BrB 4 kap. 9 a § - videoinspelning

2014-09-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Inspelning av samtal regleras av Brottsbalken 4 kap 9a §. Gäller det även för videoinspelning?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet som BrB (https://lagen.nu/1962:700) 4 kap. 9 a § avser rubriceras som olovlig avlyssning. Gärningen består i att antingen avlyssna eller ta upp visst samtal som man själv inte deltar i. Detta ska utföras i hemlighet och måste vara olovligt, det vill säga samtycke till inspelning av viss tal utesluter brott. Vidare ska gärningen utföras med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud. Brottet innefattar alla former av avlyssnings- och inspelningsapparatur (Jareborg, Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010). Det är alltså utan betydelse att det tekniska hjälpmedlet också spelar in bild, såsom är fallet när man använder sig av en videokamera.Vänliga hälsningar

Dataintrång i exets mobiltelefon

2014-09-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har erkänt att han har gått in i min telefon utan mitt vetskap och sett bilder samt läst sms. Är det olagligt?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 4 kap 9 c§ brottsbalken finns ett brott reglerat som kallas för Dataintrång (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1). Där framgår det att en person gör sig skyldig till dataintrång om denne olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift. Lagtexten kan kännas språkligt invecklad, vilket till stor del beror på att man försökt täcka in alla möjliga tekniska situationer som kan tänkas uppstå. Betydelsen är trots detta densamma, det vill säga att den förbjuder intrång som kan ske i datorer och liknande apparatur.Är då en mobiltelefon en liknande apparatur? Det kan tyckas naturligt i och med dagens smarta mobiltelefoner, men lagtexten nämner inget om detta. I ett rättsfall så har en domstol dock dömt en man för dataintrång som har skett i en annan persons mobiltelefon (som du kan läsa om här vid intresse). Därmed så omfattas mobiltelefoner också av förbudet, och det är alltså möjligt att göra ett dataintrång även i en mobiltelefon. För att en gärning ska kunna vara dataintrång så finns det inget krav på att någon skada eller faktiskt åtgärd sker. I och med uttrycket ”olovligen bereder sig tillgång till” så är redan själva intrånget i sig förbjudet, oavsett vad gärningsmannen sedan gör därefter. Det krävs alltså inte att det finns något särskilt syfte med intrånget eller att någon form av säkerhetsåtgärd kringgås för att göra intrånget. Slutsatsen av detta är alltså att ditt ex har gjort sig skyldig till en olaglig åtgärd, nämligen dataintrång enligt 4:9c BrB genom att ha gått in i din telefon utan din vetskap och sett bilder och läst sms.Med vänliga hälsningar,

Spela in telefonsamtal där man själv deltar

2014-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att spela in ett telefonsamtal via appar med hjälp av en smartphone?Inspelningen sker utan att den andra personen vet om det.Du själv är med i inspelningen och syftet är att klargöra en muntlig överenskommelse som skett via en tredje part.Dvs, att du vill ha ett underlag på den muntliga överenskommelsen.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Det är fullt lagligt att spela in ett telefonsamtal som man själv deltar i. Det är däremot inte tillåtet att spela in ett samtal mellan andra som man själv inte deltar i. Straffbestämmelsen för detta finns i 4 kap. 9a § brottsbalken och anger följande: "den som ... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.".Det är alltså tillåtet att spela in samtal så länge man själv deltar i samtalet.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Radera inspelningar på mobil utgör dataintrång

2014-08-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är i en pågående separation och har i syfte för att kunna försvara mig vid ev tvist gällande våra barn spelat in våra samtal om ord skulle stå mot ord. Jag starka misstankar och idicider på att mitt ex har varit inne i min mobiltelefon och raderat inspelningarna. Hon har erkänt att hon vart inne i mobilen och fått veta om inspelningarna samtidigt som filerna försvann. Är det lagligt att gå in i någon annas telefon och ta bort filer på det viset utan medgivande av mig?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Att gå in på någons mobil och radera information utan tillåtelse kan utgöra dataintrång. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § i brottsbalken. Där anges att "den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år." Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas enligt förarbetena en uppgift som är fixerad på någon form av datamedium och som alltså antingen finns i eller kan matas in i en datamaskin. De inspelningar du har haft på mobilen är av denna typ, vilket innebär att paragrafen blir tillämplig. Att radera dessa utan din tillåtelse utgör därför dataintrång och är olagligt, med straff upp till två års fängelse. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Grov kvinnofridskränkning

2014-09-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har levt tillsammans med en man som nu är häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Han har tidigare avtjänat ett längre fängelsestraff för grov misshandel mot mig, men efter att han kom ut ur fängelset har han under många månader misshandlat, förnedrat och hotat mig samt även förstört mina saker.Jag har på grund av det han har utsatt mig för fått lämna mitt hem och finns nu med mitt barn i ett skyddat boende inom kvinnojouren. Min fråga är då: hur stor är chansen att han får fängelse igen? Tar man i beaktning det han gjort mot mig tidigare?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag har tagit bort en ganska stor mängd detaljer i din frågeställning, detta för att du inte ska kunna identifieras genom uppgifterna i frågan. Känner du att det här svaret blev för allmänt hållet på grund av att så många detaljer tagits bort är mitt råd att du ringer till Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning med dina frågor, så att frågan inte publiceras online. Detta särskilt med tanke på den situation du befinner dig i. Telefonrådgivningen når du på telefonnummer 08-533 300 04 och den är öppen måndag - onsdag kl. 10 - 16. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning regleras i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 4 a §. Straffet för grov kvinnofridskränkning är detsamma som för grov fridskränkning, dvs fängelse i minst nio månader och högst sex år. Om mannen döms för grov kvinnofridskränkning innebär det alltså att han kommer att dömas till fängelse.För att det ska föreligga grov kvinnofridskränkning ska enligt BrB 4 kap 4 a § flera brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap BrB eller överträdelse av ett kontaktförbud ha begåtts av en man mot en kvinna han är eller har varit gift/sambo med, och var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla. Kapitel 3 i BrB är brott mot liv och hälsa och där finns t ex misshandel, kapitel 2 är brott mot frihet och frid och där finns t ex olaga hot och olaga tvång samt ofredande, kapitel 6 är sexualbrott och där finns t ex våldtäkt och sexuellt utnyttjande och kapitel 12 är skadegörelsebrott. Enligt Högsta domstolen (HD) måste det för att falla under 4:4 a § vara fråga om flera gärningar och dessa måste ha ett visst tidsmässigt samband för att det ska föreligga upprepad kränkning. Det är upp till domstolen att "med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet tolka och tillämpa bestämmelsen". Men ju allvarligare gärningarna är, ju färre gärningar krävs för att de ska anses som upprepade enligt både förarbeten och HD. Att gärningarna måste vara ägnade att allvarligt skada självkänslan så anser HD att det är "tillräckligt att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt".Du undrar även om domstolen kommer att ta i beaktning vad han gjort mot dig tidigare. I den här hovrättsdomen (RH 2006:29) handlade det om en man som var dömd till fängelse för grov kvinnofridskränkning och efter villkorlig frigivning begick två nya brott (misshandel och olaga hot) mot samma målsägare (alltså samma kvinna han var dömd för grov kvinnofridskränkning emot). Isolerade utgör dessa två gärningar enligt domstolen inte tillräckligt för att nå upp till grov kvinnofridskränkning. Men domstolen säger att man måste beakta att mannen tidigare dömts för grov kvinnofridskränkning mot kvinnan, och att misshandelsbrottet begåtts endast sex månader efter det att han villkorligt frigavs det fängelsestraff som han då dömdes till. De gärningar som mannen i målet ska straffas för, misshandeln och det olaga hotet, framstår då enligt domstolen som en fortsättning på den tidigare brottsligheten och det anses vara fråga om en upprepad kränkning.Så domstolen kommer med största sannolikhet att under helhetsbedömningen även väga in att han tidigare grovt misshandlat dig och avtjänat ett fängelsestraff för det, och att han efter frisläppandet ur fängelset återigen utsatt dig för hot och våld.Jag hoppas att allt löser sig till det bästa för dig och att du via Kvinnojouren får den hjälp du behöver för att gå vidare. Vänligen, 

Kränkande fotografering och olovlig avlyssning

2014-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att fotografera en konversation mellan 2 personer på den enes mobil? Till saken hör att den ena erkänner att den misshandlat mig inför den andre.
Sarah Saajakari |Hej!Huvudregeln är att det inte är olagligt att fotografera alternativt filma någon. Det finns undantag till huvudregeln vilket kallas kränkande fotografering, se 4 kap. 6a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1).Kränkande fotografering innefattar när någon olovligen fotograferar inomhus i en bostad, toalett eller liknande utrymme. Befinner sig personerna man vill fotografera i ett utrymme som innefattas i paragrafen får man alltså inte fotografera konversationen.Vidare vet jag inte hur du menar med att du ska fotografera en konversation. Möjligtvis menar du det, eller så menar du att man med hjälp av tekniskt hjälpmedel ska uppta ljud och på så sätt fånga upp de ord personen som misshandlade dig säger. Det är nämligen olagligt att i hemlighet spela in till exempel en konversation mellan två personer om man själv inte deltar i konversationen. Det kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Deltar man i en konversation är det däremot tillåtet att spela in konversationen oavsett om den andra personen är ovetandes om inspelningen.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Olaga hot från granne

2014-08-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne har vid flera tillfällen kallat andra grannar för "djävla tjocka fittkärring" och andra liknande grova tillmälen, där könsord och svordomar ingår. Därtill även hotat med att inkalla "gänget för rensa ut" Även hotelser om att " den jäveln skall få ett nackskott" etc Det är flera grannar som fått utstå liknande tillmälen och hotelser. Vad skall vi (drabbade grannar) göra för att få ett slut på detta. Tillmälen och hotelserna kommer helt oprovocerat. För information bor vi samtl. involverade i hyreslägenheter. Vad göra, och har fastighetsägaren några skyldigheter.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Jag tycker att det där låter som olaga hot (4:5 brottsbalken). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med vapen eller hotar att utföra ett brott (i detta fall att uttala att "den jäveln skall få ett nackskskott" skulle enligt min mening kunna vara ett hot om både våld och mord, att "inkalla gänget för att rensa ut" kan också tolkas som ett sådant hot). Hotet ska uppfattas som allvarligt menat men behöver inte vara uttalat direkt till den som hotas utan kan även vara uttalat till någon i dennes bekantskapskrets om det var tänkt att den hotade skulle få ta del av informationen.Att kalla någon för "djävla tjocka fittkärring" skulle möjligen kunna vara förolämpning (5:3 brottsbalken). Detta kan ske genom att någon blir kallad för kränkande saker med syfte att såra denne.Jag tycker att ni ska både ska polisanmäla detta samt kontakta fastighetsägaren och berätta vad som hänt så att ni förhoppningsvis kan få stopp på det. Att som hyresvärd säga upp en hyresgäst är en väldigt lång process men beroende på vad som står i era hyresavtal kan man möjligen hävda att det är ett avtalsbrott.Vänliga hälsningar,

Spottloska utgör ofredande

2014-08-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om min granne spottar på mig och skickar mig åt helvetet kan man göra nåt som t ex stämma honom? Tack-Mariya
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om någon spottar på dig kan det falla in under brottet "ofredande". Bestämmelsen om ofredande hittar du i brottsbalkens 4e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K4P7. Där anges att : "Den som ..... medelst hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."I t.ex. https://lagen.nu/dom/nja/2005s738, dömdes den tilltalade för ofredande efter att ha spottat på en polis. Jag föreslår därför att du kontaktar polisen och upprättar en polisanmälan mot din granne. Lycka till!Vänligen,