Om hunds inverkan på älg och egendomsskada

2015-03-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Det är så att jag var ute och gick i skogen med min mycket lydiga hund, Maja. Maja brukar alltid vara lydig och inte rusa i väg och därför brukar jag därför låta henne springa lös i skogen. Men just den här gången måste Maja fått upp ett spår och rusar iväg. Maja har fått upp spåret av en älg märker jag senare. Älgen blir rädd när den stöter på Maja och springer ut på en grusväg och krockar med en cyklist. Cyklisten klarar sig men cykeln har älgen lyckats trampa sönder. Cyklisten riktar nu anspråk mot mig. Har hon rätt till de?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En ägare till hund har ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden orsakar, även om ägaren själv inte har vållat skadan genom att beordra hunden att attackera någon eller dylikt. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvaret aktualiseras även om skadan saknar samband med uppsåt eller oaktsamhet. Lagen innehåller inga begränsningar till vilka skador som avses, varmed även skador orsakade av hunden på en egendom såsom en cykel kan komma ifråga.För att skadeståndsansvaret ska aktualiseras så krävs det att cyklisten kan visa att skadan som uppkom på dennes cykel orsakades av din hund. Ett snarlikt fall som har behandlats av HD handlade om en älg som följdes av en löslöpande hund tränad för älgjakt. Älgen orsakade därefter en trafikolycka, men talan om ersättning mot hundens ägare för skadorna ogillades eftersom utredningen inte kunde visa att hunden hade en sådan inverkan på älgens beteende att den skulle anses vara orsaken till att älgen kom ut på vägen (NJA 1983 s. 606). Eftersom en älghund är tränad att försöka få älgen att stanna kvar på samma plats så talade det för att det inte var hunden som orsakade att älgen sprang ut på vägen och föranledde trafikolyckan. Eftersom din hund sannolikt inte är tränad på detta sätt så kan det vara en omständighet som talar för att din hund ska anses ha orsakat att älgen sprang ut i vägen och trampade sönder cykeln. Dock så talar flera faktorer för att det inte går att anse att din hund orsakade skadan. Eftersom älgars rörelser beror på flera olika faktorer i den omgivande miljön, älgar brukar korsa trafikerade vägar och att enbart omständigheten att din hund följde efter älgen inte i sig ger tillräcklig grund för slutsatsen att dess agerande bestämde älgens rutt så är det osannolikt att cyklisten kan lyckas visa på att din hund orsakade skadan, varvid du inte blir skyldig att utge ersättning för den skadade cykeln.Med vänlig hälsning

Ränta på skadestånd

2015-03-11 i Ränta
FRÅGA |Har ett skadestånd att få efter en misshandel och nu har domen vunnit lagakraft och beloppet är 16200 och nu funderar vi på hur vi vet vad det blir för ränta från 140316 till dags datum.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen (1975:635). Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att man tar referensräntan (som fastställs 2 gånger per år av Riksbanken, 9 § räntelagen) och lägger till 8 procentenheter. Idag ligger referensräntan på 0 procent och med ett tillägg av 8 procentenheter blir det totalt 8 procent. Värt att nämna är att ränta pga. uppsåtligt brott räknas från den dagen som skadan uppkom, enligt 4 § 5 st. räntelagen.Kronofogden har en ränteräknare, som du hittar här: http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html. Enligt räknaren ligger skuldräntan på 1281.60 kr och det totala beloppet på 17481.60 kr, med dina angivna datum. Se räntelagen, https://lagen.nu/1975:635Länk till Kronofogdens ränteräknare: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/)Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Beviskrav vid parkeringsskada

2015-03-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har råkat ut för en parkeringsskada som enligt min bedömning orsakats av ett okänt motorfordon. TFF hänvisar i sitt avslag till NJA 2006 s. 721 i vilken står "... det bör räcka för bifall till skadeståndstalan att det i betraktande av samtliga i målet förekommande omständigheter framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken." TFF hävdar dock att jag vid prövningen hos TFF ensam bär hela bevisbördan. Fråga: Är det möjligen så att det som står i HD-domen angående den delade bevisbördan endast gäller vid rättegång, inte så länge det bara är ett ärende mellan mig och TFF?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Först och främst vill jag klargöra att det är skillnad på bevisbörda och beviskrav. Den som har bevisbörda i ett visst fall är den som ska bevisa att omständigheterna är sådana som han eller hon påstår. Vem som har bevisbördan varierar mellan olika rättsområden, exempelvis är det alltid åklagaren som har bevisbördan inom straffrätten medan det i regel är den som påstår något som har bevisbördan inom civilrätten. Med beviskrav avses vilken styrka på bevisningen som krävs i det enskilda fallet.Inom ersättningsrätten gäller som huvudregel att skadelidande har hela bevisbördan. När det gäller komplicerade orsakssamband där händelseförloppet i regel aldrig eller ytterst svårligen fullt ut kan bevisas (det kan svårligen bli "styrkt" eller "visat") har i praxis utvecklats en bevislättnad till förmån för den skadelidande (se exv. NJA 1977 s. 176, NJA 2001, s. 657 och NJA 2006 s 721). Det reducerade beviskravet innebär att den skadelidande inte måste styrka att orsaksförloppet är sådant som han eller hon påstår, det räcker med att orsaksförloppet framstår som "klart mera sannolikt" än det som motparten påstår. Vad som krävs i den enskilda fallet går inte att säga utan beror på omständigheterna, men exempel som kan tala för den skadelidandes sak i ett parkeringsskadefall är att a) skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon b) du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat eller c) du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon.Eftersom rätten till ersättning vid parkeringsskador inte grundar sig på försäkringsvillkor utan på en regel i trafikskadelagen (16§) måste TFF följa domstolspraxis och vad Högsta Domstolen har uttalat gäller därför också när ärendet "bara" är mellan dig och TFF.Detta innebär att TFF har rätt när de säger att du som skadelidande bär bevisbördan. Däremot behöver du, precis som TFF säger, inte helt och fullt styrka att din parkeringsskada har orsakats av ett okänt motorfordon, det räcker med att det framstår som "klart mera sannolikt" än att skadan uppkommit på annat sätt. I sin bedömning har TFF tydligen inte ansett att du nått upp till beviskravet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du i första hand kontakta den handläggare på TFF som hade hand om ditt ärende och reda upp eventuella missförstånd. Om du lägger fram nya omständigheter som handläggaren inte känt till kan det leda till att TFF omprövar beslutet. Godtar du inte det slutgiltiga ersättningsbeslutet kan du överklaga det till tingsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Krav från TFF - krock med oförsäkrad bil

2015-02-28 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hade en bil som en tidigare flickvän krockade med.Nu två år senare får jag ett brev från trafik försäkrings föreningen som säger att jag har två veckor på mig att betala 2200 kronor för detta. I brevet står också att jag skulle fått information om detta tidigare, men detta stämmer ej. Det står även att bilen inte var försäkrad vid tillfället, inte heller detta stämmer. Hur bör jag gå till väga? Ska jag behöva betala för en skada jag inte har förvållat och har dom verkligen rätt att kräva pengar två år efter?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.TidsaspektenVad gäller tidsaspekten så preskriberas fordringar från Trafikförsäkringsföreningen först efter 10 år. De kan därför fortfarande komma med krav som är två år gamla även om de inte kontaktat dig tidigare i ärendet, se https://lagen.nu/1981:130#P2S1.KravetTrafikförsäkringsföreningen blir bara inkopplade om din bil var oförsäkrad vid skadetillfället. Om du anser att det inte stämmer rekommenderar jag dig att ta kontakt med det försäkringsbolag som hade bilen försäkrad vid skadetillfället. De har register långt bak i tiden och kan enkelt skicka ett försäkringsbevis till dig som styrker att bilen var försäkrad hos dem när skadan inträffade. Med stöd av det kan du då bestrida Trafikförsäkringens krav genom att helt enkelt skicka ett brev till dem där du förklarar situationen.Eftersom det var din bil som orsakade skadan är det i första hand ditt försäkringsbolag som ska betala ut ersättning även om det var din dåvarande flickvän som körde bilen när skadan inträffade. Lycka till och hoppas att det löser sig.Vänliga hälsningar,

Låg ersättning från försäkringsbolag

2015-03-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Tack för att ni finns! Min bil blev stulen och användes av knarkare till att råna en affär, dem körde in i affären och framdelen blev helt förstörd, som tur hann polisen komma och gripa dem. Efter det har jag varit utan bil en väldigt lång tid, vilket har varit mycket jobbigt då mitt jobb är snickare, fick brev av Trygg Hansa det det står att jag totallt kommer få bara 2000 kr i ersättning, hur är det möjligt!? Dem har ju arresterat gärningsmännen! Det står också i brevet från Tryg Hansa att om jag vill överklaga så kommer dem anställa en tekniker som tittar på bilens värde, men om han också säger 2000kr så får jag betala kostnaden av den tjänsten.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att höra med situationen om bilen! Utifrån din beskrivning verkar det inte röra sig om något undantag i villkoret eller liknande hos ditt försäkringsbolag utan istället handlar det om en ren värderingsfråga.Av någon anledning anser de inte att skadorna på bilen är värda mer än 2 000 kronor. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig kring det eftersom jag inte har några uppgifter om bilen men om du anser att värderingen är felaktig så tycker jag absolut att du ska begära en omprövning av beslutet. Om du har några uppgifter som styrker ett högre värde tycker jag att du ska skicka med det också.Eftersom det är du som begär omprövning kan du komma att få stå för ökade utredningskostnader om du går med på att försäkringsbolaget anlitar en tekniker. Du kan även anlita en egen tekniker och skicka in ett utlåtande som bevis för ett högre värde om du tror att det blir billigare.Om du trots omprövningar inte är nöjd med ditt beslut kan du ta saken till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som kan ta upp saken till prövning. Mer information om det finner du här: http://arn.se/tvisteomraden/forsakringsomradet/.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hund

2015-03-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har blivit attackerat av en lös hund på min arbetstid , hunden sprang efter mig mer än 200 m tills ägaren tog honom... jag fick panik ock chock i rädsla . efteråt fick jag blödning i under livet och försätt hela dagen ..jag var helt förstörd kunde inte fortsätta jobba blev jag sjuk skriven två och en halv dag .. jag undrar får jag hel lön? skadestånd ? eller nån annan rättighet mvh Gashaw
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hundägare har strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att de ansvarar för både eget och annans vårdslösa beteende som leder till skador. Detta strikta ansvar uttrycks i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Enligt bestämmelsen så ska hundägare ersätta skador som uppkommer pga. eget eller annans vållande. Se 19 § tillsynslagen, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1Den skadedrabbade (Du) har rätt till ersättning för personskador, som omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. Se 5:1 skadeståndslagen (SKL), https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1Förlorad inkomst motsvarar skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunna få in om skadan inte hade inträffat och den inkomst som du trots skadan har fått in eller beräknas skulle kunna få in. Se 5:1 2 st. SKL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1S2Hoppas informationen var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för skador orsakade av hund

2015-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår framtida avelstik blev omkull sprungen av en stor hund för några veckor sedan. Vilket resulterade i patellaskada samt ligamentskada.Enligt rasstandaren får man inte avla på en hund som har patellagrad 2.(Vår hund fick patellagrad 3, har tidigare varit fri) Kan vi kräva skadestånd för förlorat avelsvärde? Det har varit en dyr historia att ta fram denna avelstik samt blir det en stor ekonomiskförlust då hon inte kan användas i avel.Tacksam för svar!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skador som orsakas av hundar regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150Av 19§ framgår att ansvaret för skador orsakade av en hund är strikt, det betyder att den som äger eller nyttjar hunden är ansvarig för skador som hunden orsakar oavsett om skadan beror på något som kan läggas ägaren till last eller om det är en ren olyckshändelse.Däremot måste du visa att skadan på din hund beror på att den blev påsprungen av den andra hunden. Du har alltså bevisbördan för att det finns ett samband mellan att din hund blev omkullsprungen av den andra hunden och de skador som sedan uppstod på din hund.Ett alternativ till skadestånd är ju att du hör av dig till ditt försäkringsbolag som kan betala ut ersättning till dig och sen kan de i sin tur vända sig till hundägaren och kräva denne på motsvarande beloppHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Vår hund bet hundvakten. Skadestånd?

2015-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund var hos hundvakten och bet deras hund så den fick avlivas pga skadorna. Vår hemförsäkring säger att hundvakten var innehavare av vår hund och vill inte betala ut någon ersättning. Kan de göra så? Bör hundägarens hemförsäkring täcka skadekostnaderna?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller skadeståndsansvar för sin hund så har man både som hundägare och innehavare (t.ex. hundvakt) enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ett så kallat strikt ansvar. Med innehavare avses enligt lagens förarbeten den som för underhåll eller nyttjande tagit emot en hund. En hundvakt har tagit emot hunden för underhåll och räknas därmed in under definitionen. Det innebär att man är ansvarig för alla de skador som hunden orsakar oavsett om man har varit oaktsam eller inte. Det är alltså ett väldigt stort ansvar som läggs på ägaren/innehavaren att förhindra att skador uppkommer.I det här fallet är hundvakten alltså ansvarig för de skador som inträffat när han eller hon hade hand om hunden. Därför kan hemförsäkringen inte betala ut någon ersättning. Det blir lite samma situation som om mitt barn skulle repa min bil, eftersom både den skadevållande och den skadelidande står på samma sida kan ingen ersättning betalas ut.Inte heller hundvaktens egna hemförsäkring borde kunna betala ut någon ersättning i det här fallet. Det enda fall jag kan se där ersättning kan betalas ut är om du varit vårdslös i situationen t.ex. om hunden flera gånger tidigare bitit andra hundar och du har låtit bli att berätta om den här risken till hundvakten. Då kan det finnas möjlighet till ersättning.Hoppas att situationen blev lite tydligare.Vänliga hälsningar,