Bevisning vid stöld

2014-02-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! för ett par dagar sedan blev jag polisanmäld för stöld av sprit från ett hotel/deras bar. För bara en vecka sedan fick jag även körkort som jag då har prövotid på. Om jag blir dömd för stöld hur påverkar det mitt körkort? Och hamnar jag då också i belastningsgeristret? Vilka bevis måste väktaren ha för att kunna göra en anmälan? krävs det inte några bevis för att jag ska bli dömd? vore tacksam för snabbt svar eftersom jag INTE stulit något och inte har alls fått reda på vad som sagts till polisen av väktaren förutom att polisen någon gång kommer att kontakta mig för att vi ska kunna gå vidare. Det är att inte veta som känns oerhört jobbigt. skulle även vilja veta när polisen kommer att kontakta mig? Vänliga Hälsningar Mikael
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga.Jag ska försöka besvara dina frågor i den ordning du ställt dem.- Om du blir dömd för stöld så ska inte ditt körkort dras in. Det är dock inte endast trafikbrott som kan innebära att körkortet dras in, utan även andra brott t.ex. narkotikabrott. Men då ska det anses att personen anses olämpliga som bilförare, och jag har svårt att se att en stöld skulle få dig att anses som en olämplig bilförare. - Om du blir dömd för stöld innebär detta att du kommer att bli bokförd i polisens belastningsregister. - En person har alltid rätt att göra en anmälan. När en anmälan kommer polisen tillhanda börjar polisen kartlägga vad som har hänt och samlar in uppgifter om brottet, detta kallas även för förundersökning. Det krävs i princip endast att det finns anledning att anta att att brott som hör under allmänt åtal har förövats för att inleda en förundersökning - alltså inte så höga krav. När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas. Så fort en person kan antas vara "skäligen misstänkt" för ett brott måste denna person  informeras om sin rätt till försvarare och om förutsättningarna föreligger skall en offentlig försvarare förordnas. Det är svårt med endast den informationen som du har gett hur långt polisen har kommit i sin utredning. Det handlar även mycket om prioritering och vilken tid det tar att inhämta uppgifter från t.ex. övriga vittnen, väktaren, övervakningskameror m.m. Det går ju alltid att kontakta polisen och höra sig för, men jag vet som sagt inte hur mycket information du har fått av polisen redan, och hur långt de har kommit med förundersökningen. Skulle det finnas tillräckligt med bevis för att du har begått stölden kan åklagaren väcka åtal. För att du ska bli dömd för brottet måste det stå "utom allt rimligt tvivel" att du har begått stölden, så det är ett väldigt högt ställt beviskrav.

Förundersökning och offentlig försvarare

2014-01-31 i Förundersökning
FRÅGA |En person ringer polisen då den anser att en bil backat på en parkerad och smitit, vid ett varuhus och ser en dam vid ratten, mörkt ute. Polisen uppsöker mig, där bilen är skriven, påstår att jag orsakat en trafikolycka, ej min bil men disponerar den ibland. De påstår att skador på bilen visar sanning om det och den är ljummen. Finns INGA nya skador på bilen. Eftersom jag luktar alkohol tas jag med för dubbla provtagningar och anklagas bilolycka smitning rattfylla. Jag nekar till att varit förare av bilen. Vad händer nu, ett vittne har sett bilnumret och en förare hon tror sig skulle kunna känna igen. ( i norra Sverige)
Jonathan Breslin | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad som händer nu är att polisen inleder en förundersökning för att utreda om och vilket brott som i så fall har begåtts. Polisen måste i förundersökningen beakta om det finns saker som talar till förmån för den misstänkte så väl som det som talar till dennes nackdel. De måste alltså höra dig och undersöka hur det förhåller sig med till exempel disponeringen av bilen. Eftersom bilen är skriven på dig så är du officiellt sett också dess ägare. Om åklagaren sedan anser att det finns tillräckligt med bevis för att kunna åtala dig så blir du underrättad om detta. Det är dock viktigt att ha i åtanke att du möjligtvis kan ha rätt till en offentlig försvarare redan under förundersökningen om det är så att det sammanlagda straffvärdet för brotten som du är misstänkt för uppgår till över sex månaders fängelse. Det kan tänkas att det gör det, men en sådan bedömning görs säkrast av åklagaren. Jag föreslår därför att du kontaktar åklagaren så snart som möjligt och förhör dig om dina rättigheter. Observera att åklagaren har en objektivitetsplikt och måste även bevaka dina rättigheter. Läs mer om hur lagen reglerar förundersökningen i Rättegångsbalkens 23 kapitel och om din rätt till offentlig försvarare i samma balks 21 kapitel. Med vänliga hälsningar

Möjligheter att få lindrigare straff efter avkunnad dom

2014-01-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag körde rattfull vid ett tillfälle, råkade ut för en mindre singelolycka och tillkallade självmant polis. Jag blev skjutsad hem direkt efter att man hade tagit blodprov. Körkortet blev inte indraget på plats. I tingsrätten dömdes jag för grovt rattfylleri och fick en villkorlig dom förenad med 40h samhällstjänst som straff. Senare fick jag även mitt körkort indraget i 24 månader. Jag har överklagat i både tingsrätt och hovrätt men inte fått någon strafflindring. Jag är sedan tidigare ostraffad och eftersom jag tog mitt ansvar direkt anser jag att min dom är alldeles för hård. Eftersom jag inte tyckte att jag fick tillräcklig information om alkolås ansökte jag inte heller om detta, något som jag ångrade i efterhand. Finns det något jag kan göra i efterhand för att få lindrigare straff?
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte av din fråga om domen i hovrätten funnit laga kraft ännu. En dom som vunnit laga kraft kan inte överklagas eller ändras. Om så är fallet finns inte möjlighet att överklaga domen. De möjligheter som då står till ditt förfogande är de så kallade extra ordinära rättsmedlen vilka är resning, återställande av försutten tid och besvär över domvilla. Gemensamt för dessa tre är att det är extra ordinära rättsmedel vilket indikerar att de inte kommer till användning förutom i väldigt speciella situationer. Det är därför inte rimligt att förlita sig på att dessa kan upphäva eller ändra en redan lagakraft vunnen dom. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras men för att resning ska beviljas krävs att det tillkommit nya omständigheter eller bevis som inte var kända när dom avkunnades. Resning beviljas relativt sällan. Återställande av försutten tid innebär att om du som part i ett mål inte har överklagat domen i rätt tid men har laga förfall, det vill säga ett giltigt skäl till att du inte överklagat, kan en ny tidsfrist för överklagandet börja löpa. Besvär över domvilla innebär att om det förekommit ett grovt rättegångsfel som kan ha påverkat domens utgång. Domen kan då ändras av en högre instans. Om hovrättens dom ännu inte vunnit laga kraft finns möjlighet att överklaga domen till Högsta domstolen. Det ska dock påpekas att det i allmänhet krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål till prövning. Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolen anser att deras dom kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Ett påstående om att hovrätten bedömt saken fel räcker därför normalt inte som skäl för prövningstillstånd. Detta innebär att det ofta är hovrätten som i praktiken blir högsta instans i de flesta mål som prövas i Sverige. Av ovanstående följer, med reservation för att jag inte känner till specifika omständigheter i din situation, att det inte finns någon att göra för att få ett lindrigare straff. Vänliga hälsningar, 

Rättegångskostnader vid tvistemål

2014-01-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag förlorade ett tvistemål mot mitt ex angående en hund vi båda äger som han tagit, jag får inte tillbaks hunden eftersom båda äger honom. Han förde sin egen talan i rätten och hans kostnader uppgick till 850:- som det i domen stod att jag skulle ersätta honom med. Men efter det har jag väntat på besked på hur jag ska betala dessa men inte fått något, försökt hitta svar på det men funderar på vad som händer, ligger de med ränta nånstans eller går de till KF? Isf borde jag väl fått beslut på det, vill inte hamna hos KF för en skitsumma.
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Det är den som förlorade tvisten som har det yttersta ansvaret för att pengarna ska komma den andra parten till godo. Du har en skuld till din motpart och den fastställdes av domstolen genom domen. I domen kan det t.ex. stå att: ”Tingsrätten förpliktar X att ersätta Y för dess rättegångskostnader i tingsrätten med (Z) kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker.” Detta medför att en dröjsmålsränta kan krävas på beloppet från dagen då domen kom. Ränta utgår med referensränta med tillägg av 8 procentenheter.Ditt ex kan vända sig till kronofogden om skulden inte betalas genom en ansökan om verkställighet. När en sådan ansökan gjorts underrättar vanligtvis kronofogden den betalningsskyldige om detta och denne får en viss tid på sig att betala in pengarna självmant. Om du är orolig föreslår jag att du kontaktar kronofogden och frågar om ditt ärende.   Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1975:635) för räntelagen   Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson

Strafföreläggande

2014-02-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har fått strafföreläggande med dagsböter. Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, bedrägeri och försök till bedrägeri. Alla brotten har jag erkänt redan innan detta till målsägarna, som är min läkare (förvanskning av urkund), och exfru(de andra rubr. ). Bedrägeri: lånade smslån 2000:- i hennes namn, men betalade allt tillbaka i tid. Erkände för exet direkt. Försök bedrägeri: Försökte göra om samma som ovan, men gick ej. Förvanskning av urkund),.: Skapade ett papper och skrev under med läkarens namn, för att få ut min medicin tidigare än avsett på apoteket. Anses som ringa enl. åkl. Urkundsförfalskn: Skapade en fullmakt i exets namn, för att kunna hämta ut sonens medicin. Samma som jag har. För jag hade lånat ut min till honom. Medicinen 'r mot ADD, som även sonen arh. Har ff samma läkare och det fungerar bra nu. Brotten gjordes i desperation, fungerar ej utan medicin, blir desperat. Aldrig straffad, skötsam med jobb och småbarn. Men i mkt svår sits ekonomiskt, p.g.a. lån ihop med senaste sambon(5 år) som hon vägrar betala, Process pågår, verkar gå min väg. Men har lidit skada av detta under minst ett år vilket innebär skuldsaldo, tappat mitt hus, kort sagt ekonomisk katastrof. Skall jag godkänna villkorlig dom och dagsböter? Problemet är att jag arbetar i känslig verksamhet och kommer under våren bli säkerhetsklassad via säpo, i klass 2. Mitt erkännande kan således innebära förlust av jobbet i värsta fall.... Vad kan hända vid en rättegång ist... tror ni? Mkt rädd och ångerfull småbarnsfar på 42 år. Aldrig begått brott förr!
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga!Om jag har förstått frågan rätt så har du alltså redan fått ett strafföreläggande från åklagaren som du ska svara på? Godkänner du strafföreläggandet ersätter detta en rättegång, och du får dina dagsböter som du skrivit. Uppgifterna om att du har begått brott antecknas även i belastningsregistret.Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden  är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Men att godkänna strafföreläggandet är frivilligt, och du kan istället låta åklagaren väcka åtal, och låta domstolen döma. Med de uppgifter du har, och att du redan erkänt för målsägandena, tror jag dock att det kan vara svårt att få en friande dom. Allt handlar dock om bevisning, och det måste "stå utom allt rimligt tvivel" att du är skyldig till brottet. Man kan ju alltid neka till brottet, men du får tänka på att även målsäganden kommer att höras i detta fall.Det är alltså du som avgör om du vill att domstolen ska pröva målet. Påföljden kommer troligen att bli densamma om du blir dömd  i domstolen. Att du inte tidigare begått brott, att du var desperat etc. är att se som förmildrande omständigheter, men gör inte att det inte blir någon påföljd om du anses skyldig till brotten. Ska jag sammanfatta det hela kan du alltid välja att inte godkänna strafföreläggandet, men då kommer det istället troligtvis att väckas åtal. Hur ditt jobb ser på detta är ju upp till dem att bestämma. Det går ju dock alltid att prata med sin arbetsgivare och förklara sin situation. Alla kan göra fel någon gång, och ibland är det kanske bättre att vara ärlig och lösa det på det sättet istället.

Kallelse till förhör hos polisen - påföljder vid uteblivande

2014-01-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Min sambo har fått en kallelse från polisen. De vill att hon identifierar föraren av hennes bil som fotograferats av fartkamera i Danmark. Hon är inte alls intresserad av att tala med polisen om detta. Måste hon göra det eller kan hon bara strunta i kallelsen? Kan det bli någon form av efterspel mot henne om hon struntar i det?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Jag utgår ifrån din information att det handlar om en kallelse till förhör. Förhör får hållas med den som förmodas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen, se 23 kap 6 § Rättegångsbalken (RB) https://lagen.nu/1942:740 . Om du blir kallad till förhör kan denna kallelse förenas med vite, vilket i sådan fall ska framgå av kallelsen. Om du uteblir vid en sådan kallelse får du alltså betala en sorts böter. En person som underlåter att infinna sig till förhör kan också bli hämtad av polisen, se 23 kap 7 § RB. Sådan hämtning kan ske om det inte är mer än 10 mil från hemmet till förhörsplatsen eller om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att förhöret är av stor vikt eller om det handlar om mycket grov brottslighet. Min rekommendation är att din sambo infinner sig till förhöret, för att på så vis undvika oönskade följder. Vänligen,

Skadestånd i samband med brottmål

2014-01-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |jag ska på tingsrätten snart, angående stalking, jag är den som har gjort anmälan, har en åklagare till mitt förfogande. min fråga? jag vill begära skadestånd eller någon form av ekonomisk ersättning för ärekränkning eller handlingarna som jag har blivit utsatt för. hur gör jag? kan jag begära ersättning/skadestånd under tingsrättsförhandlingen? vad kan vara skäligt belopp?
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! För att du som målsägande ska kunna få skadestånd i samband med ett brottmål krävs att du yrkar på att få skadestånd. Det innebär att domstolen inte automatiskt kommer att behandla frågan om skadestånd utan du måste begära att domstolen ska behandla även skadeståndsfrågan. Som jag förstår dig kommer du att ha åklagare till ditt förfogande och denne är skyldig att hjälpa dig att utforma och hjälpa dig med ditt skadeståndskrav. Du bör därför meddela åklagaren att du önskar få hjälp med detta. Beträffande frågan vad som är ett skäligt belopp går det inte att svara i exakta siffror utan det beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som däremot bör sägas är att domstolen aldrig kan döma ut ett högre belopp än vad som yrkats. Av den anledningen kan det vara till din fördel att yrka ett högre belopp än ett lägre eftersom domstolen inte kan döma ut ett högre. Däremot kan domstolen besluta att det belopp du yrkat är för högt och därmed döma den tilltalade att betala ett lägre belopp än det du yrkat. Vänliga hälsningar, 

Anmäla sig själv - allmänt och enskilt åtal

2014-01-21 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Vad händer om jag har gjort inbrott hos en familjemedlem medan denne var på semester, förfalskat hans uppgifter, tagit banklån i hans namn på 100 tusen tals kronor och vill nu erkänna och sitta inne men han vill ej göra en anmälan. Kan bevisa brottet och har en hel del villkorligt inom de senaste 10 åren för bl.a. stöld och misshandel mot tjänsteman.
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De handlingar du beskriver tycks falla inom brottsbalken 8 kap. 1 § stöld alternativt 8 kap. 4 § grov stöld,  9 kap. 1 § bedrägeri alternativt 9 kap. 3 § grovt bedrägeri samt möjligtvis urkundsförfalskning, 14 kap. 1 §. Det sistnämnda brottet torde dock konsumeras av bedrägeriet. Inget av dessa brott faller under enskilt åtal, d.v.s. brott för vilket åtal enbart kan väckas och föras av målsäganden själv. Brotten faller istället under allmänt åtal och talan ska därför föras av åklagare. Att din familjemedlem inte vill göra en anmälan saknar därför större betydelse. Vad påföljden kommer bli kan jag inte svara bestämt på utan att veta mer om de brottsliga gärningarna, din historik och situation i övrigt. Min bedömning utifrån det du har uppgett är dock att risken är ganska hög att påföljden blir fängelse. MVH