Inspelning av samtal

2015-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejMin son har i smyg spelat in sin lärare när denne får ett "utbrott" på alla elever i klassen. Läraren har högt tonläge och enligt mig talar kränkande till dem. Alla vet då inte om att min son spelar in detta, det finns de som vet. Man hör min son hur han deltar i samtalet, man hör även andra. Inga namn nämns.Kan jag använda mig utav detta i ett möte och då i konfrontationssyfte där lärare, rektor, skolkurator mfl medverkar eller har min son gjort något olagligt?Min son är 14 år.Mvh
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Det brott som ligger närmast till hands är olovlig avlyssning som regleras i 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700). I ert fall har din son inte begått detta brottet, utan det är lagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Med vänliga hälsningar

Fotografering av sovande person

2015-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För ca 6 veckor sedan vaknade jag av att någon står vid min säng och sliter av täcket och fotograferar. Ligger då i sängen tillsammans med hennes ex och sover. Detta skrämmer mig fortfarande när jag ska sova och har fått lite kränkande meddelanden samt att hon han skickat fotografiet till minst 2 personer ( vad jag vet ). Finns det något jag kan göra åt detta eller måste jag bara försöka glömma att det hänt!?!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det är flera olika brott som kan ha begåtts (endast en domare kan slutgiltigt avgöra om så har skett). Vidare kan skadestånd bli aktuellt. Dessa saker ska beskrivas i tur och ordning.Av 4 kap. 6 a § brottsbalken framgår det ska dömas för kränkande fotografering om en person i hemlighet fotograferar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Förutsättningarna för ansvar enligt denna bestämmelse synes alltså uppfyllas. Vidare kan det röra sig om ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. I så fall krävs att det rör sig om ett hänsynslöst beteende, vilket synes vara fallet.Dessutom ska enligt 5 kap. 1 § brottsbalken dömas för förtal om en person lämnar en uppgift som utpekar någon annan person som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning. I det aktuella fallet har en uppgift lämnats, nämligen det som fotografiet visar. Vidare torde fotografiet vara ägnat att utsätta dig för andras missaktning, då implicerar att du är en lösaktig person.Det är alltså en god idé att anmäla den aktuella personen för ovannämnda brott. Det är vidare värt att notera att det är sällsynt att en åklagare väcker åtal för förtal. Om så inte sker finns istället möjligheten att väcka ett s.k. enskilt åtal. Slutligen finns möjligheten att i samband med ett allmänt (åklagarlett) eller enskilt åtal yrka på skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Förbjudet att beträda inhägnad lekplats med hund?

2015-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har försökt få svar på en fråga som hundar och inhägnade dagisplatser men hittar inget bra svar så tänkte rådfråga er här.Är lagligt att ta med sin hund på en inhägnad lekplats tillhörande ett kommunalt dagis på kvällar och helger då dagiset är stängt? Eller gör man sig då skyldig till någon form av intrång eller liknande?Med detta så förstör varken jag som ägare eller hunden något, hunden gör inte sina behov inne på lekplatsen och är så klart tom när man gå in där så man inte stör några andra.Hoppas på ett klargörande svar.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag hade hoppats kunna ge dig ett tydligt ja eller nej på din fråga, men tyvärr kan jag inte det. Att ta med sin hund in på en inhägnad lekplats som tillhör ett dagis är ett fall som rör sig i gråzonen av att betrakta som olaga intrång enligt brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket. Dessutom kan varje kommun ha speciella ordningsregler för hur och var hundar får rastas.Om det skulle vara fråga om något brott som inte står i någon lokal föreskrift så vore det i så fall just olaga intrång. En inhägnad lekplats tillhörande ett dagis hade kunnat höra till vad som i lagen (brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket) beskrivs som ”annat dylikt ställe”. Vad som enligt förarbetena till lagen anses vara ett ett sådant ställe är ”för visst ändamål inrättad plats som det är angeläget att kunna freda mot obehöriga” (NJA II 1962 s. 133). Det finns också rättsfall på området som vi kan använda oss av för att försöka snäva in vad olaga intrång är. Att stanna kvar i en skola trots tillsägelser var att anse som olaga intrång (se RH 2009:60), och likaså att som strejkande arbetstagare kvarstanna på en inhägnad arbetsplats (se NJA 1983 s 662). Däremot var det inte att anse som olaga intrång då en man tog sig in på en behandlingsinstitutions icke-inhägnade område (se RH 1995:29). I ditt fall talar det faktum att lekplatsen är inhägnad för att det vore ett olaga intrång enligt brottsbalken. Men att du inte gör någon skada talar för att det inte skulle vara frågan om ett brott. Jag citerar från RH 2009:60: ”Tillämpningsområdet för bestämmelsen har avgränsats på så sätt att handlingar som kan antas mer allmänt uppfattas som inte i egentlig mening klandervärda faller utanför det straffbara området.”Min slutsats av allt detta är att så länge ingen säger ifrån eller störs av att du rastar hunden på lekplatsen borde det inte vara tal om olaga intrång. Däremot finns risk att det är fråga om brott om du ignorerar tillsägelser. Jag vill även påminna om att kolla upp din kommuns hemsida för att få klart för dig om där finns några särskilda regler för rastning av hundar. I exempelvis Göteborgs kommun är det förbjudet att rasta hund på lekplats (se här). Med vänlig hälsning,

Olovlig avlyssning och bevisning

2015-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad straffet för otillåten avlyssning av privatperson i dennes hem ?Jag har förstått att grannarna har tillgång till någon slags avlyssning av mitt hem ( en villa ).Nu har jag även bevis gällande detta då en granne påtalat något som jag bara sagt inom husets väggar ?Vilket bevisar saken i fråga.Detta har pågått under flera år , och nu förstår jag hur dessa personer vet saker som bara sagts i mitt hem !Riktigt otäckt !
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Att döma av din beskrivning tycks olovlig avlyssning ligga närmast till hands. Eftersom dina grannar olovligen och utan din kännedom har avlyssnat samtal i ditt hem, i vilka de själva inte har deltagit, så kan de dömas för olovlig avlyssning, under förutsättning att de har använt teknisk apparatur för återgivning av ljud, exempelvis mikrofoner, bandspelare, buggade telefoner och radiosändare. Om grannarna däremot har avlyssnat samtal i ditt hem genom att lägga örat till väggen, genom ett glas eller ett annat hjälpmedel av icke-teknisk natur så är gärningen straffri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:9 a. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.Om du anmäler dina grannar för olovlig avlyssning så kan du självklart anföra faktumet att de känner till saker du har sagt som de inte skulle ha känt till om de inte hade avlyssnat dig. Inom svensk rätt råder fri bevisföring, vilket innebär att du i princip kan föra in vad som helst som bevisning. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 35:1 första stycket. Dock kan detta faktum möjligen enkelt pareras av grannarna genom att de hävdar att du har nämnt vad de känner till vid ett tillfälle när du har pratat med dem och att du har glömt bort detta, varvid ord står mot ord. Om det inte heller kan visas att grannarna har använt teknisk apparatur så går de fria från straff. En brottsplatsundersökning av ditt hem som hittar eventuell teknisk apparatur, exempelvis dolda mikrofoner, kan då utgöra ett bevisfaktum som stödjer din utsaga i en rättegång.Med vänlig hälsning

Misshandel och hemfridsbrott samtidigt?

2015-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hemfridsbrott och olaga intrångOm en person under pågående misshandel mot mig får tillsägelsen att lämna altanen omgående, det upprepas 4-5 gånger, altanen är omgärdad med grind och staket, personen gör ytligare en fysiskt misshandel mot mig på altanen, är det hemfridsbrott och olaga intrång förutom själva misshandeln?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis är det alltid svårt att uttala sig om ifall ett visst brott är begånget. Detta beror ju på att både de objektiva och subjektiva rekvisiten måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna bli aktuellt. De subjektiva rekvisiten, dvs. gärningspersonens uppsåt eller möjligtvis oaktsamhet, blir tyvärr omöjliga för mig att veta om de var uppfyllda eller inte. Misshandelsbrottet regleras https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1. I det här fallet verkar det som att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, nämligen att någon har tillfogat dig kroppsskada eller smärta. Som tidigare sagts krävs i det här fallet för att misshandelsbrottet ska bli aktuellt någon form av uppsåt från gärningspersonens sida, men det kan jag alltså inte uttala mig om ifall denne hade. Vad gäller hemfridsbrottet (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1) är de objektiva rekvisiten att en person olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, där också gård innefattas. Olaga intrång blir endast aktuellt om någon intränger eller kvarstannar obehörigen exempelvis i en fabrik eller ett kontor, vilket inte var fallet i din fråga (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S2). Eftersom misshandeln och hemfridsbrottet har olika rekvisit gäller att en person skulle kunna dömas för båda dessa brott trots att de inträffade vid samma tidpunkt. Det ena brottet konsumerar alltså inte det andra.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet att frias i tingsrätten för olaga hot

2015-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej om man är anklagad för olaga hot och det ska upp i tingsrätten. finns det då någon chans att bli friad beroende på vilka omständigheter det är?kan man genom att förklara situationen få dom att förstå vrf man blev så arg ochsa saker man inte mena?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Olaga hot finns i brottsbalkens 4 kap 5 §. I tingsrätten kommer åklagaren först och främst framställa sitt yrkande, dvs den gärning du påstas vara skyldig till och vad åklagaren har för grund för den påstådda gärningen. Efter detta kommer du att få din chans att berätta vad du har för inställning till vad åklagaren sagt. Under huvudförhandlingen kommer du även att få utveckla din talan, vilket innebär att du kommer få berätta om alla de bakomliggande omständigheter som föranledde den gärning du påstås ha utfört samt hela händelseförloppet kring när gärningen utfördes. Detta framgår av 46 kap 6 § rättegångsbalken. Det framgår inte av din fråga hur situationen såg ut och under vilka omständigheter hotet skedde vilket gör det svårt att bedöma din skyldighet till brottet. Jag tror dock att du har störst möjligheter att gå fri om du kan bevisa att ditt hot inte var allvarligt menat eller att det inte var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den person hotet vände sig till. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Oönskad bildupptagning utomhus

2015-04-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |min granne fotograferade genom sitt fönstret på mig och min gäst. vi va på min pappas tomt och hon öppnade fönstret för att lyssna sen filma hon mig och min gäst. är det olagligt att göra det tacksam för svar
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att fotografera en annan person utan samtycke är som huvudregel tillåtet. Det må finnas undantag från denna regel, men eftersom ni befann er utomhus när bilderna togs och då uppmärksammande att så skedde, torde något brott ej därigenom ha begåtts (jfr. 4 kap. 6 a § brottsbalken). Er medvetenhet om det oönskade beteendet innebär därtill att någon brottslig olovlig avlyssning inte bör ha skett eftersom sådan måste företas både ”i hemlighet” och ”medelst tekniskt hjälpmedel” (jfr. 4 kap. 9 a § brottsbalken).Med detta dock inte sagt att de enskilda handlingarna som helhet ej skulle kunna tillfredsställa rekvisiten för brottet ofredande. Att så skulle vara fallet förefaller dock föga troligt då den kränkning det innebär att bli fotograferad utomhus i regel ej torde vara allvarlig nog (därav begränsningen av brottet kränkande fotografering till mer privata platser) (jfr. 4 kap. 7 § brottsbalken).Inalles förefaller det sålunda föga troligt att något brott begåtts oberoende av din grannes eventuella uppsåt.Brottsbalken finner du här.Vänligen,

Kontaktförbud

2015-04-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min man har 4 barn med sin exfru. dom har delad vårdnad, varannan vecka. men hon ringer till min man konstant och sms. hon skriver fula ord om mig i sina sms. hon ringer även till barnen hela tiden och vill prata med dom när vi har dom.kan man gå vidare och ordna kontaktforbud mot henne och hennes sms,telefonsamtal och trakasserier? hon vill bara att han skall gå tillbaka till henne, nåt som han ABSOLUT inte kommer att göra.Hur länge skall man behöva stå ut med henne? att höra att man är slampa, hora osv skapar bara stress i vår vardag.
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!För att ett kontaktförbud ska bli aktuellt krävs att det pga särskilda omständigheter finns en risk för att din makes exfru kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig, och endast om skälen för ett sådant förbud kan anses uppväga det intrång eller men som ett sådant förbud skulle innebära för henne, 1§ Lag om kontaktförbud.Det krävs alltså ganska mycket för att ett sådant ska kunna meddelas, och i ditt fall ställer jag mig tveksam till om det skulle kunna vara möjligt för dig eller din make att få ett sådant till stånd. Däremot skulle hennes telefonsamtal och sms kunna utgöra ofredande vilket är straffbelagt enligt 4 kap 7§ Brottsbalken. För att det ska kunna räknas som ofredande krävs att handlingarna kan anses utgöra en ”kännbar fridskränkning”. Telefonpåringningar eller andra trakasserier är just exempel på var som kan falla in under denna brottsbestämmelse. Observera dock att det i sådant fall är din make som anses bli utsatt för ofredandet. Att hon överhuvudtaget tar kontakt med barnen är dock inget man kan göra något åt, även om det är ”er vecka” att ha barnen. Hoppas detta kunde bringa lite klarhet i din situation! Med vänlig hälsning,