Skadestånd för fall på övergångsställe

2017-05-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hejsan.Jag snubblade jag när jag gick över ett övergångsställe i centrum.Jag trillade så jag slog hål vid ögat så jag fick uppsöka Vårdcentralen för att få ögat limmat.Övriga skador så blev det att jag skrubbade mitt högra knä, händerna samt fått väldigt ont i revbenen, nyckelbenet, ryggen, armarna, nacken och huvudet.Mina glasögon blev skadade och kläderna och min handväska gick sönder.Jag kommer under dagen att uppsöka vårdcentralen eftersom jag fortfarande efter att ha vilat hela helgen har väldigt ont samt så måste jag till Optiken för att få mina glasögon lagade.Ska tillägga att jag sedan tidigare har 3st. Whiplash relaterade skador efter 3st. bilolyckor så disken mellan 5:e och 6:e kotan är sänkt och det gör att jag alltid har ont men nu har jag mera ont än vanligt.Hur ska jag gå tillväga för att få ersättning, försäkringsbolaget vet jag men kan jag kontakta gatukontoret också eller kommer det inte att göra någon skillnad??Tack på förhand.
Magdalena Carlstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga händelsen, vilken otur du hade.Du undrar hur du kan gå tillväga för att få ersättning för dina skador. Precis som du nämner kan du kontakta ditt försäkringsbolag som, beroende på vilka villkor som gäller för just din försäkring, kan ha möjlighet att ersätta dig.Du undrar också om du kan få ersättning från annat håll. Eftersom skadan skede på ett övergångsställe i centrum utgår jag ifrån att det är kommunens mark. Den rättsliga regleringen för skadestånd finns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL), du hittar den här. I SkL 2:1 finns bestämmelser om personskador. Däri stadgas att någon som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. Att någon ”vållar” en skada kräver inte att det rör sig om en aktiv handling, det kan röra sig om en underlåtenhet att handla. Alltså krävs det för att kommunen ska bli ersättningsskyldig att den agerat uppsåtligen eller varit vårdslös. Du nämner inget om att vägen varit ojämn eller liknande. Det skulle kunna gå att argumentera för att en kommun agerat vårdslöst genom att inte sanda en isig väg eller rätta till ojämnheter i marken för att det föreligger en skyldighet för kommunen att göra det, just för att personer inte ska kunna komma till skada. Men det beror också på omständigheterna och bevisbördan ligger på den som skadats. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan.Är det så att det inte funnits hål/ojämnheter eller liknande på övergångsstället där du snubblade blir det därför svårt att hävda att kommunen har ett skadeståndsansvar. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas att du fick svar på din fråga och att du kryar på dig!

Skadestånd vid halkolycka

2017-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag har halkade utanför och skada mig för att det var inte sandat. Har man rätt att få ersättning från hyresvärden ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). När det gäller personskador stadgas i 2 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan.För att hyresvärden ska bli skadeståndsskyldig krävs det alltså att hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst där följden av beteendet orsakat din skada. Troligtvis har hyresvärden inte agerat uppsåtligt i detta fall, då det i så fall skulle krävas att hen underlåtit att sanda eller salta för att du ska göra sig illa.Möjligen kan anses att hyresvärden agerat vårdslöst genom att inte ha sandat eller saltat utanför sin fastighet. Det är upp till dig att bevisa att hyresvärden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga personskador utanför fastigheten och att det föreligger ett orsakssamband mellan vårdslösheten och din skada. Om skadestånd utdöms kommer det ersätta sjukvårdskostnader, inkomstfölust samt sveda och värk, se 5 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1).Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kommunens skadeståndsansvar vid trasig lekställning

2016-12-17 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Min dotter slog sig under skoltid och lekställningen hon föll ifrån var defekt. En planka var lös som personalen har känt till väldigt länge, min fråga är är vi berättigade skadestånd från kommunen eftersom att hon i detta fallet slog sig på grund av att lekställningen inte var lagad och borde egentligen varit avstängd för lek. Hon föll tack vara den lösa plankan och skadade sig så pass att hakan fick sys, vad gäller och vad kan vi ställa för krav?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL. För att kunna kräva skadestånd krävs det att någon annan än en själv har orsakat skadan. I och med att det var en lös planka som orsakade skadan kan vi konstatera att det är någon annan som är vållande här. Som huvudregel måste skadan ha skett genom en handling, att någon aktivt orsakat skadan då de agerat på ett visst sätt. Det finns dock undantag då man kan bli ansvarig på grund av passivitet. Ett sådant undantag föreligger då någon framkallat fara för andra. Det är ganska stränga krav på de som tillhandahåller offentliga platser, ifall man exempelvis har upprättat en lekplats har man också ett ansvar för att denna är säker att vistas och leka på. Då skolan/kommunen har en lekställning på skolgården har de ett ansvar för att denna ska vara i ett godkänt skick och inte utgöra fara. I detta fall kan man alltså konstatera att kommunen kan bli ansvarig på grund av sin passivitet. Vidare krävs så kallad adekvat kausalitet mellan passiviteten och själva skadan. Att din dotter skadade sig måste vara en förutsägbar följd av att plankan var lös. Man måste alltså kunna förutsäga att någon kan ramla och slå sig på detta vis på grund av plankan. Om det stod någonting vasst under lekställningen just denna dag som gjorde att skadan förvärrades är det inte säkert att det skulle föreligga adekvat kausalitet till exempel. I ditt fall verkar det dock inte finnas något som tyder på att det inte föreligger adekvat kausalitet. Sist men inte minst krävs det att skadan orsakats av uppsåt eller oaktsamhet. Ifall ni kan bevisa att personalen känt till den lösa plankan innan olyckan kan man nog konstatera att det föreligger oaktsamhet då de borde åtgärdat detta. Även om personalen kanske inte kände till problemet med lekställningen kan man ändå hävda att kommunen/skolpersonalen bör undersöka skolgården då och då för att kontrollera säkerheten, särskilt då det är barn som vistas på denna. Om plankan varit lös länge borde det alltså bli ganska lätt att hävda att kommunen varit oaktsamma. Ifall plankan däremot skulle ha gått sönder under natten och skolpersonalen inte hade upptäckt detta innan din dotter började leka på denna är det dock möjligt att kommunen inte kan anses vara oaktsamma. Det du har beskrivit i din fråga tyder dock som tidigare nämnts på att kommunen bör vara skadeståndsskyldiga. Det hade inte varit svårt att laga den lösa plankan och det fanns en stor risk för allvarlig skada. Dessutom pekar allt på att det fanns en riskinsikt. Även om det är så att det är skolpersonalen som har klantat sig här kan fortfarande kommunen vara skadeståndsskyldiga. Arbetsgivare har nämligen ett så kallat principalansvar och SKA ersätta personskada som en arbetstagare vållar i tjänsten, till exempel genom att inte informera om eller åtgärda en lös planka (3 kap 1 § SkL). Skadestånd till den som har vållats personskada utgår enligt 5 kap 1 § SkL för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust, (vilket din dotter inte har haft någon)3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ni kan alltså kräva skadestånd för de kostnader ni haft i samband med sjukhusbesöken. Din dotter kan även få skadestånd för din eventuella inkomstförlust och andra kostnader du haft i samband med sjukhusbesöket. Ni kan även kräva skadestånd för den sveda och värk din dotter lidit, det tabeller på hur mycket ersättning man kan få för olika typer av skador. Ersättning kan även utgå för eventuella ärr, att ärret sitter i ansiktet brukar ge ett högre skadestånd än de på armen till exempel. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadestånd vid olycka pga osandat övergångsställe

2016-04-17 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Den 13 februari var jag på väg till Folkoperan i Stockholm. Jag gick Götgatan och skulle passera St Paulsgatan vid övergångsstället. Gator och trottoarer verkade vara torra och väl underhållna. Halvvägs över halkade jag dock på en isfläck och landade på rygg med vänster underben under mig. Tillskyndande fotgängare kallade på ambulans och jag fördes till SöS. Efter undersökningar där och på Akademiska Sjukhuset i Uppsala (min hemkommun) konstaterades att jag fått den stora lårmuskeln tvärt avsliten (ruptus quadriceps). Jag opererades och är ännu efter två månader invalidiserad. Enligt ortopedens prognos får jag vänta åtminstone fyra månader till innan jag återfår full rörlighet.Vid senaste återbesöket rådde mig läkaren att söka skadestånd från fastighetsägare eller kommun. Jag är sjuttio år och har ingen förlorad arbetsinkomst, men smärtor och minskad rörlighet gör mitt dagliga liv dyrt och besvärligt. Jag har hemförsäkring med rättsskydd, men ingen olycksfallsförsäkring.Min fråga är alltså om det är möjligt att avkräva kompensation och ansvar från kommun eller fastighetsägare.Vänliga hälsningarTomas Höök
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du kan kräva skadestånd för dina skador enligt skadeståndslagen.Det första du måste göra är att ta reda på vem som ansvarar för sandningen av vägen, det gör du genom att kontakta kommunen (Stockholms stad). Sedan krävs det att den ansvarige har varit vårdslös, exempelvis genom att inte ha sandat övergångsstället ordentligt. Om den vårdslösheten har lett till att du skadats har du rätt till ersättning för dina personskador. Enligt 5 kap 1 § kan du få ersättning för:- Dina sjukhusräkningar och andra kostnader: till exempel mediciner och resekostnader- Sveda och värk: den fysiska och psykiska smärtan du lidit på grund av dina skador- Lyte och men: dina bestående skador, alltså din invaliditetJag rekommenderar att du i första hand kontaktar Stockholms stad för att ta reda på vem som ansvarar för sandningen av vägen. Sedan kontaktar du den som är ansvarig och berättar vad som har hänt samt vad du vill ha ersättning för (se listan ovan). Om de inte går med på att betala ut någon ersättning rekommenderar jag dig att du kontaktar en jurist som kan ge dig mer ingående rådgivning och eventuellt hjälpa dig föra en skadeståndstalan. Berätta för juristen vad ditt rättsskydd omfattar så ni kan lägga upp en bra rådgivningsplan.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Kan kommunen bli skadeståndsskyldig vid underlåtenhet att halkbekämpa väg?

2017-04-04 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej jag promenerade med hunden 20170208 på en promenad väg mot Högskulan i Kristianstad och den dagen har varit is på väg och snöade mycket på en ställe halkade jag och ramlade och bröt benet . Vägen har inte varit saltad,eller grus , eller plogades ( rensades) Vad tror ni kan kommunen bli skyldiga för jag har brutit ben Med vänlig hälsning
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kommunen ska bli skadeståndsskyldig krävs enligt 2kap. 1§ Skadeståndslagen att de varit vårdslösa. I ditt fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att halkbekämpa vägen. Avgörande för om kommunen kan anses ha agerat vårdslöst är om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för eller ej. För sådan mark har kommunen en skyldighet att underhålla vägen, t.ex. genom att sanda och grusa vid behov. Vid bedömningen om det finns behov tar man bl.a. hänsyn till om halkan gått att förutse eller om den skett plötsligt(ex; blixthalka). Det krävs alltså först och främst att marken du halkade på är under kommunens ansvar sedan krävs att kommunen kan anses ha varit vårdslösa genom t.ex. underlåtenhet att ej halkbekämpa. Utifrån omständigheterna du har angivit är det svårt att ge dig ett klart svar på om kommunen är skadeståndsskyldig eller inte, men hoppas att svaret ändå gav viss ledning.MVH

Skadestånd halkolycka

2016-12-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan få skadestånd från kommun eller liknande. Det är så att i Tisdags skulle jag gå över en gata i Uppsala (gick vid ett övergångställe) och det var så himla halt. De har inte sandat eller grusat sä jag halkar och bryter min fot på 3 olika ställen. Läkarens bedömning är att jag ska akutopereras nu i veckan som kommer. Jag går miste om 3 månaders jobb och denna smärta är verkligen inte mänsklig. Har jag lagen vid min sida?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) https://lagen.nu/1972:207Huvudregeln vid personskada är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar den skall ersätta skadan (se 2:1 SkL https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1).För att skadestånd skall utges krävs det alltså i ditt fall att kommunen varit vårdslösa då de inte sandat eller grusat vid platsen du halkade på. Om kommunen varit vårdslös eller inte bedöms med tanke på omständigheterna. En situation där kommunen skulle bedömas varit vårdslöst skulle till exempel kunna vara då isfläcken funnits på platsen länge och det har skett olyckor på platsen tidigare. En situation där vårdslöshet förmodligen inte föreligger är till exempel tidigt på morgonen om det frusit till på natten och kommunen helt enkelt inte hunnit till platsen för att sanda. Det är upp till dig att bevisa att kommunen varit vårdlös i detta fall.Bedöms kommunen förfarit vårdlöst skall det dessutom finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Detta innebär att det ska vara beräkneligt att halkskada skulle uppkomma på grund av att kommunens underlåtenhet att sanda övergångsstället. Det skall dessutom visas att skadan skulle undvikits om övergångsstället hade sandats.Skulle skadestånd utdömas skulle detta komma att ersätta sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk (se 5:1 SkL https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1För mer information om skadestånd vid halkskador, se http://www.konsumenternas.se/forsakring/forsakringar/om-skadestand-personskada/halk-eller-fallolyckaJag hoppas du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Skadestånd pga. osandad trottoar

2016-11-30 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hur går man tillväga rent praktiskt när någon ramlat på en icke sandad trottoar mitt i stan, (kristinehamn)?Finns det blanketter eller skriver jag ett eget brev till kommunen?Fick åka ambulans, axel bruten, är helt handikappad, sjukpensionär, återbesök, väntar på rehab.Undrande släkting, Solweig
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen; SKL, se här.Det jag rekommenderar dig att göra är att ta kontakt med kommunen direkt. Det kan du göra genom brev eller via telefon (m.a.o spelar det ingen roll hur). Det första du bör fråga är om kommunens ens är ansvarig för den aktuella vägen. Förhoppningsvis ger de dig sedan ersättning utan att du behöver väcka talan i domstol. Försök gärna förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att sanda en trottoar som borde varit sandad, med angivande av relevanta klockslag och annan information om skadetillfället. Skulle de mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol.För att kommunen i detta fall rättsligt sett ska bli ersättningsskyldiga måste de i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL) föreskrivna förutsättningarna vara för handen. Dessa är att (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslöshet/oaktsamhet.Av de tre ovan angivna förutsättningarna blir det troligen svårast för dig att visa att kommunen varit oaktsam. Det är oaktsamhetskravet som är det som ofta blir problematiskt i dessa fall. Har kommunen exempelvis sandat i enlighet med vad som vanligtvis krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade fallet, kan inte kommunen anses ha varit oaktsam. Om det däremot är så som du anger att kommunen inte alls hade sandat vägen, och det är en väg som de är skyldiga att sanda så har de däremot troligen varit oaktsamma. Jag kan inte uttala mig om huruvida kommunen har varit oaktsam i ditt fall eftersom att jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna. Återigen kan detta förhoppningsvis lösas genom att du tar kontakt med kommunen och pratar med dem om ditt krav. Skulle det komma till att du måste väcka talan för att få ut vad du anser att du har rätt till, så bör du formulera på vilket sätt du tycker att kommunen har varit oaktsam (t.ex. "kommunen har underlåtit att sanda väg xxx trots att de är skyldiga att göra det, och kommunen har således varit oaktsam") i din stämningsansökan.Jag hoppas att detta hjälpte dig!Vänligen

Skyldighet att varna om parkeringsautomat?

2016-03-12 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har parkeringsbolag någon skyldighet att markera upp parkeringsautomater? Kan jag begära ersättning av självrisken om jag kolliderat med en automat som inte varit uppmärkt med vare sig trottoar, färg, ljus, eller reflexer?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att besvara din fråga får man göra en fri bedömning av ditt handlande och situationen i fråga. Om någon framkallar en risk för att skada ska uppstå i trafiken är man även skyldig att förebygga skador som kan uppstå, och hindra att risken uppfylls. T.ex. Den som gräver en grop är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder, som att varna genom koner eller liknande, så att andra inte ramlar på grund av den och skadar sig. Alltså - den som genom en positiv handling skapar risk för att skada uppstår har en plikt att även förebygga skadorna. I ditt fall måste man alltså bedöma om en parkeringsautomat är att anse som ett moment där risk för skada föreligger och alltså bör vara märkt med varningsskyltar eller liknande. Mest troligt så är man inte skyldig att varna om en parkeringsautomat, men det beror på hur den var placerad i ditt fall. Ett argument för att en skyldighet föreligger från parkeringsbolagets sida är att om man som bilist närmar sig en parkering bör man även vara mer uppmärksam på att hinder han uppstå, så som dörrar från andra bilar, personer som står vid sina bilar osv. och kanske även parkeringsautomater. Anses inte en parkeringsautomat vara något som man bör varna om har parkeringsbolaget heller inget ansvar för skadan som du orsakades av. I så fall får du vända dig till regler angående trafikskador och ditt trafikförsäkringsbolag. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.Mvh,