Skadestånd pga brevlåda på fastighet

2014-12-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Min son rev upp ett ca 3 cm hål i ärmen sin dunjacka, på en brevlåda som satt vid fastighetsgränsen till en villla. Bidragande orsak var en bil som stod halvvägs upp på trottoaren och därmed gjorde passagen trång. Det var ingen superdyr jacka ca 2500 kr tror jag. Jag har ännu inte kollat brevlådans beskaffenhet och jag vet inte om det ens är värt att ta kontakt med fastighetsägaren. Finns det något juridiskt stöd för ersättning från fastighetsägaren? Mvh, NS
Martin Cronsioe |Hej!För att du ska ha rätt ersättning för den skada på jackan som har uppkommit är en första förutsättning att fastighetsägaren har vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. En fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa. Om fastighetsägaren inte lever upp till dessa förpliktelser kan han/hon ådra sig skadeståndsskyldighet.Frågan om fastighetsägarens handlande eller underlåtenhet ska bedömas som oaktsamt görs genom en avvägning mellan å ena sidan riskernas omfattning och art å andra sidan kostnader och andra olägenheter som en åtgärd skulle innebära. I ditt fall är farokällan en brevlåda som fyller en viktig funktion för fastigheten. Bedömningen måste göras av brevlådans karaktär i det enskilda fallet, men det är i allmänhet mycket otänkbart att skadeståndsskyldighet skulle kunna uppstå på enbart en brevlådas existens och placering. Att placera ut en brevlåda på en fastighet hör till det normala, och det är inte heller förenat med någon större förutsebar skaderisk. Jag skulle därför, förutsatt att det är fråga om en någorlunda normal brevlåda, bedöma dina möjligheter att få ersättning för skadan genom ett skadeståndskrav som mycket små.Hoppas att detta svar har bringat klarhet!

Arbetsgivares ansvar för stöld på arbetsplats

2014-12-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag har blivit bestulen på min jacka på min arbetsplats, arbetar på en skola. Den hängde på en krok utanför klassrummet då vi inte har några skåp eller andra möjligheter att förvara våra ytterkläder. Nu undrar jag om jag kan få ersättning genom min arbetsgivare? Jag vill helt inte använda min egen hemförsäkring då värdet på jackan uppgår till ungefär det belopp som självrisken ligger på. Tacksam för hjälp!
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 12 kap. 2 § handelsbalken framgår det att när ett föremål lämnas i förvar hos en annan person har denna person ett ansvar för att föremålet inte försvinner. Skulle föremålet försvinna kan den som utövar förvaringen blir ersättningsskyldig.Dessvärre är denna bestämmelse i handelsbalken troligtvis inte tillämplig i din situation, då det knappast kan anses vara så att du lämnat jackan i förvar hos din arbetsgivare. Att din jacka har hängt på en krok på arbetsplatsen torde inte utgöra förvaring i lagens mening. Alltså har du ingen lagstadgad rätt att få ersättning av din arbetsgivare.Däremot kan det personliga anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare eller ett kollektivavtal som eventuellt gäller mellan er föreskriva någonting annat. Det är nog inte så troligt, men det är något du borde kolla upp!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man begära i skadestånd?

2014-12-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min dotter på 18 år ramlade ned i ett ca 2,5 djupt hål (dike) när hon genade (springandes) tillsammans med sina kompisar över gården på en nedlagd skola för att komma till busshållplatsen. Tidpunkten var cirka 22.00 och därmed kolsvart vid olycksplatsen. Det fanns inget staket uppsatt vid diket på den sida de kom ifrån. Helt plötsligt försvann bara marken under hennes fötter, varvid hon bröt höger ben och har nu opererat skadan med skruvar och platta. Även slagit i hakan vid fallet, så hon fick sår på undersidan och ont i tänderna. Röntgen av käken visade ingen fraktur. Besökt tandläkare ("Två tandläkare"). En flisa på en kindtand på höger sida. Skall även på återbesök för att kontrollera sensibiliteten i framtänderna i nederkäken. Vi har anmält skadan till vårt försäkringsbolag samt Mitt Sverige Vatten som utfört grävningarna på stället. Vi ska nu begära skadestånd och undrar hur man kommer fram till vilken summa man ska begära?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Det är inte säkert att din dotter kan få skadestånd ifall skadan redan har blivit fullt ersatt genom försäkring eller frivillig ersättning från företaget som ansvarade för grävningarna där skadan inträffade. Oftast kan man inte få dubbel kompensation för en skada. En anledning till detta är att försäkringsbolag ofta har regressrätt mot den skadevållande och kan kräva ut ersättningen därifrån. Då ska inte den skadevållande tvingas ersätta skadan två gånger; en gång till den skadelidandes försäkringsbolag och en gång i form av skadestånd till den skadelidande.Om skadan inte blivit fullt ersatt redan har din dotter rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen.Skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (se 5 kap 1 § skadeståndslagen).Som sjukhuskostnader räknas t.ex. kostnader för sjukhusvistelse, röntgen, sjukgymnastik och resor i samband med vården. Dessa kostnader kan din dotter bara begära skadestånd för så länge de inte blivit ersatta på annat sätt, genom t.ex. socialförsäkringen eller sjuk- och olycksfallsförsäkring.Andra kostnader är t.ex. kostnader som syftar till att underlätta för de skadelidande att utföra förvärvsarbete.Kompensation till närstående är skadestånd som en närstående kan få för kostnader som har ett direkt samband med den skadelidande. T.ex. om en närstående haft extra kostnader för att vårda den skadelidande i hemmet.Skadestånd för inkomstförlust kan den skadelidande få om skadan har lett till att förlorad inkomst på grund av att man inte kan arbeta.Skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande och andra särskilda olägenheter till följd av skadan är ersättning för s.k. ideell skada. För denna typen av skador utgår domstolen och försäkringsbolagen från tabeller för att avgöra vilken ersättning man ska ha rätt till. Trafikskadenämnden har t.ex. sådana tabeller, som bland annat anger att för en fysisk skada kan man få 4 000-5 000 kr i månaden vid sjukhusvistelse och 2 400 kr i månaden under sjuktiden om man inte är inlagd på sjukhus.Hoppas mitt svar blir till hjälp för er.Vänliga hälsningar,

Betala för rehab

2014-11-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejsanJag hade en hund hos mig på prov under en månad. Han sprang in i en sten och skadade sig. Han har varit halt sedan dess. Till en början skulle jag betala rehab på han. en kvinna och köpte Men det kom han ifrån ägaren, (hon var medveten om att han var skadad och troligtvis skulle behöva rehab). Men hon köpte han endå. Så min fråga är, är jag betalningsskyldig för hans rehab även fast en annan person köpt han och visste om att han var skadad ?
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det viktigaste är att se över hur avtalet kring hunden och överlåtelsen till kvinnan är reglerat. Står det exempelvis uttryckligen att kvinnan köper hunden, i befintligt skick och i vetskap om skadan, kommer de få svårigheter att kräva pengar från dig.Finns inget sådant avtal eller har du gått med på att faktiskt betala för rehaben är läget annorlunda. Avtal ingås formlöst men det blir istället då en ord mot ord situation där bägge parter kommer hamna i bevissvårigheter.Om du känner dig osäker och vill veta vad som gäller rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist som mer utförligt kan besvara din fråga.Med vänlig hälsning,

Trafikskadeersättning parkerad bil

2014-12-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej Min flickväns bil stod parkerad och blev påkörd av en man som antagligen fick hjärtfel. Polis och ambulans var på plats. Nu säger försäkringsbolaget att hon ska betala självrisken själv då det blir hennes trafikförsäkring som ska stå för kalaset för att föraren blev "plötsligt sjuk". Hur sjukt är inte det? Likställs detta med en smitning? Förarens fordon var ju, oavsett hans tillstånd, iaf i rullning?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDen här typen av skador regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar https://lagen.nu/1975:1410Om din flickväns bil stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, lagenligt sätt, exempelvis i en parkeringsruta på en parkeringsplats, anses bilen inte vara i trafik. Om bilen istället stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, icke lagenligt trafikfarligt sätt, exempelvis bakom ett backkrön, anses bilen vara i trafik även om man i dagligt tal skulle tala om att den var parkerad.Skador som en bil i trafik orsakar på en annan bil som inte är i trafik ersätts ur trafikförsäkringen från den bil som var i trafik. Detta ansvar är strikt, det vill säga oberoende av vållande från bilen i trafik. Det spelar alltså ingen roll av vilken anledning mannens bil orsakade en skada på din flickväns bil så länge mannens bil var i trafik. (TSL 11§ stycke 1)Min bedömning är alltså att så länge din flickväns bil inte var i trafik vid olyckstillfället ska ersättning för skadorna på hennes bil utgå ur den skadevållande bilens trafikförsäkring. Eftersom ersättningen inte ska utgå ur din flickväns försäkring blir det inte heller aktuellt att hon ska betala någon självrisk.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Brottsskadeersättning

2014-12-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej , Drabbad av inbrott , tjuvarna fällda till fängelse, stort mål min del avskildes o ska drivas som ett tvistemål. Frågan är om det är någon ide att gå vidare då de fällda är kriminella o ej bosatta i Sverige , finns någon möjlighet att få ut den ersättning jag kräver, ca. 20 000 , vad jag förstår får man endast ut ersättning från brottsofferfond vid kränkning o dyl. Stämmer det ?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!I regel drivs enskilda anspråk i samband med brottmål av åklagaren, enligt 22:1 rättegångsbalken (RB). Om det är ett brott som faller under allmänt åtal är åklagaren skyldig att förbereda och föra talan för enskilt anspråk, enligt 22:2 RB. Regeln i 22:1 RB är fakultativ, vilket innebär att rätten kan förordna att anspråk ska avskiljas från brottmålet för att handläggas som ett tvistemål istället, enligt 22:5 RB. Det kan bero att det enskilda anspråket skulle medföra väsentliga olägenheter, t.ex. att det kräver orimliga resurser. Beslut om avskiljande bör med hänsyn till de ökade kostnaderna för parterna fattas i undantagsfall. Ett beslut om avskiljande kan enbart överklagas med stöd av 49:7 RB.Se 22 kap. RB och 49:7 RB, https://lagen.nu/1942:740#K22 och https://lagen.nu/1942:740#K49P7BrottsskadeersättningFörutsättningarna för att få brottsskadeersättning av staten är att alla andra möjligheter till ersättning har uttömts. Om den dömde inte kan betala skadestånd och du inte har en försäkring som täcker skadan, kan du få ersättning av staten i vissa fall.Du måste själv ansöka om brottsskadeersättning och skicka den till Brottsoffermyndigheten. Ersättningen täcker brottsskadeersättning för personskada (både fysisk och psykisk), sakskada och kränkning.Mer information om brottsskadeersättning: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattningHoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ränta enligt 6§ räntelagen

2014-11-30 i Ränta
FRÅGA |Hej Jag har blivit tilldömd att få skadestånd på7450kr jämte ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 31 December till dess betalning sker. Om vi säger att hon betalar i morgon. Hur mycket ska hon betala då?Tack på för hand!!!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Om räntan börjar löpa 31 december i år (2014) utgår ingen ränta om personen betalar skulden innan dess. Om ränta har börjat löpa så måste man räkna ut hur mycket ränta som löpt på skulden tills betalningsdagen, och därför ska läggas på. I Räntelagens 6 § står hur den s.k. räntefoten ska beräknas, och att den utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. För referensränta hänvisas till 9 § som talar om att referensräntan bestäms två gånger per år (1 januari och 1 juli) av Riksbanken. Gällande referensränta kan man se på Riksbankens hemsida. I dag är den 1%. Sedan ska enligt 6 § läggas på 8 procentenheter vilket innebär att det ska läggas på 9% ränta på ursprungsskulden.Om man ska betala ett skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen så brukar det vara angivet att räntan löper "till dess att betalning sker". Då måste den som ska betala alltså räkna ut hur mycket räntan blivit den dag de ska betala. För att underlätta detta har Kronofogdemyndigheten skapat ett verktyg för beräkning av skuldränta, som du hittar här. Där fyller man i belopp, på ränta fyller du i 8, den dag från när räntan ska beräknas och till och med vilken dag räntan ska beräknas (betalningsdagen). Klicka sedan i "vanlig ränta" plus klicka i "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteförändringar". Klicka sedan på beräkna och du får fram summan att betala inklusive ränta på den valda dagen. Genom att skriva 8, vilket är vad som enligt 6 § ska läggas på referensräntan, och klicka i att hänsyn ska tas till ändringar i referensräntan så läggs den automatiskt till, och har den ändrats under tiden räntan löpt tas hänsyn till det utan att man behöver räkna ut det själv. Vänligen, 

Krav på att backa in på P-plats

2014-11-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Företaget jag jobbar på kräver av oss att vi ska backa in på parkeringen, jag undrar om dom har rätt att kräva det av mig. Och om det nu sker någon olycka och ingen lägger en lapp, är det då min försäkring som gäller?.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad gäller första delen, om din arbetsgivare kan kräva att du backar in på parkeringen så ser jag inget hinder mot ett sådant krav. Om P-platserna tillhör arbetsgivaren är det fritt för denne att ställa krav på hur de får nyttjas av t.ex. er som är anställda. Det finns därför inte så mycket mer att göra i den delen än att föra en diskussion med arbetsgivaren om du tycker att det är opraktiskt.Vid en eventuell olycka där den som vållat skadan är okänd beror det på försäkringssituationen. Om du har en vagnskadeförsäkring går skadan i första hand på den. Om ditt fordon inte är helförsäkrat och du kan visa att skadan orsakats av en annan bil (och inte tex en kundvagn eller en cykel) kan du vända dig till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som kan ge dig ersättning. Då utgår en självrisk på 5 % av prisbasbeloppet. Hoppas att du är nöjd med ditt svar! Mer info från TFF om parkeringsskador hittar du här: http://www.tff.se/sv/Skada/Skadetyp/Ett-okant-fordon-var-inblandat/Mitt-fordon-var-parkerat/. Vänliga hälsningar,