Halkat på golv - skadestånd?

2015-03-23 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag gjorde mej illa i mitt knä när jag spelade innebandy (17 feb) hände det.Skolan vi spelade i hade en nyrenoverad idrottshall men golvet vart riktigt halt, så jag halkade till o vred till knät och detta blev ju en skada då, inre ledbandet nästan av så jag har gått med skena nu, ska gå en vecka till med den.Så min fråga är då om jag kan kräva skadestånd för det??Mvh Andreas Olsson
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207.För att du ska kunna erhålla någon ersättning för din skada krävs det att den orsakats av att någon förfarit vårdslöst, se SkL 2 kap 1 §. Eftersom du halkat på det nyrenoverade golvet skulle man möjligen kunna anse att de som är ansvariga för renoveringen (skolan, kommunen, vem det än må vara) varit oaktsamma om de inte satt ut varningsskyltar eller liknande. Det är dock inte säkert att detta skulle anses vara vårdslöst om saken togs upp i domstol. I ett hovrättsfall från 2007 krävde en inlinesåkare skadestånd från kommunen. Ett nedfallet träd hade orsakat att vägbanan blivit full av löv och kvistar vilket ledde till att inlinesåkaren halkade. Kommunen hade inte satt upp skyltar. Hovrätten ansåg dock inte att kommunen varit vårdslös och inget skadestånd utdelades.Om du ändå vill göra ett försök att få ersättning (vilket du i så fall kan få för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda & värk, se 5 kap 1 §) kan du i första hand vända dig till den som är ansvarig för att golvet varit halt. Om du inte får något gehör kan man alltid skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Observera dock att då tillkommer en obligatorisk ansökningsavgift. Hoppas du fått svar på din fundering!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsskyldighet för sakskada

2015-03-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min mor fick låna en bil av sin fästman för två år sedan och åkte på semester. Hon råkade ut för en allvarlig trafikolycka och bilen blev ordentligt förstörd. Det visade sig sen att han som ägde bilen bara hade trafikförsäkring på bilen. Nu har min mor bestämt sig för att inte vara tillsammans med denna man mer. Han har då skickat ett brev där han kräver pengar för bilen. De har bara varit förlovade och aldrig bott i hop. Är hon skyldig att betala honom någonting? Hon fick lov att låna bilen och det är inte hennes fel att han hade en sån dålig försäkring.Med vänlig hälsning E. F.
Julia Tigerström |Trafikförsäkring är något som enligt 2 § trafikskadelagen ska finnas för alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda. Ersättning från trafikförsäkring kallas trafikskadeersättning och betalas ut i de fall som anges i trafikskadelagen. Sakskador på den egna bilen hör inte till dessa fall – de omfattas med andra inte av trafikförsäkringen. En annan sak är att man, om en annan bilförare vållat sakskadan på ens bil, kan få ersättning ur den andra bilägarens trafikförsäkring. Detta gäller även om skadan orsakats av bristfällighet hos den andra bilen, se 10 § andra stycket trafikskadelagen.Jag utgår i mitt svar från att någon rätt till trafikskadeersättning inte föreligger, eftersom bilens ägare vill att din mor ska ersätta kostnaderna. Du nämner i din fråga att bilens ägare inte hade någon ytterligare försäkring utöver trafikförsäkringen. Det finns alltså ingen försäkring som kan täcka kostnaderna för skadorna på bilen. Skadestånd kan därför bli aktuellt.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta skadan. Du skriver att din mor råkade ut för en allvarlig olycka. Att hon inte skadat bilen avsiktligt framstår som självklart. För att hon ska vara skyldig att betala för skadorna på bilen krävs därför att hon varit vårdslös. För att kunna avgöra om hon varit vårdslös behöver omständigheterna kring olyckan utredas. Följde din mor trafikreglerna? Hur var väglaget? Hur gick olyckan till? etc. Det krävs också en så kallad adekvat kausalitet mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Kausalitet betyder orsakssamband och innebär att det faktiskt finns ett samband mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Att kausaliteten är adekvat innebär att de skador som uppstått är sådana som typiskt sett kan uppkomma på grund av agerandet i fråga – man brukar tala om att skadan ska ligga i farans riktning. Ett exempel ska få illustrera vad adekvat kausalitet betyder. Låt säga att Bertil kastar en sten på en glasruta. Glasrutan spricker. Det finns här en adekvat kausalitet mellan skada och vållande. Anledningen till att rutan gick sönder var att Bertil kastade en sten på den. Skadan som uppstått – den trasiga rutan – är en sådan skada som typiskt sett kan uppstå om man agerar som Bertil gjort. Låt säga att en granne går förbi med sin hund just som Bertil kastar stenen. Hunden blir så förskräckt över ljudet att den sliter sig lös och trampar sönder en rabatt. Det föreligger visserligen kausalitet mellan Bertils agerande och den söndertrampade rabatten, men den är inte adekvat. En söndertrampad rabatt är inte en sådan skada som typiskt sett uppstår när någon agerar som Bertil gjort.Det är domstolen som ytterst avgör huruvida den skadevållande varit vårdslös eller inte. Skadestånd för sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad som uppkommit på grund av skadan omfattas. I skadeståndet ingår också inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Inkomstförlusten/intrånget måste bero på skadan för att den skadelidande ska ha rätt till ersättning. Ett exempel på när ersättning för inkomstförlust skulle kunna bli aktuellt är om bilens ägare behöver bilen för att kunna arbeta och inte kunnat få tag i någon annan bil under tiden som bilen varit trasig. Om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, finns enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen en möjlighet att jämka skadeståndet. Att skadeståndet jämkas betyder att summan som ska betalas sätts ned till ett lägre belopp. Det lägre beloppets storlek bestäms av vad som anses skäligt, den skadelidandes behov av skadeståndet och andra omständigheter. Att bilens ägare väntat i två år med att framställa krav på ersättning av din mor skulle möjligen kunna tyda på att hans behov av pengarna inte är särskilt stort, vilket skulle kunna vara till din mors fördel.

Trafikskadeersättning och skadestånd till anhöriga

2015-03-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Brottet bedöms som grovt vållande till annans död och utfördes av en regional busschaufför, finns det möjlighet att utkräva skadestånd till maka och barn från busschauffören? Vilket skadestånd ska man yrka till bussbolaget och vilket direkt mot chauffören? och kan detta medföra problem om den ena parten inte kan betala?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det psykiska lidande ni har drabbats av är en form av personskada. Sådan har ni enligt 11 § trafikskadelagen rätt att få ersättning för från det försäkringsbolag som bilen är försäkrad hos (antagligen bussbolagets försäkringsbolag).Om ni inte känner er nöjda med den ersättning ni får från försäkringsbolaget kan ni väcka talan om skadestånd. En sådan talan bör riktas mot bussbolaget, som enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen är ansvarigt för skador som anställda orsakar i tjänsten.Angående din sista fråga kan konstateras att varken buss- eller försäkringsbolag lär ha några problem med att betala.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Katt orsakat skada

2015-03-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Det ryktas från försäkringshåll att halvvilda katter inte skulle visavi "ägarens ansvar" omfattas av denna lag, eller att det skall finnas undantag.Kattklor, skadad billack.Tacksam för besked, samt hur detta påverkar culparegeln?Tack på förhand!
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, En ägare har ett strikt ansvar vad gäller de skador husdjuret orsakar på annan egendom. Detta innebär oavsett huruvida vårdslöshet eller uppsåt har förelegat. Du bör prata med ditt försäkringsbolag, men min bedömning är att det skulle vara rimligt att även halvvildkatter faller in under samma begrepp.

Ersättningsskyldighet vid lån av bil.

2015-03-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om min mor har lånat en bil och är med i en bilolycka, är hon då skyldig att betala ägaren för den kvadade bilen? Han hade bara trafikförsäkring på bilen.
Christopher Escalante |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline!För att göra mitt svar överskådligt tänker jag i det följande dela in det i olika delar.TrafikskadelagenEnligt 2§ trafikskadelagen (TSL) så ska trafikförsäkring finnas för bilar som används och inte är avställda. Detta är ett lagkrav som inte går att komma runt utan ska finnas för alla bilar. Sådan trafikförsäkring meddelas av en behörig försäkringsgivare. 5§ pt. 1 TSL. Det framgår av din fråga att en sådan trafikförsäkring fanns på bilen (jag antar här att ''han'' är den person som lånade ut sin bil). Denna är inte kopplad till försäkringstagaren primärt utan avser fordonet. I 8§ TSL framgår att för person och sakskada som vållas i trafik med motordrivet fordon så utgår trafikskadeersättning. För beräkningen av person och sakskadan tillämpas skadeståndslagen (SkL). 9§ TSL. Eftersom det framgår att det rörde sig om en bilolycka antar jag att båda fordon befann sig i rörelse då olyckan skedde och situation regleras då enligt 10§ 2st. TSL. Ersättning till ägaren för den andra bilen utgår då från bilens trafikförsäkring. Ersättningen beräknas enligt skadeståndslagens regler för beräkning av sakskada. 5:7 SkL. Ersättning ska således utgå för bilens förlorade värde eller reparationskostnad.Vanligtvis så kommer ägaren till den bil som blev förstörd kontakta sitt försäkringsbolag varav försäkringsfrågan löses mellan de två bolagen, den person som lånade ut bilen bör således kontakta sitt försäkringsbolag för att kunna ersätta den andra bilens skador. Din mor är således inte skyldig att betala för den kvaddade bilen som inte tillhör låntagaren eftersom det principiellt inte är någon skillnad om det är hon som kör eller bilens riktiga ägare eftersom försäkringen är kopplad till fordonet. Att betänka är att detta förutsätter att din mor uppfyller eventuella speciella krav i trafikförsäkringen som tillämpas av försäkringsbolaget. Det kan gälla körkort, ålder etc. Vad som gäller just i detta fall är svårt att säga utan tillgång till försäkringsvillkoren men detta bör ses över, men det är troligt att dessa krav är uppfyllda av din mor. Försäkringens omfattning, villkor och övriga omständigheter ändras dock inte som utgångspunkt bara för att fordonet är utlånat utan i den mån speciella krav inte uppfylls innebär det vanligtvis en förhöjd självrisk för ägaren.VårdpliktFrågan är dock vad som gäller får sådana skador som inte vållats tredje man utan de skador som eventuellt vållats på den lånade bilen. Vid lån av annans sak föreligger en vårdplikt. Vårdplikten brukar härledas från 11:1 handelsbalken (HB). Bestämmelsen innebär att låntagaren ansvarar för skador som uppkommer på det lånade som inte är form av normalt slitage. Låntagaren har ett presumtionsansvar och måste således bevisa att det inte rör sig om vållande/oaktsamhet för att undvika skadeståndsansvar. I den mån det är en olyckshändelse så ansvarar inte låntagaren för skador men gör det vid vårdslöshet och oaktsamhet, det blir i detta fall således ytterst en bevisfråga. Se rättsfallet NJA 1953 s. 409. Skadeståndet utgår då från skadeståndslagen och täcker sakskador enligt 5:7 SkLVidare kan andra kostsamma följder för bilägaren tänkas (den som lånade ut bilen) denne kan åläggas en högre premie i framtiden samt att eventuell självrisk ska betalas ut. Detta regleras närmare i de individuella försäkringsvillkoren. Jag har inte hittat något svar på om den som lånade ut bilen kan kräva låntagaren ersättning för sådan förlust (högre premie och självrisk) rimligtvis kan det finnas en ''moralisk'' skyldighet att ersätta sådana skador, kanske framförallt självrisken. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar frågan, förmodligen eftersom det ofta rör sig om mindre summor. Rättsläget i detta avseende är således osäkert enligt mina efterforskningar, mitt råd är att man i möjligaste mån försöker täcka de skador som bilägaren åsamkats, även om en uttalad juridisk förpliktelse inte föreligger. Enligt min mening kan inte sådana kostnader hänföras till vårdplikten eftersom det är följdskador. Den som lånade bilen får således ''stå sitt kast''. Det kan dock tänkas att en domstol skulle komma till en annan slutsats och finna låntagaren civilrättsligt skyldig att utge ersättning. Har du andra frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!Vänligen,

Ersättning p.g.a. skador vid husrannsakan

2015-03-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Hur går jag till väga för att kräva ersättning för skador på min lägenhet som hände när polisen gjorde husrannsakan hos mig ett par dagar innan nyår(bröt upp min dörr bla.)Uppskattar all hjälp!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen har staten ett visst ansvar att ersätta skada som orsakas vid myndighetsutövning. Den föreliggande situationen är dock specialreglerad i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (LEF), vilket enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen gäller i första hand. Av 8 § LEF framgår att den som drabbas av en person- eller sakskada har rätt till ersättning från staten, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot person eller egendom.Med stöd av denna bestämmelse är det alltså möjligt att yrka på ersättning om ens egendom har skadats. Beträffande den skadade dörren förmodar jag att den ägs av bostadsbolaget och i så fall är det detta bolag som har rätt att väcka talan om ersättning för reparationskostnaderna.En ansökan om ersättning bör skickas till Justitiekanslern.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Vem betalar för vården av min hund?

2015-03-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejVår dotters lilla chiwavva blev i går attackerad när han lekte med en annan liten hund, då plötsligt en bordercollie bet honom så illa så hans ena öga fick opereras bort. Han får även ligga kvar på sjukhuset detta dygnet oxå. Får inte hämtas ut om man inte betalar på plats. Om vi förstått rätt så är det den hundens (som attackerade) ägaren som blir ansvarig för betalning men hur går man praktiskt till väga.betalar man sjukhuset först och skickar sen faktura till den huggandes hundens ägare.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine. Precis som ni säger så är det ägaren till hunden som vållar skadan som också får stå kostnaden för denna. Enligt 19§ i lagen om tillsyn över hund och katt (https://lagen.nu/2007:1150). Rent praktiskt går det dock till så att ni först får stå kostnaden för att sedan vända er till ägaren av den andra hunden för att få ersättning för de kostnader ni lagt ut (skadestånd). Jag hoppas ovanstående ska ge er svar på er fråga, annars är ni välkommen att ställa eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Skadeståndsansvar för sakskada

2015-03-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag har hjälp en kompis att byta däck på hans bil. Efter det så lossnade ett hjul , nu kräver han att jag skall stå för skadorna på bilen. Kan han kräva det? Var /på vem ligger ansvaret?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Detta är en fråga om skadestånd för sakskada som regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL), huvudsakligen i 2:1 SkL. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan, enligt bestämmelsen. Sakskador är fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål, t.ex. skador på en bil. Jag utgår ifrån att du inte har agerat med uppsåt, så frågan är om du har agerat vårdslös i lagens mening.Först och främst ska skadan ska ha träffat annan, vilket är uppfyllt i detta fall. Därefter ställs den viktiga frågan: vilket mått av aktsamhet var du pliktig att iaktta för att uppfylla din skyldighet att inte orsaka skada. Huvudregeln är att en person inte får agera på ett sätt som leder till person- eller sakskada. Plikten att undvika skada är olika från fall till fall och beror på om passivitet (underlåtenhet att handla) har lett till skadan eller om en aktiv handling har lett till skadan. I detta fall handlar det om en aktiv handling. Vid en aktiv handling är den som utför handlingen skyldig att ta hänsyn till riskerna för att skador kan uppkomma. Du måste alltså ha beaktat riskerna som fanns när du bytte ut däcket på bilen åt din vän. Hur stor aktsamhet som borde ha iakttagits varierar från fall till fall, det är en fråga som jag inte kan svara på med säkerhet. Domstolen kan ta ledning från lagar, tidigare rättsfall, sedvana eller så kan domstolen göra en egen fri bedömning, om de tre första källorna inte ger tillräcklig ledning.Det kan tilläggas att det finns omständigheter som utesluter ansvar, bl.a. samtycke. Eftersom din vän gav samtycke till att du bytte ut däcken kan det finnas en möjlighet till att skadeståndsansvaret utgår eller jämkas (enligt 6:1 SkL), men det kan inte sägas med säkerhet eftersom det påverkas av flera faktorer. Se https://lagen.nu/1972:207Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,