Skadeståndsskyldighet för skada som inträffar på egen tomt

2014-02-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Om jag som privatperson gräver en grop på min tomt. Vilka skyldigheter har jag att märka ut gropen ? Kan jag bli skadeståndsskyldig eller straffad på något annat sätt om någon ramlar i gropen ?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningarna för att du ska bli skadeståndsskyldig är att en skada ska ha inträffat och den har drabbat någon annan. Vidare krävs det att du bedöms vara oaktsam/ha handlat uppsåtligt samt att det finns ett orsakssamband mellan ditt handlande/din underlåtenhet och skadan. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande själv har medverkat till skadan.Jag kan naturligtvis inte säga hur en domstol skulle avgöra detta hypotetiska fall, men min bedömning är att du har relativt långtgående skyldigheter att märka ut gropen eller hägna in den på något sätt. HD ansåg exempelvis i NJA 1973 s 141 (det s.k. "Vattenkastarfallet") att ett byggföretag var skadeståndsskyldig gentemot en man som ramlat ner i ett öppet hisschakt på en byggarbetsplats efter att obehörigen ha tagit sig in på platsen  genom ett öppet hål i staketet. HD ansåg att bolaget hade handlat vårdslöst genom att inte hägna in platsen, samt genom underlåtenheten att täcka över hisschaktet efter arbetsdagens slut. Det faktum att mannen obehörigen befann sig på platsen påverkade inte bolagets skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet på grund av sakskada

2014-02-02 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Tjena! Backade in i ett stängsel vid BraBil i Upplands Väsby, jag var rätt trött den kvällen.. det vart inga skador på bilen förutom en spräckt dragkroks-knopp, dock så blev stängslet rätt skadat. Jag vet inte om det fanns några kameror där men har ändå inga planer på att försöka fly undan detta som har hänt. Vad bör jag göra då jag helst vill slippa problem med polis och annat? Har funderat på ringa till BraBil och berätta om vad som hänt, eller bör jag ringa direkt till polisen?
Lars Bålman |Hej! Det förefaller som att du har en god inställning som vill göra rätt för dig. I svensk rätt finns i princip inte någon skyldighet för en person som eventuellt har begått ett brott att anmäla detta till polismyndighet. Det är i stället rättsväsendet, polismyndighet, åklagare och domstol, som har en skyldighet att gå vidare med misstänkta brott. (En annan sak är att man genom att inte avbryta vissa skeenden kan göra sig skyldig till brott.)Jag utgår från att du inte var i  tjänst när detta inträffade. Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207), SkL, framgår att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Det är sannolikt så att du har varit vårdslös, det vill säga oaktsam, och på grund av detta orsakat skadorna på stängslet. Du har därför en skyldighet att kontakta ägaren av stängslet och ersätta denne. Av 5 kap. 7 § SkL framgår att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2. annan kostnad till följd av skadan,3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Av rättspraxis följer att den ersättningsskyldige bara är skyldig att betala enligt det billigaste sättet att återställa skadan, se exempelvis NJA 1971 s. 126. Det innebär att om det är billigare  att exempelvis låta reparera stängslet än att köpa ett nytt stängsel, så behöver den ersättningsskyldige endast betala för reparationskostnaderna.

Ersättning från hyresvärd

2014-01-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej I samband med stormen i sydsverige i början av December så blåste en av hyresvärdens soptunnor iväg och repade hela sidan på min bil. Bilen stod parkerad på anvisad plats. När jag upptäckte detta samma dag konfronterade jag hyresvärden som också arbetar i huset, han låtsades först som att han inte visste något om detta men sedan kom det fram att han själv varit ute och flyttat tillbaka tunnan då den legat framför min bil. Detta var inte heller första gången soptunnorna vält eller blåst iväg. Jag anser att det ligger på hyresvärdens ansvar att antingen betala min självrisk eller ta skadan på sin ansvarsförsäkring, då detta varit ett återkommande problem. Han har i efterhand byggt ett soprum för tunnorna. Hans försäkringsbolag skrev till mig att jag måste bevisa att han är ersättningsskyldig. Vem har rätt och vad kan jag göra för att få ersättning?
Hanna Lundqvist |Hej Jens, och tack för din fråga!Skadeståndsansvar regleras främst i skadeståndslagen (SkL). Nämnas bör dock att SkL inte gäller om det finns avtal som reglerar situationen (SkL 1 kap 1 §). Om hyresvärdens ansvar vid skador som denna är reglerat i ditt hyresavtal, gäller den regleringen alltså före SkL.Enligt SkL 2 kap 1 § krävs att någon orsakat skadan med uppsåt eller vårdslöshet för att denne ska bli ansvarig. Din hyresvärd har troligen inte orsakat skadan på din bil uppsåtligen, och det krävs därför att han varit oaktsam/vårdslös för att han ska vara ansvarig. Hyresvärden har ansvar för miljön utanför huset, till exempel soptunnor. Att de blåst iväg förut och han valt att inte göra något för att förebygga att det händer igen talar för att han varit oaktsam. Det som skulle tala mot att han varit oaktsam skulle vara om du parkerat din bil på felaktigt ställe eller liknande. Slutsatsen är dock att hyresvärden troligen agerat vårdslöst, och således är ansvarig för skadan, och ska ersätta reparationskostnaderna (SkL 5 kap 7 §).Eftersom hyresvärden är ansvarig kan han också använda sig av sin ansvarsförsäkring. Normalt regleras dock sådana frågor försäkringsbolagen emellan, det vill säga du får ersättning från ditt bolag som i sin tur får tillbaka pengar från hyresvärdens bolag. Du nämner att hyresvärdens bolag vill att du ska bevisa ersättningsskyldighet, vilket såklart kan vara krångligt i situationer som denna ifall den ersättningsskyldige inte samarbetar. Även sådana frågor kan ditt eget försäkringsbolag hjälpa dig med, så mitt råd är att kontakta dem.SkL hittar du https://lagen.nu/1972:207.Lycka till!

Skadestånd när kund bränt kläder på marschall

2014-01-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Lawline. Har en butik i ett större köpcentra. Köpcentrat består av ca 50 butiker, med separata ingångar utifrån. Utanför varje butik brukar respektive butiker skylta i form av s.k gatupratare, i direkt anslutning till sin butik, med de olika erbjudande som butikerna har. Således utomhus på en gågata som passerar genom området. Har nu råkat i ett litet dilemma. En av mina anställda ställde nu i jultid ut en marschall i direkt anslutning till s.k vår gatupratare utomhus. En person passerade, tittade sig inte för, råkade sparka till denna marschall...och anser att hans skor och byxor blivit förstörda av marschallens stearin. Ilska och krav på ersättning, nypris på skorna som uppgavs vara tre veckor gamla Har erbjudit honom kemtvätt för byx och skomakare, för tvätt och reparation. Byxor tvättade. Skomakaren lyckades ej ta bort stearin. Personens skadeståndsanspråk om fullpris på skorna kvarstår. Kan ni rekommendera mig. Vart går gränsen för adekvat kausalitet, och hur skall jag hantera frågan ??
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!När det gäller skadeståndsbedömningar är det svårt att ge tydliga svar när det inte finns liknande fall som prövats av domstol tidigare. Mitt första råd är att vända dig till ditt försäkringsbolag, om du har ansvarsförsäkring på ditt företag, eftersom de i regel gör en ansvarsbedömning i varje enskilt fall. I det här fallet är det tydligt att det har uppkommit en sakskada i form av förstörda skor/kläder. Svårigheten ligger, precis som du säger, i att bedöma om det föreligger vårdslöshet och adekvat kausalitet - det vill säga orsakssamband mellan din vårdslöshet och skadan.Några frågor man kan ställa sig är följande:Hur stor är risken att någon skadar sig på en marschall som står på gatan? Hur omfattande brukar skadorna som uppkommer vara? Vad hade man kunnat göra för att förhindra skadan? Har man gjort något för att förhindra den?Utan att veta den exakta placeringen skulle jag i det här fallet göra bedömningen att det är rätt så stor risk att någon förbipasserande snubblar på marschallen som ställts ut på öppen gata. Den skada som nu uppkommit är också rätt trolig - i många fall kanske även personskador uppstår. Vidare är det relativt enkelt att förhindra skador genom att köpa marschaller med lock eller annat skydd. Sammantaget skulle jag göra bedömningen att det är vårdslöst att ställa upp marschaller utan lock på en gata med många förbipasserande. Jag gör vidare bedömningen att sambandet mellan att ställa ut marschallen och den uppkomna skadan på skor/kläder är tillräckligt för att skadeståndsansvar föreligger.Därför anser jag att ni är skyldiga att ersätta reparation eller inköp av nya skor/kläder.Vad gäller omfattningen och hur mycket ni måste betala så är det upp till den skadelidande att styrka sitt krav. Om skorna verkar vara ovanligt dyra eller ser äldre ut än han uppger kan ni därför kräva att han visar kvitto eller kontoutdrag som styrker detta. Jag vill än en gång poängtera att bedömningar av den här arten är svåra och det är möjligt att en domstol skulle komma fram till det motsatta. Därför hänvisar jag än en gång till ev. försäkring.Hoppas att du är nöjd med ditt svar!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hund och medvållande till skada

2014-02-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! För ett tag sedan när min pojkvän skulle lämna min hundvalp på sitt hunddagis blev hon biten av föreståndarens hund. Det var när han skulle släppa in Zamba (min hund) i rastgården som leder in till dagiset som föreståndarens båda hundar kom fram till Zamba, båda hundarna betydligt större än henne. Min pojkvän släppte in Zamba mot föreståndaren som var innanför grinden, föreståndaren lät kopplet ligga på marken medan hundarna nosade på varandra. När hennes hundar blev för "lekfulla" och föreståndarens korrigerade dem bet hennes ena hund Zamba vid ögat. Min pojkvän går då in i hundgården, lyfter upp henne och får åka till vetrinär för att kolla synen då bettet var nära ögat och såret som blev. Nu säger föreståndaren att det var min pojkväns fel då hon hävdar att hon sa att han skulle vänta (han säger att föreståndaren inte sa det) hennes försäkringsbolag säger att det inte går att avgöra vems fel det är eftersom ord står mot ord, men om jag förstått lagen rätt så är det väl iprincip alltid ägaren till hunden som biter som får stå för kostnaden? Just nu är det jag som ligger ute med självrisken som föreståndaren från början sa att hon självklart skulle betala och men nu verkar hon inte vilja det längre. Mitt försäkringsbolag ligger också ute med pengar som de försöker kräva ut av hennes försäkringsbolag. Min fråga är egentligen om det inte är så att det är hundägaren som bet min hund som ska stå för kostnaderna som har blivit?
Jonathan Breslin | Hej! Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att det är ägaren eller innehavaren av en hund som ska ersätta uppkommen skada även om denne inte vållat skadan. Däremot kan det bli tal om jämkning (nedsättning) av ett sådant skadestånd om den skadelidande parten har varit medvållande till skadan enligt skadeståndslagen och som jag förstår det är det i detta läge som det har blivit problem för er. För att begära jämkning av ett skadestånd, vilket föreståndaren tycks försöka göra, måste hon också kunna bevisa att det finns skäl för det. I ett fall där det står ord mot ord är det alltså väldigt svårt att bevisa hur det faktiskt ligger till. Ni måste alltså kunna bevisa att föreståndarens hund har bitit er hund och det verkar hon inte neka till, snarare erkänner hon det. För att föreståndaren ska kunna begära en jämkning av skadeståndet till er måste hon kunna bevisa att ni har varit medvållande till skadan. Skadeståndet i fråga som ni har rätt till är alltså självrisken som ni har betalat. Det som försäkringsbolagen tvistar om behöver inte ni oroa er för, det är mellan dem. Med vänliga hälsningar

Kostnadsansvar för vagnskada efter kollision med hund

2014-01-27 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, På nyårsafton körde jag och min man på en jakthund på riksväg 55 mot Katrineholm. Hunden sprang rakt ut i vägen och vi hade ingen chans att stanna utan körde tyvärr på och hunden dog på en gång. Vår bil fick bärgaren hämta pga av skadorna kunde vi inte köra den. Jägaren sa att hunden var för långt bortåt och brukade ibland springa bort mot vägen och det bara var en tidsfråga innan den skulle bli påkörd. Min fråga är, skadorna på bilen, går dom på vår försäkring eller går det på ägaren till hunden? Eller bådas?
Miranda Lymeus |Hej!I den här situationen är ni båda strikt ansvariga, ni enligt trafikskadelagen 11 § och hundägaren enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. Detta kan innebära att ni endast får en del av er skada ersatt. Om det kan styrkas att hundägaren varit oaktsam kan ni antagligen få hela skadan ersatt. Om hundägaren har en ansvarsförsäkring brukar i sådana fall full ersättning utgå ur den. Om någon oaktsamhet hos hundägaren inte kan styrkas kan det bli så att ni får 1/2 skadan ersatt av hundägaren. Situationen var föremål för bedömning i ARN mål 1997-2953 1997-12-22 som ni kan läsa https://lagen.nu/arn/1997-2953. Någon trafikskadeersättning utgår inte vid den här typen av skador, men har ni en vagnskadeförsäkring rekommenderar jag helt enkelt att ni kontaktar det försäkringsbolaget i första hand. Försäkringsbolagen har system för att utreda ansvar och återkräva ersättning från varandra om det skulle vara aktuellt.Lagrummen finns https://lagen.nu/1975:1410 och https://lagen.nu/2007:1150.Med vänliga hälsningar,

Ansvar för skada orsakad av katt

2014-01-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej om man har varit inneboende och den man har bott hos kommer och vill ha pengar för att ens katt har klöst "sönder" hennes soffa och matta är man ersättningsskyldig även om det inte står i kontraktet? Mvh Emelie
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Ett hyresavtal behandlar frågan om hyresförhållandet, men kan även behandla biförpliktelser, t.ex. hur man ska vårda möbler i lägenheten. Om det inte finns någon klausul med innebörden att avtalet behandlar alla förpliktelser som kan uppkomma i anslutning till avtalet, är ansvar för annan skada man orsakar på hyresvärdens egendom inte utesluten.Om kontraktet alltså inte behandlar fråga om ansvar för skador på möbler finns alltså inget avtalat på det området, och vanliga skadeståndsregler ska då tillämpas. Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under den tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador. Om din egendom, katten, har orsakat skador på hyresvärdens egendom, och det kan anses vårdslöst av dig, blir du skadeståndsskyldig.

Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,