Huvudförhandling i hovrätten

2014-12-22 i Domstol
FRÅGA |Hej. Tingsrätten frikände mig från åtal för Våldsamt motstånd. Åklagaren valde att överklaga och har fått prövningstillstånd beviljat. I samband med detta bad Hovrätten mig att komma med ett yttrande. I mitt yttrande motsätter jag mig klagandens ändringsyrkande samt de skäl som anges för detta. Vad händer härnäst? Är det rättegång som gäller, eller finns det möjlighet att HovR tar beslut utifrån mitt yttrande att gå på Tingsrättens linje och därmed slipper jag rättegång?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!51 kap. 13 § rättegångsbalken reglerar hovrättens möjligheter att avgöra brottmål utan huvudförhandling, se https://lagen.nu/1942:740#A5. Detta innebär alltså att ett mål kan avgöras direkt på handlingarna! Ett uppenbart ogrundat överklagande medför alltid att målet får avgöras på handlingarna. I 51 kap. 13 § st. 2 anges i fem skilda punkter bestämmelser som medger undantag från principen om hållande av huvudförhandling. Gemensamt för de fem punkterna är att saken ska kunna utredas tillfredsställande!"Kan saken utredas tillfredsställande får hovrätten avgöra målet utan huvudförhandling* om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,* om endast den tilltalade överklagat och hans ändringsyrkande godtas av motparten,* om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller ådöma honom påföljd eller döma honom till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,* om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling eller* om ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudförhandling, haft någon invändning mot detta.I ditt fall skulle jag säga att det mest troliga är att det blir en huvudförhandling även i hovrätten. Huvudregeln är som sagt att så också skall ske då man överklagar tingsrättens domslut. Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Rätt att tiga i domstol

2014-12-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Måste jag som målsägande svara på alla som frågor som ställs av åklagaren i en rättegång? Eller kan jag be min Advokat om att hon/han säger att "min klient inte tänker svara på några frågor"?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Den som står åtalad för brottet kallas den tilltalade. Målsägande kallas den som påstås ha utsatts för brottet. Den tilltalade kan vägra att svara på frågor eller lägga fram bevis. Denna rätts existensberättigande består i att den skyddar den tilltalade från att utsättas för tvång som utövas av myndigheterna för att få fram bevismaterial. Den tilltalades vittnesbefrielse hänger ihop med rätten att inte belasta sig själv som tillförsäkras av artikel 6 i Europakonventionen. Denna princip ingår i rätten till en rättvis rättegång. Då det är åklagaren som har bevisbördan har den tilltalade rätt att inte uttala sig alls, rätten till tystnad. Om den tilltalade skulle tvingas vittna under ed skulle detta direkt stå i strid med rätten att inte belasta sig själv. Rätten att tiga gäller vid polisförhör och i domstol.Under huvudförhandlingen i domstol så kan en målsägande inte kallas som vittne, och kan därför inte avkrävas varken att avlägga ed eller att svara på frågor, se 36 kap. 1 och 21 §§ rättegångsbalken. Målsäganden får höras i ett förhör men har ingen skyldighet att svara eftersom sanktionsmöjligheterna enbart är riktade till vittnen, vilket målsäganden som sagt inte kan vara, se 37 kap. 1 § och 36 kap. 17 § rättegångsbalken.Alltså har varken den tilltalade eller målsäganden skyldighet att uttala sig i rätten, men det får inte anse som någon fördel att inte svara på frågor eftersom domstolen då kommer göra sin bedömning utifrån enbart det som framkommer utöver den tilltalades alternativt målsägandens uttalanden/inställningar. Europakonventionen hittar du https://lagen.nu/1994:1219. Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Skoluppgift

2014-12-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! jag är studerande och har en fördjupningsuppgift om hur en dom ser ut. Min fråga är hur är ordning följer en dom från Högsta domstolen och vid en dom från hovrätten. Vad skriver man först och så vidare. Jag vet hur ordningen i en tingsdagsrätts är och jag vill se skillnaden.
Tom Sundin |Hej, Lawline har som policy att inte svara på frågor som har med skolarbeten att göra. Jag hoppas att du finner svaret på din fråga på annat håll.Lycka till!

Fråga om vittnesplikt för närstående

2014-12-16 i Vittna
FRÅGA |Hej! Är man som närstående till en målsägande tvungen att vittna i en rättegång? Och är man tvungen att vittna i ett fall där ens sambo sitter åtalad?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. En närstående till en part (ett begrepp som både målsägande och åtalad omfattas av) är inte skyldig att vittna enligt 36 kap. 3 § Rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Vad som menas med närstående i lagens mening framgår av nyss nämnda paragraf och är den som:är eller har varit gift med part,är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till part,är syskon till part,är i svågerlag till part på så sätt att den ene är eller har varit gift med den andres syskon, ellerär närstående till part på liknande sätt.Första delen av din fråga beror därför på vad du menar med närstående. Förutsatt att personen som du syftar på i din fråga är närstående till målsägande på något av de ovan beskrivna sätten finns det ingen skyldighet för denna person att vittna. Skulle personen inte vara en sådan närstående råder däremot vittnesplikt.  Vad gäller andra delen av din fråga är en sambo en sådan närstående som faller under beskrivningen "närstående till part på liknande sätt" och man har därför som sambo till en åtalad ingen skyldighet att vittna. Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter snatteri?

2014-12-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, såhär är det att jag varit inne i en affär (Ica maxi) lagt en schampo i en påse och gått ut från affären, vilket jag ångrar fullt. Jag blev haffad av civilare och polis tillkallades. Jag erkände mitt brott från första början och ville betala för varan. Men det gick inte och det blev polis förhör. Nu kommer det även bli ett till förhör och en åklagare ska inblandas. Jag är 15 år. Vad kommer nu att hända o vad är följderna. Mvh
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det du pratar om rör sig om snatteri (lagrum), gränsen mot stöld går vid 1000 kr. För snatteri kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på din ålder och schampos normala pris kommer dock inte fängelse bli aktuellt i ditt fall. Det rör sig alltså om böter. Om du fortfarande erkänner brottet finns möjligheten för åklagaren att meddela strafföreläggande istället för att inleda en rättegång (se 48 kap. RB). Det innebär att du slipper gå igenom en rättegång men du kommer ändå att få böter samt en anteckning i belastningsregistret. Detta förutsätter dock att du erkänner brottet och att åklagaren finner det klart vad straffet kommer bli. Alternativet är att åklagaren väcker åtal och att domstol prövar målet. Detta har du även rätt till varför ingen kan tvinga dig att godta ett strafföreläggande. Det troligaste är dock att åklagaren kommer ge dig möjlighet att gå med på strafföreläggande.

Förberedelse till FT-mål

2014-12-19 i Domstol
FRÅGA |Hej, Kommer bli kallad till en muntlig förberedelse i ett FT mål. Är livrädd och just nu sjukskriven för stressreaktion pga mängder av orsaker. Kommer inte att klara att närvara, det vet jag. Har panikångest varje sekund. Har bestridit yrkandet delvis. Vill ju inte ha tredskodom. Går det att vädja att delta per telefon? Vad händer om jag ändrar mitt ställningstagande dvs. medger skuld trots att jag bestridit först, för att tillmötesgå den som yrkar på skulden?
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Om du inte förmår inställa dig till den muntliga förberedelsen har du tre alternativ för hur du kan gå tillväga för att undvika att en tredskodom meddelas mot dig.1. Du kan framställa ett önskemål till domstolen om att få närvara vid förberedelsen via telefon eller videolänk. Att någon som ska delta vid sammanträdet känner påtaglig rädsla för att närvara i rättssalen är en skäl som domstolen särskilt ska beakta vid bedömningen om det finns anledning för att godta ett sådant deltagande (se https://lagen.nu/1942:740#K5P10S1). 2. Du kan även inställa dig via ett ombud genom att utfärda en rättegångsfullmakt (se https://lagen.nu/1942:740#K12P8S1 och https://lagen.nu/1942:740#K12P14S1). Om det i kallelsen till förberedelsen framgår att du ska inställa dig personligen vid påföljd av vite är detta alternativ dock inte möjligt (se https://lagen.nu/1942:740#K42P12S1). Vem som får vara ombud framgår av RB 12:2 (se https://lagen.nu/1942:740#K12P2S1). Det finns inget krav på att ditt ombud ska vara advokat. Om tar hjälp av en advokat som ombud kan nämnas att advokatens arvode inte är en ersättningsgill kostnad i FT-mål (se https://lagen.nu/1942:740#K18P8aS1).3. Ett sista alternativ är att du medger yrkandet helt. Det kan du göra genom att kontakta din motpart direkt. Därefter kan ni meddela domstolen att ni har ingått en förlikning och målet kan då avskrivas. Lycka till!

Registrering av dom genom stadfästelse

2014-12-17 i Domstol
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande tvistemål. Om man medgett skuld och fått en såkallad vanlig dom "stadsfäst" dom hamnar den då i någon form av register?! Tex vanliga register, belastningsregister osv? Eller är det bara i tingsrättens register?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Ett tvistemål kan avgöras genom en dom om stadfästelse, se 17:6 rättegångsbalken. Denna stadfästelse är verkställbar på samma sätt som en lagakraftvunnen dom enligt 3:1 utsökningsbalken. Registrering ska ske över alla mål vid en domstol enligt 6:1 rättegångsbalken, och allmänna handlingar är som huvudregel offentliga i Sverige. Detta innebär att den som vill kommer kunna begära ut domen från domstolen. Däremot hamnar domen inte i belastningsregistret, i detta förekommer endast registrering vad gäller brottmål. Det som kommer hända med domen är att den finns i domstolens register och kan begäras ut som en allmän handling, men den kommer inte att förekomma i belastningsregister eller liknande.Med vänliga hälsningar

Vittnesmål för närstående till målsägande

2014-12-15 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Det är så att jag är målsägande i ett fall av grov kvinnofridskränkning. Och det ska nu upp till tingsrätten. Min mamma och syster ska då vittna. Har jag som målsägande rätt att ha invändningar mot att dom ska vittna??
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Grundprincipen är ju att vem som helst är skyldig att vittna om han eller hon kallas. Det finns vissa undantag från detta, främst om man är närstående (Framförallt t.ex. familjemedlem eller liknande) till part i målet enligt 36 kap. 3 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740). Dels är dock detta frivilligt, och dels är inte målsäganden i sig en part i brottmålet. Om det är så att din mamma och syster av en eller annan anledning kan räknas som närstående till den som är åtalad för grov kvinnofridskränkning (exempelvis om det är en annan familjemedlem) kan de ha rätt att låta bli att vittna. Det finns dock ingen egentlig möjlighet för dig som målsägande att hindra dem från att vittna.Det är dock möjligt att deras vittnesmål tillmäts något lägre bevisvärde eftersom det rör något väldigt "personligt". Det är ju Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,