Dömd mot sitt nekande

2015-01-17 i Domstol
FRÅGA |Dömd mot sitt nekande.Vad gör man då?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Svaret på din fråga är kort och gott: Antingen accepterar man domen och dess påföljd eller så väljer man det andra alternativet och överklagar till en högre instans. Om man väljer att överklaga domen så är det viktigt att känna till tidsfristen för ett möjligt överklagande! En överklagan måste vara skriftligt och skall sändas in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Efter att överklagan skickats in till tingsrätten, så skickas alla handlingar till hovrätten och därmed inleds en ny prövning av målet. Detta står angivet i domen från tingsrätten!Med vänlig hälsning,

Tidsfrist för förundersökning

2015-01-15 i Förundersökning
FRÅGA |Hur länge får en förundersökning hålla på? Om brotten begicks för ett par år sedan och man har varit på förhör och sedan dess inte hört något. Men samtliga brott syns i misstankeregistret som skäligen misstänkt. Finns det någon maxtid? Misstankeregistret rensas ju inte förrän förundersökningen är nerlagd om jag har förstått det rätt.
Martin Persson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.En förundersökning kan fortgå så länge brottet inte är preskriberat. Olika preskriptionstider gäller för olika brott. Preskriptionstider hittar du i 35 kap. brottsbalken, som bestäms utifrån det aktuella brottets straffskala. Om exempelvis brottet som begåtts är stöld, vars straffskala sträcker sig till högst två års fängelse, kan man då utläsa ur 35 kap. 1 § 1 stycket brottsbalken att preskriptionstiden är fem år.Om det handlar om flera olika brott inom samma gärning, då är det preskriptionstiden för brottet med den strängaste straffskalan som gäller för samtliga brott inom händelseförloppet, vilket framgår av 35 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken.Gällande misstankeregistret finner du aktuella bestämmelser i lagen (1998:621) om misstankeregister. I dess 13 § 1 stycket om gallring av uppgifterna framgår följande;13 § En uppgift i registret skall gallras 1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken, 2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned, 3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller 4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.Alltså är du rätt ute om att uppgifterna tas bort, bland annat, när förundersökningen avslutats vilket framgår av första punkten ovan.Hälsningar,

Sannolikheten för identifikation efter smitning från snatteri

2015-01-02 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan!Jag gjorde något jättedumt häromdagen. Stoppade lite grejer från en affär i min tygpåse och försökte gå ut när larmet gick. En butiksanställd bad att få titta i väskan och upptäckte då en handväska som jag inte betalat för. Kalla vakten ropade hon och emedan jag väntade fick jag för mig att tömma ut resten av kläderna på golvet och flydde från platsen. Ångrar mig djupt. Finns det möjlighet att de kan leta rätt på mig? Köpte inget i butik.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Hur stor sannolikheten för identifikation är beror på vilka utredningsåtgärder som företas och vilket material som finns att tillgå. Vad beträffar materialet torde faktorer som förekomsten av övervakningskameror, fingeravtryck och vittnen vara av störst betydelse, medan valda utredningsåtgärder förstår varierar beroende på brottets allvar. Fall av snatteri eller stöld från butik är typiskt sett att anse som mindre allvarliga då beloppen sällan är höga (detta återspeglas i straffskalan som föreskriver böter eller fängelse i högst sex månader för snatteri samt fängelse i högst två år för stöld av normalgraden), varför utredningsåtgärderna är aningen begränsade. Det är ex. inte tillåtet att i identifikationssyfte publicera eventuella fotografier från övervakningskameror på polisens hemsida då den lägsta påföljden i straffskalan understiger fängelse i sex månader (se Rikspolisstyrelsens allmänna råd om publicering av bilder m.m. på Polisens hemsida på Internet). Statistiskt sett är sannolikheten för att en anmäld butiksstöld skall personuppklaras (föranleda åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) generellt sett relativt låg. År 2013 anmäldes 48 900 fall av stöld och snatteri från butik, varav vilka endast 47 procent personuppklarades. Givetvis avgörs frågan ytterst av omständigheterna i det enskilda fallet, varför statistiken bör tolkas med försiktighet. Mer ingående information om den förundersökning som företas efter att ett brott kommit till polisens kännedom finns att läsa här. Statistik över andelen uppklarade brott i Sverige finns att läsa här och Rikspolisstyrelsens allmänna råd om publicering av bilder m.m. på Polisens hemsida på Internet här. Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Vänligen,

Förundersökning och obefogad angivelse gällande misshandel

2014-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har blivit anmäld för en misshandel på en nattklubb där brottsoffret blivit slagen med ett knytnävsslag i ansiktet. Jag befann mig vid tillfället på samma nattklubb men har absolut inget med händelsen att göra, vilket jag har åtskilliga vänner som kan vittna om då jag umgicks med dessa hela kvällen. Brottsoffret pekade dock ut mig vid tillfället och påstås även ha vittnen till händelsen. 1. Vad kan jag göra för att fallet ska läggas ned så snabbt som möjligt?2. Kan jag göra en anmälan för obefogad angivelse då jag så tydligt är oskyldig i detta fall? 3. Kan jag söka ersättning för lidande orsakat av frihetsberövandet?Tack på förhand.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!FörundersökningenDet är ju i och för sig inte mycket man kan göra för att få en förundersökning att gå snabbt, men du kan naturligtvis bland annat se till att du berättar i förhör om alla som kan vittna till din fördel. Det kommer aldrig att gå vidare till åtal om det inte finns mycket starka bevis, och i princip skall allt du säger som kan vara av betydelse undersökas.Obefogad angivelse?Självklart kan du göra en anmälan för obefogad angivelse, men det måste naturligtvis vara ganska tydligt för den som anmälde dig att du var oskyldig. Om personen var säker på att du inte var skyldig och helt enkelt inte kan ha tagit fel men ändå anmälde dig i syfte att få dig fälld, aktualiseras ju till och med falsk angivelse (som har högre straffskala). Om det inte var "med flit", men personen ändå hade "skälig anledning" att anta att du var oskyldig, blir obefogad angivelse aktuellt. Båda finns i samma bestämmelse,15 kap. 6 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.Det kan vara väldigt svårt att bevisa falsk angivelse i ett fall som detta, men så länge det inte fanns någon anledning att den som anmälde tog fel på person och verkligen trodde att det var du som genomförde misshandeln kan man nog säga att han eller hon hade skälig anledning att anta att du var oskyldig. Därför kan mycket väl obefogad angivelse vara begången.Ersättning?Frihetsberövanden ersätts enligt Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, https://lagen.nu/1998:714. Enligt denna har bland annat häktad rätt till ersättning så länge det inte slutar med fällande dom. Om du av någon anledning häktats, kommer alltså detta att bli aktuellt. Även den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck har rätt till ersättning. Se nämnda lags 2 § för båda dessa bestämmelser.Om något av detta är aktuellt, kan du alltså begära skadestånd när förundersökningen läggs ned, åtalet avvisas eller det på annat sätt avslutas.Lycka till! Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Förundersökning avseende misshandel och olaga hot.

2015-01-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej min man blev intagen på förhör efter att ha slagit mig " rubricerats som misshandel" han blir frikänd? Innan han släps från förvaret uttalar han " att jag skall dö, hon skall dö när jag kommer ut " till poliserna som antecknar detta men han släpps...? Nu har man gjort en efterkonstruktion eftersom man missat Mordhotet till åklagaren ( jag fick trots det en riskbedömning fr PSS) nu skall man göra prövning för Mordhotet 1 mån senare ...? Hur starkt väger detta Nu? Han uttalade ju att han skulle döda mig o jag är i skyddat boende enl anmaning från PSS ? Jag tvivlar inte på hans hot men är rädd att han snackar sig ut ur det..?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar det som att ett polisförhör hölls med din man i samband med en förundersökning om ett begånget brott. Vidare uppfattar jag det som att det inte fanns tillräckligt med bevis för att frihetsberöva honom(häktning) och att han därför släpptes på fri fot. Därmed är inte sagt att förundersökningen lagts ned! Det kan mycket väl vara så att den aktuella polismyndigheten fortfarande arbetar med ärendet! Vidare har ett nytt brott aktualiseras i ärendet, d.v.s. det mordhot Du har fått utstå. Jag kommer nedan att redogöra för de rekvisit som skall uppfyllas för att brotten i fråga skall anses uppfyllda. Först vill jag bara säga att det är väldigt få personer som erhåller den typ av skydd som Du nu har. Det krävs särksilda förutsättningar för att det skall aktualiseras och i första hand är det egentligen informatörer eller anställda inom rättsväsendet som erhåller detta skydd. I undantagsfall kan en make/maka i ett äktenskaps verkligen vara i behov av ett sådant skydd, likt dig. Detta torde tyda på att hoten är av allvarligt slag!MisshandelMisshandel regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken, se här. För att kunna fällas för detta brott krävs att man "tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd". Oberoende av om det var hans "avsikt" att att skada dig eller inte, så har han ingen som helst anledning att lägga händerna på dig! Misshandel är ett uppsåtligt brott för vilket det krävs uppsåt i förhållande till rekvisiten i misshandelbestämmelsen. Bevissvårigheter råder ofta vid denna typ av brott, speciellt då det rör sig om våld i hemmet. Då Du och jag har haft telefonkontakt, så vet jag nu att det även fanns vittnen som såg det som hände. Dessa vittnen har inte hörts av polis, vilket gör mig väldigt bekymrad över den verksamhet som den aktuella polismyndigheten bedriver! Självfallet skall dessa personer höras för att på sätt tillförsäkra en så korrekt utredning av ärendet som är möjligt. Olaga hotBeroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken här. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena från din man frambringat en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet som person eller till egendom". Om Du uppfattat hans hotelser som allvarliga och om Du har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar. Jag tolkar dina uppgifter som att så verkligen är fallet! Vidare har Du berättat att Du fått ta emot hot via samtal samt meddelanden. Avseende samtalen är det oerhört svårt att kunna styrka vad som sagts då allt som oftast ord står mot ord. Men, gällande meddelanden, så hoppas jag att Du sparat dessa? Om Du gjort det, så rekommenderar jag dig att vända dig till ansvarig förundersökningsledare som får ta ställning till betydelsen av detta. Angående din fråga om hur starkt mordhotet väger en månad efter att det uttalades, så är det svårt att ge något exakt svar på den saken. Ser vi till de rekvisit som skall uppfyllas för brottet i fråga, så gäller att det är din personliga uppfattning som skall ligga till grund för bedömningen. Om Du fortfarande känner en stor rädsla för att hoten skall uppfyllas, så är det självklart att betrakta som allvarligt! Vidare har han som sagt riktat nya hot mot dig som måste vägas in i bedömning avseende om ett brott är begånget! Mordhotet som riktades mot dig bevittnades av polisen, vilket självfallet underlättar bevisläget avseende utredningen av brottet. I slutändan är det dock åklagaren som har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. Om svaret är jakande, då leder ditt ärende till ett åtal om brott! Som jag förstår dig så är Du väldigt besviken över hur förundersökningen bedrivits och hur vissa saker hanterats. Detta har jag full respekt för! Min rekommendation till dig är att Du anlitar ett offentligt ombud som kan tillgodose dina ärenden på ett fullgott sätt. Det underlättar alltid att ha någon som företräder ens intressen vid denna typ av fall!Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor! Om något är oklart, eller om Du har några funderingar i övrig, så är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Anes.sabic@lawline.se. Du har även mitt telefonnummer, så Du kan givetvis kontakta mig på den vägen också.Med vänlig hälsning,

Beslut att väcka åtal

2015-01-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det ligger till när åklagaren beslutar att en anmälan görs även att den som blivit utsatt för brottet/misshandeln inte ville det. Kan man dra tillbaka en sån anmälan då man inte vill gå vidare med fallet? Då man har rett upp det sinsemellan o man ska separera pga händelsen och inte har den ork att gå igenom en rättegång?! Mvh Nettan
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regleringen kring rättegångsprocessen finns i Rättegångsbalken(RB), den hittar du här. Vad som krävs för att ett misshandelsbrott ska föreligga regleras i Brottsbalken 3:5(BrB), den hittar du härMisshandelsbrott faller under allmänt åtal vilket betyder att åklagaren har en absolut skyldighet att utreda och väcka åtal om förutsättningarna finns(RB 20:2,3, 6). Det är åklagaren som ska utreda om tillräckliga skäl finns för att väcka åtal(RB 23:2).Detta betyder att det inte är upp till offret att avgöra om en förundersökning ska startas eller att åtal ska väckas när det handlar om misshandelsbrott.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Underrättas en polisanmäld om anmälan?

2014-12-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har gjort en polisanmälan mot en person för förtal men den lades ner utan förundersökning. Blir den person jag anmält informerad om att jag gjort polisanmälan?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23 kap. 18 § reglerar partsinsynen för de som är misstänkta för brott. I bestämmelsens första stycke stadgas att om förundersökningen kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för ett brott, ska denne underrättas om misstanken. Skyldigheten att underrätta uppkommer emellertid först när den misstänkte förhörs, vilket också framgår av paragrafen. "Skäligen misstänkt" innefattar en högre misstankegrad än "kan misstänkas" men tröskeln är fortfarande låg.Om inte ens en förundersökning har inletts föreligger inte denna delgivningsskyldighet och den misstänkte underrättas inte om att anmälan har gjorts.MVH

Byte av offentlig försvarare

2014-12-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hur många ggr kan man överklaga ett avslag på advokatbyte i en brottsmåls rättegång?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Man har rätt att i vissa fall byta offentlig försvarare. För att begära ett byte måste du själv skriva till domstolen och ange varför du är missnöjd med din förordnade offentliga försvarare och skriva vem du vill byta till. Frågan om byte kan aktualiseras exempelvis i följande fall:- försvararen kan inte närvara vid huvudförhandlingen- den misstänkte har ett bristande förtroende för försvararen- den misstänkte och försvararen har motstridiga intressen eftersom samma försvarare har förordnats för flera misstänkta.Till tingsrättens beslut finns det bifogat en blankett hur du överklagar, tingsrättens beslut överklagas till hovrätten och sedan hovrättens till Högsta domstolen. Återkom med informationen från tingsrätten om du undrar mer om detta.Utöver möjligheten att byta offentlig försvarare har du i brottmål alltid rätt att anlita en privat försvarare (då på egen bekostnad).Vänliga hälsningar,