Dataintrång i exets mobiltelefon

2014-09-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har erkänt att han har gått in i min telefon utan mitt vetskap och sett bilder samt läst sms. Är det olagligt?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 4 kap 9 c§ brottsbalken finns ett brott reglerat som kallas för Dataintrång (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1). Där framgår det att en person gör sig skyldig till dataintrång om denne olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift. Lagtexten kan kännas språkligt invecklad, vilket till stor del beror på att man försökt täcka in alla möjliga tekniska situationer som kan tänkas uppstå. Betydelsen är trots detta densamma, det vill säga att den förbjuder intrång som kan ske i datorer och liknande apparatur.Är då en mobiltelefon en liknande apparatur? Det kan tyckas naturligt i och med dagens smarta mobiltelefoner, men lagtexten nämner inget om detta. I ett rättsfall så har en domstol dock dömt en man för dataintrång som har skett i en annan persons mobiltelefon (som du kan läsa om här vid intresse). Därmed så omfattas mobiltelefoner också av förbudet, och det är alltså möjligt att göra ett dataintrång även i en mobiltelefon. För att en gärning ska kunna vara dataintrång så finns det inget krav på att någon skada eller faktiskt åtgärd sker. I och med uttrycket ”olovligen bereder sig tillgång till” så är redan själva intrånget i sig förbjudet, oavsett vad gärningsmannen sedan gör därefter. Det krävs alltså inte att det finns något särskilt syfte med intrånget eller att någon form av säkerhetsåtgärd kringgås för att göra intrånget. Slutsatsen av detta är alltså att ditt ex har gjort sig skyldig till en olaglig åtgärd, nämligen dataintrång enligt 4:9c BrB genom att ha gått in i din telefon utan din vetskap och sett bilder och läst sms.Med vänliga hälsningar,

Spela in telefonsamtal där man själv deltar

2014-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att spela in ett telefonsamtal via appar med hjälp av en smartphone?Inspelningen sker utan att den andra personen vet om det.Du själv är med i inspelningen och syftet är att klargöra en muntlig överenskommelse som skett via en tredje part.Dvs, att du vill ha ett underlag på den muntliga överenskommelsen.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Det är fullt lagligt att spela in ett telefonsamtal som man själv deltar i. Det är däremot inte tillåtet att spela in ett samtal mellan andra som man själv inte deltar i. Straffbestämmelsen för detta finns i 4 kap. 9a § brottsbalken och anger följande: "den som ... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.".Det är alltså tillåtet att spela in samtal så länge man själv deltar i samtalet.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Radera inspelningar på mobil utgör dataintrång

2014-08-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är i en pågående separation och har i syfte för att kunna försvara mig vid ev tvist gällande våra barn spelat in våra samtal om ord skulle stå mot ord. Jag starka misstankar och idicider på att mitt ex har varit inne i min mobiltelefon och raderat inspelningarna. Hon har erkänt att hon vart inne i mobilen och fått veta om inspelningarna samtidigt som filerna försvann. Är det lagligt att gå in i någon annas telefon och ta bort filer på det viset utan medgivande av mig?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Att gå in på någons mobil och radera information utan tillåtelse kan utgöra dataintrång. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § i brottsbalken. Där anges att "den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år." Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas enligt förarbetena en uppgift som är fixerad på någon form av datamedium och som alltså antingen finns i eller kan matas in i en datamaskin. De inspelningar du har haft på mobilen är av denna typ, vilket innebär att paragrafen blir tillämplig. Att radera dessa utan din tillåtelse utgör därför dataintrång och är olagligt, med straff upp till två års fängelse. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Ofredande - rota igenom annans väska

2014-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag var på besök hemma hos min ex fru här om dagen och hälsade på mina barn. Jag hade med mej min privata väska med bl.a. kläder och mina mediciner mm. Får sedan på kvällen ett samtal av mitt ex där hon talar om att hon har letat igenom väskan för att se efter vad jag hade i den utan min tillåtelse. Min fråga till er är: har hon rätt att öppna min privata väska? Är detta ett lagbrott ? Mvh Peter .
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Att utan tillstånd kolla igenom annans väska, bortsett från om det sker med stöd i lag eller annan ansvarsbefriande grund kan utgöra brott. Som du säkert inser är tillgreppsbrotten (ex. stöld/snatteri/häleri) uteslutna då inget har tillgripits ur väskan.Det som istället kan vara aktuellt är ofredande, 4 kap. 7 § BrB. Eftersom att rota igenom en annans väska utan tillstånd kan utgöra en kännbar frihetskränkning mot väskägaren, kan de objektiva krav som ställs på ofredande vara uppfyllt. Den subjektiva delen, om gärningsmannen utfört gärningen med uppsåt, måste också vara uppfyllt. Denna del känns relativt oproblematisk i detta fall.Hoppas jag svarade på din fråga. Tveka inte att höra av dig för fler frågor.

Kränkande fotografering och olovlig avlyssning

2014-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att fotografera en konversation mellan 2 personer på den enes mobil? Till saken hör att den ena erkänner att den misshandlat mig inför den andre.
Sarah Saajakari |Hej!Huvudregeln är att det inte är olagligt att fotografera alternativt filma någon. Det finns undantag till huvudregeln vilket kallas kränkande fotografering, se 4 kap. 6a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1).Kränkande fotografering innefattar när någon olovligen fotograferar inomhus i en bostad, toalett eller liknande utrymme. Befinner sig personerna man vill fotografera i ett utrymme som innefattas i paragrafen får man alltså inte fotografera konversationen.Vidare vet jag inte hur du menar med att du ska fotografera en konversation. Möjligtvis menar du det, eller så menar du att man med hjälp av tekniskt hjälpmedel ska uppta ljud och på så sätt fånga upp de ord personen som misshandlade dig säger. Det är nämligen olagligt att i hemlighet spela in till exempel en konversation mellan två personer om man själv inte deltar i konversationen. Det kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Deltar man i en konversation är det däremot tillåtet att spela in konversationen oavsett om den andra personen är ovetandes om inspelningen.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Olaga hot från granne

2014-08-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne har vid flera tillfällen kallat andra grannar för "djävla tjocka fittkärring" och andra liknande grova tillmälen, där könsord och svordomar ingår. Därtill även hotat med att inkalla "gänget för rensa ut" Även hotelser om att " den jäveln skall få ett nackskott" etc Det är flera grannar som fått utstå liknande tillmälen och hotelser. Vad skall vi (drabbade grannar) göra för att få ett slut på detta. Tillmälen och hotelserna kommer helt oprovocerat. För information bor vi samtl. involverade i hyreslägenheter. Vad göra, och har fastighetsägaren några skyldigheter.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Jag tycker att det där låter som olaga hot (4:5 brottsbalken). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med vapen eller hotar att utföra ett brott (i detta fall att uttala att "den jäveln skall få ett nackskskott" skulle enligt min mening kunna vara ett hot om både våld och mord, att "inkalla gänget för att rensa ut" kan också tolkas som ett sådant hot). Hotet ska uppfattas som allvarligt menat men behöver inte vara uttalat direkt till den som hotas utan kan även vara uttalat till någon i dennes bekantskapskrets om det var tänkt att den hotade skulle få ta del av informationen.Att kalla någon för "djävla tjocka fittkärring" skulle möjligen kunna vara förolämpning (5:3 brottsbalken). Detta kan ske genom att någon blir kallad för kränkande saker med syfte att såra denne.Jag tycker att ni ska både ska polisanmäla detta samt kontakta fastighetsägaren och berätta vad som hänt så att ni förhoppningsvis kan få stopp på det. Att som hyresvärd säga upp en hyresgäst är en väldigt lång process men beroende på vad som står i era hyresavtal kan man möjligen hävda att det är ett avtalsbrott.Vänliga hälsningar,

Spottloska utgör ofredande

2014-08-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om min granne spottar på mig och skickar mig åt helvetet kan man göra nåt som t ex stämma honom? Tack-Mariya
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om någon spottar på dig kan det falla in under brottet "ofredande". Bestämmelsen om ofredande hittar du i brottsbalkens 4e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K4P7. Där anges att : "Den som ..... medelst hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."I t.ex. https://lagen.nu/dom/nja/2005s738, dömdes den tilltalade för ofredande efter att ha spottat på en polis. Jag föreslår därför att du kontaktar polisen och upprättar en polisanmälan mot din granne. Lycka till!Vänligen,

Olaga hot och misshandel

2014-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan,Har en kanske lite konstig fråga, men såhär lyder den:Räknas det som hot eller något annat brott, om man hotar någon med våld under ett hypotetiskt vilkor och en framtida händelse. Typ om en person har fått sin cykel stulen och han tror att det är grannen som stulit den, men har absolut inga bevis eller vittnen. Om personen då frågar grannen om detta,som då nekar och man får det inspelat, så säger man till grannen fäljande: "Om det kommer fram i framtiden att det var du som stulit min cykel, så kommer jag slå ner dig nästa gång jag ser dig". Hur ses detta från lagens sida under detta samtal? Och hur ses det om man hade rätt, och det kommer fram att det var faktsikt grannen som stulit cykeln och man fullföljer sitt tidigare hot. Kom ihåg att man har inspelat då man frågat personen och den har blivit varse vad som kommer hände utifall han bestämmer sig för att ljuda och inte erkänner sig egna brott, d.v.s stölden av cykeln.Tack i förväg Eddie
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga.Svaret på din fråga hittar vi i brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700 .Brottet du syftar på är olaga hot och återfinns i 4:5 BrB. Om en person X hotar med en brottslig gärning mot person Y, vilket i detta fall då skulle vara misshandel enligt 3:5 BrB, som är ägnat att framkalla fruktan hos Y kan straffas för olaga hot. Det finns inget i lagen som säger att ditt scenario är ett undantag.Med vänlig hälsning,