Försäkringsavtal och självrisk

2015-12-22 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej,Jag var och körde bil på motorvägen på torr mark, när plötsligt is dök upp. Jag halkade och körde in i räcket. Nu vill min försäkring att jag betalar självrisk. Jag tycker själv inte att jag ska behöva göra det då jag inte gjorde något fel eller kunde påverka den här situationen där torr mark genast övergick till halka. Platsen hade inte heller varit saltat/sandat. Är jag skyldig i det här fallet? Och går det att komma undan självrisken?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Så gott som alla försäkringar innehåller någon form av självrisk. Beloppet på självrisken avgör hur stor del av kostnaderna för skadan som du som försäkringstagare själv måste stå för. Det spelar alltså ingen roll hur oaktsam du själv har varit, självriskbeloppet får du stå för i vilket fall.Situationen blir dock annorlunda om det är någon annan som har orsakat skadan på bilen, exempelvis kommunen genom att inte ha saltat/sandat vägen på lämpligt sätt. I sådant fall har du möjlighet att väcka en skadeståndstalan mot kommunen avseende självriskbeloppet.Hoppas svaret hjälpte något!Vänligen

Ökad trafik orsakat ekonomisk skada

2015-06-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |En grann-villafastighet byggdes om till hyreshus, vilket innebär mycket mer biltrafik. Denna biltrafik har ny pressat sönder en stödmur, vilken bör ersättas innan den rasar, denna åtgärd kostar 50-80000 kronor.Har sökt fastighetsägaren brevledes två gånger, utan att få svar.Försökt att få reda på vad som gäller av kommunens konsumentkontakt, byggnadskontoret och länstyrelsen, vilken hänvisar till jurist. Är det något Ni kan hjälpa mig med? Vad är det som gäller.
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Skadeståndslagen 2 kapitlet 1 § innebär en möjlighet att få skadestånd för den ekonomiska skada som du lidit på grund av biltrafiken. Huvudregeln är att den som orsakar skada på annan person eller annans egendom ska ersätta den skadan. För att kunna erhålla skadestånd krävs dock att du kan visa att det finns en kausalitet (orsakssamband) mellan den ökade biltrafiken och skadan på din mur. Du skulle därför behöva en kunnig person som kan visa på att skadan uppkommit av det ökade antalet bilar och inte på grund av normalt åldrande.Även miljöbalken 32 kapitlet 1 § kan användas för att utfå skadestånd om biltrafiken har sådan anknytning till vägen att väghållaren kan hållas ansvarig för de olägenheter som förorsakas av biltrafiken. För ansvar krävs alltså även här att det finns kausalitet mellan den ökade biltrafiken och skadan. ”Skadan ska inte vara en alltför svårförutsebar, säregen eller avlägsen följd av verksamheten”.I MÖD 2004:15 (miljödomstolen) har en fastighetsägare yrkat ersättning för de sprickor som han ansett att Malmö stad orsakat på hans hus. Det förekom tung trafik på gatan utanför och sprängningar för nybyggnation pågick i området. Domstolen ansåg att han inte lyckades visa att skadorna hade uppkommit på grund av trafiken och han fick därför inte något skadestånd. I MÖD 2004:15 lägger domstolen vikt vid att vägen faktiskt var byggd för att klara den mängd trafik som den trafikerades av. Om det är en enskild väg så gäller bestämmelserna i anläggningslagen 46-57 §§ men eftersom att det i din fråga verkar som att det rör sig om ett bostadsområde antar jag att det inte är fallet.Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Skadestånd pga brevlåda på fastighet

2014-12-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Min son rev upp ett ca 3 cm hål i ärmen sin dunjacka, på en brevlåda som satt vid fastighetsgränsen till en villla. Bidragande orsak var en bil som stod halvvägs upp på trottoaren och därmed gjorde passagen trång. Det var ingen superdyr jacka ca 2500 kr tror jag. Jag har ännu inte kollat brevlådans beskaffenhet och jag vet inte om det ens är värt att ta kontakt med fastighetsägaren. Finns det något juridiskt stöd för ersättning från fastighetsägaren? Mvh, NS
Martin Cronsioe |Hej!För att du ska ha rätt ersättning för den skada på jackan som har uppkommit är en första förutsättning att fastighetsägaren har vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. En fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa. Om fastighetsägaren inte lever upp till dessa förpliktelser kan han/hon ådra sig skadeståndsskyldighet.Frågan om fastighetsägarens handlande eller underlåtenhet ska bedömas som oaktsamt görs genom en avvägning mellan å ena sidan riskernas omfattning och art å andra sidan kostnader och andra olägenheter som en åtgärd skulle innebära. I ditt fall är farokällan en brevlåda som fyller en viktig funktion för fastigheten. Bedömningen måste göras av brevlådans karaktär i det enskilda fallet, men det är i allmänhet mycket otänkbart att skadeståndsskyldighet skulle kunna uppstå på enbart en brevlådas existens och placering. Att placera ut en brevlåda på en fastighet hör till det normala, och det är inte heller förenat med någon större förutsebar skaderisk. Jag skulle därför, förutsatt att det är fråga om en någorlunda normal brevlåda, bedöma dina möjligheter att få ersättning för skadan genom ett skadeståndskrav som mycket små.Hoppas att detta svar har bringat klarhet!

Skadestånd efter halka

2013-03-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej? Den8 februari var jag ute och rastade min systers hundar på en väg som sköts av en vägförening. Jag halkade omkull och skadade min axel och är nu sjukskriven. Vägen var inde grusad eller saltad detta hade inte gjorts trots påtryckningar från både min syster och hennes sambo. Jag går nu och väntar på svar från magnetröntgen och jag ska med största sannolighet in för operation då de tror att jag har slitit av en eller flera ledband. Min fråga är kan man begära skadestånd av vägföreningen för de kostnader jag nu har i samband med sjukhusräkningar och inkomstbortfall? Kan jag begära skadestånd för sveda och verk? Hur blir det om jag får framtida men?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga! För att du ska kunna få skadestånd från vägföreningen så krävs det att förening har vållat din skada. I det här fallet rör det sig om underlåtenhet. Vägföreningen har inte gjort något - de har låtit bli att göra något. För att bli skadeståndsskyldig vid underlåtenhet så krävs det att man har har haft en skyldighet att göra något som man sedan inte gjort.Om vägen är öppen för allmän trafik så är föreningen skyldig att se till att vägen håller en viss standard för att undvika skador på trafikanter. Detta kan gälla t.ex. halkbekämpning. Utan alla detaljer är det givetvis svårt att säga om vägen inte har levt upp till den standard som borde gälla och om föreningen är ansvarig för detta. Har det varit halt under en period och föreningen trots klagomål inte har åtgärdat detta så är det mycket möjligt att de kan hållas ansvariga för din skada. Om föreningen kan sägas ha vållat skadan så kan du få skadestånd för personskada. Detta innefattar:1) ekonomiska förluster i samband med skadan, såsom sjukhuskostnader och inkomstbortfall2) sveda och värk, vilket är den övergående smärtan efter olyckan3) lyte och men, vilket innebär någon form av bestående skada - framtida menOm du överväger att stämma föreningen för skadestånd så skulle jag råda dig att kontakta en jurist och gå igenom samtliga omständigheter nogrannt innan du påbörjar en process. Vänligen, 

Fastighetsägares skadeståndsskyldighet

2015-12-01 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej,Nu härom veckan halkade jag och slog mig i trappan utanför dörren till trapphuset i min lägenhet på grund av att den var isig och oskottad. Dvs fastighetsägaren hade inte skött sitt jobb med att hålla sin egendom säker för allmänheten. Jag har haft ont i ryggen sedan dess, dock inte varit hos en läkare och undersökt något men även fått ett litet ärr efter fallet. Först och främst vill jag att han skottar för det hade kunnat gå betydligt mycket värre än vad det gjorde men har jag rätt till någon form av skadestånd trots att jag inte haft några utgifter för sjukvård och har kunnat gå till jobbet?Jag har trots allt ont i ryggen och hade han skött sin egendom så hade detta inte hänt.Hoppas att ni kan hjälpa till!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger har fastighetsägaren ansvar för att hålla trappan utanför huset snöfri och säker. Detta framgår av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning som du hittar här. Fastighetsägaren har därmed handlingsplikt och vid underlåtenhet att handla, alltså genom att inte skotta trappan, har skadeståndsskyldighet uppstått. Skadestånd ska ersätta personskada. Där omfattas bl.a. sveda och värk. Du som skadelidande har själv bevisbördan för att skada uppstått. Därför skulle ett utlåtande från läkare vara till din fördel men du har i princip rätt till ersättning även utan detta. Skadeståndslagen hittar du här.Vänligen,

Halkat på golv - skadestånd?

2015-03-23 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag gjorde mej illa i mitt knä när jag spelade innebandy (17 feb) hände det.Skolan vi spelade i hade en nyrenoverad idrottshall men golvet vart riktigt halt, så jag halkade till o vred till knät och detta blev ju en skada då, inre ledbandet nästan av så jag har gått med skena nu, ska gå en vecka till med den.Så min fråga är då om jag kan kräva skadestånd för det??Mvh Andreas Olsson
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207.För att du ska kunna erhålla någon ersättning för din skada krävs det att den orsakats av att någon förfarit vårdslöst, se SkL 2 kap 1 §. Eftersom du halkat på det nyrenoverade golvet skulle man möjligen kunna anse att de som är ansvariga för renoveringen (skolan, kommunen, vem det än må vara) varit oaktsamma om de inte satt ut varningsskyltar eller liknande. Det är dock inte säkert att detta skulle anses vara vårdslöst om saken togs upp i domstol. I ett hovrättsfall från 2007 krävde en inlinesåkare skadestånd från kommunen. Ett nedfallet träd hade orsakat att vägbanan blivit full av löv och kvistar vilket ledde till att inlinesåkaren halkade. Kommunen hade inte satt upp skyltar. Hovrätten ansåg dock inte att kommunen varit vårdslös och inget skadestånd utdelades.Om du ändå vill göra ett försök att få ersättning (vilket du i så fall kan få för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda & värk, se 5 kap 1 §) kan du i första hand vända dig till den som är ansvarig för att golvet varit halt. Om du inte får något gehör kan man alltid skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Observera dock att då tillkommer en obligatorisk ansökningsavgift. Hoppas du fått svar på din fundering!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar vid gatuarbete

2013-06-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Jag snubblade och ramlade på gatan pga att företaget som bygger i detta område inte hade täckt en schakt ordentligt. Jag bröt tummen på högra handen. Det var flera månader sedan. Jag kan inte hålla i någonting med tummen, har ingen kraft, ingen känsel i den och läkaren säger att det kommer att vara så livet ut. Hur mycket kan jag begära i skadestånd från byggföretaget för tummen?
Amanda Rasmusson |Hej,och tack för din fråga till oss på Lawline!Angående skadestånd se Skadeståndslagen (1972:207) som du även finner https://lagen.nu/1972:207. Skadan som du beskriver är en sk. personskada. För att du ska ha möjlighet att kräva skadestånd krävs att någon med uppsåt eller av vårdslöshet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet tyder inget på att schaktet inte täckts avsiktligen utan det återstår att pröva om agerandet skulle kunna anses som vårdslöst.Vid ett sådant gatuarbete som du beskriver torde det finnas en skyldighet för ansvarig att kontrollera så olycka och skada ej uppkommer. Angående omfattningen av skadeförebyggande åtgärder får man göra en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. I det här fallet finns det utrymme för att det skulle kunna föreligga ett skadeståndsansvar.När det gäller ersättning se 5 kap. 1 § SkL vad skadeståndet omfattar, exv. sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivning och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, cykel m.m. enligt 5 kap. 7 § SkL.Jag hoppas att ovanstående svar har varit dig till hjälp. Du skriver att det har gått lång tid sedan skadan inträffade, vilket kan försvåra ett bevisläge i det här fallet. I första hand råder jag dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad du kan få för ersättning via dem då en process kan bli både lång och kostsam.Vänligen.

SKADESTÅNDSRÄTT VID HALKOLYCKA

2012-06-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! undrar om jag har rätt till skadestånd av min hyresvärd? Det var INTE sandat el saltat jag halkade bröt vadbenet och fotleden är opererad med märlor och ff sjukskriven det är över att halvår sedan.. Har stora problem med svullen fot och ff värk. Isådana fall hur lång tid tar det innan man hör ifrån hyresvärdens försäkringsbolag har lämnat in sjukintyg mm. Mvh Eva
Aina Rasol |Hej! Fastighetsägaren är skyldig att hålla gatan utanför fastigheten sandad/saltad då det är halt. Det faktum att olyckan skett för cirka ett sex månader sen är inget dig emot, då den allmänna preskiptionstiden är 10 år, enligt preskiptionslagen. För att ha rätt till skadestånd så måste hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst, och följden av detta ska vara att du gjort illa dig, enligt 2:1 skadeståndslagen. Vi kan nog konstatera att hyresvärden troligen inte agerat uppsåtligt i detta fall. Han/hon har ej underlåtit att sanda/salta för att du ska göra dig illa. Då kan det diskuteras om hyresvärden agerat vårdslöst. Att inte sanda och salta utanför fastigheten då det är halt kan anses vara vårdslöst. Av praxis framgår dessutom att kraven på fastighetsägare sätts högt i dessa fall. Om inte hyresvärden kan visa att han eller hon vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika personskador utanför fastigheten, så har du stor chans att få ersättning för din skada. Handläggningen i ärendet ska ske så fort som går, och du ska kunna följa den. Ring och se vart i processen du befinner dig, om du redan dragit igång den. I annat fall skulle jag uppmana dig till att söka ersättning, då du har goda chanser till att få det! Mvh