Sakskada av hund, ersättning?

2014-08-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag var hemma hos en kompis i veckan och vi badade i hennes pool. Under tiden så har hennes hund tagit mina glasögon som låg på en stol och tuggat sönder dem. Min försäkring täcker inte skador orsakade av djur. Hur gör man då? Har läst lite om ansvarsförsäkring på hennes part, men hur gör jag då? måste jag anmäla för att hennes försäkringsbolag ska gå in och betala det? Tacksam för svar, Sanna
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Först kan jag nämna att enligt 19§ lagen om tillsyn av hundar och katter har djurägare ett strikt ansvar för skador orsakade av deras djur. Detta innebär att din vän är skyldig att ersätta skadan oavsett hur väl hon vaktat hunden. Med detta klarlagt är mitt råd att du ber din vän kontakta sitt försäkringsbolag och frågar vad just hennes ansvarsförsäkring täcker. Många har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som även täcker skador orsakade av husdjur. Det måste inte göras en polisanmälan om det var det du åsyftade, däremot kommer försäkringsbolaget ha lättare att utbetala pengar om det finns vittnen eller dokumentation som kan styrka skadan på glasögonen. Om skadan inte täcks av försäkringsbolaget och din vän inte frivilligt betalar återstår att stämma din vän inför domstol. Med de påfrestningar en domstolsprocess kan innebära för en vänskapsrelation hoppas jag dock att ni kan lösa problemet med hjälp av försäkringsbolaget eller ur egna fickor. Lagen om tillsyn av hundar och katter hittar du Här!Mvh

Hundägares skadeståndsansvar

2014-08-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej Vår älskade lilla hund blev på det mest brutala sätt attackerad nyligen av en stor blandras hund och vi fick tyvärr låta henne somna in av de skador hon fick. Vi var på semester och hade hyrt husbil, vår hund hade återhämtat sig efter en penicillin kur på 10 dagar och var nu pigg och glad igen,så vi skulle åka på en liten tur som slutade på de mest förskräckliga sätt man kan tänka sig. Glada gick vi längs hamnen och njöt av solen och förbi massa små bodar och en bit bort låg en hamn restaurang. Vi såg en svart hund ligga ner vid sin ägare och tänkte inte mer på det utan gick vidare. Vår hund hade inte ens märkt den då vi var en bit bort. Plötsligt ser jag något i ögonvrån som kommer rusande och flyger på vår lilla vän och slår sitt gap över hennes rygg och slänger henne i luften som ett gosedjur, hon skriker för full hals, vår dotter som höll i bandet släpper då hunden attackerar och börjar gråta och ropa hon med. Jag får tag i hundens huvud och ryter i att släppa och får lös henne, hon fortsätter skrika och jag går upp henne i famnen och håller över bettet där det blöder. Folk i närheten kommer och hjälper oss med telefon till djursjukhuset och vi åker i väg i ilfart. Väl framme efter röntgen får vi det tragiska beskedet att en kota är tradig, ryggraden förskjuten och ingen känsel i bakpartiet...hon måste få somna in....hur kunde detta få hända vår älskade vän som är det gladaste och mest goda och pigga lilla hund man kan tänka sig? Vi har leg på den andre hundägaren och haft en liten kontakt direkt efter, men vad gör man? Vad har vi rätt till? Vi kan aldrig få tillbaka vår älskade vän men just i detta nu så snart efter det inträffade så vill man ha en form av upprättelse. Snälla hjälp oss
Anna Alfredsson |Hej och tack för er fråga! Jag beklagar verkligen det som hänt er hund! Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) har ägaren eller innehavaren ett strikt ansvar för skador som en hund orsakar. Det innebär att det inte spelar någon roll om ägaren/innehavaren varit vårdslös eller inte utan denne ska alltid ersätta de uppkomna skadorna. I ert fall ska alltså ägaren till den attackerande hunden ersätta de skador som hunden orsakat. Skador på en hund räknas i lagens mening som en s k ”sakskada”. I 5 kap 7 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) framgår vilka kostnader det ska utgår ersättning för. Eftersom er hund inte avled direkt kan ni kräva ersättning för de veterinärkostnader ni orsakats. Dessutom kan ni kräva ersättning för ”återanskaffningsvärdet” av en ny, likvärdig hund samt för eventuella andra kostnader som uppstått till följd av skadan. Ni bör i första hand vända er med era krav till den attackerande hundens ägare.Med vänliga hälsningar,

Ansökan om skadestånd.

2014-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Då jag var 13 år var jag med om en olycka i en knapplift i Norge och bröt lårbenshalsen. Skidanläggningen hade ett par månader tidigare fått "föreläggande" om att sätta upp ett skyddsnät med detta var inte gjort. Skylten om avstigning var bortböjd, liftvakten på kafferast och nödstoppen ur funktion. Jag följde med knappliften högt upp i luften och efter en längre färd for jag in i en stolpe och ramlade av och ner på ett betongfundament. Att jag överlevde tycker många så här efteråt är ett "under"... (Min kamrat vars familj jag var där med gjorde samma sak och bröt samma ben!) Gällande ev ersättning minns jag inget - mer än att det talades om att Norge inte hade någon erstättning för "sveda och värk"... Så 0 kr betalades ut- inget skadestånd från anläggningen alls. Idag (nu 51 år gammal) har jag mitt 30 cm långa ärr på utsidan av vänster lår kvar, en avskuren muskel som står ut, dåligt med känsel kring ärret pga avskurna nervtrådar samt en molande värk inne i benet som kommer och går. I 14 års åldern fick jag även problem med vänster fot - vilket bara blivit värre. Idag kan jag inte gå mer än 100 i skor utan mitt specialgjutna hålfotsinlägg (eget bekostade)- om det har med benbrottet att göra är dock aldrig undersökt. Så frågan är: Kan jag idag söka ersättning/skadestånd och i så fall till vem? Anläggningen - försäkringsbolag...? Är orolig för hur denna skada kommer påverka mig när jag blir äldre... Tacksam för tips och råd - om det finns några :) Mvh Britt-Marie Tegelberg
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Enligt mina beräkningar så inträffade din olycka för 38 år sedan. Vad jag har funnit i mina efterforskningar så finns det dock inga begränsningar i tid för hur långt efter man kan ansöka om skadestånd. Med detta sagt så spelar givetvis tiden sedan olyckan in. Det ligger nära till hands att i en eventuell process anta att motparten kommer ifrågasätta ifall de åkommor du nu har kan hänföras till den aktuella händelsen. I den mån du bestämmer dig för att ansöka om skadestånd gör du detta genom att väcka en skadeståndstalan, vilken uppkommer då du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Rättegångsbalkens 13 kap. 4§. Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen så stadgas det att den som genom vårdslöshet vållar personskada skall ersätta den. Det måste således bevisas att anläggningen genom underlåtenhet att sätta upp skyddsnät mm. har vållat dig din skada.Jag vågar här inte göra någon bedömning avseende vad utgången av en eventuell process skulle bli, men hoppas att jag har gett dig vidare insikt i den juridiska aspekten av ditt fall. Mitt slutgiltiga råd till dig är att du, i den mån du avser väcka talan, tar kontakt med en yrkesverksam jurist. Vänligen,

Preskription av skadestånd

2014-07-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Blev dömd att betala skadestånd till en kille solidariskt tillsammans med två andra för ca 9 år sedan. Jag har inte hört något om skadeståndet under alla dessa år. Preskriberas ett skadestånd i brottmål?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler gällande preskription av skadestånd tittar vi i preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Eftersom den skadelidande har rätt till skadestånd från er tre har han en fordran på er och därför är lagen tillämplig. Det är helt rätt att ett skadestånd i brottmål kan preskriberas. Det är främst 2 § som är aktuell här (förutsatt att domen meddelades relativt kort efter brottet), enligt paragrafen är preskriptionstiden 10 år. Om brottet exempelvis begicks 20 maj 2005 kommer skadeståndsanspråket att preskriberas 21 maj 2015. Tiden räknas från den skadegörande handlingen, alltså datumet för brottet, och inte från den dagen domen utfärdades (detta är enligt förarbeten till preskriptionslagen). Skulle det vara så att brottet begicks mer än 9 år innan själva domen meddelades blir 3 § preskriptionslagen aktuell, och i så fall preskriberas skadeståndsfordran 1 år efter datumet för meddelandet av domen.Vänligen,

Skada på motorfordon orsakad av hund

2014-08-04 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min man har kört ihjäl en hund som smitit ut från sitt hem. Bilreparationen kostade 6250 kr. Nu vägrar hundägaren att betala (han svarar varken i telefon eller på mail). Kan vi dra detta inför rätta?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Ersättning för uppkommen skada kan utkrävas antingen genom betalningsföreläggande eller stämning i domstol (förenklat tvistemål eftersom värdet av det varom tvistas understiger ett halvt prisbasbelopp, se 1 kap. 3d § rättegångsbalken). Då det tycks råda viss oenighet ifråga om föreliggande ansvar är betalningsföreläggande inte att rekommendera, varför stämning i domstol istället bör företas.Den stämningsansökan, varigenom en rättegång inleds (se 42 kap. 1 § rättegångsbalken), kan då fråga är om skadestånd endera inges till den domstol inom vars domkrets skadan uppkommit eller den skadegörande handlingen företagits (se 10 kap. 8 § rättegångsbalken) alternativt svarandens (den skadeståndsskyldiges) hemvist (där denne var folkbokförd den 1 november föregående år, se 10 kap. 1 § rättegångsbalken). Den domstols som väljs kommer handlägga ärendet.Vad en stämningsansökan skall innehålla framgår av 42 kap. 2 § rättegångsbalken. För att undvika fel i denna del rekommenderar jag dig att rådgöra med en erfaren jurist. En sådan kan nås här.För att yrkad ersättning skall utdömas krävs förstås att den grund, som under huvudförhandlingen anges till stöd för yrkandet, berättigar detta. Hur ansvarsfördelningen i juridiskt hänseende skall bestämmas behandlas ingående här. Korteligen gäller att en skälighetsbedömning görs då två konkurrerande fall av strikt ansvar är för handen. Så är fallet här, vilket följer av trafikskadelagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.Avgörande för fördelningen av ansvaret blir därmed i vad mån de inblandade parterna vållat uppkomna skador. Det är således inte helt omöjligt att din make får stå för en större del av den sammanlagda kostnaden (summan av den ”totalförstörda” hunden och skadorna på bilen) om det konstateras att han agerat vårdslöst, medan utfallet likväl kan bli det motsatta om rätten finner att det förhållit sig annorlunda.Rättegångsbalken finner Du här, trafikskadelagen här och lagen om tillsyn över hundar och katter här.Vänligen,

Hund dödad av annan hund på hundpensionat

2014-08-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag undrar om du ni vill hjälpa oss i följande ärende. Vi lämnade iväg våran älskade hund som är en kär familjemedlem och världens snällaste hund till ett hundpensionat där han varit tidigare ett toppen ställe. När vi kommer för att hämta våran hund så säger pensionats ägaren att våran hund är död får en fullständig chock. Vår hund har blivit ihjäl biten av en kamphund inne i ett av hundhusen. Vi är förtvivlade våran hund är världens snällaste och har aldrig ens skällt eller morrar åt en annan hund. Vad ska vi göra ?
Anna Alfredsson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Till att börja med beklagar jag verkligen det som hänt er hund! Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) har ägaren eller innehavaren ett strikt ansvar för skador som en hund orsakar. Det innebär att det inte spelar någon roll om ägaren/innehavaren varit vårdslös eller inte utan denne ska alltid ersätta skadorna. I ert fall har skadan uppkommit då er hund varit på ett hundpensionat. Så som jag förstår din fråga befann sig även den attackerande hunden på hundpensionatet. I så fall är det hundpensionatet som är ansvarigt för skadan som den attackerande hunden orsakat eftersom hundpensionatet räknas som ”innehavare” i lagens mening. Skador på en hund räknas som en s k ”sakskada”. I 5 kap 7 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) framgår vad ersättning för sådan skada ska omfatta. Eftersom er hund avled av skadorna kan det bli aktuellt med ersättning för den kostnad som uppkommer för er att skaffa en ny, likvärdig hund samt eventuella andra kostnader till följd av skadan. Ni bör i första hand vända er till hundpensionatet med era krav eftersom det är de som är skyldiga att ersätta era skador. Med vänliga hälsningar,  

Skadeståndsskyldighet vid olyckshändelse

2014-07-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Sonen snubblade på en väska (inte hans) när han var på väg till toaletten för att borsta tänderna. Ramlade in med handen i en glasruta som gick sönder. Turligt nog inga senor eller muskler skadade "bara fyra stygn i armen" Nu vill hotellet ha betalt för glasrutan eftersom att föreningen skrev under ett papper där man lovade att : "Skadegörelse kommer att debiteras"Jag har personligen svårt att se att detta faller under skadegörelse men vet inte till vilka paragrafer jag skall hänvisa till.Till saken hör att det inte är några stora belopp det är principen. Tycker att man borde vara medveten om riskerna för olyckor när man hyr ut till ungdomslag. Dom låg i ett konferensrum på hotellet.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas delvis i brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.Med skadegörelse avses i Brottsbalken 12:1 att någon ”förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill”. Det är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det inte räcker att man har varit vårdslös utan man måste ha haft uppsåt att skada annans egendom för att kunna dömas för det brottet. Om det är skadegörelse i Brottsbalkens mening man avses i avtalet mellan hotellet och föreningen har jag svårt att se varför du/din son skulle bli skadeståndsskyldig då det verkar ha varit en ren olyckshändelse. I skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207, finns en bestämmelse som säger att man kan bli skadeståndsskyldig om man vållar en sakskada (den förstörda rutan) genom uppsåt eller vårdslöshet, SkL 2:1. Även enligt denna bestämmelse har jag svårt att se att ni är skadeståndsskyldiga då din son enligt din uppgift varken varit vårdslös eller uppsåtligt förstört rutan. Sammantaget kan det sägas att man som huvudregel inte blir skadeståndsskyldig för olyckshändelser om man inte har strikt ansvar enligt lag eller avtal. Det avtal du citerar ovan verkar inte innebära ett strikt ansvar, utan ett ansvar för skadegörelse, som i juridisk mening inte innefattar olyckshändelser. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Strikt ansvar för hundägare

2014-07-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har passat en hund och när jag var ute på promenad med den och min gamla hund inträffade följande. Min gamla 12 åriga hund har ramlat i skogen och kunde inte resa sig själv upp. För att hjälpa honom släppte jag den andra hunden lös och den sprang i väg och i skogen fanns en annan hund som var kopplad. Min hund har bitit den andra hunden så att en behövde vård. Jag har åkt med hundens lillmatte till veterinären. Har betalat alla kostnader för vård , som inte täcktes av hundens försäkring, betalat för mediciner. Åkt med ägaren till återbesök veterinär. Nu säger ägaren till den drabbade hunden att han vill ha skadestånd från mig på 5000 kr, annars skall han göra en polisanmälan. Är jag tvungen att betala?
jacob frank |I fråga om ansvar för skador som en hund orsakat, gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, se hela lagen här. Som hundägare har man strikt ansvar för alla skador hunden orsakar. Detta enligt 19§ ovannämnd lag. Strikt ansvar innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador hunden orsakar även om ägaren inte varit vållande. Ett undantag är om ägaren lämnat hunden till någon annan för underhåll eller nyttjande. Innehavaren av hunden (dvs du) ansvarar då solidariskt med ägaren för skador. Av det du berättat framgår du redan ersatt en del av de skador som hunden orsakat. Ägaren till den bitna hunden vill trots detta ha 5000 kr, oklart för vad. Fråga ägaren vad dessa pengar är avsedda att täcka och återkom sedan! Du är inte skyldig att ersätta ägaren för ideell skada enligt ovannämnd lag.