Stadgar för Ideell Förening

2011-03-16 i Föreningar
FRÅGA
Finns det ramar för hur stadgar i en ideell förening får utformas? Får man t ex i stadgar hänvisa till separata regler, som fastställs av föreningens styrelse? Är det fortfarande en förening när föreningsmedlemmarna bara har inflytande i en del av föreningens verksamhet, och styrelsen egenmäktigt kan ändra föreningens regler?
SVAR
Hej

Till ideella föreningarna räknas föreningar vars främsta ändamål är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell samt att den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte är av affärsmässig karaktär. Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågor angående ideella föreningar. Det är istället föreningens stadgar och i viss mån även praxis som anger hur föreningen skall skötas. Det faktum att det saknas lagstiftning på området innebär att det i stor utsträckning är helt upp till den ideella föreningen hur den sköter sin förening och vilka regler och stadgar som uppställs för dess organisation.

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen. Det är upp till föreningen att upprätta sina stadgar, ledning för dess utformning finns dock genom råd som Skatteverket har publicerat på deras hemsida. Bland annat kan det underlätta att utförligt och preciserat ange ändamålet med föreningen och motivera dess existens och verksamhet i stadgarna. Vidare råd på skatteverkets hemsida lyder:

" För de flesta föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner:
- den beslutande funktionen (föreningsmötet)
- den verkställande funktionen (styrelsen)
- den kontrollerande funktionen (revisorerna) "

" Stadgarna bör därför innehålla regler för dessa funktioner.
I relativt fullständiga stadgar bör följande finnas med:
- föreningens namn/firma
- sätesort
- ändamål
- regler för hur verksamheten ska bedrivas
- regler för medlemskap och uteslutning
- uppgift om beslutande organ
- regler för rösträtt och besluts fattande
- bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande etc.
- verksamhets- och räkenskapsår
- bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses etc.)
- regler för ändring av stadgarna
- regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar. "

" Det kan också vara bra att ha med t.ex.
- vad som gäller beträffande medlemsavgifter
- regler för kallelse till möten
- när årsmöte ska hållas
- vilka frågor som ska behandlas på årsmöte etc.
- under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas. "

Som anges ovan kan stadgarna reglera rösträtter i föreingen och hur beslut ska fattas inom densamma, de kan även reglera hur ändring av stadgarna ska ske.

(Riksorganisationer upprättar ofta normalstadgar för de föreningar som ingår i organisationen, dessa stadgar fungerar då som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna.)

Vidare råd från skatteverket angående ideella föreningar hittar via länken:
http://www.skatteverket.se/fordigsomar/forening/foreningscivil.4.18e1b10334ebe8bc80002091.html

Med Vänliga Hälsningar
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (187)
2017-08-17 Överklaga stugförenings beslut
2017-08-10 Hur många medlemmar behövs i en ideell förening?
2017-07-17 Skadeståndsanspråk riktade mot styrelsen i en samfällighetsförening
2017-07-17 Enkel majoritet, kvalificerad majoritet och likhetsprincipen i samfällighet.

Alla besvarade frågor (42709)