Ränta på rättegångskostnader

2013-07-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag fick en dom emot mig den 18/6 i en tvist om en till mig såld fuktskadad husbil. Motparten (säljaren) dröjde i drygt 5 veckor med att komma med en fordran på sina rättegångskostnader men krävde mig på ränta från den 18/6. Ska jag tvingas betala ränta även när motparten avvaktar på att inkomma med fordran? Om svaret är JA då kan ju motparterna vänta hur länge som helst med att inkomma med en fordran och således håva in stora summor i ränta! Tacksam för svar
Hugo Westerlund |Hej!Tack för din fråga.I tvistemål blir den tappande parten ofta förpliktad att ersätta motpartens rättegångskostnader. Enligt rättegångsbalken 18 kap. 4 § stycke 2 innefattar ersättning för rättegångskostnader även ränta på beloppet till dess att betalning sker.Detta betyder dels att du måste betala ränta, och dels att svaranden inte kan vänta hur länge som helst att kräva in ersättningsanspråket. När de betalar slutar räntan att ticka.Vänligen,

Fri bevisprövning - bevisvärdet av ett rekommenderat brev och ett e-postbrev

2013-07-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har mail samma bevisvärde som rekommenderat brev om man önskar visa att mottagaren har fått en viss information? Rekommenderat brev känns provokativt.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I Sverige tillämpas inte legal bevisteori, dvs. svaret på din fråga vilket bevisvärde som ska tillmätas ett e-postbrev och ett rekommenderat brev står inte att finna i någon författningstext. Istället råder fri bevisprövning, vilket innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Den fria bevisvärderingen innebär att det är rättens uppgift att bedöma vilket värde ett i en rättegång åberopat bevis ska ha i det enskilda fallet. I det scenario som du beskriver utgör mottagandet av viss information bevistemat, dvs. det är mottagandet av viss information som ska bevisas. En rekommenderad försändelse lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och mot uppvisande av legitimation. Man kan således vara förhållandevis säker på att en rekommenderad försändelse som har kvitterats har kommit adressaten till handa. Samma sak kan inte sägas om vanliga e-postbrev, där man inte sällan vet att mottagaren verkligen fått informationen förrän denne svarar på det första e-postbrevet. Att någon mottagit en försändelse är dock inte synonymt med att densamme tagit del av den information som försändelsen är bärare av. Slutsatsen blir den, att en rekommenderat försändelse torde kunna tillmätas ett större bevisvärde än ett e-postbrev vid bevisning av bevistemat ”tagit emot viss information”. Det är dock omöjligt att säga till vilken grad de skiljer sig åt i bevisvärde. Bevisvärdet måste avgöras från fall till fall och är beroende av varje enskild rättegångs unika omständigheter. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Förenklat tvistemål

2013-07-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan fråga om avtalsbrott, där avtalet avser egendom under ett halvt prisbasbelopp, handläggas så som "småmål"? Behöver man framställa detta särskilt till tingsrätten att man vill att det handläggs som småmål?
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Fråga om avtalsbrott rörande avtal som avser egendom med ett värde under ett halvt prisbasbelopp kan handläggas som ett förenklat tvistemål, i enlighet med RB 1 kap. 3d §. Det är dock primärt två olika krav som måste vara uppfyllda. Dels så är värdet av vad som yrkas avgörande och dels så skall ordinära processuella regler om en av parterna yrkar att de allmänna reglerna skall tillämpas och  gör sannolikt att tvisten antingen rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden, RB 1 kap. 3d § st. 2. Dessutom måste det röra sig om ett dispositivt tvistemål, dvs förlikning om saken måste vara tillåten.Det avgörande om tvisten skall handläggas i enlighet med allmänna regler eller som ett sk. förenklat tvistemål är alltså hur yrkandet utformas, och på så sätt behöver värdet på den egendom som det berörda avtalet avser inte nödvändigtvis vara det centrala.Reglerna i RB om förenklade tvistemål är tvingande för domstolen, dvs om ett yrkande beloppsmässigt understiger ett halvt basbelopp så skall tvisten handläggas som ett förenklat tvistemål. Som part behöver du alltså inte särskilt yrka på handläggning som förenklat tvistemål.Med vänlig hälsning,

Resning m.m. avseende strafföreläggande

2013-07-19 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej ! Min vän åkte på en bilresa från Sverige till Danmark och på vägen hem åkte båda han o hans kompisar fast i tullen. Han åkte fast för 7 gram cannabis. Han erkände och gav fullmakt med erkännandet. På erkännandets kopia som han fick med sig står det att han kommer att få 3000 kr i 60 dagsböter, och enligt polisen så kommer han att ha det i  brottsregistret i 5 år för smuggling. Får man förminska antal dagsböter på nåt sätt? Kan det gå om man betalar de 3000 kr direkt när domen kommer? Kan man göra något åt domen på nåt sätt? För det har gått 8 månder sedan det hände och han har inte fått någon böter eller något överhuvudtaget.  Tack i förhand. Med vänliga hälsningar
Olle Andersson |Hej,Din vän har givits ett strafföreläggande som innebär att den misstänkte efter godkännande av påföljden direkt, utan rättegång, föreläggs att betala den utgivna dagsboten. Ett strafföreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft (se 48 kap 1-3§§ Brottsbalken). Den enda möjligheten att minska antalet dagsböter eller på något annat sätt påverka dagsboten är genom resning eller klagan över domvilla. För att kunna utnyttja något av dessa medel till att undanröja strafföreläggandet, krävs t.ex. förfalskning av bevis respektive något grovt rättegångsfel (se 58 kap 10a§ resp. 59 kap 1§ Rättegångsbalken). Det är således endast i exceptionella fall en dom kan undanröjas genom resning eller domvilla och en ny prövning äga rum. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700.Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740.Vänligen,

Kostnad för offentligt försvar

2013-07-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Tja! Jag står åtalad i ett mål om misshandel. Vid polisförhöret så kunde jag dock inte namnge den advokat jag ville ha men sa att jag skulle återkomma med det om saken gick till domstol. När jag sen blev underrättad så hade jag redan fått en offentlig försvarare, någon jag inte ville ha. Efter många om och men så fick jag till slut den jag ville ha. Min fråga nu är om jag kan komma att bli skyldig att betala för mina advokatkostnader? (Jag har för mig att man aldrig behöver det när det gäller brott mot ordningslagen) Med vänlig hälsning.
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Enligt rättegångsbalken kapitel 21 § 10 framgår att en offentlig försvarare ska ersättas med allmänna medel. Däremot om du har lön så kommer kostnaderna att inkomstprövas, och då blir du skyldig att betala en del av kostnaden.Med vänlig hälsning,

Kontaktförbud och förordnande av målsägandebiträde

2013-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min dotter har misshandlats och kränkts av en man hon länge försökt slippa se i sin lägenhet. Åklagare lade ner ärendet "i brist på bevis". Läkarintyg finns. Hon/vi skulle i första hand vilja driva ärendet till ett kontaktförbud. Vi har överklagat nedläggningsbeslut. Har hon rätt till målsägandebiträde? Vi skulle vilja få kontakt med lämplig jurist i Göteborg?
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Ett kontaktförbud innebär vanligtvis att en person som trakasserar eller hotar en annan person förbjuds att ta kontakt med denna, t.ex. genom besök, telefonsamtal, e-mail m.m. I vissa fall kan förbudet även innefatta att personen i fråga inte får vistas på vissa ställen som den utsatte måste besöka t.ex. arbetsplatsen. Att bryta mot ett kontaktförbud är olagligt och kan leda till böter eller fängelse i högst 1 år enligt 24§ Lag om kontaktförbud (LK). Ansökan om kontaktförbud kan göras oavsett utgången i detta specifika ärende. Åklagaren behöver alltså inte återuppta och driva ärendet för att ett kontaktförbud ska bli aktuellt. Ansökan görs hos polis eller åklagarmyndigheten och beslut fattad av åklagare eller domstol.Enligt lagtexten får kontaktförbud meddelas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avser skydda (1§ st. 2 LK). Detta medför att kontaktförbudets syfte i huvudsak inte är att verka som ett straff för ett redan begånget brott, utan som en skyddsåtgärd för att brott o.s.v. inte ska begås i framtiden.För att kontaktförbud ska utfärdas måste en riskbedömning göras. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas om personen som kommer begränsas av förbudet har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Detta medför att fällande domar angående brott som misshandel o.s.v. skulle kunna tala för att ett kontaktförbud behövs i denna situation. Det finns dock inget krav på att brott ska ha lett till lagföring. Det finns många situationer där trakasserier inte överskridit gränsen till det straffbara området eller där åtal lagts ner av andra anledningar som skulle kunna tjäna som särskilda omständigheter vid riskbedömningen.Som antytts ovan behöver eventuella brottsliga handlingar och trakasserier inte nödvändigtvis vara riktade mot just den som ska skyddas av förbudet för att händelserna särskilt ska beaktas i riskbedömningen. Om personen i fråga begått brott som riktar sig mot tredjemans liv, hälsa, frid eller frihet kan detta alltså också påverka bedömningen. Möjligheten att besluta om kontaktförbud utan att (den mot vilken förbudet avses gälla) har begått brott mot (den som förbudet avser skydda) bör dock enligt lagstiftaren användas restriktivt.Ett kontaktförbud får vidare endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla. (1§ st. 3 LK). Förarbeten påtalar att det ska finnas en konkret risk för att den som förbudet ska skydda kommer att utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Risken för att den mot vilket förbudet avses gälla kommer att utsätta den andre för detta torde alltså vara konkret grundad.Ett tungt vägande skäl för kontaktförbud är alltså att personen som förbudet avses gälla tidigare begått brott (ang. liv, hälsa, frid och frihet) mot den som förbudet avser skydda.När det gäller din fråga angående rätt till målsägandebiträde kan sägas att ett sådant kan förordnas när en förundersökning har inletts eller återupptagits enligt 1§ st.1 Lag om målsägandebiträde (LM). Det kan inte förordnas sedan åklagaren beslutat att allmänt åtal inte ska väckas eller att sådant åtal ska läggas ner (2 § LM). Alla brott resulterar inte i att ett målsägandebiträde förordnas. Högsta prioritet har sexualbrotten i Brottsbalken kap 6 (BrB), där ska biträde förordnas så länge det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett sådant (1 § st.1 p.1 LM).När det gäller brott enligt 3 kap BrB (t.ex. misshandel) ska ett målsägandebiträde förordnas om fängelse kan följa av brottet och om det med hänsyn till målsägandes personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter, kan antas att målsägande har behov av sådant biträde (1§ st.1 p.2 LM). Det är rätten som fattar beslut i frågan om målsägandebiträde, detta sker ofta efter att åklagaren lyft frågan (ansökt) om ett sådant. Om fallet skulle återupptas kan det vara en bra idé att påtala för åklagaren att ni önskar ett biträde för säkerhets skull.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1988:688) för LK och (https://lagen.nu/1988:609) för LM (https://lagen.nu/1962:700) för BrB.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.MVH/ Veronica Eriksson 

Om kraven för hemlig teleavlyssning och buggning m.m.

2013-07-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! 1) Vilka är minikraven för att a) övervaka även innehållet, alltså avlyssna, telefonsamtal och inte bara notera vilka som ringer till varandra och dylikt, b) minikraven för användning av kroppsmikrofoner? 2) Om någon beskylls för grooming (i ngt undantagsfall) - legitimerar det polisiär (tex realtids-)övervakning av all övrig dejtingchat den "övervakade" medverkar i, dvs även all övrig chat höjd över alla misstankar om "grooming"? Denna fråga syftar på dejtingchat på tex Badoo.com 3) Har polisen (via kontokapning el vilka metoder de än kan tänkas använda för att realtids- "övervaka") rätt "Informera" hugade dejtingpartners i realtid om att deras chattpartner är föremål för för "hemlig övervakning"? Så att konsekvensen givetvis blir att de flyr (kanske också är den verkliga eftersträvade effekten?) plus kan ge ett falskt intryck av omtanke? Trots att de(chatpartners)är gott och väl myndiga?
Olle Andersson |Hej,Vid avlyssning av telefonsamtal är det fråga om hemlig teleavlyssning. Detta tvångsmedel förutsätter:- Att det rör en förundersökning avseende brott eller försök/förberedelse/stämpling till brott som ger mer än 2 års fängelse, - Att någon är skäligen misstänkt för brottet och- Att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen (se 27 kap. 18 samt 20 §§ RB)Kroppsmikrofoner som en polis förser sig själv med för att spela in samtal denne för med andra, är tillåtet utan några vidare tillstånd. Mikrofoner som installeras i bilar, lägenheter etc. för att spela in samtal mellan andra kräver däremot tillstånd för hemlig rumsavlyssning. Förutom att förundersökningen ska avse brott som ger mer än 4 års fängelse, gäller samma förutsättningar för hemlig teleavlyssning som för beviljandet av detta tvångsmedel.Med de i lagen stadgade medel polisen har att tillgå finns ingen möjlighet att övervaka en dejtingchatt, såvida inte polisen är en av de deltagande eller dejtingföretaget givit polisen tillgång till chatten. Polisen har dock möjligheten att i efterhand beslagta en dator för att sedan kunna återskapa de konversationer som, med datorn, ägt rum på dejtingsidor (se 27 kap 1§ RB).En underrättelse, om att en person är föremål för hemlig övervakning av något slag, kan polis meddela någon annan än den övervakade utan hinder av lag. All information om vilka som är föremål för hemlig övervakning är dock mycket känslig och inget myndigheter delger folk fritt p.g.a. risken att den misstänkte ska få reda på att denne är övervakad.  Med vänlig hälsning,

Om att lämnas tillfälle att åtgärda skada

2013-07-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Bror min blev 2005 dömd till böter + att åtgärda skador eller betala skadestånd p g a av skador på en lägenhetsdörr ( ett knytnävsstort hål i plywooden mitt på dörren) . I domslutet står det att han ska lämnas tillfälle att åtgärda skadorna själv och om han inte gör det ska 27000 Skr + ränta betalas. Då skulle två dörrar åtgärdas eftersom fastighetsägare ville ha samma dörrtyp på det våningsplan skadan skett. Han försökte vid några tillfällen att få möjlighet att åtgärda skadan men eftersom lägenheterna skulle vara utan dörr i 8 timmar lyckades han inte få till det. och sedan "rann det ut sanden". Nu fick han ett skadeståndskrav på 27000 Skr i förra veckan, dvs 8 år efteråt. Fastighetsägarna har inte hört av sig sedan 2005 och huset är "förfallet" . Han skulle naturligtvis ha åtgärdat skadan när han har haft så lång tid på sig, och det erkänner han. Nu har han kontaktat snickeriverkstad och lämnat tre datum till fastighetsägare då dörrar kan åtgärdas, men de vägrar ge honom den möjligheten. De vill ha pengarna för de har andra idéer för det huset - fick han som svar. Kan de göra så? I domslutet står det inget sistadatum då dörren ska vara åtgärdad.
John Eiman |Hej, och tack för din fråga!Som du beskriver står det i domslutet att han ska lämnas tillfälle att åtgärda skadorna själv, och om han inte gör det ska 27000 kr betalas.Om de i realiteten använder pengarna till att reparera skadorna, eller för andra idéer spelar egentligen mindre roll. Det som är det viktiga här är om han lämnats tillfälle att åtgärda skadorna själv, och inte har gjort det. Har han aldrig lämnats något tillfälle att åtgärda skadorna kan de inte kräva pengarna, eftersom domslutet i första hand ger honom tillfälle att reparera skadorna, och i andra hand ger den andra parten rätt att få ersättning för sina skador.Utifrån hur du beskriver situationen framstår det som att han lämnats tillfälle att åtgärda skadorna, men att han av olika anledningar inte lyckats med det. Då ska enligt domslutet 27000 kr betalas istället.Att lämna tillfälle att åtgärda skadorna bör inte ses som en skyldighet för motparten att ge honom flera chanser. Vill han åtgärda skadorna själv, och kan göra detta, ska de lämna tillfälle för honom att göra detta. Har det skett har de rätt att begära pengarna, har det inte skett har han rätt att lämnas tillfälle att åtgärda skadorna innan betalning blir aktuellt.Utifrån din fråga ser det enligt min mening inte ljust ut för honom, men det kan finnas nyanser i det här fallet som inte framgår av din fråga eller som jag helt enkelt inte snappar upp.Hoppas att svaret varit till hjälp.Med vänliga hälsningar