Lönar det sig att anmäla strypningar som skett för flera år sedan?

2018-01-15 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Blev strypt flera gånger av en viss person då jag va yngre. Mår fortfarande dåligt och lider av panikångest efter detta trots de va flera år sedan. Funderar på anmäla för att kanske kunna gå vidare efter detta, kan han få något straff? Lörns det anmäla?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om brott och påföljder finns i Brottsbalken (BrB). Att ta strypgrepp på en annan person kan vara brottsligt enligt flera olika brott:Misshandel Att ta strypgrepp på någon kan vara misshandel (3 kap. 5§ BrB). För att det ska vara misshandel krävs att gärningsmannen har tillfogat offret kroppsskada, smärta, sjukdom eller försatt personen i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Även psykiskt lidande hör in här, om det har medfört en medicinskt påvisbar effekt, exempelvis psykisk chock. Beroende på hur strypningarna skett kan det vara ringa misshandel, misshandel av normalgraden, grov misshandel och synnerligen grov misshandel.Försök till mord I fall då gärningsmannen velat döda sitt offer, men av olika anledningar inte lyckats, kan det bli aktuellt med brottet försök till mord (3 kap. 1§ och 3 kap. 11§ BrB). Att mörda någon är nämligen brottsligt redan på försöksstadiet.Ofredande Skulle man inte kunna bevisa att strypningarna varit av så allvarlig art att misshandel blir aktuellt finns också en chans att döma gärningsmannen för ofredande (4 kap. 7§ BrB). Här under faller sådana händelser där gärningsmannen handgripligen antastar offret.Vilket brott som blir aktuellt handlar till stor del om vilka bevis du kan lägga fram mot gärningsmannen. Det kan exempelvis vara svårt att bevisa att personen haft avsikt att döda dig, medan det kan vara lättare att visa att det varit misshandel eller ofredande.Preskription Du skriver att detta skett när du var yngre, för flera år sedan. Det är viktigt att tänka på att vissa brott kan ha preskriberats, det vill säga att gärningsmannen inte kan dömas till påföljd när en viss tid har gått sedan gärningarna skett (35 kap. 1§ BrB). Brott preskriberas efter olika tid och beror på hur högt straff som kan följa på brotten. Misshandel av normalgraden kan ge högst två års fängelse, vilket innebär att det preskriberas efter fem år. Om det istället är grov misshandel kan domstolen som högst döma ut sex år i fängelse, preskriberas brottet efter tio år. Försök till mord kan dock inte preskriberas (35 kap. 2§ 1 stycket BrB). Eftersom du skriver att detta hänt när du var yngre är det bra att veta om att om gärningsmannen varit under 21 år kan brottet alltid preskriberas, även försök till mord (35 kap. 2§ 2 stycket BrB).Lönar det sig att anmäla? Sammanfattningsvis kan strypningarna du beskriver vara antingen misshandel av olika grad, försök till mord eller ofredande. Brotten kan vara preskriberade, beroende på hur lång tid som har gått sedan strypningarna skedde. Huruvida det lönar sig att anmäla brottet beror på detta och på vilka bevis du har för vad som skett. I Sverige gäller att domstolen utgår från att gärningsmannen är oskyldig fram tills motsatsen har bevisats, vilket innebär att det är den som hävdar att ett brott har begåtts som måste bevisa det.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Oskyldigt häktad efter puttar

2017-12-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, En servitris på Sturekompaniet puttade till min systerdotter (20 år helt ostraffad, universitetstuderande). Min systerdotter puttade tillbaka. Min systerdotter blev utslängd från krogen, och servitrisen gjorde en polisanmälan där det påstods att min systerdotter slagit henne med en knytnäsvslag, vilket är helt osant. Min systerdotter fick sitta i häktet i 6 timmar. Vad har vi för rätt? Vi anser att servitrisen gjort fel. Kan vi göra en motanmälan? Min systerdotter har vittnen.Tack så mycket på förhandCG
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte tillåtet att putta någon. När man blir utsatt för en brottslig gärning har man rätt till nödvärn enligt 24 kapitlet 1 § Brottsbalken (BrB). I ditt fall puttade hon sedan tillbaka. När det är fråga om ömsesidig misshandel förekommer ingen nödvärnsrätt. Det är också vanligt att det vid ömsesidig misshandel är svårt att utröna vad som egentligen har hänt och att utredningen därav läggs ned. Ni kan självklart göra en motanmälan, genom att polisanmäla det servitrisen gjorde. Troligtvis kommer utfallet bli att åtalen läggs ner eftersom det är så ringa samt att handlingarna var ömsesidiga. Att din systerdotter fick sitta i häktet i 6 timmar är mycket tråkigt att höra, inte minst på grund av falska anklagelser från servitrisen. Den som har häktad utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), frihetsberövandelagen. Min rekommendation är således att ni gör en motanmälan om inte hennes anmälan läggs ned samt att ni sedan ansöker om ersättning för frihetsberövandet. Jag hoppas att det löser sig. Återkom gärna vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Är dödshjälp olagligt?

2017-12-12 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att assisterat självmord är lagligt, att hjälpa till om personen inte kan själv. Om en förlamad patient från huvudet och ner, på sjukhuset vill dö och ber om att få stänga av respiratorn, får en anhörig då göra det eftersom personen inte kan göra det själv? Räknas det som assisterat självmord och lagligt eller blir det dråp?
Konrad Kabat |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver, att stänga av respiratorn på en person som vill det, är vad som kallas aktiv dödshjälp. Aktiv dödshjälp är i Sverige förbjudet i form av att det är brottsligt och straffbelagt.Frågan om aktiv dödshjälp har tagits upp flera gånger i domstol och har då som sagt bedömts som brottsligt i det fall själva handlingen leder till att den andra personen dör. Vad som är en aktiv handling är exemplifierat i NJA 1979 s 802. I rättsfallet injicerade en person snabbverkande insulin av dödlig dos i en annan person då denne ville det. Högsta domstolen ansåg i rättsfallet att det var fråga om dråp, 3 kap 2 § Brottsbalken. Att stänga av en respirator är på samma sätt att bedöma som en aktiv handling som leder till den andra personens död, därför är det brottsligt och skulle sannolikt, som i rättsfallet ovan, bedömas som dråp, 3 kap 2 § Brottsbalken. Ifall du är intresserad av att läsa fler exempel på hur man i domstol bedömer dödshjälp hänvisar jag till rättsfallet RH 1989 s. 19. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Straff för aktiv dödshjälp

2017-11-22 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vad skulle straffet vara för en läkare som på patientens begäran gav aktiv dödshjälp? Patienten led av kronisk smärta och var förlamad.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är viktigt i sammanhanget att skilja på passiv och aktiv dödshjälp.Med passiv dödshjälp menas att läkare kan avsluta livsuppehållande behandling för patienter vars hjärnor totalt och återkalleligt har förlorat samtliga funktioner. Detta är lagligt och genomförbart för läkare i Sverige, enligt lag om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269).Aktiv dödshjälp kännetecknas av ett självständigt handlande av en person som i sin tur leder till att en annan person förlorar sitt liv. I rättsfallet NJA 1979 s.802 hade en läkare genom bland annat injektioner tagit livet av en förlamad patient. Gärningen ansågs självständig i den bemärkelsen att det var den aktiva handlingen (injektionerna) som ledde till den förlamade personens död. Detta gjorde gärningen brottslig. Det hade ingen rättslig betydelse att den förlamade mannen gav sitt samtycke eftersom att det inte är möjligt att samtycka till mord, enligt 24:7 brottsbalken (BrB). Utifrån din beskrivning skulle en läkare som på patientens begäran aktivt framkallar patientens död sannolikt dömas för mord alternativt dråp enligt 3 kap. 1-2§ BrB. StraffetFörutsatt att läkaren i din beskrivning begår en gärning som uppfattas som aktiv dödshjälp, dvs ett självständigt handlande som leder till att patienten avlider, torde läkaren dömas till dråp enligt ovanstående lagrum. Den lagstadgade påföljden för dråp är fängelse i lägst sex år och högst tio år. Eftersom att det finns omständigheter i målet som är förmildrande för läkaren (patienten har önskat sin egen död) så ligger det troligtvis närmare till hands att döma läkaren för dråp istället för mord. Vägledning kan dras från rätten i NJA 1979 s.802, där domstolen dömde läkaren för dråp och bestämde påföljden till fängelse i sex år. Om du har ytterligare frågor kan du höra av dig till vår telefonrådgivning 08-533 300 04Öppettiderna är måndag–fredag kl. 10.00–16.00Vänligen,

Misshandel - vittnen mot varandra

2017-12-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan nu är det såhär att jag är misstänkt dör misshandel efter att en tjej anmält mig efter en fest. De hela var såhär alla var berusade jag och 2 andra stog och snackade när vi hörde ett dunk i golvet och jag vänder mig om för att se att hon ligger där och jag börjar skratta och hon håller sig för ansiktet och går därifrån och sedan anmäler mig. Hon gillade inte mig sedan innan. Detta berättade jag i förhöret och jag kan säga att jag har 2 vittnen som kan intyga att jag inte slog henne och hon har ett vittne som säger att jag slog henne. Det finns bild på hennes märke under och över ögat. Jag undrar om mina 2 vittnen vittnar för min del och hon har ett vittne kan hon vinna? För jag har inte slått henne och jag vill inte bli felaktigt dömd
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om åklagaren väcker åtal mot dig för våldtäkt krävs bevis för att du skall kunna dömas. För våldtäkter är starka bevis bl.a. läkarundersökning, blåmärken och liknande samt vittnen. Om vittnena från båda parter berättar olika får domstolen det svårt att avgöra om det skett en misshandel eller inte. I svensk rätt förekommer principen hellre fria än fälla. Om det inte finns tillräckliga bevis mot dig så kommer du inte att straffas. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Misshandel för oavsiktlig armbåge

2017-12-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag kom under en kväll i slagsmål med 2 3 andra män och har nu blivit anmäld för misshandel.Inte av männen utan av en kvinna som hoppade på mig bakifrån för att försöka dra mig baklänges och bort från platsen. jag märkte inte av henne först och råkade av misstag/reflex slå min armbåge en gång mot hennes ansikte. Jag märkte inte ens att det hände utan fick veta det dagen efter varpå jag försökte ringa upp tjejen för att be om ursäkt utan resultat. Jag skickade då ett sms och bad så hemskt mycket om ursäkt och förklarade att det absolut inte var meningen.Hur kommer det här att gå för mig och vad kommer jag att kunna bli dömd till för straff?Tacksam för svar, Mvh
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Vad gäller begreppet misshandel lyder bestämmelsen i 3 kap 5 § BrB som följer: "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd , döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader". Om dessa förutsättningar föreligger, som de verkar göra i ditt fall, kan du dömas för brottet misshandel. Misshandel är dock ett brott som kräver uppsåt, dvs. åklagaren måste visa på att du insåg risken att du kunde skada någon. Hur det kommer gå för dig är svårt att säga eftersom det är upp till domstolen att göra bedömningen om det var ett medvetet slag eller inte. Om de anser att du du var medveten om risken för skada, så är påföljden beroende av om misshandeln klassificeras som ringa eller av normalgraden. Anser de att det rör sig om ringa misshandel så kan du dömas till böter eller fängelse. Menar rätten däremot att det rör sig om misshandel av normalgraden så kan du bli dömd till fängelse i upp till 2 år. Gränsdragningen mellan ringa och misshandel av normalgraden är relativt knepig. Det finns inga tydliga regler för hur olika gärningar ska bedömas. Det finns en del fall i praxis, som kan ge en någon form av ledning hur rätten kommer bedöma brottet. Ett exempel är RH 1992:101, där en man drog en ordningsvakt i håret. Rubriceringen blev då ringa misshandel. Däremot i NJA 1967 s. 237 så bedömdes ett knytnävsslag mot munnen som misshandel av normalgraden. Det är alltså svårt att direkt säga hur det kommer att gå, men jag hoppas att du har fått en någorlunda tydligare bild av just brottet misshandel. Allt gott,Med vänliga hälsningar

Straff för misshandel

2017-12-04 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |jag blev misshandlad av min kille .fick slag och sår . hjärnskakning , trumhinna spräckt . Han är svensk men hans mamma och pappa bor utomlands och hade endast vart i Sverige för o koma in på skola , men hittade inget . han har alla möjligheter att stanna kvar utomlands då han har svensk/amerikanskt pass.Vad kan straffet vara för denna person? jag mår dåligt över att han kan leva vidare i sitt liv utan att ens behöva komma tillbaks , vad kommer hända?
Sara Nordekvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vet för lite om ditt specifika fall för att kunna uttala mig om hur en domstol eventuellt skulle resonera, men kommer ändå försöka reda ut dina frågetecken. Det jag kommer göra är att redogöra för vad som påverkar domstolens bedömning överlag. Aktuella regler återfinns i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). BeviskravetFör att en person ska bli dömd för ett brott i svensk straffrätt krävs att det är ställt bortom rimligt tvivel att personen begått gärningen. Det får alltså inte finnas något rimligt tvivel, i form av till exempel ett alternativt händelseförlopp eller en alternativ gärningsman, för att den åtalade ska bli dömd. Det här är alltså ett högt ställt beviskrav som syftar till att minimera risken att någon blir oskyldigt dömd. Det är åklagarens uppgift att lägga fram tillräckligt med bevisning för att styrka brott och det är sedan upp till domstolen att bedöma om bevisningen är tillräcklig, BrottetAv din beskrivning låter det som att du har blivit utsatt för misshandel vilket regleras i 3 kap. 5 § BrB. En misshandel begås av någon som tillfogar annan kroppsskada och/eller smärta. Det finns fyra grader av misshandel: ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Det du beskriver i din fråga låter enligt mig som en misshandel av normalgraden, men då jag vet för lite om omständigheterna är det svårt att göra en bedömning. Vid bedömningen av om brottet är att ses som en misshandel av normalgraden eller om den är grov beaktar domstolen samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Faktorer som kan spela in är till exempel om gärningen varit livsfarlig, om tillhygge använts, om offret tillfogats en svår kroppsskada eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats av gärningsmannen. StraffvärdetEnligt vad jag nämnt ovan rör det sig troligen om en misshandel av normalgraden. För misshandel av normalgraden är det högsta straffet fängelse i max två år. För ringa fall av misshandel utdöms böter eller fängelse i högst två månader. Vid bedömningen av straffvärdet beaktar domstolen en rad försvårande och förmildrande omständigheter vilka framgår av 29 kap. 2-3 §§ BrB. Försvårande omständigheter kan vara t.ex. stor hänsynslöshet, utnyttjande av skyddslösställning och missbrukande av förtroendeställning. Förmildrande omständigheter kan vara t.ex. att brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller en allvarlig psykisk störning. I ditt fall torde det röra sig om några månaders straff. Det innebär dock inte per automatik att gärningsmannen hamnar i fängelse. Personen kan istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn, t.ex. i förening med samhällstjänst. Vid straffvärden på över ett års fängelse finns det dock en presumtion om att fängelse också är den påföljd som ska dömas ut. Jag hoppas att det här besvarade din fråga!

Lawline svarar inte på skoluppgifter

2017-11-20 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Varför begår män våldsammare brott än kvinnor?Detta är till en uppgift i skolan så skulle bli jätteglad om ni kunde svara så snabbt så möjligt.Tack på förhand!
Simon Gille-Johnson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga.Jag hoppas att du finner ett svar på din fråga på ett annat vis.Med vänliga hälsningar,