Skadestånd - strikt ansvar

2014-10-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag var ute på promenad med min förre detta flickväns hund för några månader sedan, hunden plockade upp en pinne, i samma veva slängde jag iväg en kotte. Hunden tog kotten vände sig om mot mig och började sedan hugga mig i armen, Jag fick en diskmaskin av henne som hon nu kräver mig på 500:- för, När jag då tog upp händelsen och att hon hade lovat att kompensera mig för kläderna och kopplet så var tydligen tröjan inte ens värd 50:- Är det ens någon idé att jag anmäler detta till polisen med tanke på att det hände i typ mars april lite osäker exakt vilken månad det var. Jag har ärr på armen men inga vittnet, Enligt henne så gjorde Hunden så med hennes exman flera gånger, att han kom hem med helt blodig arm, jag hade tänkt kräva henne på kompensation för kläderna och för sveda och värk om det skulle gå till rättegång vilket är ytterst tveksamt och sedan kräva att hunden mentalitets testas
Sina Amini |Hej,Situationen du beskriver faller under skadeståndslagen (SkL), närmare bestämt 2 kapitlet 1 § SkL, personskada samt sakskada. I normalfallet förutsätts det, i enlighet med paragrafen, att någon har uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sådan skada. I det aktuella fallet har däremot den beskrivna skadan orsakats av en hund och vid sådana fall är hundägaren (om hunden har en ägare) s.k. strikt ansvarig, detta följer av 19 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som har företräde över skadeståndslagen, jämför 1 kapitlet 1 § i SkL. Med strikt ansvar menas att innehavaren/ägaren av hunden är ansvarig för skador som har orsakats av hunden oavsett om denne inte har agerat uppsåtligen eller i vårdslöshet i samband med skadan.Vid skadeståndsanspråk som inte följer i anledning av brott gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år, se närmare i 2 § 1 st. i preskriptionslagen (1981:130).Sammanfattningsvis föreligger det inget hinder rent tidsmässigt för dig att rikta ett skadeståndsanspråk gentemot hundägaren däremot kan jag tyvärr inte ge någon rådgivning angående själva bevisningen av händelsen, men som jag nämnde tidigare bär hundägaren ett strikt skadeståndsansvar i det aktuella fallet vilket skulle kunna underlätta bevisbördan. Med vänlig hälsning,

Skadestånd för skada på hund

2014-09-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, min hund har blivit allvarligt skadad i samband med att han blev attackerad av en annan hund under sin vistelse på hunddagis. Den andra hunden gick helt oskadd från det hela medan min hund blev inlagd på sjukhus och nu genomgår sin andra operation. Kostnaderna börjar närma sig 60.000 allt som allt och nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få igen dessa pengar. Den andra ägarens försäkringsbolag säger att hans hemförsäkring går in och täcker kostnader men då måste jag komma in med skadeståndskrav i efterhand och de kommer bara att betala upp till max 33.000 vilket inte är i närheten av vad allt kostar.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande ger jag en översikt av vad som gäller rättsligt och avslutar med förslag på hur du bör gå vidare med saken.När det gäller skador som orsakas av hundar aktualiseras lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) 19 §. Skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att oavsett hur skadan har uppstått är ägaren/innehavaren skyldig att betala denna. Det spelar alltså ingen roll att ägaren/innehavaren själv inte varit vårdslös och på så vis orsakat skadan.Innehavare är enligt lagens förarbeten den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Det strikta skadeståndsansvaret kan därför också ligga på t.ex. ett hunddagis.Skada på hund betraktas i skadeståndsrätten som en sakskada. Vad som ska ersättas vid en sådan skada definieras i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5) 5 kap. 7 § - bland annat omfattas det ersättningsgilla av sakens värde, reparation och annan kostnad till följd av skadan.Gällande skador som kan uppstå vid skada på djur är rättsfallet NJA 2001 s. 65 av intresse. I detta mål konstaterade HD att veterinärkostnaderna för en hund kan vida överstiga det faktiska marknadsvärdet på hunden. När man bestämmer skadestånd för ett sällskapsdjur kan man inte utgå från att det är vilken sak som helst. Det är därför rimligt att ägaren söker vård för hunden även om kostnaderna blir större än djurets ekonomiska värde. Så länge kostnaderna inte är medicinskt ogrundade eller på annat sätt omotiverade bör de omfattas av rätten till skadestånd.Jag vet inte hur diskussionen har gått med hunddagiset, men jag föreslår att du kontaktar dem och hör deras inställning till de uppkomna kostnaderna. Kan dagiset på grund av de närmre omständigheterna när skadan uppstod inte anses ansvarigt får du kontakta den angripande hundens ägare och framställa ditt krav. Går det inte att komma fram till en lämplig lösning återstår möjligheten att driva saken till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Vänliga hälsningar

Skadestånd pga. hundbett

2014-09-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Min hund bet en 17 årig kille i handen för en tid sedan. Killen ramlade och överraskade hunden varpå han nafsade honom i handen, ett ganska djupt märke samt två skrapsår. Killen blev inte rädd, plåstrades om på plats och kunde fortsätta med sin aktivitet. Jag har betalt läkarbesök samt medicin, nu vill pappan ha ett skadestånd. Vad gäller?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som uppkommer orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en personskada på den skadelidande (killen). Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen). Slutligen så har du som hundägare ett strikt skadeståndsansvar för alla skador som hunden ger upphov till. Om såren efterlämnar ärr eller liknande kan du få betala ett visst skadestånd för detta, men i detta fall skulle det röra sig om en låg ersättning. Du har redan utgett en viss ersättning, i form av sjukvårdskostnader och sannolikheten för att du ska få betala ytterligare är inte särskilt stor, i annat fall blir det endast ersättning med ett mindre belopp.Vänliga hälsningar,

Kommunens skadeståndsansvar

2014-09-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om skadestånd. Om kommunen har gjort felaktigt beslut omhändertagit mitt barn för lagen LVU. Vad har jag för rätt till skadestånd för sveda och värk?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Om kommunen orsakar en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada genom ett felaktigt agerande eller varit försumliga i myndighetsutövningen i verksamheten, ska kommunen ersätta skadan. Kommunen ansvarar även för skada på grund av kränkning (3 kap. 2 § skadeståndslagen). För att skadestånd ska vara aktuellt krävs alltså att kommunen handlat i sitt myndighetsutövande. Myndighetsutövning är beslut och åtgärder från staten och kommunen som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt över dig som medborgare (se prop. 1972:5 s. 498 ff.). Ett beslut att omhänderta ett barn är myndighetsutövning från kommunens sida.För att skadestånd, enligt skadeståndslagen, ska kunna göras gällande krävs att så kallade adekvat kausalitet förelegat mellan kommunens handlande och din skada. Detta innebär att skadan ska ha uppstått på grund av kommunens handlande och att skadan var någorlunda förutsebar. I ditt fall torde adekvat kausalitet föreligga, även om den direkt skadelidande är barnet. Skadetypen som torde vara mest relevant här är personskada. Personskada omfattar bland annat ersättning sveda och värk (fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur), se 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Enligt lagens förarbeten krävs för att få ersättning för psykiskt lidande att skadan är medicinskt påvisbar. Normala känsloyttringar såsom oro, chock och sorg i samband med kommunens agerande ger vanligen inte upphov till skadestånd. Två exempel på något medicinsk påvisbart är att du varit sjukskriven eller har läkarintyg. Till slut skulle jag vilja säga att du har möjlighet till skadestånd när kommunen agerat felaktigt. Dock måste viss mått av vårdslöshet förelegat från kommunens sida.Vänliga hälsningar,

Enskilt anspråk

2014-10-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej ! Jag har fått anmäla mitt X för falsk/ vårdslös tillvitelse & förundersökning är inledd. Anledningen är att han påstått att jag bedriver eget företag vilket nu medförde att min femåriga skuldsanering som var klar enligt plan Juni 2014. Men trots att jag inte bedriver företag har de valt att förlänga ssaneringstiden med ytterligare två år vilket jag överklagat. Min fråga är: vad är rimligt att begära i skadestånd för sveda & värk om jag får förlängd tid, då det innebär att jag inte kommer ngn stans. Jag kan inte flytta vilket var tanken, kan ännu inte stå på ngt eget, jag blir ju bunden, drabbad på många plan/ sätt om tiden förlängs . Hur ska jag på bästa sätt räkna ut vilken summa jag ska nämna till Polisen. Vore mkt tacksam för ngn hjälp ang beräkning & vad som kan vara en rimlig summa att begära . Vänligen Maggan Magnusson
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!När du har blivit utsatt för brott och är osäker på vad du vill, och kan, begära i enskilt anspråk så kan du vända dig till brottsoffermyndigheten så hjälper dom dig med vad man kan kräva för belopp enligt fastställd praxis.Jag bifogar länk till brottsoffermyndigheten och telefonnummer nedan.(http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.aspx?id=1799)Servicetelefon: 090-70 82 00, menyval 4, öppen vardagar kl. 9-15.00Hoppas att det löser sig.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Stallkatt orsakade skador på sadel - skadestånd?

2014-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min sadel har blivit förstörd utav stallägarens katter och eller kattungar under natten. 8-10 hål efter klor. Salen är den att hon låser in katterna och ungarna i vår sadelkammare både dag och nattetid. Hon har dem tex inte i sin egna sadelkammare. Jag har haft min sadel skyddad efter konstens alla regler med sadelskydd, schabrak, fårskinnspadd osv men de har ändå lyckats skada sadeln. Vad har jag för rätt egentligen? Skulle ha fått ett skåp när jag flyttade in men det har jag ff inte fått och nu har ju snart halva månaden gått. Flyttade in 1/9 iår. Vad gäller?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 1 § ska den som har hand om en katt hålla katten under uppsyn på ett sådant sätt som med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador. Hur långt detta ansvar sträcker sig i förevarande fall regleras inte närmare i den lagen. Skadeståndslagens regler är dock tillämpliga.Av den s.k. culparegeln i skadeståndslagen 2 kap. 1 § följer att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta den. Vårdslöshet anses föreligga när handlandet avviker från vad en förnuftig och hänsynsfull person kan antas göra i en liknande situation. Den bedömningen görs i första hand med utgångspunkt i gällande normer på området, exempelvis en myndighetsföreskrift, där situationen regleras. Mig veterligen finns inte någon norm som behandlar den uppkomna situationen. Ledning får därför istället tas i hur stallägare normalt sett förvarar sina katter och avgränsar sadelkammare. I bedömningen för huruvida stallägarens agerande var vårdslöst ska särskild hänsyn tas till vilka risker agerandet medfört, desto högre risk för skada och desto allvarligare skada som riskeras, desto högre krav ställs på stallägaren. Bedömningen är överlag strängare vad gäller personskador än sakskador. I det här fallet när det gäller en sakskada på en sadel, som får antas ha ett förvisso inte helt ringa men inte heller alltför högt värde, finns det inga skäl att göra en strängare bedömning än vanligt. Den fråga som kvarstår är alltså hur stallägare överlag agerar i liknande situationer. Då jag inte har någon erfarenhet på just det området vågar jag inte svara säkert på om stallägaren har agerat vårdslöst.Vållande kan ske både genom handlande och underlåtenhet att handla men för ansvar för underlåtenhet krävs en skyldighet att handla. En sådan skyldighet följer i förevarande fall av ovan nämnda lag om tillsyn över katter och hundar 1 §.Vidare fordras att det finns ett adekvat orsakssamband mellan skadan och underlåtenheten att handla. Med det menas att det inte får ha varit alltför svårt att förutse att skadan skulle ske som följd av underlåtenheten. I det här fallet är min bedömning att det har funnits ett adekvat orsakssamband mellan skada och underlåtenhet.Det avgörande för om du kan utkräva skadestånd är alltså enligt min bedömning huruvida stallägaren förfarit vårdslöst vilket, som ovan nämnts, främst avgörs av hur stallägare i allmänhet behandlar liknande situationer.Vänliga hälsningar

Skadeståndets storlek vid misshandel

2014-09-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej om man är anmäld för misshandel och den drabbade har begärt skadestånd på nästan 50.000kr. Misshandeln ägde rum men jag anser att det är en orimlig summa han begär, finns det något man kan göra åt det?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Huruvida ett skadeståndsbelopp är orimligt eller inte beror på en rad omständigheter. Först och främst är den som genom vårdslöshet eller uppsåt vållar en personskada eller sakskada, skyldig att ersätta skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Dessutom kan skadestånd utgå om en person blivit utsatt för en allvarlig kränkning (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det är inget tvivel att personskada uppkommer vid misshandel. Har kläder, smycken eller dylikt blivit förstörda under misshandeln, ska detta också ersättas, men då som sakskada. Vad gäller allvarlig kränkning, måste den föranletts av ett brott som innefattar ett angrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära. Misshandel är ett angrepp mot en den skadelidandes person. Det kan räcka med ringa fall av misshandel som skett med ärekränkande inslag för att detta ska anses vara en allvarlig kränkning (prop. 2000/01:68 s. 65 f.).Skadeståndet blir större om misshandeln orsakade både personskada, sakskada och kränkning. I skadeståndsbeloppet ska exempelvis sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt skada för psykiskt och fysiskt lidande ingå (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadestånd med anledning av kränkning ska bestämmas utifrån handlingens art och varaktighet. Vid kränkningsbedömningen ska hänsyn bland annat tas till om kränkningen varit förnedrande, varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv och hälsa och om kränkningen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet (5 kap. 6 § skadeståndslagen).Skadeståndsbeloppet kan jämkas på grund av den skadelidandes medvållande, det vill säga att den skadelidande själv medverkat till sin egen skada (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet kan även jämkas om det anses oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Här beaktas den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter (6 kap. 2 § skadeståndslagen).I fallet NJA 2000 s. 278 dömdes en person att betala drygt 112 000 kr i skadestånd till den skadelidande (offret). I detta fall hade allvarlig misshandel ägt rum där den skadelidande fick livshotande skador. I ett annat fall från hovrätten (mål nr B 3418-13) tilldömdes en skadelidande 1 200 kr i skadestånd efter att skadevållaren slagit henne med en stol. Storleken på skadeståndet kan sålunda variera kraftigt. Sammanfattningsvis är det en mängd omständigheter som är avgörande. Ett skadestånd om 50 000 kr för misshandel är inte otänkbart om misshandeln varit av den allvarligare graden, i annat fall landar skadeståndsbeloppen ofta på låga belopp. I din frågeställning anser du själv att skadeståndsbeloppet är orimligt högt. Min rekommendation är att du låter saken avgöras av domstolen. Vänliga hälsningar,

Skolans tillsynsansvar

2014-09-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Mitt barn går i fjärde klass i en kommunal skola. Musikläraren skickar med ett dokument angående genomgången informationskurs för vård av musikinstrument. Man hänvisar till 2 kap. 1§ Skadeståndslagen. Dokumentet skall signeras och returneras. Jag tolkar detta som att skolan försöker friskriva sig ansvaret för skador. Min fråga är således vem som har ansvaret för mitt barn under skoltid och eventuella olyckor/skador som kan komma uppstå på exempelvis musikinstrument. Skall vårdnadshavare riskera skadestånd när skolan brister i tillsynen?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Skadeståndslagen tillämpas, om inget annat är föreskrivet, i samband med att någon orsakar en skada på något eller någon. I ditt fall handlar det om en eventuell sakskada på musikinstrument. Utgångspunkten är att den som vållar en sakskada av vårdslöshet eller uppsåt, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ett barn, som är under arton år, ska endast i skälig omfattning ersätta skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Hänsyn ska bland annat tas till barnets ålder och utveckling, skadans art samt vilka eventuella försäkringar barnet har. Du som förälder (och vårdnadshavare) ansvarar för barnets sakskada om barnet orsakat skadan genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadegörelse är ett brott (12 kap. 1 § brottsbalken).Om jag går vidare till tillsynen av ett barn, är det du som vårdnadshavare som vanligtvis har ansvaret för att ha tillsyn av ditt barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Detta innebär att du ska förhindra att barnet orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Men givetvis förväntas inte du som vårdnadshavare att ständigt övervaka ditt barn. Olyckor sker med barn och ofta kommer inget skadeståndsanspråk på tal. Som jag nämnde ovan, krävs åtminstone vårdslöshet, det vill säga behöver du vara mer slarvig än vad man kan kräva av en försiktig ”genomsnittsperson”. Inte desto mindre, ska vi även ta hänsyn till att barnets unga ålder. Men vad gäller då när du lämnat barnet på skolan? Jo, då övergår tillsynsansvaret på skolan och dess anställda. Om skolan brister i tillsynen, är det skolan som primärt ansvarar.Jag skulle tolka dokumentet från musikläraren endast som en upplysning av vad som gäller. Skadeståndslagen hade gällt oavsett. Dessutom händer det att barn ofrivilligt åsamkar mindre skador i skolan och i normalfallet är det inget du belastas för som vårdnadshavare. Anses personalen ha brustit i tillsynsansvaret när barnet orsakar en skada, är det skolan som ansvarar. Om barnet däremot orsakar en skada som inte beror på bristande tillsyn, blir barnet ensamt ansvarigt för skadan. Min rekommendation är att du berättar för ditt barn om vikten av att vara försiktig med instrumenten. Vänliga hälsningar,