Återkallelse av körkort vid vållande till kroppsskada?

2018-03-20 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan transportstyrelsen dra in ens körkort även om domen i tingsrätten blev vållande till kroppsskada men inte blev dömd för vårdslöshet i trafik?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först att förklara hur rättsläget ser ut. Längst ner hittar du en kortare sammanfattning av svaret på din fråga.Kan man bli av med körkortet trots att man inte döms för vårdslöshet i trafik?Om en person döms för grov vårdslöshet i trafik ska transportstyrelsen återkalla personens körkort. Om personen inte döms för grov vårdslöshet i trafik kan transportstyrelsen ändå återkalla personens körkort, nämligen om personen brutit mot en väsentlig trafiksäkerhetsregel. Det kan t.ex. vara att köra mot rött ljus, körning i uttröttat tillstånd, att inte stanna vid stopplikt, eller grov fortkörning. Man gör sig inte automatiskt skyldig till brottet vårdslöshet i trafik genom att bryta mot en trafiksäkerhetsregel. I vissa fall kan det dock räknas som vårdslöshet i trafik.Oavsett om det man har gjort räknas som vårdslöshet i trafik eller inte, kan man alltså bli av med körkortet därför att man bröt mot en trafiksäkerhetsregel. I vissa fall kan man dock dömas för vårdslöshet i trafik när man bryter mot en trafiksäkerhetsregel och då kan man också bli av med körkortet. Det är alltså inte ett krav att man måste dömas för vårdslöshet i trafik för att transportstyrelsen ska kunna återkalla ens körkort.I körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 4 kan du läsa bestämmelsen om när ett körkort ska återkallas av transportstyrelsen. Ett körkort kan återkallas även på andra grunder än att man bryter mot en trafiksäkerhetsregel.I lag om straff för vissa trafikbrott, 1 § hittar du bestämmelsen om vårdslöshet i trafik.SammanfattningOm personen skadades på grund av att bilens förare bröt mot en väsentlig trafiksäkerhetsregel kan transportstyrelsen återkalla förarens körkort, även om föraren bara dömdes för vållande till kroppsskada och inte för vårdslöshet i trafik. Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Misshandel - ett eller flera brott?

2018-03-01 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur graderna för misshandel fungerar. Ringa misshandels graden är ju ett lätt slag, en spark, knuff etc men om det hänt mer än en gång vid upprepade tillfällen, säg ngn dragit en i håret ett tillfälle, bitch slap 3ggr, knuffats i gräl, sparkat på ett ben så d blev blåmärke en gång, hoppat upp på rygg å bankat m knuten näve i huvudet å i samma veva typ försökt bita men ändå inte i ngn slags frustratuok.. bankningen var inte särskilt hård.. men om ni tar ihop allt det och att allt jag drog upp hänt under tex ett år och d varit mest psykisk misshandel eller va en ska kalla det, ta ut sina känslor i tjafs å skrik, förhör etc vad hamnar denna graden i för misshandels grad och vad kan förväntas av en sådan anmälning?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken (BrB). Misshandel enligt 3 kap. 5 § BrBI 3 kap. 5 § BrB föreskrivs: "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader." Ur högsta domstolens praxis kan man identifiera vissa riktlinjer gällande gränsen mellan misshandel av normalgraden och ringa misshandel. Slag med öppen hand innebär vanligtvis en ringa misshandel men det finns exempel i praxis på när ett oprovocerat slag med knuten näve i ansiktet som föranledde 3 stygn i läppen utgjorde ringa misshandel (Se NJA 1967 och NJA 1996 s. 782). Sådana omständigheter som dessutom kan kvalificera en gärning som ringa misshandel är tex. om gärningen har föregåtts av att gärningsmannen blivit provocerad. Vad som sammantaget ska beaktas vid bedömningen om en gärning utgör misshandel av normalgraden eller ringa misshandel är samtliga omständigheter vid brottet samt skadans svårighet. Misshandel enligt 3 kap. 6 § BrBI 3 kap. 6 § BrB föreskrivs: "Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet."För att bedöma om en gärning ska anses utgöra grov misshandel ska alltså det beaktas om gärningen var livsfarlig, såsom att den innefattade användande av exempelvis en kniv eller sönderslagen flaska. Vidare ska beaktas om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Faktorer som i denna bedömning är relevanta är tex. om det rör sig om en misshandel riktad mot närstående, någon som ligger ner, om misshandeln var oprovocerad och var särskilt långvarig. Hur många brott har begåtts? I din fråga beskriver du flera gärningar som gärningsmannen har begått under en längre tidsperiod. Utifrån informationen i frågan är min bedömning att flera av de beskrivna gärningarna utgör misshandel. Det är inte självklart att dessa gärningar tillsammans ska bedömas utgöra ett enda brott, dvs. att dessa skulle läggas ihop för en enda bedömning. När flera överträdelser har skett av samma bestämmelse i brottsbalken benämns detta likartad konkurrens. För att bedöma hur många brott som har begåtts måste man utreda hur många personer som har utsatts för brottet samt tid och plats för respektive gärning. Att exempelvis misshandla en person med hundra slag är en och samma misshandel om slagen har tilldelats under samma tid och på samma plats.De gärningar du beskriver har alla skett under en längre tidsperiod. Varje enskild gärning bör utgöra ett enda brott, förutsatt att denna inte har skett i samma sammanhang som någon annan gärning.PåföljdsbestämningVid påföljdsbestämningen ska domstolen beakta olika omständigheter som kan verka i skärpande eller förmildrande riktning. Det ska exempelvis särskild beaktas om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende. Detta kan utgöra en försvårande omständighet för straffet och således påverka påföljdsbestämningen (se 29 kap. 2 § p. 4 BrB). I 29 kap. 3 § BrB föreskrivs vissa förmildrande omständigheter som kan inverka på straffet i förmildrande riktning. Sådana omständigheter som ska beaktas i förmildrande riktning föreskrivs också i 29 kap. 5 § BrB.I svensk rätt föreligger en presumtion mot fängelse. (30:4 § BrB) Detta innebär att fängelse normalt sett anses vara olämplig påföljd. Det finns dock vissa förutsättningar som kan göra att fängelse anses vara befogat. Utgångspunkten är att misshandel av normalgraden bör innebära ett fängelsestraff (se NJA 2015 s. 386). Omständigheterna vid brottet måste emellertid beaktas och ibland är därför andra påföljder än fängelse ett mer lämpligare alternativ.Grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § 1 st BrBJag vill upplysa om att det finns ett brott som kallas grov fridskränkning som under vissa förutsättningar kan aktualiseras enligt 4 kap. 4 a § 1 st BrB. Där föreskrivs: Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.Denna bestämmelse föreskriver straffansvar för upprepade straffbara kränkningar mot närstående. Parter som är eller har varit gifta eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållande omfattas av närståendekravet. Gärningsmannens barn, styvbarn och andra nära släktingar omfattas. SammanfattningsvisSammanfattningsvis kan det konstateras att varje enskild gärning bör utgöra ett enda brott, förutsatt att gärningen inte har skett i sammanhang med någon annan gärning. I de fall du beskriver kan det alltså vara fråga om att flera brott har begåtts. Ett flertal av de gärningar du beskriver i din fråga kan bedömas utgöra misshandel. Jag har emellertid inte tillräcklig information för att kunna avgöra hur respektive gärning ska kvalificeras i svårighetsgrad.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

What to do when the other parent abuses the child?

2018-02-09 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hi, i need your help to find the kap § number or article code in the swedish law (brotts balken ) for a brott / stämning against my wife and her family.My wife and her parents are alcoholic and they were letting/offering my 18 month daughter to drink the left over of their beer bottles ( Alkoholhalt 5.3%) when i was outside the country.I've discover that later ...That was the fastest way to put her to sleep....I appreciate you kind reply Regards
Viktoria Tomsson |Hi and thank you for contacting Lawline, First of all, every child is entitled to care, safety and a good upbringing. Children shall be treated with respect for their person and individuality and may not be subjected to bodily punishment or any other humiliating treatment (6 kap. 1 § föräldrabalken (FB)).The actual crime that your wife and her family have committed is called "misshandel" in swedish and it is equivalent to assault/battery in english (3 kap. 5 § brottsbalken (BrB)). Their blameworthy act of giving the child alcohol, may have caused him/her physical injuries. Otherwise, they have rendered the child unconscious, with the intention of making him/her fall asleep, which is also included in the same paragraph. If any of the parents abuses the child or otherwise acts improperly, the parent may be deprived of him/her (6 kap. 7 § 1 st. föräldrabalken (FB)). If the parents have joint custody of their child and if one of them is unsuitable as a guardian, the court shall assign custody to the other, unless he or she is unsuitable as well (6 kap. 7 § 2 st. FB). If the (abusing) parent has sole custody of the child, the court shall, in cases referred to in the previous paragraph, transfer the custody to the other parent or, if more appropriate, to one or two specially appointed custodians (6 kap. 7 § 3 st. FB). Here the situation depends on if you have custody of the child and if you are appropriate as a guardian. AdviceMy first advice to you would be that you, if you have not yet, take the child to the nearest emergency center for evaluation. Secondly, you should contact the police (call 112) and simply explain the situation. You are not required to have any background knowledge of the convicted crimes. I hope your child gets well soon.Kind regards,

Kallad till tingsrätten och misshandel av underårig

2018-01-21 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej min son har varit misstänkt för stöld när hans kompis hade stulit en cykel och stack iväg medan min son blev kvar och fångat och misshandlat (min son var 15 år gammal vid händelsen) av cykel ägare och sonen till ägaren tills Polisen kom fram till platsen, Ägaren har även tagit min sons ägodelar och varit på honom väldigt mycket under händelsen. kompisen kom tillbaka till platsen av händelsen och lämnade tillbaka cykeln. men ägaren kräver ersättning för detta (ny cykel). Jag ska nu till tingsrätten för detta, vad skall jag göra... har du några tips? Ägaren påstår även att han vill ha en ny cykel för att hans cykel hade blivit stulen tidigare och tror att de min son med hans vän. de finns inga bevis på att de va min son eller hans vän, men ändå så har vi blivit kallade till tingsätten för detta. han hade två cyklar, en av dem blev stulen tidigare och en blev stulen av min sons kompis men nu vill han ha ersättning till den tidigare stulna cykeln, har du några tips om hur vi kan lösa detta? även min son har påpekad till polisen att han blev misshandlat av ägaren så hade polisen hade svarat med "detta är inte mitt problem". Jag har inte gjort en polisanmälan än, väntar på ert svar. Mvh
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Din fråga tar upp ett par frågor så jag kommer därför att (1.) besvara frågan om den kommande rättegången, och därefter (2.) frågan om du borde göra polisanmälan angående misshandeln. 1. Tingsrätten Eftersom målet nu har kommit upp till tingsrätt så innebär det att en åklagare har gjort bedömningen att det finns tillräckligt mycket bevis i målet för en fällande dom, 23 kap 2 § Rättegångsbalk (1942:740), RB, se här https://lagen.nu/1942:740Nu när du har blivit kallad till tingsrätten är du uppmanad att svara på åtalet, vilket du kan göra skriftligt, 45 kap 10 § RB, eller muntligt under själva huvudförhandlingen. Du borde vid det här laget ha fått alla dokument som rör rättegången skickade hem till dig, 45 kap 9 § RB, och huvudförhandlingen kommer att äga rum senast två veckor från den dag då åtalet väcktes, 45 kap 14 RB. Om din son är under 21 år gammal, ska rätten ha förordnat en offentlig försvarare till din son, 24 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167), se här https://lagen.nu/1964:167. En offentlig försvarare hjälper er i målet i tingsrätten, så den här personen bör du kontakta omgående för att få vidare rådgivning i målet och hur ni ska gå tillväga i den kommande rättegången. Tillbakalämnad cykelEftersom din sons kompis lämnade tillbaka cykeln kan han inte dömas för stöld då han inte tillägnade sig cykeln, det vill säga gjorde den till sin egen. 2. Polisanmälan misshandel Misshandel är ett brott som går in under allmänt åtal, 20 kap 3 § RB, vilket innebär att en förundersökning hos polisen kan startas om det kan antas att brott har begåtts, 23 kap 1 § RB. Rekvisiten för misshandel är att din son ska ha tillfogats kroppsskada, sjukdom, smärta eller ha blivit försatt i vanmakt (att din son inte har kunnat göra något, t.ex ha blivit fasthållen). Utöver de här rekvisiten ska mannen ha haft uppsåt, det vill säga att han var medveten om att hans handlande kunde skada din son, vilket kommer att vara upp till domstolen att bedöma. Anser du att händelsen mellan din granne och son lever upp till vad jag har beskrivit i stycket ovanför, så bör du polisanmäla händelsen eftersom ett brott i så fall har begåtts. Du kan göra en anmälan om misshandel på närmsta polisstation där du bor. Polismans anmälningsskyldighetPolismannen som avfärdade dig när du berättade att din son blivit misshandlad har en skyldighet att lämna en rapport om det till sin förman, 9 § Polislag (1984:387), eftersom misshandel hör till allmänt åtal, 20 kap 3 § RB och 3 kap 5 § Brottsbalk (1962:700), se här https://lagen.nu/1984:387 och se här https://lagen.nu/1962:700. Sammanfattningsvis Kontakta den offentliga försvaren som ska ha bivit förordnad i din sons mål. Har ni inte fått någon offentlig försvarare kontaktar du undersökningsledaren i målet så att en anmälan om ett förordnande kan göras hos tingsrätten, 24 § LUL. Vidare, anser du att det som hände din son är misshandel så anmäl det hos närmsta polisstation. För vidare rådgivning hos Lawline boka tid hos en jurist för 1699kr/h ink. moms, se här http://www.lawline.se/bokaHoppas att du fått svar på din fråga!

Får en ledare ta ett barn i armen så att hon får ont?

2018-03-15 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Är det ok för en ledare att ta tag i barnets arm och leda ut det? Barnet satt ner, fick en tillsägelse och hann inte ens resa sig förrän han tog tag. Först nekar han sen har han kanske gjort det men inte medvetet. Var iallafall inte hårt säger han. Hon fick ont och hur kan han bedömma hennes känsla.
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna svara på din fråga kommer jag att behöva använda mig av Brottsbalkens regler (BrB). Jag använder mig av Brottsbalken för att kunna avgöra om det är ett brott eller inte att göra så som ledaren gjort.Vad är straffbart?Svensk lag gör i detta fall ingen skillnad på om det är barn eller vuxna som får ont, det finns alltså ingen rätt att använda mer våld mot barn i syfte att uppfostra dem, än mot vuxna.Det som avgör om någon får ta barnet i armen eller inte är om barnet får ont och om personen gjort detta medvetet eller inte. Om personen har gjort det medvetet ställs ganska låga krav på hur ont barnet ska ha fått. Det räcker i princip med att någon smärta och skada, fysiskt och psykiskt, ska ha funnits. Brottet som blir aktuellt då är misshandel (3 kap. 5 § BrB). Om personen inte gjort det medvetet ska barnet ha fått lite större skador eller smärtor än om personen gjort det medvetet, det brottet kallas vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § BrB).När är det okej att en ledare tar ett barn i armen? Det är såklart jättesvårt att bedöma om någon annan får ont och i så fall hur ont den får, som du säger. Men du kan ha som tankemall att om en ledare "vill" ta barnet i armen så är det okej så länge barnet inte får ont (annars är det misshandel). Om ledaren av misstag råkar ta tag i armen är det okej så länge smärtan är liten och går över snabbt (annars är det vållande till kroppsskada). I detta fall var det alltså inte okej att ta barnet i armen om hon fick ont på ett sätt som inte var snabbt övergående, men det är som sagt svårt att bedöma.Du får jättegärna ställa en ny fråga om du undrar något eller har problem. Jag önskar dig en fortsatt härlig dag!

Samtycke som rättfärdigande omständighet vid strypning

2018-02-19 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Det pågår en diskussion på www.darkside.se Nordens största community för bdsm. Frågan det handlar om är kinken Breathplay som diskuteras i det oändliga fram och tillbaka. Någon blev dömd för detta då personen dog till följd av leken trots att det funnits samtycke med innan. Jag skulle hävda att det är olycksfall för utövaren inte hade för avsikt att mörda sin partner eller ens skada på det viset. Ungefär som att min partner byter däck på min bil och det händer något so gör att han tappar koncentrationen och bultarna släpper och jag kör sålunda av vägen och dör, olyckshändelse. Det jag undrar nu är om man friskriva sig från ansvar som den som utövar handlingen om det går snett om den drabbade innan exempelvis skrivet ett självmordsbrev och väljer att avsluta sitt liv på detta vis (förutsatt att personen är vid sinnes fulla bruk) Det är inte olagligt att begå självmord men tveksamt i vissa lägen där det krävs hjälp för att genomförandet. Jag menar om jag nu vill dö genom något jag tycker om framför att kasta mig framför en bil borde det då inte vara mitt val hur jag avslutar mitt liv?Frågan är helt teoretisk men undrar om detta kan vara ett kryphål att komma kring det att faktumet att breathplay vid skada kallas misshandel oavsett samtycke eller ej. Vore mycket tacksam för svar.
Martin Persson |Hej och tack för Du vänder dig till Lawline med frågan! Vad är "Breath Play"? En BDSM-lek som innebär att någons lufttillförsel helt eller delvis stryps för sexuell tillfredställelse. Är "Breath Play" brottsligt? Som jag tolkar din fråga undrar Du huruvida det skulle vara möjligt att undgå ansvar genom s.k. Breath Play då det innefattar samtycke.Om vederbörande avlider Samtycke till dödande utesluter aldrig ansvar. Samtycke har således ingen relevans vid mord (3:1 BrB) eller vållande till annans död (3:10). Skulle därmed personen i fråga avlida av utförandet av handlingen, kan inte samtycke hävdas för ansvarsfrihet. Om vederbörande inte avlider, men åsamkas skadaNär det gäller misshandel (3:5 BrB), har det betydelse huruvida misshandel är ringa eller inte för ansvarsfrihet. Huvudregeln vid ringa misshandel är samtycke kan befria från ansvar. Svårare är det med misshandel av normalgraden. Väsentlig vikt bör då läggas vid gärningens syfte och hur stor sannolikt det är att den samtyckande ångrar sig. Enligt min mening bör det vara stor risk för skada. Om personen faller medvetslös kan detta leda till hjärnskador etc. Det skulle enligt min mening förmodligen vara tal om grov misshandel eller misshandel av normalgraden beroende på skadorna. Mitt svar i denna del är att samtycke i detta fall sannolikt inte är ansvarsbefriande.Svar på frågan Om vederbörande dör till följd av handlingen, blir samtycke inte möjligt för ansvarsfrihet. Förmodligen är det likadant när personen inte avlider, utan får skador eftersom misshandeln bör innefatta mer än ringa.

Ska jag göra en polisanmälan eller anmäla till IVO?

2018-01-28 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga gällande vållande till annans död. Jag har skäl att misstänka att ett sjukhus felbehandlade min pappa vilket i sin tur ledde till att han dog. Min fråga är då ifall man både ska göra en anmälan till IVO och en polisanmälan? Eller gör IVO en polisanmälan ifall de anser att det kan röra sig om vållande till annans död? Med vänliga hälsningar/C
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar det som hänt. Det finns en viss skillnad mellan att göra en anmälan till IVO och att göra en polisanmälan. En polisanmälan görs om det är en speciell person inom sjukvården som har orsakat dödsfallet. Om någon av oaktsamhet orsakar en annans död kan man bli dömd för vållande till annans död (3 kap. 7 § brottsbalken.). En IVO-anmälan görs om man vill att IVO, inspektionen för vård och omsorg, ska starta en utredning om brister eller fel i vårdinrättningen. Innan du vänder dig till IVO borde du börja med att framföra dina åsikter till vårdenheten där din pappa fick behandling. Om det skett någonting fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Om du inte blir/är nöjd med de svar du får/har fått från vårdenheten kan du gå vidare till verksamhetschefen om inte det heller resulterar i någonting kan du vända dig till patientnämnden. Patientnämnden hjälper dig att framföra dina åsikter, de kan inte ge några sanktioner mot vårdenheten men ger dig stöd. Det är också patientnämnden som kan ge dig stöd i att göra en anmälan till IVO. IVO kommer inte pricka enskilda personer som gjort fel utan ger en generell bedömning av vårdenheten. Om IVO:s utredning kräver det gör IVO en anmälan till HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ett ärende där kan mynna ut i att en legitimerad sjukvårdspersonal får en sanktion såsom en varning eller indragen legitimation bland annat. Så i korthet: en polisanmälan görs mot en specifik person medan en IVO-anmälan leder till en utredning av hela vårdenheten. Jag rekommenderar att du i första hand framför dina åsikter till vårdenheten och i andra hand tar kontakt med patientnämnden som kan hjälpa dig vidare. Hoppas du fick svar på din fråga.

Lönar det sig att anmäla strypningar som skett för flera år sedan?

2018-01-15 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Blev strypt flera gånger av en viss person då jag va yngre. Mår fortfarande dåligt och lider av panikångest efter detta trots de va flera år sedan. Funderar på anmäla för att kanske kunna gå vidare efter detta, kan han få något straff? Lörns det anmäla?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om brott och påföljder finns i Brottsbalken (BrB). Att ta strypgrepp på en annan person kan vara brottsligt enligt flera olika brott:Misshandel Att ta strypgrepp på någon kan vara misshandel (3 kap. 5§ BrB). För att det ska vara misshandel krävs att gärningsmannen har tillfogat offret kroppsskada, smärta, sjukdom eller försatt personen i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Även psykiskt lidande hör in här, om det har medfört en medicinskt påvisbar effekt, exempelvis psykisk chock. Beroende på hur strypningarna skett kan det vara ringa misshandel, misshandel av normalgraden, grov misshandel och synnerligen grov misshandel.Försök till mord I fall då gärningsmannen velat döda sitt offer, men av olika anledningar inte lyckats, kan det bli aktuellt med brottet försök till mord (3 kap. 1§ och 3 kap. 11§ BrB). Att mörda någon är nämligen brottsligt redan på försöksstadiet.Ofredande Skulle man inte kunna bevisa att strypningarna varit av så allvarlig art att misshandel blir aktuellt finns också en chans att döma gärningsmannen för ofredande (4 kap. 7§ BrB). Här under faller sådana händelser där gärningsmannen handgripligen antastar offret.Vilket brott som blir aktuellt handlar till stor del om vilka bevis du kan lägga fram mot gärningsmannen. Det kan exempelvis vara svårt att bevisa att personen haft avsikt att döda dig, medan det kan vara lättare att visa att det varit misshandel eller ofredande.Preskription Du skriver att detta skett när du var yngre, för flera år sedan. Det är viktigt att tänka på att vissa brott kan ha preskriberats, det vill säga att gärningsmannen inte kan dömas till påföljd när en viss tid har gått sedan gärningarna skett (35 kap. 1§ BrB). Brott preskriberas efter olika tid och beror på hur högt straff som kan följa på brotten. Misshandel av normalgraden kan ge högst två års fängelse, vilket innebär att det preskriberas efter fem år. Om det istället är grov misshandel kan domstolen som högst döma ut sex år i fängelse, preskriberas brottet efter tio år. Försök till mord kan dock inte preskriberas (35 kap. 2§ 1 stycket BrB). Eftersom du skriver att detta hänt när du var yngre är det bra att veta om att om gärningsmannen varit under 21 år kan brottet alltid preskriberas, även försök till mord (35 kap. 2§ 2 stycket BrB).Lönar det sig att anmäla? Sammanfattningsvis kan strypningarna du beskriver vara antingen misshandel av olika grad, försök till mord eller ofredande. Brotten kan vara preskriberade, beroende på hur lång tid som har gått sedan strypningarna skedde. Huruvida det lönar sig att anmäla brottet beror på detta och på vilka bevis du har för vad som skett. I Sverige gäller att domstolen utgår från att gärningsmannen är oskyldig fram tills motsatsen har bevisats, vilket innebär att det är den som hävdar att ett brott har begåtts som måste bevisa det.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,