Halka inne i butik - butikens skadeståndsansvar

2014-06-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag ramlade inne på Lidl den 23/5 dom hade precis tvättat golvet,ingen skylt som varnade. Bröt vänster axel på två ställen.Har jag rätt till skadestånd etc,vi har varit och skrivit en skadeanmälan i butiken,men ej hört något från deras försäkringsbolag ännu.Jag vill veta vad jag har rätt till så man inte blir lurad!Med vänlig hälsning, Linda Ström
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk personskada (inte så konstigt när man tänker efter). När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen, se 1 § den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. torde inte 32 kap Miljöbalken vara tillämplig.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att Lidl inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om Lildl av oaktsamhet vållat skadan.Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. En sådan skyldighet kan finnas t.ex. till följd av bestämmelser i lag eller annan författning eller till följd av att det i rättspraxis lagts fast en sådan princip i vissa situationer. Som ovan nämnts kan det alltså helt utan särskilt författningsstöd finnas situationer där det föreligger en plikt att handla för att förekomma skada. Den som t.ex. själv har framkallat en fara för skada anses ha en plikt att handla så att faran undanröjs. I det senare fallet brukar man dock inte tala om underlåtenhet i egentlig mening eftersom underlåtenheten föregåtts av en positiv handling. Man kan jämföra med det fallet att man finner en grind öppen utan stänga den jämfört med att man själv öppnar grinden utan att stänga den. I det senare fallet brukar man inte tala om underlåtenhet, vilket man gör i det första fallet.I vårt fall tycks Lidl själva ha orsakat det blöta golvet. Det saknas därför anledning att tala om underlåtenhet. Genom att blöta golvet utan att varna för risken för halka föreligger en ganska starkt presumtion för att Lidl vållat din skada av oaktsamhet, genom positiv handling. Dina möjligheter till ersättning bedömer jag därför som ganska goda. Det ska dock framhållas att en bedömning alltid måste göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Ponera t.ex. att den som tvättade golvet precis var klar och sprang iväg för att hämta varningsskyltar medan du ramlade etc. Enligt 5:1 skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Ersättningsnivån för sveda och värk baseras som regel på Trafikskadenämndens tabeller.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Handelsbolags ansvar för skada och bolagsmans skadeståndsansvar

2014-06-17 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag gick igenom lagen handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) och stötte på en paragraf sin jag tror passar in i min situation. Jag äger ett handelsbolag med min vän. En dag var han ute på sin arbetsplats och jobbade och råkade orsaka en stor skada i samband med sin arbetsuppgift. Ett skadeståndsanspråk är nu riktad mot oss. Enligt 2:20 § BL har vi ett solidariskt ansvar vilket innebär att vi gemensamt ansvarar för skulder som uppkommer, men då undrar jag om det finns en möjlighet att åberopa 2:14 § BL eftersom min vän på egen hand orsakade skadan av oaktsamhet? Vad innebär 2:14 § andra stycket? Betyder det att jag kan betala skadeståndet om min vän inte kan betala för tillfälligt, men sedan kan rikta ett skadeståndsanspråk mot honom när han väl kan betala tillbaka eller?Tack på förhand Hälsningar Daniel
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Först måste frågan utredas av vad som menas med "förpliktelser" enligt 2:20 BL. Sneglar man lite på skadeståndslagens bestämmelser om principalansvar (3:1 SkL) kan man enkelt sluta sig till att förpliktelser även innebär ersättningskrav som riktas mot bolaget som sådant. Precis som du nämner är bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, och övriga bolagsmän är skyddade mot en bolagsmans försummelser genom 2:14. De skador som denne bolagsman då orsakar bolaget (och i förlängningen övriga bolagsmän) ska ersättas av den orsakande bolagsmannen om de orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet.Precis som du skriver är det då möjligt att åberopa 2:14 för att den bolagsman som skadat bolaget oaktsamt ensamt ska ersätta skadorna mot bolaget. Detta innebär då i sin tur att du som annan bolagsman har fått en så kallad regressrätt mot den orsakande bolagsmannen, vilket innebär att du efter att ersättning betalats av bolaget (i förlängningen av bolagsmännen på grund av ansvar för bolagets förpliktelser, 2:20) har rätt att få ersättning av din medbolagsman.Stycke två i 2:14 reglerar om det är flera bolagsmän som har orsakat den skadan som avses i stycke ett, vilket inte blir aktuellt i detta fall.Hoppas mitt svar hjälpte dig i dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Skadestånd/få ut försäkringspengar för skada?

2014-06-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag stekte lövbiff i bara kalsonger då de skvätte upp olja på mitt ben(låret) det ser väldigt fult och ärret är ganska stort, cirka 4x2 cm. Kan man få nått skadestånd för de? När jag är badhuset eller så så brukar folk kolla på benet o det känns lite jobbigt ibland.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Skadestånd innebär att någon som orsakat en annan person skada (person- eller sakskada samt förmögenhetsskada) ersätter denne för skadan som uppstått. Av din fråga framgår att det var du själv som orsakade denna skada. Detta innebär att du inte kan få skadestånd för detta. En annan sak vore om det var fel på exempelvis stekpannan vilket var det som orsakade skadan men detta verkar väldigt osannolikt.Vad du däremot kan göra är att vända dig till ditt försäkringsbolag med begäran om att få ut försäkringspengar. Om du kommer att kunna få ersättning för detta eller ej beror bland annat på hur dina försäkringsvillkor ser ut och är tyvärr ingenting jag kan svara på. Jag rekommenderar dig alltså att kontakta ditt försäkringsbolag och förklara din situation.Lycka till!Vänligen,

Skadestånd då hund dödats av annan hund

2014-06-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Mina två små hundar (en tik och en hane ) blev attackerade av en amstaff när min dotters pojkvän gick ut med dem på promenad . Min dotters pojkvän hann ta upp våran gravida hund under tiden amstaffen sprang mot honom och han ramlade på gräsmattan med våran tik i hamnen. Amstaffen ihälbet min hanhund . Kvinnan som var ute med amstaffen istället för att ta taget på sin hund sprang iväg från brottplatsen . Hennes partner kom med en kompis för att stoppa amstaffen men det har redan varit försent. Min hanhund avled på plats.Han var inte försäkrad under senaste året . Detta skedde inom en bostadsområde där det står tydligt på en skylt att hundar ska hållas kopplade . Min dotters pojkvän sprang för att hämta min dotter och hon ringde och anmälde händelsen till polisen . Efter ca 4 timmar kom polisen och gjorde ett förhör med kvinnans partner , min dotter och hennes pojkvän. Vi försökte lösa ersättning/skadestånd frågan emellan oss men den misstänkte sa till mig via en telefonsamtal samt sms att utredningen är avslutad , att deras sida fick betala böter till polisen och att de tänker inte ta ansvaret längre samt att de blev kontaktade av någon att jag håller på att bedra dem. Jag ringde polismyndigheten och frågade om saken , där blev jag informerad att polisen tog aldrig emot några pengar från den/de misstänkta och att dem hade inte dömt den/de till böter . Därför har jag bestämt mig att gå med det till tingsrätten . Och jag skulle vilja veta vilka rättigheter jag har som en målsägare /ägare till den avlidna hunden . Kan jag ansöka om skadestånd via tingsrätten även om min hund hade inte försäkring ? Polisen sa att jag kunde även ta skadestånd via Kronofogden men när jag ringde blev jag tillsagt att få ett beslut /dom först från tingsrätten och sedan skicka vidare. Den misstänkte är en EU medlem . Hur kan jag hantera det hela ifall de misstänkta bestämmer sig för att lämna Sveriges gränser för att inte ta ansvaret för vad deras hund gjorde mot min yorkshire terrier? Och om de misstänkta ljuger till mig ska jag också ta det i min stämningsansökan som jag skickar till tingsrätten eller inte ? I utredningspappret som jag fick en kopia av står det ingenting om kvinnan som gick ut med amstaffen och hennes partner står som vittne ....räknas det som att de har gett felaktigt information till polisen eller kan även anhörig till den misstänkta anses som vittne ? Tack för all tid. Jag behöver verkligen hjälp . Jag vet inte hur jag ska börja och jag har förlorad för mycket för att ge upp nu .
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline!Vill börja med att beklaga din förlust. Om än det inte kan kompensera saknaden av din hund har Du, förutsatt att din redogörelse för händelsen är riktig, rätt till skadestånd. Lagen om tillsyn över över hundar och katter ålägger ägaren eller innehavaren av en hund ett strikt ansvar för den skada denna tillfogar annan (se 19 § nämnda lag). Innebörden av detta är att ägaren eller innehavaren oavsett vållande (ung. i vad mån denne bidragit till skadans uppkomst) är skyldig att ersätta den skada som uppkommit. Därmed har Du, även om ägaren till hunden skulle ha försökt hindra händelsen, rätt till skadestånd. Vidare bör nämnas att förekomsten av försäkring är utan betydelse för skadeståndsskyldigheten likväl som ev. böter den skadeståndsskyldiga hade kunnat få betala inte påverkar skadeståndet (böter betalas till staten som en form av påföljd).Eftersom djur i juridisk mening utgör saker är förlusten av din hund att anse som en sakskada, närmare bestämt totalförstörelse av sak. Detta innebär att Du/Ni har rätt till ersättning för hundens marknadsvärde, ev. veterinärskostnader vilka inte överstiger en normal nivå (relativt höga kostnader godtas då det rör sig om djur) samt andra kostnader hänförliga till förlusten av hunden (kostnader Du/Ni inte hade haft om skadan ej inträffat) (se 5 kap. 7 § skadeståndslagen).Något skäl till att jämka (nedsätta) ersättningen på grund av eget vållande kan inte utläsas av din redogörelse då inget indikerar att den som hanterat din hund skulle ha haft någon skuld till det inträffade. Skadeståndet bör därför till fullo motsvara dina/era kostnader, förutsatt att ingen annan jämkningsgrund aktualiseras (se 6 kap. 1 och 2 §§ skadeståndslagen).Vad gäller utkrävandet av ersättningen finns, som polisen påtalat, alltid möjligheten att ansöka om betalningsföreläggande (lämpligheten av detta kan dock ifrågasättas då kravet på ersättning är tvistigt). I korthet innebär detta att Du hos kronofogden ansöker om att den skadeståndsskyldiga skall tvingas utge ovan berört skadestånd till dig. Skulle vederbörande inte bestrida ditt krav får Du en exekutionstitel (ung. ett avgörande vilket kan ligga till grund för verkställighet) vilken kronofogden kan hjälpa dig att verkställa. Bestrids däremot kravet överlämnas ärendet till tingsrätten. (För en mer ingående beskrivning se detta svar på en snarlik fråga.)Att ansöka om stämning i domstol bör, även utan föregående ansökan om betalningsföreläggande, vara möjligt då den skadeståndsskyldiga klargjort att hon inte har för avsikt att betala dig frivilligt, men jag skulle inte rekommendera dig att göra detta på egen hand utan att först ha rådgjort med en sakkunnig jurist och kan inte inom ramen för denna tjänst ge någon ingående hjälp i frågan annat än att hänvisa till det som skrivits ovan. Tid hos jurist kan bokas här.Bor den skadeståndsskyldiga i annat EU-land blir utkrävandet av ersättningen genom såväl betalningsföreläggande som dom aningen mer komplicerat, varför jag skulle rekommendera dig att kontakta Kronofogden för att reda ut alla omständigheter i denna del. Deras hemsida finner du här.Slutligen vill jag tillägga att ev. vittnesmål från den skadeståndsskyldigas partner inte tillmäts någon större betydelse vid huvudförhandlingen (bevisvärdet är nära noll) då denne och den skadeståndsskyldiga kan sägas ha ett gemensamt intresse i saken (ed får inte ens avläggas av denne, vilket följer av 36 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken). Du behöver därför inte oroa dig särskilt för förekomsten av lögner från dennes sida i bevismässigt hänseende.Lagen om tillsyn över hundar och katter finner du här, skadeståndslagen här och rättegångsbalken här.Vänligen,

Strikt ansvar för hundägare

2014-06-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min pojkvän gick ut på promenad med min mammas 2 yorkshire terrier (en hane och en tik ). När han närmade sig gräsmattan i hörnet av våran bostadsområde blev våran hane Yorkshire terrier attackerad av en amstaff . Min pojkvän hann ta upp våran gravida yorkshire terrier under tiden amstaffen sprang mot honom och han ramlade på gräsmattan med våran tik i hamnen. Amstaffen ihälbet min mammas hund hane . Kvinnan som var ute med amstaffen istället för att ta taget på sin hund sprang iväg från brottplatsen . Hennes partner kom med en kompis för att stoppa amstaffen men det har redan varit försent. Min mammas yorkshire terrier avled på plats.Han var inte försäkrad under senaste året . Detta skedde inom en bostadsområde där det står tydligt på en skylt att hundar ska hållas kopplade . Min pojkvän sprang hem för att hämta min mig . Våran hem är bara 60 meter från brottsplatsen . Jag ringde min mamma först , sedan polisen för att polisanmäla . Djurvården är dålig i Nynäshamn och det var stängt för dagen när olyckan har skett. Efter ca 4 timmar kom polisen och gjorde ett förhör med kvinnans partner , mig och min pojkvän. Min mamma försökte lösa ersättning/skadestånd frågan med den ansvariga för amstaffen men den personen sa till henne via en telefonsamtal samt sms att utredningen är avslutad , att deras sida fick betala 30.000 böter till polisen och att de tänker inte ta ansvaret längre samt att de blev kontaktade av någon att min mamma håller på att bedra dem. Min mamma ringde polismyndigheten och frågade om saken .Hon blev informerad att polisen tog aldrig emot några pengar från den/de misstänkta och att dem hade inte dömt den/de till böter . Därför har vi alla i familjen bestämtatt gå med det till tingsrätten . Vi alla i familjen skulle vilja veta vilka rättigheter har vi som en målsägare /ägare till den avlidna hunden . Kan vi ansöka om skadestånd via tingsrätten även om vårat hund hade inte försäkring den senaste året? Polisen sa att vi kunde även ta skadestånd via Kronofogden men när jag ringde blev jag tillsagt att få ett beslut /dom först från tingsrätten och sedan skicka vidare. Den misstänkte är en EU medlem . Hur kan vi hantera det hela ifall de misstänkta bestämmer sig för att lämna Sveriges gränser för att inte ta ansvaret för vad deras hund gjorde mot våran yorkshire terrier? Och om de misstänkta ljuger till min mamma ska vi också ta det i stämningsansökan som vi skickar till tingsrätten eller inte ? I utredningspappret som vi fick en kopia av står det ingenting om kvinnan som gick ut med amstaffen och hennes partner står som vittne ....räknas det som att de har gett felaktigt information till polisen eller kan även anhörig till den misstänkta anses som vittne ? Vi behöver verkligen hjälp ur den juridiska perspektivet . Det är inte bara hunden vi miste . För min pojkvän blev det ett traumatisk händelse . Han är rädd för stora hundar nu och vill inte gå ut med den kvarlevande hunden som vi har . Han vill inte passera vägen där olyckan skedde . Min mamma var utomlands så jag ansvarade för båda hundarna .
jacob frank |I fråga om en hundägares ansvar för skador som hunden orsakat, gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, se hela lagen här. Enligt 19 § ovannämnd lag ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir denne skyldig att utge skadestånd. I ert fall innebär det sagda att ni har goda möjligheter att kräva skadestånd av ägaren till amstaffen.Exakt för vilka skador ni kan få ersättning för är svårt för mig att avgöra givet den skildring av händelseförloppet du uppgett, men klart är att ni i vart fall kan få ersättning för er hunds ekonomiska värde.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Skadeståndsansvar för hundägare

2014-06-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vad är det för regler och lagar som gäller lösa hundar på privat mark? det är så här att vi hyr ett av många hus som ligger vid en privat ägd hästgård, på denna gård springer det omkring ca 5-6 Hundar av ras Jack Russel ibland helt fritt utan tillsyn, Jag äger själv två katter och får då och då jaga bort hundarna som jagat upp katten/katterna i träd. Igår kom jag hem till två skällande hundar och ett vettskrämd katt i träd, såg senare på kvällen att katten fått bitmärken på tass/ben och åkte därefter till Veterinär och det visar sig att det blivit en fraktur. Är ägarna till hunden ersättningsskyldig? vet att det blir svårt att bevisa vilken utav hundarna som bitit, men tänkte sätta upp lite lappar med Info om lagar och reglertack på förhand
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Hundars tillsyn regleras i lag (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter som du finner https://lagen.nu/2007:1150.  Enligt 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundägare har ett strikt ansvar för skador orsakade av sina hundar enligt 19 §. Det innebär att en skada orsakad av en hund ska ersättas av ägaren, även om han eller hon inte vållat skadan. Du bör därför ha rätt till ersättning av hundägaren för skadorna på din katt. Vänligen

Skadeståndsansvar som kattägare

2014-06-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår katt har attackerat grannens hund som därefter behövde veterinärvård. Är vi skyldiga att betala de kostnader som inte täcks av hans djurförsäkring?
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter 1 § ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundägare har ett strikt ansvar för skador orsakade av hunden, det vill säga oavsett om de vållat skadan eller inte enligt 19 §. Denna paragraf kan dock inte tillämpas på kattägare. Där gäller istället skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207. Enligt 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ersätta skadan. Det krävs alltså att ni agerat uppsåtligen eller vårdslöst över tillsynen av katten, något som troligtvis blir svårt för er granne att bevisa eftersom det är han som har bevisbördan för att ni varit vårdslösa. Vänligen

Skadegörelse, narkotikabrott och skadestånd för skada.

2014-06-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Jag har en som berör mig och min man, (jag har lämnat in stämningsansökan gällande skilsmässa) Efter många år av slitage i vårt äktenskap, beslutade jag mig för att lämna min man. Efter ett år utan "varandra", kom vi fram till att vi skulle "bo" under samma tak, när vi kom fram till att vår sommarstuga behövde rustas och Renoveras för försäljning. När han insåg ( vilket jag poängterat både verbalt och skriftligt)att det aldrig skulle bli så att vi skulle bli ett par igen, får han ett raseriutbrott, när jag är på besök hos en bekant. När jag kommer hem, är ALLA mina kläder ituklippta, det han inte "orkade" klippa itu, hällde han fotogen på. Han hade tagit mina mediciner, vilket i sig är det värsta, de är extremt viktiga för mitt välbefinnande. Jag ringde polis, fick beskedet att jag kunde att kort, eftersom larmoperatören inte visste om lokalpolisen var "intresserade" av att köra till mitt hem. Jag har alltså dokumenterat allt. Lång inledning, till liten fråga... Nu till frågan: Hur rubriceras detta?Försäkringsbolaget, Folksam, täcker inga kostnader för förstörda kläder, eftersom försäkringstagarna bor på samma adress, kan det stämma? Han har jo faktiskt förstört MINA kläder samt vår gemensamma bostad. Tacksam för svar....
Simon Adolfsson |Hej. Din bostad och dina kläders förstörelse skulle kunna klassas som skadegörelse enligt 12:1 BrB. Beroende på skadans omfattning är det möjligt att det skulle kunna klassas som grov skadegörelse enligt 12:3 BrB.Beroende på om dina mediciner klassas som läkemedel eller inte, kan ett brukande av dessa innebära att han begått narkotikabrott, se NSL 1 § st.1 p. 6 samt  NSL 8 §, när han tog dina mediciner. Vad gäller försäkringen är det olika villkor som gäller mellan olika bolag. Ett exakt svar på din fråga kan jag inte ge eftersom att jag inte vet vilken hemförsäkring ert hem hade tecknat. Det jag däremot kan göra är att ge ett exempel där villkoren inte hade täckt skadegörelse av egendomen. Här är ett utdrag ur ett vanligt försäkringsvillkor (hemförsäkring):"A11. Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen tagit sig in i bostad. Har gärningsmannen tagit sig in med nyckel gäller försäkringen endast om han obehörigen innehade nyckeln. Har han blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot för att komma in."Som du ser täcker försäkringen stölder och skadegörelser endast då gärningsmannen berett sig tillträde till bostaden obehörigen. Försäkringspengar hade med denna försäkring inte betalats ut i ditt fall, då det förefaller som att din man haft nyckeln lovligt. Det som du däremot absolut bör göra, även om polisen inte skulle ta hand om ditt ärende, är att civilrättsligt få ersättning för dina skador. Tillämplig lag är då skadeståndslagen som behandlar skadestånd på grund av skador orsakade av en skadevållare. Där bedömer jag dina utsikter till skälig ersättning för dina kläder och hus till mycket goda. Till detta föreslår jag att du kontaktar en praktiserande jurist. Hoppas mitt svar gav dig lite klarhet i frågan.Mvh,