Rätt till advokat som betalas av det allmänna och vem som har bevisbörda i brottmål

2017-11-16 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej,Min man har hamnat i en fruktansvärd situation. Han har två söner sedan tidigare, de har fram tills nu bott hos oss varannan vecka (gemensam vårdnad). Pojkarnas mamma har en benägenhet att anmäla min man till sociala när det är något som hon inte får igenom. Det kan vara frågor som rör det växelvisa boendet eller att min man vill att de ska dela lika på barnbidragen eftersom att pojkarna bor lika mycket hos båda. Vid dessa anmälningar så tar hon med sig pojkarna till sociala och säger åt dem att berätta att pappa slår dem. Hon hävdar att min man har slagit barnen under hela deras uppväxt. Alla utredningar har lagts ner, man har aldrig kunnat konstatera att barnen blir slagna. Jag och min man har levt tillsammans i 4 år och har en dotter. Jag vet helt säkert att han inte slår barnen. Ännu en anmälan lagts mot min man, den här gången ledde det till en polisutredning. Min man är nu misstänkt för grov fridskränkning mot båda pojkarna. Sociala tror helt på pojkarnas och mammans berättelser, de har givit mamman och pojkarna ett skyddat boende och min man har inte fått träffa barnen på 10 veckor. Barnen har även blivit förhörda av polisen. De berättar jättehemska historier om våld som ska ha förekommit i vårt hem. Historierna stämmer inte men det kan vi givet vis inte bevisa. Det finns inga vittnen till något våld och inga dokumenterade skador. Nu förbereder vi oss för rättegång. Frågan är hur vi ska göra för att kunna förmedla att min man inte har gjort sig skyldig till brott?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Innan jag går in på din fråga om bevis måste jag beröra din mans rätt att få en offentlig försvarare.För grov fridskränkning föreskrivs (https://lagen.nu/1962:700#K4P4aS1) att straff kan utdömas lägst nio månaders fängelse till högst sex års fängelse.Detta gör att din man har rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1). Vad din man måste göra är att begära att få en offentlig försvarare, detta görs med störst framgång till domstolen där målet ska tas upp. Ni kan alltså ringa dem och säga att din man är misstänkt för grov fridskränkning och att han vill ha en offentlig försvarare.En offentlig försvarare är en advokat (enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken) och kommer hjälpa er att tillvarata er rätt. Denna försvarare kommer att få betalt av staten enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken. Ni måste alltså inte betala för den advokaten.Om bevisningDu säger i din fråga att ni förbereder er för rättegång. Då du inte förklarat om det gäller frågan om vårdnad till barnen eller om rättegången gäller brottsmisstankar mot din man så antar jag att det är det senare, alltså brottsmisstankar mot din man.När det kommer till brottmål i Sverige så är det åklagaren, eller den som väckt enskilt åtal, som har bevisbördan i Sverige.Vad det betyder är att det är upp till åklagaren att visa att ni begått ett brott. Detta betyder att ni som misstänkt inte behöver göra någonting för att bevisa er oskuld utan det är helt upp till åklagaren att bevisa att de saker de påstår har hänt faktiskt har hänt, notera dock att om åklagaren lyckas bevisa tillräckligt mycket så att det går att döma ut straff kan ni behöva förklara åklagarens bevisning (http://svjt.se/svjt/2017/653). Gällande i ert mål så verkar det som om det finns viss sorts bevisning och det är vittnesmål från barnen. Det verkar inte finnas några dokumenterade skador eller andra utomstående personer som kan vittna om våldet. Det sätter domstolen i en märklig situation. Å ena sidan så verkar det finnas flera vittnesmål till händelsen i form av barnen, men det verkar kunna förklaras av påverkan av deras mamma. Att det inte finns annan bevisning gör att det blir svårare att finna er man skyldig för brott.Jag kan tyvärr inte säga huruvida din man kommer dömas för brott, ej heller ta reda på exakt vilken bevisning åklagaren lagt fram då jag inte vet målnummer och det ligger utanför mitt uppdrag. Men en allmän försvarare jag skrivit om ovan kan hjälpa er med allt detta.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om målsägandebiträde

2017-10-05 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej. Vad exakt är målsägarbiträdets roll? Är det polisens och åklagarens förlängda arm?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Målsägandebiträde förordnas enligt 1 § lagen om målsägandebiträde (1988:609). Av lagens 3 § följer att målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. En viktig uppgift målsägandebiträdet har är att han eller hon ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk, i huvudsak ersättning för skada man lidit, i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga. Hälsningar

Förutsättningar för rättshjälp och andra möjligheter till ersättning

2017-08-06 i Rättshjälp
FRÅGA |Har haft en arvstvist med min sambos 4 barn, vilka han inte träffas på 27 år. Han tog sitt liv i januari och de hävdar trots att de inte känt honom att vi inte var sambo. Trots att vi bott på samma adress i 8 år. De tog in en boutredare och efter mycket om och män har jag nu löst ut dem med 115.000 kr var. Så nu ska boutredaren och min advokat ha sina arvoden. Det lär sluta på över 150.000 kronor har jag rätt till någon rättshjälp från hemförsäkring eller något annat ställe? Tacksam för svar
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättshjälp innebär att man kan få hjälp av staten att betala delar av kostnaderna i en rättslig angelägenhet. (2 § Rättshjälpslagen)Det finns ett flertal förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att rättshjälp ska kunna beviljas (2 § Rättshjälpslagen): 1. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor. (6 § Rättshjälpslagen). För att ta fram det ekonomiska underlaget beräknar man summan av årsinkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. (38§ Rättshjälpslagen) 2. Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.(7 § Rättshjälpslagen). Enligt rättshjälpslagen kan man alltså även få rådgivning i sammanlagt högst två timmar. Rådgivningen lämnas mot avgift men kan sättas ned till hälften om rättssökandens ekonomiska förhållanden ger anledning därtill. (4 § Rättshjälpslagen) 3. Rättshjälp får endast beviljas om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse är skäligt att staten bidrar till kostnaderna.(8 § Rättshjälpslagen) 4. Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har eller borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. (9 § Rättshjälpslagen)I de allra flesta hemförsäkringar så ingår rättsskyddsförsäkring vilket alltså inte är samma sak som rättshjälp. Eftersom rättshjälp inte får beviljas om du har en rättsskyddsförsäkring skulle jag först och främst rekommendera dig att se efter i ditt hemförsäkringsavtal för att se om du har rättsskyddsförsäkring. Exakt vad denna i så fall omfattar kan jag tyvärr inte uttala mig om utan detta framgår troligen av försäkringsavtalet. Om detta inte framgår av försäkringsavtalet rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för vidare information.Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp om övriga förutsättningar ovan också är uppfyllda. Om du beviljas rättshjälp får du betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Resten betalas av staten. Hur stor andel du själv får betala beror av dina ekonomiska förhållanden. Om du vill ha mer information om vilka avgifter som gäller rekommenderar jag dig att kontakta Rättshjälpsmyndigheten.Sammanfattning Utifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte uttala mig om huruvida du har rätt till rättshjälp eller inte. Först och främst rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har en rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring och vad denna i så fall innefattar. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring kan du ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten och du kan beviljas detta om alla förutsättningar ovan är uppfyllda.Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt får du gärna kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Fråga om offentlig försvarare

2017-05-22 i Rättshjälp
FRÅGA |hej, jag ska snart ha rättegång där jag är misstänkt i målet, jag har även erkänt brottet gäller skadegörelse med skador på 2000 kr. Tingsrätten har gjort bedömningen att ja inte är i behov av någon advokat vad innebär detta?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Vid mindre allvarliga brott utser domstolen offentlig försvarare endast om det särskilda skäl för det. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om påföljden för brottet kan tänkas bli fängelse i mer än sex månader, förordnas vanligtvis offentlig försvarare.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Rätt till rättshjälp och rättegång

2017-10-28 i Rättshjälp
FRÅGA |Staten har anställt jurister med specialistkompetens för att tvista mot mej i förvaltningsrätten. Enl europakonventionen skall bedömningen i rätten vara rättvis. Staten beviljar inte mej ansökt rättshjälp. Strider inte detta mot europakonventionen då?Staten anklagar mej inte för brott då de säger att de är de som felat. De säger att det är staten som inte informerat mej om de regler som gäller och att de sk felet från min sida varit oavsiktligt. Staten kräver mej nu på att betala tillbaka 150 000:- av 211 000:- som jag fått enl, och efter den informationen, de då anser att det felaktigt är utbetalt till mej. Betalar jag inte lämnar de över ärendet till kronofogden. Enl europakonventionen skall man väl anses oskyldig tills man fått en rättvis dom i rätten. Ärendet har inte tagits upp i rätten ännu. Måste jag ändå betala?Skall tillägga att två olika avdelningar inom myndigheten beräknar/bedömer rätten till ersättningen och grundförutsättningen på helt motsatt vis.
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tänker dela in din fråga i två delar 1. När har man rätt till rättshjälp?Rättshjälpslag (1996:1619) anger i vilka situationer som du har rätt till rättshjälp.En Lawlinerådgivare vid namn Anders Hedberg har gjort en bra allmän redogörelse för förutsättningarna att få rättshjälp i sitt svar här http://lawline.se/answers/forutsattningar-for-rattshjalpHär är ett utdrag ur de relevanta delarna i hans svar för din fråga:Rättsskyddet i din hemförsäkring är vad du ska utnyttja i första hand, och det är först när detta inte räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (se 9 § rättshjälpslagen). Du kan beviljas rättshjälp om villkoren i 6-8 § rättshjälpslagen är uppfyllda: du får inte ha en årsinkomst som översiger 260 000 kr (där man räknar in din underhållsskyldighet mot barn eller andra, din skuldsättning och dina inkomster i övrigt, se 38 § rättshjälpslagen), det får inte finnas andra sätt att tillgodose ditt behov av juridisk hjälp (därutöver krävs som huvudregel att du på egen bekostnad tagit del av juridisk rådgivning i minst en timme), och det ska vara "rimligt" att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till "angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" (8 § rättshjälpslagen). Om det är rimligt eller inte avgörs genom en bedömning av bl.a. hur stort allmänt intresse det anses finnas av att den fråga, som du sökt rättshjälp för, löses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och om motparten har ombud.Observera att lagen säger "bidrar". Att du beviljas rättshjälp innebär alltså inte att staten går in och betalar alla dina kostnader för juridisk hjälp, utan du ska betala en s.k.rättshjälpsavgift som beror på värdet av den juridiska hjälpen och dina inkomster beräknade enligt ovan (se 23 § rättshjälpslagen).På Rättshjälpsmyndighetens hemsida (www.rattshjalp.se) finns matnyttig information om förutsättningarna för att få rättshjälp.Att nekas rättshjälp utefter förutsättningarna i rättshjälpslagen är i sig inte något brott mot Europakonventionen som du nämner.2. Måste du betala fordringen innan rättegång?Om staten anvisar ärendet till kronofogden kommer du att ha möjlighet att bestrida kravet som kronofogden skickar dig. I ett sådant läge måste staten gå till tingsrätten för att pröva kravet ifall de vill kunna verkställa betalningen. Det vill säga, en rättegång mellan staten och dig måste hållas innan kronofogden kan verkställa kravet. Du behöver inte betala i det fallet att du bestrider kravet, men du kan bli betalningsskyldig om du förlorar målet i tingsrätten. I sammanhanget kan påpekas att det är den förlorande parten som betalar alla rättegångskostnader i domstolen, inklusive motpartens rättegångskostnader. Lawline har möjlighet att företräda dig vid en eventuell tvist. Vi kontaktar i så fall dig och utreder om du har möjlighet att få rättshjälp genom din försäkring. Vi erbjuder sedan en offert som du kan tacka ja eller nej till. Om detta är intressant, hör av dig.Tveka inte på att höra av dig om du undrar över något i mitt svarDu når mig påemil.forssell@gmail.com Vänligen

Allmän juridisk rådgivning

2017-08-29 i Rättshjälp
FRÅGA |Till Lawline JuristbyråHej! 2017-08-28Är det möjligt att få ett inledande kostnadsfritt möte.Detta för att förklara mitt ärende. Det gäller mitt ombuds ansvarsförsäkring som är tecknat hos Zurich försäkringsbolag.Efter en lång tids skriftväxling med Zurich hänvisar de till allmän domstol.Jag önskar rådgivning om det är meningsfullt att gå vidare till allmän domstol med hjälp av Lawlines jur. kand.Tacksam för svarMed vänlig hälsning
Patrik Martinson |Hej,Behöver du hjälp med försäkringsjuridik rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Överklaga rättshjälpsbeslut

2017-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Har just fått avslag på en rättshjälspansökan i Malmö Tingsrätt. Formulering på avslaget var väldigt oneutralt, skulle kunna beskrivas som oförskämt. Min fråga är om jag kan flytta målet från Malmö tingsrätt till rätten där jag faktiskt bor, Stockholm, då jag uppfattar detta som att rätten i Malmö inte är neutrala och kan alltså inte hantera frågan utan jäv. Tvisten gäller vårdnad och umgänge av barn som är 11 år och också haft sin hemvist i Stockholm. Barnet bor ej i Malmö nu, och ej heller motparten då de har flyttat till Danmark.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar på vad du kan göra åt ett beslut om avslag på en rättshjälpsansökan. Till att börja med regleras dessa frågor i rättshjälpslagen (RhjL) och rättegångsbalken (RB). Som huvudregel ska beslut om att bevilja rättshjälp fattas av domstol om ärendet handläggs vid domstol och i övriga fall av Rättshjälpsmyndigheten. Eftersom att vårdnadstvisten troligtvis väcktes och påbörjades vid Malmö tingsrätt, så är det den tingsrätten som även handlägger och fattar beslut i rättshjälpsfrågan. (39 § RhjL) Om domstolen finner att det i enlighet med rättshjälpslagen inte föreligger skäl att bevilja rättshjälp, avslås ansökan om rättshjälp genom ett s.k. icke-slutligt beslut. Ett icke-slutligt beslut får som huvudregel endast överklagas i samband med ett överklagande av dom eller ett slutligt beslut (exempelvis då Malmö tingsrätt meddelar dom i vårdnadstvisten, vilket är ett slutligt beslut). Dock finns det undantagsregler till detta. Domstolsbeslut i rättshjälpsfrågor kan och får nämligen överklagas särskilt om tingsrätten i beslutet har: 1. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan, 2. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit eller 3. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen i annat fall än som avses i ovanstående punkt 1 och 2. (43 § 1 stycke RhjL, 49 kap. 3 § 2 stycke, 49 kap. 5 § p. 5, 7 och 8 RB). För att kunna överklaga domstolsbeslutet i rättshjälpsfrågan enligt ovanstående punkt 2 och 3, måste du först anmäla missnöje, om det är så att beslutet har meddelats under rättegången. Missnöjesanmälan skall göras genast och annars inom en vecka från den dag då du fick del av beslutet. Om du försummar detta har du tyvärr inte längre rätt att överklaga beslutet.(49 kap. 6 § RB). Själva överklagan ska sedan ske skriftligen till Malmö tingsrätt inom tre veckor från den dag som beslutet meddelades. (52 kap. 1 § RB). Sammanfattningsvis så kan du alltså inte själv välja att flytta målet till en annan tingsrätt. Det är den tingsrätt som målet pågår vid som har behörighet att besluta och döma i målet, såvida tingsrätten själv inte gör en annan bedömning. Gällande jävsfrågor är detta något som enbart kan prövas av rätten självmant. Det som du däremot kan göra är att överklaga Malmö tingsrätts beslut om avslag på din rättshjälpsansökan. Tänk då på att det är viktigt att du gör en missnöjesanmälan innan och att du överklagar inom tidsfristen om tre veckor. Om du har frågor på hur du ska gå tillväga för att göra detta så kan du vända dig till Malmö tingsrätt eller till Rättshjälpsmyndigheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad gör man vid misstänkt avtalsbrott?

2017-05-17 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej!Jag har blivit lurad på nästan alla mina besparingar utav ett utländskt binär option företag. Han som är min account manager har sagt på telefon att alla mina pengar är försäkrade och nu efter att jag har förlorat två gånger så säger han att jag bara va försäkrad den första gången. Jag har spelat in när han säger att mina pengar är försäkrade så jag har bevis på att han ljuger.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Du har inte angett någon fråga. Om du behöver hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,