Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,

Ersättning för veterinärkostnader till följd av hundskada

2013-12-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min hund blev biten av en annan hund och hundägaren vill ej betala min utgifter min hund är oförsäkrad och vetrinärkostnaderna blev 5000 kr dessa hundägare har 2 hundar en liten som alltid springer lös och en stor rottweiler min hund och den lille lekte MIN var KOPPLAD när sen hundägaren till den andre hund kalla så kom inte den lille hunden ,var på att han gick för att hämta den och då bet den andre hunden (en rottweiler,ca 100kg:s hund) min hund (lilla 7 kg:s hund) tvärs över ryggen var på vi fick åka till vetrinären när vi sen pratar med hund ägaren vägrar dom ersättta för skadorna är polisanmält.(men därifrån får man ingen hjälp!!!)
Ludvig Berke |Hej, och tack för att du vant dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas att din hund har återhämtat sig.Som jag förstår din fråga har din kopplade hund blivit anfallen av en lösspringande hund. För hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren är ansvarig för alla skador som orsakas av hunden. (Se 19§ i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, finns https://lagen.nu/2007:1150) Skadeståndsanspråket kan sedan jämkas om det visar sig att det finns någon form av medvållande, till exempel att den skadade hunden har skadats till följd av att den provocerat den skadande hunden eller liknande.Det är upp till dig som skadelidande att visa att rottweilern verkligen har orsakat den aktuella skadan. Kan du visa det är dHur stort skadeståndet är skyldig att betala framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7§. Det rör sig i det här fallet om ersättning för reparationskostnader (det vill säga veterinärkostnader). Frågan om hur stora veterinärkostnader en skadelidande har rätt till behandlas i NJA 2001 s. 65 (finns att läsa https://lagen.nu/dom/nja/2001s65) där HD (Högsta Domstolen) slår fast att hundar inte är att betrakta som vilka saker som helst.Hundägare har därför rätt till ersättning för kostnader även om dessa skulle överstiga hundens ekonomiska värde. Så länge dessa kostnader avser vårdåtgärder och dessa inte är medicinskt ogrundade och inte heller kan anses överstiga vad en hundägare rimligen kan tänkas vara beredd att ta på sig för vård av sin hund har den skadelidande rätt till ersättning. Utan att vara närmare insatt i omständigheterna är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet men 5 000 kronor för veterinärutgifter framstår som en rimlig kostnad som du har rätt att få ersatt fullt ut av ägaren till den skadevållande hunden.Min bild är att rättsläget är klart i fall som det här och att du har rätten på din sida. Mitt råd är att i första hand påtala detta för ägaren till rottweilern, men om detta inte hjälper kan du gå vidare med ditt anspråk i domstol. Mer information om hur det går till finns här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag hoppas att svaret har varit behjälpligt.Vänligen

Skada på föremål vid butiksvisit

2013-12-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I en affär som säljer exklusivt porslin har man tydligen haft negativa erfarenheter av vissa kunder därför har man sett sig tvungen att sätta upp en stor skylt på väggen där det står: Tappar du en tekanna i golvet får du ersätta skadorna med 3000;- Anta nu att någon fumlar och att en kinesisk tekanna återigen åker i golvet måste den personen ersätta affären?
Beatrice Rohdin |Hej,tack för din fråga! I en sådan situation du talar om kan man bli ersättningsskyldig på allmänna skadeståndsrättsliga grunder enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Lagen reglerar fall av bland annat sakskada - skada på lösa föremål eller fast egendom - som man orsakar genom uppsåt (dolus) eller vårdslöshet (culpa), 2:1 SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Man blir således inte ersättningsskyldig om skadan beror på en ren olyckshändelse. I vissa fall är det lätt att konstatera att personen agerat vårdslöst, medan det är svårare i andra fall. När man gör en så kallad culpabedömning för att konstatera om handlandet var vårdslöst eller inte utgår man först och främst från vissa allmänna riktlinjer och jämför dessa med personens agerande. Man talar bland annat om handlanden som avviker från särskilda aktsamhetsföreskrifter som finns på plats i butiken eller handlanden som avviker från "bonus pater familias" - vad ett normalt handlande anses vara med normala krav på omsorg. För att närmare gå in på bedömningen om personen som rev ner tekannan verkligen var vårdslös kan man även studera andra aspekter för att finna svar- den så kallade fria bedömningen. Dessa omständigheter är väldigt effektiva och medför att man gör en samlad bedömning av omständigheterna. Man studerar risken för skadan (1) där stor risk innebär större krav på omgivningens aktsamhet, den sannolika skadans storlek (2), möjligheterna att undvika skadan (3) samt den skadevållande personens möjligheter att inse skadan (4). Det är den skadelidande butiken som har bevisbördan för att kunden varit vårdslös. Vidare krävs det adekvat kausalitet, vilket sammanfattat innebär att skadan, att tekannan går i kras, ska vara en sannolik följd av handlingen och således orsakats av denna. Det ska även nämnas att ansvaret kan jämkas om affären på något sätt varit medvållande, t.ex. ställt tekannan på ett ställe där det finns stor risk att den kan komma att rivas ner.     För att sammanfatta det ovan sagda krävs det att man haft sönder kannan genom vårdslöshet eller genom uppsåt där det normalt sett är upp till butiken att bevisa att man agerat på detta sätt. Är det tveksamt om man agerat vårdslöst kommer man in på bedömningarna i de olika stegen ovan för att konstatera hur det förhåller sig. Jag ska även nämna att ifall den skadevållande personen är under 18 år tar man hänsyn till andra faktorer, 2:4 SkL ( se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1). I vissa fall kan även ens ansvarsförsäkring inträda och täcka skadan beroende på ersättningsbeloppet etc.Genom ersättning ska man försätta den skadelidande i dennes ekonomiska situation som den såg ut innan skadan. Man kan således bli skyldig att ersätta hela saken vid totalskada eller reparationskostnader och värdeminskningen vid partiell skada etc. Vid totalskada på egendom där försäljningsvärdet är högre än återanskaffningsvärdet är det den förstnämnda summan som ska ersättas, således får man utgå från vad tekannan kostar i butiken. Om man har skäl att ifrågasätta summan på 3 000 kr bör affären styrka denna.Jag hoppas du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Trafikskadeersättning och begränsning av skada

2013-12-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Körde på en annan bil när jag skulle parkera. Hennes bil fick en repa på runt 7 cm i diameter. Hon sa att det skulle kosta runt 8000 att reparera detta ty man måste lackera om hela bilen. Jag har gjort lite efterforskning och hittat en teknik som heter spot repair, som bara reparerar repan och inte hela bilen. Detta skulle kosta runt 2000. Hon tog mitt nummer, jag tog inte hennes. Om hon skulle ringa och kräva mig på 8000 även fast det kanske var möjligt att reparera den för 2000, hur blir det då? Måste jag betala 8000 ändå? Jag fick aldrig hennes nummer så jag har inte haft någon möjlighet att informera henne om detta men det måste väl vara hennes ansvar?
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga! Att ha en trafikförsäkring på sin bil är något som är tvång enligt lag. Jag förutsätter således att du har en sådan. Det kommer i så fall innebär att den skada du åsamkade hennes bil kommer ersättas ur din trafikförsäkring, detta enligt 10 § 2 st. TSL (https://lagen.nu/1975:1410#P10S2) om hennes bil inte stod parkerad och enligt 11 § TSL (https://lagen.nu/1975:1410#P11S1) om bilen var parkerad. Därför bör du höra av dig till ditt försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen och anmäla det som har hänt. På samma sätt kommer hon troligtvis vända sig till sitt försäkringsbolag. Därefter kommer bolagen sinsemellan handlägga det hela och betala ut ersättningen till den skadelidande varför det enbart kommer påverka dig i begränsad omfattning. Din försäkringspremie kommer troligtvis höjas på grund av händelsen, varför det trots allt är intressant att begrunda den reparationsersättning hon enligt lag och allmänna principer har rätt till. Ersättningen utgår på allmänna skadeståndsrättsliga grunder och innebär att hon har rätt till den summa det kostar att reparera skadan. Hon är vidare skyldig att begränsa sin skada, vidta skäliga åtgärder för att reparera den samt välja det billigaste alternativet. Därför kommer din trafikförsäkring bara ersätta den summa som krävs för att återställa bilen i sitt ursprungliga skick och inte för att omlackera hela bilen, under förutsättning att detta inte anses nödvändigt. Men som sagts ovan, det här kommer ditt försäkringsbolag att hantera och det är således en fråga som kommer skötas av dem.     Hon skulle kunna kräva dig på skadestånd istället för att erhålla trafikskadeersättning, men då gäller samma princip som sades ovan angående begränsning av skadan och använda det billigaste alternativet. Skadeståndsanspråk i sådana här situationer används sällan i praktiken, varför det är mest troligt att ärendet kommer skötas via försäkringsbolagen. Men om det skulle vara som så att hon kräver dig på skadestånd kommer du istället för henne ha rätt erhålla trafikskadeersättningen från försäkringsbolaget. I slutändan kommer således de båda alternativen leda till samma sak - att ditt försäkringsbolag ersätter den skada du orsakat på hennes bil.Vänliga hälsningar,

Väckande av skadeståndstalan mot kommun

2013-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Skriver för min dotters räkning... Hon gick på Liljeholmstorget i Stockholm, stannade bredvid en sk "pållare" som står som hinder för bilar. Denne pållare ramlade precis ner på hennes fot och krossade stortån varför hon tvingades uppsöka läkare och blev sjukskriven. Kunde inte ta sig till sitt arbete med kostnader som följd för både läkarkostnader och arbetsförluster. Staden vill inte ta sitt ansvar för den bristfälligt uppställda pållaren. Frågan är, hur kan man gå vidare i ett sådant ärende? Med vänlig hälsning J
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att utkräva skadestånd kan du väcka en skadeståndstalan. Det gör du, enligt rättegångsbalken 13 kap. 4 §, genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I skadeståndslagen 2 kap. 1 § stadgas att den som genom vårdslöshet vållar personskada ska ersätta den. Det krävs då att Stockholms stad har vållat skadan vilket kan ske genom underlåtenhet att undanröja en fara som man har skapat. Vidare fordras att det föreligger så kallad adekvat kausalitet, det vill säga ett tillräckligt orsakssamband, för att skadeståndsskyldighet ska föreligga. Dessa bedömningar vågar jag inte göra utan att veta mer om omständigheterna. Ersättningen ska enligt 5 kap. 1 § omfatta bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt lidande av övergående natur (så kallad sveda och värk). Det kan i sammanhanget också nämnas att 3 kap. 2 § avseende statens och kommuners ersättningsskyldighet inte är tillämplig då detta inte rör myndighetsutövning. Det innebär bara att ersättning inte kommer utgå för ren förmögenhetsskada, om inte skadan vållats genom brott, vilket ändå inte tycks vara relevant i din dotters fall. För att utforma talan på ett bra sätt rekommenderar jag att ni rådgör med någon juridiskt kunnig. I tvistemål, som det här, är det möjligt att förlikas. Därför skulle jag i första hand rekommendera att återigen kontakta Stockholms stad för att nå en lösning er emellan. På så sätt slipper ni risken att stå för rättegångskostnader och sparar samtidigt en hel del tid. MVH

Skadestånd vid försenad lön

2013-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag arbetade hos fedex och de betalade inte ut min lön pga. personliga skäl, Det handlade bara om 1500 kr efter skatt. Sedan drev jag in min lön via kronofogden. Jag var student då och 1500 kr var mycket för mig. Kan jag kräva skadestånd idag? så fall hur mycket?
Per Englund |Hej!Utångspunkten för att beviljas skadestånd är att en faktiskt skada har skett. I och med att du till slut har erhållit din lön är det förmodligen inte möjligt att påvisa skada. Jag tror därför att det är lönlöst att kräva skadestånd i denna situationMed vänliga hälsningar

Solidariskt skadeståndsansvar och regressrätt

2013-12-18 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej Jag och min fd har gemensam vårdnad till vår son som vid fyllda 15 har blivit dömd för bedrägeri. Där har dömts ett solidariskt skadestånd till vårdnadshavare på 8900:- Om Brottsoffret lägger skadeståndet till bara en utav oss kan då den personen kräva från den andra föräldern att betala hälften? Tanken är att jag tänkte försöka betala in det resterande av skulden för att vi ska slippa låta det gå vidare och behöver då veta vad som gäller med skadeståndet? Mvh helene
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta vissa skador som barnet vållat till viss del. Att ni båda har vårdnad om barnet medför alltså att ni båda delar ansvaret. Att vara solidariskt skadeståndsansvarig innebär att man bär ett ansvar tillsammans med någon eller några andra (6 kap. 4 § SkL). Den skadedrabbade kan dock kräva full betalning av vem som helst av de solidarsikt ansvariga, vilket medför att kravet sällan riktas direkt mot någon som t.ex. saknar betalningsförmåga. De solidariskt ansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan. Om en person krävts på hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övriga solidarerna betalar sin andel genom ett regresskrav. Om detta inte sker frivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronomfogdemyndigheten. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1972:207) för SkL Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson 

Strikt ansvar vid skada orsakad av hund

2013-12-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA | Hej jag var bjuden i privat hem på middag. Hade med present till deras hundar som då var i ett separat rum då värdinnas äldre far är rädd för hundarna. Jag gick med värdinnan in och hon gav tuggbenen till sina hundar. Vi böjde båda ned och klappade den som var närmast. Sedan vände jag mig för att klappa den andra också. Då flög den och bet sig fast i min arm. Ägaren säger att det var helt o hållet mitt fel. Hon har inte sedan dess kontaktat mig med har talat om för min son(som sambor med hennes dotter) att jag får skylla på mig själv. Jag fick söka mig till läkare: antibiotika och stelkrampsspruta. Jag kan ingenting om hundar så initialt köpte jag hennes påstående men nu börjar jag fundera: vem är ansvarig, juridik mm kan ngn hjälpa mig med detta? 
Evelina Lund | Hej, och tack för att din fråga! Bestämmelser om ansvar över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som jag förstår din fråga undrar du vem som bär det juridiska ansvaret för hundens agerande och av 19 § framgår att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare även om det inte är ägaren som vållat skadan. Det innebär att den som är ägare till hunden bär ansvaret för den skada som hunden orsakat dig. Ansvaret enligt denna bestämmelse är ett strikt ansvar vilket innebär att du inte behöver visa att ägaren till hunden varit oaktsam i sitt ansvar, det räcker att ägarens hund orsakat dig skada. För att kunna utkräva ersättning för den skada som åsamkats dig bör du, förutsatt att hundägaren inte frivilligt ersätter dig, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur du går vidare med en stämningsansökan finner du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Hoppas detta varit till hjälp, om inte får du gärna ställa ytterligare frågor. Bästa hälsningar, Evelina