Godkännande av ordningsbot

2014-07-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Jag var med om en krock i våras. Det var tidigt på morgonen på väg till jobbet och solen stod väldigt lågt. Det här gjorde att jag blev bländad och såg inte att bilen framför mig stannade p.g.a. av köbildning längre fram. Föraren i den andra bilen ringde polisen och när polisen kom till platsen fick jag en bot, dom ansåg att jag hade legat för nära framförvarande bil. Vilket dom inte hade några bevis på. I chockat tillstånd skrev jag på boten. Senare fick jag ett brev hem på posten av trafikverket, angående boten. Dom tar tillbaka mitt körkort, samt att jag blir tvungen att ta om körkortet, då jag hade prövotid kvar.Har polisen rätt att ge mig denna bot utan att ha några underlag som säger att jag legat för nära framförvarande bil? Kan jag få tillbaka mitt körkort?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Enligt 48 kap 2 § RB innebär ett föreläggande av ordningsbot, att den misstänkte till godkännande föreläggs ett bötesstraff. Ett godkänt föreläggande gäller enligt 3 § 2 st som lagakraftvunnen domI ditt fall är alltså fråga är om en förenklad lagföring som försiggår utanför domstolarna. Det som följer av RB i denna del kan sammanfattas enligt följande. Den som i anledning av ett brott får motta ett föreläggande (ordningsbot) kan fritt godta eller förkasta det. Till grund för sitt övervägande härvidlag ska du ha fått en precisering av det handlande som läggs dig till last och även ett bestämt straff för detta. Ett godkännande innebär såväl att den misstänkte erkänner gärningen som att han godtar det förelagda straffet. Det sagda innebär att du tyvärr inte kan göra så mycket åt det som inträffat. Det finns en möjlighet att klaga på ett sätt som liknar resningsmöjligheten i brottmål, men dina chanser att lyckas här är tyvärr också ganska små. En grund för sådan klagan är om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, men ett löst påstående om chocktillstånd räcker inte. Lagen kan alltså tyvärr inte hjälpa dig i detta fall!

Överklagan till högsta domstolen - Prövningstillstånd

2014-07-15 i Domstol
FRÅGA |En vän har nyligen blivit dömd till mer än 1 års fängelse efter överklagan i hovrätten. Försvararen har nämnt att det finns en chans att gå till högsta domstolen för att försöka få straffet sänkt så att det kan omvandlas till samhällstjänst. Anledningen för att försöka få det sänkt är att vännen har barn som inte klarar sig själva. Dom har ingen annan alltså. Försvararen har nämt att man kan åberopa något som heter "skada för tredje part", eller något liknande uttryck. Dvs hävda att barnen skulle ta stor skada utan sin förälder. Försvararen har även sagt att det behövs något slags intyg från sociala myndigheter, men vi har inte lyckats hitta rätt instans för detta. Frågan är alltså, vilken instans ska utställa ett sådant intyg? Går det även med utlåtande från en terapeut?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Vad gäller prövningar hos Högsta domstolen (HD) kan sägas att HD får in cirka 5100 ansökningar om året och endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd. Det är alltså väldigt ovanligt att ett mål går upp i HD. Det behöver dock inte innebära att man inte kan försöka.Enligt rättegångsbalken 54:10 får prövningstillstånd i HD endast meddelas om:1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, dvs att målet skulle kunna hjälpa rättstillämpningen genom att förklara hur denna typ av mål ska tolkas (sk prejudikatdispens), eller om2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, dvs att det finns grund för resning, domvilla eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Detta skulle kunna vara att hovrätten tillämpat fel lag eller att deras rättstillämpning varit uppenbart felaktig (väldigt högt ställt krav).Det ställs alltså väldigt höga krav för att HD ska meddela prövningstillstånd och det absolut vanligaste är att det inte når så långt. Ifall frågan inte har något prejudikatvärde (p 1) är utrymmet enligt lagmotiven ytterst begränsat för prövningstillstånd.Jag kan tyvärr inte hitta varken i förarbeten, lagkommentarer eller rättsfall att "skada för tredje part" skulle ge prövningstillstånd i HD. Jag tror det bästa vore att ringa upp försvararen och höra vad hen menade. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Hjälp att författa skrivelse

2014-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min son Jacob har fått tandskador (tre framtänder utslagna) då han i mörker felaktigt vägletts från en gångbanan och fallit på byggarbetsplats i Järfälla kommun där det saknades avspärrning åväl som belysning och skyltning! Han har haft kontakt med ansvarig teknisk nämnd på Järfälla kommun och behöver nu hjälp med att författa en ansökan om skadestång gällande sveda och värk. Ersättning för tandvård får han från försäkringsbolag men inget för sveda o värk. Undrar därför om hur man kan gå till väga för att få kontakt med behjälplig jurist eller advokat för att författa en rimlig skrivelse om skadestånd!
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Detta är något vi på Lawline skulle kunna hjälpa dig med. För det fall att det verkar intressant så är du välkommen att kontakta mig på min mejl, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,

Driva process i domstol på egen hand

2014-07-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag vill begära två årslöner i skadestånd för en felaktig uppsägning. Facket vill inte driva det så långt. Hur gör man sådant på "egen hand" ?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.För att driva en process i domstol krävs att man väcker talan eller som det kallas i vardagligt tal "stämmer" någon. Detta görs genom att man ansöker om stämning enligt 42:1 Rättegångsbalken. Stämningen ska innehålla en rad information som stipuleras i 42:2 Rättegångsbalken. Utöver det är det svårt att ge någon generell information angående hur formuleringar bör se ut eller vad som bör tas med. Detta är något som kräver en djupare analys av sakomständigheterna och jag rekommenderar att du åtminstone har stöd av någon med juridisk erfarenhet vid utformningen av din stämningsansökan. Om du vill ha hjälp med detta så kan du kontakta mig på mejl, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,

Rättegångskostnader i brottmål

2014-07-17 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Mitt barnbarn blev i en livsmedelsaffär ertappad med en vara som hon missat att scanna.Butikskontrollanten hävdade att hon gjort detta avsiktligt. Hon blev polisanmäld och har fått ett föreläggande om dagsböter.Hon accepterar inte detta och ärendet kommer att föras vidare till domstol. Min fråga är om hon mot förmodad skulle bli dömd av rätten, kommer hon då ådömas att betala rättegångskostnaderna och i så fall vad handlar det om för pengar. Tacksam för svar snarast.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Då jag inte vet åldern på ditt barnbarn så utgår jag från att hon är myndig och därmed förmodligen inte fått en offentlig försvarare tilldelad till sig av staten.Reglerna om ansvar för rättegångskostnader i brottmål finns i 31 kapitlet Rättegångsbalken.Enligt 31 kapitlet 1 § Rättegångsbalken, som gäller ansvar för rättegångskostnader i brottmål där åklagaren för talan,  skulle ditt barnbarn, om hon skulle bli fälld i domstolen, endast behöva ersätta staten för de kostnader som staten haft för att förse henne med en försvarare. Därtill kan hon bli ersättningsskyldig för kostnader som uppkommit om hon skulle behöva bli hämtad till domstolen samt för kostnader som uppkommit på grund av en blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning eller urinundersökning som har gjorts för att utreda det brott hon påståtts begått.Då det verkar vara ett mindre allvarligt brott som ditt barnbarn har anklagats för så är det inte troligt att hon varken kommer att behöva lämna något form av prov för utredningen av det påstådda brottet eller att hon kommer att behöva hämtas till rätten. Därtill är det inte troligt att hon på grund av brottets mindre allvarliga karaktär  enligt 21 kapitlet 3a § Rättegångsbalken kommer att tilldelas en offentlig försvarare, detta förutsatt att hon är myndig, varför jag inte kommer att gå in på hur mycket ditt barnbarn skulle behöva betala av den offentliga försvararens kostnader.Det mest troliga är därför sammanfattningsvis att hon inte skulle behöva betala några rättegångskostnader alls som staten haft om hon skulle bli fälld.Om hon däremot har biträtts av en egen privat försvarare, det vill säga inte en offentlig försvarare som utsetts av staten, så får hon betala för kostnaderna för denne om hon skulle bli fälld.Om ditt barnbarn blir fälld för ett brott som har fängelse i straffskalan, exempelvis stöld eller snatteri, ska hon enligt 1 § Lagen om brottsofferfond betala 500 kr till brottsofferfonden.Hoppas detta hjälper!Med vänlig hälsning

Nedläggning av förundersökning och hållande av förhör

2014-07-09 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har blivit våldtagen och varit på 3 förhör. Är det rätt att inte ta in "gärningsmannen" på förhör? Eller kan man bara lägga ner förundersökningen utan att ha förhört honom? Speciellt när det var min chef?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!(Nedan utgås från att förundersökning inletts och att det därför inte rör sig om förhör på ett förstadium (jfr. 23 kap. 3 § 3 st.).)Under förundersökningen får förhör "hållas med envar, som [antas] kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen" (se 23 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta skall inte tolkas ordagrant utan måste läsas i beaktande av förundersökningens syfte och de plikter denna är förenad med. Sålunda är innebörden snarast att förhör bör hållas i de fall detta bedöms kunna föra utredningen framåt.Att inte förhöra den som av det presumtiva brottsoffret utpekas som skyldig förefaller förstås i allmänhet inte förenligt med berörd bestämmelse, men eftersom det av din fråga ej framgår under vilka förhållanden detta beslut fattats kan icke avgöras om det funnits skäl för det. Förundersökningsledaren bör ha gjort bedömningen att ett förhör inte skulle föranleda en bättre insikt i den fråga som skall utredas, vilket även torde ha grundat beslutet att nedlägga förundersökningen (se vad gäller nedläggning 23 kap. 4 och 4a §§ rättegångsbalken).Om Du är av uppfattningen att det fattade beslutet är felaktigt har Du förstås möjlighet att vända dig till den som fattat detta och begära överprövning för att försöka få förundersökningen återupptagen. Emellertid skall återupptagande endast ske om någon ny bevisning framkommit. Mer om detta kan Du läsa här.Rättegångsbalken finner Du här.Vänligen,

Anteckning i belastningsregister vid strafföreläggande

2014-07-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hejsan. Har nyss åkt på ringa narkotikabrott och fick hem strafföreläggande. Jag kommer att godkänna brottet och betala min böter jag fick. Blir det prick i registret ändå? MVH adam
Zozan Akay |Tack för din fråga!Ett strafföreläggande leder till att det antecknas i belastningsregistret. Detta pga. att ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Den enda skillnaden dem emellan är att det vid strafföreläggande inte hålls någon rättegång. Hälsningar, 

Begäran av förundersökningsmaterial inklusive förhör

2014-06-29 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag undrar om jag som målsägande, i ett ärende som redan är dömt och klart, kan få ut allt förundersökningsmaterial, inklusive den misstänktes förhör?Tack på förhand.
Kiran Singh |Hej och tack för din fråga! Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §. Den förundersökning som ligger till grund för åtalet sammanställs i ett förundersökningsprotokoll och är i regel en allmän handling TF 2 kap. 7 §. Förundersökningen omfattas dock av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 35 kap. 1 § fram till dess att åtal har väckts OSL 35 kap. 7 §. Efter att åtal väckts är förundersökningen alltså offentlig och kan begäras ut av vem som helst. Observera att allmänna handlingar kan beläggas med sekretess om det anses vara påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen. Ett skyddsintresse är t.ex. att förebygga eller beivra brott. Med Vänlig Hälsning