Kränknade fotografering i skolans omklädningsrum

2014-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej undrar hur man ska göra. Våran pojk blev fotograferad av en annan elev i dusch rummet utan att veta om det o detta hände i skolan. Har varit i kontakt med räcktorn men skolan vill bagalitesera det vi vill anmäla. Men vi vill ha lite bak grund vad skolans skyldig het mm. Samt vad kan man som förälder göra. Önskar råd mm
Jennifer Rönnerhed |Hej!Att bli fotograferad i omklädningsrummet är vanligvis ett exempel på kränkande fotografering 4 kap. 6 a § BrB https://lagen.nu/1962:700 Kränkande fotografering kan bara aktualiseras när det har skett i hemlighet vilket innebär att samtycke saknas.I Sverige blir man inte straffas om man är under 15 år. Utifrån frågan kan jag inte göra en bedömning av hur gamla barnen är. Om barnet som tagit bilden/bilderna är under 15 år kan det inte straffas. Är förövaren å andra sidan 15 år eller äldre innebär detta att barnet kan straffas. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att denna delen inte är så viktig. Utan att det väsenliga från er sida är att skolan ska göra rätt för sig.Vid en sådan händelse som har inneburit en kränkning av en elev har rektorn en skyldighet att hjälpa det utsatta barnet genom att det bl.a. ska kunna bearbeta upplevelsen. Denna hjälp ska ges i form av skolpsykolog och liknande.Hur skolan agerar vid en för handen föreliggande situationer varierar beroende på den plan skolan har upprättat för förebyggandet av kränkande behandlingar.BEO (Barn- och elevombudsmannen) är en del av Skolinspektionen som är en statlig myndighet dit föräldrar kan vända sig för att bl.a. få rätt till skadestånd till sitt barn för mobbning. Utifrån din fråga kan denna enstaka händelsen inte anses som mobbning. Utifall att det skulle finnas flera händelser som er son har blivit utsatt för av den som fotograferade honom ska skolan ha kunna haft möjlighet att förebygga. Personalen har en skyldighet att jobba mot mobbning. För att skolan ska kunna anses ha ett ansvar krävs att det ska finnas ett samband mellan skolan och kränkningarna.När eleverna är i skolan har givetvis lärare ett visst ansvar att skydda elever från att utsättas från viss fara. När elever kränker andra med tekniska medel måste givetvis frågan ställas hur långt skolans ansvar kan stäckas. Hur mycket kan personalen ta ansvar för? Frågan är hur mycket skolan kan ligga till last för att denna kränkning inte skulla ha hänt. Ska lärarna behålla samtliga elevers mobiltelefoner under idrotten just så att detta inte ska kunna ske eller innebär det en för stor kränkning i deras privatliv etc. Det är svåra avvägningar som måste göras. Ska en vuxen lärare vara närvarande i omklädningsrummet? Frågan är om personal hade kunnat skydda ert barn i denna situation. Detta hänger givetvis också på vilka föreskrifter som finns kring elevernas användande av mobiler kring idrotten om sådana föreskrifter ens finns.Skolorna har olika planer i form av tillvägagångssätt när det gäller kränkande behandling. I dessa ska bl.a. anges hur man ska gå till väga och vem som ev. ansvarar för en utredning. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikation/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2798 under länken finns en handbok för hur skolan ska agera vid kränkande behandling. I lag framgår att skolor är skyldiga att förebygga och stoppa kränkningar av elever.Sedan 2011 är rektorerna enligt lag skyldiga att upprätta en anmälan om kränkande behandling när sådan upptäcks på skolorna. Lagstiftningen kring 4 kap.6 a § är en ny paragraf sedan 1 juli 2013. I dag blir det allt vanligare att brott begås med hjälp av tekniska medel. Huruvida det omfattas av kränkningar i 6 kap. Skollagen är svårt att göra en bedömning. Det är utifrån frågan svårt att spekulera om frågan har lagts ut på sociala medier eller om bilder tagits och sedan raderats. Rektorn ska enligt ovanstående inte bagatellisera händelsen utan har en skyldighet att aktivt arbeta mot kränknade behandlingar och vid en kränkande behandling ska en anmälan upprättas.

Ofredande, förtal

2014-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har problem med en granne. Vi har bott i vårt hus i 3 år. Under denna tid har vår granne vid ett flertal tillfällen uppträtt märkligt gentemot oss. Han tilltalar inte mig eller min man. Vi har från början uppfattat honom som en obehaglig typ och valt att ha så lite med honom att göra som möjligt. Men han ringer på i huset när våra nästan vuxna barn är hemma och pratar med dem. Under vårt samfällighetsmöte nyligen hade han en alltigenom hotfull och nedlåtande attityd gentemot mig genom att indirekt påstå att vi inte skulle fullföljt våra plikter i samfälligheten, vilket absolut inte är sant (min man var tyvärr inte närvarande). Helt oprovocerat och utan förvarning spydde han sedan ut hat och ilska gentemot grannskapets (och speciellt våra) katter som enligt honom skulle både kissat inomhus och i hans bil. Nästa gång skulle han minsann slå ihjäl dem! Och lagen hade han minsann på sin sida! Vi hade inte hört att han upplevde problem med katterna. Tvärtom har han gullat med dem och till våra barn sagt att det är så mysigt när katterna följer med honom och hans hund på promenad. Och sanningshalten i kissandet finns all anledning att tvivla på. Jag fick också höra att han förbannat den dag vi flyttade in och att vi skulle sälja vårt jävla hus och flytta härifrån. Därefter stormade han ut från mötet och jag fick inte möjlighet att resonera med honom. Vilket inte hade gått så klart. Hur går man vidare? Det känns väldigt olustigt att bo här nu. Vi har tidigare upplevt ett flertal små incidenter med kastade blomkrukor och omflyttade soptunnor mm och nu senast att han klippt av grenar på vårt träd och kastat över på vår tomt. Min rädsla är att det här "kriget" han startat gentemot oss kommer att eskalera. Vi har verkligen inte gjort något för att provocera honom. Finns det fog för en anmälan? Ger det något? Till saken hör att detta är en kriminell buse. En sökning på nätet gav en mängd domar och åtal för olaga hot, stöld, häleri och liknande. Senast för ett drygt år sedan.
Fredrik Holst |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Problem med grannar och grannosämja är aldrig roligt. Som du beskriver verkar grannen oprovocerat ha börjat bråka med Dig och Din familj. Det han har gjort sig skyldig till under samfällighetsmötet skulle kunna falla in för ramen för förtal, se brottsbalken 5 kapitlet 1 §. Länk: Brottsbalken . Då han hävdade att Ni inte hade fullföljt våra plikter i samfälligheten och att han fällde hatiska och ilskna kommentarer gentemot Er. Kastande av blomkrukor och de andra incidenterna skulle kunna utgöra ofredande, se 4 kapitlet 7§ i brottsbalken. Där stadgas det att "den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande", vilket verkar falla inom ramen för vad Er granne har utsatt Er för. Generellt vad gäller att anmäla personer, så är det i slutändan upp till domstolen att avgöra om han är skyldig eller inte utifrån den bevisningen som finns.Gällande det som skedde under samfällighetsmötet kan sägas att Ni har en del vittnen som skulle kunna berätta och styrka det som Ni vart utsatta för. Gällande kastandet av blomkrukor m.m. så vet jag inte vilka det var som såg det utföras. Att uttala om han kommer att dömas eller "om det ger något att anmäla" kan inte jag bedöma. Men uppenbarligen, utifrån det Ni har skrivit här så har han utsatt Er för saker som kan utgöra brott. Huruvida en fällande dom kommer att avhålla honom från att göra liknande saker igen kan ingen veta. Vänligen, Lawline

Ljudinspelning av föreningsmöte

2014-03-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Har en fråga om ljudinspelning. Vi skall ha ett möte i vår brf där styrelsen skall lämna ut information om jäv reglerJag har fått veta att en av medlemmarna inte kan komma och skickar ett familjeombud. Han kräver dock och hävdar att han har laglig rätt att denna familjemedlem spelar in mötet med ljudinspelare. Kan han kräva detta med laglig rätt trots att han skickar ombud samt att det förs protokoll. Vad händer om någon på mötet vägrar att bli inspelad?
Farhad Niroumand |Hej!Tack för din fråga.Enligt 4 kap. 9a § brottsbalken är det fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i samtalet. Vid ljudinspelning av föreningsmöte så har det ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om och det är inte heller nödvändigt att annan part är medveten om att samtalet spelas in. Med vänlig hälsning,

Objektiva rekvisit för olaga förföljelse

2014-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag och mina kompisar gick in i skogen för att ta en promenad. Min granne såg oss och följde efter oss en stund utan att vi visst, när vi fick syn på honom så gick han tillbaka, kan man anmäla honom för att ha spionerat på oss?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Termen ”spionage” avser brott som riktar sig mot rikets säkerhet där person går en främmande makt tillhanda genom att anskaffa, befordra, lämna eller röja uppgift om rörande försvarsverk, vapen eller liknande där det kan medföra men för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Sådant förhållande kan vi snabbt avfärda här!Vad ni har råkat ut för är istället en handling mot er så som enskilda individer där det kan bli fråga om brott mot frihet och frid. För att det ska röra sig om olaga förföljelse enligt 4 kap. 4b § brottsbalken krävs dock att flertalet brottshandlingar har riktats mot er, exempelvis ofredande, skadegörelse eller misshandel. Dessutom ska dessa handlingar ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av er integritet.Sammanfattningsvis kan sägas att även om det ni blivit utsatta för kan upplevas så som obehagligt finns idag ingen straffrättslig reglering som kriminaliserar din grannes förfarande.Brottsbalken finner du https://lagen.nu/1962:700#K4Vänligen,

Hemfridsbrott, mamman nekar sonens flickvän

2014-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min pojkvän bor hos sin mor i en lägenhet och har också sin adress hos henne (alltså INTE c/o). Hon och jag har aldrig haft en bra relation även fast jag och hennes son har varit tillsammans i över två år! Nu är jag inte längre välkommen att sova hos honom ens för en natt, har hon rätt till att neka honom att ha mig där? Hon hyr lägenheten av företag men han är ju inskriven där, borde det då inte vara så att han har rätt till vilka besökare han vill samt låta vilka han vill sova kvar?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När flera personer bor i en lägenhet räcker det med att en av personerna motsäger sig att ha en gäst där, i det här fallet att mamman inte vill att du ska sova över. I det fall du är i lägenheten när hon säger att du inte är välkommen och du inte lämnar lägenheten, räknas detta som hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1. Det här gäller även fast din pojkvän tillåter dig att vara i lägenheten.Svaret är helt enkelt att nej, din pojkvän kan inte ha vilka besökare han vill och låta dessa sova över om hans mamma säger nej.Med vänliga hälsningar,

Frihetsberövande?

2014-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en busschaufför vägra släppa av andra passagerare bara för att en person har gjort något klumpigt som att spilla ner i bussen? Detta hände nämligen mig idag. Jag och några av mina vänner satt i den bakre delen av bussen och en annan kille tappade ut sin läsk så chauffören sa till alla i den bakre delen att fixa det men ingen gjorde det. Ingen tyckte att det var deras uppgift men han öppnade aldrig dörrarna i den bakre delen, inte tills vi kom till slutstationen då vi till slut lyckades övertala han att vi skulle ut. Jag undrar helt enkel om han får låta bli att släppa av andra personer?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Nej, en busschaufför har inte rätt att hindra passagerare från att gå av bussen på den grunden som du anger i din fråga. Om man tvingas vara kvar på en buss mot sin vilja för att chauffören vägrar öppna dörrarna blir det en form av frihetsberövande. Chauffören agerande skulle därmed troligtvis bedömas som olaga frihetsberövande enligt 4 kap 2 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700).Det ska dock tilläggas att du i frågan nämner att chauffören inte öppnade dörrarna i den bakre delen av bussen. Det framgår dock inte om de andra dörrarna öppnades och om ni i så fall skulle kunnat gå av bussen genom någon annan dörr. Om det fanns en möjlighet för er att gå av bussen gjorde chauffören sig troligtvis inte skyldig till olaga frihetsberövande även om han så att säga ”försvårade” avstigningen för er genom att inte öppna de bakre dörrarna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar, 

Inkräktande på tomt

2014-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne rycker upp växtlighet och skottar på min tomt utan lov. Jag har påpekat ett flertal gånger att de inte får göra så, men de bryr sig icke om detta. De har även flyttat på en tomtpinne, för de vill åt min vändplan i slutet på infarten. Vad ska jag göra åt detta? Det har pågått i flera år och nu måste det upphöra.
Daniel Bylock |Hej,Det du i första hand bör göra är att upplysa grannen att du inte accepterar hans beteende. Om det inte hjälper kan du anmäla att det strider mot 3 kapitlet 1 § Jordbalken, där var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall taga skälig hänsyn till omgivningen. Därefter kan man få skadestånd enligt 32 kapitlet Miljöbalken. Det skulle även kunna ses som hemfridsbrott enligt 4 kapitlet 6 § Brottsbalken om du hänvisar till grannens skottande och flyttande av tomtpinnen.Vänliga hälsningar

Otillåten fotografering i duschen

2014-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för brott att fota någon naken tex i duschen mot dess vilja?
Daniel Morgansson |Hej Robert,Att fotografera någon i duschen mot dennes vilja kan vara några olika brott, lite beroende på omständigheterna.Om du fotograferar personen utan att hen vet om det kan det vara kränkande fotografering. (BrB 4 kap 6a §)Bara genom att t.ex. sätta upp en kamera i duschen/omklädningsrummet, utan att ens ta några bilder, kan du göra dig skyldig till förberedelse till kränkande fotografering.(BrB 4 kap 9b §)Om man kan anse att själva fotograferingen görs för att kränka personens sexuella integritet (man är ju oftast naken i duschen) så skulle det kunna utgöra sexuellt ofredande. (BrB 6 kap 10 § 2 st.)Alla brott ovan kan ge böter eller fängelse i högst två år.Det här är bara ett urval av brott som det skulle kunna vara. Mycket av omständigheterna runt omkring avgör vilket brott det skulle kunna vara. Är personen t.ex. under 15 år öppnar det upp för en rad andra möjliga brott, men det är svårt att säga något definitivt och konkret när det inte finns en faktisk situation att bedöma.Kort och gott så skulle jag råda dig till att vara försiktig med att fotografera personer i känsliga situationer mot deras vetskap/vilja.Med vänliga hälsningar