Får farmor besöka barnbarnens hem mot barnens mors vilja?

2015-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Ställer en fråga för min mammas räkning. Sonhustrun säger att mamma inte får vistas i deras hus o träffa barnbarnen vare sig sonhustrun är hemma eller inte. Min bror vill att mamma kommer dit men vågar inte släppa in henne då sonhustrun säger de bryter mot lagen, tex hemfridsbrott...Stämmer det att min mor inte får besöka sin son o barnbarn i deras gemensamma hem pga sonhustruns vilja??
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skydd för hemmet finns i bland annat fjärde kapitlet i Brottsbalken (BrB). Just hemfridsbrott regleras i BrB 4:6 och innebär att det är förbjudet att ta sig in i någon annans bostad utan tillåtelse.Om äkta makar har en gemensam bostad räcker det inte att en av makarna vill släppa in en utomstående person. Om någon utomstående med den ena makens samtycke men mot den andra makens vilja tar sig in i makarnas gemensamma bostad så innebär det i princip hemfridsbrott.Om din brors hustru inte vill att din mor släpps in din brors och hans hustrus gemensamma hem så får din mor alltså inte besöka sin son och sina barnbarn där.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Olaga hot via sms?

2015-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min ex-sambo har två barn och gemensam vårdnad om dessa. Han är arg och bitter för att jag tog beslutet att lämna honom. Han vill inte låta våra barn träffa min nya pojkvän eller mina vänner.Mitt ex skrev i ett sms så här: " Du kan ta med dem (barnen alltså), du kan ta dem och träffa dina vänner och så men allt du rör vid kommer jag att hata och inte dra mig för att skada hårt så snälla håll dem borta"När jag sen ifrågasätter om detta är ett hot från hans sida skriver han så här i ett sms:" det är inget hot det är ett löfte."Min fråga är då, är detta juridiskt sett ett hot eller inte?Om detta räknas som ett hot vad ska jag då göra? Mvh/ Förvirrad
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett hot kan kan bland annat till uttryck skriftligen eller muntligen. Det meddelandet du fick är ett slags hot, men huruvida det är ett olaga hot är desto mer tveksamt. En person gör sig skyldig till olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottsligt. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda. Meddelandet i ditt fall kan uppfattas som olustigt. Att hota med att "skada hårt" kan tolkas som att ett hot om allvarlig kroppsskada. Om tiden innan meddelandet varit hotfull och detta gett upphov till att du känner ett starkt obehag, kan detta betraktas som ett olaga hot. Det är dock inte uppenbart att så är fallet. Det är endast domstolen som kan avgöra om meddelandet är ett olaga hot. Det du kan göra är att polisanmäla händelsen och lämna ett bevis av meddelandet.Vänliga hälsningar,

Polisanmälan avseende dataintrång

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man polisanmäla någon som tar sig in på Gmail konto och försöker/Tar bort videos på Youtube Var ska man ringa?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700) stadgas bland annat att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Personen som har gjort intrång i ditt e-postkonto ska utan ditt tillstånd ha utfört handlingen. Vidare ska personen haft uppsåt att utföra intrånget, det vill säga att det har varit ett medvetet val, 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken. Denne ska ha insett inte endast risken, utan också förverkligandet av att ett intrång kommer att ske utan ditt tillstånd.Du kan absolut polisanmäla händelsen. Det är ett polisiärt ärende eftersom ett straffrättsligt brott har begåtts. Du kan ta kontakt med Polisen på 114 14, dit icke-akuta ärenden hänvisas till. De hjälper dig med att upprätta en anmälan. Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Får man spela in möten?

2015-06-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte med hjälp av mobiltelefon/liten bandspelare i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Huvudregeln för när det är tillåtet att spela in möten är att en har rätt att spela in de möten som en själv är del av. Om en bereder sig tillgång till möte eller till sammanträde som en icke rätteligen har tillträde till gör en sig skyldig till brott enligt 4:9a brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) om hemlig avlyssning. Viktigt att tänka på är också att en inte har rätt att sprida en sådan avlyssning som en har gjort lovligen. Du kan därmed inte publicera din inspelning, självklart kan den dock användas som bevisföring i någon eventuell process. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Skadegörelse på bil när person befann sig i bilen, fler brott?

2015-07-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Det är såhär att jag för några veckor sedan blev efterföljd av en bil. När jag stannade min bil hoppade föraren av andra bilen ut och försökte komma in i min bil, men när han märkte att dörrarna var låsta så slog han en kniv genom min bakruta så den gick sönder.Polisen som kom till platsen upprättade en anmälan om skadegörelse.Min stora fråga i detta är, borde jag inte kunna göra en anmälan för att han följt efter mig och försökt komma in i min bil med en kniv? Och isåfall, vad är det för brott han har begått? Mvh
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Teoretiskt är det möjligt att argumentera för att väldigt många brott har begåtts, om det skulle ha den minsta chans att även i praktiken leda till ett åtal beror helt på omständigheterna. Beroende på vad personen hade för intention skulle det till exempel kunna röra sig om försök, förberedelse eller stämpling till exempelvis misshandel, mord, rån, människorov etc. Då det inte framgår vad personen hade för avsikt eller vad som låg bakom hans agerande så är de brott som ligger närmast till hands ofredande och olaga hot.Ofredande (4 kap 7 § BrB)Ofredande är ett brott som i dessa sammanhang är relativt enkelt att "nå upp till" — alltså uppfylla de juridiska krav som finns för att brottet ska anses begånget. Det som krävs är att någon medvetet, genom hänsynslöst beteende, ofredar annan. I ditt fall borde brottet vara begånget redan genom förföljelsen men om inte då så åtminstone när han försöker komma in i din bil. Olaga hot (4 kap 5 § BrB)För olaga hot krävs att någon med vapen eller hot om brottslig gärning framkallar fruktan hos någon för sin hälsa eller egendom. I ditt fall försökte han komma in i din bil medan han höll i en kniv och du var i bilen. Detta hände efter att han hade förföljt dig varför hans agerande torde anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig.Det är alltså framförallt dessa två brott som bör vara begågna utöver skadegörelsen. Beroende på samtliga omständigheter kan det dock röra sig om ytterligare brott.

Kränkande fotografering

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag blev smygfilmad på mitt jobb av en arbetskamrat som dessutom inte ville ta bort fimen förän denne visat alla denne ville visa. Jag undrar var min rättighet ligger i detta då man klart kan identifiera mig på bilderna. Att vi inte får filma på jobbet har alla skrivit under sekretess avtal men jag undrar om mina egna rättigeheter då det inte är allmänplats och att man tydligt kan se att det är jag. Jag Dansar till musik på min rastid på filmen och tar det som kränkande att jag blev filmad? vad har jag för rättigheter?Undrar oxå om filmning på allmän plats om man tydligt kan indentifiera någon måste väl filmaren ha dennes tillåtelse för att visa filmen för annan även om det inte är kommersiellt syfte eller?mycket tacksam för svar
Sedja Abed Ali |Hej Alicia och tack för din fråga!Det du förmodligen tänker på är det som anges i 4 kap 6a § brottsbalken (1962:700). Kränkande fotografering infördes i brottsbalken den 1 juli 2013. Kriminaliseringen är avsedd att omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet i hemlighet fotograferar eller filmar någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat. Exempelvis en toalett, eller omklädningsrum. Ytterligare en förutsättning för att en fotografering ska vara straffbar är att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffskalan för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år.Bestämmelsen är relativt ny och det finns inte mycket praxis att utgå ifrån. Av lagkommentaren framgår att lagen bland annat är avsedd att gälla filmning av samlag av ena parten utan den andra partens samtycke och vetskap. Det är alltså fråga om filmning eller fotografering som är att uppfatta som kränkande. För att frågan ska tas upp till prövning ska en polisanmälan göras.Vänligen,

Påföljd vid olaga hot

2015-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta vad straffet är på om någon hotat via mail eller något sådant. Och så skulle jag vilja veta om detta innehåller något grovt hot. Detta gäller inte mig utan en jag känner."Du borde vara försiktig, du känner inte mig (så går det när man aldrig ses eller svarar) så du vet inte hur eller vem jag är, jag är väldigt ostabilt och impulsiv och soc människor har aldrig varit vänliga för mig, så det har jag inte varit heller tillbaka, det kan du fråga ****** ******** , hon vet bäst om någon..."
Tatjana Johansson |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Brottet som du beskriver kallas olaga hot och finns reglerat i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Olaga hot är bland annat hot om brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig fruktan för den hotades eller annans säkerhet. Även om det du beskriver inte innehåller något uttryckligt hot om brottslig gärning så kan det vara att anses som olaga hot eftersom bestämmelsen även omfattar förtäckta hot. Vad som krävs för att brottet ska anses vara grovt framgår inte av lagtexten, men i förarbetena nämns att det bör krävas att brottet i betydande grad skiljer sig från normalfallet av olaga hot. Faktorer som kan vara avgörande är hotets innebörd, hur akut det framstår, om hotet riktas mot någon med särskilt skyddslös ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Angående det hot som du har beskrivit så ställer jag mig tveksam till om det skiljer sig från normalfallet av olaga hot i sådan betydande grad att det ska ses som grovt olaga hot. Med det sagt vill jag framhålla att jag vet för lite kring själva omständigheterna för att med säkerhet uttala mig om brottets grad då jag till exempel saknar information om den hotades ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Vad gäller själva straffet framgår det av bestämmelsen att straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grov, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Jag hoppas att du genom detta fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Spela in ett möte i smyg

2015-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det.Skall man inte tala om det i förväg?/S
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!Att spela in ett samtal som man själv deltar i utan att tala om det för personen man pratar med är inte olagligt enligt Brottsbalkens regler om brytande av post och telehemlighet eller olovlig avlyssning. Det krävs för att inspelningen ska vara brottslig att den som spelar in inte deltar i samtalet. Detta gäller även om inspelningen sker digitalt. Att utgångspunkten enligt Brottsbalken är att handlandet inte är olagligt innebär emellertid inte att det i alla sammanhang är ett acceptabelt förfarande.Det finns en bestämmelse i Brottsbalken 4 kap. 6a § som du hittar HÄR som är till är att hindra smygfilmning och dylikt. Om man överträder bestämmelsen gör man sig skyldig till kränkande fotografering. För straffansvar krävs att filmandet sker olovligen. Skedde filmandet olovligen på samfälldighetsmötet? Kan det ha funnits någon annan medlem som givit tillåtelse till att filma? Kan det ha funnits anledning att anta att det förelåg ett hypotetiskt tillstånd? Om filmandet skett olovligen ska det även ha skett i hemlighet för de som blir filmade. Om kameran var synlig och det framgick att den filmade så skedde det inte i hemlighet. Vidare ska de som filmats befunnit sig på en privat plats, det vill säga i en bostad eller liknande. Om rekvisiten för straffansvar är uppfyllda kan det ha varit brottsligt att spela in / filma samfäldighetsmötet.Om det har skett en inspelning men inget filmande krävs det att personen som spelar in inte deltar i samtalet. Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts. I fortsättningen bör medlemmen tala om för resterande medlemmar att denne har för avsikt att filma mötet.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor.