Smutskastning via sociala medier

2014-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min syster håller på att skilja sig från sin man och nu håller han på att smutskasta både henne och mina föräldrar. De har två barn ihop. Han har bl.a. anmält henne hos socialen för att vara psykiskt sjuk och oförmögen att ta hand om barnen, att hon tar lugnande tabletter vilka min mamma har snott från sitt jobb. Sedan skriver han på Facebook hur mina föräldrar har tvingat henne att skiljas från honom, att de har misshandlat henne psykiskt, att mina föräldrar är i en djup ekonomisk kris och vill använda min systers pengar för att bättra på situationen. Vi kommer från en liten by, från ett sydeuropeiskt land där alla känner alla, och där ens anseende är väldigt viktigt. Han vet detta, och genom att uttala sig på olika grupper så försöker han förstöra mina föräldrars anseende och orsaka missaktning. Vad kan vi göra? Vi försöker att inte nappa på hans provokationer, men vi är helt förtvivlade och vet inte vad vi ska göra.
Anes Sabic |Hej,Jag tolkar uppgifterna i din fråga på det sättet att personen i fråga givit utlopp för sin besvikelse/ilska över skilsmässan och hela den uppkomna situationen. Beroende på vad han skriver, så kan det bli aktuellt att betrakta det som förtal, se 5 kap. brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Enligt 5 kap. 3§ brottsbalken, så kan den som kränker/nedvärderar någon dömas till böter. En bedömning får göras av rätten och därför kan jag inte med säkerhet säga hur utfallet kan komma att bli. Den som drabbas av förtal har själv att som målsägande föra sin talan (förutsatt att den utsatte är över 18 år), se 5 kap. 5 § brottsbalken. Den målsägande måste alltså själv driva ärendet genom att anmäla och själv samla in bevisning. Ta gärna kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa dig att föra en sådan talanMed vänlig hälsning, 

Polisanmälan

2014-05-28 i Domstol
FRÅGA |Hej! Hur gör jag för att anmäla någon för förtal och förolämning? Jag har under många års tid blivit trakasserad av min far, som är en mycket sjuk och obehaglig person. Han har skickat mail till Mig, gemensamma vänner samt skrivit på FB och det är så sjuka, påhittade saker att jag knappt orkar nämna det. Kan jag göra en polisanmälan eller hur går detta till? Och i så fall; hur? Jag har ju en del mail att bifoga t.ex och vart skickar jag dessa? Jag orkar inte ha det så här mer, han måste spärras in och sluta trakassera mig, min mor och andra i sin omgivning!MVH Susanne
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Jag förstår att du är orolig över detta och jag ska förklara för dig hur du gör en polisanmälan. Du går till polishuset där du får träffa en polis i tjänst och på bästa sätt beskriva för henne eller honom hur din far behandlar dig. Det är även här du ska ta med mejlen och annat som du har sparat för att visa polisen som eventuellt senare kan användas som bevisning i rättegången. Det du säger under samtalet dokumenteras och skickas vidare till en åklagare som bestämmer ifall det finns tillräckligt med underlag för att åtala din far. Enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken (se här) så är inte domstolen bunden av den brottsrubricering som åklagaren angett. Det är alltså domstolen som kommer bestämma vilket brott din far eventuellt har begått.Med vänliga hälsningar

När blir man straffmyndig?

2014-05-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! jag undrar om en 14-15 årig kille hotar en annan 12 årig med att " slå sönder" honom och hotar med att " du ska se vad jag ska göra med dig" eller du är tjock och ful osv. Jag tror inte att han kan få straff i och med att han är så pass ung, men om man polisanmäler detta, får den personen som har botat betala böter? Eller hur går det till?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Om personen vid händelsen var under 15 år, så var han då inte straffmyndig. Detta innebär att man inte kan dömas till någon påföljd, se 1 kap. 6§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Om händelsen är att anse som grov ska en förundersökning inledas ändå för att klargöra omständigheterna i fallet. Det kan som exempel röra sig om fall då det föreligger höga ersättningsanspråk, se 31§ lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare https://lagen.nu/1964:167. Den utsatte kan väcka en skadeståndstalan mot pojken enligt skadeståndslagens regler, se 2 kap. 4§ och 5 kap. skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207. Det blir då en civilrättslig fråga där pojken kan komma att få betala ersättning för den skada han åsamkat henne.Om pojken var mins 15 år vid tillfället för händelsen kommer det att startas en förundersökning efter polisanmälan. Denna leds som huvudregel av åklagare som sedermera har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för att få en fällande dom i domstol. Åklagaren kan då väcka åtal. Det kan även vara som så att åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse, se 16-22§§ lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare https://lagen.nu/1964:167. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt. Det är även vanligt med åtalsunderlåtelse för personer under 18 år. Om det går till domstol och pojken fälls för brottet, då kan det bli aktuellt att rätten utdömer böter. Jag kan dock inte med säkerhet säga att det blir så, utan det är en bedömning som rätten har att göra.Med vänlig hälsning, 

Förundersökning, husrannsakan och beslag

2014-05-23 i Förundersökning
FRÅGA |En vän blev nyss utsatt för en husrannsakan. Han hade fått låna en datorskärm av mig, det kom till polisens kännedom och husrannsakan gjordes dagen därpå. Polisen ansåg sig ha anledning att anta att innehavet hade en brottslig bakgrund. Man framförde ingen specifik misstanke om brott, men beslagtog skärmen och en del tillbehör. Beslut om husrannsakan hade tagits av en person som sades vara förundersökningsledare. Eftersom vännen inte delgivits någon misstanke om brott så borde han väl inte förekomma i någon förundersökning, eller hur? Rent generellt, har man rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning?
Karl-Johan Holmér |Hej!Svaret på den sista frågan är att det inte finns någon generell rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning. Detta beror på att en förundersökning inte är offentlig och poliser som deltar i den har tystnadsplikt (Ekelöf, Rättegång I s. 164).Du är inne lite på delgivning av misstanke. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 23 kap. 18 § (https://lagen.nu/1942:740) som säger att den misstänkte i en utredning ska underrättas om misstanken när det föreligger skälig misstanke om att personen begått det aktuella brottet. Den misstänkte ska sedan hållas underrättad om vad som sker i utredningen. Syftet med detta är att ge den misstänkte och försvaret möjlighet att komplettera utredningen. Det handlar alltså om att skapa ett så bra underlag som möjligt inför åklagarens beslut om huruvida åtal ska väckas eller inte. Kort sagt, det är först då man är skäligen misstänkt som det finns en uttrycklig rätt att få veta att man figurerar i en förundersökning.När det gäller frågan om din vän finns det inte heller någon generell begränsning angående vem som får förekomma i en utredning. Förundersökningen ska bedrivas objektivt enligt RB 23 kap. 4 § och t.ex. får förhör hållas med personer som kan tänkas ha uppgifter som är av betydelse för utredningen, RB 23 kap. 6 §. Sådana personer behöver inte vara misstänkta för brottet, utan kan vara intressanta såsom vittnen. Dessa personer förekommer ändå i förundersökningen.Gällande husrannsakan har denna gjorts med stöd av RB 28 kap. § 1. Utgångspunkten är att husrannsakan får ske när det finns anledning att anta att ett brott begåtts som det kan följa fängelse på. När husrannsakan görs hos den som är misstänkt krävs att denne är skäligen misstänkt för brottet. Enligt nämnda paragrafs andra stycke kan dock husrannsakan göras även hos någon annan än den som är skäligen misstänkt, nämligen i tre olika fall: - om brottet som föranlett husrannsakan har begåtts hos din vän- om den misstänkte gripits hos din vän- om de finns synnerlig anledning att anta att det finns saker som kan tas i beslag eller att bevisning i övrigt kan säkras Du skriver att bland annat en datorskärm beslagtogs, vilket är ett sådant föremål som får tas i beslag efter genomförd husrannsakan, se RB 27 kap. 1 §. Just beslag får företas även mot den som inte är misstänkt (Ekelöf Rättegång III s. 82). Det som gäller är att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet får beslagtas. Samma sak gäller föremål som avhänts någon genom brott, vilket av din beskrivning verkar vara det som motiverat beslaget.Jag hoppas att detta gav dig de svar om situationen som du eftersökte!Vänliga hälsningar

Felaktigt godkänd ordningsbot

2014-05-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag fick i helgen en ordningsbot där det blivit fel, jag har tyvärr skrivit på boten och ser nu det grova felet, jag körde enligt polisen 71km/h på 40 väg, som det står på boten, men brottskoden för det skall vara 150f, jag fick 170f på boten och vägen hade precis gått över till 60! Mitt körkort tog dom. Kan jag överklaga detta då boten är väldigt fel?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! En ordningsbot som är godkänd vinner laga kraft och kan därmed inte överklagas. Detta innebär att du måste använda dig av domstol för att få boten upphävd. Bestämmelserna om hur man klagar på ett godkänt föreläggande om ordningsbot finns i 59 kapitlet 5-10 § § rättegångsbalken, se http://www.lagen.nu/1942:740#K59Om du undrar över något mer får du mer än gärna återkomma.Vänligen,

Fri bevisprövning

2014-05-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min fråga är om man får spela in samtal från telefonen som privatperson om man själv deltar i samtalet utan att den andre personen vet om det, och ifall det behövs användas i rätten ?
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!I Sverige finns det en regel om fri bevisprövning i 35 kap. 1 § rättegångsbalken, se här. Den regeln innebär att rätten tar hänsyn till all bevisning som parterna lägger fram i målet. För att svara på din fråga så betyder det att du kan spela in ett samtal utan att den andra personen vet om det och använda det i rättegång som bevisning. Med vänliga hälsningar 

Resning och studentvisum till USA

2014-05-26 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag har börjat bli intresserad av att åka till USA och studera. Jag har däremot ett litet problem, när jag var 20 dömdes jag för 1 S 1 ST 6 P Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikabrott vid 3 tillfällen under tiden 2008-01-18 -- 2008-02-08 Villkorlig dom med samhällstjänst femtio timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse en månad ha dömts ut.Jag är nu 27 och inte varit straffad sedan dess och det som skedde var verkligen bara ungdomsstrecket i mitt liv. Finns det någon man kan vända sig till som är expert på visums frågor? Kan man göra något åt domen, få den lindrigare eller i den stilen? Tack på förhand!
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.För att få studentvisum till USA måste du besöka ambassaden i Stockholm för en intervju. Vid ansökan görs en bedömning från fall till fall och en tidigare dom behöver inte utgöra ett definitivt hinder till visum. Du bör vara ärlig och berätta om omständigheterna kring din dom och sedan görs en individuell bedömning av den amerikanska ambassaden. Du bör även kontakta ambassaden om utdrag ur belastningsregistret krävs inför din intervju.Du frågar även om du kan få din tidigare dom lindrigare. En dom som vunnit laga kraft kan inte överklagas eller ändras. Den möjlighet som står till ditt förfogande är den så kallade extra ordinära rättsmedlet resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras om det tillkommit nya omständigheter eller bevis som inte var kända när dom avkunnades. Resning beviljas sällan.Vänligen,

Utlämnande av förundersökningsprotkoll

2014-05-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag undrar om jag som är misstänkt misshandel har rätt att efter förundersökning och förhör har rätt att begära ut en kopia på förundersökningsprotokollet trots att åtal ännu inte är väckt? Jag fick läsa det efter förhöret men skulle vilja ha en kopia på fup också om jag har rätt till det, vem vänder jag mig till? Jag har diarienummret för ärendet. Med vänlig hälsning,
Anes Sabic |Hej, Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Speciella bestämmelser gäller vid utlämnande av handlingar som hänför sig till en förundersökning. Det innebär att polis/åklagare normalt sätt inte ens lämnar ut förundersökningsprotokoll till den misstänkte innan förundersökningen avslutats.Om förundersökningen däremot är avslutad, så är huvudregeln att du som part har rätt att få ut alla handlingar i ditt ärende.Om det är polisen som har agerat som förundersökningsledare, så ska du vända dig till polismyndigheten. Om det är åklagaren som har lett förundersökningen, så vänder du dig till åklagarmyndigheten för att begära ut handlingarna. Bifogar även mitt tidigare svar inom samma ämnesområde- http://lawline.se/answers/ratt-att-spela-in-forundersokningsmaterial.Med vänlig hälsning,