Straffprocessuella tvångsmedel

2014-07-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |En vän till mig fick ett paket på posten som han INTE har beställt, han blev besökt av 4 män natten innan som sa att han skulle hämta ett paket som kommer till honom under morgondagen och då skulle dem mötas upp och han skulle hämta ut det åt dem, de har alltså använt honom som målvakt och sedan pressat honom att hämta ut ett paket innehållande dopningsmedel. När han väl hämtar ut paketet kommer polisen och griper honom med paketet och dem andra männen syns inte till och dem går alltså fria. Eftersom att han vet att jag tidigare har rört mig i dem kretsarna och rädd och orolig som han är slänger han ur sig det mesta han vet om alla i ett förhör. På kvällen när jag kommer hem från jobbet ligger där en lapp på byrån i hallen. "Polisen har varit i denna lägenhet, vänligen ring INRE BEFÄL på 11414. Krimsp Linda Bondesson". Då har alltså polisen bräckt upp balkongdörren och tagit sig in, ingenting hittades i lägenheten. Jag ringer sedan till Inre Befäl och får därefter prata med Krimsp. Hon säger att dem vill komma i kontakt med mig och att det var därför de gjorde besök hemma hos mig. Och jag säger att jag vill veta mer och sedan får jag reda på att jag kommer att bli "efterlyst" om jag inte kommer in. Jag har inte valt att gå in än då jag vill ha lite mer kött på benen. Min vän som redan sitter där och har tagit emot detta paketet som berättat om att jag rört mig i liknande kretsar innan har blivit häktad i 2 veckor. Det finns sms-konversation mellan mig och honom där han skriver "Jag är pressad att hämta ut ett paket, har du skickat något till mig i mitt namn eller beställt något i mitt namn?" jag svarar på sms:et "Jag lovar att jag inte har beställt något och jag har ingen aning om vad det handlar om".Varför vill polisen komma i kontakt med mig? Varför är jag "efterlyst" för en sådan sak? Kan dem häkta mig också fast dem inte har mer om ord står mot ord? Vet att man kan bli häktad om man kan försvåra en utredning eller om det finns risk att man håller sig undan, och det kanske dem tycker i detta fallet fastän att jag är oskyldig.Är väldigt tacksam om någon orkar hjälpa mig på traven med frågorna. Stressen växer och jag vill inget hellre än att komma in till polisen och få svara på deras frågor, men jag vill absolut inte bli häktad och få sitta för något jag absolut inte är delaktig i eller har gjort mig skyldig till.Med vänlig hälsning.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline. Din berättelse hit aktualiserar olika frågor och ett försök görs nedan till att dela upp dessa på ett förståeligt sätt.Husrannsakan. Förutsättningarna för en husrannsakan framgår av 28 kap. RB. Det är svårt för mig att avgöra huruvida den husrannsakan som gjorts är lagenligt, eftersom jag inte vet vad din vän uppgett för polisen i förhöret och vad polisen därmed grundar sin husrannsakan på. Detta har betydelse för vilken § som är kan tänkas vara tillämplig samt vilket stycke i respektive § som kan vara tillämplig. Eftersom polisen i tfn uppgav att de ville ha kontakt med dig tycks 28:2 RB ligga närmast till hands, den lyder "För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där..."Häktning. Förutsättningarna för häktning framgår av 24 kap. RB. "Huvudregeln" framgår av kapitlets första § och lyder:Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.Jag kan, på grund av otillräckliga uppgifter, inte göra en bedömning av om du riskerar att bli häktad eller ej.Efterlysning kan du läsa om i efterlysningskungörelsen. Övrigt. Varför polisen vill komma i kontakt med dig har jag svårt att svara på, men förmodligen vill de höra dig kring den händelse som inträffat apropå din vän. Mitt tips är att möta polisen för att se vad de har att säga. 

Godkännande av ordningsbot

2014-07-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Jag var med om en krock i våras. Det var tidigt på morgonen på väg till jobbet och solen stod väldigt lågt. Det här gjorde att jag blev bländad och såg inte att bilen framför mig stannade p.g.a. av köbildning längre fram. Föraren i den andra bilen ringde polisen och när polisen kom till platsen fick jag en bot, dom ansåg att jag hade legat för nära framförvarande bil. Vilket dom inte hade några bevis på. I chockat tillstånd skrev jag på boten. Senare fick jag ett brev hem på posten av trafikverket, angående boten. Dom tar tillbaka mitt körkort, samt att jag blir tvungen att ta om körkortet, då jag hade prövotid kvar.Har polisen rätt att ge mig denna bot utan att ha några underlag som säger att jag legat för nära framförvarande bil? Kan jag få tillbaka mitt körkort?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Enligt 48 kap 2 § RB innebär ett föreläggande av ordningsbot, att den misstänkte till godkännande föreläggs ett bötesstraff. Ett godkänt föreläggande gäller enligt 3 § 2 st som lagakraftvunnen domI ditt fall är alltså fråga är om en förenklad lagföring som försiggår utanför domstolarna. Det som följer av RB i denna del kan sammanfattas enligt följande. Den som i anledning av ett brott får motta ett föreläggande (ordningsbot) kan fritt godta eller förkasta det. Till grund för sitt övervägande härvidlag ska du ha fått en precisering av det handlande som läggs dig till last och även ett bestämt straff för detta. Ett godkännande innebär såväl att den misstänkte erkänner gärningen som att han godtar det förelagda straffet. Det sagda innebär att du tyvärr inte kan göra så mycket åt det som inträffat. Det finns en möjlighet att klaga på ett sätt som liknar resningsmöjligheten i brottmål, men dina chanser att lyckas här är tyvärr också ganska små. En grund för sådan klagan är om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, men ett löst påstående om chocktillstånd räcker inte. Lagen kan alltså tyvärr inte hjälpa dig i detta fall!

Överklagan till högsta domstolen - Prövningstillstånd

2014-07-15 i Domstol
FRÅGA |En vän har nyligen blivit dömd till mer än 1 års fängelse efter överklagan i hovrätten. Försvararen har nämnt att det finns en chans att gå till högsta domstolen för att försöka få straffet sänkt så att det kan omvandlas till samhällstjänst. Anledningen för att försöka få det sänkt är att vännen har barn som inte klarar sig själva. Dom har ingen annan alltså. Försvararen har nämt att man kan åberopa något som heter "skada för tredje part", eller något liknande uttryck. Dvs hävda att barnen skulle ta stor skada utan sin förälder. Försvararen har även sagt att det behövs något slags intyg från sociala myndigheter, men vi har inte lyckats hitta rätt instans för detta. Frågan är alltså, vilken instans ska utställa ett sådant intyg? Går det även med utlåtande från en terapeut?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Vad gäller prövningar hos Högsta domstolen (HD) kan sägas att HD får in cirka 5100 ansökningar om året och endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd. Det är alltså väldigt ovanligt att ett mål går upp i HD. Det behöver dock inte innebära att man inte kan försöka.Enligt rättegångsbalken 54:10 får prövningstillstånd i HD endast meddelas om:1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, dvs att målet skulle kunna hjälpa rättstillämpningen genom att förklara hur denna typ av mål ska tolkas (sk prejudikatdispens), eller om2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, dvs att det finns grund för resning, domvilla eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Detta skulle kunna vara att hovrätten tillämpat fel lag eller att deras rättstillämpning varit uppenbart felaktig (väldigt högt ställt krav).Det ställs alltså väldigt höga krav för att HD ska meddela prövningstillstånd och det absolut vanligaste är att det inte når så långt. Ifall frågan inte har något prejudikatvärde (p 1) är utrymmet enligt lagmotiven ytterst begränsat för prövningstillstånd.Jag kan tyvärr inte hitta varken i förarbeten, lagkommentarer eller rättsfall att "skada för tredje part" skulle ge prövningstillstånd i HD. Jag tror det bästa vore att ringa upp försvararen och höra vad hen menade. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Hjälp att författa skrivelse

2014-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min son Jacob har fått tandskador (tre framtänder utslagna) då han i mörker felaktigt vägletts från en gångbanan och fallit på byggarbetsplats i Järfälla kommun där det saknades avspärrning åväl som belysning och skyltning! Han har haft kontakt med ansvarig teknisk nämnd på Järfälla kommun och behöver nu hjälp med att författa en ansökan om skadestång gällande sveda och värk. Ersättning för tandvård får han från försäkringsbolag men inget för sveda o värk. Undrar därför om hur man kan gå till väga för att få kontakt med behjälplig jurist eller advokat för att författa en rimlig skrivelse om skadestånd!
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Detta är något vi på Lawline skulle kunna hjälpa dig med. För det fall att det verkar intressant så är du välkommen att kontakta mig på min mejl, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,

Bättre rätt till hund

2014-07-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga!Jag och min sambo skaffade en hund tillsammans och jag betalade hunden med mina pengar och när vi skulle skriva på avtalet ville han stå på det och nu har vi särat på oss och jag får inte träffa hunden. Finns det verkligen ingenting man kan göra? Mvh Madelen!
Simon Adolfsson |Hej!Djur betraktas som lös egendom juridiskt sätt. Detta innebär att man kan ha bättre rätt till viss egendom trots att någon annan "har hand" om egendomen. Att ha bättre rätt innebär att man är den rätta ägaren till egendomen, i detta fall hälften av hunden. Att du inte får träffa hunden, nyttja din egendom, strider således mot din äganderätt.Känner du att du kan bevisa att hunden har köpts ihop (exempelvis genom vittnen) kan du väcka en fastställelsetalan i domstol om att du faktiskt äger hälften av hunden i enligt RB 13 kap. 2 §.Vidare bör det vara möjligt att begära särskild handräckning av hunden hos Kronofogden.I ett sådant fall rekommenderar jag att kontakta en praktiserande jurist.Hoppas jag svarade på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader i brottmål

2014-07-17 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Mitt barnbarn blev i en livsmedelsaffär ertappad med en vara som hon missat att scanna.Butikskontrollanten hävdade att hon gjort detta avsiktligt. Hon blev polisanmäld och har fått ett föreläggande om dagsböter.Hon accepterar inte detta och ärendet kommer att föras vidare till domstol. Min fråga är om hon mot förmodad skulle bli dömd av rätten, kommer hon då ådömas att betala rättegångskostnaderna och i så fall vad handlar det om för pengar. Tacksam för svar snarast.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Då jag inte vet åldern på ditt barnbarn så utgår jag från att hon är myndig och därmed förmodligen inte fått en offentlig försvarare tilldelad till sig av staten.Reglerna om ansvar för rättegångskostnader i brottmål finns i 31 kapitlet Rättegångsbalken.Enligt 31 kapitlet 1 § Rättegångsbalken, som gäller ansvar för rättegångskostnader i brottmål där åklagaren för talan,  skulle ditt barnbarn, om hon skulle bli fälld i domstolen, endast behöva ersätta staten för de kostnader som staten haft för att förse henne med en försvarare. Därtill kan hon bli ersättningsskyldig för kostnader som uppkommit om hon skulle behöva bli hämtad till domstolen samt för kostnader som uppkommit på grund av en blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning eller urinundersökning som har gjorts för att utreda det brott hon påståtts begått.Då det verkar vara ett mindre allvarligt brott som ditt barnbarn har anklagats för så är det inte troligt att hon varken kommer att behöva lämna något form av prov för utredningen av det påstådda brottet eller att hon kommer att behöva hämtas till rätten. Därtill är det inte troligt att hon på grund av brottets mindre allvarliga karaktär  enligt 21 kapitlet 3a § Rättegångsbalken kommer att tilldelas en offentlig försvarare, detta förutsatt att hon är myndig, varför jag inte kommer att gå in på hur mycket ditt barnbarn skulle behöva betala av den offentliga försvararens kostnader.Det mest troliga är därför sammanfattningsvis att hon inte skulle behöva betala några rättegångskostnader alls som staten haft om hon skulle bli fälld.Om hon däremot har biträtts av en egen privat försvarare, det vill säga inte en offentlig försvarare som utsetts av staten, så får hon betala för kostnaderna för denne om hon skulle bli fälld.Om ditt barnbarn blir fälld för ett brott som har fängelse i straffskalan, exempelvis stöld eller snatteri, ska hon enligt 1 § Lagen om brottsofferfond betala 500 kr till brottsofferfonden.Hoppas detta hjälper!Med vänlig hälsning

Nedläggning av förundersökning och hållande av förhör

2014-07-09 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har blivit våldtagen och varit på 3 förhör. Är det rätt att inte ta in "gärningsmannen" på förhör? Eller kan man bara lägga ner förundersökningen utan att ha förhört honom? Speciellt när det var min chef?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!(Nedan utgås från att förundersökning inletts och att det därför inte rör sig om förhör på ett förstadium (jfr. 23 kap. 3 § 3 st.).)Under förundersökningen får förhör "hållas med envar, som [antas] kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen" (se 23 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta skall inte tolkas ordagrant utan måste läsas i beaktande av förundersökningens syfte och de plikter denna är förenad med. Sålunda är innebörden snarast att förhör bör hållas i de fall detta bedöms kunna föra utredningen framåt.Att inte förhöra den som av det presumtiva brottsoffret utpekas som skyldig förefaller förstås i allmänhet inte förenligt med berörd bestämmelse, men eftersom det av din fråga ej framgår under vilka förhållanden detta beslut fattats kan icke avgöras om det funnits skäl för det. Förundersökningsledaren bör ha gjort bedömningen att ett förhör inte skulle föranleda en bättre insikt i den fråga som skall utredas, vilket även torde ha grundat beslutet att nedlägga förundersökningen (se vad gäller nedläggning 23 kap. 4 och 4a §§ rättegångsbalken).Om Du är av uppfattningen att det fattade beslutet är felaktigt har Du förstås möjlighet att vända dig till den som fattat detta och begära överprövning för att försöka få förundersökningen återupptagen. Emellertid skall återupptagande endast ske om någon ny bevisning framkommit. Mer om detta kan Du läsa här.Rättegångsbalken finner Du här.Vänligen,

Anteckning i belastningsregister vid strafföreläggande

2014-07-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hejsan. Har nyss åkt på ringa narkotikabrott och fick hem strafföreläggande. Jag kommer att godkänna brottet och betala min böter jag fick. Blir det prick i registret ändå? MVH adam
Zozan Akay |Tack för din fråga!Ett strafföreläggande leder till att det antecknas i belastningsregistret. Detta pga. att ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Den enda skillnaden dem emellan är att det vid strafföreläggande inte hålls någon rättegång. Hälsningar,