Rätten att få veta vad den misstänkte är anklagad för samt häktningsskäl

2018-03-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag har en anhörig som suttit anhållen/häktad drygt 3 veckor. Häktningstiden går ut om en vecka och vad jag fått veta utan häktningsförlängning, dock ska han ändå sitta kvar till rättegång som ska komma skyndsamt vad jag fått veta. Han har hittills inte fått en total sammanställning av vad han anklagas för utan endast genomgång av videoinspelade samt inspelade förhör. När bör han få sammanställningen till sig?Jag undrar varför han ska sitta kvar i häktet fastän han inte är häktad?Troligen handlar åtalet om misshandel och ofredandeVänliga hälsningar
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter mycket konstigt att han inte ännu vet vad han är anklagad för! Detta är något han har rätt till och något han måste få reda på för att kunna få en rättvis rättegång med möjligheten att förbereda sitt försvar! I frågan säger du att han blivit förhörd, om det har skett i samband med förundersökningen ska han, så fort han är skäligen misstänkt för brottet, underrättas om misstanken enligt 23 kap. 18 § Rättegångsbalk (1942:740).Innan häktning ska också en häktningsförhandling hållas enligt 24 kap. 14 § Rättegångsbalk (1942:740). Vid häktesförhandlingen ska åklagaren redogöra för omständigheterna som lett till misstanken (och återge varför kraven för häktning är uppfyllda). Den misstänkte ska även få möjlighet att yttra sig. Utöver detta ska inget mer än handlingarna från förundersökningen läggas fram, men det borde ändå ge honom en tydlig bild av vad han är anklagad för! Att tvingas sitta kvar i häktet utan skäl för häktning låter också mycket märkligt eftersom ett beslut om häktning ska hävas så fort det saknas skäl för häktningen enligt 24 kap. 20 Rättegångsbalk (1942:740). Eftersom jag inte har alla omständigheter tillgängliga är mitt råd att han tar tillvara på sin rätt att begära en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § Rättegångsbalk (1942:740) och ser till att han dels får reda på vad han är anklagad för och anledningen till att han är kvar i häktet om det saknas häktningsskäl enligt 24 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740)Med vänliga hälsningar,

När kan polisen gripa någon?

2018-02-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag blev lite nyfiken angående juridiken kring polisens befogenhet att gripa folk.I dagarna går det att läsa att en person har blivit gripen av polisen för att han hade 6 miljoner kronor i kontanter på sig. Han blev sedan häktad, misstänkt för grov penningtvätt. Att bära på 6 miljoner kronor i kontanter är i sig inte ett brott. Visst kan det vara märkligt och skumt att ha så mycket kontanter på sig, men att vara märklig och skum är inte ett brott. Har polisen verkligen den befogenheten att gripa personer som inte har begått något brott? Har vi så slapp lagstiftning att polis kan gripa vem dom vill så länge polisen TROR att personen kan vara brottslig för att man sticker ut från normen av samhället?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en polis griper någon innebär att denne gör ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. Gripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB), som stadgar följande: "Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut." Anhållningsbeslut?Av detta kan utläsas att om ett anhållningsbeslut föreligger, så är ett gripande av polis godtagbart. Ett anhållningsbeslut meddelas av åklagare (se 24 kap. 6 § 3 stycket RB). I detta fall är det alltså möjligt att ett anhållningsbeslut har legat till grund för polisens gripande av personen i fråga. Inget anhållningsbeslut? Av lagtexten går också att utläsa att det är möjligt för en polis att gripa någon, trots att det inte finns något anhållningsbeslut i grunden. Om det är ett brådskande fall, och det finns skäl att anhålla någon, får en polis gripa. Vad innebär då detta? Ändamålet med denna regel är att kunna gripa någon för att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren har hunnit pröva anhållningsfrågan. Syftet ska således vara att gripandet sedermera ska leda till en senare anhållning; polisen får inte gripa någon av en annan anledning än denna. Det är alltså en provisorisk åtgärd i avvaktan på åklagare beslut om anhållande. Detta innebär att för att få gripa någon, krävs förutsättningar för att kunna anhålla någon, vilket regleras i 24 kap. 6 § RB. Där anges vidare att anhållning får ske om det finns skäl att häkta någon, vilket i sin tur regleras i 24 kap. 1-3 §§ RB. Det är alltså som en slags spiral att följa för att ett gripande ska bli godtagbart; reglerna om häktning sätter ramarna även för ett gripande. Det är dock allmänt vedertaget att kraven är lägre ställda vid gripande, eftersom att det underlag som polisen har är i regel betydligt tunnare än vad än åklagare har när beslut om anhållande och häktning ska tas. Du kan läsa om vilka krav som ställs för att en häktning ska vara godtagbar i 24 kap. 1-3 §§ RB. I detta fall greps personen misstänkt för grov penningtvätt, ett brott för vilket är föreskrivet ett års fängelse eller däröver (se 24 kap. § 1 första stycket RB och 5 § Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott). Kanske fanns utöver det en flyktrisk, eller en risk för att personen i fråga skulle undanröja bevis eller liknande (24 kap. 1 § punkt 1-2 RB).I detta fall har en person burit runt på sex miljoner i kontanter. Det stämmer att en polis inte kan gripa någon enkom av den anledning att personen i fråga ser "skum" ut; men, har personen burit på så pass mycket kontanter så räcker det för att en misstanke om brott ska kunna uppstå. Det innebär inte att han redan är dömd, utan har alla möjligheter att ge legitima skäl till varför han bar runt på denna mängd kontanter. Som svar på din fråga kan alltså sägas att ja, polisen får gripa en person utan att den nödvändigtvis har begått något brott. En misstanke om brott är tillräckligt. Denna misstanke om brott måste dock givetvis vara sakligt och objektivt grundad, och uppfylla kraven på anhållande och häktning som jag nämnde ovan. Lämna gärna en kommentar nedan om du har några fler frågor!Vänligen,

När får man anhålla någon?

2018-02-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |I fredags så blev jag "lobbad". Anledningen var att en taxichaufför hade pekat ut "mitt gäng" som jag stod med och han påstod att vi hade gjort skadegörelse mot hans bil. Jag började faktiskt springa från polisen, men sedan kom jag på "jag har ju inte gjort nånting" så jag stannade till och promenerade tillbaka, därefter kom polisen fram och tog tag i mig och frågade vad som hade hänt och om jag var berusad. Jag sa att jag ej visste vad som hänt men också att jag var lite lätt berusad. Därefter tar polisen in mig på lobning och tar ut mig på förhör 08:00 på morgonen, sedan blir jag förhörd och jag kräver självklart advokat för jag har ju inte gjort någonting olagligt. Därefter beslutar åklagaren att jag ska sitta anhållen misstänkt för skadegörelse. Där får jag sitta från 08-20:00 på kvällen tills att min advokat kommer. Får man göra på detta vis? Alltså att anhålla mig för ett brott jag inte begått? Dom ska väl åtminstone ha starka bevis på att jag har gjort någonting? Att jag fått sitta i cell 18 timmar gjorde det otroligt påfrestande psykiskt för mig, kan jag kräva skadestånd? Kan jag polisanmäla åklagare/polis för hur detta gått till? Har dom gjort rätt?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man anhålla en person? En person får anhållas i avvaktan på att domstolen ska pröva frågan om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. För att anhålla någon krävs alltså att det finns skäl för häktning, eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig bikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Att vara skäligen misstänkt innabär att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som föreligger som med viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. Det krävs även att misstanken avser ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan (vilket skadegörelse har, se 12 kap 1 § brottsbalken).Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstol (se 24 kap. 6, 11, 12 samt 13 § rättegångsbalken). För att svara på din fråga får åklagaren besluta att anhålla dig om denna har en skälig misstanke om att det är du som har begått brottet. Anmäla åklagare/polis? En åklagare/polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att åklagaren/polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att åklagaren/polisen har brustit i sin tjänsteutövning. Ersättning för frihetsberövande: Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att exempelvis bedöma skadans storlek. Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning är att du måste ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad för att kunna ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 § frihetsberövandelagen).De skador som kan ersättas är för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 § frihetsberövandelagen). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada. I ditt fall kommer du förmodligen inte kunna få någon ersättning då du inte var anhållen i mer än 24 timmar. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.Vänligen,

Rätt till kontakt med en häktad person

2018-02-02 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om nån anhörig blir häktad utan att någon vet om det utan bara "försvinner" kontaktar häktet e advokaten till den häktade anhöriga? Hur går det till
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel kontaktar inte Kriminalvården dig med information om att en anhörig till dig har blivit häktad. Inte heller har advokaten någon sådan skyldighet. En häktad person har dock alltid rätt att ha kontakt med sin advokat och kan därför naturligtvis be advokaten att kontakta den häktades anhöriga om att han/hon är häktad. För vidare kontakt med sina anhöriga kan den häktade personen söka telefon- och besökstillstånd för att få prata med eller träffa sina anhöriga. Kriminalvården prövar då ifall det kan göras utan att säkerheten åsidosätts. Sammanfattningsvis kan man säga att ifall din anhöriga vill att du ska veta att han/hon är häktad lär personen be sin advokat att kontakta dig.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Frihetsberövad utomlands

2018-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Konsulärt ekonomiskt Bistånd:Hej, jag har en nära anhörig som är frihetsberövad utomlands. Han är svenskmedborgare och har stark anknytning till Sverige, då jag bedömer det eftersom han bott i Sverige över 23 år, har tre bröder, en syster och tre barn i Sverige, samt storlokal kännedom.Min fråga är vilken hjälp personen få och vad som krävs för att få honom överförd från landet Libanon till Sverige.
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en svensk grips av polis utomlands har personen i fråga oftast rätt enligt Wienkonventionen (vilken de flesta länder i världen har undertecknat) att få sin ambassad underrättad om vad som har hänt. Därefter ansöker ambassaden om att få kontakt med den frihetsberövade personen och försöker att ta reda på vad personen misstänks för. Ambassaden kan också hjälpa till med att få en offentlig försvarare, mediciner och kontakt med anhöriga. Det finns ingen rättighet att bli överförd till Sverige och avtjäna sitt straff här. Det är emellertid något som den frihetsberövade kan ansöka om, men frågan tas oftast upp efter att domen i det land han sitter frihetsberövad vunnit laga kraft. För överföring krävs även att både Sverige och domslandet ska samtycka till överföring.I ditt fall skulle jag således rekommendera att personen du skriver om kräver att få kontakt med den svenska ambassaden/konsulatet i landet, för att kunna gå vidare därifrån. Du kan läsa mer om information kring frihetsberövande utomlands på regeringens hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!Återkom gärna om du har några fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad händer när en anhörig häktas?

2018-02-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hejsan! Jag är desperat nu. Vi ringde och anmälde min pojkvän som försvunnen i måndags då vi ej hört nått från honom sen i lördagsnatt. Hans mobil var av osv. Fick snabb uppkoppling på att han satt häktad, men fick ej någon info alls. Vad sitter han för? Hur länge ska han hållas där? När får jag prata med honom? När kommer han hem? Ingen verkar kunna ge mig svar och jag är superorolig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem kan bli häktad?Den som på sannolika skäl är misstänkt (hög misstankegrad) för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer kan häktas om:* Det finns en risk att personen flyr.* Det finns en risk att personen förstör bevisning, eller* Om det finns en risk att personen fortsätter med den brottsliga verksamheten.En person som på sannolika skäl är misstänkt för brott och inte vill uppge korrekta personuppgifter kan också häktas oberoende av hur långt fängelsestraff som kan dömas ut för brottet.Även den som är skäligen misstänkt (låg misstankegrad) kan häktas om:*Någon av ovan nämnda anledningar är uppfyllda och det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.Dessa punkter kan du finna i rättegångsbalkens 24 kapitel 1-3 §§. Vad sitter han häktad för?Som redovisat ovan är det omöjligt att säga vad han sitter häktad för, eftersom en egentligen kan bli häktad för allt. Här kommer du dessvärre behöva vänta till du får prata med honom själv för att få veta.Hur länge kan han hållas i häktet?Även detta är omöjligt att säga, det beror på hur lång tid utredningen tar, om åklagaren väcker åtal och i sådant fall när rättegången kan hållas. Tyvärr är Sverige mycket kritiserat för sina långa och ohumana häktestider och det finns ingen max-tid att sitta häktad.När får du prata med honom?Han kommer att få göra en ansökan i häktet om att få ha telefonkontakt med dig. För att denna ska godkännas behöver kriminalvården genomföra en utredning innan de kan lämna ett beslut. Du måste även godkänna att personen ska få kontakta dig. Det här kan säkerligen ta några veckor.Det du kan göra till en början är att skicka brev till det häkte han sitter på. Skriv då hans namn tillsammans med häktets adress på kuvertet. Om du inte vet vilken anstalt han sitter på kan du skicka brevet märkt med namn och personnummer till:KriminalvårdenJournalarkivet601 80 NorrköpingDet finns även en möjlighet för dig att besöka honom. Men för att du ska få göra detta krävs ett besökstillstånd och den ansökningsprocessen går till som när han ska ansöka om telefontillstånd.Läs mer på kriminalvårdens hemsida. När kommer han hem?Han kommer hem om domstolen inte anser att det finns tillräckliga skäl att hålla honom fortsatt häktad. Han kan också komma hem om åklagaren inte vill väcka åtal. Om han däremot döms för brottet han sitter häktad för kommer han komma hem efter sitt avtjänade fängelsestraff.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Hur länge kan en person bli kvar i häktet?

2018-02-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga min vän har varit med om misshandel och han gömde sig ifrån polisen ca 2 veckor han blev fångad genom att han vände ifrån poliskontroll eftersom han inte har haft körkort , han körde på fel sida av vägen körde in i massa bilar och hade narkotika i blodet och på sig . Han har varit häktat i snart 2 månader och hans åklagare förlänger den hela tiden.Hur länge kan han sitta för allt det.(För att tillägga han har redan suttit inne för rån och han kom ut för 6 månader sen)
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur länge din kompis kan bli tvungen att stanna kvar i häktet. Tyvärr så måste din kompis stanna kvar i häktet så länge som din vän är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på ett år eller mer. Den som gör sig skyldig till misshandel av normalgraden kan straffas med ett fängelsestraff på 2 år, även om ett så långt fängelsestraff är ovanligt. Risk för flykt eller fortsatt brottslighet är skäl att hålla en person häktad fram till rättegångsdagen eller dagen då brottsutredningen läggs nerEftersom din kompis hållit sig undan från polisen och genom sitt beteende har visat att han regelbundet återfaller i brott, finns skäl för åklagaren att begära att kompisen ska hållas inspärrad i häkte. Släpps din kompis på fri fot, anser åklagaren, att det finns risk för att han gör sig skyldig till nya brott eller smiter och i sådana fall kommer han inte kunna närvara vid en senare rättegång där domstolen ska besluta om han ska dömas för misshandel eller inte, se 24 kap. 1 § rättegångsbalken. Din kompis kan alltså bli kvar i häktet fram till dagen för rättegången eller dagen då brottsutredningen hos polisen läggs ner. I Sverige har vi tyvärr långa häktningstider och det är svårt att säga exakt hur lång tid brottsutredningen hos polisen får fortsätta med din kompis inspärrad. I huvudsak beror det på hur stark bevisning som finns och som kan antas finnas för att din kompis begått brottet och hur grov misshandeln var. Hoppas du fick lite svar på din fråga i alla fall!Med vänlig hälsning,

Visitation i butik

2018-01-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vilka personer får söka igeonom personlig egondom,och under vilka tillfällen?te.x väska, bil, jacka. får affärer eller något sånt kolla igenom din väska emot din vilja eller måste vänta på polis. kapitel och paragrafskriv gärna med kaptel och pargraf och förklara så grundligt så möjligt
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundläggande fri- och rättighet i Sverige är att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation detta framkommer av 2 kap. 6 § regeringsformen. Det vill säga att du som enskild inte utan lagstöd får bli visiterad förutom om personen samtycke. För att affärspersonal eller till exempel väktare ska ha en laglig rätt att utföra en visitation krävs det enligt polislagen 29 § st. 2 att de innan det har gjort ett envarsgripande. Enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § får envar på bar gärning gripa den som begår brott på vilket fängelse kan följa. Den som envarsgripit en annan får då utföra en så kallad skyddsvisitation enligt polislagen 19 § st. 1 p. 1 för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,