Medgivande vid klyvning

2007-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min far samäger en fastighet med åtta andra delägare. Kan han ge sina barn en del av sin andel och stycka av den delen. Måste de andra delägarna ge sitt medgivande?
SVAR
Hej,

Det finns två sätt på vilka din pappa kan få till stånd en gåva av del av en fastighet med efterföljande utbrytning av densamma. Först och främst skulle jag bara vilja uppmärksamma dig på att det i 4 kap 29 § jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994 ) stadgas att balkens 1-3 och 7-9 §§ skall tillämpas även i fråga om gåva. Detta betyder bl a att de strikta formkraven vid en fastighetsöverlåtelse måste iakttas för att den skall vara giltig.

Av 2 § lagen om samäganderätt (se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 ) framgår det motsatsvis att var och en av delägarna har rätt att fritt förfoga över sin del av egendomen, utan att inhämta medgivande från övriga delägare. Detta innefattar överlåtelse genom gåva, vilket betyder att det står din pappa fritt att ge bort en del av sin andel av fastigheten. I 4 kap 8 § står det lite om sådan överlåtelse som kan ske antingen utan villkor om att andelen skall utbrytas (1 stycket) eller med ett sådant villkor (2 stycket).

I 11 kap fastighetsbildningslagen (FBL, se http://www.lagen.nu/1970:988 ) finns reglerna om klyvning, vilket är en fastighetsbildningsform vars syfte är att upplösa ett samägande av fastighet. Klyvning av en fastighet kommer till stånd efter ansökan, som kan ske av vilken av delägarna som helst och därför inte kräver enighet bland dessa (11 kap 1 § 1 stycket FBL). Varje delägare som önskar det tilldelas då en egen lott och övriga kan fortsätta att samäga återstående lott som tilldelas dem (FBL 11 kap 1 § 2 stycket).

Sammanfattningsvis kan det önskade resultatet uppnås antingen genom att villkor om fastighetsbildning uppställs i överlåtelsehandlingen och att ansökan om fastighetsbildning då sker antingen av din pappa eller av dig (FBL 11 kap 2 § 1 stycket), eller så kan överlåtelsen ske utan sådant villkor varpå ansökan om fastighetsbildning sker av dig såsom ny delägare.

Avslutningsvis vill jag bara upplysa dig om att de tvingande reglerna i FBL:s 3 kap måste tas hänsyn till för att en fastighetsbildning skall kunna komma till stånd. Dessa regler kan innebära att fastighetsbildningen inte kan ske på sådant sätt som sökanden ursprungligen hade önskat – t ex kan de resultera i att det anses lämpligare att annan delägares lott än sökandens utbryts (FBL 11 kap 1 § 3 stycket). Vidare gäller att klyvning skall genomföras så att minsta möjliga olägenhet uppstår (FBL 11 kap 7 §), att kostnaderna för klyvningen fördelas mellan delägarna efter skälighet (FBL 11 kap 10 §) samt att det för fastighet som besväras av tomträtt finns specialregler (FBL 11 kap 3 § 2 stycket) m m. Ansökan om fastighetsbildning görs hos lantmäteriet http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=170 .

Hoppas mitt svar varit till hjälp.
Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2017-08-16 Förköpsklausul i testamentet juridiskt bindande?
2017-08-14 Träd som vållar problem – vem ska bekosta ett åtgärdande?
2017-08-09 Måla om och restaurera svartbygge som inte måste rivas
2017-08-05 Samäger fastighet – inte överens om att sälja

Alla besvarade frågor (42709)