Ne bis in idem - Skadestånd p.g.a. dubbelbestraffning i form av både körkortsåterkallelse och fängelse?

2013-12-05 i Domstol
FRÅGA |Angående senaste tidens artiklar om "indraget körkort stoppar åtal". Citat från aftonbladet: "Domstolen anser att en körkortsåterkallelse ska räknas som ett straff, vilket gör att personerna inte också kan åtalas för rattfyllan. Det skulle strida mot förbudet om dubbelbestraffning." Säg teoretiskt att en kille, för drygt 10 år sen försökte köra ifrån polisen när dom försökte stoppa honom vid en hastighetskontroll. Efter ett tag får polisen stopp på honom. Och dom tog körkortet på plats. Och även ett åtal väcktes där han fick ett par månaders fängelse som han fick avtjäna med fotboja i hemmet. Fungerar det på samma sätt här? Det vill säga att dom inte kan väcka åtal om dom drog körkortet på en gång och han var tvungen att ta om körkortet efter 1år. Och finns det nått man kan göra i efterhand? T.ex begära ersättning?
John Eiman |Hej, och tack för din fråga.Jag kan väl börja med att konstatera att rättsläget är en aning diffust på området.Frågan rör "ne bis in idem" - icke två gånger i samma sak, d.v.s. förbud mot dubbelbestraffning (regleras i art. 4 i tilläggsprotokoll 7 EKMR). Förbudet innebär att man inte får bli lagförd/straffad två gånger för samma brott. Frågan här blir då om körkortsåterkallelse och en brottmålsprocess är dubbelbestraffning för samma brott.Körtkortslagens regler om körkortsåterkallelser ses vanligtvis som en särskild rättsverkan av brott (Bl. a. av Jareborg & Zila, "Straffrättens påföljdslära",2012, s. 55). Det är då inget straff eller någon påföljd av brottet utan en särskild rättsverkan, som dock kan upplevas som straff eller påföljd av brottet. Andra exempel på särskilda rättsverkningar är utvisning, näringsförbud m.m.Helsingborgs tingsrätt har i domarna B 5964-13 och B 5908-13 ansett att körkortsåterkallelse utgör straff enligt art. 6 och tilläggsprotokoll 7 art. 4 EKMR. Det motiverar tingsrätten framför allt med praxis från Europadomstolen. Att då även döma för trafikbrott i en brottmålsprocess innebär dubbel bestraffning för samma gärning, vilket inte tillåts enligt EKMR.Hovrätten för västra Sverige har däremot i dom 2013-09-30 ansett att det inte förelåg dubbelbestraffning när både körkortsåterkallelse och brottmålsprocess företogs för samma gärning. Värt att notera är även rättsfallet RÅ 2000 ref. 65 där det tycks konstateras att körkortsåterkallelse visserligen är ett straff, men att det inte rör sig om dubbelbestraffning om återkallelsen sker enligt körkortslagen i nära anslutning till brottmålsdom.Svaret på frågan om körkortsåterkallelse och brottsmålsprocess för samma gärning utgör dubbelbestraffning är alltså oklart, eftersom att olika uppfattningar råder. Det som uppmuntrat Helsingborgs tingsrätts uppfattning om dubbelbestraffning är rättsfallet NJA 2013 s. 502 där HD fann att både dömas för skattebrott och att betala skattetillägg utgjorde dubbelbestraffning. Helsingborgs tingsrätt anser att Hovrätten för västra Sveriges slutsats är svårförenlig med HD:s dom.Värt att konstatera är att det är Högsta domstolens domar som är prejudicerande och ska följas - inte tingsrätternas. Tingsrättens tolkning av rättsläget är med andra ord inte bindande för andra tingsrätter.Vill du söka skadestånd för det inträffade görs det enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Jag tror att ett avvaktande för att få klarhet i rättsläget kan vara klokt. Artiklar (inte av journalister på aftonbladet) och eventuella domar från högre instanser kan hjälpa till att förtydliga rättsläget så småningom.Hoppas svaret varit någorlunda till hjälp,Med vänlig hälsning

Rättegångskostnader vid förlorat mål

2013-12-01 i Rättegångskostnader
FRÅGA |En stämning angående ett belopp om 8000kr har kommit upp mot en av mig närstående. Hon anser sig inte betalningsskyldig och ord står mot ord. Om hon förlorar och blir betalningsskyldig blir hon då även betalningsskyldig för hennes motparts advokatkostnader och rättegångskostnader? Dessa kan knappast överstiga 10000kr men ändå?
Sarah Hansén |Hej! Tack för din fråga.Den part som förlorar målet blir ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader som huvudregel, 18 kap 1 § rättegångsbalken. När beloppet är så lågt som 8000 kr utgör målet ett sk småmål. Det innebär att förlorande part endast blir skyldig att ersätta rättegångskostnaderna i begränsad omfattning, 18 § 8 a rättegångsbalken. Din närstående kan därför enbart bli skyldig att betala en timme av motpartens juridiska rådgivning. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,

Vittnesmål - en rättighet?

2013-11-30 i Vittna
FRÅGA |Har varit vittne till en misshandel och har efter detta lämnat min redogörelse till polisen. Är vittne till att den anklagade fick stryk och därav använde sig av nödvärn. Nu har tid för rättegång satt men jag har inte blivit kallad som vittne. Finner detta mycket märkligt och min fråga är: Hur gör jag i ett sådant här läge? Klart att jag vill vara den som i tingsrätten berättar om vad jag såg för att försäkra mig om att allt går rätt till.
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.I Sverige råder allmän vittnesplikt enligt 36:7 rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), vilket innebär en skyldighet att inställa sig i rätten om man blir kallad som vittne. Det finns emellertid ingen rättighet att vittna om åklagaren eller den misstänkte och hans försvar inte anser det nödvändigt. En part kan förvisso enligt 42:22 rättegångsbalken ta med sig vittnen till huvudförhandlingen utan att en kallelse skett, om rätten och motparten i förväg fått kännedom om bevisningen.Det är förståeligt att du vill bidra med din version av händelsen för att domstolens bedömning ska bli korrekt. Jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten för att försäkra dig om att det inte skett något misstag vid utskicket av din kallelse eller dylikt. Du kan även försöka kontakta den misstänkte och dennes försvar för att göra dem uppmärksamma på att du är villig att vittna vid huvudförhandlingen.Med vänliga hälsningar

Prövningstillstånd i kammarrätt

2013-11-29 i Domstol
FRÅGA |Hej Jag har fått mitt körkort indragen efter att ha färdats på E4 medelhastighet 161km/tim högs tillåtna hastighet var 110km/tim, jag blev uppmätt med polis pilot av en civilbil som följde mig i 6,5km . Jag jobbar som säljare och är behov av mitt körkort och har fått reda av min arbetsgivare att jag kommer att bli permitterad utan lön då jag inte kan utföra mitt arbete vilket jag har påtalat till trasportstyrelsen, jag har även skickat in ett intyg som jag fick av min arbetsgivare. Dem sänkte min spärrtid från 4 månader till 3 månader, dem får max sänka med en månad enligt handläggaren. Jag överklagade till Förvaltningsrätten att jag ville att dem skulle ge tillbaka mitt körkort och ge mig en varning eller att sänka spärrtiden men dem avslog min överklagan. Min fråga är jag kan överklaga till Kammarrätten men hur stor sannolikhet är det att dem kommer att ge en annan bedömning?? Kommer jag att riskera något om överklaga så det blir till min nackdel med t.ex. lägre spärrtid eller liknande?? MVH
Alexander Engström |Hej,I andra mål än skattemål och mål om vård av unga, missbrukare och psykiskt sjuka krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande. Prövningstillstånd beviljas om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut, om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Med anledning av de höga kraven som ställs på din typ av ärenden kommer kammarrätten med största sannolikhet inte att meddela prövningstillstånd för ditt ärende. Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Åtalsplikt - kalla tillbaka anmälan?

2013-12-01 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag har anmält ett brott men vill ta tillbaka anmälan. Jag vill undvika rättegång. Hur kan jag göra det?
Sarah Hansén |Hej! Tack för din fråga.Åklagaren har sk. åtalsplikt vid nästan alla brott, 20 kap 6 § rättegångsbalken. Åklagaren är alltså skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att det finns tillräckliga skäl att på objektiva grunder förutse en fällande dom, 23 kap 2 § rättegångsbalken. Eftersom du har anmält brottet och om det handlar om ett brott som ligger under åklagarens åtalsplikt (vilket det med stor sannolikhet gör) går det inte att ta tillbaka anmälan. Det spelar ingen roll om du som blivit utsatt inte vill att det ska leda till en rättegång. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan en tilltalad vittna?

2013-12-01 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en tilltalad kan vittna?
Sarah Hansén |Hej! Tack för din fråga.Alla som inte är part i målet kan vittna enligt svensk rätt, 36 kap 1 § rättegångsbalken. Den som är tilltalad är part i målet och kan alltså inte vittna. Däremot kan den tilltalade höras i bevissyfte, 37 kap 1 § rättegångsbalken. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,

Praktiska möjligheter till juridisk hjälp för målsägande i utsatt position

2013-11-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, I have heard about you from Centrum För Rättvisa's. I am writing to you in great distress. I am badly in need of some legal support as an immigrant entrepreneur.
Thomas Hefner | Hello,I´m sorry to hear about your sitaution. First of all I know there is an organisation called gatujuristerna (the street lawyers) they help people with little resources solve legal problems. Even though they primarily target homeless people and the poor, they might very well consider you appear to be in a very vulnerable position, being ill and in a foreign country. Unlike us, they meet you in person and might be able to follow you through the process. You can find their website here: http://www.gatujuristerna.se/. They might be able to support you through the process and explain more about what will happen. Since you have filed a police report as a victim of a crime, the state might also appoint a legal counsel (målsägandebiträde, in Swedish) for your benefit if there is a trial or an investigation by the Police. The court is responsible for appointing one for you. 

Dagsbotsuppgift förundersökning

2013-11-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Jag blev stoppad av polisen, som hävdade att jag körde 120km\h på motorväg med hastighetsgräns på 80km\h. De har använt sig av Tjänstebil Efterföljande, som mätmetod. Jag har begärt ut förundersökningsmaterialen, och i den har polisen kryssat och fyllt i Dagsbotsuppgift. Kan polisen göra så, utfärda en dagsbot? Tack på förhand!
Tobias Lindblom |Dagsbot kan inte utfärdas av polisman. Polisen kan endast utfärda ordningsbot (penningbot) för vissa mindre förseelser. Däremot kan polisen under förundersökning inhämta underlag från folkbokföringsdatabasen om inkomster och andra personliga förhållanden. Dessa uppgifter avses sedan användas vid huvudförhandling eller vid utfärdande av strafföreläggande. Det är förmodligen detta som skett i ditt fall. Vänligen,