Äktenskapsskillnad, betänketid och fullföljande

2006-06-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vilka regler gäller för skilsmässa? Om båda parterna skriftligt begärt skilsmässa, måste de då efter en viss tid återkomma med en ny, av båda underskriven begäran innan skilsmässan kan vinna laga kraft? Eller vilka andra regler gäller för detta? Med tack och sommarhälsning, David Termén Uppsala
SVAR
Hej!
Ett äktenskap kan upplösas under makarnas livstid endera genom att den ena maken avlider eller genom lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Det särskilda regelverket om äktenskapsskillnad, som kommer att behandlas nedan, återfinns i 5 kap. Äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230#K5).

De nuvarande bestämmelserna om äktenskapsskillnad infördes på mitten 1970-talet för att förenkla förfarandet vid skilsmässa. Reglerna ger vardera maken rätt att få sitt äktenskap upplöst utan att behöva uppge någon särskild grund för ätenskapsskillnaden och utan något krav på s.k. hemskillnad (särlevnad).

Om båda makar är överens om att äktenskapet skall upplösas är huvudregeln att de efter gemensam ansökan har rätt till omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I följande fall gäller dock att äktenskapsskillnad skall föregås av en betänketid på sex månader:

1) Betänketid begärs av båda makar (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

2) Enbart den ena maken vill ha äktenskapsskillnad (5 kap. 2 § Äktenskapsbalken).

3) Någon av makarna har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 år. Det saknar härvid betydelse om barnet är makarnas gemensamma eller om det enbart är den ena makens barn (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

Vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad löper betänketiden från och med den dag ansökan inkom till domstolen (5 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I det fall att endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad räknas betänketiden istället från och med den dag då den andre maken delgavs yrkandet om äktenskapsskillnad.

Att betänketiden löper ut innebär inte att äktenskapsskillnad meddelas per automatik. När betänketiden löpt ut måste nämligen ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas av endera make (5 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll om ansökan fullföljs av båda makar eller endast en av dem. Om inte någon av makarna fullföljer ansökan inom ett år från betänketidens början (eller med andra ord: inom sex månader från och med betänketidens slut) förfaller yrkandet om äktenskapsskillnad, vilket innebär att målet avskrivs utan att äktenskapet upplöses.

I det fall att makarna levt åtskilda i minst två år bortfaller kravet på betänketid helt i ovan angivna fall; vardera make har under sådana omständigheter en oinskränkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken). Särlevnad kan följaktligen ha betydelse för handläggningen av ett mål om äktenskapsskillnad, även om det inte finns något krav på att makarna skall leva åtskilda för att deras äktenskap skall kunna upplösas.

Kravet på betänketid bortfaller också under vissa andra, mindre vanliga, omständigheter. En make har sålunda rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att denne tvingats att ingå äktenskap eller om denne ingått äktenskap före arton års ålder och utan myndighets tillstånd (5 kap. 5 § 1 st. Äktenskapsbalken). Detsamma gäller om äktenskap ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, liksom vid tvegifte.

De processuella reglerna om äktenskapsskillnad återfinns i 14 kap. Äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230#K14) och innebär i korthet följande.

Ett mål om äktenskapsskillnad tas upp av tingsrätten på den ort där mannen eller kvinnan har sin hemvist (14 kap. 3 § Äktenskapsbalken) Med hemvist avses här i första hand den ort där personen är folkbokförd.

Om makarna är överens om att upplösa sitt äktenskap kan de skicka en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten (14 kap. 4 § Äktenskapsbalken). I annat fall får den make som önskar skilja sig ansöka om stämning på den andre maken hos tingsrätten och yrka att rätten måtte meddela äktenskapsskillnad.

Ett fullföljande av ansökan om äktenskapsskillnad efter betänketid kan ske antingen muntligen inför rätten (om huvudförhandling hålls) eller skriftligen (14 kap. 10 § Äktenskapsbalken).

Mallar för ansökningshandlingar och mer information om handläggningen av mål om äktenskapsskillnad finns på Domstolsverkets webbplats, se http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____765.aspx.

Med grund i de bestämmelser som ovan redogjorts för blir svaret på den aktuella frågan följande. Om båda makar skriftligen ansökt om äktenskapsskillnad behöver de inte återkomma med en skriftlig begäran (fullföljdsansökan), under förutsättning att de är överens och att ingen av dem har vårdnad om och är sammanboende med barn under 16 år. Någon skriftlig begäran, utöver gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, behövs inte heller om makarna levt isär i minst två år före dagen för ansökan.

I det fall att betänketid är föreskriven för det aktuella målet om äktenskapsskillnad, måste någon av makarna muntligen inför rätten eller – och vad som är mera vanligt – skriftligen begära hos tingsrätten att dom på äktenskapsskillnad skall meddelas. Båda makarna behöver inte göra fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad; det räcker att någon av makarna företar en sådan rättshandling inom sex månader från betänketidens slut.

Mvh
Marcus Berglie
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2916)
2017-08-15 Ansöka om ensam vårdnad
2017-08-15 Vem ansvarar för hämtning/lämning av barn vid umgänge
2017-08-14 Skyldighet att informera den andre vårdnadshavaren
2017-08-12 Är det möjligt att sälja fritidshuset utan samtycke från make eller sambo?

Alla besvarade frågor (42709)