggföretaget för tummen?
Amanda Rasmusson |Hej,och tack för din fråga till oss på Lawline!Angående skadestånd se Skadeståndslagen (1972:207) som du även finner https://lagen.nu/1972:207. Skadan som du beskriver är en sk. personskada. För att du ska ha möjlighet att kräva skadestånd krävs att någon med uppsåt eller av vårdslöshet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet tyder inget på att schaktet inte täckts avsiktligen utan det återstår att pröva om agerandet skulle kunna anses som vårdslöst.Vid ett sådant gatuarbete som du beskriver torde det finnas en skyldighet för ansvarig att kontrollera så olycka och skada ej uppkommer. Angående omfattningen av skadeförebyggande åtgärder får man göra en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. I det här fallet finns det utrymme för att det skulle kunna föreligga ett skadeståndsansvar.När det gäller ersättning se 5 kap. 1 § SkL vad skadeståndet omfattar, exv. sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivning och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, cykel m.m. enligt 5 kap. 7 § SkL.Jag hoppas att ovanstående svar har varit dig till hjälp. Du skriver att det har gått lång tid sedan skadan inträffade, vilket kan försvåra ett bevisläge i det här fallet. I första hand råder jag dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad du kan få för ersättning via dem då en process kan bli både lång och kostsam.Vänligen.

SKADESTÅNDSRÄTT VID HALKOLYCKA

2012-06-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! undrar om jag har rätt till skadestånd av min hyresvärd? Det var INTE sandat el saltat jag halkade bröt vadbenet och fotleden är opererad med märlor och ff sjukskriven det är över att halvår sedan.. Har stora problem med svullen fot och ff värk. Isådana fall hur lång tid tar det innan man hör ifrån hyresvärdens försäkringsbolag har lämnat in sjukintyg mm. Mvh Eva
Aina Rasol |Hej! Fastighetsägaren är skyldig att hålla gatan utanför fastigheten sandad/saltad då det är halt. Det faktum att olyckan skett för cirka ett sex månader sen är inget dig emot, då den allmänna preskiptionstiden är 10 år, enligt preskiptionslagen. För att ha rätt till skadestånd så måste hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst, och följden av detta ska vara att du gjort illa dig, enligt 2:1 skadeståndslagen. Vi kan nog konstatera att hyresvärden troligen inte agerat uppsåtligt i detta fall. Han/hon har ej underlåtit att sanda/salta för att du ska göra dig illa. Då kan det diskuteras om hyresvärden agerat vårdslöst. Att inte sanda och salta utanför fastigheten då det är halt kan anses vara vårdslöst. Av praxis framgår dessutom att kraven på fastighetsägare sätts högt i dessa fall. Om inte hyresvärden kan visa att han eller hon vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika personskador utanför fastigheten, så har du stor chans att få ersättning för din skada. Handläggningen i ärendet ska ske så fort som går, och du ska kunna följa den. Ring och se vart i processen du befinner dig, om du redan dragit igång den. I annat fall skulle jag uppmana dig till att söka ersättning, då du har goda chanser till att få det! Mvh

Skadestånd på grund av ojämn väg

2011-10-15 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Jag kom gående i stan på en trottoar som består av plattor, dessa ligger väldigt ojämt så de är mycket lätta att snubbla på. Jag snubblade på en platta och ramlade och gjorde mig illa i fotleden. Jag skadade även ledbandet, stukade tummen och fick skrubbsår. Jag fick söka upp läkare med resultat att jag får gå på kryckor i 3 veckor, sedan blir det sjukgymnast. Jag undrar nu om det inte är kommunens skyldighet att ersätta mig för dessa skador och vad kan jag begära? Jag är egen företagare och jag kör mycket bil och träffar kunder. Jag skulle på möte i Stockholm (40 mil) och kan nu inte köra bil vilket kan medföra att jag kanske förlorar detta jobbet som mötet skulle handla om. Vad har jag för rätt till skadestånd från kommunen? Enligt dem verkar det som att de endast vill ersätta mig för sjukhusutläggen och sjukhusgymnasten? Tacksam för svar
Emil Görrel |Hej! Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan krävs det att någon har vållat skadan med uppsåt eller av vårdslöshet, se 2 kap. 1 § SkL. För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs normalt att någon har vidtagit en aktiv handling som orsakar en skada. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. Av givna förutsättningar finns inget som tyder på att kommunen orsakat skadorna avsiktligt och har därmed inte agerat uppsåtligen. Det återstår då att avgöra om deras agerande kan anses vara vårdslöst. I detta fall torde kommunen ha en skyldighet vidta åtgärder som hindrar att någon skadar sig på förevarande sätt. Hur omfattande dessa skadeförebyggande åtgärder bör vara blir beroende av en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. Skaderiskerna får värderas med hänsyn till såväl hur stor risken för att olycksfall över huvud taget skall inträffa bedöms vara som hur omfattande skadeverkningar ett inträffat skadefall kan befaras medföra. Utifrån informationen i frågan är det mycket som talar för att det kan föreligga ett skadeståndsansvar. Skulle kommunen anses ha förfarit vårdslöst finner du i 5 kap. 1 § SkL de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust på grund av sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder och dylikt, se 5 kap. 7 § SkL. Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet i en eventuell rättegång skulle bli och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Skadeståndsanspråk baserat på arrendeförhållande och möjligheten till rättshjälp

2010-04-28 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har ersättningsanspråk p g a brutet ben sept 09, fall på ojämnt underlag/betongplattor på företagsarrenderat torg/trottoar, ansvar förnekas. Saknar egen försäkring. Behöver kraft bakom kravet som förhalas. Vad göra?
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! Av Skadeståndslagen följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar annan kroppsskada ska ersätta denna skada. Förutsättningar för att skadestånd ska utgå utifrån denna bestämmelse är att en skada finns, att den orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan detta och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos företaget. Ett brutet ben är onekligen en sådan skada som omfattas av bestämmelsen och frågan i ditt fall är snarare om det företag som arrenderar torget kan anses ha vållat din skada i den bemärkelse som avses i bestämmelsen. Eftersom detta skett genom en passivitet eller underlåtenhet att åtgärda ojämnheten i marken krävs i ditt fall att företaget haft ett ansvar att åtgärda detta enligt lag eller avtal. Vad gäller fastighetsägare har dessa en generell plikt att hålla marken i gott skick. Detta innefattar bland annat att halka ska förebyggas och snö ska skottas. Det framgår inte riktigt av din fråga hur pass ojämn platsen där du föll var. Om den var väldigt ojämn och det förelåg en konkret risk för att någon skulle komma till skada och företaget insåg detta kan ett ansvar att undanröja faran ha funnits. Man kan då konstatera att företaget faktiskt varit oaktsamma i den mån man kan visa att ett orsakssamband finns och att företaget varit oaktsamma i förhållande till att undanröja risken för skada. Detta är dock en bedömning som är svår att göra utifrån den information du lämnat. Svaret på din fråga beror vidare på hur avtalet mellan företaget och den som arrenderar ut marken ser ut. Om marken arrenderas ut av kommunen kan det vara så att det egentligen är kommunen som ansvarar för torget trots att företaget arrenderar platsen. I sådana fall framgår av Skadeståndslagen att kommunen är skyldig att ersätta skada som vållats vid fel eller försummelse i myndighetsutövning. Om det kan visas att kommunen varit ansvarig för väghållningen i ditt fall och inte underhållit området på ett godtagbart sätt kan man ha rätt till ersättning. Även här är det dock svårt att bedöma utgången enbart utifrån den information som framgår av din fråga. En ytterligare aspekt som måste beaktas är om du på något sätt kan anses medvållande till skadan så att din rätt till skadestånd därigenom bortfaller eller ska sättas ned. Om du exempelvis sprungit eller liknande över torget ifråga kan detta vara faktorer som påverkar bedömningen. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1972:207. Att du inte har försäkring tolkar jag som att du vare sig har personförsäkring eller hemförsäkring. Annars är detta en första möjlighet att få rättslig hjälp. Om du är ansluten till ett fackförbund kan även dessa erbjuda hjälp. Som en sista utväg finns möjligheten till rättshjälp. Härigenom kan du få rådgivning om en eventuell process och dina möjligheter att få skadestånd. Du kan läsa mer om det http://www.rattshjalp.se/. Som jag påpekat ett flertal gånger är det i princip omöjligt för mig att bedöma utgången i ditt fall och jag har således endast angett de grundläggande förutsättningarna som finns för att kunna få skadestånd. Att vända sig till rättshjälpsmyndigheten kan således vara en lösning. Lycka till! Vänliga hälsningar,