Trakasserier vid upprepade tillfällen

2015-02-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |sms och fb pm trakasseri sen början av oktober, efter att jag började träffa vederbörandes ex. samt sms från ett kontankort där jag blir anklagad att ligga bakom. Och nu har en manlig bekant till till exet börjat och trakassera mig med sms, telesamtal, fb pm.. där jag själv kom på att dom gjorde en komplott mot mig.. Under denna tid gick inte vårt förhållande att rädda. Har mått så psykiskt dåligt av detta att jag fått uppsöka dr och psykologer samt oförmögen att ha ett fungerande liv.. Har alla sms och pm kvar.. Har uppmanats att bytta mobnr, men då jag haft detta i många år samt att jag som arbetslös har lagt med det på många sidor osv... Min fråga är anser ni att detta är något att gå vidare med... Har inte förekommit många el mycket hot men väldig mycket störande och falska anklagelser och komentarer. Vill med detta få personen ut ur mitt liv och krav på psykiskt lidande under denna tid..
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Att utsätta någon för trakasserier kan vara brottsligt och kan innefattas i flertalet enskilda straffbestämmelser beroende på hur trakasserierna ser ut. Det du kan göra är att vända dig till polisen med en brottsanmälan. Vid ett eventuellt åtal för brott kan du föra talan om skadestånd, 22 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Du kan även ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och på andra sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev eller via sociala medier, 1 § 1 st. Förutsättningarna för att ett kontaktförbud ska meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen som förbudet avses rikta sig emot, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om personen som förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid, 1 § 2 st. Här kan även allvarliga trakasserier som inte har uppnått gränsen för det straffbara området läggas till grund för bedömningen. Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år, 24 §. Kontaktförbudet gäller för viss tid, 4 §. Ansökan om kontaktförbud kan lämnas till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. Det är en åklagare och i andra instans tingsrätten som beslutar om kontaktförbud, 7 och 14 §§. Rättegångsbalken (1942:740) finner du https://lagen.nu/1942:740. Lagen (1988:688) om kontaktförbud finner du https://lagen.nu/1988:688.Med vänliga hälsningar

Hemfridsbrott, förtal, ofredande

2015-02-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Nu är det så att min granne har varit inne i min lägenhet och tagit fotografier på våran diskbänk med disk på och lagt upp på sociala medier samt tagit kort från min sambos Facebook sida och skrivit att hon är vidrig och att han skulle lägga upp fler bilder på min sambo. Och så har min granne även kränkt oss och skrivit falska påståenden till dessa bilder. Vad kan jag göra då jag känner mig så fruktansvärt kränkt och nedtryckt.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din granne har genom sitt handlande begått ett flertal brott. Du har inte skrivit hur grannen tog sin in i er lägenhet men det rör sig åtminstone om hemsfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1). Genom att grannen har lagt upp bilder på Facebook och spridit bilden med kränkande innehåll till flera personer kan det röra sig om förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Jag vet inte grannens bakomliggande syfte med detta, men det tyder på att grannen har velat utsätta din sambo för andras missaktning. Slutligen kan det även röra sig om ofredande då grannen genom sitt handlande, kanske främst att ta sig in i er lägenhet och fota disken, betett sig hänsynslöst, 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Sammanfattningsvis har din granne som sagt begått ett flertal brott och du bör vända dig till polis för att anmäla händelsen.Vänligen,

Olaga hot?

2015-01-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan detta tolkas som hot i rätt sammanhang : Bakgrund, otrohet komfram och alla mådde dåligt och så får vi detta meddelande : "Klart det svider nu, klart det kommer fortsätta att svida. Men att hänga ut folk, ja där satt sista droppen. Det kommer en smäll tilbaks, men nu? Nej om ett tag när allt lagt sig så dom får känna hur det känns. & det gången gott folk kommer det svida mer än den här gången."
David Hedendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar ifall meddelandet kan omfattas av brottsbestämmelsen olaga hot, som återfinns i brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. För att så ska vara fallet krävs att den som skickat meddelandet "hotat med brottslig gärning på ett sätt som var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom." Bestämmelsen fäster allra främst avseende vid hur offret uppfattat situationen. Av detta följer att det inte är fråga om brott om offret inte bryr sig om hotet eller om det för denne varit uppenbart att hotet inte var allvarligt menat. Däremot kan olaga hot vara för handen om offret inte inser allvaret i situationen och på grund av detta inte blir rädd.Det är tydligt att personen som skickat meddelandet till er hotat med att begå brott i form av misshandel, antingen mot er eller några andra (lite oklart vad som menas med 'dom'). Dock bör det nämnas att varningar om att något är nära förestående inte utgör brott i lagens mening. Meddelandet verkar vara av varnande karaktär men är också subtilt. Därav är det svårt att göra en helhetsbedömning av dess straffbarhet.I sammanhanget är det viktigt att nämna att det kan vara fråga om brott även om meddelandet inte direkt skickats till offret utan till någon annan ('dom'?). Dock krävs att hotet har kommit till offrets kännedom. Vidare beror, som sagt, meddelandets straffbarhet på huruvida offret känt allvarlig fruktan för antingen sin egen eller annans säkerhet. Detta är inget jag kan göra någon bedömning av. Min slutsats är att meddelandet möjligen kan falla inom ramen för olaga hot men att det är flera faktorer som spelar in.MVH

Inspelad föreningsstämma

2015-01-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vi har haft en stämma för en ideell förening.Det visar sig att en av deltagarna i mötet spelade in mötet i en diktafon.Detta gjordes utan att meddela deltagarna.Syftet för inspelningen är också oklart.Får man spela in utan att deltagarna i mötet godkänner?Om det är ok att spela in under dessa förhållanden, få man dela med sig av det inspelade till andra utanför mötet eller deltagare från mötet?Kan det användas i något sorts bevissyfte eller är det fortfarande protokollet och dess innehåll från mötet som är det som gäller?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Enligt brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet 9a § är inspelningen tillåten så länge inspelaren själv deltar, det verkar personen göra här. Dessutom krävs att det inte är en sammankomst som är tillgänglig för allmänheten. En stämma för en ideell förening är normalt endast medlemmar välkomna på så hens inspelning verkar vara helt laglig. Skulle någon av deltagarnas framförande kunna klassas som ett konstnärligt verk, t.ex. en presentation, skulle det möjligtvis kunna få skydd enligt upphovsrättslagen (1960:729) 45 § och en spridning skulle då vara olaglig. Att någons presentation skulle få skydd som konstnärligt verk är dock osäkert. En spridning av verket är torde därför inte vara olaglig. Protokollet gäller fortfarande gälla. Om det framkommer frågetecken kring vad som har sagts skulle inspelningen kunna användas för att klargöra t.ex. vilket beslut som egentligen fattades. Inspelningen ersätter dock inte protokollet från mötet. Hoppas att det gav svar. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Ljudinspelning av samtal

2015-02-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej!en fråga,min exman spelade in vårt samtal i syfte att sociala skulle få ta del av det.utan mitt godkännande.är det verkligen tillåtet.tack,mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det brott som ligger närmast till hands med hänseende till din beskrivning är olovlig avlyssning enligt Brottsbalk (1962:700) 4:9 a. Eftersom din exman dock deltog i ert samtal så utgör inte händelsen olovlig avlyssning när han samtidigt spelade in samtalet, trots att han saknade ditt godkännande.I övrigt råder inom svensk rätt fri bevisprövning. Om förehavandet mellan dig, din exman och de sociala myndigheterna skulle utvecklas till en tvist i domstol så ska rätten ta hänsyn till allt som har förekommit vid huvudförhandlingen, inklusive åberopande av det inspelade samtalet (Rättegångsbalk (1942:740) 35:1 första stycket). Detta gäller i både allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Med vänlig hälsning

Lagligt att filma i smyg?

2015-01-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag bor på ett grupp boende som är för människor med funktionsnedsättning, alla har sitt eget rum men det finns ett allmänt kök och tv rum. Det ägs av kommunen. Jag undrar: 1: får man hålla i sin videokamera (utan att filma)2: filma golvet medans man pratar med någon3: filma personen man pratar med (personal och/eller boende)4: filma överhuvudtagetnär man är utanför sitt rum?5: Får en personal med HSL lagen som jobbar på boendet förbjuda mig för att filma?6: Får samma person förbjuda mig för att filma mina läkarsamtal på mötet där personen med HSL lagen, jag och min läkare är i?7: Får man filma på stället där det är förbjudet för att förhindra eller utreda brott?8: Vad är det för brott när någon hotar med att man bli utkastad från boendet om man håller i sin kamera och/eller filmar fast man får hålla i och/eller filma med sin kamera av lagen?Tack.
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina olika delfrågor har flera beröringspunkter med varandra varför dina frågor får ett generellt svar. Först och främst kan sägas att HSL inte har några regler kring detta då HSL reglerar hur hälso- och sjukvården ska utföras. Huvudregeln är att du får filma i princip vad som helst oavsett vad någon annan tycker och säger. Men från denna huvudregel finns flera undantag. För det första får du inte filma skyddsobjekt och skyddsområden. benämningen på vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt som enligt enligt Skyddslag (2010:305) kan behöva förstärkt skydd mot:1.Sabotage2.terroristbrott enligt 2 § Terroristlagen (2003:148),3.spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, och4.grovt rån. För det andra kan ägare till fastigheter, bl.a. kommunen i boendet där du bor, säga att du inte får filma där. De kan så att säga bestämma att det är förbudet att filma på hemmet. Huvudregeln att du får filma i princip var som helst gäller på allmän plats (där alla har rätt att uppehålla sig). Däremot kan du stå utanför och filma in, då befinner du dig inte längre i deras privata lokal utan på allmän plats. Till detta kommer den relativt nya lagen, lagen om kränkande fotografering som du hittar i brottsbalken 4:6a (HÄR). Den är till för att hindra smygfilmning m.m. För straffansvar krävs att 1. Att fotograferingen eller filmandet sker olovligen 2. Att fotograferingen sker i hemlighet för den som fotograferas (dvs. att kameran dolts eller att den som utsätts t.ex. sover) 3. Att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, det vill säga i en bostad (t.ex. kommunens hus). Det kan alltså vara olagligt att filma i smyg på det sättet som du beskriver. Har du några ytterligare frågor kring detta, eller behöver du mer juridisk hjälp kan du höra av dig till mig på fredrik.holst@lawline.se

Olovlig avlyssning och straffskala förtal

2015-01-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har anmält mig till tingsrätt för "förtal". Inget särskilt trevligt avslut på vårt förhållande och därav en hel del telefonsamtal. Han och hans föräldrar har spelat in telefonsamtal då jag både varit arg och ledsen, vilket man har rätt att vara. Dock undrar jag vad de har haft för rätt att spela in dessa samtal, utan min vetskap?Tacksam för svar på ovanstående och även vad kan jag bli dömd för?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är tillåtet att spela in samtal man själv deltar i, alltså har din före detta partner och hans föräldrar inte gjort någonting brottsligt genom att spela in telefonsamtal med dig om de deltog i samtalet. Jag antar att de har deltagit i samtalet eftersom det rör sig om just telefonsamtal. Det är alltså endast olovligt att spela in samtal man själv inte är delaktig i, vilket är ett brott och kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Gällande din fråga vad du kan bli dömd för antar jag att du undrar om straffskalan på förtal eftersom det är brottet din före detta partner har anmält dig för. Straffskalan för förtal av normalgraden är böter, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). I det fall förtalet skulle klassas som grovt förtal är straffskalan istället böter eller fängelse i högst två år, 5 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P2S1). Ett mer specifikt svar än så kan jag tyvärr inte ge dig eftersom jag inte vet detaljerna kring händelsen utan det är upp till eventuell domstol att avgöra.Jag hoppas att svaren var tillfredsställande.Med vänliga hälsningar,

Kränkande fotografering

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit inspelad i mitt hem med både ljud och bild i ca 2-3 månader, helt ovetandes.En kille som jag var tillsammans med en kort tid bodde hos mig på grund av han inte skaffat boende sen han flyttat hem fr utlandet( jag kände han) men han fick sen ultimatum att flytta ut, eftersom jag inte ville fortsätta vårt förhållande. Jag var dock sjyst o lät honom bo kvar tills han hittade nytt boende.(ca 4 mån)Han spelade in bild o ljud detta via datorn och med web camen på konstant..när han inte själv var där. Avlyssna alla mina privat samtal och spelade in bild via web camen. Han spelade in detta när han INTE själv var hemma. Hör till saken att jag hade sex där det spelades in. Hur olagligt är detta och vad kan jag kräva i form av sveda o värk om jag skulle anmäla detta? Jag har ett erkännande på min mobil , där ´vi pratar om detta och han erkänner att han gjort band o ljudinspelning när han inte var där. (detta är lagligt har jag läst eftersom jag själv ingår i samtalet).MVH
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att spela in någon i dennes hem olovligen är ett brott enligt Brottsbalken 4:6a§, kränkande fotografering. Bestämmelsen lyder: 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Detta innebär att för uppfyllda brottsrekvisit (alltså att handlingen ska stämma in på kraven för att kunna anses vara brottet kränkande fotografering) krävs att filmningen skett-Olovligen. Det vill säga att du inte gett samtycke till filmningen. Detta har du inte gjort.-Med tekniskt hjälpmedel. Du säger att mannen använt en dator och en web cam, vilket uppfyller kravet. -I hemlighet. Alltså att du ska ha varit ovetandes om att utrustningen varit påslagen. Detta innebär att du kan ha sett att datorn och/eller web camen varit hemma hos dig och stått synligt men att du inte känt till den faktiska filmningen. Detta verkar du inte ha gjort eftersom du uttrycker att du varit helt ovetandes. -Att det skett inomhus. Eftersom det skett i din bostad är detta krav uppfyllt. Mannens handling har alltså varit brottsligt. Du bör därför snarast anmäla detta till Polisen så att ett beslut gällande förundersökning kan fattas av en åklagare. Det är svårt att uttala sig gällande situationen utan att ha exakt all information för handen, men eftersom du verkar ha gott om bevis samt även har ett erkännande skulle jag bedöma dina chanser att vinna i en rättegång som relativt goda. Gällande brott är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas efter att ha bedömt chanserna att vinna målet. Finns det gott med bevis är detta tillräckligt för att ett åtal ska väckas. I en rättegång har du som offer rätt att kräva skadestånd för den skada du lidit, i detta fall psykiskt. Om en rättegång inleds bör du ta hjälp av åklagaren för att komma överens om vad du bör kräva i skadestånd. Bestämmelsen om kränkande fotografering är väldigt ny vilket gör att det finns väldigt knapphändigt med praxis på vad som är att se som skälig ersättning i ditt fall. Vad jag kan säga är att det är väldigt individuellt för varje brott, sett till förmildrande och försvårande omständigheter. Några försvårande omständigheter i ditt fall skulle vara att det pågått under en väldigt lång tid, att du filmats naken, att brottet skett i ditt eget hem samt att bevakningen verkar vara väldigt omfattande. I den knapphändiga praxis som finns har alla möjliga summor dömts ut i skadestånd, allt mellan 5000 kr - 160.000 kr vad jag kan se. Det är därför viktigt att lyfta fram omständigheterna i ditt enskilda fall och visa för rätten varför du lidit skada av brottet. Domstolen är bundna till de yrkanden som framförs i rätten, du bör därför inte chansa på att yrka en allt för låg summa. Domstolen kan nämligen inte tilldöma dig högre skadestånd än vad du yrkat. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att det kommer gå bra med allt! Med vänliga hälsningar,