Kränkningar på arbetet

2015-07-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min chef har utan min kännedom felaktigt beskyllt mig för att dyka upp på jobbet bakfull och skylla på magsmärtor för att, citat: "slippa jobba och istället kunna gå hem och fortsätta festa". Detta har sagts till åtminstone en kollega (hon ska ha sammanlagt talat med minst sju stycken så det är möjligt att hon dragit samma historia för dem med). Jag känner mig enormt kränkt då jag var tvungen att uppsöka akutvård för mina smärtor och att det finns noll sanning i hennes påstående. Är fruktansvärt orolig över att detta har påverkat mitt anseende hos mina kollegor och högre chefer samt att jag känner mig angripen personligen.Vilka legala åtgärder kan jag vidta och strider detta mot kap 5 i Brottsbalken? Kan det även röra sig om ett arbetsmiljöbrott då jag ej fick sjukanmäla mig och var tvungen att jobba trots svåra smärtor? Det ska tilläggas att chefen ringde all personal och frågade om de kunde ta mitt pass men utan framgång. Låg dock på toaletten och bakom kassan och vred mig av smärtor, grät och försökte undvika att kräkas eller svimma. Detta var enligt chefen ett "fejkat beteende för att slippa jobba" (sagt till en kollega). Vill hemskt gärna ha svar på denna fråga då jag lider något fruktansvärt av den information jag fått ta del av.
Alfred Brandt |Hej! Om jag har förstått dig riktigt har din chef inför dina kollegor berättat osanningar om dig och då bakom din rygg beskyllt dig för att ha ett visst levnadssätt? Detta skulle kunna innebära ett förtal enligt 5kap 1§. Brottsbalk (1962:700). Vad ett förtal bland annat kan innebära är just det som skett i ditt fall - att en person beskylls som klandervärd i sitt levnadssätt. Eller att det på annat vis lämnas uppgifter som är ägnade att utsätta brottsoffret i missaktning hos andra. Gällande din nekade sjukanmälan kan aldrig en arbetsgivare göra detta. Frågan handlar då oftast istället om arbetsgivaren kan kräva ett sjukintyg redan från första dagen eller inte. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte kan kräva sjukintyg redan den första sjukdagen. Men i de fall då det föreligger särskilda skäl kan ett sådant krav ändå vara tillåtet, 10§ i Lag (1991:1047) om sjuklön. Sådana särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller annan välgrundad anledning om misstänkt felaktig sjukanmälan. Arbetsgivaren har alltså inte en absolut frihet att kräva förstadagsintyg. Du har alltså alltid rätt att sjukanmäla dig – men när tidpunkten för inlämnande av sjukintyg infaller kan alltså skilja sig åt. Tack för att du vänder dig till Lawline! Hoppas du känner att dina frågor är besvarade! Vänligen,

Utgör anklagelse för faderskap förtal?

2015-07-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Mitt namn är Elli och jag har en fråga angående förtal/slander. Under ett års tid har en kvinna gått och anklagat min man för att vara far till hennes barn. Hon har smutskastat honom totalt i sociala medier och även i tidningar. Familjerätten fick tillslut tvinga henne till ett DNA test som visades vara negativt och ändå fortsätter hon att påstå att det är hans. Min man mår otroligt dåligt och vi vill ha stopp på det här en gång för alla då det påverkar hans karriär med tanke på att han är en känd profil. Dom känner inte varandra, har aldrig kännt varandra! Hjälp oss vad kan vi göra? Med vänlig hälsning, Elli
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline! Bakgrund om brottet förtalFörutsättningarna som måste vara uppfyllda för brottet förtal skall bli aktuellt framkommer i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Förtal innebär att en person beskyller en annan person för ett brott eller annan gärning eller uppgift om faktiskt omständighet. Det är enbart allvarligare beskyllningar som normalt klassas som förtal. Beskyllningen skall även ha lämnats till tredje man, alltså inte enbart till den person som beskyllningen rör utan även en utomstående person. Brottet är därmed fullbordat så fort tredje man tagit del av uppgifterna. En tredje förutsättning är att de uppgifter som personen har spridit skall vara ägnade att utsätta den utpekade personen för annans missaktning. Detta innebär att yttrandet skall ha för avsikt att nedsätta den beskylldes anseende, men effekten av yttrandet måste inte ha blivit att den beskylldes anseende verkligen har påverkats. Det krävs alltså inte att man bevisar att det som personen har sagt faktiskt har fått de verkningar som det var tänkt, utan enbart att beskyllningen var tänkt att ge denna effekt. Vid dessa bedömningar utgår man från den utsattes och dennes omgivnings perspektiv och vad denne upplever som nedsättande. I den situation du beskriver har en kvinna beskyllt din man för att vara far till hennes barn. Eftersom beskyllningen även skett i sociala medier och i tidningar så har uppgifterna nått tredje man och alltså inte enbart dig och din man vilket är en förutsättning för förtal. Om din man bedömer att ett sådant rykte kan skada hans karriär och detta även upplevs som besvärande då din man är en känd profil, kan det eventuellt bedömas som nedsättande. Hur ett sådant uttalande bedöms beror på vilket yrke och situation som din man befinner sig i. Att exempelvis påstå att någon är otrogen eller ohederlig utgör normalt sett inte sådana allvarliga beskyllningar att de utgör förtal. Dock kan den situation som du beskriver där din man är en känd profil utgöra en sådan situation i vilken ett sådant påstående kan göra större skada än normalt och alltså är det inte helt klart om beskyllningen är att bedöma som förtal eller inte. Det krävs även att beskyllningen var avsedd att kränka din man vilket kan vara fallet då din man smutskastats i sociala medier och tidningar. Det måste dock göras en samlad bedömning för att avgöra om uttalandet utgör förtal eller inte. För att det skall vara fråga om förtal får inte heller den som lämnade uppgiften vara ursäktad genom att lämnandet av uppgiften var försvarligt eller att den som lämnade uppgiften var skyldig att uttala sig, vilket framkommer i 5 kap. 1 § st 2 Brottsbalken. Detta innebär att trots att kvinnans beteende kan klassas som förtal så kan detta ursäktas om hennes agerande är försvarligt på något sätt. Detta måste också tas i beaktande då man bedömer om kvinnan kan dömas för förtal. Skulle hon alltså ha haft goda skäl att misstänka att din man faktiskt var far till barnet, saknar det alltså betydelse om det visar sig att han inte är det genom DNA-test. Uttalandet kan alltså i det fallet inte bedömas som förtal. Eftersom du skriver att din man inte känner kvinnan verkar det troligt att denna invändning inte skulle anses vara relevant. Råd och vägledningEn väg man kan gå är att väcka enskilt åtal mot kvinnan för förtal. Det man skall tänka på då är att förtal utgör ett målsägandebrott. Detta innebär att det normalt sett inte är polis eller åklagare utan den kränkte som själv måste väcka åtal. Allmänt åtal av polis eller åklagare blir enbart aktuellt om åklagaren anser det påkallat ur allmän synpunkt, vilket det kan vara om brottet är särskilt grovt, om det har ett klart samhällsintresse eller har fått en stor utbredning i samhället, se 5 kap. 5 § Brottsbalken. Det är dock inte troligt att så skulle vara fallet här. Det som istället blir aktuellt är ett enskilt åtal vilket kommer innebära en civilrättslig process där ni själva får föra processen och även får stå risken för att betala kostnaderna om ni inte skulle vinna. Att väcka åtal medför även en risk för att ännu större uppmärksamhet riktas mot din man. Detta kan ju vara bra om ni vinner men kan även medföra negativ publicitet om ni förlorar. Eftersom chanserna är små att ert mål skulle tas upp som allmänt åtal så är det troligt att en polisanmälan inte ger en så stor effekt. Mitt råd är därför att ni tar kontakt med en kunnig jurist på området för en kort konsultation för att bedöma chanserna för att vinna ett mål mot kvinnan innan ni startar en process. Om ni skulle välja att väcka åtal mot kvinnan så är det viktigt att tänka på att bevisningen har stor betydelse i målet. Ni har bevisbördan för att den ärandekränkande uppgiften har lämnats, alltså måste ni bevisa att kvinnan verkligen har påstått att er man är far till hennes barn. Skulle kvinnan göra en invändning och påstå att det var försvarligt av henne att påstå att er man var far till barnet så har ni även bevisbördan för att visa på motsatsen, alltså att det inte var försvarligt. Beviskravet för förtal är att det skall vara ställt utom rimligt tvivel att kvinnan har begått förtal, alltså ett relativt högt ställt beviskrav. Det är viktigt att ni har starka bevis för att styrka ert påstående som exempelvis vittnen eller skriftliga bevis på kvinnans påstående. Jag måste återigen råda er att innan ni startar en process som kan vara både kostsam, utdragen och påfrestande tänka igenom hur stora chanserna är för er och även eventuellt rådfråga en kunnig jurist. Det bästa vore självklart om ni på något sätt kunde förlikas med kvinnan och slippa det besvär som en process innebär. Vänliga hälsningar

Negativa uttalanden - förtal?

2015-07-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag arbetade på en större arbetsplats i två år som inte alls gick bra. Avdelningen jag var på var bristfälligt sett till mina behov samt höga krav. Jag fick då psykisk problematik, inte (minst pga arbetssituation enligt läkarutlåtande), men jag hade även bortgång i familjen då där det blev mindre arvstvist, där bla. en utomstånde fullmakt uttalade sig om min då avlidne far att denne "hade brister och saker han inte förstod etc." Detta var för 5-6 år sedan. Nu har jag samarbetat med en arbetskonsulent som gjort en förfrågan på samma arbetsplats, annan avdelning, om praktiktjänst som skulle kunna leda till arbete. De tackade ja till ett inledande möte som de sedan avsade pga att de tagit kontakt med förra avdelningen jag arbetade på som - efter jag ringt runt - hade fått en dålig känsla pga referensen de fått från ledningen på det förra stället. De hade sagt något i stil med att jag varit "krånglig och svår att samarbeta med som lett till att jag blivit uppsagd," Rent nonsens då jag själv sagt upp mig och ingen någonsin sagt att jag varit svår att samarbeta med. Men pga detta har alltså den nya avdelningen dragit sig ur. Jag undrar nu om dessa fall kan räknas som förtal och vad det i så fall går att göra?MVh.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att förtala någon innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Enligt min bedömning har jag svårt att se att uttalandena i ditt fall skulle vara av allvarligare beskaffenhet. Kommentarer av negativ natur utgör inte automatiskt förtal. Att någon uttrycker lögner förändrar inte läget, eftersom utgångspunkten är att det är oviktigt för förtalsbrottet om de kränkande uppgifterna är sanna eller inte. Slutsatsen blir sålunda att det förmodligen inte föreligger förtal i din situation, och om det skulle vara förtal så torde du bli tvungen att själv driva målet, därför att kravet är relativt högt för att en åklagare ska föra en process. Vänliga hälsningar,

Lagligt att sprida mail- och chattkonversationer?

2015-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Är det lagligt att printa ut sina egna mail och chattkonversationer och sedan skicka dessa till tredje part, i detta fall till mig. Chatten och mailen är mellan mitt x och hennes älskare under flera år och det är han som printat ut och skickat deras konversationer till mig av någon anledning. Dessa mail och chatter innehåller både deras sexprat, lite småkänsliga ämnen och vanligt prat. Även jag är omnämnd i deras konversationer. Är detta lagligt, får man verkligen göra så ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att sprida känslig information om annat kan vara lagstridigt. Ett träffande exempel på brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal. En framställning eller vidarespridning kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att gärningsmannen yppar sig, visar ett dokument, ett foto eller en film. Det saknar betydelse om informationen är sann eller inte. För att förtal ska vara för handen krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Här har en chattkonversation förevisats för bland annat dig. Beroende på vad för information som funnits, kan det utgöra förtal. Emellertid finns ett krav på att gärningsmannen har haft för avsikt att du (och andra) skulle bilda dig en negativ uppfattning om den förtalade (offret). Det går inte enbart utifrån dina förutsättningar fastslå om mannen handlat lagstridigt, men det är möjligt att det rör sig om förtal. Vänliga hälsningar,

Uthängd på Facebook. Förtal?

2015-07-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit lite med en tjej, bland annat snuskiga medelanden om sex osv. Hon var lugn hela tiden sen helt plötsligt fick hon något cp-ryck och började hota mig om stt det skulle "bli jobbigt för mig" om jag inte slutar skriva. Nu har den här tjejen tagit skärmdumpar på våra sms och lagt ut på Facebook och hängt ut mig. Hon säger stt det är sexuella trakasserier men det är ju helt och hållet på fritiden som vi skrivit. Jag undrar nu om det är olagligt det som hon har gjort? Tack!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!När en person hänger ut en annan person i syfte att utsätta denna för andras missaktning kan det vara fråga om förtal. Det krävs dock att de påståenden som framförs vanligtvis är kränkande i objektiv mening. Detta framgår av kap. 5 § 1. brottsbalkenEftersom tjejen du talar om har tagit skärmdumpar av de sms du skickat och sedan publicerat dem på Facebook kan hon ha gjort sig skyldig till förtal. Anledningen till detta är att sex rent objektivt sett många gånger är ett känsligt ämne. Dock är det viktigt att syftet med hennes publicering av skärmdumparna var att andra skulle tycka mindre bra om dig.När sexuella trakasserier sker på "fritiden" är det istället frågan om sexuellt ofredande enligt kap. 5 § 10 stycke 2 brottsbalken. Det kan ske både verbalt, fysiskt och via sms. Om hon genom sina publiceringar på Facebook har pekat ut dig som skyldig för sexuella trakasserier, vilket är ett brott, behöver syftet för publiceringen inte vara att utsätta dig för andras missaktning för att hon ska ha gjort sig skyldig till förtal. Det räcker med att peka ut dig som brottsling.SammanfattningDet är fullt möjligt att hon har gjort sig skyldig till förtal. Antingen eftersom hon med syfte att utsätta dig för andras missaktning publicerat skärmdumparna eller för att hon har pekat ut dig som brottsling.Beroende på meddelandenas innehåll kan du ha gjort dig skyldig till sexuellt ofredande.

Filmning på offentlig plats

2015-07-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om man på offentlig plats filmar, där andra personer skulle komma med på filmen, hur gäller det i publiceringsfrågor då? Är det tillåtet att släppa ut filmen på ex. Youtube?
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Rent upphovsrättsligt så har du som upphovsman till filmen rätt att publicera den. Din fråga riktar sig dock mot hur andras privatliv kanske skulle komma i kläm. Detta är inte helt lätt att svara på, det beror mycket på vad din video innehåller. Det finns också en möjlighet att personer med skyddad identitet finns med på filmen, och det hade varit beklagligt.Beroende på filmens inramning, ämne och vad som sägs om de medverkande är det möjligt att någon av dem väcker talan mot dig för ärekränkningsbrott. BrB 5 kap, (https://lagen.nu/1962:700) eller ofredande enligt Brb 4:7. Det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd, se NJA 2008. 946. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. I praktiken är det svårt att be alla som syns på filmen om tillstånd att publicera. Om personerna bara syns i periferin och inte framställs på något kränkande eller påträngande sätt så tror jag inte att det skulle vara några problem. Jag rekommenderar dock att du talar med vår telefonrådgivning så att du kan förklara lite närmare vad filmen innehåller.Du kan nå oss enligt informationen nedan.Telefon: 08-533 300 04 Telefontid: Mån-ons kl. 10.00−16.00Mvh

Kan vi stämma för förtal?

2015-07-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejDet hela börjar med min frus syster har en affär för nio år sedan långt innan att hennes vän var gift med mannen. Efter veniden fick reda på att hennes syster har en affär med hennes nuvarande make innan hon gifte sig med problemen börjar.Min fru erfarenhet nur att före detta flickvän sprida falsk information att min fru har varit med alla sina vänners pojkvänner och män. Liksom min fru har haft lösenord för alla Facebook kontier! Detta är en direkt lögn! Och min fru anser att alla vänner är arg på henne! Hennes vän säger till alla våra gemensamma vänner, etc. att min fru är en hora. Vilket är helt fel och har populariserade att min fru nu har blivit rädd för vilka problem det kan medföra.Vi har hört från flera vänner hur man sin vän, som bor i Danmark, kommer till Malmö och sprider alla dessa lögner. Både personligen och via meddelanden på Facebook!Mig och min fru tycker att det är mycket kränkande och är mycket lyhörda för våra barn och deras vänner behöver inte ta reda på dessa lögner.Är det något du kan göra, gå till polisen eller få en advokat? När vi känner mycket förbittrade och vill stoppa hennes vän och medger att det är en lögn! Kan vi stämma för förtal?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag uppfattar det är det så att både du och din fru får utstå kränkande uttalanden från en annan person. Som du kommer se nedan, är det inte avgörande att uttalandena varit lögner, utan det är uppgifternas kränkande art som ska värderas. Jag kommer att redogöra för när förtal kan föreligga och hur utsikterna skulle se ut för er att stämma vännen. När föreligger förtal? Förtal betyder att någon utpekar dig (eller din fru) som brottslig eller klandervärd i ert levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta er för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Enligt min tolkning av dina uppgifter, hade vännens kommentarer och lögner spridits till mer än dig (eller din fru). Om det skulle vara så att uttalandena endast riktats mot dig (eller din fru), hade det varit frågan om förolämpning. Att vännen sprider information om bland annat att din fru varit med alla sina vänners pojkvänner och män skulle kunna uppfattas som vännen vill att andra ska bilda sig en negativ uppfattning om henne och dig. Detta kan sålunda vara allvarligt nog, men en samlad bedömning måste göras. Vidare räcker det inte med att kränkande uppgifter lämnats, det måste även finnas en avsikt att kränka. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att vännen måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om dig (eller din fru) och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta er för andras missaktning. Det är svårt att, utifrån din information, bedöma om något uppsåt finns, men förmodligen finns det. Vännen förefaller varit medveten om att dessa yppande varit skadliga för ert anseende. Dessutom tycks vännen mer eller mindre varit ute efter att sprida de vanärande uppgifterna om dig och din frus levnadssätt. Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig. Det finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig eller din fru. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Detta leder till att sanningshalten av vännens uttalanden inte ska bedömas.Hur ser utsikterna ut för att driva en process om förtal?Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden (du eller din fru) själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Som du säkert noterar, är det svårt att få ett förtal att falla under allmänt åtal. Men det är en god början att polisanmäla händelserna, så får ni senare se om åklagaren bedömer att ert fall bör tas upp. Ni kan dock alltid driva målet själva, men då finns det en risk att ni får betala stora delarna av rättegångskostnaderna om ni förlorar målet. Väljer ni att driva en process är det av vikt att ni har stark bevisning, till exempel flera vittnen och bildbevis på de skriftliga kommentarerna, eftersom det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att vännen begått förtal. Sammanfattningsvis skulle det kunna utgöra förtal i ert fall. En samlad bedömning måste göras av omständigheterna runt uppgiftslämnandet. En bedömning görs av om uttalanden hade som syfte att få andra i omgivningen att tycka illa om er. Det räcker inte med att kommentarerna varit allmänt negativa, utan det krävs mer. Enligt mig finns det en del som talar för att vännen faktiskt gjort sig skyldig till förtal. Förtal drivs dock inte ofta som allmänt åtal, men kan göra det om förtalet exempelvis fått stor spridning eller varit särskilt allvarlig. Hoppas svaret var till din hjälp. Har du följdfrågor, är det åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Publicering av känsligt fotografi utan samtycke här om

2015-06-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har haft en kortare relation med en man. En tid efter att vi gjort slut fick jag reda på att han tidigare fotat mig naken när jag sover. Dessa bilder har han, tillsammans med en vanlig ansiktsbild, lagt ut på någon sida på nätet där par söker par för sexuella lekar. Han har där även chattat med personer och utgett sig för att vara jag som skriver. Anmälan till polis är gjord. Jag har endel bevis så som skärmdump på bilder samt bild på en chatt han hade med en annan person. Har även hans erkännande på sms, att han gjort detta mot mig. Borde sannolikheten vara stor att han "åker dit" för detta? Isf vilket straff kan det handla om? Vad är ett rimligt skadestånd i detta fall? Känner mig oerhört kränkt och förnedrad.
Alfred Brandt |Hej! Jag tar för givet att DU är myndig och att det därför inte kan vara fråga om barnpornografibrott. Att fotografera någon mot dennes vilja och att sedan publicera fotografiet kan utgöra flera olika brott. Det skulle till exempel kunna utgöra förtal eller grovt förtal, 5:1 och 5:2 brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Ett förtal kan bland annat innefatta just denna situation, att publicera t.ex. ett fotografi som är ägnat att skada den fotograferades anseende hos andra. Det finns dock inget krav om att utsatte rent faktiskt har skadats, utan det är publiceringens syfte som avgör ifall det föreligger brott eller inte. Det är just detta som skiljer förtal och grovt förtal åt, ifall den utsatte faktiskt skadats av publiceringen, t.ex. genom att bilderna fått stor spridning. I detta fall - då bilderna publicerats på internet kan det i allra högsta grad bli fråga om grovt förtal. Så bedömde även högsta domstolen - att grovt förtal förekommer då publicering av sådant känsligt material publiceras på internet. Högsta domstolens synsätt framkommer i en dom från tidigare i år, då en ung man publicerat en video då han och flickvännen hade samlag. Jag bifogar det rättsfallet så kan du läsa mer om du vill! (http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-03-16%20T%205670-13%20Dom.pdf). Gällande bevisningen handlar det vid en straffprocess om att brottet ska vara mer eller mindre helt klarlagt för att fällande dom ska utgå. I ditt fall tycker jag det låter som att det finns mycket bevisning som talar för ett begånget brott. Därför tror JAG att en fällande dom mycket väl kan komma att föreligga. Gällande skadestånd och dess omfattning är det svårt att uttala sig om eftersom det är en bedömning från fall till fall. I domen jag bifogade fick brottsoffret skadestånd om 76 000 kr. Hoppas att det löser sig för dig och tack för att du vänder dig till Lawline!Vänligen,