Är alla domar offentliga?

2008-03-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej ! Är alla domar offentliga handlingar? Om inte, så vad beror detta på? ( Personer som dömts till LRV?)
SVAR
Hej!

Den allmänna huvudregeln är att alla domar är offentliga handlingar. Dock finns det vissa undantag till detta, då vissa uppgifter som framkommit i domen är sekretessbelagda. Detta är mycket ovanligt och sker endast i mycket speciella fall. Enligt Sekretesslagen 12 kap 4§. se. här framgår t.o.m. att sekretessen upphör att gälla för uppgift i mål eller ärende i domstols rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut. Dock framgår det av andra stycket i paragrafen att man kan förordna om sekretess av domskälen. Förordnandet får endast avse domskälen, och aldrig själva domslutet (dvs. utgången i målet).

Som jag nämnde ovan är huvudregeln att alla domar ska vara offentliga, då det är av stor vikt att den enskilde och även allmänheten får insyn i domstolarnas ställningstaganden och motiveringen till dessa. Det framgår även av förarbetena till sekretesslagen att det är väldigt viktigt att allmänheten får så stor insyn i domstolarnas verksamhet som möjligt. Med andra ord får man väga vikten av offentlighet mot vikten av att inte skada enskildas intressen. Dessa bedömningar i det enskilda fallet görs av domstolarna.

När det gäller mål LRV, LPT etc kan det således i vissa undantagsfall bli aktuellt att förordna om sekretess angående personens sjukdomsdiagnos m.m. i domskälen. Då ska den enskildes skyddsintresse väga över intresset av offentlighet. Troligen är det just detta som gjorts i den dom du velat ta del av, någon annan förklaring till att en dom är offentlig finns inte.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning

sofie jeppsson
Kommentera