Påföljd vid olaga hot

2015-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta vad straffet är på om någon hotat via mail eller något sådant. Och så skulle jag vilja veta om detta innehåller något grovt hot. Detta gäller inte mig utan en jag känner."Du borde vara försiktig, du känner inte mig (så går det när man aldrig ses eller svarar) så du vet inte hur eller vem jag är, jag är väldigt ostabilt och impulsiv och soc människor har aldrig varit vänliga för mig, så det har jag inte varit heller tillbaka, det kan du fråga ****** ******** , hon vet bäst om någon..."
Tatjana Johansson |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Brottet som du beskriver kallas olaga hot och finns reglerat i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Olaga hot är bland annat hot om brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig fruktan för den hotades eller annans säkerhet. Även om det du beskriver inte innehåller något uttryckligt hot om brottslig gärning så kan det vara att anses som olaga hot eftersom bestämmelsen även omfattar förtäckta hot. Vad som krävs för att brottet ska anses vara grovt framgår inte av lagtexten, men i förarbetena nämns att det bör krävas att brottet i betydande grad skiljer sig från normalfallet av olaga hot. Faktorer som kan vara avgörande är hotets innebörd, hur akut det framstår, om hotet riktas mot någon med särskilt skyddslös ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Angående det hot som du har beskrivit så ställer jag mig tveksam till om det skiljer sig från normalfallet av olaga hot i sådan betydande grad att det ska ses som grovt olaga hot. Med det sagt vill jag framhålla att jag vet för lite kring själva omständigheterna för att med säkerhet uttala mig om brottets grad då jag till exempel saknar information om den hotades ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Vad gäller själva straffet framgår det av bestämmelsen att straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grov, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Jag hoppas att du genom detta fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Spela in ett möte i smyg

2015-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det.Skall man inte tala om det i förväg?/S
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!Att spela in ett samtal som man själv deltar i utan att tala om det för personen man pratar med är inte olagligt enligt Brottsbalkens regler om brytande av post och telehemlighet eller olovlig avlyssning. Det krävs för att inspelningen ska vara brottslig att den som spelar in inte deltar i samtalet. Detta gäller även om inspelningen sker digitalt. Att utgångspunkten enligt Brottsbalken är att handlandet inte är olagligt innebär emellertid inte att det i alla sammanhang är ett acceptabelt förfarande.Det finns en bestämmelse i Brottsbalken 4 kap. 6a § som du hittar HÄR som är till är att hindra smygfilmning och dylikt. Om man överträder bestämmelsen gör man sig skyldig till kränkande fotografering. För straffansvar krävs att filmandet sker olovligen. Skedde filmandet olovligen på samfälldighetsmötet? Kan det ha funnits någon annan medlem som givit tillåtelse till att filma? Kan det ha funnits anledning att anta att det förelåg ett hypotetiskt tillstånd? Om filmandet skett olovligen ska det även ha skett i hemlighet för de som blir filmade. Om kameran var synlig och det framgick att den filmade så skedde det inte i hemlighet. Vidare ska de som filmats befunnit sig på en privat plats, det vill säga i en bostad eller liknande. Om rekvisiten för straffansvar är uppfyllda kan det ha varit brottsligt att spela in / filma samfäldighetsmötet.Om det har skett en inspelning men inget filmande krävs det att personen som spelar in inte deltar i samtalet. Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts. I fortsättningen bör medlemmen tala om för resterande medlemmar att denne har för avsikt att filma mötet.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Inspelning av telefonsamtal

2015-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har varit på en arbetsintervju och därefter talat med arbetsgivaren i telefon ett flertal tillfällen. Nu har arbetsgivaren berättat för mig att hon spelat in våra samtal vi haft i telefon. Detta efter att jag tackat nej till tjänsten.Får man spela in samtal utan den andres vetskap och medgivande?
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är lagligt att, utan den andres medgivande eller vetskap, spela in ett samtal som man själv deltar i. Däremot är det brottsligt att spela in andras samtal, se 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700). Med vänliga hälsningar

Brott att öppna annans brev?

2015-05-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har fått en inkassoräkning utav ett företag. Grejen är den att det hamnade på min gamla adress. Fick ett telefonsamtal av en för mig okänd människa som av misstag råkat öppna inkassobrevet. Nu vet hela vårat lilla samhälle om att jag sitter illa till ekonomiskt vilket jag skäms oerhört för. Vill inte lämna lägenheten mer än för att jobba. Blir inge mer uteliv på stan för alla kommer bara peka på mig som den oansvarsfulla och fattiga.Detta inkassobolag fick en adressändring av mig för länge sedan men gjorde ändå så här emot mig. Adressändringarna och eftersändningarna fungerar annars som det skaAlla på jobbet vet också om det här.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att du har valt att ställa din fråga till LawLine. Att bryta brev eller posthemlighet (d.v.s att olovligen bryta sådan försändelse och ta del av innehållet) är ett brott enligt 4 kap 8 § BrB (https://lagen.nu/1962:700). För att det skall anses som ett brott krävs dock uppsåt. Personen ifråga måste ha varit medveten om att han ej hade rätt att bryta försändelsen. Att t.e.x av misstag kopplas fel i en växel och på så vis ta del av annans konversation är därmed inte straffbelagt. Att fortsätta lyssna (eller i det här fallet läsa) till ett meddelande efter att en har insett att en inte hade rätt att ta del av det är däremot ett brott. I det här fallet anser jag att en mycket väl kan tänka sig att den här för dig okände personen av misstag har öppnat meddelandet. Det torde dock relativt fort ha stått klart för denne att den inte hade rätt att ta del av meddelandet - sedan denne fortsatt läsa efter det har hen därmed gjort sig skyldig till ett brott. Att berätta för andra om innehållet i ett sådant meddelande är inte i sig straffbelagt, men kan ses som en omständighet som tyder på att personen ifråga läst även efter att denne insett att hen inte hade rätt att ta del av meddelandet. För att det skall vara straffbart att dela med sig av innehållet i en sådan försändelse till andra krävs att det personen ifråga säger kan ses som förtal. För att någon skall fällas till ansvar för förtal krävs att denne utpekat någon som brottslig eller klandervärd enligt 5 kap 1§ BrB (https://lagen.nu/1962:700). Här sätts kraven relativt högt. Benämningar så som skattesmitare eller bedragare torde falla inom bestämmelsen, men inte benämningar så som fattiglapp eller luspank. Huruvida det är värt att gå vidare i denna fråga, kan en enbart bedöma efter att en tagit del av vad hen faktiskt sagt. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Får man spela in möten?

2015-06-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte med hjälp av mobiltelefon/liten bandspelare i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Huvudregeln för när det är tillåtet att spela in möten är att en har rätt att spela in de möten som en själv är del av. Om en bereder sig tillgång till möte eller till sammanträde som en icke rätteligen har tillträde till gör en sig skyldig till brott enligt 4:9a brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) om hemlig avlyssning. Viktigt att tänka på är också att en inte har rätt att sprida en sådan avlyssning som en har gjort lovligen. Du kan därmed inte publicera din inspelning, självklart kan den dock användas som bevisföring i någon eventuell process. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Ofredande, olaga hot samt misshandel

2015-06-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Ett par ungdomar (ett år äldre än mig jag är då 16 år) kommer fram och puttar mig och tar min keps och efter att jag skrikigt efter kepsen ringer jag min pappa och talar om detta jag går senare till mina kompisar ett par hundra meter bort. Efter 5 minuter ringer min pappa som då har letat upp dessa ungdomar min pappa ger dom alla en varsin örfil efter dom sagt att dom ska "döda", "knulla" mig och min pappa efter det springer dom med en stor pinne mot min pappa och då slänger han ner honom i skogen då kepsen ramlar fram dom springer sedan därifrån och är rädda. Senare stöter vi på dom och dom kommer fram och säger att nästa gång dom ser mig ska dom döda mig och pappa skriker iväg dom. Senare får jag ett samtal om att dom ska skicka äldre personer på mig och pappa att skjuta, spränga osv MIN stora fråga är nu vad händer nu igentligen?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I scenariot som du beskriver har det begåtts ett flertal brott. Ungdomarna kan efter att ha puttat dig och tagit din keps sägas ha begått brottet ofredande (4:7 BrB). Ofredande kan t ex vara att knuffa, dra i någons kläder m.m.Du skriver även att ungdomarna vid upprepade gånger sagt att de ska döda dig och dessutom att de ska skicka äldre personer för att skada dig och din pappa. Detta kan anses vara olagligt hot (4:5 BrB). Det krävs att hoten faktiskt är allvarligt menade. Att de springer med en stor pinne mot er kan också anses vara ett brott, t ex försök till misshandel (23:1 BrB + 3:5 BrB).Du ställer frågan vad som kommer att hända nu. Om det är så att du vill få personerna straffade för vad de gjort krävs det att du anmäler händelsen till polisen. Detta krävs för att man sedan ska kunna väcka åtal mot dem. Det kan även vara en idé att anmäla till polisen om du känner att du behöver skydd från de ”äldre personerna” som du skriver om.Vad som i ditt fall kan försvåra saken är att din pappa genom att ge ungdomarna varsin örfil kan anses göra sig skyldig till misshandel (3:5 BrB). Han har alltså också gjort sig skyldig till brott. Troligtvis kan han åberopa nödvärn (24:1 BrB) när han slänger ner personen i skogen efter att han blir attackerad av denne med pinnen. Men vad gäller örfilarna är det inte säkert att han kan gå fri från ansvar. Om du ska berätta för Polisen vad som hänt finns det risk att det kommer väckas åtal även mot din pappa.Hoppas det löser sig för dig.

Ofredande via mail samt förtal

2015-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min syster får osanna mail från sin sons fd. sambo. Hon kan skriva att hon uppfostrat två (sina söner) missbrukare. Otaliga mail med anklagelser och osanningar ang. sönerna. Sonen har två barn med f.d sambon. Han har hand om barnen mer än henne och talar osanningar om honom. Häromdagen vid en fotbollsmatch som min syster var på med sin son för att se barnbarnet spela kom fd, sambon fram till min syster och skrek inför barnen att hon hatade henne. Hon anklagar barnens far för att supa vilket inte är sant, däremot har hon själv haft problem med spriten och åkt fast för rattfylla med mycket hög promillehalt i blodet. Min syster orkar inte med dessa otaliga mail med anklagelser. Vad kan hon göra? Anmäla?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga !Brott som det kan vara fråga om i detta fall regleras i Brottsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Utifrån vad du berättar är det möjligt att din syster kan ha varit utsatt för ofredande, Brottsbalken 4:7, eller förtal, Brottsbalken 5:1. Ofredande innebär att någon antingen blir handgripligen antastad (till exempel knuffad, spottad på), störd av oljud, skottlossning eller stenkastning eller genom annat hänsynslöst beteende ofredad. ’Annat hänsynslöst beteende’ kan till exempel vara upprepade, oönskade kontakter via mail eller telefon. För att mailkontakter ska anses nå upp till ett ofredande krävs dock enligt förarbeten att dessa måste utgöra en ’kännbar fridskränkning’, till exempel genom att de innehåller mycket kränkande innehåll. För att dömas för ofredande måste personen på något sätt känna till eller förstå att personen den kontaktade kände sig ofredad. Din syster bör därför påtala (om hon inte redan har gjort det) för sin sons före detta sambo att hon inte önskar en upprepad kontakt via mail och att hon känner sig ofredad av mailen och dess innehåll. Viss kontakt kan ju dock i situationen vara befogad, i och med att personerna delar en relation med barnbarnen. Om mailen du beskriver är väldigt många till antalet och med kränkande innehåll är det möjligt att din syster har varit utsatt för ett ofredande genom hänsynslöst beteende. Den andra möjligheten är att din syster har varit utsatt för ett förtal då det förekommer osanna anklagelser. Förtal innebär att någon utpekar en annan person som 'brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning'. Anklagelser om att någon är missbrukare, eller har uppfostrat sina barn till missbrukare, skulle kunna vara att utpeka denna som klandervärd. För att kunna dömas för förtal krävs det dock att utpekandet eller uppgiftslämnandet sker på ett sätt så att fler personer kan ta del av det. Att enbart skicka dessa anklagelser till personen det handlar om via mail kan därför inte anses vara ett förtal. Situationen vid fotbollsplanen når förmodligen inte heller upp till ett förtal, då det inte handlade om anklagelser gentemot din syster, utan snarare om före detta sambons känslor för din syster. Det är därför tveksamt om det rör sig om förtal i det här fallet.Om din syster tydligt har påpekat för sonens före detta sambo att mailkontakten är oönskad och hon känner sig ofredad, och kontakten och anklagelserna fortsätter är det möjligt att hon utsätts för ett ofredande. Hon kan anmäla detta till polisen som då kan inleda en förundersökning om brott. Viktigt att tänka på är att spara mailen och andra dokument av ofredandet som kan användas som bevis.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Är det olagligt att ställa ut nakenfoton?

2015-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nakenfotoni offentliga miljöer.Visa fotografi på bröst i en offentlig lokal.Inför en fotouppgift på universitetet har jag tagit två bilder. Tanken är att de ska ställas ut på Universitetet. En av bilderna är på ett par tuttar.Min lärare har skrivit ett mail till mig där han tycker det är problematiskt att hänga ut bilden i en offentlig miljö. Först så gick jag med på hans resonemang, men nu känner jag att jag nästan måste ta upp diskussionen om huruvida bröst är provocerande eller ej.Finns det någon lag som säger att man inte får hänga denna typen av bilder i en offentlig lokal? Kan man bli anmäld eller på annat sätt råka ut för någon typ av reprisallier?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Jag vet inte om det finns några särskilda ordningsföreskrifter på universitet. Utifall några sådana finns kan möjligtvis dessa hindra att du ställer ut fotot. Å andra sidan har jag svårt att tänka mig att några sådana föreskrifter skulle vara så långtgående att de förbjuder visning av ett foto på ett par bröst.Därmed återstår frågan om det är olagligt. Ett tänkbart brott är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken), men detta brott förutsätter att det lämnas en uppgift om någon som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Det räcker alltså inte med att vissa besökare tycker att fotot är obehagligt. Två andra tänkbara brott är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken) och förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § samma lag). Att en person t.ex. springer naken offentligt är en situation som typiskt sett faller inom ramen för något av dessa brott. Frågan är om ditt foto är s.a.s. tillräckligt stötande för att en visning av foto ska anses utgöra ofredande eller förargelseväckande beteende. Svaret är att jag inte kan se hur så skulle kunna vara fallet. Trots allt finns i Sverige en mycket långtgående yttrandefrihet, som är särskilt påtaglig i konstnärliga sammanhang. Dessutom måste beaktas att i dagens västerländska samhälle är i allmänhet ett foto av ett par bröst knappast särskilt chockerande.Alltså är slutsatsen det är lagligt att visa fotot i universitets lokaler.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,