Uppsägning hyresrätt

2010-12-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Vi har ett hyreskontrak av en hyreslägenhet som gäller from 2010-11-01 till och med 2011-02-28, vi har dock redan fått tillträde till lägenheten och är inflyttad. I kontraktet står det att det är 3 månaders uppsägning. På baksidan under rubriken överenskommet står det: på grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla from 2011-02-28 till vilken dag hyresgästen förbinder sig att flytta. Jag har idag den 28 oktober varit i kontakt med min hyresvärd ang uppsägning av hyresrätt och jag menar på att 3 månader uppsägning gäller i detta fall. Min hyresvärd håller inte med och menar på att 3 månader uppsägningstid inte gäller pga det som framgår under rubriken överenskommelse. Vilket är rätt? Tacksam för svar.
SVAR
Hej,

Regler kring hyra hittar du i 12 kap. jordabalken, JB. (här)

Enligt 12 kap. 3 § 2 st. kan hyresavtal ingås för bestämd tid. Huvudregeln för avtal på bestämd tid är att de upphör vid hyrestidens utgång. Om avtalet varat mer än nio månader måste dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Till detta finns dock ett viktigt undantag i 12 kap. 5 §. Om det aktuella hyresavtalet avser en bostadslägenhet har hyresgästen alltid rätt att få avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen. Detta gäller även då avtalet är slutet på en bestämd tid, oavsett hur långt det är sträckt. Vad som är att se som en bostadslägenhet definieras i 12 kap. 1 § 3 st. som en lägenhet som helt eller delvis upplåtits som bostad.

Värt att tillägga är att reglerna i 12 kap. är tvingande till hyresgästens fördel. Parterna kan alltså inte avtala om något som skulle vara mindre förmånligt för hyresgästen än reglerna i jordabalkens 12 kap.

Hur en uppsägning ska gå till stadgas i 12 kap. 8 §. Där sägs att uppsägningen ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat i tre månader i följd. Den uppsägning du gjort bör alltså vara giltig då jag förstår det som att du vid det aktuella tillfället inte varit hyresgäst i tre månader. Om situationen skulle mynna ut i en tvist blir det självklart avgörande huruvida du kan bevisa uppsägningen.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (671)
2017-08-17 Skyldighet att återbetala deposition vid depositionsgivarens avtalsbrott?
2017-08-17 Har hyresgästen rätt att få tillbaka depositionen under hyrestiden?
2017-08-13 Hyresvärdens underhållsplikt i hyresrätt
2017-08-13 Uthyrning av parkeringsplatser, vad gäller för uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (42709)