Rättegångskostnader vid hastighetsöverträdelse

2014-03-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Säg att jag blir stoppad för fortkörning, men jag tycker att polisen har använt fel metod för att få fram min hastighet. Om jag nekar och tvingas till rätten. Om jag förlorar i rätten. Blir jag skyldig till rättegångskostnaderna?
Johannes Spansk |Hej och tack för din fråga!Din fråga behandlar två olika rättsområden eftersom påföljden vid en eventuell hastighetsöverträdelse kan innebära både böter och återkallande av körkortstillstånd.Om vi ser till att du i första läget får böter vilket vanligtvis sker genom ett strafföreläggande i dessa fall har du möjlighet att neka strafföreläggandet och böterna. Om strafföreläggandet inte godkänns från din sida, kommer inget åtal att väckas per automatik, utan åklagaren får istället i varje enskilt fall besluta om åtal ska väckas. Åklagaren har som huvudregel en skyldighet att väcka åtal för alla sådana brott som det i detta fall är fråga om (se 20 kap 6§ rättegångsbalken). Dock kan åklagaren istället för att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse, om det exempelvis kan antas att brottet inte ger annan påföljd än böter eller villkorlig dom (se 20 kap 7§ 1-2 pt rättegångsbalken). Ifall åklagaren väljer att fortskrida med åtalsunderlåtelse kommer inga rättegångskostnader att utgå. Vid ett eventuellt åtal behöver inte den åtalade stå för rättegångskostnader förutom sina egna kostnader, exempelvis, resekostnader m.m. Om du blir dömd för ett brott kan det uppkomma kostnader försvarskostnader, men vid bötesbelagda brott tilldelas man vanligen inget offentligt biträde vilket innebär att sådana kostnader isåfall redan ligger på den åtalade ifall denne vill anlita försvarare själv. (se rättegångsbalken 31 kap 1-2 §§). Den andra delen handlar om ifall du blir av med ditt körtkortstillstånd vid sidan om strafföreläggandet. Detta är att se som ett förvaltningsbeslut. Detta utfärdas av länsstyrelsen och kan överklagas till förvaltningsrätten. Vid en eventuell rättegång i förvaltningsrätten gällande återkallelse av körkortstillstånd så utgår det inga rättegångskostnader för den enskilde.MVH

Rätt forum vid konsumentköp

2014-03-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det finns någon bestämmelse ang. vilken tingsrätt man vänder sig till?Exempel, Jag köper en jacka i Göteborg men bor i Stockholm. När jag kommer hem vissar det sig att jackan har flera fel. Butiken vill inte ta ansvar för detta och vill inte ta tillbaka jackan. Spelar det då någon roll om jag lämnar in en stämningsánsökan till tingsrätten i Göteborg eller Stockholm? Eller eftersom det är ett klädesplag, skall jag då vända mig till den allmäna reklamationsnämnden? Isf vad är skillnaden mellan tingsrätten och allmäna reklamationsnämnden?Tack på förhand!
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!Utgångspunkten är att stämningsansökan ska inges till tingsrätten på den ort där svaranden har sitt hemvist, 10 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Detta innebär att du enligt huvudregeln ska ge in stämningsansökan vid Göteborgs tingsrätt. Vid konsumentköp finns däremot ett konkurrerande forum som innebär att en konsument kan stämma näringsidkaren vid tingsrätten i den ort där där konsumenten har sitt hemvist, 10 kap. 8a § RB. Eftersom att det i det här fallet rör sig om ett konsumentköp, kan du välja mellan att stämma butiken vid antingen Göteborgs eller Stockholms tingsrätt.Lycka till!Hälsningar,

Har man rätt att få ta del av misstanke samt rätt att bli förhörd?

2014-03-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! För fyra veckor sedan fick jag telefonledes besked från polisen om att mina tre barn (i veckorna boende hos mamman och på helger och lov hos mig) förhörts i närvaro av personal från soc. Jag var misstänkt för något brottsligt gentemot barnen, som modern anmält mig för, berättade polismannen. Vad jag misstänks för har jag inte fått veta. Än mindre har jag fått bli förhörd. Mina jaktvapen och licenser beslagtogs omedelbart och polisen begär att jag inte träffar eller ens kontaktar mina barn. Nu har det gått fyra veckor och inga besked lämnas. Vare sig från polisen eller soc. Kan jag inte begära att åtminstone få veta vilka misstankar som riktas mot mig? Kan jag rimligen begära att få bli förhörd?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Rättegångsbalken 23 kap. 18 § kan man läsa att då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brott ska denne när den hörs, underrättas om misstanken. Det innebär alltså att om polisen skäligen misstänker dig för något brott så har du rätt att få ta del av misstanken, dock först när de väljer att förhöra dig.Det finns inte någon skyldighet för polisen att hålla förhör med dig bara för att det finns en misstanke om brott, därför kan du inte heller begära att få bli förhörd.Med skäligen misstänkt menar man att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka visar att en person begått gärningen. Skäligen misstänkt är en låg grad av misstanke, de som används är:- Kan misstänkas – ex. Flera personer fanns på plats men inget talar för att någon speciell begått brottet.- Skäligen misstänkt – ex. Ett vittne har sett en person vid brottsplatsen.- På sannolika skäl misstänkt – ex. Ett vittne har sett någon begå brottet- Tillräckliga skäl för åtal – ex. Åklagarenkan förvänta sig en fällande dom. Rätten kommer finna det ställt utom rimligt tvivel att personen begått brottet.Med vänlig hälsning

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

2014-03-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag undrar om polisen i en utredning kan kolla någons mail utan att behöva berätta för personen som "äger" mailen? Och så undrar jag om polisen kan se sånt man tagit bort från sin mail?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas av polisen vid förundersökning av brott som kan ge minst 6 månaders fängelse, se Rättegångsbalken 27 kap. 19§. Sådan övervakning är alltid hemlig. Ett offentligt ombud ska dock närvara då beslut om hemlig övervakning fattas, och det ombudet ska tillvara ta den enskildes rätt till integritet. Efter att övervakningen är avslutad ska den som utsatts för övervakningen, med vissa undantag, få upplysning om detta, se 27 kap. 31§. Vad gäller raderade mejl är det väl snarast en teknisk fråga om det går att återställa dem för att se innehållet, däremot är den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, dvs. leverantören, skyldig att lagra uppgifter som behövs för att säkerställa bl.a. vilka som kommunicerat samt var och när detta har skett. Uppgifterna ska sparas i sex månader, se lag om elektronisk kommunikation 6 kap. 16a§.

Klaga på föreläggande av ordningsbot

2014-03-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fick böter för att jag körde över heldragen linje. Detta gjorde jag för att det var dålig skyltning och bilar som kom och jag var tvungen att fortsätta lite för långt i trafiken så det hann bli heldraget. Polisen sa att det var väldigt vanligt att folk körde över den heldragna linjen och att det hände mycket olyckor där. De rekommenderade mig att överklaga.. Tror ni det finns chans till rättelse och vart överklagar jag.
Emma Persson |Hej och tack för din fråga!När man får böter av polis direkt på plats har man fått ett föreläggande om ordningsbot. Ett godkänt sådant föreläggande gäller som lagakraftvunnen dom. Det betyder att även om du tänker överklaga böterna så måste du ändå betala dem. Ordningsboten kan bara undanröjas om ditt godkännande inte kan anses som en giltig viljeförklaring, om det förekommit sådant fel vid handläggningen att boten bör ses som ogiltig, eller om boten av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 10 & 6 §§ rättegångsbalken (RB)). Överklagandet ska ske skriftligen, och ska lämnas in till tingsrätten inom ett år från det att boten utfärdades (59 kap. 10 & 7 §§ RB). RB hittar du https://lagen.nu/1942:740Med vänlig hälsning,

Vad grundar jäv

2014-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag tänkte idag anlita en advokat i en vårdnadstvist. Skrev ett mail till honom med uppgifter om oss samt målet. Fick svar att han inte kunde hjälpa mig i detta på grund av jäv. Frågade honom om vad han menar med jäv och fick till svar att han inte kunde svara på den frågan på grund av deras etiska regler. Nu undrar jag om det är så att han företräder min motpart eller har företrätt henne tidigare och därför inte kan ta fallet?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Då jag inte har insyn i ditt fall så kan jag inte besvara frågan varför advokaten inte kunde åta sig uppdraget, men jag ska besvara på ett allmänt plan vad jäv innebär för att ge dig mer information. En advokat är skyldig att iaktta god advokatsed i sitt arbete, se 8 kap 4§ Rättegångsbalken. Vad god advokatsed är beslutas av advokatsamfundet. Att undvika situationer där jäv finns ingår som en del av god advokatsed. Jäv innebär, i korthet ,en situation där en advokat har svårt att hålla sig oberoende till motparten alternativt har ett eget intresse i en fråga. Anledning till jäv kan vara allt från att advokaten har information som gör att advokaten inte kan ställa sig opartiskt till att advokaten har ett eget intresse som står i strid med fallet de erbjuds företräda. Möjligheten finns att advokaten inte kunde ställa sig oberoende till din motpart, men det kan även finnas andra anledningar till att denne nekat att ta sig an ditt fall med hänvisning till jäv. Tyvärr är det svårt att svara närmare på din fråga. Vänligen,

Hur sker återbetalning av undanröjt strafföreläggande?

2014-03-10 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, Fick just papper på att tingsrätten undanröjt ett godkänt Strafföreläggande mot mig hur blir de med böterna jag betalade, är detta nått jag får tillbaka automatiskt eller måste jag kontakta någon myndighet i så fall vilken?
Anna Helgesson | Hej, och tack för din fråga. När domen/beslutet att undanröja strafföreläggande har vunnit laga kraft, det vill säga att den inte längre går att överklaga, är det åklagarmyndigheten som markerar den som ”undanröjd” i deras system. När detta är genomfört får rikspolisstyrelsen information om att det är undanröjt, och de kan då återbetala beloppet som du har betalat in. För ytterligare information rekommenderar jag dig att kontakta åklagarmyndigheten eller rikspolisstyrelsen. Vänligen, 

Agerande efter ha fått en anmälan

2014-03-08 i Domstol
FRÅGA |Hej, en lördagskväll som gick snett. Var ute med en kompis, och vaknar upp i en cell och får reda på att jag hotat en taxi chaufför med yxa. Jag har en stor minneslucka på vad som hänt, de sista jag minns är att jag dansade och hade det kul, de jag fått reda på är att jag tagit taxi inte kunnat betala sagt att jag ska gå in och hämta pengar och kommer tillbaka med en yxa . Jag vet inte vad jag sagt eller gjort utan bara fått reda på att jag hotat chauffören. Det är skrivet en anmälan mosshandel på mig då jag saknade mobil plånbok och busskort, polisen tyckte det lät som jag kan ha blivit drogad. Har varit hos psykolog då jag mått väldigt dåligt av detta då det känns som detinte var jag. Är ostraffad sedan tidigare, polisen rådde mig att göra ett drogtest vilket jag gjorde men dock försent tror dr då det gått ca 18 timmar efter händelsen , hade även bula i pannan blåmärke på höften och sår på benet, och uppskattar minnesluckan till ca 8 timmar. Har redogjort vad jag druckigt och minns det till. 7 öl och högst 4st 4 cl shots. Ingen promilelhalt kollades på mig
Lars Bålman |Hej! Det som kan komma att hända är att en åklagare väcker åtal mot dig, och i så fall är det domstolens uppgift, inte din, att utreda vad som hänt. Du bör tala sanning och säga varken mer eller mindre. Om det är någon som blivit skadad eller fått egendom skadad, så kan det hända att denne/dessa kräver ersättning av dig, det vill säga en summa pengar. Om det är så att du inte minns så mycket, är det givetvis svårt för dig att avgöra om eventuella skadeståndsanspråk är berättigade, det vill säga om de verkligen har rätt till skadestånd (det krävs att du agerat med uppsåt eller varit vårdslös/oaktsam). Om det skulle bli så så kan du antingen komma överens med de som kräver ersättning om en rimlig summa, eller så kan du låta dessa ta saken till domstol. Om det är så att du själv blivit av med något så kan du polisanmäla det.