Fråga om hantverkares oaktsamhet/vårdslöshet vid vållande av golvskada

2014-11-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vid en vattenskada i köket placerade byggfirman kyl och frys i vardagsrummet, de lade täckplast under skåpen. Det läckte lite från skåpen och orsakade en ytskada på parketten,några stavar måste bytas och golvet slipas om. Kostnaden för detta blir enligt byggfirmans offert 13800kr. Försäkringsbolaget ersätter 20% byggfirman har erbjudit sig att ersätta självrisken på 1500kr. Återstår för mig att betala 8000kr för något som jag inte har orsakat. Genom oaktsamhet att inte använda ett kar under skåpen tycker jag att byggfirman är vållande till skada och bör stå för en högre del av kostnaden.
Filip Redin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning.Ytskadan i golvet utgör, uttryckt i juridiska termer, en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. I detta fall blir det alltså av avgörande betydelse för byggfirmans ersättningsskyldighet att de kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (oaktsamhet).Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i skadegörarens situation. Man kan till en början fråga, vilket handlingssätt som i ett visst läge varit det riktiga. Ibland kan man få hjälp av bestämmelser i lagar och författningar eller offentliga myndigheters föreskrifter. Saknas däremot sådan vägledning, får man göra en s.k. fri culpabedömning. (culpa = latin för vårdslöshet/oaktsamhet). Här är den centrala frågan vilka risker skadegörarens uppträdande medfört. Ju större sannolikhet som föreligger för skada ska uppstå och ju allvarligare skadan riskerar att bli, desto mer får man kräva av den handlande. I viss utsträckning får man också ta hänsyn till skadegörarens person när man bedömer hans handlande. Av en yrkesman begär man särskilda kunskaper och ett särskilt omdöme, när han handlar på sitt område; en väsentlig fråga är om han handlat som en god representant för hans yrkesgrupp skulle ha gjort. Man tar slutligen också hänsyn till vilken möjlighet som fanns att förebygga skadan samt vilken insikt skadevållaren hade i det enskilda fallet. Man gör sedan en helhetsbedömning av de olika omständigheterna i den enskilda fallet. I det här fallet verkar det vara en fackman (snickare, rörmokare eller dylikt) som har ställt vitvarorna på parkettgolvet. Eftersom skadan verkar ha uppstått i samband med att en annan vattenskada skulle åtgärdas, kan man rimligen förutsätta att den skadevållande fackmannen förväntas ha god kunskap om vattenskador samt hur de uppstår, förebyggs och åtgärdas. Att i ett sådant läge placera kyl och frys på ett parkettgolv med endast en plan skyddsplastfilm emellan bör enligt min uppfattning anses vara vårdslöst. Detta särskilt med tanke på skadevållarens ställning som fackman med förväntad kompetens att hantera just vattenskador. Det torde vara allmänt känt att en kyl/frys som ”pluggats ur” kan börja droppa ansenliga mängder vatten efter ett tag. En naturlig följd av detta blir ju då att vattnet så småningom rinner av skyddsplasten och vidare ut på trägolvet. Risken för skada får alltså i det aktuella sammanhanget betraktas som stor. Risken för stora skador på parkettgolvet får också anses ha varit såväl uppenbar som överhängande. Skadan hade dessutom enkelt kunnat undvikas genom att ställa vitvarorna på något lämpligare underlag eller åtminstone placera dem i någon form av kar eller dylikt. Detta borde fackmannen rimligen ha insett. Mycket talar därför för att fackmannen agerat vårdslöst när denne ställt vitvarorna på parkettgolvet med endast skyddsplast som underlag. I så fall ska byggfirman ersätta hela skadan, detta med stöd av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen.Det nu sagda stöds också av 32 § Konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen säger att ”om föremålet för tjänsten eller annan egendom [i detta fallet trägolvet] som tillhör konsumenten (…) skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren (…) skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten.” Det är alltså enligt lagen upp till byggfirman att bevisa att de inte varit vårdslösa för att de ska slippa skadeståndsansvar.Om det var något i mitt svar som du inte förstod och därför önskar få förtydligat är du välkommen att kontakta mig via e-post till filip.redin@gmail.com.Vänligen,

Skadestånd vid skada på lekplats.

2014-11-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vårt barn skadade sig på en lekplats. Det visade sig att regler inte följts gällande säkerhetsavstånd. Vi har besiktningsprotokoll som visar på att fastighetsägaren vetat om felet i minst ett år med skriften "åtgärdas inom kort". Kommunens byggnadsnämnd menar att de inget kan göra eftersom fastighetsägaren faktisk åtgärdade felet i efterhand. Finns det ingen påföljd för fel som leder till personskada?
jacob frank |Hej,Välkommen till Lawline. Tack för att Ni vänt Er till oss med Era juridiska frågor.Det finns under vissa förutsättningar möjligheter att ställa den som har ansvar för lekplatsen till svars, om skada uppstår som en följd utav lekplatsens dåliga underhåll eller liknande. Jag vet inte vilken typ av ”påföljd” Ni har i åtanke. Jag kan dock tänka mig att det är skadestånd Ni syftar på. Jag utgår därför från det i det följande. Parentetiskt kan nämnas att byggnadsnämnden med all säkerhet har fog för sin uppfattning. Har de väl begärt att ägaren rättar till felet, kan de inte göra mycket mer när ägaren faktiskt följt uppmaningen. Byggnadsnämnden saknar till exempel befogenhet att ”straffa” ägaren i sådana fall.När man ska utreda om någon handlat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, är det avgörande i princip att man finner att skadevållaren handlat på ett sätt som denne inte borde (ord som brukar användas är försumlig/vårdslös/oaktsam). Att detta också gäller vid inträffad personskada följer av Skadeståndslagen 2:1. Att konkret avgöra vad som utgör ett så pass oaktsamt beteende att skadeståndsskyldighet bör komma ifråga är inte helt lätt. En bedömning får göras från fall till fall, där omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande.Jag saknar uppgifter kring de närmre omständigheterna då skadan inträffat i Ert fall. Detta medför såklart att jag omöjligen kan ge ett konkret svar. Det följande får därför bli en redogörelse av mer allmänna aspekter. När man undersöker graden av oaktsamhet, försöker man ofta finna en regel, som är avsedd att reglera den verksamhet eller åtgärd som skadevållaren i det aktuella fallet sysslat med. Regeln används då för att undersöka vad som utgör ett slags ”god standard” på området ifråga. På så sätt blir det lättare att avgöra om och på vilket sätt skadevållaren avvikit från ett beteende som annars anses vara det ”normala”.I aktuellt fall finns en sådan regel i PBL (plan-och bygglagen). Den återfinns i 8 kap, som reglerar mer allmänna krav på byggnader och dylikt. I 15 § sägs att ” lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.”. Tyvärr är regeln inte så pass konkret att det går att dra några slutsatser om dess aktualitet i Ert fall.En annan typ av ”regel” som kan tjäna till vägledning i Ert fall är besiktningsprotokollet. Ni har uppgett att Ni har tillgång till en besiktning vari bl.a. föreskrivs att vissa regler om säkerhetsavstånd inte iakttagits samt att fastighetsägaren vetat om detta men ändå inte åtgärdat det vid tiden för olyckan. Om det förhåller sig på det sätter, att skadan uppstått på grund av felaktiga säkerhetssavstånd, ligger det nära till hands att anse att fastighetsägaren varit så pass oaktsam att han bör vara ansvarig för den uppkomna skadan. Det är inte heller uteslutet att fastighetsägaren kan göras ansvarig även på annan grund. Men det avgörande är i princip att lekplatsen hållits i ett skick som på ett eller annat sätt avvikit från ”standard” och således utgjort en säkerhetssrisk, och att skadan inträffat just på grund av att skicket i relevant avseende inte varit godtagbart. Saken kan också uttryckas på det sättet, att även om lekplatsen i ett eller flera avseenden varit ”felaktig”, spelar detta ingen roll för fastighetsägarens ansvar, om skadan uppstått på ett sätt som saknar samband med dessa felaktigheter. Jag vet som sagt inte hur skadan uppstått eller varför. Jag är också osäker på vad säkeravstånden är avsedda att förebygga. Det är, som ovan nämns, därför helt omöjligt för mig att närmre uttala mig om möjligheterna till framgång med en skadeståndstalan. Ytterligare svårigheter i Ert fall ligger bland annat i att bevisbördan för att skadan inträffat och berott på en viss orsak, som ägaren kan anses ansvarig för, vilar på Er. Ni är mycket välkomna att återkomma till mig om ni har frågor eller synpunkter på det ovanstående. Om det förhåller sig på det sättet, att Ni är intresserade av gå vidare med ärendet, är Ni också välkomna att kontakta mig, så återkommer vi med ett prisförslag. I samband därmed kan också de närmre uppgifter som krävs för en fullgod utredning inhämtas.

Skadad vid tandläkarbesök. Patientskadelagen.

2014-11-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |FRAKTUR: Tandläkaren skulle ta bort en kindtand, han slet & drog och ondare & smärtsammare gjorde det. Plötsligt small det till på något sätt i käken, tandläkaren sa att nu är det snart klart men jag klagade på smärtan trots 3 bedövningssprutor. Tandläkare rådfrågade då 2 andra tandläkare och en sa, Du måste sluta omedelbart; bägge tänderna är lösa och det har blivit en fraktur i käkbenet, ring akuten på Lasarettet! Tandläkaren kontaktade då tandakuten på Lasarettet. De svarade att jag inte kunde tas emot utan tandl. skulle abryta beh. helt & hållet och låta allting vara i 3 veckor då jag kommer att få en kallelse. Det har nu gått 16 dagar och jag har inte kunnat äta/tugga på pga av smärtor i höger överkäke utan enbart flytande/mixad mat typ soppa m.m. Vad kan jag göra, vilka krav kan jag ställa?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. I Patientskadelagen finns bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldigheten för vårdgivare att ha en försäkring som täcker patientskadeersättning. Eftersom din skada uppkommit i samband med vård i Sverige är lagen tillämplig (3§) och att den gäller för tandvård framgår av 5 § som hänvisar till bl.a. tandvårdslagen (och 1 § i tandvårdslagen omfattar om en tand måste dras ut). Enligt 6 § i patientskadelagen har man rätt till patientskadeersättning för personskada om det "föreligger övervägande sannolikhet" att skadan orsakats av bland annat undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd om skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande (p. 1), eller om skadan orsakats av felaktig diagnostisering (p. 3), När man prövar om man har rätt till ersättning enligt p. 1 och p. 3 jämför man med hur en erfaren yrkesutövare eller specialist skulle ha handlat, och om den som behandlat dig har handlat annorlunda. Utefter det du skriver om att när en annan tandläkare konsulterades sa denne att behandlingen genast skulle avbrytas så kan det vara så att din tandläkare helt enkelt gjort fel. På juridiskt språk säger man att det måste finnas ett orsakssamband mellan skadan och vården, själva vården ska ha orsakat skadan. I ditt fall låter det som är fallet. Skulle det vara så att det är en patientskada som faller under patientskadelagen så har du enligt 8 § rätt till ersättning beräknad på skadeståndslagen, i korthet innebär det ersättning för kostnader du haft på grund av skadan, inkomstförlust (om du t ex behövt vara sjukskriven) samt ersättning för sveda och värk och ev framtida men. Försäkringsersättningen blir likvärdig som om du skulle ha drivit frågan i domstol och där tilldömts skadestånd.Skulle du vara missnöjd med bedömningen finns även en nämnd att överklaga till, och att en sådan måste finnas framgår av patientskadelagens 17 §. Du måste dock begära prövning av beslutet senast ett år efter du fått det (18 §). Om du vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka anspråk på det inom 3 år efter att du fått kännedom om att du kunde det (23 §).Så du bör anmäla din skada till försäkringsbolaget. Om  tandläkaren tillhörde Folktandvården eller annars hör under landstingsvården så kontaktar du vid  Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Är det en privat tandläkare kontaktar du dennes försäkringsbolag och om tandläkaren saknar försäkring kontaktar du Patientförsäkringsföreningen.Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖFBox 17830118 94 StockholmTel. 08-551 010 00www.patientforsakring.se e-post: info@patientforsakring.seAlternativt PatientskadeförsäkringenBox 24127104 51 STOCKHOLMTelefon 08 - 522 782 90 E-post info@pff.seJag hoppas du snart mår bättre!Vänligen,

Skadeståndsansvar för kattägare

2014-11-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att kattägare endast är skadeståndsansvariga för sådan skada som orsakas genom att hen varit oaktsam. Kan dock inte hitta ett enda rättsfall där kattägaren blivit skadeståndsskyldig. Finns inte detta? Har ni möjligtvis ett rättsfall att hänvisa mig till? Tack på förhand.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1 § ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Om du är oaktsam/vårdslös i tillsynen över katten och den därför orsakar skada kan du bli skadeståndsansvarig. De fall där kattägare blir skadeståndsskyldiga handlar ofta om att en kattägare får betala skadestånd för att en katt kissat på golv/klöst sönder tapeter/etc i en hyreslägenhet (se t ex Hovrätten för Övre Norrland T 965-13). I dessa fall finns det ett avtalsförhållande i grunden. Om man tittar vad som skulle krävas utöver sådana situationer så är det jag hittat vid en snabb sökning en flera år gammal dom i Mariestads tingsrätt där en kattägare dömdes att betala nästan 45 000 kr i skadestånd för att hans katt förstört inredningen en taxi. I det fallet hade katten klöst sönder både lädersäten och annan inredning i taxibilen samt lyckats förstöra viss teknisk utrustning i kupén. Inför lagändringen/den nya lagens tillkomst så diskuterades man i propositionen (Prop. 2006/07:126) om man skulle utöka ansvaret för kattägare till ett mer strikt ansvar (såsom för hund) men man valde att inte göra någon förändring. Det finns således inget i förarbeten att gå efter för att avgöra vad som skulle kunna innebära skadeståndsansvar för kattägare. Så för att  man ska anses ha brustit så i tillsynen enligt lagen om tillsyn av hund och katt att man som kattägare åläggs skadeståndsansvar krävs nog mer extraordinära händelser i stil med taxiindicenten. Däremot så om din katt regelbundet kissar på grannens utemöbler, och grannen kan bevisa att det är din katt som gör det och du inte vidtagit några åtgärder för att hindra det även när du fått vetskap om det så skulle ett skadeståndsansvar aktualiseras. Problemet i dessa fall är nog att peka ut just den skyldige katten bland flera misstänka katter som går lös i grannskapet, och av den anledningen blir det inte så många anmälningar och därmed inte heller så många domar.Vänligen, 

Skadeståndsansvar för barns vållande

2014-11-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en son på 8 år som går i klass två. Förra veckan hamnade han och en annan kille i bråk, de båda fäktades med armarna mot varandra och det slutade med att den andre killens glasögon for i backen, hur mycket de är sönder har vi inte fått veta utan det är endast rektorn som ringt oss och sagt att de är sönder och att jag är betalningsskyldig för de. Ingen verkar riktigt veta hur detta ska lösas. Skolans försäkringsbolag kunde inte svara på frågan då den andra pojken inte fick några personskador och behövde uppsöka läkare.Mvh Sanna
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Skadestånd i utomobligatoriska relationer (relationer som inte hänför sig till avtal) regleras genom skadeståndslagen. 1 kap. 1§ skadeståndslagen.Utgångspunkten för skadeståndsskyldighet är att man uppsåtligen eller genom vårdslöshet har vållat person eller sakskada. 2 kap. 1§ skadeståndslagen. För barn under 15 år ska en speciell bedömning göras gällande vårdslösheten, denna bedömning är således annorlunda för den som sker för vuxna. I ert aktuella fall rör det sig om en sakskada. Enligt 2 kap. 4§ skadeståndslagen ska den som då han är under 18 år vållar skada enligt 1§ ersätta denna i den mån det är skäligt i hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 2 kap. 4§ skadeståndslagen.I den mån er son skulle anses vårdslös enligt 2 kap. 1§ så är han således endast ersättningsskyldig i begränsad mån.Föräldrar har enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen ett strikt ansvar att ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Här krävs således att ett brott föreligger i straffrättslig mening (ringa misshandel, stöld etc.) vilket utifrån de omständigheter du beskriver verkar högst icke troligt.Slutsatsen är således att er son eventuellt skulle bli kunna bli skadeståndsskyldig för att ersätta reparationen av glasögonen, men då krävs som sagt att han anses uppsåtligen eller av vårdslöshet ha vållat skadan, vilket inte behöver vara givet. Skadeståndsskyldigheten ska som tidigare baseras på 2 kap. 4§ skadeståndslagen vilket innebär en jämkning av eventuellt skadestånd ska ske. Ersättning av sakskada regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen. Slutligen så är jag medveten att allt detta kan verka väldigt uppblåst för ett bråk i skolan mellan två barn, men det är min uppfattning om hur konflikten skulle lösas skadeståndsrättsligt. I en mer verklighetsanknuten analys så skulle jag vilja ge rådet till er att ni i samråd med det andra barnets föräldrar och skolan kommer överens om hur situationen ska lösas för att undvika en fortsatt konflikt. Det torde vara väldigt olyckligt för alla parter om det skulle behöva gå till domstol för att avgöra skadeståndsskyldigheten. Vänligen,

Förälders skadeståndsansvar när barn begått ett brott

2014-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |kan jag som betalar underhåll för mitt barn och har gemensam vårdnad om barnet bli skyldig att betala skadestånd om mitt barn begår brott och döms att betala skadestånd. Har utöver att jag betalar underhåll ingen kontakt med barnet eller den andra föräldern. Har jag inte fullgjort min underhållsskyldighet genom min månatliga underhållsbetalning?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd regleras i Skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207 och föräldrars ansvar över sitt barn finns i Föräldrabalken(FB), https://lagen.nu/1949:381#K6. Lagstiftaren har som utgångspunkt gett föräldrar en skyldighet att ha uppsikt över sitt barn så att de inte skadar sig själv eller andra(FB 6:2). Det går inte att svara generellt på hur omfattande detta ansvar är eftersom det varierar beroende på barnets ålder, situationen och barnet själv. Om ett barn  har uppvisat ett beteende tidigare som ger anledning till skärpt tillsyn så ökar kraven på föräldrarna. Skulle en förälder ha brustit i denna tillsyn och därmed ha varit oaktsam så kan föräldern själv bli skadeståndsansvarig för den skada som barnet orsakat. Här kan alltså föräldern själv, genom egen oaktsamhet, bli ersättningsskyldig(SkL 2:1).Utöver detta så har lagstiftaren infört ett skärpt ansvar när det gäller föräldrars ersättningsskyldighet för skada som orsakats av barns brott. Man ville betona det ansvar som föräldrar har att fostra barnet och ge goda värderingar eftersom man anser att föräldrarna är de som har störst påverkan på barnet(SkL 3:5). Ansvaret är begränsat till 1/5 av gällande prisbasbelopp(44 400 kr) för varje skadehändelse.Det finns möjlighet till jämkning antingen delvis eller med hela ersättningsbeloppet om det finns särskilda skäl men lagstiftaren har varit tydlig med att jämkning ska användas mycket restrektivt. Även om en förälder har haft uppsikt och tillsyn över barnet i enlighet med ansvaret i Föräldrabalken 6:2 så blir Skadeståndslagen 3:5 aktuellt om barnet begår ett brott. Detta ansvar är i det närmaste strikt eftersom ersättningsskyldighet som huvudregel inträder oberoende av föräldrars agerande.Lagstiftaren har angett tre situationer när jämkning kan göras och det är för det första om föräldern inte har kontakt med barnet och detta inte beror på föräldern. Ett exempel kan vara om barnet omhändertagits av myndigheterna och placerats på ett LVU-hem och föräldern därmed inte har någon faktisk möjlighet att utöva vårdnaden. Det andra situationen är om barnets brott riktar sig mot föräldern och den sista situationen är om föräldern uttömt alla möjligheter för att komma till rätta med barnets upprepade brottslighet men utan framgång. I det sistnämnda fallet krävs långtgående ansträngningar exempelvis kontakt med skola och myndigheter.Eftersom du är vårdnadshavare, även om du inte har barnet boende hos dig, så riskerar du sannolikt att bli ansvarig för skada om ditt barn begår ett brott. Att du betalat underhåll befriar dig inte från ansvar.Jag har gått igenom ett antal rättsfall där situationen är snarlik din och domstolen har i dessa fallen gett båda vårdnadshavarna ersättningsskyldighet oberoende av hos vem av föräldrarna barnet bor hos. Jag hoppas du fick svar på din fråga, om du vill ha ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se för att få vidare hjälp!

Skadestånd samt försäkringsersättning vid brott

2014-11-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har under 3,5 år genomgått en rättsprocess som målsägande i ett våldtäcksmål. Processen blev precis klar och vi vann i tingsrätten, hovrätten och HD beslutade nu att ej ompröva fallet. Direkt när incidenten hände, anmälde jag detta till mitt försäkringsbolag (trygg hansa). Och nu när den åtalade blev dömd, så betalade trygg hansa ut ett belopp till mig på 100 000 kr.Nu har jag lite frågor:1. Är dessa 100 000 kr från trygg hansa mitt skadestånd från gärningsmannen? 2. Vad är det för mening med att ha betalat en personförsäkring hela livet, när det i sådana här fall egentligen inte spelar någon roll? (Om jag inte hade haft ett försäkringsbolag som betalade, så hade ju brottsoffermyndigheten gjort det?)3. Och när min advokat yrkade på skadestånd så var praxisen för kränkning vid våldtäckt = 75 000 kr. Under processens gång, så ändrades den summan till 100 000 kr. Vad gäller då? Min advokat menar att jag ska söka för mellanskillnaden. Men efter ett samtal med brottsoffermyndigheten så menar de att de har ett schablonbelopp på 100 000 kr, och att de inte betalar ut mer, och att det då är samma summa som jag fått av trygg hansa. Allt detta är en soppa. Och eftersom dessa år varit de tuffaste och mest prövande i mitt liv, så vill jag veta vilka pengar jag har rätt till när detta bidragit till både psykisk ohälsa, sjukskrivningar m.m.Oerhört tacksam för svar. Mvh
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag vill börja med att djupt beklaga den fruktansvärda situation som du hamnat i. Mitt svar kommer redogöra för hur skadestånd efter ett brott hanteras i svensk rätt. Lagstiftaren har ansett att personskador och kränkning pga. brott inte kan uppskattas i pengar och därför används schablonbelopp i stor utsträckning.Regleringen kring skadestånd finns i skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 och Brottskadeersättning finns i Brottsskadelag(2014:322).Trygg-Hansa:Du har fått ersättning direkt av ditt försäkringsbolag och därmed anses du ha blivit fullt kompenserad för våldtäkten. Försäkringsbolaget kan i sin tur vända sig mot skadevållaren(gärningsmannen)och kräva tillbaka det som de ha utbetalat till dig. När en skadelidande har rätt till ersättning så kan han eller hon välja att vända sig direkt mot skadevållaren eller begära ersättning för sin skada av sitt eget försäkringsbolag. Det kan i de flesta fallen vara enklare att vända sig till försäkringsbolaget eftersom skadevållaren inte alltid har pengar att betala med eller inte vill betala för skadan. Brottsskadeersättning:En person som utsatts för brott och fått en personskada eller kränkts kan bli ersatt av staten och ersättningen är likvärdig ett skadestånd i storlek. Dock är denna ersättning subsidiär, den går endast in och täcker skadan om inte skadevållaren kan betala eller om den skadelidande inte har en försäkring(Brottsskadelag 1, 4, 5, 10 §). Om staten betalar brottsskadeersättning så kan de kräva skadevållaren på ersättning(Brottsskadelag 28, 29 §)Du har helt rätt i att du sannolikt skulle fått ersättning från staten om du inte haft en egen försäkring. Den skadelidande har dock oftast en enklare väg att gå genom att få ersättning direkt från sitt försäkringsbolag.Du hittar mer information om brottsskadeersättning här, http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning.Mitt sammanfattade svar är att du inte har rätt till brottsskadeersättning eftersom du fått full kompensation av ditt försäkringsbolag.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har ytterligare frågor!Mvh

Skadestånd från staten pga fel vid myndighetsutövning

2014-11-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min dotter blev anhållen pga av ett inbrott hon var med att göra,på morgonen hittas min dotter död i cellen. Min fråga är om jag kan göra skadeanspråk mot staten, i så fall hur går jag till väga, vart vänder jag mig till.
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att djupt beklaga den sorgliga situation ni hamnat i.Regleringen kring skadestånd finns i skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207.Staten kan bli ersättningsskyldig om de varit försumliga eller begått fel vid myndighetsutövning(SkL 3:2). Begreppet myndighetsutövning kräver att staten varit i en maktposition gentemot den enskilda personen och det måste din dotter ha ansetts vara i detta fallet. Det är den sammanlagda försumligheten som en myndighet har gett sig skyldig till som bedöms, ett flertal tjänstemäns agerande kan läggas ihop. Myndigheten kan ha varit försumlig om de exempelvis inte följt de handlingsföreskrifter som gäller när en person anhålls i kombination med att de insåg eller borde insett att detta utsatte er dotter för en risk att skadas. Försumligheten från myndighetens sida måste också vara orsaken till dödsfallet eller i vart fall ha varit en bidragande orsak. Men då jag inte vet omständigheterna vid din dotters död så blir mitt svar här mycket generellt.Om staten har varit försumlig eller begått fel så ska de ersätta begravningskostnader, ev förlust av underhåll samt ersättning för psykiskt lidande till de som stod er dotter särskilt nära(SkL 5:2).Tyvärr har jag inte tillräcklig information i ert specifika fall för att kunna hjälpa er vidare men du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Mvh