Om att lämnas tillfälle att åtgärda skada

2013-07-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Bror min blev 2005 dömd till böter + att åtgärda skador eller betala skadestånd p g a av skador på en lägenhetsdörr ( ett knytnävsstort hål i plywooden mitt på dörren) . I domslutet står det att han ska lämnas tillfälle att åtgärda skadorna själv och om han inte gör det ska 27000 Skr + ränta betalas. Då skulle två dörrar åtgärdas eftersom fastighetsägare ville ha samma dörrtyp på det våningsplan skadan skett. Han försökte vid några tillfällen att få möjlighet att åtgärda skadan men eftersom lägenheterna skulle vara utan dörr i 8 timmar lyckades han inte få till det. och sedan "rann det ut sanden". Nu fick han ett skadeståndskrav på 27000 Skr i förra veckan, dvs 8 år efteråt. Fastighetsägarna har inte hört av sig sedan 2005 och huset är "förfallet" . Han skulle naturligtvis ha åtgärdat skadan när han har haft så lång tid på sig, och det erkänner han. Nu har han kontaktat snickeriverkstad och lämnat tre datum till fastighetsägare då dörrar kan åtgärdas, men de vägrar ge honom den möjligheten. De vill ha pengarna för de har andra idéer för det huset - fick han som svar. Kan de göra så? I domslutet står det inget sistadatum då dörren ska vara åtgärdad.
John Eiman |Hej, och tack för din fråga!Som du beskriver står det i domslutet att han ska lämnas tillfälle att åtgärda skadorna själv, och om han inte gör det ska 27000 kr betalas.Om de i realiteten använder pengarna till att reparera skadorna, eller för andra idéer spelar egentligen mindre roll. Det som är det viktiga här är om han lämnats tillfälle att åtgärda skadorna själv, och inte har gjort det. Har han aldrig lämnats något tillfälle att åtgärda skadorna kan de inte kräva pengarna, eftersom domslutet i första hand ger honom tillfälle att reparera skadorna, och i andra hand ger den andra parten rätt att få ersättning för sina skador.Utifrån hur du beskriver situationen framstår det som att han lämnats tillfälle att åtgärda skadorna, men att han av olika anledningar inte lyckats med det. Då ska enligt domslutet 27000 kr betalas istället.Att lämna tillfälle att åtgärda skadorna bör inte ses som en skyldighet för motparten att ge honom flera chanser. Vill han åtgärda skadorna själv, och kan göra detta, ska de lämna tillfälle för honom att göra detta. Har det skett har de rätt att begära pengarna, har det inte skett har han rätt att lämnas tillfälle att åtgärda skadorna innan betalning blir aktuellt.Utifrån din fråga ser det enligt min mening inte ljust ut för honom, men det kan finnas nyanser i det här fallet som inte framgår av din fråga eller som jag helt enkelt inte snappar upp.Hoppas att svaret varit till hjälp.Med vänliga hälsningar

Kroppsvisitering samt genomsökning av föremål

2013-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Igår gick jag ut med min son i barnvagnen. Polisen gick förbi och stannade, bad att få visitera mig. De sa att jag slängt något när de kommit och gått åt annat håll. Sedan kollade de också barnvagnen. Får de göra det. Jag tror de kollade mig bara för att de vet vem jag är. Det är fel att de blandar in min son också, får de kolla mina saker hur som helst med. Känns fel.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga. Enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken föreligger rätt för polis att genomföra kroppsvisitation då det finns anledning att anta att ett brott med fängelse på straffskalan har begåtts. Vad det skulle kunna röra sig om för något brott nämner du inte och därav går sådan bedömning ej att göra. Vanligt är kroppsvisitation görs i samband med narkotika- och vapenbrott, där det finns fängelse på straffskalan.  Gällande rätt att gå igenom barnvagnen så inkluderas den i kroppsvisitationen. I praxis har fastställts att vid kroppsvisitation kan även sådant föremål som person ”skjuter med handkraft” samt har fysisk kontroll över bli föremål för kroppsvisitationen. Således har polisen enligt dina uppgifter ej begått några felaktigheter såtillvida de haft skäl att misstänka dig för brott, vilket inte går att bedöma utifrån de uppgifter som du lämnat.Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1Vänligen,

Vittna mot närstående

2013-06-30 i Vittna
FRÅGA |HEJ Måste man vittna mot sina egna barn ,? eller kan man neka detta??
Sebastian Caicedo Gordh |Hej och tack för din fråga! Nej, enligt rättegångsbalken 36 kap. 3 § (se https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1) behöver man i rättegång inte vittna mot bland annat sina barn eller föräldrar om de är part i målet. Man kan alltså neka till detta. Vänligen

Förutsättningar för rättshjälp

2013-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur fungerar det med rättshjälp? Jag har en tvist pågång. Jag fick rättshjälp eftersom jag hade begränsad inkomst. Nu har jag började jobba igen i juni men tvisten är ännu inte klar. Någon aning om hur räknar dem kostnader på min del? Beräkna de dem kostnader innan juni med rättshjälp insats och sedan debitera 100% för alla kostnader efter juni? Eller eftersom jag börjar jobba igen i juni, och mina räkningar kommer kanske senare i december, måste jag betala hela beloppet för hela processen ändå?
Linda Davidsson |Hej och tack för sin fråga!Rättsskyddet i din hemförsäkring är vad du ska utnyttja i första hand, och det är först när detta inte räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (se 9 § rättshjälpslagen https://lagen.nu/1996:1619 ). Du kan beviljas rättshjälp om villkoren i 6-8 §§ rättshjälpslagen är uppfyllda: du får inte ha en årsinkomst som översiger 260 000 kr (där man räknar in din underhållsskyldighet mot barn eller andra, din skuldsättning och dina inkomster i övrigt, se 38 § rättshjälpslagen), det får inte finnas andra sätt att tillgodose ditt behov av juridisk hjälp (därutöver krävs som huvudregel att du på egen bekostnad tagit del av juridisk rådgivning i minst en timme), och det ska vara "rimligt" att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till "angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" (8 § rättshjälpslagen). Om det är rimligt eller inte avgörs genom en bedömning av bl.a. hur stort allmänt intresse det anses finnas av att den fråga, som du sökt rättshjälp för, löses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och om motparten har ombud. Observera att lagen säger "bidrar". Att du beviljas rättshjälp innebär alltså inte att staten går in och betalar alla dina kostnader för juridisk hjälp, utan du ska betala en s.k.rättshjälpsavgift som beror på värdet av den juridiska hjälpen och dina inkomster beräknade enligt ovan (se 23 § rättshjälpslagen). På Rättshjälpsmyndighetens hemsida (www.rattshjalp.se) finns matnyttig information om förutsättningarna för att få rättshjälp. Så länge du fortfarande uppfyller kraven ovan så är du fortsatt berättigad till rättshjälp eftersom man beräknar efter årsinkomsten.Vänligen,

Partsinsyn för misstänkta

2013-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vi har anmält en kvinna för stöld och det har kommit till vår kännedom att polisen som utreder ärendet har lämnat ut känsligt sms-material till henne ur utredningen. Är det tilllåtet att lämna ut sådana uppgifter till den som är anmäld för brottet?
Dhurata Hasani |Hej,Tack för er fråga.Den som är part i ett ärende, såsom den misstänkte i undersökningen, har alltid rätt att utfå till ärende hörande handlingar som är allmänna och offentliga. Denna partsinsyn regleras i bland annat i förvaltningslagen 16 § och förvaltningsprocesslagen 43 §. Rätten till partsinsyn för misstänkta till brott fastslås specifikt i rättegångsbalken (RB) 23 kap 18 §, vilket anses vara ett utflöde av principen om rätten till en rättvis rättegång och försvar och Sveriges åtagande till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6. Det som tillförts ärendet, utöver allmänna handlingar, utgör även andra handlingar som skriftliga utredningar och uppteckningar. Rätten omfattar också utredningsmaterial som inte utgår skriftligt material såsom muntliga upplysningar, iakttagelser vid syne- och besiktningsförrättningar och föremål. Av denna information torde sms- material utgöra handlingar som den misstänkte har rätt till men viktigt att ha i åtanke är att myndigheter anses ha en viss frihet att avgöra vad som ska tillföra ärendet sakuppgift och därmed omfattas av partsinsynen.Generellt utgör sekretess inget hinder mot att en part tar del av det som tillförts ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 10 kap 3, dock påtalar samma paragraf att sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Ett exempel på vad som skulle uppfylla rekvisitet för synnerlig vikt är uppgift om vem som gjort en anmälan om sekretessen är nödvändig för att skydda anmälaren från repressalier.  I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda. Detta undantag har dock ett eget undantag såsom reglerat i i OSL 10 kap 3 § 2 stycket vilket anger att rättigheter enligt RB alltid har företräde framför sekretessen. Detta innebär att sekretessen i detta fall, såtillvida den tillför ärendet sakuppgift av relevans, inte begränsar den misstänktes rätt att få ta del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärendet.

Reseförbud

2013-06-30 i Domstol
FRÅGA |Har man rätt att ansöka om nytt pass om man blivit dömd för grov misshandel (domen blev 1 år och 3 månaders fängelse)? Domen är överklagad till hovrätten som ännu inte prövat ärendet. Får man resa utomlands (inom EU) innan hovrätten fastställt domen?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Så länge du inte är belagd med reseförbud finns det inga hinder för dig att skaffa ett nytt pass eller resa utomlands innan domen är fastställd. Vill du läsa mer om reseförbud kan du ta en ttit på ett tidigare Lawlinesvar:  http://lawline.se/answers/1954/ , eller läsa mer i rättegångsbalkens kapitel 25 som du hittar https://lagen.nu/1942:740 .Med vänliga hälsningar,

Återkallelse av talan

2013-06-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Klander av tvångsskifte? Man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag undrar om man kan ångra sig och dra tillbaka ansökan innan förhandlingen sker i tingsrätten? Blir man ersättningskyldig ?
Alexander Engström |Hej!Då din fråga redan besvarats av Lawline hänvisar jag dit: http://lawline.se/answers/2210Om du inte är nöjd med vårt svar kan du självklart skriva in igen och omformulera frågan.Med vänliga hälsnignar