Inskränka principen om fri bevisföring?

2014-11-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Får parter genom ett avtal inskränka principen om fri bevisföring? mvh Daniel
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Enligt huvudregeln kan parterna endast träffa avtal om processuella frågor (avtal om rättstillämpningen) om det finns lagstöd för detta, dvs att avtal som inskränker procesuella rättigheter endast är giltiga om lagen tillåter detta. Undantag finns från denna huvudregel - bl.a. får parter, trots avsaknad av lagstöd, träffa avtal i frågor om bevisbörda och beviskrav.Ett bevisavtal som inskränker principen om fri bevisföring är ett processuellt avtal. Processuella avtal är som ovan nämnt ogiltiga i svensk rätt vid allmän domstol OM det inte finns lagstöd för detta. Att en part avstår från möjligheten att föra bevisning skulle med stor sannolikhet kunna åsidosättas enligt 36 § avtalslagen (AvtL) som stadgar att oskäliga avtalsvillkor ska jämkas. Svaret på din fråga är således att det är svårt att inskränka principen om fri bevisföring då den hänför sig till procesuella rättigheter.Med vänlig hälsning,

Misshandel - skyldighet att delta i förhör

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag och min flickvän kom inte in på en krog då vi båda var för fulla tyckte dörrvakten, som bad oss gå några varv, käka något och komma tillbaka senare. Vi gjorde detta men på väg till matstället började vi gräla om vems fel det var att vi inte kom in, och knuffas, polisen kommer efter ett tag och särar på oss. Jag undrar vad det är frågan om och en polis berättar då att "de har vittnen som säger att du slagit tjejen". Efter att ha frågat båda vad som hänt separat så kör de iväg med tjejen till tillnyktringscell och skickar hem mig. Nu, flera månader senare blir vi båda kallade på förhör, jag "angående misshandel" och hon "eftersom hon blivit misshandlad". Vi har inte gjort någon anmälan men antar att någon av poliserna gjort det då det är allmänt åtal, men ingen av oss anser ju att det handlar om misshandel och har kommit över det hela för länge se'n. Kan jag ändå dömmas för misshandel, och innebär det att jag är misstänkt då jag kallats till förhör eller kan det finnas andra orsaker? Måste vi ens gå på förhören om min flickvän inte anser att hon blivit misshandlad?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du säger ligger brottet misshandel under allmänt åtal vilket innebär att polisen kan inleda en förundersökning och åklagare kan väcka åtal självständigt. Det finns inte någon begränsad krets av personer som får anmäla brottet.Att knuffa någon brukar vanligtvis hamna under brottet ofredande, som hittas i 4:7 brottsbalken (BrB), och inte misshandel. Kraven för misshandel är att någon tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, 3:5 BrB. Se 4:7 och 3:5, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Polisen har rätt att kalla den misstänkte och andra som kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen, enligt 23:6 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet har rätt att få veta det och för vilket brott han eller hon är misstänkt för, enligt 23:18 RB. Det är vanligt att den misstänkte är bland de sista som kallas till förhör. Om du är misstänkt för brottet kommer du bli underrättad om det. Se 23:6 och 23:18, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P18Det finns en allmän skyldighet att närvara vid förhör, men inte att medverka i förhör. Både vittnenas och din flickväns utsagor kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen beroende på vad de säger.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan hända efter en anmälan om brott?

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har en fd vän som anmält mig för stöld , 4000 kr från hans lägenhet . Det var han själv som bad mig gå in och hämta pengarna för att betala hans bil reparation . Finns inga vittnen på detta dock har jag vittne på att jag lämnat pengarna till honom ! Nu är jag kallad på förhör , vad kan hända ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!För att Du skall kunna dömas för stöld gäller att Du olovligen skall ha tagit något som tillhör annan med ett uppsåt att tillägna dig pengarna, se 8 kap. 1§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Pengarna som fanns i hans lägenhet måste anses vara i hans besittning trots att han inte var hemma vid de tillfället Du tog pengarna. Jag presumerar att Du fått tillgång till en nyckel till lägenheten och Du enbart gick in i lägenheten för att hämta pengarna han bad dig om. Således kan detta inte ses som ett olovligt tillgrepp, utan Du har fått tillstånd att hämta pengarna för att betala en bilreparation. Utifrån de uppgifter Du angett skulle jag säga att det inte är aktuellt att Du döms för stöld.I samband med anmälan inleds en förundersökning. Syftet med en förundersökning är att se om det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom vid en huvudförhandling. I samband med detta är det naturligt att förhör hålls med berörda personer, däribland dig. I ditt fall står ord mot ord, vilket innebär att bevissvårigheter uppstår. Min rekommendation är att Du går till förhöret och berättar exakt vad som har hänt. Berätta även att Du har ett vittne som kan styrka att Du gett pengarna till din före detta vän. Efter det är det åklagaren som har att fatta beslut om huruvida det blir aktuellt med åtal eller inte. Min personliga uppfattning är att det inte torde vara aktuellt med ett åtal i ditt fall.Med vänlig hälsning, 

Hjälp att bedöma chanser att vinna tvistemål

2014-11-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min förtöjda båt blev rammad av annan båt jag blev lovad ersättning för rep. av vindgenerator 2 prop.blad av sex gick helt av på plats, beställde alla 6 nya p.g.a. att man kan aldrig veta om övriga fått skador o.går av vid senare tillfälle(.Hårda plastblad )kan vara livsfarligt enl. mig o. importören.m.fl.Motparten har betalat1653 kr hela beloppet var 2874 kr. Har tänkt mig ett s.k. småmål i ärendet.Var får jag hjälp att bedöma mina chanser att inte förlora tvisten. (Importören har förklarat läget för motparten men denne tänker inte betala vad han ställt till med)
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag rekommenderar att du först undersöker din hemförsäkring(rättsskydd) och ser vilken hjälp du kan få med advokatkostnader i samband med att bedöma dina chanser i en tvist. Eftersom jag inte vet omständigheterna i fallet så kan jag tyvärr inte göra en bedömning över dina chanser. Om du vill ha hjälp med detta så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-53330004 eller maila info@lawline.se.Lycka till!Mvh

Kan jag väcka åtal för falsk tillvitelse?

2014-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min sons mamma har utan grund anmält mig för våld till Socialkontoret. Vi bor inte tillsammans. Jag vet att hon blev ombedd att gå till polisen. Polisen säger att jag aldrig har varit misstänkt för något. Beviset på vad hon har sagt finns i Socialkontorets utredning, som jag har hos mig. Denna utredning ledde till att jag bara fick 3% umgänge av Tingsrätten, utan att bevis krävdes. Åklagaren vill inte ta upp målet. Kan jag själv stämma henne för falsk tillvitelse?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Svaret hittar man i Rättegångsbalken (RB) 20 kap. 8 § där det står att målsägare kan väcka åtal om brott som hör under allmänt åtal om han anmält brottet och åklagaren beslutat att inte väcka åtal. Målsägande kan även väcka talan om ansvar för falskt eller obefogat åtal, falsk angivelse eller annan osann tillvitelse angående brott utan att åklagaren först beslutat att inte väcka åtal. Målsägande är den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Så ja du kan väcka åtal för falsk tillvitelse rent processregelmässigt. Falsk tillvitelse hittar man i Brottsbalken 15 kap. 7 §. Den som hos åklagare, polisen eller annan myndighet "sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet" döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse.I ditt fall har barnets mamma utefter det du skriver anmält dig för våld till socialtjänsten. Enligt dig är detta utan grund, alltså sanningslöst. Att bruka våld är en brottslig gärning. Barnets mamma har dock inte gjort någon polisanmälan, utan vänt sig till socialtjänsten. Du skriver inte om våldet ska ha riktats mot barnets mamma eller mot barnet. Men enligt Socialtjänstlagen bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL), s.k. orosanmälan. Yrkesgrupper som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla. Så socialtjänsten kan nog anses vara en myndighet som ska ta upp anmälan "i sådan sak" utefter lagtexten. Rekvisiten skulle alltså kunna vara uppfyllda, men det blir naturligtvis en bevisfråga kring huruvida påståendet om våld är sant eller osant. Jag rekommenderar starkt att du diskuterar ditt fall mer ingående med en erfaren jurist innan du går vidare till att väcka åtal, detta för att kunna få en individuell bedömning och mer information kring vilka kostnader du riskerar osv. Du kan boka tid hos en erfaren familjerättsjurist via Lawlines sponsor Familjens Jurist, se här.Vänligen, 

Rättegångskostnader vid friande respektive fällande dom

2014-11-11 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Ang "Åtal för ringa misshandel alt ofredande". Förutsättning: Ord står mot ord, vittnen finns för båda parter, åtalad ej tidigare straffad.1. Rättegångskostnader vid friande resp fällande dom? 2. Vid fällande dom: max bötesbelopp vid "ringamisshandel" resp "ofredande"?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!1.Om en person blir dömd i ett mål där åklagaren för talan, så har den dömde att ersätta staten för den kostnad staten haft att bistå med en offentlig försvarare. Hur hög den summan blir är svårt för mig att svara på. Vidare gäller att den dömde skall ersätta staten för andra typer av utgifter. Exempelvis kan staten ha haft utgifter för hämtning av den dömde till en huvudförhandling, kostnader för blodundersökning, blodprovstagning och urinundersökning som gjorts för utredningen om brottet. Om det istället blir en friande dom kan staten utge skälig ersättning för allmänna medel för kostnader för en försvarare(offentlig eller privat). Man kan även få ersättning för kostnader man ådragit sig för bevisning under förundersökning eller i rättegång. Vidare kan ersättning ges för inställelse till en huvudförhandling. Allt detta står att utläsa i 31 kap. 1-2 §§ rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1.2. Det normala straffet som utdöms vid ringa misshandel respektive ofredande är dagsböter. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150 st. Som gemensamt straff kan dock utdömas 200 st. dagsböter. Hur hög dagsboten blir är beroende av den dömdes ekonomiska situation. Den som har hög lön kommer alltså att få en högre dagsbot för samma typ av brott än den som tjänar lite sämre. Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, se 25 kap. 2 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Om det finns särskilda skäl kan dagsboten komma att jämkas till lägst 25 kr per dagsbot. Detta innebär att lägsta belopp att betala är 750 kr och högsta beloppet är 200.000 kr.Med vänlig hälsning, 

Vittnesplikt

2014-11-02 i Vittna
FRÅGA |Hejsan Det är så att jag är vittne för ett försök till inbrott och jag har lämnat ut den information jag vet om händelsen till åklagare och polisen. Min fråga är hur stor chans har jag för att hamna som vittne i rättegången som jag helst vill slippa och har brottslingarna tillgång till mina person uppgifter?
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineI svensk rätt råder vittnesplikt för alla som inte är målsägande, närstående till den åtalade eller själv står åtalad för medverkan till det brott som förhöret avser (RB 36:1). Vittnesplikten innebär att om du blir kallad som vittne, måste du inställa dig till rättegången och besvara de frågor som ställs under förhöret. Det finns alltså ingen möjlighet för dig att undgå förhöret om du kallas, och om du blir kallad har du ingen rätt att tiga under förhöret.Hur stor chansen är att du blir kallad som vittne är svårt att säga. Det är åklagaren som beslutar vilken bevisning som ska åberopas i rättegången. Vittnesbevisning tillmäts däremot ofta ett stark bevisvärde och en åklagare kommer säkerligen tillmäta ditt vittnesmål betydelsefull bevisverkan, i synnerhet om du är ensamt vittne till händelsen.Beslutar åklagaren att kalla dig till vittnesförhör kommer dina uppgifter att bli kända för de åtalade och deras försvar. Det sagda har med offentlighet att göra samt försvarets rätt att kontakta dig för att förbereda sitt motförhör.Vänlig hälsning

Vad är teknisk bevisning?

2014-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag kan se att ni nämner "teknisk bevisning" i några av era svar. Kan ni förklara vad som innebär med just teknisk bevisning? Tack på förhand!
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Teknisk bevisning är en typ av bevisning. För att styrka vad som hänt, krävs i en rättegång, någon form av bevisning. Bevisning kan bestå av en mängd olika saker. Bevis kan till exempel vara ett vittne, en film eller ett skriftligt avtal. Teknisk bevisning kan bestå av till exempel en DNA-analys, ett alkoholutandningsprov, hårstrån eller blod. Teknisk bevisning är således ett ord som används för att sammanfatta viss typ av bevisning. Teknisk bevisning kan vara till hjälp för att försöka bevisa att en viss person har gjort något eller, befunnit sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Hoppas ovanstående ger dig en lite tydligare bild över vad teknisk bevisning kan tänkas vara.