Brott när person kört bil utan ägarens tillåtelse

2018-03-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Om man hittar en bil som är olåst och kör en sväng och sedan lämnar tillbaka det till ägaren utan att hen vet om. Bryter man mot någon lag?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Ja, det är ett brott som heter tillgrepp av fortskaffningsmedel, vilket har som påföljd från böter upp till två års fängelse. Om brottet anses vara grovt är straffskalan högre och börjar då på 6 månader upp till 4 år (8 kap. 7 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K8). Brottet uppkom för att komma åt personer som använder fortskaffningsmedel, i det här fallet en bil, utan tillåtelse men utan så kallat tillägnelseuppsåt. När en person har tillägnelseuppsåt innebär det att istället för att ställa tillbaka bilen så behåller personen den, vilket då leder till att brottet blir annorlunda. I det här fallet hade det förmodligen blivit stöld istället.Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får personal öppna skåp som någon har förvaring i?

2018-03-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Får man öppna allmänna förvaringsskåp utan att den som nyttjar skåpet tillfälligt är närvarande?Är inte det en olaglig husrannsakan?Kan man sätta upp information om att skåp som man tillfälligt "lånar" kan komma att öppnas av personalen, är det lagligt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt om egenmäktigt förfarandeFör att egenmäktigt förfarande ska föreligga krävs det att en handling har resulterat i att viss sak inte längre kan disponeras (innehas), eller användas av besittaren (den person som har rätt till föremålet) på samma sätt som denne tidigare haft möjlighet att göra.Det finns tre slags gärningar som kan betecknas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Den första gärningen är att någon olovligen tar eller brukar något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis göms det tillgripna undan så att ägaren hindras använda det.Den andra gärningen består av att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med detta menas att man gör något som försvårar för besittaren att använda egendomen som tidigare. Exempel enligt lagtexten är att man anbringar ett lås, alltså låser fast besittarens egendom.Den tredje gärningen som utgör egenmäktigt förfarande är att med våld eller hot om våld hindra någon annan i dennes utövning att kvarhålla eller taga något. Exempelvis kan nämnas att en hantverkare som reparerat ett föremål vanligtvis har rätt att kvarhålla föremålet tills betalning sker. Egenmäktigt förfarande utgörs i sådana fall av att någon med våld eller hot om våld hindrar utövandet av en sådan rätt. Situationen kan också omvänt vara att hantverkaren tror sig ha rätt att kvarhålla något (fast denne inte har sådan rätt) och på så sätt gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.I detta fallI förevarande fall är en bedömning av den andra formen av egenmäktigt förfarande aktuell. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet för besittaren att disponera saken på samma sätt som tidigare. Först kan diskuteras, huruvida ägaren till innehållet i skåpet faktiskt haft besittning till innehållet. Förmodligen får lägenhetsinnehavaren anses ha besittning till innehållet, trots att denne varit bortavarande.Fråga är i så fall om det uppkommit avsevärd svårighet för besittaren att disponera över innehållet. Det är en svår gränsdragning. Men i det fall personalen öppnar skåpet och hindrar ägaren till innehållet att nyttja detta, får egenmäktigt förfarande anses föreligga.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Två personer snor en mobiltelefon, vad har de gjort sig skyldiga till?

2018-03-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Två personer planerar att tillsammans sno en mobiltelefon av en tredje person, vilket dom oxå gör. Va har dom gjort sig skyldiga till för brott? Telefonen hittas av polisen hemma hos den av dom som tog telefonen (båda var på plats)
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring brott hittar du i brottsbalken (BrB).Vad rör det sig om för brott?Först ska vi reda ut vad för brott det rör sig om. Två personer tar en mobil som tillhör någon annan utan lov, med avsikt att tillägna sig den (t.ex. behålla eller sälja mobilen). Tagandet innebär ekonomisk skada för den tredje personen som äger mobilen eftersom mobilen har ett legalt marknadsvärde. Brottet det rör sig om är alltså stöld, 8 kap. 1§ BrB. UppsåtFör att kunna göra sig skyldig till stöld krävs det att de två personerna har uppsåt till att begå stölden, dvs. medvetet begått brottet med syfte att åstadkomma en viss effekt, 1 kap. 2§ BrB. De ska ha haft uppsåt till att utan lov ta en telefon som tillhör någon annan. De ska som ovan nämnt även ha haft uppsåt till att tillägna sig mobilen samt uppsåt till att det ska uppstå en skada för den tredje personen.Med tanke på att dessa två personerna tillsammans planerat att sno mobilen av en tredje person så talar det för att deras avsikt var att olovligen ta en telefon som tillhör någon annan. De bör även ha insett att tagandet av telefonen kommer att innebära en ekonomisk skada för den tredje personen men helt enkelt varit likgiltiga inför det. Förutsatt att de även hade uppsåt till att tillägna sig telefonen och inte bara kasta bort/förstöra den m.m. så har de gjort sig skyldiga till stöld. Beroende på omständigheterna runtomkring som kan ses som försvårande, t.ex. om stölden krävde ett inbrott i någons hem, kan stölden rubriceras som grov enligt 8 kap. 4§ BrB. Vem är gärningsman?Att en av personerna tog telefonen rent fysiskt behöver inte innebära att den andre personen inte är gärningsman. Om de två personerna tillsammans och i samförstånd stulit mobiltelefonen är de medgärningsmän. Medgärningsmannaskapet innebär att det är flera personer som deltar i den brottsliga handlingen. De kan utföra olika handlingar som ingår i brottet och det ställs inga krav på att de ska utföra likartade handlingar. Det saknar betydelse om en av de två personerna har varit mer aktiv än den andre. Den som bara har utfört en mindre del kan dömas som medgärningsman så snart hen uppfyller kravet på att ha deltagit i brottets utförande. De två personerna som båda var på plats vid stölden kan därför dömas som medgärningsmän till stöld, förutsatt att stölden skedde tillsammans och i samförstånd vilket omständigheterna talar för särskilt med hänsyn till deras planering innan brottet. I annat fall kan personen som inte rent fysiskt tog mobilen dömas för medhjälp till stöld, 23 kap. 4§ BrB.Telefonen hittas hos en av de två personerna vilket kan peka på att det är den personen som är skyldig. Dock är det polisens och/eller åklagarens jobb att utreda vad som har hänt. Det finns därför en chans att det kan bevisas att de två personerna tillsammans och i samförstånd har begått stölden och att de båda hålls ansvariga för det.Vid behov av kontakt med en jurist finns det möjlighet att boka tid med en av våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att ta el från annan?

2018-03-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En anställd vid kommunen där jag jobbar, hyr ingen bilplatser med motorvärmarstolpe, utan ställer sig där hen tycker att det passar, och har även listat ut var det finns uttag med konstant ström. Förutom att det är omoraliskt mot alla som gör rätt för sig, och hyr sin bilplats med motorvärmare enligt gällande regler, vad säger lagen om att på det sättet "stjäla" el utav fastighetsägaren, i det här fallet kommunen, och även i en del fall, att hen står på bilplatser hen inte hyr ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att olovligen ta el från annan på det är brottsligt. Brottet heter olovlig energiavledning och du kan hitta det i 8 kapitlet 10 § brottsbalken.Straffskalan för olovlig energiavledning är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt är straffskalan fängelse från sex månader till fyra år.Alternativt föreligger egenmäktigt förfarande. Det finns tre slags gärningar som kan betecknas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Den första gärningen är att någon olovligen tar eller brukar något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis göms det tillgripna undan så att ägaren hindras använda det. Den andra gärningen består av att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med detta menas att man gör något som försvårar för besittaren att använda egendomen som tidigare. Exempel enligt lagtexten är att man anbringar ett lås, alltså låser fast besittarens egendom. Den tredje situationen är inte aktuell i förevarande fall.Förfarandet är alltså brottsligt och jag råder dig att göra en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad är det för brott att tjuva bil med egendom i den?

2018-03-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vilka brott kan man man dömas om man exempelvis tjuvar en bil och personens ägodelar i bilen?
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagVid frågor som rör brott hittar vi bestämmelser i brottsbalken (BrB). Vad är det för brott? Gärningen som du beskriver kan både klassas som stöld eller som tillgrepp av fortskaffningsmedel. Jag kommer redogöra vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara sådana brott. Brottet stöldFör att något ska anses vara en stöld krävs det att vissa subjektiva och objektiva rekvisit är uppfyllda. Det ska handla om ett uppsåtligt tagande, 8 kap. 1 § i kombination med 1 kap. 2 § BrB. Det innebär att gärningsmannen måste haft avsikt till stölden. Vidare ska det vara ett olovligt tagande, dvs ett barn som fått låna sina föräldrars bild och sedan inte ger tillbaka den kan inte anses vara stöld. Barnet har ju fått låna bilen med lov av föräldrarna. Nästa rekvisit som ska vara uppfyllt är att gärningsmannen ska haft uppsåt att tillägna sig bilen och ägodelarna. Med det menas att hen inte ska ha planerat att ge tillbaka bilen, det ska alltså inte vara tal om något lån för t.ex endast en resa. Tillgreppet ska dessutom innebära skada för offret. Är alla dessa rekvisit uppfyllda är det stöld. Det som kan vara svårt att bevisa är just tillägnelseuppsåtet, att gärningsmannen tänkt att tillägna sig bilen.Brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel Här handlar det i stora drag om samma rekvisit som för brottet stöld. Skillnaden är dock att gärningsmannen inte behöver ha något uppsåt att tillägna sig det här. När det gäller det här brottet räcker det med att gärningsmannen tar och brukar bilen, 8 kap. 7 § BrB. Det förutsätts fortfarande att uppsåt föreligger, se 1 kap. 2 § BrB. Hoppas att det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utsatt för brott, hur gör jag med skadeståndsanspråket?

2018-03-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit utsatt för ett rån och de har tagit gärningsmännen, rättegången kommer att hållas i April. Hur skall jag göra nu? Jag har papper från sjukvården plus sjukskrivning, vart göra av det? Mina skadeanspråk inklusive alla stulna saker? Det är väl saker som jag måste omhänderta innan rättegången?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Du har rätt att föra din talan om ersättning i samband med åtal för brottet (22 kap 1 § Rättegångsbalk), om du inte gör det kan du senare stämma gärningsmannen och målet kommer att handläggas som ett vanligt tvistemål. Vid brott som hör under allmänt åtal, vilket rån gör, är åklagaren skyldig att föra din talan åt dig om du begär det (22 kap 2 § Rättegångsbalk). Jag råder dig att begära att åklagaren ska föra din talan angående skadestånd och att du då överlämnar de intyg du har om dina skador. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Kan ringa stöld ge fängelsestraff, och kan det i sin tur leda till förlust av vårdnad om mina barn?

2018-03-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.För 3 veckor sedan blev jag tagen av en kontrollant för snatteri i en matbutik.Det handlade mestadels om smink och värdet av allt blev totalt 1027kr. Tanken var inte att ta det från början. Jag lade ner det i kundvagnen för att senare räkna på det och märkte att jag inte hade råd. Jag blev påkommen utanför kassorna och blev förd in i ett rum där jag fick lägga upp alla saker som jag tog på ett bord. Jag erkände direkt utan tvekan då jag ångrar det och mår dåligt för min handling.Idag fick jag hem ett brev från tingsrätten om att jag stäms. Och ska befinna mig på tingsrätten om några veckor för rätten.Min fundering är nu vad som kommer att hända med mig.Jag jobbar som timvikarie inom barnomsorgen och har ett ordnat liv. Dock är inte min ekonomi den bäste så de flesta månader får jag vända på varje krona. Får jag fängelse eller böter/villkorligt? Mår verkligen dåligt över detta då jag också är ensamstående med barn. Och är så rädd att förlora mina barn trots att socialen har varit inkopplad och lagt ner utredningen då de anser att jag tar väl hand om barnen och anses inte som en fara för dom.Vad kommer att hända mig och hur lång tid tar det att få en dom?
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken möjligt påföljd som kan följa av att bli tilldöms ansvar för ringa stöld?Straffskalan för ringa stöld ligger på bötesnivå och upp till 6 månaders fängelse. Det är svårt att säga utifrån förutsättningarna exakt vilket straff som kommer att tilldömas dig i det fall du finnes skyldig. Fängelse ses dock som en sanktion som ska användas i sista hand. Man säger att det finns en presumtion mot att döma ut fängelse som kan brytas i det fall brottet är av sådan karaktär straffet som ska utdömas är längre än ett år (straffmätningsvärdet), eller i det fall det rör sig om ett så kallat artbrott. Ringa stöld är varken ett artbrott, eller så pass allvarligt med hänsyn till straffmätningsvärdet att fängelsepresumtionen kan anses bruten. Alltså borde det möjligheten till att utdöma ett fängelsestraff utifrån givna omständigheter vara liten. Troligtvis kommer du bli dömd till villkorlig dom, och/eller penningböter (se BrB 30 kap 4 §, och 8 kap 2 §).Hur lång tid tar det tills rättegången?Det första som sker vid utredningen av ett brott är att en förundersökning påbörjas. Denna inleds av åklagaren som beslutar i fall det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal eller inte. Jag utgår från att du har fått hem papper på att förundersökningen har inletts eller inte inletts. Detta är nämligen ett krav som gäller oavsett ifall förundersökningen läggs ned eller leder till åtal. Hur lång tid det tar tills rättegången hålls är tyvärr svårt att svara på. Ofta prioriteras mer allvarliga mål vilka handläggs mer skyndsamt. Regeln om inledande av förundersökning hittar du i 23 kap. 1 § rättegångsbalken.Kan man bli av med vårdnaden för sina barn om man begår brott?Att mot en förälders vilja omhänderta ett barn är ett tvångsmedel, som regleras i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enligt 1 §, och 2 § kan barnet omhändertas i det fall det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas i det fall barnet bor kvar hos sin vårdnadshavare. Vidare ska detta bero på fysisk eller psykisk misshandel av barnet, ett otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen, eller något annat förhållande i hemmet. Detta är ett högt ställt krav. Ett fall av ringa stöld är inte tillräckligt generellt sätt för att säga att det föreligger påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling. Alltså tror jag inte att du ska oroa dig utifrån det brott som du har begått över att bli av med vårdnaden om dina barn.För ytterligare rådgivning råder jag dig att ta kontakt med vår betaltjänst på info@lawline.se

Normalstraffet för tillgrepp av fortskaffningsmedel?

2018-03-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, vad är straff för olovligt förfogande av pb
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Korta svaret Troligtvis villkorlig dom i förening med dagsböter men kan också vara ett kortare fängelsestraff på någon månad.Tillgrepp av fortskaffningsmedel Jag utgår från att du med "pb" menar personbil. I brottsbalkens 8 kap. 7 § finns en särskild bestämmelse som kriminaliserar gärningen att tillfälligt ta en bil och köra med den utan lov. Brottet heter "tillgrepp av fortskaffningsmedel". Straffet för detta kan variera. Den grövsta påföljden som kan dömas ut är fängelse i två år. Vad ett vanligt straff för tillgrepp av fortskaffningsmedel är Straffet för att ta en bil och köra med den utan lov bestäms dels utifrån a) brottets straffskala (upp till fängelse två år), b) brottets straffvärde och c) efter en straffmätning. När det inte föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter brukar ett brott av normalgraden anses ha ett straffvärde på någon månads fängelse. Domstolen vill gärna undvika att döma ut fängelse. Det medför att gärningen oftast bestraffas med villkorlig dom i förening med dagsböter. Under straffmätningen tar domstolen hänsyn till om gärningsmannen ändå ska dömas till fängelse; på någon månad. Fängelse brukar dömas ut vid återfall i likartad brottslighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,