Äganderättsförbehåll

2008-11-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Bolag A sältjer till Bolag B som är återförsäljare. Bolag B har sålt varan till slutkund. Vem har äganderätten om Bolag B inte fullföljer sin betalning till Bolag A? Kan man formulera äganderättsförbehåll så att varan ej kan vidareförsäljas utan att full betalning har skett till Bolag A från Bolag B?
SVAR
Ett äganderättsförbehåll innebär enligt 54 § 4 st KöpL att säljaren förbehåller sig rätten att häva ett köp då varan kommit i köparens besittning, se här.

För att hävningsrätten skall kunna utnyttjas krävs att köparen begår ett väsentligt avtalsbrott, t.ex. låter bli att betala. Förbehållet måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt:
- förbehållet måste upprättas vid avtalets tillkomst (alltså då Bolag A säljer varan till Bolag B)
- det måste klart framgå att det är ett äganderättsförbehåll
- förbehållet måste innehålla ett förbud mot att varan konsumeras, säljs vidare eller sammanfogas/blandas med annan egendom.

För att äganderättsförbehållet skall vara giltigt måste det alltså innehålla ett förbud mot vidareförsäljning. Om så ändå sker är förbehållet ogiltigt och Bolag A kan inte åberopa äganderätt till varan gentemot slutkunden. Detta gäller även om Bolag B inte fullföljer sin betalning till Bolag A.

Förbudet mot sammanfogning med annan egendom aktualiseras t.ex. då varan är en spis som monterats i en fastighet. Spisen anses då tillhöra fastigheten och äganderättsförbehållet blir ogiltigt enligt 2 kap. 5 § JB, se här. Däremot anses maskiner som sålts med äganderättsförbehåll och därefter monterats i en industrifastighet, inte utgöra tillbehör till fastigheten så länge förbehållet gäller enligt 2 kap. 4 § JB, se här. I dessa fall är alltså förbehållet fortsatt giltigt.

Med vänlig hälsning

Maria Holme
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (572)
2017-08-08 Tjänst mellan företag - räknas accept som bindande?
2017-08-07 Köpeavtalet krävs för att förändra ägarförhållandet.
2017-08-07 Skyldig att betala efter bindande anmälan trots uteblivna svar?
2017-08-01 Får säljaren behålla 10 % när jag lämnar tillbaka bilen?

Alla besvarade frågor (42709)