Kan vi stämma för förtal?

2015-07-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejDet hela börjar med min frus syster har en affär för nio år sedan långt innan att hennes vän var gift med mannen. Efter veniden fick reda på att hennes syster har en affär med hennes nuvarande make innan hon gifte sig med problemen börjar.Min fru erfarenhet nur att före detta flickvän sprida falsk information att min fru har varit med alla sina vänners pojkvänner och män. Liksom min fru har haft lösenord för alla Facebook kontier! Detta är en direkt lögn! Och min fru anser att alla vänner är arg på henne! Hennes vän säger till alla våra gemensamma vänner, etc. att min fru är en hora. Vilket är helt fel och har populariserade att min fru nu har blivit rädd för vilka problem det kan medföra.Vi har hört från flera vänner hur man sin vän, som bor i Danmark, kommer till Malmö och sprider alla dessa lögner. Både personligen och via meddelanden på Facebook!Mig och min fru tycker att det är mycket kränkande och är mycket lyhörda för våra barn och deras vänner behöver inte ta reda på dessa lögner.Är det något du kan göra, gå till polisen eller få en advokat? När vi känner mycket förbittrade och vill stoppa hennes vän och medger att det är en lögn! Kan vi stämma för förtal?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag uppfattar det är det så att både du och din fru får utstå kränkande uttalanden från en annan person. Som du kommer se nedan, är det inte avgörande att uttalandena varit lögner, utan det är uppgifternas kränkande art som ska värderas. Jag kommer att redogöra för när förtal kan föreligga och hur utsikterna skulle se ut för er att stämma vännen. När föreligger förtal? Förtal betyder att någon utpekar dig (eller din fru) som brottslig eller klandervärd i ert levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta er för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Enligt min tolkning av dina uppgifter, hade vännens kommentarer och lögner spridits till mer än dig (eller din fru). Om det skulle vara så att uttalandena endast riktats mot dig (eller din fru), hade det varit frågan om förolämpning. Att vännen sprider information om bland annat att din fru varit med alla sina vänners pojkvänner och män skulle kunna uppfattas som vännen vill att andra ska bilda sig en negativ uppfattning om henne och dig. Detta kan sålunda vara allvarligt nog, men en samlad bedömning måste göras. Vidare räcker det inte med att kränkande uppgifter lämnats, det måste även finnas en avsikt att kränka. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att vännen måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om dig (eller din fru) och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta er för andras missaktning. Det är svårt att, utifrån din information, bedöma om något uppsåt finns, men förmodligen finns det. Vännen förefaller varit medveten om att dessa yppande varit skadliga för ert anseende. Dessutom tycks vännen mer eller mindre varit ute efter att sprida de vanärande uppgifterna om dig och din frus levnadssätt. Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig. Det finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig eller din fru. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Detta leder till att sanningshalten av vännens uttalanden inte ska bedömas.Hur ser utsikterna ut för att driva en process om förtal?Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden (du eller din fru) själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Som du säkert noterar, är det svårt att få ett förtal att falla under allmänt åtal. Men det är en god början att polisanmäla händelserna, så får ni senare se om åklagaren bedömer att ert fall bör tas upp. Ni kan dock alltid driva målet själva, men då finns det en risk att ni får betala stora delarna av rättegångskostnaderna om ni förlorar målet. Väljer ni att driva en process är det av vikt att ni har stark bevisning, till exempel flera vittnen och bildbevis på de skriftliga kommentarerna, eftersom det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att vännen begått förtal. Sammanfattningsvis skulle det kunna utgöra förtal i ert fall. En samlad bedömning måste göras av omständigheterna runt uppgiftslämnandet. En bedömning görs av om uttalanden hade som syfte att få andra i omgivningen att tycka illa om er. Det räcker inte med att kommentarerna varit allmänt negativa, utan det krävs mer. Enligt mig finns det en del som talar för att vännen faktiskt gjort sig skyldig till förtal. Förtal drivs dock inte ofta som allmänt åtal, men kan göra det om förtalet exempelvis fått stor spridning eller varit särskilt allvarlig. Hoppas svaret var till din hjälp. Har du följdfrågor, är det åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Publicering av känsligt fotografi utan samtycke här om

2015-06-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har haft en kortare relation med en man. En tid efter att vi gjort slut fick jag reda på att han tidigare fotat mig naken när jag sover. Dessa bilder har han, tillsammans med en vanlig ansiktsbild, lagt ut på någon sida på nätet där par söker par för sexuella lekar. Han har där även chattat med personer och utgett sig för att vara jag som skriver. Anmälan till polis är gjord. Jag har endel bevis så som skärmdump på bilder samt bild på en chatt han hade med en annan person. Har även hans erkännande på sms, att han gjort detta mot mig. Borde sannolikheten vara stor att han "åker dit" för detta? Isf vilket straff kan det handla om? Vad är ett rimligt skadestånd i detta fall? Känner mig oerhört kränkt och förnedrad.
Alfred Brandt |Hej! Jag tar för givet att DU är myndig och att det därför inte kan vara fråga om barnpornografibrott. Att fotografera någon mot dennes vilja och att sedan publicera fotografiet kan utgöra flera olika brott. Det skulle till exempel kunna utgöra förtal eller grovt förtal, 5:1 och 5:2 brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Ett förtal kan bland annat innefatta just denna situation, att publicera t.ex. ett fotografi som är ägnat att skada den fotograferades anseende hos andra. Det finns dock inget krav om att utsatte rent faktiskt har skadats, utan det är publiceringens syfte som avgör ifall det föreligger brott eller inte. Det är just detta som skiljer förtal och grovt förtal åt, ifall den utsatte faktiskt skadats av publiceringen, t.ex. genom att bilderna fått stor spridning. I detta fall - då bilderna publicerats på internet kan det i allra högsta grad bli fråga om grovt förtal. Så bedömde även högsta domstolen - att grovt förtal förekommer då publicering av sådant känsligt material publiceras på internet. Högsta domstolens synsätt framkommer i en dom från tidigare i år, då en ung man publicerat en video då han och flickvännen hade samlag. Jag bifogar det rättsfallet så kan du läsa mer om du vill! (http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-03-16%20T%205670-13%20Dom.pdf). Gällande bevisningen handlar det vid en straffprocess om att brottet ska vara mer eller mindre helt klarlagt för att fällande dom ska utgå. I ditt fall tycker jag det låter som att det finns mycket bevisning som talar för ett begånget brott. Därför tror JAG att en fällande dom mycket väl kan komma att föreligga. Gällande skadestånd och dess omfattning är det svårt att uttala sig om eftersom det är en bedömning från fall till fall. I domen jag bifogade fick brottsoffret skadestånd om 76 000 kr. Hoppas att det löser sig för dig och tack för att du vänder dig till Lawline!Vänligen,

Brottsligt att sprida dom och förundersökning?

2015-06-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En bekant är dömd. Målsägaren är troligen stalker. Efter domen har målsägaren skickat förundersökning och domen(offentlighandling) till den dömdes släkting och bekanta. För den dömda är det kränkande. Min fråga är om det är straffbart?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Trots att vissa uppgifter om en enskild kan tillhandahållas till princip vem som helst, kan det utgöra ett brott att sprida uppgifterna. Att sprida uppgifter som kan uppfattas som förklenande kan vara förtal. Framställningen eller vidarespridandet kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att gärningsmannen yppar sig, visar ett dokument, ett foto eller en film. Dessutom saknar det betydelse om informationen är sann eller inte. Förtal (av normalgraden) är ett brott som kan ge böter. Förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade (din bekant i detta fall). Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Det framkommer inte i din frågeställning vad din bekant dömdes till. Skulle din bekant endast ha dömts för exempelvis en lindrig trafikförseelse, skulle det inte vara förtal att sprida uppgifter om detta. Ett vidarespridandet av allvarligare brott skulle däremot kunna utgöra förtal. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Det är svårt att, utifrån din information, bedöma om något uppsåt finns, men förmodligen finns det. Gärningsmannen förefaller varit medveten om vem han eller hon skulle skicka domen och förundersökningen till. Vidare tycks gärningsmannen mer eller mindre varit ute efter att sprida de vanärande uppgifterna om din bekants begångna brott och därigenom skada din bekant. Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Slutligen kan det vara förtal att sprida en dom och förundersökning (om annan) till andra personer. Det krävs att uppsåt föreligger. Förtal är ett ärekränkningsbrott som inte nödvändigtvis måste falla in under allmänt åtal. Anses det inte påkallat ur allmän synpunkt att driva målet behöver målsägande själv väcka åtal och riskerar att stå för eventuella rättegångskostnader.Vänliga hälsningar,

Chefens uttalanden - förolämpning?

2015-06-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är lärare. I samband med min yrkesutövning har min chef sagt till mig att jag "kommit in i lärararbetsrummet med dragen värja" (alltså uppträtt olämpligt mot mina arbetskamrater) och att han "förflyttar mig för verksamhetens bästa". Han var själv inte närvarande i arbetsrummet vid det tillfälle han avser. Är dessa uttalanden att betrakta som ärekränkning? Går det i så fall under allmänt åtal? M v h
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns olika former av ärekränkning och i ditt fall skulle det närmast kunna röra sig om förolämpning. Om chefen uttalat sig kränkande inför dig och även tredje man skulle det dock handla om förtal. Men som jag uppfattar det, har chefen fällt smädande kommentarer riktat enbart till dig och då kan det utgöra förolämpning. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne, dömes för förolämpning till böter (5 kap. 3 § brottsbalken). Detta är den lagstadgade definitionen av förolämpning. Den innebär att den förolämpande handlingen måste vara ägnad att såra den andra personens självkänsla. Det råder inga tvivel om att chefens uttalanden är av negativ natur. Frågan är kommentarerna är tillräckligt allvarliga för att betraktas som förolämpning. Om chefens syfte - direkt eller indirekt - var att skymfa dig, torde detta vara förolämpningar, men det är inte uppenbart att så är fallet. Förolämpning kan falla under allmänt åtal om du som målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot chefen. Dessutom måste åtalet avse förolämpning i myndighetsutövningen, förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning (5 kap. 5 §). Det är sålunda inom ett snävt område som allmänt åtal kan väckas för förolämpning. Allmänt åtal väcks enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det har ett klart samhällsintresse. Inget av detta tycks föreligga i ditt fall, varför allmänt åtal inte kan väckas. Slutligen medför detta att chefens nedsättande kommentarer möjligen är förolämpningar, men att grund för allmänt åtal torde inte finnas. Vänliga hälsningar,

Lagligt att sprida mail- och chattkonversationer?

2015-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Är det lagligt att printa ut sina egna mail och chattkonversationer och sedan skicka dessa till tredje part, i detta fall till mig. Chatten och mailen är mellan mitt x och hennes älskare under flera år och det är han som printat ut och skickat deras konversationer till mig av någon anledning. Dessa mail och chatter innehåller både deras sexprat, lite småkänsliga ämnen och vanligt prat. Även jag är omnämnd i deras konversationer. Är detta lagligt, får man verkligen göra så ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att sprida känslig information om annat kan vara lagstridigt. Ett träffande exempel på brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal. En framställning eller vidarespridning kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att gärningsmannen yppar sig, visar ett dokument, ett foto eller en film. Det saknar betydelse om informationen är sann eller inte. För att förtal ska vara för handen krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Här har en chattkonversation förevisats för bland annat dig. Beroende på vad för information som funnits, kan det utgöra förtal. Emellertid finns ett krav på att gärningsmannen har haft för avsikt att du (och andra) skulle bilda dig en negativ uppfattning om den förtalade (offret). Det går inte enbart utifrån dina förutsättningar fastslå om mannen handlat lagstridigt, men det är möjligt att det rör sig om förtal. Vänliga hälsningar,

Stämma för förtal?

2015-06-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min halvsyster har spridit lögner om mig och påstått att jag vill se min mamma död. Inte sant. Min brorsdotter har kallat mig Schizofren, äckel, äckelfi**a mm otrevligt. Min bror har påstått att jag drabbats av stroke vid flera tillfällen, att jag lurat honom på saker efter pappa...mm. Han har spridit sina lögner på nätet och påverkat släkt och bekanta. Inget av allt som påståtts är sant.Jag har mått dåligt sedan detta började i September förra året. Jag har som det är problem med depressioner och kärlkramp. Min familj har vänt mig ryggen p.g.a alla dessa lögner. Så min fråga är. Kan jag stämma för förtal? Vill ej ha pengar , bara upprättelse.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du har alltså fått utstå nedsättande uttalanden från flera personer i din omgivning. Jag kommer utgå från att dessa uttalanden spridits till tredje man, det vill säga till minst en annan förutom dig, eftersom det är endast då förtal kan komma ifråga. Om kränkande kommentarer bara lämnats till dig, är det närmast tal om förolämpning. Förtal betyder att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.I ditt fall har du fått utstå en mängd negativa uttalanden. Dessa kommentarer tycks vara uttryckta i syfte att skada ditt anseende och få andra att känna en missaktning gentemot dig. När det gäller bedömningen av skadan på anseendet är utgångspunkten att det är den sociala värderingen på din ort och inom din samhällsgrupp eller personkrets som är avgörande. Att kallas schizofren, äckel, otrevlig m.m. är naturligtvis negativt och detta skadar klart ditt rykte inom framförallt din släkt och familj. Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig.I din situation finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Det är inte försvarligt att yppa sig på det sättet som bland annat din halvsyster och bror gjort. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. De kränkande uppgifterna som du fått utstå är inte obetydliga och hade personerna för avsikt att framställa dig som klandervärd i ditt levnadssätt samt har åtskilliga personer i omgivningen fått höra dessa uppgifter, skulle detta kunna handla om förtal.Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §).Till slut så är det högst sannolikt att flera av de nämnda personerna har förtalat dig. De verkar ha haft för avsikt att skada dig genom att utpeka dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Du kan polisanmäla händelserna och hoppas att någon åklagare vill driva målet. I annat fall måste du föra processen och stå för risken att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar. Vänliga hälsningar,

Går det att polisanmäla en gammal kollega för förtal?

2015-06-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, nu är det så att en gammal kollega till mig har polisanmälat mig pga av rykten som hon påstår att jag har spridit, jag jobbar inte längre kvar där och har inget med det att göra. Kan jag bli polisanmäld ändå? Hur går det till?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det brott du kan åtalas för kallas förtal och vad som krävs för att detta ska vara uppfyllt framgår av 5 kap 1 § brottsbalken. För att dömas skall man antingen ha utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat en uppgift i syfte att utsätta personen för andras missaktning. Dessutom så skall agerandet inte vara att anse som försvarligt enligt 5 kap 1 § 2 st. brottsbalken. I övrigt krävs det att den du förtalat är identifierbar, det skall alltså framgå att förtalet rör en viss person. Dessutom ska uttalandet innebära att personen drabbas av andras missaktning, detta innebär att en bedömning skall göras av omgivningen och deras värderingar. Det räcker med att det föreligger risk för att din kollega utsatts för andras missaktning, det behövs alltså inte bevisning avseende denna del. Bevis behövs däremot för att påvisa att själva förtalet ägt rum. Under förutsättning att du uppfyller samtliga rekvisit kan du bli dömd för detta brott. För att få dig fälld krävs dock starka bevis och vid friande dom kan din kollega bli betalningsskyldig för alla rättegångskostnader. Därav bör din kollega tänka efter noga och skaffa fullgod bevisning innan han anmäler dig för detta brott. Oavsett bevisning går det dock att anmäla brottet såvida det inte preskriberats enligt 35 kap 1 § brottsbalken. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Angående förtal och blogginlägg

2015-06-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fd vän ska anmäla mig för grovt förtal för jag skrev på hennes blogg och ifråga satte vrf hon hängt ut mig på den oh skrev där med vrf hon då hängt ut 2 namn för barn misshandel oh drog missbruk samt att hon skulle kanske knipa igen då hon har 4 barn med 4 olika pappor hur långt kommer hon med detta ?vi är fd vänner som tjafsat i flera år men sj pratar sen 2013 oh nu lägger hon upp på sin blogg att jag ljuger om missfall m.m
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!Som jag uppfattar din fråga har du skrivit på en persons blogg att hon har fyra barn med 4 olika personer. I personens blogg fanns uppgifter om andra personer som gjort sig skyldiga, eller enligt personen var skyldiga till barnmisshandel och drogmissbruk. Mot bakgrund av denna information kommer här en kortfattad redogörelse för vad som gäller för förtal och grovt förtal.Förtalsbrottet regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken som du hittar HÄR. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal.För att avgöra om huruvida det rör sig om grovt förtal ser man på hur den ärekränkande uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller om den varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap 2 § Brottsbalken). Att skriva på någons blogg att denna personen har fyra barn med fyra olika personer är inte en sådan uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning, i den mån det beskrivs i din fråga.Att på en blogg skriva att någon har gjort sig skyldig till brott är däremot att utpeka någon som klandervärd, detsamma gäller att påstå att någon är drogmissbrukare. Detta gäller oavsett om uppgifterna är sanna eller inte. Personen som har skrivit det blogginlägget kan därför ha gjort sig skyldig till förtal.Hoppas att jag lyckades bringa lite klarhet i situationen. Du är välkommen att återkomma med fler frågor.