Ersättning för veterinärkostnader till följd av hundskada

2013-12-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min hund blev biten av en annan hund och hundägaren vill ej betala min utgifter min hund är oförsäkrad och vetrinärkostnaderna blev 5000 kr dessa hundägare har 2 hundar en liten som alltid springer lös och en stor rottweiler min hund och den lille lekte MIN var KOPPLAD när sen hundägaren till den andre hund kalla så kom inte den lille hunden ,var på att han gick för att hämta den och då bet den andre hunden (en rottweiler,ca 100kg:s hund) min hund (lilla 7 kg:s hund) tvärs över ryggen var på vi fick åka till vetrinären när vi sen pratar med hund ägaren vägrar dom ersättta för skadorna är polisanmält.(men därifrån får man ingen hjälp!!!)
Ludvig Berke |Hej, och tack för att du vant dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas att din hund har återhämtat sig.Som jag förstår din fråga har din kopplade hund blivit anfallen av en lösspringande hund. För hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren är ansvarig för alla skador som orsakas av hunden. (Se 19§ i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, finns https://lagen.nu/2007:1150) Skadeståndsanspråket kan sedan jämkas om det visar sig att det finns någon form av medvållande, till exempel att den skadade hunden har skadats till följd av att den provocerat den skadande hunden eller liknande.Det är upp till dig som skadelidande att visa att rottweilern verkligen har orsakat den aktuella skadan. Kan du visa det är dHur stort skadeståndet är skyldig att betala framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7§. Det rör sig i det här fallet om ersättning för reparationskostnader (det vill säga veterinärkostnader). Frågan om hur stora veterinärkostnader en skadelidande har rätt till behandlas i NJA 2001 s. 65 (finns att läsa https://lagen.nu/dom/nja/2001s65) där HD (Högsta Domstolen) slår fast att hundar inte är att betrakta som vilka saker som helst.Hundägare har därför rätt till ersättning för kostnader även om dessa skulle överstiga hundens ekonomiska värde. Så länge dessa kostnader avser vårdåtgärder och dessa inte är medicinskt ogrundade och inte heller kan anses överstiga vad en hundägare rimligen kan tänkas vara beredd att ta på sig för vård av sin hund har den skadelidande rätt till ersättning. Utan att vara närmare insatt i omständigheterna är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet men 5 000 kronor för veterinärutgifter framstår som en rimlig kostnad som du har rätt att få ersatt fullt ut av ägaren till den skadevållande hunden.Min bild är att rättsläget är klart i fall som det här och att du har rätten på din sida. Mitt råd är att i första hand påtala detta för ägaren till rottweilern, men om detta inte hjälper kan du gå vidare med ditt anspråk i domstol. Mer information om hur det går till finns här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag hoppas att svaret har varit behjälpligt.Vänligen

Skada på föremål vid butiksvisit

2013-12-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I en affär som säljer exklusivt porslin har man tydligen haft negativa erfarenheter av vissa kunder därför har man sett sig tvungen att sätta upp en stor skylt på väggen där det står: Tappar du en tekanna i golvet får du ersätta skadorna med 3000;- Anta nu att någon fumlar och att en kinesisk tekanna återigen åker i golvet måste den personen ersätta affären?
Beatrice Rohdin |Hej,tack för din fråga! I en sådan situation du talar om kan man bli ersättningsskyldig på allmänna skadeståndsrättsliga grunder enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Lagen reglerar fall av bland annat sakskada - skada på lösa föremål eller fast egendom - som man orsakar genom uppsåt (dolus) eller vårdslöshet (culpa), 2:1 SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Man blir således inte ersättningsskyldig om skadan beror på en ren olyckshändelse. I vissa fall är det lätt att konstatera att personen agerat vårdslöst, medan det är svårare i andra fall. När man gör en så kallad culpabedömning för att konstatera om handlandet var vårdslöst eller inte utgår man först och främst från vissa allmänna riktlinjer och jämför dessa med personens agerande. Man talar bland annat om handlanden som avviker från särskilda aktsamhetsföreskrifter som finns på plats i butiken eller handlanden som avviker från "bonus pater familias" - vad ett normalt handlande anses vara med normala krav på omsorg. För att närmare gå in på bedömningen om personen som rev ner tekannan verkligen var vårdslös kan man även studera andra aspekter för att finna svar- den så kallade fria bedömningen. Dessa omständigheter är väldigt effektiva och medför att man gör en samlad bedömning av omständigheterna. Man studerar risken för skadan (1) där stor risk innebär större krav på omgivningens aktsamhet, den sannolika skadans storlek (2), möjligheterna att undvika skadan (3) samt den skadevållande personens möjligheter att inse skadan (4). Det är den skadelidande butiken som har bevisbördan för att kunden varit vårdslös. Vidare krävs det adekvat kausalitet, vilket sammanfattat innebär att skadan, att tekannan går i kras, ska vara en sannolik följd av handlingen och således orsakats av denna. Det ska även nämnas att ansvaret kan jämkas om affären på något sätt varit medvållande, t.ex. ställt tekannan på ett ställe där det finns stor risk att den kan komma att rivas ner.     För att sammanfatta det ovan sagda krävs det att man haft sönder kannan genom vårdslöshet eller genom uppsåt där det normalt sett är upp till butiken att bevisa att man agerat på detta sätt. Är det tveksamt om man agerat vårdslöst kommer man in på bedömningarna i de olika stegen ovan för att konstatera hur det förhåller sig. Jag ska även nämna att ifall den skadevållande personen är under 18 år tar man hänsyn till andra faktorer, 2:4 SkL ( se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1). I vissa fall kan även ens ansvarsförsäkring inträda och täcka skadan beroende på ersättningsbeloppet etc.Genom ersättning ska man försätta den skadelidande i dennes ekonomiska situation som den såg ut innan skadan. Man kan således bli skyldig att ersätta hela saken vid totalskada eller reparationskostnader och värdeminskningen vid partiell skada etc. Vid totalskada på egendom där försäljningsvärdet är högre än återanskaffningsvärdet är det den förstnämnda summan som ska ersättas, således får man utgå från vad tekannan kostar i butiken. Om man har skäl att ifrågasätta summan på 3 000 kr bör affären styrka denna.Jag hoppas du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Trafikskadeersättning och begränsning av skada

2013-12-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Körde på en annan bil när jag skulle parkera. Hennes bil fick en repa på runt 7 cm i diameter. Hon sa att det skulle kosta runt 8000 att reparera detta ty man måste lackera om hela bilen. Jag har gjort lite efterforskning och hittat en teknik som heter spot repair, som bara reparerar repan och inte hela bilen. Detta skulle kosta runt 2000. Hon tog mitt nummer, jag tog inte hennes. Om hon skulle ringa och kräva mig på 8000 även fast det kanske var möjligt att reparera den för 2000, hur blir det då? Måste jag betala 8000 ändå? Jag fick aldrig hennes nummer så jag har inte haft någon möjlighet att informera henne om detta men det måste väl vara hennes ansvar?
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga! Att ha en trafikförsäkring på sin bil är något som är tvång enligt lag. Jag förutsätter således att du har en sådan. Det kommer i så fall innebär att den skada du åsamkade hennes bil kommer ersättas ur din trafikförsäkring, detta enligt 10 § 2 st. TSL (https://lagen.nu/1975:1410#P10S2) om hennes bil inte stod parkerad och enligt 11 § TSL (https://lagen.nu/1975:1410#P11S1) om bilen var parkerad. Därför bör du höra av dig till ditt försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen och anmäla det som har hänt. På samma sätt kommer hon troligtvis vända sig till sitt försäkringsbolag. Därefter kommer bolagen sinsemellan handlägga det hela och betala ut ersättningen till den skadelidande varför det enbart kommer påverka dig i begränsad omfattning. Din försäkringspremie kommer troligtvis höjas på grund av händelsen, varför det trots allt är intressant att begrunda den reparationsersättning hon enligt lag och allmänna principer har rätt till. Ersättningen utgår på allmänna skadeståndsrättsliga grunder och innebär att hon har rätt till den summa det kostar att reparera skadan. Hon är vidare skyldig att begränsa sin skada, vidta skäliga åtgärder för att reparera den samt välja det billigaste alternativet. Därför kommer din trafikförsäkring bara ersätta den summa som krävs för att återställa bilen i sitt ursprungliga skick och inte för att omlackera hela bilen, under förutsättning att detta inte anses nödvändigt. Men som sagts ovan, det här kommer ditt försäkringsbolag att hantera och det är således en fråga som kommer skötas av dem.     Hon skulle kunna kräva dig på skadestånd istället för att erhålla trafikskadeersättning, men då gäller samma princip som sades ovan angående begränsning av skadan och använda det billigaste alternativet. Skadeståndsanspråk i sådana här situationer används sällan i praktiken, varför det är mest troligt att ärendet kommer skötas via försäkringsbolagen. Men om det skulle vara som så att hon kräver dig på skadestånd kommer du istället för henne ha rätt erhålla trafikskadeersättningen från försäkringsbolaget. I slutändan kommer således de båda alternativen leda till samma sak - att ditt försäkringsbolag ersätter den skada du orsakat på hennes bil.Vänliga hälsningar,

Skolas ansvar för vad som sker på lektioner

2013-12-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min son blev hundbiten under en idrottslektion i en park i närheten av skolan i september 2013 och skolans personal samtalade med hundägaren men tog inga kontaktuppgifter. Jag undrar om det är möjligt att begära ett skadestånd, utöver ansvar för eventuell ärrbildning, från skolan på grund av bristande säkerhet eller någonting. Det är ju tack vare skolan som det inte går att kontakta hundägaren och dennes försäkringsbolag. Skolan ligger i Malmö, är privatägd och vederbörligt försäkrad.
Hanna Lundqvist |Hej Per, och tack för din fråga!Den lag som främst reglerar skadestånd i Sverige är skadeståndslagen (SkL). Det din son drabbats av är en personskada, och för att skolan ska bli ansvarig krävs att de på något sätt orsakat skadan genom oaktsamhet (SkL 2 kap 1 §). Det kan visserligen ha varit oaktsamt av skolan att inte ta kontaktuppgifter från hundägaren, men det i sig har inte varit bidragande till skadan. Något skadeståndsansvar enligt de allmänna reglerna i SkL föreligger alltså inte för skolan.Det finns ytterligare en bestämmelse i SkL som skulle kunna vara tillämplig. Kommunen ska ersätta personskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som kommunen svarar för (SkL 3 kap 2 §). Eftersom kommunen ytterst svarar för skolverksamheten blir denna regel tillämplig även om det handlar om en privat skola. Generellt sett faller dock inte själva undervisningen under paragrafen, då det inte anses vara myndighetsutövning. I viss praxis har hävdats att eftersom skolplikt (som i sig är myndighetsutövning) föreligger kan även saker som händer under lektionstid täckas. Om din son går i grundskolan skulle det alltså kunna vara en möjlighet.För att bestämmelsen i SkL 3 kap 2 § ska ge ersättning krävs också någon slags försummelse från skolans sida. Försummelse kan bland annat bestå i att man bryter mot föreskrifter som reglerar verksamheten. Skollagen (SkolL) 5 kap 3 § stadgar att utbildningen ska bedrivas i en skolmiljö som präglas av trygghet. Om skolan brustit i sitt ansvar att erbjuda eleven en trygg miljö och detta orsakat en skada, kan ersättning alltså bli aktuellt. Det får dock bli en bedömning i det enskilda fallet. Viktigt att poängtera är att skolans försummelse måste ha orsakat skadan, det räcker inte att försummelse föreligger. Det vill säga, skolans bristande trygghet måste ha varit orsaken till att din son blev hundbiten.Om så är fallet och ansvar föreligger blir nästa fråga vilken ersättning som blir aktuell. Enligt SkL 5 kap 1 § kan din son få ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk samt lyte eller stadigvarande men. Sveda och värk är ersättning för övergående problem och lyte och men syftar till att kompensera bestående problem (till exempel ärr). Båda ersätts enligt en tabell från Trafikskadenämnden. Generellt sett är det svårt att få ut något skadestånd förutom för faktiska kostnader som uppkommit på grund av skadan och ärrbildning (som du troligen får från din sons försäkring). Mitt råd är därför att du pratar med skolan och ser vad deras försäkring täcker, det är mycket möjligt att du kan få ut eventuella sjukvårdskostnader och dylikt utan att gå skadeståndsvägen.SkL hittar du https://lagen.nu/1972:207 och SkolL https://lagen.nu/2010:800. Lycka till!

Skadestånd vid försenad lön

2013-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag arbetade hos fedex och de betalade inte ut min lön pga. personliga skäl, Det handlade bara om 1500 kr efter skatt. Sedan drev jag in min lön via kronofogden. Jag var student då och 1500 kr var mycket för mig. Kan jag kräva skadestånd idag? så fall hur mycket?
Per Englund |Hej!Utångspunkten för att beviljas skadestånd är att en faktiskt skada har skett. I och med att du till slut har erhållit din lön är det förmodligen inte möjligt att påvisa skada. Jag tror därför att det är lönlöst att kräva skadestånd i denna situationMed vänliga hälsningar

Solidariskt skadeståndsansvar och regressrätt

2013-12-18 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej Jag och min fd har gemensam vårdnad till vår son som vid fyllda 15 har blivit dömd för bedrägeri. Där har dömts ett solidariskt skadestånd till vårdnadshavare på 8900:- Om Brottsoffret lägger skadeståndet till bara en utav oss kan då den personen kräva från den andra föräldern att betala hälften? Tanken är att jag tänkte försöka betala in det resterande av skulden för att vi ska slippa låta det gå vidare och behöver då veta vad som gäller med skadeståndet? Mvh helene
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta vissa skador som barnet vållat till viss del. Att ni båda har vårdnad om barnet medför alltså att ni båda delar ansvaret. Att vara solidariskt skadeståndsansvarig innebär att man bär ett ansvar tillsammans med någon eller några andra (6 kap. 4 § SkL). Den skadedrabbade kan dock kräva full betalning av vem som helst av de solidarsikt ansvariga, vilket medför att kravet sällan riktas direkt mot någon som t.ex. saknar betalningsförmåga. De solidariskt ansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan. Om en person krävts på hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övriga solidarerna betalar sin andel genom ett regresskrav. Om detta inte sker frivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronomfogdemyndigheten. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1972:207) för SkL Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson 

Strikt ansvar vid skada orsakad av hund

2013-12-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA | Hej jag var bjuden i privat hem på middag. Hade med present till deras hundar som då var i ett separat rum då värdinnas äldre far är rädd för hundarna. Jag gick med värdinnan in och hon gav tuggbenen till sina hundar. Vi böjde båda ned och klappade den som var närmast. Sedan vände jag mig för att klappa den andra också. Då flög den och bet sig fast i min arm. Ägaren säger att det var helt o hållet mitt fel. Hon har inte sedan dess kontaktat mig med har talat om för min son(som sambor med hennes dotter) att jag får skylla på mig själv. Jag fick söka mig till läkare: antibiotika och stelkrampsspruta. Jag kan ingenting om hundar så initialt köpte jag hennes påstående men nu börjar jag fundera: vem är ansvarig, juridik mm kan ngn hjälpa mig med detta? 
Evelina Lund | Hej, och tack för att din fråga! Bestämmelser om ansvar över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som jag förstår din fråga undrar du vem som bär det juridiska ansvaret för hundens agerande och av 19 § framgår att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare även om det inte är ägaren som vållat skadan. Det innebär att den som är ägare till hunden bär ansvaret för den skada som hunden orsakat dig. Ansvaret enligt denna bestämmelse är ett strikt ansvar vilket innebär att du inte behöver visa att ägaren till hunden varit oaktsam i sitt ansvar, det räcker att ägarens hund orsakat dig skada. För att kunna utkräva ersättning för den skada som åsamkats dig bör du, förutsatt att hundägaren inte frivilligt ersätter dig, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur du går vidare med en stämningsansökan finner du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Hoppas detta varit till hjälp, om inte får du gärna ställa ytterligare frågor. Bästa hälsningar, Evelina

Skada orsakad av hund - ersättning.

2013-12-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Rastade min hund (kopplad) då vi blev överfallna av 2 lösa hundar, det blev veterinärbesök för hunden och jag fick uppsöka vårdcentralen, biten i handen och röntgen av ett knä fick vara hemma från jobbet i 4 dagar. Hundägaren har betalat vet.kostnaden men har ännu inte fått ersättning för min sjukfrånvaro...min fråga hur går jag vidare på " rätt" sätt.
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundens ägare ett strikt ansvar för skador orsakade av hunden. Detta innebär att ägaren ska ersätta den skada som hunden orsakat.Ersättning för personskador regleras i skadeståndslagen,SkL, 5:1. Enligt p 2 ersätts inkomstförlust, vilket i ditt fall är fyra dagar hemma från arbetet.I första hand föreslår jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och se om de kan hjälpa.I andra hand, om du saknar försäkring, får du själv driva en skadeståndsprocess själv för att få den ersättning du saknar. I ett sådant fall föreslår jag dig kontakta en praktiserande jurist.Mitt svar är baserat på att det varken föreligger avtal eller domstolsbeslut om skadestånd. I det fall det dock finns, och det är klart att ersättningen ska utgå men är förfallen, får du driva in fordran med hjälp av Kronofogden.Ha en fortsatt trevligt dag!