Försäkringsbolags regressrätt gentemot hundägare

2014-12-27 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Har ett försäkringsbolag någon form av rätt (regress?) att återkräva utbetald trafikskadeersättning till en cyklist i en trafikolycka, från en hundägare vars hund har orsakat olyckan? Det är klargjort att strikt ansvar föreligger för hundägarenMVH
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Försäkringsbolags (försäkringsanstalts) rätt att återkräva utbetald trafikskadeersättning från skadeståndsskyldig tredje man regleras i trafikskadelagen (1975:1410) (TSL) 20 §. Enligt 1 st. har anstalten en sådan rätt om skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. När det kommer till hundägare blir det lite knepigare; på objektiv grund är ju ägaren ansvarig för skadan som hunden orsakat (strikt ansvar), dock betyder inte det per automatik att ägaren har agerat vårdslöst eller med uppsåt. I förarbetena till TSL har det lyckligtvis gjorts ett förtydligande av 20 §, att försäkringsanstalten inte har någon regressrätt gentemot hundägare vars hundar har orsakat en trafikolycka. För detta, se prop. 1975/76:15 s. 88.

Försäkringsbolags återkravsrätt (regressrätt)

2013-11-04 i Regressrätt
FRÅGA |Jag har blivit dömd i ett brottmål, bedrägeri, för att ha orsakat en skada om 1.2 milj. kr. Utöver detta förs ett separat skadeståndsmål - nu ev. att lösas med förlikning. Förlikningen uppgår till 1 milj. Motparten har ett försäkringsskydd - förmögenhetsbrott, som har ersatt den i brottmålet dömda skadan. Vid förlikningen önskar motparten följande skrivning: Genom detta förlikningsavtal är Parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade. Försäkringsbolaget XXXX ska dock äga rätt till den eventuella regresstalan mot "Sven Svensson" som kan föranledas av försäkringsbolagets reglering av det försäkringsanspråk som "BRF ZZ" framställt. Fråga: 1) Är "Sven Svensson" ersättningsskyldig för den ersättning försäkringsbolaget utbetalat efter brottmålet? 2) Vad innebär den sista meningen att Försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ":s försäkringsanspråk.
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då dina två frågor går in i varandra väljer jag att besvara de båda på en och samma gång. Att försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ:s" försäkringsanspråk innebär att försäkringsbolaget har rätt att kräva tillbaka utbetalningen från den som egentligen bör stå för denna (det vill säga, "Sven Svensson"). Jag hoppas detta besvarar dina frågor.Med vänlig hälsning,

Handelsbolags ansvar för skada och bolagsmans skadeståndsansvar

2014-06-17 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag gick igenom lagen handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) och stötte på en paragraf sin jag tror passar in i min situation. Jag äger ett handelsbolag med min vän. En dag var han ute på sin arbetsplats och jobbade och råkade orsaka en stor skada i samband med sin arbetsuppgift. Ett skadeståndsanspråk är nu riktad mot oss. Enligt 2:20 § BL har vi ett solidariskt ansvar vilket innebär att vi gemensamt ansvarar för skulder som uppkommer, men då undrar jag om det finns en möjlighet att åberopa 2:14 § BL eftersom min vän på egen hand orsakade skadan av oaktsamhet? Vad innebär 2:14 § andra stycket? Betyder det att jag kan betala skadeståndet om min vän inte kan betala för tillfälligt, men sedan kan rikta ett skadeståndsanspråk mot honom när han väl kan betala tillbaka eller?Tack på förhand Hälsningar Daniel
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Först måste frågan utredas av vad som menas med "förpliktelser" enligt 2:20 BL. Sneglar man lite på skadeståndslagens bestämmelser om principalansvar (3:1 SkL) kan man enkelt sluta sig till att förpliktelser även innebär ersättningskrav som riktas mot bolaget som sådant. Precis som du nämner är bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, och övriga bolagsmän är skyddade mot en bolagsmans försummelser genom 2:14. De skador som denne bolagsman då orsakar bolaget (och i förlängningen övriga bolagsmän) ska ersättas av den orsakande bolagsmannen om de orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet.Precis som du skriver är det då möjligt att åberopa 2:14 för att den bolagsman som skadat bolaget oaktsamt ensamt ska ersätta skadorna mot bolaget. Detta innebär då i sin tur att du som annan bolagsman har fått en så kallad regressrätt mot den orsakande bolagsmannen, vilket innebär att du efter att ersättning betalats av bolaget (i förlängningen av bolagsmännen på grund av ansvar för bolagets förpliktelser, 2:20) har rätt att få ersättning av din medbolagsman.Stycke två i 2:14 reglerar om det är flera bolagsmän som har orsakat den skadan som avses i stycke ett, vilket inte blir aktuellt i detta fall.Hoppas mitt svar hjälpte dig i dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Regressrätt

2012-02-08 i Regressrätt
FRÅGA |Min son har fått ett skadestånd att betala, men genom den nya lagen så är det föräldrarna som ska betala, vi är separerade sen många år och jag har fått till mig att jag ska betala hälften o pappan hälften. Men målsägandebiträdet säger att jag ska betala hela, och sen kräva pappans hälft via kronofogden. Kan detta vara riktigt?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Det du beskriver kan vara riktigt. Du syftar på 3 kap. 5 § skadeståndslagen som stadgar att en förälder som har vårdnaden över ett barn ska ersätta skador som barnet vållar. När båda föräldrarna är vårdnadshavare blir de solidariskt ansvariga. Det innebär att skadeståndet kan krävas av någon av dem. I detta fall är ni separerade och då kan det bli tal om ett regresskrav mot den andra föräldern (exempelvis pappan i detta fall). Det innebär, som målsägandebiträdet hävdar, att om du betalar skadeståndet kan du sedan genom ditt regresskrav kräva pappan på betalning. Regresskrav innebär att om ena föräldern betalar skadeståndet så kan den föräldern kräva den andra föräldern på beloppet. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha