Fråga om förtal

2014-08-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar över ärekränkning och förtal, brottsbalken (1962:700) Kap 5 §1 och orsaken är att jag blivit förtalad av två kulturprofiler och komiker, Kristoffer "Kringlan" Svensson och Josefin "Josefinito" Johansson i deras podcast "Crazy Town" avsnitt 143, tidsintervall: 1h 4min 48sek - 1h 6min 43sek. Jag blir kallad "CP" och "psykiskt sjuk" av Johansson och "en dålig människa" "en jävel" och någon som "skiter i sina medmänniskor" av Svensson. Grunden till detta är att min personliga mail är "Kringlan@gmail.com" och av att Svenssons scennamn är just Kringlan så har jag under lång tid mottagit mail som varit adresserat till honom. Jag har vanligen svarat avsändaren och sagt att jag inte är Kristoffer Svensson och att de adresserat mailet fel. I podcasten pratar de om det här och målar fram en bild av mig som en dålig människa med psykologiska problem till följd av att jag inte vidarebefordrat dessa mail till Svensson när jag inte har något ansvar av att göra så och hur som haver har jag ändå inte hans kontaktuppgifter. Att de två komikerna ställer ett sådant krav på mig som är helt oförbunden med de båda är fullkomligt befängt när inte ens produktionsbolaget "Anagram" som de även nämner inte lyckas adressera mail till honom. Tack på förhand,Mvh, Stefan Karlsson
Sina Amini |Hej Stefan,Förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) kan endast begås mot en viss levande människa. Personen mot vilket förtalet riktas mot måste kunna identifieras. Gränsdragningsproblem förekommer om endast din e-postadress nämndes i podcasten. Det är däremot inte sagt att förtal är helt uteslutet i det aktuella fallet. För ansvar krävs det att brottet har begåtts med uppsåt, se 1 kap. 2 § BrB. Uppgiften ska vidare vara "ägnat att" utsätta någon för andras missaktning. Uppgiften i sig behöver ha en viss bestämdhet så att dess sanningshalt kan bedömas. Ett exempel är att om någon anklagas för att vara en brottsling måste det framgå på vilket sätt personen i fråga har varit brottslig. Det kan vara svårt att veta vad som anses utgöra en nedsättande uppgift enligt lagens mening vid tillämpning av förtalsbrott, men i regel brukar man tala om att innehållet typiskt sätt kan skada personens goda namn eller rykte. Att beskyllas vara utvecklingsstörd eller psykiskt sjuk bör enligt min mening utgöra en nedsättande uppgift vid tillämpning av förtal. Det bör i detta sammanhang nämnas att förtal omfattar inte endast uppgifter om en bestämd gärning eller omständighet utan täcker även mera allmänna ärekränkande omdömen, det sistnämnda passar bäst in på det aktuella fallet. Att uppgiften har nått en viss större spridning krävs inte, men en sådan omständighet kan emellertid ha betydelse för svårighetsgraderingen och straffmätningen. Det bör påpekas att den nedsättande uppgiften måste lämnas till någon annan än den som anses ha blivit förtalad. Om en nedsättande uppgift har direkt lämnats till dig är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB mer tillämplig. Eftersom dem eventuellt nedsättande uppgifterna lämnades via en podcast kan yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bli tillämplig. I sådana fall prövas förtal som ett yttrandefrihetsbrott, se 5 kap. 1 § YGL som hänvisar till 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, se särskilt 8 st. p. 14 avseende förtal. Den största skillnaden blir ansvarighetsreglerna eftersom 6 kap. YGL tillämpas där utgivaren av podcasten är i första hand ansvarig, se 1 §. Uppsåtsbedömningen blir även annorlunda än om brottsbalkens regler om förtal tillämpades, se framförallt 6 kap. 4 § YGL. Sammanfattningsvis kan man säga att det största hindret för att förtal kan anses ha inträffat i det aktuella fallet, oavsett om brottet prövas genom brottsbalken eller yttrandefrihetsgrundlagen, är frågan om uttalandet i tillräcklig grad identifierar dig som person. Jag förutsätter självklart att endast din e-postadress har blivit nämnd i sammanhanget. Med vänlig hälsning,

Fråga huruvida förtal föreligger

2014-08-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har sexchattat med en man som är förlovad med en annan kvinna. Dom bor dock inte ihop då hon bor i ett annat närliggande land. Han har skickat bilder på sig själv till mig samt att han har skickat filmer till mig via våra mobiler. Jag känner honom sedan tidigare och bett honom tidigare sluta att kontakta mig, det kan gå ett halvår men sedan kommer messen igen. Nu är jag trött på honom och jag tycker det är fel att han gör så här mot sin trolovade, och det är fel mot mig också. Jag funderar på att maila fästmön bilderna (och kanske filmerna) och berätta för henne att vad han håller på med. Tänkte också skicka med våra messkonversationer. Frågan är: Kan jag bli åtalad för förtal??
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 5:1 Brottbalken regleras förtal. https://lagen.nu/1962:700 Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Förtal innebär att man utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Otrohet är i sig inte brottsligt, däremot att anklaga någon för det kan anses vara att man utpekar personen som klandervärd. Vidare ska personens uttalande nått en annan person, en tredje person. Det är upp till en domstol att bestämma om det rör i sig om förtal eller inte. I detta torde 5:1 2 st BrB dock bli tillämplig. ”Var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han/hon att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska ej dömas till ansvar.” Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger. Här bör du dock gå fri eftersom du på sätt och vis varit skyldig att uttala dig om händelsen och dessutom har grund för att uppgiften är sann. Du har dessutom bett honom sluta kontakta dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Upprepade anmälningar - förtal

2014-07-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har upprepade gånger blivit både polisanmäld och anmäld till socialtjänsten för att min granne påstår att hon hör att jag slår min dotter eller på något sätt skadar henne. Jag har blivit utred av socialtjänsten och dem har inte kommit fram till att min dotter ska fara illa i min vårdnad. Min granne har inga egna barn och så fort min dotter skriker eller blir arg uppfattar min granne det som om hon skulle bli slagen eller dylikt. Socialtjänsten hävdar att jag kan anmäla henne för förtal men kommer det att hjälpa? Vad händer när man gjort en anmälan?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är svårt att avgöra om en anmälan skulle hjälpa dig i detta fall, men en eventuell dom kan såklart i bästa fall avhålla grannen från framtida anmälningar. Socialtjänsten säger att du kan göra en anmälan om förtal. Jag ska förklara vad detta innebär och vilka svårigheter som finns.Förtal innebär att utpeka någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning - Brottsbalken 5 kap. 1 § (https://lagen.nu/1962:700). Ansvar ska inte utdömas om det var försvarligt att lämna uppgiften i fråga och personen kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. En anmälan till socialtjänsten med de uppgifter du anger är att utpeka någon som brottslig och det är en uppgift som är ägnad att framkalla missaktning hos andra. I rättsfallet RH 1992:58 hade en person anmält till socialtjänsten att grannens barn for illa och att mamman vid tillfällen uppträtt berusat. Uppgifterna bedömdes innefatta förtal. Hovrätten menade att personen som gjort anmälan saknat tillräcklig grund för att anta att omständigheterna varit sådana som hon angett och det betraktades därför inte som försvarligt att lämna uppgifterna - skadestånd utdömdes.Det kan vara svårt att föra en talan om förtal då det enligt BrB 5 kap. 5 § är ett s.k. målsägandebrott. Detta innebär att åklagare i de flesta fall inte väcker åtal, utan det är upp till målsägande själv att föra sin talan. Sådana enskilda åtal är relativt sällsynta då det är svårt att på egen hand bedriva tillräcklig utredning. Allmänt åtal (som innebär att åklagaren för talan) kan dock väckas i undantagsfall, om brottet riktar sig mot den som är under 18 år eller om målsägande anger brottet till åtal hos åklagare eller polismyndighet och det av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt att åklagare för talan. Särskilda skäl innebär att det krävs särskilt kvalificerade fall för att åklagare ska väcka åtal, t.ex. kan det vara fråga om spridning av särskilt klandervärda uppgifter som riskerar den utpekades hela sociala existens (Rätts-PM 2012:1, Förtal och förolämpning).Jag vet inte vilka närmare omständigheter som föreligger i ditt fall, men jag vill uppmärksamma att det finns ytterligare ett brott din granne kan ha begått genom sina anmälningar. Detta är falsk eller vårdslös tillvitelse som regleras i BrB 15 kap. 7 §. Brottet innebär att lämna en sanningslös utsaga till en viss myndighet. Det räcker med att en osann uppgift lämnats för att gärningen ska ha begåtts. Att genom osanna uppgifter trakassera någon kan således vara brottsligt enligt BrB 15 kap. 7 §.Sammanfattningsvis kan sägas att det i ditt fall går att väcka talan om förtal men det är inte säkert att åklagaren för din talan. Det är också möjligt att din granne begått falsk eller vårdslös tillvitelse. Jag hoppas att detta klargjort rättsläget för dig!Vänliga hälsningar

Vad göra vid falska anklagelser?

2014-07-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar hur vi ska hantera att en granne (kvinna) anklagar min fästman för olaga intrång samt att han ska ha varit våldsam igår när han bad att få tillbaka en nyckel (vittne finns på motsaten). Detta är uttalat till mig samt skickat via SMS till en annan person. Grannen har även anklagat min fästmans dotter för att ha gjort övergrepp på hennes 3-årige son samt att grannen sprider lögner om dotters sexliv. Även andra grova anklagelser har skett och samtliga sprids muntligen och skriftligen till kända och okända personer. Vi misstänker att orsaken är en missriktad svartsjuka samt att grannen har drabbats av en personlighetsstörning.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Det agerande som din man och dotter utsatts för faller under ärekränkningsbrott och är straffbart. Ärekränkningsbrotten delas in i förtal och förolämpning. Brottsbalken 5 kap. 1 § reglerar brottet förtal. Den som pekar ut en annan person som brottslig eller ”klandervärd i sitt levnadssätt” i syfte att kränka personens ära kan dömas till böter. Detsamma gäller om någon påstår något nedsättande om personen inför andra. Själva påståendet är tillräckligt för att kunna straffas, oavsett om det faktiskt lett till andra människors missaktning eller inte. Brottet förolämpning hittas i brottsbalken 5 kap. 3 §. Det som skiljer förolämpning från förtal är att i detta brott riktar sig uttalandet till den drabbade personen själv. Handlingar i form av till exempel kränkande anklagelse, skällsord eller beskyllning, som endast är menade att såra personens ära, kan också de straffas med böter. De falska anklagelser som riktats direkt till din man och dotter innebär förolämpning, medan det din granne spridit till andra personer om din man och dotter innebär förtal. Du kan alltså göra en polisanmälan mot din granne för förtal och förolämpning. Slutligen kan nämnas att det också finns möjlighet till skadestånd (se skadeståndslagen 2:3) om brott befinns föreligga.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Förtal för uttalande om personförföljelse

2014-08-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är medlem i en bostadsrättsförening och har i sak, via mail, kritiserat ordföranden för att ha misskött handläggningen av ett flertal föreningsärenden. Nu har en av styrelseledamöterna via mail till övriga styrelseledamöter mfl påstått att jag utövat "rena personförföljelsen" mot ordföranden vilket inte alls är fallet. Personförföljelse är vad jag kan förstå ett brott. Styrelseledamotens påstående är osant och avser jag därför att polisanmäla denne för ärekränkning. Har jag stöd i lagen och kan jag vinna framgång med min anmälan
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken dömes den som bl.a. pekar ut någon som brottslig för förtal. För att dömas krävs det att utgiften har lämnats till en utomstående, dvs. inte endast till den beskyllde. Brottet förtal anses fullbordat så snart uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I detta fall kan man anse att brottet förtal är fullbordat då du har anklagats för en osann uppgift. Det krävs vidare inte att den osanna uppgiften verkligen har medfört andras missaktning, utan det räcker med att spridningen var ägnad för det. Tilläggsvis ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet. Det ska med andra ord vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Som regel brukar en beskyllning av brott anses vara nedsättande, undantag görs dock för lindrigare brott. Vidare är det tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning.Vidare i samma paragraf, 5 kap. 1 § 2 st., framgår att handlingen ska vara straffri om uttalandet med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna ut, om uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för det.För att avgöra om uppgiftslämnandet var försvarligt måste man göra en avvägning mellan det allmänna intresset av att lämna ut uppgiften och ditt intresse av att inte uppgiften inte lämnas ut. Vad en domstol skulle komma fram till i denna del är svårt att säga. Dock är det inte troligt att det är försvarligt av ordföranden att anklaga dig för personförföljelse. Därför skulle du möjligtvis kunna framgång med din anmälan.Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig på Zozan.peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Förutsättningar för förtal

2014-08-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej nyss var det en travtävling i Malmö där en fransk häst vann men diskades då blev den franska tränaren skogstokig och kallade alla svenskar för idioter i en intervju efter loppet. Borde detta inte innebära att i praktiken alla svenskar kan stämma honom för förtal.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du använder dig av Lawline!Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1 § och definitionen av detta brott är enligt lagtexten "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". Det går inte att förtala kollektiva enheter. Den utpekade ska vara en viss levande person. Att kalla alla svenskar för idioter är alltså inte förtal. Dessutom ska det vara fråga om en uppgift, inte enbart ett värdeomdöme. I denna situation rör det sig därför inte om en uppgift som utsätter någon för andras missaktning.Brottsbalken hittar du (https://lagen.nu/1962:700).Vänliga hälsningar 

Får chef sprida uppgifter om anställdas brottsliga gärningar?

2014-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får en chef sprida ut information till en anställd om de övriga anställda huruvida de förekommer i belastningsregistret och pga vilka orsaker dem förekommer där?Tack på förhand.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt brottsbalken 5 kap. 1 § 1 st. gör sig den som lämnar uppgifter till andra om att någon är brottslig skyldig till brottet förtal. Din chefs agerande är alltså ett skolboksexempel av förtalsbrottet sett enbart till bestämmelsens första stycke. Enligt andra stycket gäller dock att ansvar inte ska utdömas om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs att personen var skyldig att uttala sig eller att det på annat sätt var försvarligt att personen lämnade uppgiften. För det andra krävs att uppgiften var sann eller åtminstone att den som lämnade uppgiften hade skälig anledning att tro att den var sann. Beroende på situationen på din arbetsplats kan det kanske vara försvarligt att lämna de uppgifter som har lämnats. Utan att veta mer kan jag dock inte göra en närmare bedömning.Vänliga hälsningar,

Förtal - anmälan till soc

2014-07-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |He! sen tre år tillbaka gick jag å mina två barns mamma isär som för övrigt e den största mytoman jag någonsin träffat! Å sen jag träffade min nuvarande sambo så har hon varit extra jobbig på väldigt många sätt å anklagat oss för det ena och det andra men min största fråga just nu e att i maj anmälde hon mig till soc att jag tydligen ska slå barna bl.a. vilket inte stämmer men vi är nu under process där å hon kommer inte vinna detta då soc inte kan se att det hon säger stämmer! Men hon är ute efter att få ha barna själv på heltid å har även gått till familjerätten med henne innan detta utan att veta anledningen å det första hon säger där är att hon inte tror att jag ville ha barna å just då va jag pappaledig måndagar å fredagar i två månader för att få mer tid med dom å efter två gånger där ville hon inte gå dit mer för hon tyckte att dom bara stod på min sida. Hon har även anklagat min sambo för att hon tydligen ska ha slagit en av mina barn vilket inte heller stämmer. Hon har vägrat ge mig ena barnbidraget fast vi har gemensam vårdnad och barna lika mycke varannan vecka men nu i Mars kunde jag äntligen få det eftersom jag kunde söka själv då så tror det e därför hon gjort denna anmälan för att hon e sur över det! Det finns så otroligt mycke jag kan bevisa på att hon är en olämplig mamma då det hon håller på med påverkar barna väldigt mycke å att hon använder barna som ett verktyg mot mig! Jag tror att barna mår dåligt över hur mamma beter sig å att hon pratar väldigt dåligt om mig/oss till dom vilket gör dom väldigt förvirrade å osäkra! Sen denna process börjat har barna blivit extra glada över att åka till mig å sagt varje söndag att dom inte vill till mamma utan vill stanna här. Jag vill ha barna på heltid och att hon får ha dom varannan helg för självklart ska dom få träffa sin mamma åxå men som det e nu så e det inget som fungerar med henne. Har även ett barn på 1år med min nuvarande sambo + 2 bonus barn. Så jag undrar hur jag kan gå tillväga? Jag vill anmäla henne för falsk tillvitelse och förtal, även min sambo vill anmäla henne för förtal! När hela processen med soc är över vill jag gå till familjerätten med detta! El hur ska jag göra? Vi har varit väldigt tillmötesgående mot henne länge nu utan resultat utan bara mera smutskastning mot oss från henne å nu e jag trött på allt bråk från hennes sida! Jag vill att mina barn ska ha det bra å må bra igen!
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline!Förtal är ett målsägandebrott som regleras i brottsbalkens 5 kap 1§ som du finner här. För att det skall kunna röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Ditt x måste haft uppsåt till agerandet, dvs agerat med vilja. Enligt din beskrivning är detta fallet vad gäller ditt X. Ditt X kan enbart gå fri i en situation som denna om hon kan visa att de har varit skyldiga att uttala sig om händelsen och att de har haft grund för att uppgiften var sann. Om det förelåg befogade misstankar vad gäller erat sätt att sköta barnen så kan ditt X ej dömas för förtal. Svårigheten ligger i att föra bevisning vid domstol då ditt X alltid kan hävda att hon har varit orolig för sina barn och att hon därför känt sig tvungen att anmäla till socialen, således att det förelåg befogade misstankar.  Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, vilket framgår att du vill, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren. Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar att du tar kontakt med ett juridiskt ombud och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Bästa hälsningar