Ofredande och förtal

2015-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |grannar hjälper en förening att förfölja oss. detta sker genom att störa oss med ljud och tala illa om oss till andra grannar att vi är knarklangare. är detta ett brott,
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att ge ett fullständigt svar utan att känna till alla detaljer, dock kan man generellt sett säga följande om situationen du beskriver.Att störa någon med oljud och liknande skulle kunna betraktas som ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.Att sprida lögner om att någon är en ”knarklangare” är att utpeka någon som brottslig på ett sätt som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Det kan alltså vara fråga om brottet förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet kan leda till böter. För att en åklagare ska kunna väcka åtal beträffande förtal krävs dock enligt 5 kap. 3 § brottsbalken att det anses ”påkallat ur allmän synpunkt”.Du kan anmäla dessa händelser till Polisen genom att ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation.Jag hoppas att det var svar på din fråga och att din situation löser sig! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänlig hälsning

Dataintrång av arbetsgivaren vid ändrat lösenord till mailen?

2015-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min statliga arbetsgivare har bytt lösenord på mitt gmail. Till kontot finns socialt mediakonto och min e-signatur. Nu använder en annan person mitt konto så att det ser ut som om det är hon som är författaren till mina inlägg på G+(socialt mediekonto). Jag har ingen kännedom om hon använt min e-signatur.Vilka brott har hon begått som jag kan åberopa? Vilka lagtexter?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som din arbetsgivare skulle kunna ställas till svars för genom att byta lösenord på din gmail är med övervägande sannolikhet dataintrång enligt 4:9c Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1). I paragrafen stadgas att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.Inom straffrätten delar man in en brottslig gärning i så kallade objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten utgörs av de faktiska omständigheter som har ägt rum, det vill säga det som har hänt, medan de subjektiva rekvisiten tar sikte på gärningsmannens avsikt (även kallat uppsåt) med gärningen. Dessa måste vara uppfyllda samtidigt för att ett brott ska ha ansetts begånget. I fråga om dataintrång, så utgörs då de objektiva rekvisiten av att någon annan olovligen ska bereda sig tillgång - eller i ditt fall ändra - en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. "Någon annan" utgörs av din arbetsgivare, och det kan även konstateras att denne har bytt lösenord på din mail utan lov, alltså olovligen. Att byta lösenordet är att anse som en ”ändring” i paragrafens mening. Kvar är då endast att bedöma uttrycket ”uppgift som är avsedd för automatiserad behandling”. Denna formulering kan tyckas svårförståelig och vag, men är formulerad på så vis för att möjliggöra en bred tillämpning av paragrafen. Enligt förarbetena till lagen (se proposition 2006/07:66 s.49 vid intresse) så framgår det att alla uppgifter i form av fakta, information eller begrepp som uttrycks i en för en dator anpassad och läsbar form omfattas av bestämmelsen. Därmed så står det även klart att lösenordet till din mail är en sådan uppgift som åsyftas i paragrafen, och alla objektiva rekvisit är därför uppfyllda. Vad gäller de subjektiva rekvisiten, så måste det alltså för att straffansvar ska föreligga även konstateras att din arbetsgivare har haft uppsåt i utförandet av gärningen. Med andra ord så måste det kunna fastställas att din arbetsgivare inte ändrade ditt lösenord av ett rent misstag eller p.g.a. någon annan teknisk olyckshändelse. Jag har inte ett tillräckligt underlag med information för att bedöma detta, men din berättelse tyder på att ändringen av lösenordet inte har skett genom en olyckshändelse utan istället med arbetsgivarens uppsåt. I sådant fall är även de subjektiva rekvisiten för brottet uppfyllda, och ansvar för dataintrång enligt 4:9c BrB kan mycket väl föreligga.Vad gäller en eventuell påföljd för denna typ av dataintrång så är det mycket svårt att ge en exakt förutsägelse, eftersom att straffmätningen sker efter domstolens bedömning. Jag skulle dock inte bedöma att dataintrånget är så pass allvarligt att det, vid en eventuellt fällande dom, skulle leda till någonting annat än endast böter. Hoppas att detta gav ett svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ofredande att bli mobbad av kollega på arbetsplats?

2015-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är detta ofredande? Ska förklara kortfattat.Jag blev arbetsledare på mitt jobb vilket en kollega aldrig accepterade. Varje gång jag försökte diskutera med honom om vad han skulle göra så blev han vansinnig och stod och skrek mig rakt upp i ansiktet, det på gick i närmare två år tills jag tillslut inte orkade mer och jag hoppade av den tjänsten då min chef inte ville göra något. Sedan hände det igen nyligen efter att jag berättade för min chef en sak som han gjorde som inte var enligt rutinerna och då blev han helt galen igen framför min chef(!) och han bara stod och tittade på och gjorde ingenting. Pågrund av detta har jag haft svårt att sova och börjat gå till en psykolog då jag mått psykiskt dåligt.Kan detta räknas som ofredande? Är det värt att testa att anmäla för det?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Kraven för att en gärning skall ses som ett ofredande framgår av 4 kap 7 § brottsbalken. Din situation kan falla inom rekvisitet ‘’hänsynslöst beteende’’ och därav eventuellt omfattas av regeln. Mobbing kan utgöra ett slags ofredande. Det ställs dock upp ett krav på att den som ofredar ska vara medveten om att dennes agerande är felaktigt. Av detta skäl bör du först och främst informera personen om att dennes agerande utgör ett ofredade i form av ett hänsynslöst beteende. Skulle problemen fortsätta är samtliga krav för att gärningen skall ses som ett ofredande uppfyllda och om det inte finns något annat sätt att förbättra situationen på er arbetsplats kan du göra en anmälan. Innan du gör något bör du dock tala om för din chef att du funderar på att göra en anmälan och se om chefen kan föreslå något mindre ingripande sätt att lösa problemen på. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Misshandel och hemfridsbrott samtidigt?

2015-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hemfridsbrott och olaga intrångOm en person under pågående misshandel mot mig får tillsägelsen att lämna altanen omgående, det upprepas 4-5 gånger, altanen är omgärdad med grind och staket, personen gör ytligare en fysiskt misshandel mot mig på altanen, är det hemfridsbrott och olaga intrång förutom själva misshandeln?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis är det alltid svårt att uttala sig om ifall ett visst brott är begånget. Detta beror ju på att både de objektiva och subjektiva rekvisiten måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna bli aktuellt. De subjektiva rekvisiten, dvs. gärningspersonens uppsåt eller möjligtvis oaktsamhet, blir tyvärr omöjliga för mig att veta om de var uppfyllda eller inte. Misshandelsbrottet regleras https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1. I det här fallet verkar det som att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, nämligen att någon har tillfogat dig kroppsskada eller smärta. Som tidigare sagts krävs i det här fallet för att misshandelsbrottet ska bli aktuellt någon form av uppsåt från gärningspersonens sida, men det kan jag alltså inte uttala mig om ifall denne hade. Vad gäller hemfridsbrottet (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1) är de objektiva rekvisiten att en person olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, där också gård innefattas. Olaga intrång blir endast aktuellt om någon intränger eller kvarstannar obehörigen exempelvis i en fabrik eller ett kontor, vilket inte var fallet i din fråga (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S2). Eftersom misshandeln och hemfridsbrottet har olika rekvisit gäller att en person skulle kunna dömas för båda dessa brott trots att de inträffade vid samma tidpunkt. Det ena brottet konsumerar alltså inte det andra.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om hemfridsbrott och förolämpning

2015-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har delad vårdnad med mina barns mamma, men jag lever i ett nytt förhållande med min nuvarande sambo. Min äldsta dotter hade varit på simskola med sin mamma och när den var slut så skulle de komma och lämna henne hos mig. Vi har sedan innan bestämt att jag kommer ut och möter henne så att hon inte kommer i närheten av våran lägenhet. Nu missade jag första samtalet från henne när de hade kommit hit, och helt plötsligt hör jag hur dörren slits upp. Min sambo flyger upp ur soffan och går mot ytterdörren för att där mötas av mitt ex, med min äldsta dotter. Min dotter säger att hon behöver kissa och går in på toan, medan min sambo säger till mitt ex att hon ska gå ut och att hon inte är välkommen i vår lägenhet. Svaret hon får är ett par grova förolämpningar och hon uppfattar det som ett hot och känner sig riktigt kränkt. Det jag undrar över nu är, kan man anmäla henne för hemfridsbrott?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom ditt ex från början tycktes känna till att ni inte önskade henne hos er så kan det tala för att hon olovligen har trängt in i er bostadslägenhet när hon tog sig in i farstun, varav hon kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott enligt Brottsbalk (1962:700) 4:6 första stycket. Att hon samtidigt förolämpade din sambo kan också tala i riktning mot att hon kan anses ha kränkt hemfriden. Eftersom hon dock tycks ha tagit sig in i lägenhetens farstu för att du missade samtalet från henne och dottern var kissnödig så kan det möjligen tala för att besöket var så pass kort och endast hade till syfte att hjälpa er dotter till toaletten att hennes närvaro inte kan anses som en kränkning av hemfriden. Domen i rättsfallet RH 1983:150 kan möjligen tala för en sådan tolkning. Det ska dock noteras att hemfridsbrott kan föreligga med avseende på om ditt ex stannade kvar i lägenheten efter att din sambo uppmanade henne att lämna er bostad (Brottsbalk 4:6 första stycket).Alternativt, eller utöver, hemfridsbrott så skulle ni möjligen kunna anmäla ditt ex för förolämpning i juridisk mening. Eftersom ditt ex riktade sig direkt till din sambo så kan hon dömas för förolämpning, under förutsättning att det rörde sig om ett tillmäle eller en beskyllning som kan kränka offrets självkänsla (Brottsbalk 5:3 första stycket). Vad som är kränkande förändras över tid, varav tillmälen som ”idiot” och ”djävla buse” troligen inte längre bestraffas som förolämpning. Ett antal rättsfall av nyare datum har dock utvisat att tillmälen som ”fitta”, ”flata” och ”jävla svartskalle” omfattas av förolämpningsbrottet. En kränkande beskyllning kan avse att gärningsmannen beskyller offret för att uppträda som en fascist, rasist eller nazist.Eftersom du nämner att din sambo uppfattade förolämpningarna som hot så kan även olaga hot vara aktuellt. Omständigheterna i din berättelse är alltför knappa för att jag ska kunna göra en bedömning i det avseendet, men för att det ska röra sig om olaga hot så krävs att bland annat att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen säkerhet till person eller egendom (Brottsbalk 4:5 första stycket). Om hotet exempelvis avser misshandel av ringa grad så kan det inte anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan, varvid olaga hot inte anses föreligga. Med vänlig hälsning

Spridning av kränkande bilder

2015-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har för 2 dagar sen fått reda på att min fru hade ett förhållande med ett av våra bästa ex vänner. Detta skedde för ca 5 år sen. Killen i fråga skilde sig i fjol från sin fru och då började han med utpressningen både mot min fru och sitt ex. Allt började med att dem hade s k trekant som sen blev bara min fru och denna s k kompis. Nu visar sig att han ska ha tagit några sex bilder på min fru och honom. Dessa bilder skulle enligt min fru inte finnas kvar då han lovade att radera dessa. Nu när han är i bråk med sin fru om pengar så har han och hans nya fru börjat med utpressning mit sin exfru. Betalar hon ' hans ex' inte dem pengar dem begär berättar han för alla att dem hade haft sk trekant samt berättar för mig att han har legat med min fru. Nu hände det att jag var jag hemma precis hos hans ex och hennes nya blivande man när detta sms kom.Så jag bad dem omedelbart kontakta mig för att jag ville inte tro på detta. Och då fick jag plötsligt ett e mail på min fru med några pornografiska bilder. Nu fick jag också ett utpressningsmail där det står att betalar mitt ex inte då kommer alla att få reda på allt och att han kommer att sprida bilderna på MIN fru. Min fru visste inte ens att dem fanns kvar. Jag skrev att han får omedelbart ta bort dessa men han vill inte utan kör med sin utpressning. Vad kan vi göra för att stoppa denna äckliga man? Vi är knäckta då han har dessa bilder efter så många år och han nu med sin nya fru försöker nu med utpressning mot oss alla!
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det finns lite olika lagrum detta skulle kunna falla inom, till exempel:1. Kränkande fotografering: Detta är en ny lag som infördes 2013 och innefattar fotograferingar som sker olovligen och i hemlighet. Den fotograferade ska dessutom befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden. Den som döms kan få böter eller upp till två års fängelse. (se HÄR)2. Förtal: Att sprida sexuella bilder på någon annan kan vara förtal. Det är då själva spridningen av bilderna som är brottsligt. Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal utan initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på en utpekad person kan dock vara ett sådant undantag som gör att åklagare väcker åtal. (se HÄR)3. Utpressning: Karakteriseras av att gärningsmannen utövar ett olaga tvång mot offret vilket leder till en disposition som omedelbart därefter innebär en förmögenhetsöverföring. (se HÄR)Ovan har jag nämnt några av de eventuella brott detta kan röra sig om men det skulle även kunna falla in under annan brottslighet. Jag tycker att ni ska polisanmäla detta och med polisens hjälp få han att sluta. Det finns självklart en risk att bilderna kommer ut men i sådana fall kan det i sig innebära ett brott (kränkande fotografering, förtal eller eventuellt förolämpning eller ofredande). Denna utpressning och dessa hot mot er kommer möjligen inte sluta utan att ni blandar in polis.Hoppas att detta löser sig för er, återkom gärna ifall ni har några frågor!Vänliga hälsningar,

Inspelning av samtal

2015-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejMin son har i smyg spelat in sin lärare när denne får ett "utbrott" på alla elever i klassen. Läraren har högt tonläge och enligt mig talar kränkande till dem. Alla vet då inte om att min son spelar in detta, det finns de som vet. Man hör min son hur han deltar i samtalet, man hör även andra. Inga namn nämns.Kan jag använda mig utav detta i ett möte och då i konfrontationssyfte där lärare, rektor, skolkurator mfl medverkar eller har min son gjort något olagligt?Min son är 14 år.Mvh
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Det brott som ligger närmast till hands är olovlig avlyssning som regleras i 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700). I ert fall har din son inte begått detta brottet, utan det är lagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Med vänliga hälsningar

Fotografering av sovande person

2015-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För ca 6 veckor sedan vaknade jag av att någon står vid min säng och sliter av täcket och fotograferar. Ligger då i sängen tillsammans med hennes ex och sover. Detta skrämmer mig fortfarande när jag ska sova och har fått lite kränkande meddelanden samt att hon han skickat fotografiet till minst 2 personer ( vad jag vet ). Finns det något jag kan göra åt detta eller måste jag bara försöka glömma att det hänt!?!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det är flera olika brott som kan ha begåtts (endast en domare kan slutgiltigt avgöra om så har skett). Vidare kan skadestånd bli aktuellt. Dessa saker ska beskrivas i tur och ordning.Av 4 kap. 6 a § brottsbalken framgår det ska dömas för kränkande fotografering om en person i hemlighet fotograferar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Förutsättningarna för ansvar enligt denna bestämmelse synes alltså uppfyllas. Vidare kan det röra sig om ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. I så fall krävs att det rör sig om ett hänsynslöst beteende, vilket synes vara fallet.Dessutom ska enligt 5 kap. 1 § brottsbalken dömas för förtal om en person lämnar en uppgift som utpekar någon annan person som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning. I det aktuella fallet har en uppgift lämnats, nämligen det som fotografiet visar. Vidare torde fotografiet vara ägnat att utsätta dig för andras missaktning, då implicerar att du är en lösaktig person.Det är alltså en god idé att anmäla den aktuella personen för ovannämnda brott. Det är vidare värt att notera att det är sällsynt att en åklagare väcker åtal för förtal. Om så inte sker finns istället möjligheten att väcka ett s.k. enskilt åtal. Slutligen finns möjligheten att i samband med ett allmänt (åklagarlett) eller enskilt åtal yrka på skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,