Objektiva rekvisit för olaga förföljelse

2014-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag och mina kompisar gick in i skogen för att ta en promenad. Min granne såg oss och följde efter oss en stund utan att vi visst, när vi fick syn på honom så gick han tillbaka, kan man anmäla honom för att ha spionerat på oss?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Termen ”spionage” avser brott som riktar sig mot rikets säkerhet där person går en främmande makt tillhanda genom att anskaffa, befordra, lämna eller röja uppgift om rörande försvarsverk, vapen eller liknande där det kan medföra men för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Sådant förhållande kan vi snabbt avfärda här!Vad ni har råkat ut för är istället en handling mot er så som enskilda individer där det kan bli fråga om brott mot frihet och frid. För att det ska röra sig om olaga förföljelse enligt 4 kap. 4b § brottsbalken krävs dock att flertalet brottshandlingar har riktats mot er, exempelvis ofredande, skadegörelse eller misshandel. Dessutom ska dessa handlingar ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av er integritet.Sammanfattningsvis kan sägas att även om det ni blivit utsatta för kan upplevas så som obehagligt finns idag ingen straffrättslig reglering som kriminaliserar din grannes förfarande.Brottsbalken finner du https://lagen.nu/1962:700#K4Vänligen,

Olaga intrång i nedlagd fabrik

2014-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och en kompis klättrade igår kväll under ett stängsel och tog oss in på ett gammalt fabriksområde, en nedlagd fabrik som vi sedan en tid tillbaka har velat besöka. Vi parkerade bilen utanför och gick in under staketet, vi var där i ungefär 45 minuter och gick sedan mot bilen. Då stod det 2st väktare samt polis på platsen som sett att vi tog oss in och de undrade vad vill höll på med. Vi förklarade situationen, att vi bara tittat föra att det var spännande med en nedlagd fabrik. De tog våra körkort, tittade upp oss osv, ej straffade sedan tidigare. De förklarade att det var olagligt att gå in på området osv, en fråga om olaga intrång. Det enda vi gjort var att gå runt ute på området och tittat på byggnaderna. De lät oss gå och skulle återkomma om det blev så att vi anmäls. Vad kan vi vänta oss för straff? Kommer de att anmäla?mvh
Johan Olsson |Hej och tack för din fråga!När ni tog er in under staketet och in på området så gjorde ni er skyldiga till olaga intrång enligt 4 kap 6§ 2st Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1) precis som polisen och väktarna påpekade. I lagtexten så beskrivs olaga intrång som att man obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad, upplagsplats eller liknande platser. Olaga intrång av normalgraden kan enligt lagen innebära böter. Det finns även en grov form av olaga intrång som kan innebära fängelse i högst två år. Att någon blir dömd för grovt olaga intrång är dock mycket ovanligt och kräver ett allvarligt brott, när det till exempel har förekommit skadegörelse, våld eller stor hänsynslöshet vid intrånget. Eftersom att det i detta fall rörde sig om en nedlagd fabrik som endast besöktes under en kortare tid samt att ingenting förstördes varken vid intrånget på området eller inne på själva området så finns det ingenting som talar för att det skulle bedömas som grovt.Vad gäller frågan om de kommer att anmäla eller inte så är det givetvis svårt att svara på, men med tanke på hur lindrigt ert olaga intrång var, att fabriken var nedlagd och att ni inte orsakade någon skada på området så finns möjligheten att de inte anser det tillräckligt allvarligt för att anmäla. Med vänliga hälsningar, 

Brottstyper som omfattas av grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning

2014-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Omfattas ett brott mot ett utfärdat kontaktförbud av kränkningsbrottet i 4:4a Brb?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!I 4 kap 4 a § BrB räknas upp vilka brottstyper som omfattas av grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning. Den 1 juli 2013 skedde en lagändring som innebär att numera omfattar paragrafen även 24 § lagen om kontaktförbud (överträdelse av kontaktförbud), se https://lagen.nu/1988:688#P24 Vänligen,

Inspelning av person mot dess vilja?

2014-01-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om det visar sig att det är lagligt att spela in en elev på skolan (min förra fråga) så har jag en fullföljande fråga. Säg att man spelade in en elev och det är lagligt men den här eleven känner sig kränkt (man kanske inte ens har spelat in eleven men eleven tror det och känner sig kränkt ändå), är det mot lagen då. Kan man liksom bli anmäld för att ha kränkt eller mobbat någon?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det kan under vissa förhållanden vara förbjudet att spela in personer i utsatta situationer enligt en Brottsbalkens 4 kapitel 6 § a (se: https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1). På din första fråga är svaret alltså att det kan vara olagligt beroende på den situation som inspelningen görs.Om det visar sig att den här personen inte blivit inspelad med istället känner sig kränkt av det agerandet som han eller hon blivit utsatt för finns det grund för att anmäla denna person. Brottet kallas då för ofredande och finns i Brottsbalkens 4 kapitel 7 §. De flesta typer av det man traditionellt kan kalla "mobbning" faller under brottet.

Otillåten fotografering i duschen

2014-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för brott att fota någon naken tex i duschen mot dess vilja?
Daniel Morgansson |Hej Robert,Att fotografera någon i duschen mot dennes vilja kan vara några olika brott, lite beroende på omständigheterna.Om du fotograferar personen utan att hen vet om det kan det vara kränkande fotografering. (BrB 4 kap 6a §)Bara genom att t.ex. sätta upp en kamera i duschen/omklädningsrummet, utan att ens ta några bilder, kan du göra dig skyldig till förberedelse till kränkande fotografering.(BrB 4 kap 9b §)Om man kan anse att själva fotograferingen görs för att kränka personens sexuella integritet (man är ju oftast naken i duschen) så skulle det kunna utgöra sexuellt ofredande. (BrB 6 kap 10 § 2 st.)Alla brott ovan kan ge böter eller fängelse i högst två år.Det här är bara ett urval av brott som det skulle kunna vara. Mycket av omständigheterna runt omkring avgör vilket brott det skulle kunna vara. Är personen t.ex. under 15 år öppnar det upp för en rad andra möjliga brott, men det är svårt att säga något definitivt och konkret när det inte finns en faktisk situation att bedöma.Kort och gott så skulle jag råda dig till att vara försiktig med att fotografera personer i känsliga situationer mot deras vetskap/vilja.Med vänliga hälsningar

Olagligt att ''snoka'' i annans mobil?

2014-03-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är olagligt att snoka i någons mobil utan dennes vetskap.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Ett intrång i någons mobil skulle eventuellt var att anse såsom brytande av post eller telehemlighet. 4 kap. 8§ brottsbalken. I ett liknande fall så dömde en Hovrätt i mål RH 2004:40 för dataintrång då en person olovligen hade läst en annans e-post samt tagit sig in på dennes hemsida på Lunarstorm. 4 kap 9c§ brottsbalken. Jag skulle således vilja påstå att det beror på vad du läser i mobilen, i det fall du läser sms kan 4 kap 8§ bli tillämplig och om du läser e-post eller går in på personens facebook-konto så torde ansvar för dataintrång föreligga enligt 4 kap 9c§ brottsbalken.Utfallet beror även på vad du gör med informationen, använder du den för att förtala personen eller förolämpa så gör du dig givetvis skyldig till förtal eller förolämpning. Bara för att något är sant är det inte straffritt att sprida det. 5 kap. 1-3§§ brottsbalken. Vill du själv läsa brottsbalkens regler hittar du dem https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Förstöra annans post

2014-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som blivit utslängd från en lägenhet där hon var inneboende och eftersom hon precis blev utslängd så har hon inte hunnit få eftersändning på sin post och personen som hyr lägenheten förstör den post som är till min vän. Finns det något som hon kan göra eller någonstans hon kan vända sig??
Josef Hallak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om den som hyr lägenheten olovligen öppnar och läser din väns post begår personen ett brott enligt 4 kap. 8 § brottsbalken. Brottet kallas brytande av post- och telehemlighet och straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Att förstöra posten kan bedömas som egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken, och straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Hon kan helt enkelt vända sig till polisen och göra en polisanmälan. Vänligen, 

Olagligt att fotografera i en skola?

2014-01-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att spela in någon i skola, alternativt ta ett foto på någon utan personens tillstånd? Jag vet att det t.ex är olagligt att sedan lägga ut detta på internet utan personens tillstånd men jag har alltid undrat om det faktiskt är olagligt att spela in/ta fotot. Tänk också på att inspelningen eller tagandet av fotot händer på skolans område. Ifall skolans policy säger att man inte ska spela in eller ta foton på elever utan tillstånd, är det då olagligt eller bara oetiskt och mot skolans policy som inte leder till något...?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Som huvudregel är det enligt svensk rätt inte olagligt att ta kort på/filma en person utan dennes tillåtelse. Det viktiga undantaget till detta är förbudet i brottsbalken 4 kap. 6 a § mot kränkande fotografering (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6a) som infördes den 1 juli 2013.  Enligt den bestämmelsen är det inte tillåtet att utan samtycke och i hemlighet fotografera (eller filma) någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det är alltså bara olagligt att fotografera någon som befinner sig på dessa uppräknade platser. I en skolmiljö är det således inte tillåtet att (i hemlighet) fotografera någon som befinner sig på en toalett, i ett omklädningsrum, en dusch, bastu eller liknande områden. På andra platser, exempelvis ute på skolgården eller i korridorer, är det dock tillåtet att fotografera vem som helst. Om skolan har ett generellt policyförbud mot fotografering utan tillåtelse även på dessa platser är det alltså, som du säger, enbart oetiskt att bryta mot detta. Exakt vilka konsekvenser det kan få att bryta mot policyn är svårt att uttala sig om generellt. (Rent allmänt är det väl bra att försöka hålla sig till skolans regler och inte fotografera hejvilt utan tillåtelse även då det inte är olagligt att göra det.) Vad gäller själva spridningen av fotografier är det som huvudregel tillåtet att lägga upp bilder/filmer på nätet, oavsett om man har den fotograferades tillstånd eller inte. Det kan dock i vissa fall vara förbjudet att lägga upp bilder, exempelvis om det innebär en kränkning av den personliga integriteten enligt personuppgiftslagen (se https://lagen.nu/1998:204#P5aS2) eller utgör förtal enligt brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Men något mer generellt förbud finns inte, bestämmelsen om kränkande fotografering omfattar bara själva fotograferingen, inte spridningen av bilder. Hör gärna av dig om du undrar över något mer! Vänligen