Vad är teknisk bevisning?

2014-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag kan se att ni nämner "teknisk bevisning" i några av era svar. Kan ni förklara vad som innebär med just teknisk bevisning? Tack på förhand!
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Teknisk bevisning är en typ av bevisning. För att styrka vad som hänt, krävs i en rättegång, någon form av bevisning. Bevisning kan bestå av en mängd olika saker. Bevis kan till exempel vara ett vittne, en film eller ett skriftligt avtal. Teknisk bevisning kan bestå av till exempel en DNA-analys, ett alkoholutandningsprov, hårstrån eller blod. Teknisk bevisning är således ett ord som används för att sammanfatta viss typ av bevisning. Teknisk bevisning kan vara till hjälp för att försöka bevisa att en viss person har gjort något eller, befunnit sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Hoppas ovanstående ger dig en lite tydligare bild över vad teknisk bevisning kan tänkas vara.

Vad gäller vid resning

2014-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fråga om hjälp med en eventuell resningsansökan pga. rättsfel.
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga. När en dom vunnit laga kraft kan den bara undantagsvis ändras. En dom kan till exempel ändras genom resning. Resning innebär att målet tas upp, och prövas på nytt. Om du vill begära resning av en dom meddelad av en tingsrätt gör du det i hovrätten. Vill du begära resning av en hovrättsdom gör du det i högsta domstolen. Grunderna för om en resningsansökan ska beviljas eller ej varierar lite beroende på om det är tvistemål eller brottmål, och om det är brottmål, om det är till den tilltalades fördel eller nackdel.Några exempel på grunder som kan leda till att resningsansökan beviljas är; att domen grundar sig på en uppenbart felaktig rättstillämpning eller att det framkommit nya bevis eller omständigheter som är av betydelse.Jag hoppas att denna information gör det lite tydligare. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om det är något mer du undrar över.

Vittnes vägran att besvara fråga

2014-10-22 i Vittna
FRÅGA |Hej.När man har blivit kallad för att vittna i tingsrätten, är "det kan jag inte svara på" "det är en för komplicerad fråga" "jag känner att jag på grund av egen säkerhet inte kan svara på den frågan" osv giltiga svar på frågor under förhandlingarna?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att utan fog öppet vägra uttala sig i en fråga är inte brottsligt, men kan medföra såväl vite och häktning i upp till tre månader som ansvar för de ökade rättegångskostnader som därav föranledes (se 36 kap. 21-23 §§ rättegångsbalken). Föreligger emellertid giltig anledning att inte yppa viss omständighet är det förstås tillåtet ange att hinder föreligger utan att behöva avslöja vad hindret består i om detta skulle kunna föranleda att vittnet själv utpekas som brottslig eller dyl.I vilka fall det är tillåtet att vägra yttra sig framgår likaledes av rättegångsbalkens 36 kapitel. Det görs där skillnad mellan fall då en viss person ej alls får vittna (se 1 och 4 §§ samt i viss mån 5 §), själv får välja om vittnesmål skall avläggas (se 3 § och till viss del 2 §) samt äger rätt att ej uttala sig i viss fråga (se 5 och 6 §§). Vidare får i föregående stycke berörda tvångsmedel ej brukas mot de som åsyftas i 4 §, vilka ej heller får avlägga ed och sålunda inte kan göra sig skyldiga till brottet mened (se 15 kap. 1 § brottsbalken).De fall i vilka en person inte får vittna är när denne antingen är part i målet, inte fyllt femton alt. är psykiskt störd och därav kan anses olämplig eller när vittnesmålet rör en uppgift som omfattas av sekretess (med vissa undantag) (se 36 kap. 1, 4 och 5 §§ rättegångsbalken). En parten närstående äger själv välja om vittnesmål skall avläggas medan en domare i målet skall pröva om denne vet något som kan tjäna som upplysning (se 3 och 2 §§ nämnda kapitel i nämnda lag).Slutligen framgår av 6 § ovan berört kapitel i ovan berörd lag att ett vittne får vägra yttra sig om en yrkeshemlighet (såvida inte synnerliga skäl talar för ett yppande) eller en brottslig alt. vanärande handling som vittnet eller en denne närstående utfört.Du äger sålunda öppet ange att Du inte kan uttala dig i viss fråga men kan under vissa omständigheter ådra dig rättegångskostnadsansvar samt bli utsatt för tvångsmedel om skälet till vägran att besvara en fråga inte anses giltigt.Rättegångsbalken i dess helhet finner Du här och brottsbalken här.Vänligen,

Strafföreläggande

2014-10-10 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Jag är nyfiken på eventuella nackdelar med att neka ett strafföreläggande. Tillkommer det eventuellt högre kostnader än bötern man blivit dömd till? Kan straffet ändras (läs höjas)? Finns det några andra nackdelar än att det prövas igen?Vet att det är låg chans att åklagaren skulle droppa fallet. I övrigt är fallet solklart med 4-5 trovärdiga vittnen. Även om brottet är en riktigt skitgrej som man helst inte skulle bli registrerad i brottsregistret för.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Den process som följer efter att någon misstänks ha begått ett brott regleras i Rättegångsbalken, (RB), som du finner här.Strafföreläggande är ett sorts alternativ till åtal, Åklagaren skickar då hem ett föreläggande som när det skrivs på innebär att den misstänkte erkänner gärningen. Också den föreslagna påföljden (böter, villkorlig dom eller en kombination av dessa) erkänns. Därmed är den misstänkte ”dömd” till detta brott, men slipper inställa sig vid domstol. Detaljerade regler om hur ett strafföreläggande genomförs i praktiken hittar du i 48 kap RB.Det finns många fördelar med att erkänna ett strafföreläggande istället för att behöva ta målet till domstol. Hela processen går fortare, ofta kan det vara skönt för den misstänkte att få saken ur världen. Du vet vad du döms för, i en framtida rättegång kan straffet komma att bli hårdare. Dessutom blir strafföreläggande oftast billigare för både staten och den misstänkte. Detta eftersom du vid en fällande dom i domstol kan tvingas stå för en del av rättegångskostnaderna (vissa kostnader subventioneras dock av staten, beroende på hur stor din årsinkomst är). Rättegångskostnader för en dömd tilltalad regleras främst i 31 kap 1 § RB. Nackdelen är givetvis att du erkänner brottet och därför inte får en chans att bevisa din eventuella oskuld. Du bör vara medveten om att även ett strafföreläggande leder till en markering i brottsregistret. Dock låter det på din fråga som att bevisningen är ganska betungande och om utsikterna för en friande dom inte är så stora, rekommenderar jag att godkänna strafföreläggandet. Du vet då vad du döms för och det är både snabbare, mindre mentalt krävande samt billigare än att uthärda en lång domstolsprocess.Vill du läsa mer om strafföreläggande kan du kika in på Åklagarmyndighetens hemsida, vilken du finner här.

Rätt till offentlig försvarare

2014-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Detta gäller stöld i butik. En person som lider av OCD vilket yttrar sej i tvångsmässiga stölder o snatterier, stjäl varor för ca 2000;- Personen ifråga har under årens lopp blivit dömd till böter för olika snatterier. Nu har det senaste brottet gått till åtal. Har man alltid rätt till en offentlig försvarare? Det finns ju i detta fallet verkligen förmildrande omständigheter. Tack på förhand!
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller rätten till offentlig försvarare aktualiseras rättegångsbalken (RB) 21 kap. 3 a §. Först vill jag nämna att den misstänktes ekonomi saknar betydelse när beslut om offentlig försvarare fattas. Det finns två situationer när offentlig försvarare utses utan att någon prövning av behovet för detta görs. Den första gäller när den misstänkte är häktad eller anhållen. Så verkar inte vara fallet för personen du skriver om. Det andra situationen gäller vid allvarligare brott, närmare bestämt vid brott där det inte är stadgat lindrigare straff än sex månaders fängelse. Eftersom tillgreppet du beskriver ligger på 2000 kronor är det aktuella brottet stöld enligt brottsbalken 8 kap. 1 § (gränsen mot vad som utgör snatteri går som utgångspunkt vid 1000 kronor). Stöld är inte ett sådant allvarligt brott som i sig ger rätt till offentlig försvarare.RB 21 kap. 3 a § st. 2 anger vidare tre typsituationer då det kan föreligga rätt till offentlig försvarare. Den första är om det kan anses behövligt med hänsyn till utredningen av brottet. Med detta avses t.ex. att det finns bevisfrågor i målet som inte är helt enkla.Den andra situationen är om det är tveksamt vilken påföljd som ska utdömas och att det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom. Det är osäkert om detta kan vara aktuellt i den situation du beskriver, personen har tidigare blivit dömd för snatteri men det är svårt att säga om någon annan påföljd än de nämnda kan bli aktuella.Den tredje situationen är om det finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden att en offentlig försvarare utses. Det har således betydelse vilken förmåga den misstänkte har att sköta sitt försvar, t.ex. med anledning av personens ålder. Omständigheten att personen har OCD skulle kunna tala för sådana särskilda skäl som avses i lagen.Jag kan tyvärr inte ge ett mer exakt svar på om det föreligger rätt till offentlig försvarare just i det fall du anger. Det är domstolen som avgör om en offentlig försvarare ska utses - RB 23 kap. 4 §. Frågan tas upp om rätten anser att det finns anledning att göra det. Notera att den misstänkte själv kan framställa begäran om att offentlig försvarare ska utses.Beslutar tingsrätten att inte utse en offentlig försvarare finns möjlighet för personen att överklaga detta. Hur det än blir i detta fall kan det vara tryggt att veta att domstolen är förpliktigad att se till att målet blir fullständigt utrett - RB 46 kap. 4 §. Utses inte en offentlig försvarare och har den misstänkte inte utsett en privat försvarare måste domaren i ökad utsträckning hjälpa den tilltalade att utföra sin talan.Vänliga hälsningar

Vittnesplikt

2014-10-28 i Vittna
FRÅGA |Hej, tacksam för ert svar. Min dotter (17 år) har blivit kallad som vittne i ett misshandel och vapenbrott. Dessa personer grovt kriminella och jag är rädd för vilka konsekvenser det kan få för min dotter om hon pekar ut den skyldiga. Polis har förhört min dotter och hon uppgav vad hon sett, hon bekräftade där den skyldige. Fråga: - kan hon utebli från rättegång, ev. Konsekvenser? - hävda hon inget minns. (Trots hennes vittnes förhör med polis) Finns annan "väg" igenom detta? Tack på förhand
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!I Sverige råder en allmän vittnesplikt vilket innebär att alla som blir kallade som vittnen är skyldiga att avlägga vittnesmål, med ett fåtal undantag (t.ex. vittnesmål behöver ej avläggas mot närstående). Reglerna om vittnen finns i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Den som har kallats som vittne ska vid vite infinna sig vid förhandling inför rätten, enligt 36:7 RB. Se 36 kap. RB, https://lagen.nu/1942:740#K36Om din dotter under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen kan hon begå mened, enligt 15:1 BrB. Det är därför av stor vikt att hon talar sanning i sitt vittnesmål.Om din dotter hotas för att hon ska avstå från att avlägga sitt vittnesmål, bör detta polisanmälas eftersom det kan ses som övergrepp i rättssak. Ni har även en möjlighet att vända er till polisen för att få skydd i form av vittnesskydd.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Rätt till försvarare vid polisförhör

2014-10-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vår 18-årige har blivit polisanmäld av kvinnlig klasskamrat, och fd flickvän, och inväntar nu polisförhör som vi förstår det. Följande tror vi har hänt: Gymnasieklassen är på studieresa i europeiskt land. På kvällen blir flera berusade och mellan vår son och fd flickvän uppkommer så småningom munhuggning. Enligt utsago knuffar vår son flickvännen och sparkar henne på smalbenet, säger troligen också en del saker. Eventuellt är det båda parter som gör och säger olika mindre lyckade saker. Hon har nu polisanmält händelsen och vår son inväntar kallelse från polisen.Så till vår fråga: Detta är en ovan och skrämmande situation för oss alla, hur gör vi för att vår son ska få tillgång till en försvarare redan vid det inledande polisförhöret? samt Hur bör han förhålla sig/vad bör han tänka på inför och under polisförhöret?Tack på förhand!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En offentlig försvarare utses när förundersökningen har gått så långt att någon skäligen misstänks för brottet, vilket den misstänkte måste delges, enligt 23:18 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet är bland de sista som kallas till förhör och kommer informeras om rätten till en offentlig försvarare i kallelsen. Se 23:18 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P18Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. RB. Av 21:3a framgår det att om den misstänkte är anhållen eller häktad misstänkt ska offentlig försvarare utses på hans/hennes begäran eller brottet som han/hon misstänks för är ett brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. Ju grövre brottet är desto större är sannolikheten för att du kan få en offentlig försvarare.Utöver det kan offentlig försvarare utses: om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, ellerom försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, ellerom det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Rätten till offentlig försvarare beror på brottet och i fall 1-3 utses en offentlig försvarare av rätten utan någon särskild begäran efter en bedömning som rätten gör själva.Se 21 kap. RB och 21:3a RB, https://lagen.nu/1942:740#K21 och https://lagen.nu/1942:740#K21P3aNi har alltid möjligheten att anlita en privat försvarare åt er son (då utses inte en offentlig försvarare till åt er son). Försvararen har rätt till att närvara vid förhöret enligt 23:10 4 st. RB, om det inte är till men för utredningen. Undersökningsledaren bestämmer vem som får närvara vid förhör, enligt 23:10 1 st. RB, men det är värt att nämna att möjligheterna till att vägra försvararen närvaro vid förhöret är ytterst begränsade.Förhör får hållas med vem som helst som kan antas lämna betydande upplysning för utredningen, enligt 23:6 RB. Kallelsen kan kombineras med vite och det kan ev. bli aktuellt med hämtning av polisen till förhöret, enligt 23:6a och 23:7 RB. Det finns ingen allmän skyldighet att prata under polisförhöret (med eller utan försvarare), men allt som framkommer under förhöret och förundersökningen kan komma att användas under en ev. rättegång. Åklagaren kan komma att använda polisförhöret om den misstänkte säger en sak i polisförhöret och sedan ändrar sin historia i rättegången. Jag skulle rekommendera att ni berättar vad som hände och håller er till den utsagan under hela rättegången, om det blir någon.Se 23:6, 23:6a, 23:7, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P6a och https://lagen.nu/1942:740#K23P7Hoppas detta var till hjälp!Kontakta mig på musshh121@studentmail.oru.se om ni har fler frågor.Med vänliga hälsningar

Envarsgripande för snatteri

2014-10-09 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Jag befann mig i en vanlig matbutik och skulle handla, där observerade jag två yngre tjejer som stressade in, varav den ena plockar på sig godis och läsk för en summa på ungefär 60-70 kronor vilket jag bevittnade. Jag observerar när de lämnar butiken i full hast. säger till butikspersonalen som ber mig att springa efter henne innan hon försvinner helt. Jag kommer ikapp henne, tar tag i henne och säger till henne att hon får vänta en stund, då börjar hon försöka slita sig och försvinna - och då väljer jag att göra ett envarsgripande för snatteri och tar då i lite hårdare än i början då hon gång på gång försöker att slita sig. Jag och en av butikspersonalen går med henne in i butiken igen, där vi håller kvar henne. Jag genomförde i samband med envarsgripandet en skyddsvisitation i syfte att eftersöka vapen eller farliga föremål enligt (polislagen, 19§). I samband med det så hittade jag även stöldgodset och beslagtog det enligt (Rättegångsbalken, 27 kap, 1§).Hon kom överens med mig och butikspersonalen att vi skulle släppa henne ifall hon kunde betala för varorna, vilket hon även kunde göra efter ett samtal till hennes mamma. Har jag gjort rätt i detta fallet, eftersom att jag bevittnade hela händelsen i butiken och valde att göra ett envarsgripande när hon hade lämnat butiken. Eller har jag gjort fel?
Hugo Westerlund |Hej. Tack för din fråga.Regeln om envarsgripande finns i Rättegångsbalken 24 kap. 7 § st. 2. En förutsättning är att någon begår ett brott som fängelse kan följa. Enligt Brottsbalken 8 kap. 2 § döms den som begått snatteri till böter eller fängelse i sex månader. Den som är föremål för envarsgripande ska enligt regeln i Rättegångsbalken påträffas på bar gärning eller flyende fot. Vidare följer att den gripna ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Av polislagen 29 § st. 2 jämfört med 19 § framgår att den som envarsgriper någon får i anslutning till gripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl för att vapen eller andra föremål ska kunna tas om hand. I Rättegångsbalken 27 kap. 4 § anges att den som med laga rätt griper en misstänkt får ta föremål som därvid påträffas i beslag. Förutsättningen är enligt 27 kap. 1 § att det skäligen kan antas att föremålet är stulet.Utifrån de uppgifter som du har lämnat verkar det enligt de regler jag redogjort för som att du i princip har handlat korrekt. Vad man dock kan diskutera är att ni inte skyndsamt lämnade över den gripne till polisen. Rättsläget är dock inte helt klart på denna punkt. Syftet bakom det kravet på skyndsamt överlämnande är att en polisman omedelbart ska pröva om gripandet ska hävas så att det ”privata” frihetsberövandet blir så kortvarigt som möjligt. Dock tycks det vara klart att den som har gjort ett envarsgripande har rätt att frige den gripne personen innan ett överlämnande till polisen skett. Om polisen inte kontaktas ska den gripne så snart som möjligt försättas på fri fot. Sammanfattningsvis borde ni nog ha kontaktat polis i samband med gripandet för att ha varit helt säkra på ett korrekt handlande.