Vittnesmål - en rättighet?

2013-11-30 i Vittna
FRÅGA |Har varit vittne till en misshandel och har efter detta lämnat min redogörelse till polisen. Är vittne till att den anklagade fick stryk och därav använde sig av nödvärn. Nu har tid för rättegång satt men jag har inte blivit kallad som vittne. Finner detta mycket märkligt och min fråga är: Hur gör jag i ett sådant här läge? Klart att jag vill vara den som i tingsrätten berättar om vad jag såg för att försäkra mig om att allt går rätt till.
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.I Sverige råder allmän vittnesplikt enligt 36:7 rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), vilket innebär en skyldighet att inställa sig i rätten om man blir kallad som vittne. Det finns emellertid ingen rättighet att vittna om åklagaren eller den misstänkte och hans försvar inte anser det nödvändigt. En part kan förvisso enligt 42:22 rättegångsbalken ta med sig vittnen till huvudförhandlingen utan att en kallelse skett, om rätten och motparten i förväg fått kännedom om bevisningen.Det är förståeligt att du vill bidra med din version av händelsen för att domstolens bedömning ska bli korrekt. Jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten för att försäkra dig om att det inte skett något misstag vid utskicket av din kallelse eller dylikt. Du kan även försöka kontakta den misstänkte och dennes försvar för att göra dem uppmärksamma på att du är villig att vittna vid huvudförhandlingen.Med vänliga hälsningar

Prövningstillstånd i kammarrätt

2013-11-29 i Domstol
FRÅGA |Hej Jag har fått mitt körkort indragen efter att ha färdats på E4 medelhastighet 161km/tim högs tillåtna hastighet var 110km/tim, jag blev uppmätt med polis pilot av en civilbil som följde mig i 6,5km . Jag jobbar som säljare och är behov av mitt körkort och har fått reda av min arbetsgivare att jag kommer att bli permitterad utan lön då jag inte kan utföra mitt arbete vilket jag har påtalat till trasportstyrelsen, jag har även skickat in ett intyg som jag fick av min arbetsgivare. Dem sänkte min spärrtid från 4 månader till 3 månader, dem får max sänka med en månad enligt handläggaren. Jag överklagade till Förvaltningsrätten att jag ville att dem skulle ge tillbaka mitt körkort och ge mig en varning eller att sänka spärrtiden men dem avslog min överklagan. Min fråga är jag kan överklaga till Kammarrätten men hur stor sannolikhet är det att dem kommer att ge en annan bedömning?? Kommer jag att riskera något om överklaga så det blir till min nackdel med t.ex. lägre spärrtid eller liknande?? MVH
Alexander Engström |Hej,I andra mål än skattemål och mål om vård av unga, missbrukare och psykiskt sjuka krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande. Prövningstillstånd beviljas om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut, om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Med anledning av de höga kraven som ställs på din typ av ärenden kommer kammarrätten med största sannolikhet inte att meddela prövningstillstånd för ditt ärende. Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Stämma efter muntligt avtal

2013-11-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag och min kollega har gått skilda vägar. Hon startade företaget för 3 år sedan och när jag kom med i bilden ett halvår senare fanns några kunder redan. Jag gick in i verksamheten med utebliven lön i 2 månader som insats. Det muntliga avtalet som ingicks var att jag skulle få 15% av företaget och initierades av henne. Det gick mycket bra för verksamheten men inte för oss som kollegor. Företaget har nu en årsomsättning på ca 10 miljoner, jag klev av min anställning och delägarskap i september, och fick besked nu att jag ska få 15 % av vinsten inte av företaget. Vinstutbetalningen ska ske som lön och minskas med sociala kostnader och källskatt enligt redovisningsfirman. (Behöver jag nämna att vinsten sjönk från prel. 800t till 65t) Har jag någon chans att få min rätt?
Thomas Hefner |Hej,Det är främst en bevisfråga om vad ni har avtalat. Om det är som du säger att ni har avtalat att du har en rätt till en viss andel av företaget så finns det inget juridiskt fel med ett sådant avtal. Problemet är bara att bevisa att det här faktiskt är vad ni har avtalat. Principen i svensk rätt är att det är den som påstår något som har bevisbördan. Utan dokumentation har du bara muntlig bevisning. I sådana här fall är det väldigt viktigt att man har något skriftligt för att kunna bevisa vad man faktiskt har kommit överens om.I svensk rätt gäller principen om fri bevisvärdering, vilket innebär att det är upp till domstolen att tillämpa sitt omdöme vid bedömning av bevis i ett mål. Därför är det svårt att på förhand bedöma hur en domstol kommer att döma på din och din motparts bevisning i målet. Det är alltså en svårbedömd fråga, som egentligen inte handlar om juridik utan om bevisning. Jag rekommenderar att du vänder dig till en erfaren advokat för bättre konsultation som innefattar en analys av ditt bevisläge.

Forumregler i tvistemål

2013-11-22 i Domstol
FRÅGA |Hej Det här är en följdfråga på tidigare svar. http://lawline.se/answers/12014 Min hörsel förstördes då en elev på en tandhygienistutbildning i södra Sverige genomförde ultraljudsbehandling utan insikt om regler och instruktioner. Grav tinnitus förstör därefter mitt liv och jag är ännu sjukskriven. Utredningar visar att det inte finns något orsakssamband mellan felbehandlingen och hörselskadan och skadan omfattas därför inte av patientsäkerhets- eller patientskadelagen. En komplex och sällsynt uppkommen hörselskada har i både Socialstyrelsen och LÖFs granskning bedömts av medicinskt expertis i form av tandläkare. I LÖFs fall anser experten att behandlingsmetoden med ultraljud är säker och ifrågasätter att användningsmetoden överhuvudtaget diskuteras. Det finns ett kliniskt bevisat orsakssamband som styrkts av en framstående professor inom teknisk audiologi. Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen möjlighet att utreda enskilda fall men har i det här fallet ändå reagerat och agerat. Min enda väg framåt är att driva det här så länge jag orkar och kan. Socialstyrelsen avvisade begäran av omprövning med hänvisning till förvaltningslagen. Hur får jag LÖFs beslut prövat i domstol? Innebär det att en stämningsansökan skickas till tingsrätt i LÖFs närhet eller tingsrätt nära mig? Med vänlig hälsning
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att väcka talan i ett tvistemål, vilket det är frågan om beträffande LÖF, ska en stämningsansökan lämnas in till tingsrätt. Vilken tingsrätt den sökande ska vända sig till framgår av forumreglerna i 10 kap. rättegångsbalken. Enligt 10 kap. 1 § gäller som huvudregel att talan ska väckas där svaranden har sitt hemvist. I 3 st. samma paragraf stadgas att med ett bolags hemvist menas den ort där styrelsen har sitt säte vilket i LÖF:s fall är Stockholm. Notera dock att forumregeln i tvistemål inte är exklusiv vilket innebär att ni kan komma överens om att rättegången ska föras i någon annan tingsrätt. MVH

Praktiska möjligheter till juridisk hjälp för målsägande i utsatt position

2013-11-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, I have heard about you from Centrum För Rättvisa's. I am writing to you in great distress. I am badly in need of some legal support as an immigrant entrepreneur.
Thomas Hefner | Hello,I´m sorry to hear about your sitaution. First of all I know there is an organisation called gatujuristerna (the street lawyers) they help people with little resources solve legal problems. Even though they primarily target homeless people and the poor, they might very well consider you appear to be in a very vulnerable position, being ill and in a foreign country. Unlike us, they meet you in person and might be able to follow you through the process. You can find their website here: http://www.gatujuristerna.se/. They might be able to support you through the process and explain more about what will happen. Since you have filed a police report as a victim of a crime, the state might also appoint a legal counsel (målsägandebiträde, in Swedish) for your benefit if there is a trial or an investigation by the Police. The court is responsible for appointing one for you. 

Dagsbotsuppgift förundersökning

2013-11-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Jag blev stoppad av polisen, som hävdade att jag körde 120km\h på motorväg med hastighetsgräns på 80km\h. De har använt sig av Tjänstebil Efterföljande, som mätmetod. Jag har begärt ut förundersökningsmaterialen, och i den har polisen kryssat och fyllt i Dagsbotsuppgift. Kan polisen göra så, utfärda en dagsbot? Tack på förhand!
Tobias Lindblom |Dagsbot kan inte utfärdas av polisman. Polisen kan endast utfärda ordningsbot (penningbot) för vissa mindre förseelser. Däremot kan polisen under förundersökning inhämta underlag från folkbokföringsdatabasen om inkomster och andra personliga förhållanden. Dessa uppgifter avses sedan användas vid huvudförhandling eller vid utfärdande av strafföreläggande. Det är förmodligen detta som skett i ditt fall. Vänligen,

Gallring ur misstankeregister

2013-11-23 i Förundersökning
FRÅGA |Hej. Jag blev anmäld för en hemskhet av en f.d. flickvän. Det las ned i brist på bevis 90 minuter efter det första förhöret dit jag kallats för att delges misstanke. Tar snart juristexamen och vill sitta ting, men detta är något pinsamt att dra upp bland folk och jag har kört fast själv. Ni har besvarat frågor om gallring ur misstankeregistret tidigare. Vad som fortfarande är oklart för mig är 1. Får man besked om att så sker när tiden är kommen eller har skett eller 2. Kan jag som enskild kräva ett utdrag? Jag har vid två tillfällen använt polisens blankett för utdrag ur BR + MR. Båda gångerna skickar dem bara BR. Det gör mig inte lugnare om jag säger så. Jag är otroligt tacksam för hjälp.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om registrering av misstankar mot skäligen misstänkta personer finner vi i lagen om misstankeregister (se https://lagen.nu/1998:621). När uppgifter gallras ur misstankeregister är detta ingenting som den berörda kommer att delges utan detta ska ske med automatik. Gallring sker ur registret då förundersökning läggs ner och under förutsättning att denna inte leder till åtal.Enskilda kan begära utdrag ur misstankeregistret, men endast under särskilda förutsättningar. Se lagens 8-8a §.

Oskyldigt anklagad för brott

2013-11-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag har blivit anmäld för hot, men saken är den att jag har inte utfört något hot mot någon eller sagt något kränkande till någon. Hon som anmälde mig sa att det var hennes kompis som sagt till henne att jag skulle slå en dator i hennes huvud till döds. Sedan så anmälde hon mig för hot. Blir inte det förtal eller olagliga hot? Jag vet inte vad jag ska göra. 
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga!Jag har förstått din fråga som att du anser dig oskyldigt anklagad för det här olaga hotet du är anmäld för och att du således inte har sagt det som vännen i fråga påstår.    För det första kan konstateras att det du är anmäld för troligtvis är olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB, som du kan hitta https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1. Du kan inte göra något åt att en polisanmälan har skett, alla har rätt att göra en polisanmälan oavsett ifall den kan anses obefogad. Däremot kan du förbereda dig på vad som kommer att hända framöver. Vad som kommer ske nu är att polisen kommer att inleda en förundersökning för att kunna hålla förhör med dig och alla andra inblandade samt eventuella vittnen. En förundersökning sker på grund av att man ska kunna ge åklagaren tillräckligt med material för att kunna bestämma om ett åtal ska väckas eller inte. Förundersökningen sker därför bara i utredningssyfte där polisen är skyldig att ta hänsyn till saker som även är till din fördel, de ska vara helt objektiva. Under förhören har du möjlighet att ge din version av det hela, mer än så kan du inte påverka det kommande händelseförloppet. Visar det sig under förundersökningen att det inte finns tillräckligt starka bevis för att det är sannolikt att du har begått det brott du är anmäld för kommer åklagaren bestämma sig för att inte väcka åtal mot dig. Du har rätt att under hela förundersökningen få information om vad som händer, ifall åklagaren inte kan motivera annat, så du kommer självklart bli meddelad huruvida åklagaren väljer att väcka åtal eller inte. Väljer åklagaren att väcka åtal kommer saken att prövas i rättegång där det måste vara ställt ”utom rimligt tvivel” att du är skyldig till det du är anklagad för. Det beviskrav som uppställs på åklagaren i rättegången är väldigt högt för att domen ska bli till din nackdel.     Sammanfattningsvis kan sägas att om du inte uttalat dig så som vännen hävdar har jag svårt att se att åklagaren kommer väcka åtal. Ännu mindre troligt är det att du kommer bli fälld och dömd i domstol för det olaga hotet.    Angående vännen i fråga som hade påstått att du hotat personen kan denna gjort sig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1,. Vännen har då gjort sig skyldig till ett brott som kräver uppsåt vilket får utredas. Observera att förtal inte innefattas i det allmänna åtalet som åklagaren väcker utan det är du som målsägande som måste väcka åtal, se 5 kap 5 § BrB här.Med vänlig hälsning,