Förtal och vitsord från arbetsplats

2015-01-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Personen som jag använt som referens på mitt arbete har bakom min rygg lämnat dåliga/osanna referenser till arbetsgivare som ringt där jag sökt arbete. Fick reda på det genom en ny arbetsgivare som inte gav mig arbete p.g.a att min referens berättat rena lögner om mig.Är detta lagligt?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det närmaste brott som din beskrivning skulle kunna utgöra är förtal, med hänseende till att personen på din arbetsplats har lämnat uppgift om dig till andra. Det som är straffbart är att lämna en uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, oavsett om uppgiften är sann eller osann (Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket).En sådan uppgift kan vara att du utpekas som brottslig. För att det ska nå upp till förtal så räcker det dock inte med att utpekas som brottslig med avseende på att du exempelvis är en notorisk fortkörare. Brottsligheten måste vara av tillräcklig art för att ditt anseende ska riskera att nedsättas, exempelvis att du utpekas som tjuvaktig.En uppgift kan också vara att du utpekas som klandervärd. Klandervärdheten måste dock vara av allvarlig art, exempelvis att du utpekas som aktiv nynazist, prostituerad, pedofil eller grovt försumlig i vårdnad av dina barn. Endast ett allmänt påstående om att du är ohederlig räcker inte.I övrigt så måste personen ha haft uppsåt till att lämna uppgift om dig som riskerade att utsätta dig för andras missaktning för att gärningen ska anses som brott (Brottsbalk 1:2 första stycket).Utredningen av förtal är svår eftersom ord kan stå mot ord och uppsåt måste bevisas. Enligt rättspraxis har dessutom arbetsgivare, i samband med att de lämnar vitsord för anställning, ett vidsträckt utrymme för att lämna uppgifter om tidigare anställda som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Om uppgifterna personen på din arbetsplats lämnade var sanna eller stod på skälig grund utifrån en samlad helhetsbedömning så är det möjligt att han inte kan dömas till ansvar, med hänseende till att det under vissa omständigheter är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter i samband med när man blir kontaktad för referenser av andra arbetsgivare (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Jag rekommenderar därför att du först tar kontakt med personen på din arbetsplats för att resonera med denne om vad han är missnöjd över och varför han lämnar osanna uppgifter. Han kanske kan därefter tänka sig att dra tillbaka sina negativa bedömningar. Med vänlig hälsning

Förutsättningar för att dömas för förtal

2015-01-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag och min bror har bråkat efter att han slängt ut mig ur hans lägenhet som jag hyrde i andra hand, vilket gjorde att jag packade mina saker och flyttade omgående, efter det skrev han och hans tjej en del saker på Facebook, att jag lurat honom på pengar, att jag förstört hela lägenheten vilket jag inte gjort, att jag stulit av och misshandlat min föredetta tjej vilket inte har någon sanning i sig överhuvud taget samt en massa andra saker! han har inte nämnt mig vid namn utan bara som familjemedlem och tidigare boende i lägenheten så alla vet ju att det är jag! Är det förtal och kan man göra nåt åt detta?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!För att kunna dömas för brottet förtal krävs att personen i fråga utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Min tolkning av de uppgifter Du angett är att de eventuellt skulle kunna vara är att betrakta som förtal! Informationen är av sådan karaktär att brottsrekvisiten torde anses uppfyllda.Förtal är ett sådant brott där huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal, utan det är istället den som anser sig vara utsatt för ett sådant brott som har att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten om ett eventuellt begånget brott(det finns undantag från detta som dock inte är aktuella i ditt fall). Självklart står den vägen öppen för dig med!Förtal regleras i 5 kap. 1 §, se här.Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förolämpning enligt 5:3 BrB

2015-01-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite kring möjligheten att anmäla en person för ärekränkning.Jag är ledare i ett idrottslag och har som tradition att veckovis skicka ut ett mail med lite info. och reflektioner kring våra matcher och träningar. En gång skrev jag som så: "Vi tillhör en av de mest ärofyllda och privilegierade människorna i världen, idrottsmänniskor. Och vad som karaktäriserar en idrottsmänniska är att den inte är bekväm med att inte uppfylla sin förväntningar och ALDRIG ger sig och hämtar alltid kraft till sitt inre, oavsett vad som händer". En förälder svarar mig med att hon tycker jag använder mig av retorik som kopplas till nazismen i Tyskland på 30-talet som t.ex. "det du beskriver är en övermänniska".Min fråga lyder: Kan jag anmäla detta som ärekränkning med tanke på att de påstår att jag använder samma retorik och metoder som Hitler och nazisterna, och eftersom deras handlingar var så avskyvärda, och personen i fråga jämför mig med det, kan detta då vara ett fall av ärekränkning?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Som jag har uppfattat det så har påståendet skickats direkt till dig via mail. Det brott som skulle kunna aktualiseras är förolämpning enligt 5 kap 3 § Brottsbalken (BrB). Förolämpning är ett brott i form av angrepp på självkänslan och angreppet måste riktas direkt mot den det gäller. Till skillnad mot förtal måste gärningsmannen således inte vända sig till någon annan är den som blir utsatt för förolämpningen utan det räcker att enbart den kränkte tar del av uttalandet.Det ska dock uppmärksammas att människors favoritsysselsättning b.la. är att tala illa om sina medmänniskor. I förarbetena har det faktiskt uttalats en förståelse för människans behov av att det ibland kan vara svårt att lägga band på sin tunga. Med det sagt menar jag inte att varje förolämpning är acceptabel men i beaktande bör man ha den tungt vägande yttrandefriheten. Sammanfattningsvis skulle brottet förolämpning kunna aktualiseras i och med att det är en nedvärderande uppgift som lämnats till dig men människans behov av att yttra sig kan kanske resultera i att förolämpningen ursäktas.Med vänlig hälsning,

Förtal att bli uthängd som otrogen och lögnare?

2015-01-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejVad anses som kränkande enligt PUL ?Jag har blivit uthängd som otrogen o lögnare på en blogg och det känns ju inte alls roligt. De har skrivit både mitt namn och företaget jag jobbar på. Kan jag anmäla enligt pul eller är kränkningen inte grov nog?? E ju väldigt luddigt i pul står ju egentligen inte alls hur de ska tolkas. Även om allt skulle vara sant så kan de ju inte vara av intresse för allmänheten utan de måste ju gå under min personliga integritet.Tacksam för er sida
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag utgår ifrån din situation om att du upplevt att någon kränkt dig på internet, så är det närmast till hands att tänka sig att det rör sig om förtal och inte ett brott mot personuppgiftslagen. Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen större roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig.I din situation finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Bedömningen av sanningshalten av uppgifterna är endast av relevans om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala dig eller om det varit försvarligt att lämna uppgifterna. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Om de kränkande uppgifterna i ditt fall varit av allvarlig beskaffenhet och tillräckligt kränkande är inte alldeles flagrant, dock så är det möjligt att det skulle kunna vara fråga om förtal. Vänliga hälsningar,

Förtal - uppgifter om att någon är gift

2015-01-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mannen är gift sen 10 år tillbaks, träffar en ny kvinna utan att tala om att han är gift, blir sambo och förlovar sig, ett ex till mannen talar om för den nya kvinnan att mannen är gift, är det förtal?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!För att någon ska kunna dömas för förtal så krävs det enligt brottsbalken (1962:700) 5 kap 1 § att en person utpekar någon annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Uppgiften ska också ha lämnats till någon annan person än den som ärekränkts. En person kan inte dömas för förtal om det var försvarligt av den personen att lämna uppgiften och om uppgiften kan visas vara sann. Om jag förstår detta fall rätt så rör det sig om en uppgift som är sann och uppgiften utpekar heller inte mannen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt då det krävs mer för att uppfylla dessa krav som ställs i lagen. Det är alltid svårt att bedöma brott och ge ett säkert svar, men med stor sannolikhet rör det sig i detta fall inte om förtal. Med vänliga hälsningar

Sprida rykten via sms - förtal?

2015-01-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. En kille har medvetet försökt förstöra vänskapen med min dotters kompisar genom att skicka sms om att hon ska ha brutit ett ben på en tjej och även att hon ska ha strypt samma tjej. Min fråga är då. Är detta förtal?
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1. Där framgår det att ansvar för förtal förutsätter att killen i fråga har utpekat din dotter som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att han på något annat sätt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta henne för andras missaktning. Eftersom han har skrivit konkreta påståenden som att hon har brutit benen på någon annan etc. har han lämnat en uppgift om henne. Med att en uppgift lämnas avser bland annat det fallet att gärningsmannen själv framställer uppgiften, vilket är fallet här. Att han har skickat sms är inget problem, även den situationen faller inom förtal. Det förutsätts också att den nedsättande uppgiften lämnas till en annan person än den ärekränkte, dvs. din dotter, vilket jag förstår har hänt. Avgörande är således om uppgiften är avsedd att utsätta henne för andra personers missaktning. Uttrycket "ägnad att" innebär att den typiskt sett ska duga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Huruvida påståendet är sant eller inte saknar betydelse. Att påstå att hon har tagit stryptag och försökt bryta benen på någon är att påstå att hon är brottslig i sitt levnadssätt (eftersom att detta är att betrakta som misshandel). Brottet bedöms från fall till fall men det är mycket som talar för att det rör sig om förtal. Det ska tilläggas att han kan undgå ansvar om han har försvarliga skäl till att han har spridit detta rykte eller om han kan visa att påståendet var sant eller att han hade skälig grund för att tro det. Lycka till, Vänligen

Uttalanden om misshandel, förtal?

2015-01-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Min sambos ex, mitt bonusbarns mamma går omkring och säger att jag slår hennes barn. Detta är inte sant och mamman har varken gjort en anmälan till polisen eller soc. Är det förtal ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ditt bonusbarns mamma har uttalat negativt om dig. Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.I ditt fall har ditt bonusbarns mamma utpekat dig som brottslig, med anledning av uttalanden om att du misshandlar barnet. Det är inte tillräckligt att det påstådda brottet är av mindre allvarlig art, såsom en lindrig trafikförseelse. Misshandel av barn, som det är frågan om här, kan knappast ses som mindre allvarligt. Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen större roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig.I din situation finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Bedömningen av sanningshalten av uppgifterna är endast av relevans om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala dig eller om det varit försvarligt att lämna uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. De kränkande uppgifterna som du fått utstå är inte obetydliga och hade mamman för avsikt att framställa dig som brottslig samt har åtskilliga personer i omgivningen fått höra dessa uppgifter, skulle detta kunna handla om förtal.Vänliga hälsningar,

Att sprida falska rykten

2015-01-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om detta räknas som förtaljag och min Sambo har varit partners i ca 1,5 år och under dessa 1,5 åren så har en så kallad vän till min sambo gått runt och spridit rykten. Han har kryddat på situationer men även hittat på situationer.Han har slutligen dragit med sig 2 till så kallade vänner och alla 3 har spridit rykten till vänner, föräldrar och till min sambos chef.ryktena innefattar att jag ska ha låst in min sambo, kontrollerat honom och fått honom att må psykiskt dåligt. Jag ska över ha trakasserat honom och mycket mer.Detta är då en helt påhittat lögn och vi har självklart mått väldigt dåligt av detta då nära och kära tror saker som inte stämmer. Vissa har även vänt ryggen till oss.Jag anser att detta har gått alldeles för långt och när vi pratat med personen om detta så kommentera Han inte händelsen utan går på och kränker min sambo iställetär detta förtal? Vad kan jag göra åt detta juridiskt?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sprida rykten om någon kan vara en brottslig gärning, förtal, enligt 5:1 Brottsbalken. Det krävs att någon pekar ut annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Med andra ord ska man försöka smutskasta eller skada en människas anseende hos andra. Det är att krav att uppgiften riktas mot en tredje person, och inte mot personen som förtalet gäller samt att uppgiftslämnaren hade uppsåt att utsätta vederbörande för missaktning hos andra. Det är inget krav att ryktena faktiskt har skapat missaktning, utan det räcker med att uppgiftens innehåll typiskt sett duger för att skapa missaktning hos andra.Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5:1 2 st. BrB. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften Skyldigheten att uttala måste ha varit klar och tydlig, t.ex. i ett vittnesmål, för att uttalandet ska kunna ses som försvarligt.Förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att endast målsäganden/den kränkte kan väcka åtal. Åklagare har möjlighet att väcka åtal för förtal om brottet är riktat mot en person under 18 eller om målsäganden anger brottet till åtal, enligt 5:5 BrB. I såna fall krävs det att brottet är påkallat från allmän synpunkt.Se 5 kap. BrB här, https://lagen.nu/1962:700#K5Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,