Dömas på indicier?

2015-01-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Brottsfall gällande besvärande indicier.Hur kan det vara möjligt att bli dömd endast av utsagor från åklagare?Fallet jag pratar om saknar helt teknisk bevisning mot personen som är misstänkt och därmed inte alls är ställt bortom rimligt tvivel att personen är skyldig.Vidare kan nämnas att brottsmålet bygger enbart på indicier och alternativ gärningsman har ej utretts , då det trots allt hela tiden har funnits sådan.Hur kan detta vara möjligt?Var är rättsäkerheten?
Thommy Södergård Åkesson | Hej, och tack för din fråga!Bevisprövningen är ju i stort sett helt fri i svensk rätt; vad som helst får alltså användas som bevis, och bevisvärdet är inte reglerat i lag. Tanken bakom detta är naturligtvis att överlåta åt domarna att bedöma utifrån det enskilda fallet till exempel om det är ställt utom rimligt tvivel att brott har begåtts.Om något har bevisats beror naturligtvis mycket på om alternativa förklaringar är rimliga (därav uttrycket "utom rimligt tvivel"). Om det inte finns några klara "tekniska bevis" mot en person rör det sig ofta om att domstolen helt enkelt har funnit att ingen annan förklaring är möjlig. Ett exempel kunde vara att det bevisas att en person har mördats, på samma gång som man vet att en annan person (som nu är åtalad) befann sig i huset vid tidpunkten och det inte alls framstår som rimligt att någon annan varit där under tiden. Kanske kan man också finna ett motiv. I ett sådant fall kan man ju tala om att personen döms på indicier.Om det verkligen är så att det finns en rimlig förklaring med någon annan som gärningsman utan att det har funnits någon mer konkret bevisning mot den dömde, låter det däremot inte särskilt övertygande att den dömde är skyldig. Om domstolen i sådana fall dömer en person, är egentligen inte beviskravet uppfyllt, och i så fall bör man överväga att överklaga domen. Att den andra förklaringen - och den andra personen - har hoppats över under förundersökningen och att den personen inte har utretts skall självklart inte drabba den som har åtalats.Hoppas att du fick svar på din fråga! Det är bara att återkomma om du undrar något mer.Hälsningar,

Rättegångskostnad vid trafikbrott

2015-01-24 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Rättegångskostnad vid trafikbrott?Polisen ansåg att jag inte stoppade vid stoppliktJag vägrade skriva på böter. Blir nu rättegång (har ej adv.hjälp)Vilka kostnader kan drabba mig om jag;A) fälls (Hur stora kan de iså fall bli cirka)B) förklaras oskyldig
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Rättegångskostnader i brottmål regleras i 31 kap. RB. Av 1 § framgår att de kostnader som den tilltalade kan förpliktas ersätta staten. Då du inte har någon försvarare är det endast kostnader för hämtning och kostnader för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning som kan drabba dig. Förutsatt att du kommer till rättegången i tid och att inget av nämnda tester skett kan du alltså inte bli ersättningsskyldig. Blir du friad blir du naturligtvis inte förpliktad att ersätta staten någon kostnad. Däremot kan du (det är dock inte särskilt vanligt) få ersättning för vissa av dina rättegångskostnader, se 2 § för vilka kostnader som kan komma att ersättas. Av vad jag förstår ditt ärende rör det sig främst om kostnaden för att inställa dig hos rätten som kan aktualiseras.

Tvistemål, vittnesplikt

2015-01-20 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag undrar angående tvistemål. Den ena parten har namngett 2 vittnen men dessa är inte tillfrågade. Måste de vittna, finns det något som man kan åberopa för att slippa?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige föreligger vittnesplikt, vilket gäller vid både tvistemål och brottmål. Vittnesplikten innebär att när personerna är kallade till förhandling måste de vittna. De måste således infinna sig vid rättegången vid tidpunkten som anges. Det finns undantag till vittnesplikten, till exempel om personen som ska vittna är närstående till part eller är under 15 år, 36 kap. 3-5 §§ rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Infinner sig inte personerna i rätten trots att de har blivit kallade och de saknar giltig anledning till detta kan de föreläggas att betala vite eller i vissa fall istället bli hämtade.Sammanfattningsvis gäller alltså att i det fall personerna inte tillhör något utav undantagen som anges föreligger vittnesplikt och vittnena måste vittna om de blir kallade.Med vänliga hälsningar,

Dömd mot sitt nekande

2015-01-17 i Domstol
FRÅGA |Dömd mot sitt nekande.Vad gör man då?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Svaret på din fråga är kort och gott: Antingen accepterar man domen och dess påföljd eller så väljer man det andra alternativet och överklagar till en högre instans. Om man väljer att överklaga domen så är det viktigt att känna till tidsfristen för ett möjligt överklagande! En överklagan måste vara skriftligt och skall sändas in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Efter att överklagan skickats in till tingsrätten, så skickas alla handlingar till hovrätten och därmed inleds en ny prövning av målet. Detta står angivet i domen från tingsrätten!Med vänlig hälsning,

Fullgörelsetalan

2015-01-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline,Vi var tre personer i en nyvald styrelse som stämde en förening. När motpartens föreningens styrelse krävde oss på 500 000 kronor i rättegångskostnader då hävdade de övriga två att stämningen av motpartens förening var bara min ide och att de borde befrias från några rättegångskostnader.Tingsrätten fasställde att alla vi tre skall solidarisk betala rättegångskostnader.Det var bara jag som överklagade tingsrättens dom till hovrätten utan resultat.Motparten krävde bara mig för hela rättegångskostnad och jag betalade.Mina medhjälpare vägrade betala var sin del av rättegångskostnader till mig.Jag stämde mina kamraten till tingsrätten och tingsrätten utfärdade en muntlig förhandling i saken. Är inte saken redan avgjord? Vad skall vi förhandla om?Med vänlig hälsningLars
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaSom jag har tolkat din fråga så fastställde tingsrätten att du och dina två kamrater var solidariskt ansvariga för motpartens rättegångskostnader. Du har nu stämt dessa två för att få deras del av rättegångskostnaderna som du betalt. Det som tingsrätten gjorde när de fastställde er betalningsskyldighet var en så kallad fastställelsetalan vilket innebär att domen fastställde ett rådande förhållande (exempelvis ett solidariskt ansvar) men inte fullgörelse av detta förhållande. Genom domen fastställdes alltså att ni tre i styrelsen hade ett solidariskt betalningsansvar. Se rättegångsbalken 13 kap 2 §När du sedan stämde in dina två kamrater till tingsrätten var det en fullgörelsetalan, alltså frågan om att de var skyldiga att betala dig för de pengar som du lagt ut vid betalandet av rättegångskostnader (din regressrätt). Med ett domslut som går dig tillmötes kan du använda dig av detta som grund för att driva in dessa pengar. Se 13 kap 1§ rättegångsbalken. Saken om dina kamraters skyldighet att betala dig har alltså inte avgjorts men i och med att det finns en fastställelse om solidariskt betalningsansvar är det ett bevis i denna process (om du åberopar det) Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen

Vad gör man om åklagare förvanskat uppgifter?

2015-01-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Åklagare har medvetet förvanskat uppgifter i rätten till den åtalades nackdel.Vad gör man då?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Grundprincipen är ju att åklagaren har bevisbördan i brottmål. Han eller hon måste med andra ord ställa det utom rimligt tvivel att den tilltalade (den som har åtalats) har begått det brott åtalet gäller, men när det gäller bevisning är man i svensk rätt i stort sett fri att använda vilken typ av bevisning man vill. Det bästa sättet att "bekämpa" förvanskade uppgifter torde alltså vara att försöka visa på att uppgifterna inte stämmer (eller inte stämmer fullt ut) genom egen bevisning och försöka visa på att åklagaren medvetet förvränger fakta. Detta kan ske på alla tänkbara sätt, även om det ofta kan vara svårt att motbevisa ett starkt åtal från åklagaren.I sista hand är det naturligtvis möjligt att överklaga domen om man nu skulle bli fälld, i vilket fall målet går vidare och det görs en ny prövning. Om uppgifterna verkligen är förvanskade kommer det naturligtvis lättare fram vid en omprövning.Hoppas att svaret blir till någon hjälp!Hälsningar,

Vite vid utevaro från rättegång

2015-01-18 i Parter i rättegången
FRÅGA |Rättegångskostnad Trafik- vid uteblivelseOm jag är kallad till rättegång för trafikbrott å struntar i att dyka upp.(har ingen advokat)Vad kostar det mig?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om du som tilltalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling, ska domstolen i första hand pröva om rättegången ändå kan hållas, trots din utevaro (46 kap. 15 § rättegångsbalken). Rättegången kan hållas utan den tilltalades närvaro om saken kan utredas tillfredsställande och om den tilltalade endast kan dömas till böter, fängelse i högst sex månader, skyddstillsyn eller villkorlig dom. Målet får även avgöras om den tilltalade inte kan hämtas eller om han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning och att närvaron därav inte är nödvändig (46 kap. 15 a §). Om målet inte kan avgöras utan den tilltalades närvaro, kan vite utdömas. Dessutom ska rätten ta ställning till om den tilltalade bör hämtas (46 kap. 15 §). Det är svårt att svara på hur stort ett eventuellt vite skulle bli, om det döms ut. I ett fall från Högsta domstolen hade den tilltalade blivit åtalad för brotten olovlig körning i fem fall och hastighetsöverträdelse i ett fall. Här hade den tilltalade förelagts ett vite om 1 000 kr (se NJA 1990 s. 228). Ett vitesbelopp kan variera från fall till fall och idag torde snarare vitesbeloppet ligga på det dubbla, det vill säga 2 000 kr. Sålunda så kan det vara så att en rättegång kan köras utan den tilltalades närvaro, men du riskerar att utdömas ett vite om du inte inställer dig till huvudförhandlingen. Dessutom kan din rätt att överklaga tingsrättens dom förfalla om du uteblir från rättegången. Vänliga hälsningar,

Förundersökning avseende misshandel och olaga hot.

2015-01-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej min man blev intagen på förhör efter att ha slagit mig " rubricerats som misshandel" han blir frikänd? Innan han släps från förvaret uttalar han " att jag skall dö, hon skall dö när jag kommer ut " till poliserna som antecknar detta men han släpps...? Nu har man gjort en efterkonstruktion eftersom man missat Mordhotet till åklagaren ( jag fick trots det en riskbedömning fr PSS) nu skall man göra prövning för Mordhotet 1 mån senare ...? Hur starkt väger detta Nu? Han uttalade ju att han skulle döda mig o jag är i skyddat boende enl anmaning från PSS ? Jag tvivlar inte på hans hot men är rädd att han snackar sig ut ur det..?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar det som att ett polisförhör hölls med din man i samband med en förundersökning om ett begånget brott. Vidare uppfattar jag det som att det inte fanns tillräckligt med bevis för att frihetsberöva honom(häktning) och att han därför släpptes på fri fot. Därmed är inte sagt att förundersökningen lagts ned! Det kan mycket väl vara så att den aktuella polismyndigheten fortfarande arbetar med ärendet! Vidare har ett nytt brott aktualiseras i ärendet, d.v.s. det mordhot Du har fått utstå. Jag kommer nedan att redogöra för de rekvisit som skall uppfyllas för att brotten i fråga skall anses uppfyllda. Först vill jag bara säga att det är väldigt få personer som erhåller den typ av skydd som Du nu har. Det krävs särksilda förutsättningar för att det skall aktualiseras och i första hand är det egentligen informatörer eller anställda inom rättsväsendet som erhåller detta skydd. I undantagsfall kan en make/maka i ett äktenskaps verkligen vara i behov av ett sådant skydd, likt dig. Detta torde tyda på att hoten är av allvarligt slag!MisshandelMisshandel regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken, se här. För att kunna fällas för detta brott krävs att man "tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd". Oberoende av om det var hans "avsikt" att att skada dig eller inte, så har han ingen som helst anledning att lägga händerna på dig! Misshandel är ett uppsåtligt brott för vilket det krävs uppsåt i förhållande till rekvisiten i misshandelbestämmelsen. Bevissvårigheter råder ofta vid denna typ av brott, speciellt då det rör sig om våld i hemmet. Då Du och jag har haft telefonkontakt, så vet jag nu att det även fanns vittnen som såg det som hände. Dessa vittnen har inte hörts av polis, vilket gör mig väldigt bekymrad över den verksamhet som den aktuella polismyndigheten bedriver! Självfallet skall dessa personer höras för att på sätt tillförsäkra en så korrekt utredning av ärendet som är möjligt. Olaga hotBeroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken här. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena från din man frambringat en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet som person eller till egendom". Om Du uppfattat hans hotelser som allvarliga och om Du har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar. Jag tolkar dina uppgifter som att så verkligen är fallet! Vidare har Du berättat att Du fått ta emot hot via samtal samt meddelanden. Avseende samtalen är det oerhört svårt att kunna styrka vad som sagts då allt som oftast ord står mot ord. Men, gällande meddelanden, så hoppas jag att Du sparat dessa? Om Du gjort det, så rekommenderar jag dig att vända dig till ansvarig förundersökningsledare som får ta ställning till betydelsen av detta. Angående din fråga om hur starkt mordhotet väger en månad efter att det uttalades, så är det svårt att ge något exakt svar på den saken. Ser vi till de rekvisit som skall uppfyllas för brottet i fråga, så gäller att det är din personliga uppfattning som skall ligga till grund för bedömningen. Om Du fortfarande känner en stor rädsla för att hoten skall uppfyllas, så är det självklart att betrakta som allvarligt! Vidare har han som sagt riktat nya hot mot dig som måste vägas in i bedömning avseende om ett brott är begånget! Mordhotet som riktades mot dig bevittnades av polisen, vilket självfallet underlättar bevisläget avseende utredningen av brottet. I slutändan är det dock åklagaren som har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. Om svaret är jakande, då leder ditt ärende till ett åtal om brott! Som jag förstår dig så är Du väldigt besviken över hur förundersökningen bedrivits och hur vissa saker hanterats. Detta har jag full respekt för! Min rekommendation till dig är att Du anlitar ett offentligt ombud som kan tillgodose dina ärenden på ett fullgott sätt. Det underlättar alltid att ha någon som företräder ens intressen vid denna typ av fall!Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor! Om något är oklart, eller om Du har några funderingar i övrig, så är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Anes.sabic@lawline.se. Du har även mitt telefonnummer, så Du kan givetvis kontakta mig på den vägen också.Med vänlig hälsning,