Förbjudet att beträda inhägnad lekplats med hund?

2015-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har försökt få svar på en fråga som hundar och inhägnade dagisplatser men hittar inget bra svar så tänkte rådfråga er här.Är lagligt att ta med sin hund på en inhägnad lekplats tillhörande ett kommunalt dagis på kvällar och helger då dagiset är stängt? Eller gör man sig då skyldig till någon form av intrång eller liknande?Med detta så förstör varken jag som ägare eller hunden något, hunden gör inte sina behov inne på lekplatsen och är så klart tom när man gå in där så man inte stör några andra.Hoppas på ett klargörande svar.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag hade hoppats kunna ge dig ett tydligt ja eller nej på din fråga, men tyvärr kan jag inte det. Att ta med sin hund in på en inhägnad lekplats som tillhör ett dagis är ett fall som rör sig i gråzonen av att betrakta som olaga intrång enligt brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket. Dessutom kan varje kommun ha speciella ordningsregler för hur och var hundar får rastas.Om det skulle vara fråga om något brott som inte står i någon lokal föreskrift så vore det i så fall just olaga intrång. En inhägnad lekplats tillhörande ett dagis hade kunnat höra till vad som i lagen (brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket) beskrivs som ”annat dylikt ställe”. Vad som enligt förarbetena till lagen anses vara ett ett sådant ställe är ”för visst ändamål inrättad plats som det är angeläget att kunna freda mot obehöriga” (NJA II 1962 s. 133). Det finns också rättsfall på området som vi kan använda oss av för att försöka snäva in vad olaga intrång är. Att stanna kvar i en skola trots tillsägelser var att anse som olaga intrång (se RH 2009:60), och likaså att som strejkande arbetstagare kvarstanna på en inhägnad arbetsplats (se NJA 1983 s 662). Däremot var det inte att anse som olaga intrång då en man tog sig in på en behandlingsinstitutions icke-inhägnade område (se RH 1995:29). I ditt fall talar det faktum att lekplatsen är inhägnad för att det vore ett olaga intrång enligt brottsbalken. Men att du inte gör någon skada talar för att det inte skulle vara frågan om ett brott. Jag citerar från RH 2009:60: ”Tillämpningsområdet för bestämmelsen har avgränsats på så sätt att handlingar som kan antas mer allmänt uppfattas som inte i egentlig mening klandervärda faller utanför det straffbara området.”Min slutsats av allt detta är att så länge ingen säger ifrån eller störs av att du rastar hunden på lekplatsen borde det inte vara tal om olaga intrång. Däremot finns risk att det är fråga om brott om du ignorerar tillsägelser. Jag vill även påminna om att kolla upp din kommuns hemsida för att få klart för dig om där finns några särskilda regler för rastning av hundar. I exempelvis Göteborgs kommun är det förbjudet att rasta hund på lekplats (se här). Med vänlig hälsning,

Olovlig avlyssning och bevisning

2015-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad straffet för otillåten avlyssning av privatperson i dennes hem ?Jag har förstått att grannarna har tillgång till någon slags avlyssning av mitt hem ( en villa ).Nu har jag även bevis gällande detta då en granne påtalat något som jag bara sagt inom husets väggar ?Vilket bevisar saken i fråga.Detta har pågått under flera år , och nu förstår jag hur dessa personer vet saker som bara sagts i mitt hem !Riktigt otäckt !
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Att döma av din beskrivning tycks olovlig avlyssning ligga närmast till hands. Eftersom dina grannar olovligen och utan din kännedom har avlyssnat samtal i ditt hem, i vilka de själva inte har deltagit, så kan de dömas för olovlig avlyssning, under förutsättning att de har använt teknisk apparatur för återgivning av ljud, exempelvis mikrofoner, bandspelare, buggade telefoner och radiosändare. Om grannarna däremot har avlyssnat samtal i ditt hem genom att lägga örat till väggen, genom ett glas eller ett annat hjälpmedel av icke-teknisk natur så är gärningen straffri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:9 a. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.Om du anmäler dina grannar för olovlig avlyssning så kan du självklart anföra faktumet att de känner till saker du har sagt som de inte skulle ha känt till om de inte hade avlyssnat dig. Inom svensk rätt råder fri bevisföring, vilket innebär att du i princip kan föra in vad som helst som bevisning. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 35:1 första stycket. Dock kan detta faktum möjligen enkelt pareras av grannarna genom att de hävdar att du har nämnt vad de känner till vid ett tillfälle när du har pratat med dem och att du har glömt bort detta, varvid ord står mot ord. Om det inte heller kan visas att grannarna har använt teknisk apparatur så går de fria från straff. En brottsplatsundersökning av ditt hem som hittar eventuell teknisk apparatur, exempelvis dolda mikrofoner, kan då utgöra ett bevisfaktum som stödjer din utsaga i en rättegång.Med vänlig hälsning

Stoppa bluffakturorna

2015-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Tack för tidigare råd. Jag har en bror(A) som har bekymmer med vår andra bror(B). B skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon. Nu har min bror,A, fått en räkning till sitt företag på 600 000,-. Den är daterad 2007 och ska betalas till hustrun. Räkningen är inte specificerad, men ska enligt B vara betalning för påstått arbete som B gjort. Hans hustru har inte deltagit i det påstådda arbetet. Någon faktura har inte tidigare kommit A till del. Hur hanterar man en sådan här sak? Ingen av oss vill ju ha en släktfejd, men hur får vi slut på eländet? Vi känner oss trakasserade.
Martin Persson |Tack för din fråga!Att bestrida fakturornaOm man, som i ditt fall, får en faktura som det inte finns någon skyldighet för dig att betala i form av en motprestation gentemot till exempel ett köp av en vara, en överenskommelse eller dylikt; då är det klart lämpligt att bestrida dessa fakturor.Hur man bestrider en faktura finns väl beskrivet på Polisens hemsida och kan läsas här. Du bör dock uppmärksammas en extra gång på att även om du bestridit en faktura, som du senare ändå får en påminnelse på från exempelvis ett inkassoföretag eller Kronofogden - då är det viktigt att du även bestrider denna faktura till det berörda inkassoföretaget eller myndigheten.TrakasseriernaAtt kontinuerligt skicka ut bluffakturor till samma personer, trots att detta beteende påpekats olämpligt till utsändaren, är rimligt att kunna se som en form av trakasseri. Då återstår dock att utreda om det finns någon brottsbeskrivning som kan tänkas vara tillämpbar på just ett fall som ditt, vilket skulle kunna åtminstone upplysas bror B i hopp om förbättring, om man nu inte vill ta det vidare och anmäla honom på grund av risken för släktfejd som du beskriver det.I 4 kap 7 § brottsbalken finner man brottet ofredande, som skulle kunna aktualiseras för brodern B. Ur lagrummet är det i så fall att utreda huruvida hans beteende skulle kunna anses innebära ett ofredande genom annat hänsynslöst beteende.Till att börja med kan man först konstatera att det krävs uppsåt för att kunna dömas för ofredande. I detta fall torde något tvivel om sådant inte föreligga då han åtminstone borde förstå att dessa utskick innebär klara olägenheter för er syskon, har ni därtill också meddelat honom om att upphöra med detta är det än mer givet.Det som skulle bli "nöten att knäcka" är huruvida dessa utskick kan betecknas vara av kännbar fridsstörning vilket vidare fordras för att kunna falla in under brottet. Det kan då läggas vikt på till exempel hur ofta och hur många fakturor som skickats ut och om han faktiskt informerats om vad denna olägenhet innebär för er. Men för att kunna göra en sådan bedömning krävs att alla omständigheter och händelser finns på bordet. Typiskt sett brukar "telefonterror" kunna betecknas som ofredande, även ihärdig och ovälkommen uppvaktning av någon oavsett om det skett via samtal eller brev. Om man då försöker begrunda ditt fall så finns det faktiskt liknelser varför ofredande faktiskt skulle kunna kunna tänkas föreligga för din bror (B)'s beteende, men har dessa utskick bara skett någon enstaka gång eller två är det nog svårt att se det som ofredande, men jag lämnar det öppet då du ändå beskriver att bror B "... skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon.".Ofredande ger böter eller fängelse upp till ett år.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Häktad för misshandel och olaga hot – vad händer?

2015-03-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo sitter häktad misstänkt för grov misshandel och hot. Min sambo hade druckit alkohol. Hamnade i tjavs med min vuxna son och då kom min sambo på en idiotisk ide att ta fram en kniv att skrämmas med. Han slog mad handen i min sons rumsdörr med kniven i handen och jag hade min arm i vägen vilket ledde till att jag blev skuren så jag fick sy.. Men det var oavsiktligt han skulle aldrig skada nån med flit. Det var en fylledrama som gick överstyr. Han är ingen våldsam person utan en underbara far och person. Men blir som förbytt när han dricker. Han har aldrig gjort nått sånt här tidigare. Han är tidigare ostraffad. Detta gjorde han inte med avsikt. Vad kan hända nu?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!De brott som främst aktualiseras är precis som du skriver, misshandel och olaga hot. Båda brotten anses vara så passa allvarliga att åklagaren får åtala oavsett vad brottsoffret tycker eller vill. Finner åklagaren att bevisningen är så starkt att en fällande dom är trolig så kommer förmodligen åtal att väckas vilket betyder att det kommer bli en rättegång. Om åklagaren inte väcker åtal har din sambo rätt till ersättning för den tiden han satt häktad. Vad offret och vittnen säger spelar givetvis, oftast, en stor roll i en eventuell rättegång – om de menar att ingen på plats uppfattade hotet som allvarligt menat utan mer som ett dåligt skämt torde inte ett brott anses föreligga. Detta förutsätter dock att åklagaren inte med hjälp av annan bevisning kan visa att handlandet faktiskt var ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Beroende på allt som förekommer under rättegången kan sen domen antingen bli friande eller fällande.Om din sambo skulle bli fälld kan han i värsta fall dömas till fängelse. Eftersom det rör sig om två brott som vardera skulle kunna ses som antingen grovt eller av normalgraden är det väldigt svårt att säga vad för straffvärde brotten anses ha. Men då han är tidigare ostraffad samt att, åtminstone, du tycks försöka tona ner betydelsen av det hela känns det troligare att han får en icke-frihetsberövande påföljd. Det kan då röra sig om böter men med tanke på brotten är det rimligare att han får en villkorlig dom eller skyddstillsyn, möjligen förenad med samhällstjänst. Om jag, trots det knappa underlaget, ska våga mig på en gissning tror jag att en mycket möjlig påföljd är villkorlig dom förenat med samhällstjänst.

Oönskad bildupptagning utomhus

2015-04-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |min granne fotograferade genom sitt fönstret på mig och min gäst. vi va på min pappas tomt och hon öppnade fönstret för att lyssna sen filma hon mig och min gäst. är det olagligt att göra det tacksam för svar
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att fotografera en annan person utan samtycke är som huvudregel tillåtet. Det må finnas undantag från denna regel, men eftersom ni befann er utomhus när bilderna togs och då uppmärksammande att så skedde, torde något brott ej därigenom ha begåtts (jfr. 4 kap. 6 a § brottsbalken). Er medvetenhet om det oönskade beteendet innebär därtill att någon brottslig olovlig avlyssning inte bör ha skett eftersom sådan måste företas både ”i hemlighet” och ”medelst tekniskt hjälpmedel” (jfr. 4 kap. 9 a § brottsbalken).Med detta dock inte sagt att de enskilda handlingarna som helhet ej skulle kunna tillfredsställa rekvisiten för brottet ofredande. Att så skulle vara fallet förefaller dock föga troligt då den kränkning det innebär att bli fotograferad utomhus i regel ej torde vara allvarlig nog (därav begränsningen av brottet kränkande fotografering till mer privata platser) (jfr. 4 kap. 7 § brottsbalken).Inalles förefaller det sålunda föga troligt att något brott begåtts oberoende av din grannes eventuella uppsåt.Brottsbalken finner du här.Vänligen,

Kontaktförbud

2015-04-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min man har 4 barn med sin exfru. dom har delad vårdnad, varannan vecka. men hon ringer till min man konstant och sms. hon skriver fula ord om mig i sina sms. hon ringer även till barnen hela tiden och vill prata med dom när vi har dom.kan man gå vidare och ordna kontaktforbud mot henne och hennes sms,telefonsamtal och trakasserier? hon vill bara att han skall gå tillbaka till henne, nåt som han ABSOLUT inte kommer att göra.Hur länge skall man behöva stå ut med henne? att höra att man är slampa, hora osv skapar bara stress i vår vardag.
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!För att ett kontaktförbud ska bli aktuellt krävs att det pga särskilda omständigheter finns en risk för att din makes exfru kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig, och endast om skälen för ett sådant förbud kan anses uppväga det intrång eller men som ett sådant förbud skulle innebära för henne, 1§ Lag om kontaktförbud.Det krävs alltså ganska mycket för att ett sådant ska kunna meddelas, och i ditt fall ställer jag mig tveksam till om det skulle kunna vara möjligt för dig eller din make att få ett sådant till stånd. Däremot skulle hennes telefonsamtal och sms kunna utgöra ofredande vilket är straffbelagt enligt 4 kap 7§ Brottsbalken. För att det ska kunna räknas som ofredande krävs att handlingarna kan anses utgöra en ”kännbar fridskränkning”. Telefonpåringningar eller andra trakasserier är just exempel på var som kan falla in under denna brottsbestämmelse. Observera dock att det i sådant fall är din make som anses bli utsatt för ofredandet. Att hon överhuvudtaget tar kontakt med barnen är dock inget man kan göra något åt, även om det är ”er vecka” att ha barnen. Hoppas detta kunde bringa lite klarhet i din situation! Med vänlig hälsning,

Brottsligt att önska livet ur någon?

2015-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.I samband med en (kanske otillåten) uppsägning av en person så har den uppsagde blivit mycket upprörd och uttryckt (något i stil med) följande till sin chef: "Jag ösnkar att du tar ditt eget liv, och om du vill ha hjälp med det så ställer jag gärna upp", personen har därefter bett sin chef om ursäkt och förklarat att han/hon blev väldigt upprörd av det inträffade och inte kunde besinna sig.Är det olagligt att önska att någon tar sitt liv, och har personen gjort sig skyldig till indirekt hot / motsvarande?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på denna fråga hittar vi i Brottsbalken, Brb, här.Först ska nämnas det faktum att det inte är olagligt att ta sitt eget liv enligt svensk lagstiftning. Inte heller är det olagligt att hjälpa någon begå självmord så länge personen som hjälper till inte, genom sin handling, är såpass aktiv att det går att klassa som aktiv dödshjälp. Eftersom att de flesta brotten i brottsbalken kräver att någon hotar om, eller utför, en brottslig gärning så blir det svårt att klassa vad som yttrats i detta fall som brottsligt. Se bl.a. Brb 23:4 § om uppfordran, där det krävs att gärningen är straffbelagd. Vad som är närmast att diskutera är då ifall detta skulle kunna klassas som ett ofredande enligt Brb 4:7 §. Det krävs här att det beteende man utsätter någon annan för är hänsynslöst. Att personen i vårt fall i affekt sagt något som hen sedan bett om ursäkt för kommer, enligt min bedömning, bli svårt att klassa som såpass hänsynslöst att det skulle nå upp till ett ofredande. Vid en första anblick verkar det som att det som hänt inte går att bedöma som något brottsligt. Vänligen

Spela in samtal i eget hus

2015-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Har separerat och huset är nu mitt eget , alla papper och allt är klart från banken . Så nu undrar jag följande . Mitt ex har skaffat en ny kille som hon ringer till när jag inte är hemma , vi exet och jag bor alltså under samma tak för tillfället . Får jag Ställa min iPad på inspelning i mitt eget hus när jag inte är hemma , sen om hon ringer och pratar med honom kan ju inte jag rå för . Får jag lyssna på det eftersom att det är mitt eget hus , hon borde ju hon tänka sig för innan hon pratar med honom eftersom det är mitt hus ??Hoppas ni förstår frågan :)
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du ställer din iPad på inspelning för att fånga upp ditt ex:s samtal med hennes nya kille gör du dig skyldig till olovlig avlyssning enligt brottsbalken 4 kap 9 a §. Att samtalet spelas in i ditt hus spelar ingen roll för den brottsliga gärningen. Eftersom det sker i hemlighet på en plats dit allmänheten inte har tillträde och du själv inte är en del av samtalet så är det ett brott enligt bestämmelsen. Hoppas det var svar på frågan! Kommentera gärna nedan om du undrar något ytterligare!Med vänlig hälsning,