Preskription av bedrägeribrott

2007-09-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej! Om man begått ett bedrägeri av medel/högre grad hur lång tid får det ta till åtal innan det blir preskriberat? Och kan det bli ett lindrigare straff om det gått över två år från påkommet brott(bedrägeriet) till åtal?
SVAR
Hej,

Bedrägeri hittar du i brottsbalkens 9 kapitel http://www.lagen.nu/1962:700#K9 Då jag inte vet närmre omständigheterna eller hur bedrägeriet skedde så ger jag dig de olika alternativen för de olika svårighetsgraderna av brottet.

För bedrägeri (1 §) är straffskalan fängelse i högst två år. Är det fråga om grovt bedrägeri (3 §) är straffskalan högre, fängelse lägst sex månader och högst år. Vid bedömning om brottet anses som grovt beaktas många omständigheter som om gärningsmannen missbrukat ett allmänt förtroende, använt sig av falsk handling, det är fråga om ett betydande värde eller om det inneburit synnerligen kännbar skada.
Är brottet istället att anse som ringa döms för bedrägligt beteende (2 §). Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Det som spelar in är återigen brottens omfattning och övriga omständigheter.

Preskriptionsbestämmelser återfinns i 35 kapitlet. Preskriptionstiden räknas från den dag brottet begicks (4 §). För bedrägligt beteende gäller en preskriptionstid på två år (1 § p1). Bedrägeri har en tid på fem år (1 § p2) och grovt bedrägeri har en preskriptionstid på 10 år (1 § p3).
Brotten blir alltså preskriberade efter denna tid om inte den misstänkte häktas eller erhåller del av åtal för brotten.

Med vänlig hälsning

Anna Wigren Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (654)
2017-08-15 Belastningsregistret - vad registreras?
2017-08-09 Medling vid brott
2017-08-09 Går det att ta tillbaka en polisanmälan om utpressning och olaga hot?
2017-08-03 Hjälp att få LVU-placering upphävd

Alla besvarade frågor (42709)