Närstående

2014-08-26 i Vittna
FRÅGA |På Essingeleden påkördes bilen från sidan av en annan bil. Det råder ingen tvekan om att den påkörande bilen var helt orsakade olyckan. Föraren av denna bil förnekar detta och har till försäkringsbolaget angett att hans medåkande hustru kan vittna till hans fördel. Bolaget vill därför anföra att den enligt min mening påkörande bilföraren inte är fullt ansvarig. Är det möjligt att hustrun godtas som vittne?
Abraham Zeito |Hej, och tack för din fråga! I Sverige har vi vittnesplikt som innebär att man är skyldig att vittna om man kallas som vittne. Detta framgår av 36 kap. 7 § rättegångsbalken (RB). Var och en som inte är part i målet får höras som vittne vilket framgår av 36 kap. 1 §. Dock följer ett antal undantag. En närstående omfattas av detta undantag. I det här fallet så handlar det om en hustru som räknas som närstående part och det innebar endast att hon inte är skyldig att vittna, detta framgår av 36 kap. 3 § RB. Rätten (domstolen) ska då informera vittnet, hustrun i det här fallet, att hon inte är skyldig att vittna och hon kan då välja att inte göra det. Dock betyder det inte att hon inte får vittna om hon vill. Man gör detta bland annat för att klargöra om vittnet till part eller saken står i något förhållande som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets berättelse eller om det annars finns omständigheter av betydelse i detta hänseende. Detta framgår av 36 kap. 10 § RB.Så att svaret på din fråga är jakande. Hustrun får kallas och höras som vittne. Hoppas att ovanstående besvarade din fråga och hoppas att det löser sig! Du är varmt välkommen att höra av dig ifall du har fler frågor och funderingar.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Påföljd vid misshandel

2014-08-14 i Domstol
FRÅGA |Hej! I november blev min ex-sambo fälld för misshandel. I början var rubriceringen grov kvinnofridskränkning. Den ändrades till tre fall av misshandel när jag valde att inte säga så mycket i de kommande förhören. Åklagaren sa innan rättegången att han skulle yrka på tre månaders fängelse. Under rättegången valde jag att inte säga så mycket och jag märkte åklagarens frustration men min sambo hade lovat att han skulle bättra sig och sa att om han får fängelse så är det slut. Han klarade sig med dagsböter och villkorligt. Nu är det dags för rättegång igen i oktober. Två fall av misshandel och två olaga hot. De bilder som finns på mig är otäcka då jag blev helt blå i ansiktet och ögat svällde igen och jag var helt blå på armen. Vad kan det bli för straff? Han har ju villkorligt. Jag mår oerhört dåligt över att gå och vänta på rättegången. Min kompis, min chef, en arbetskompis och polisen som gjorde anmälan är även kallade. Det som gör så ont med är att han jobbar på en akutmottagning just nu och tar hand om dem som varit med om just detta... Vad kan jag vänta mig?
Anes Sabic |Hej,Inledningsvis vill jag säga att jag beklagar det som har hänt. Jag hoppas att skadorna du fick har läkt och att du idag mår bättre.Vad straffet kommer att bli är oerhört svårt för mig att säga. Det är rätten som i en huvudförhandling har att bestämma skuld- och påföljdsfrågan utifrån den bevisning som finns att tillgå. Det skall dock sägas att det inte är till gagn för din ex-sambo att han tidigare är dömd och att han har en villkorlig dom sedan tidigare avseende samma typ av brott.Enligt 3 kap. 5§ kan den som tillfogar någon kroppsskada dömas för misshandel till fängelse i högst två år, se https://lagen.nu/1962:700. Om rätten finner att brottet är att se som ringa döms gärningsmannen till böter eller fängelse i högst sex månader. Hoppas att mina svar hjälpte!Med vänlig hälsning, 

Förlikning utan domstol

2014-08-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |hej om man har som plan att stämma en butik på ersättning pga kränkning av personlig integritet pga icke skyltad kamera övervakning, kan man då innan lämna en avsiktsförklaring med ens planer och be dom ta ställning innan? alltså om dom vill göra upp utan rättegång?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Tack för att Ni har valt att vända er till Lawline med era juridiska frågor.Det är fullt möjligt att försöka lösa en uppkommen tvist på egen hand med sin motpart innan man drar tvisten inför domstol. En sådan lösning medför ofta fördelar för bägge parter - bland annat undviks dyra rättegångskostnader, offentlighet m.m. Framförallt kan en sådan lösning vara tidsbesparande.

Gemensamt köpt hund men står inte som ägare

2014-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vi står i begrepp att skilja oss (gifta). Vi har gemensamt köpt hunden men den står på min man. Vi har delat kostnaderna för hunden i alla år (12). Kan man nånstans kräva gemensam vårdnad. Vi kommer inte överens.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Juridiskt klassas hundar som lös egendom. Någon motsvarighet till föräldrabalkens ”gemensam vårdnad” finns inte för hundar. Eftersom en hund är lös egendom så innebär det att det är den som äger hunden som har rätt till den. I det här fallet har ni gemensamt köpt hunden men din man står som ägare på papperet. Om du kan bevisa att hunden har köpts gemensamt, tex genom vittnen, kan du väcka en fastställelsetalan i domstol om att du äger hälften av hunden enligt RB 13:2 https://lagen.nu/1942:740Behöver du hjälp med detta kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

"Allmänna regler" i RB 1 kap. 3 d §

2014-08-26 i Domstol
FRÅGA |Hej!I Rättegångsbalkens 1 kap. 3 d § står i andra styckets första mening "...yrkar att allmänna regler ska...".Vad menas med "allmänna regler?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 1 kap. 3 d § behandlar tingsrättens sammansättning i fråga om s.k. förenklat tvistemål (småmål), dvs. mål där värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av det för året rådande prisbasbeloppet. År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kr. När det är fråga om förenklat tvistemål ska tingsrätten bestå av endast en lagfaren domare, till skillnad från vanliga tvistemål där rättens sammansättning är tre lagfarna domare (RB 1 kap. 1 a § 1 st.). Med "allmänna regler" i RB 1 kap. 3 d § avses att rätten består av tre lagfarna domare.MVH

Res judicata

2014-08-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, A gör affärer med B och att B alltid betalar sina fakturor sent. Vid en leverans betalar B sin faktura långt efter sista förfallodatum. A tröttnar och stämmer B på 60 000 kr på grund av att de inte betalat in fakturan i tid. Det blir en huvudförhandling där B nekar att de har gjort den påstådda beställningen. A hittar inte det avgörande bevismaterialet i målet och käromålet ogillas. Kan A, efter att ha funnit bevisen drygt ett halvår senare, göra ny stämningsansökan med samma yttrande?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Om ett käromål ogillas och domen inte överklagas inom tre veckor vinner den laga kraft. Konsekvensen av detta blir att rättssaken anses avgjord och inte kan prövas på nytt. Det kan även uttryckas så att domen äger rättskraft (res judicata), vilket framgår av rättegångsbalken (1942:740) (RB) 17 kap. 11 § 1 st. Det bör nämnas att rättskraften är begränsad till "samma sak" och mål som inte faller under detta begrepp kan utan hinder tas upp. Vad som anses vara samma sak är inte otvistigt men jag vill påstå att ett nytt mål mellan samma parter som du beskriver, där det enda nya förhållandet är ny bevisning, måste falla under "samma sak" och därför skulle avvisas av rätten.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Begära ut förundersökning

2014-08-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min morsa var kidnappad från Sverige i 2012. Nu polisen nerlagt .. Och jag vill hämta ut Helva Förundersökningen.. Eller akt.. Dem säger för att hämta ut jag måste ber deras rättsgruppen skriftligen varför??? Jag anmält och hon min morsa.. Hur kan hämta ut???
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är i regel en allmän handling då det förs löpande. Förundersökningen omfattas dock av sekretess.  Denna sekretess upphör dock i regel att gälla när åtal väckts. Efter att åtal väckts är förundersökningen med andra ord offentlig och kan begäras ut av vem som helst. Ifall åtal väckts tipsar jag om att höra av dig till den tingsrätt som tog emot åtalet.Fastän inte åtal väckts borde du ha rätt att få ta del av förundersökningsprotokollet från myndigheten - med undantag för ifall det är belagt med sekretess. Det borde räcka att du hör av dig till deras registrator som sedan skickar den till dig (beroende på antal sidor kan du behöva betala för kopiorna).Med vänliga hälsningar,

Ny prövning av samma sak?

2014-08-05 i Domstol
FRÅGA |I ett brottmål har jag förnekat min underskrift på en borgenshandling, domstolen dömer till min fördel dvs friar med motiveringen att det inte är bevisat att underskriften är äkta. Någon tid senare i ett annat mål ( tvistemål ) kommer domstolen fram till att underskriften av borgenshandlingen är äkta, döms att infria innehållet i borgenshandlingen. Nu till min fråga, sedan högsta domstolen i slutet 2013 fastställt principen att samma handling inte ska kunna prövas två gånger i olika processer och leda fram till ansvar, undrar jag med vad som ovan beskrivs inte utgör exempel på detta. Huruvida det krävs mer info ber jag er höra av sej.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är precis som du säger att samma sak inte ska kunna prövas två gånger (detta kallas inom juridiken för res judicata och innebär i korthet att en domstol inte kan pröva en fråga som redan är avdömd om den vunnit laga kraft. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga).Om man exempelvis blir friad i ett brottmål kan man inte åtalas för samma sak igen i ett nytt brottmål. Detsamma gäller för tvistemål.Men brott- och tvistemål är två skilda processer och utgör olika delar i rättssystemet. Det innebär exempelvis att om en domstol friat någon för någonting i ett brottmål kan man fällas för samma sak i ett tvistemål och vice versa.Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänliga hälsningar,